Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Landdistriktsrådet - Referat

Dato: 18. maj 2017
Lokale: Stenum Kultur og Forsamlingshus
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af dagsorden


Resume

Sagsforløb: LDR

Landdistriktsrådet skal tage stilling til, om dagsordenen kan godkendes.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet godkender dagsordenen til mødet den 18. maj 2017.

Beslutning

Godkendt

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: LDR

Godkendelse af referatet fra møde i Landdistriktsrådet den 30. januar 2017.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet godkender referatet fra mødet den 30. januar 2017.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


3. Godkendelse af mødedatoer for 2017


Resume

Sagsforløb: Landdistriktsrådet bedes tage stilling til de foreslåede datoer for de to resterende møder i 2017.

Sagsfremstilling

På sidste møde i Landdistriktsrådet blev foreslået følgende datoer:

Torsdag d. 24. august 2017

Torsdag d. 16. november 2017

Beslutning

De foreslåede datoer blev godkendt. Formanden og forvaltningen overvejer, hvor møderne skal afholdes. Mødet d. 24. august 2017 forventes afholdt i Thise.

Til toppen


4. NT mobilitetsplan


Resume

Sagsforløb: LDR

NT er inviteret til møde for at orientere om indholdet i den nye mobilitetsplan.

Sagsfremstilling

NT har udarbejdet en ny Trafik- og Mobilitetsplan for Nordjylland. Planen er i høring i frem til den 2. juni 2017.

NT er inviteret til møde kl. 16.00 for at orientere om den nye mobilitetsplan, herunder om planens mere generelle hensigter men også om planens mere specifikke betydning for landdistriktet i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

John K Mejlsted og Julie Hylgaard Madsen præsenterede nyhederne i NT´s Mobilitetsplan, som er i høring frem til 2/6 2017. Som noget nyt introduceres Plustur-ordningen, som omfatter transport fra adresse til et knudepunkt med videre transportmulighed i form af bus og/eller tog. Flextur-ordningen, som omfatter transport fra adresse til adresse, hvis kollektiv transport ikke er mulig, ændres ikke. Mobilitetsplanen skal til politisk behandling i TM 22/5, Øk 14/6 og BY 21/6, da både etablering af plustur ordningen samt knudepunkter i det nordjyske hovednet har afledte økonomiske konsekvenser. NT har accepteret, at Brønderslev Kommune fremsender svar efter høringsfristens udløb.

Landdistriktsrådet udtrykte stor positivitet overfor de nye tiltag med bl.a. Plustur. Landdistriktsrådet opfordrer Byrådet til at se på øst-vest forbindelser i det nordjyske hovednet.

Til toppen


5. Byudviklingsprojekt i Stenum


Resume

Sagsforløb: LDR

Peter H. S. Kristensen er inviteret til Landdistriktsrådsmødet for at fortælle om de byudviklingsplaner, der arbejdes med i Stenum.

Sagsfremstilling

I Stenum er der blevet arbejdet med tanker om et nyt byudviklingsområde i byen.

Peter H. S. Kristensen er inviteret til Landdistriktsrådsmødet for at fortælle om de byudviklingsplaner, der arbejdes med i Stenum.

Beslutning

Peter H. S. Kristensen fortalte om planerne for et nyt byudviklingsområde, som kan rumme 8 byggegrunde. Det overvejes i øjeblikket, om borgerne i Stenum selv skal stå for byggemodningen af grundene. Endvidere fortalte Peter H. S. Kristensen om øvrige aktiviteter i lokalsamfundet, herunder hvorledes Stenum Kultur- og Forsamlingshus var blevet til på baggrund af lokale borgeres engagement og arbejdskraft. Efter mødet var der rundvisning i Kultur- og Forsamlingshuset.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


6. Kommuneplan 2017-29


Resume

Sagsforløb: LDR

Byrådet vedtog forslag til Kommuneplan 2017-2029 den 29. marts 2017. Forslaget er sendt i offentlig høring i perioden mandag den 3. april 2017 frem til torsdag den 1. juni 2017. I perioden 3. april - 24. april 2017 har der været afholdt otte lokale borgermøder om kommuneplanforslagets betydning for hvert lokalområde. Møderne blev også brugt som ramme for en dialog om det enkelte lokalområdes udviklingsmuligheder.

Landdistriktsrådet skal diskutere resultaterne af de otte høringsmøder, og tage stilling til, om der fra Landdistriktsrådet skal fremsendes bemærkning til forslag til kommuneplan 2017-2029.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en kortfattet opsamling fra hvert af de afholdte otte borgermøder om kommuneplanforslaget. På baggrund af disse skal Landdistriktsrådet diskutere, hvorvidt rådet ønsker at fremsende bemærkning til Kommuneplanforslag 2017-2029. Kommuneplan 2017-2029 forventes at blive vedtaget på Byrådets møde i august 2017 eller september 2017.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet beslutter, om der skal fremsendes bemærkning til Forslag til Kommuneplan 2017-2029.

Beslutning

Kommuneplanlægger Bodil Bjørn oriterende om forløbet af de 8 kommuneplanmøder, der blev afholdt i perioden 4. april 2017 - 24. april 2017. Indsatser der vedrører byforskønnelse/byfornyelse/byomdannelse , trafikale problemer/offentlig transport, turisme, grønne bynære områder m. fl. med henblik på forbedring af landdistriktets og de mindre byers attraktionsværdi i forhold til bosætning blev drøftet på stort set alle kommuneplanmøderne.

Landdistriktsrådet besluttede at fremsende bemærkning til Byrådet omhandlende vigtigheden af at fokusere på forskønnelse af de mindre byer og forbedring af den kollektive trafik til disse. Landdistriktsrådet ser meget positivt på de nye initiativer i NT´s mobiilitetsplan, herunder Plustur ordningen, som kan være med til at give en bedre kollektiv betjening af de landdistriktet og de mindre byer.

Bilag

Til toppen


7. Orientering: Møde mellem Ravnstrup/Ørum og Hjallerup Fjernvarme


Resume

Sagsforløb: LDR

Der orienteres fra møde mellem Ravnstrup/Ørum og Hjallerup Fjernvarme om muligheden for at slutte de to byer/områder på den kollektive fjernvarmeforsyning.

Sagsfremstilling

Torsdag den 2. februar 2017 var der møde mellem beboerne i Ravnstrup og Ørum med Hjallerup Fjernvarme om mulighederne for at blive tilsluttet Hjallerup Fjernvarme.

Landdistriktsrådet orienteres om mødets indhold og resultat.

Fagforvaltningen for teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgsformand Karsten Frederiksen orienterede om 2 afholdte møder mellem Hjallerup Varmeværk og beboere i Ravnstrup og Ørum. På det første møde var der en positiv stemning for at arbejde videre med en mulig forsyning af de to byer Ravnstrup og Ørum med fjernvarme fra Hjallerup Varmeværk. På det andet møde viste det sig desværre, at de beregnede brugerøkonomiske forudsætninger ikke holdt helt stik, hvorfor det umiddelbart ikke ser ud til at tilslutning vil være tilstrækkelig attraktiv for de mulige nye kunder. En arbejdsgruppe arbejder dog videre med projektet, idet der overvejes andre mulige finansieringsløsninger for transmissionsledningen.

Formandens orientering blev taget til efterretning.

Til toppen


8. Stikoordinering


Resume

Præsentation af status for arbejdet med stikoordinering

Sagsfremstilling

Status for indsatsen på stiområdet i Brønderslev Kommune blev præsenteret på Grønt Råds møde den 8. marts 2017.

På Landdistriktsrådets møde fremlægges den foreløbige oversigt over stier i kommunens samt en plan for fremtidig indsats for at udvikle "stiområdet" til gavn for kommunens borgere og besøgende.

Det skal diskuteres, i hvor høj grad og på hvilken måde landdistriktsrådet (og evt. landsbyrådet) kan involveres i indsatsen for "udviklingen" af et godt stinetværk i Brønderslev kommune.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet tager orienteringen til efterretning og beslutter, hvorledes landdistriktsrådet kan bidrage til arbejdet.

Beslutning

Plan- og Miljøchef Asger Nielsen orieterede om status på stikoordineringsopgaven. På grund af personaleudskiftning er stikoordinatorrollen pt. ubesat, men når nye medarbejdere er ansat vil arbejdet blive genoptaget. Hans Jørgen Melvej medbragte foldere med oversigt over stier i gl. Dronninglund Kommune. Landdistriktsrådet blev opfordret til at melde ind, hvis der mangler stier i oversigten. Teknik- og Miljøudvalgsformanden vil sammen med forvaltningen overveje, om der er behov for at afsætte midler på budgettet til vedligeholdelse af stier.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Eventuelt


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Knud Erik Sørensen, Geraa spurgte til status på stiforløbet mellem Asaa og Geraa. Plan- og Miljøchef Asger Nielsen orienterede om, at der snarest gås i dialog med lodsejeren på den pågældende strækning.

Knud Erik Sørensen, Geraa præsenterede endvidere sin ide om en 2,4 m bred kystnær pælebro mellem Geraa og Asaa, som kunne være særdeles attraktiv for både lokale og turister. Formanden for Landdistriktsrådet forudså, at det kræver kontakt til Kystdirektoratet og Erhvervsstyrelsen. Der arbejdes med planer for Asaa Havn og By, som også kræver indblanding af de to styrelser/direktorater, og der er et ønske om at få sat turbo på planerne, herunder at invitere de relevante myndigheder til Asaa for at få afklaret, hvad der kan lade sig gøre i Asaa.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 23. august 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach