Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Landdistriktsrådet - Referat

Dato: 16. november 2017
Lokale: Kantinen Dronninglund
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Registrering af deltagere


Resume

Sagsforløb:LDR

Registrering af deltagere i landdistriktsrådsmødet

Beslutning

Afbud:

Hildo Rasmussen

Margit Chemnitz

Anders Peter Jensen

Jesper M Bering

Helle Pedersen

Til toppen


2. Godkendelse af referat fra sidste møde


Resume

Sagsforløb:LDR

Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde 31. august 2017 (tidligere udsendt)

Beslutning

Godkendt.

Formanden knyttede bemærkninger til TMUs behandling af punkterne vedr. Grøn Ordning, NTs mobilitetsplan samt status vedr. udvikling på Asaa Havn og i Asaa By

Til toppen


3. Friluftsreklamer og propagandaskilte på og langs offentlig vej


Resume

Sagsforløb:LDR

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde 30. oktober 2017 behandlet sag vedr. friluftsreklamer og propagandaskilte i relation til den godkendte skiltepolitik.

Udvalgets beslutning fremsendes til orientering i Landdistriktsrådet

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte for 3 år siden en skiltepolitik. Efterfølgende har der været eksempler på, at der kan være manglende forståelse af regelsættet for opsætning af friluftsreklamer og propagandaskilte på og langs offentlige veje. Som udgangspunkt er det forbudt at anbringe reklame- og propagandaskilte i det åbne land. Der er, jf. naturbeskyttelseslovens § 21 stk. 1, tale om et absolut forbud, der ikke kan dispenseres fra. Der er kun enkelte undtagelser, som fx virksomhedsreklamer. Disse må dog kun anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomhedens bygningsmasse. Der må ligeledes anbringes mindre oplysningsskilte på privat vej / privat fællesvej, ved dennes tilslutning til offentlig vej. Skiltestørrelsen må max. udgøre 0,25 m². Herudover er det tilladt at anbringe officiel trafikpropaganda og valgplakater på og langs offentlige veje.

Præciseringer

Virksomheder i det åbne land kan, som et alternativ, søge om tilladelse til etablering af Særlig Servicevejvisning (sort/hvide vejvisningstavler). Der må vejvises fra nærmeste større vej, jf. Kort- og Matrikelstyrelsens kort i målestok 1:200.000. Prisen er p.t. 5.000 kr. for det første skilt og 3.500 kr. + moms, for de efterfølgende.

Markeder og andre større arrangementer kan søge om tilladelse til at vejvise i det åbne land med F14 vejvisningstavler (gul/sorte vejvisningstavler) med teksten "Marked". Der må vejvises fra de større veje og ind til markedernes p-pladser.

Nabohjælp-skilte må ikke, jf. vejlovens § 102, opsættes på vejarealer eller på eksisterende vejudstyr. Teknik- og Miljøudvalget har dog tidligere besluttet, at nabohjælp-skilte i stedet anbefales opsat på egne standere og med en placering i skel til privat grund, evt. ud for de boligveje, hvor der er tegnet medlemmer til Nabohjælp.

Valgplakater må anbringes i det åbne land, i henhold til regelsættet i Vejlovens § 84. Vejloven definerer en valgplakat som en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade der ikke er større en 0,8 m². Dette betyder, at det ikke er tilladt at anbringe bannere m.v. på vejarealer i det åbne land, der er større end 0,8 m². Miljøstyrelsen har dog vejledende udtalt, at bestemmelsen uden for vejarealer i det åbne land bør tolkes bredt, således at bannere og lignende af stof eller materiale og i varierende størrelser er omfattet af undtagelsen i § 21, stk. 2, nr., 4.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at den tidligere godkendte skiltepolitik fastholdes, sammen med ovennævnte præciseringer.

Teknik- og Miljøudvalget, 29. september 2017, pkt. 8:

Punktet blev drøftet og udsat til næste møde. Johannes Trudslev var fraværende.

Sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. oktober 2017:

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har undersøgt undtagelsesbestemmelsen for skiltning i det åbne land, i forbindelse med salg af erhvervsgrunde. Naturbeskyttelsesloven § 21 stk. 2 pkt. 2 tillader, at der må skiltes for salg af erhvervsgrunde i et område, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, uanset at området ikke er udbygget. Skiltestørrelsen er fastsat til max. 4 m². Derimod er det ikke tilladt at skilte for salg af boligbyggegrunde.

Kommunen har for et par år siden udskiftet salgsskiltene i 6 erhvervsområder, til en skiltestørrelse på 1,5 x 3 m. Kommunen har tilsvarende salgsskilte for boligområderne. Sidstnævnte er dog jf. naturbeskyttelsesloven ikke tilladt.

Forbuddet mod friluftsreklamer gælder i det åbne land. Det er uden betydning, om området er byzone, sommerhusområde eller landzone. Det afgørende er, hvordan området opleves, d.v.s. om det opleves som en del af et byområde (by eller bymæssig bebyggelse) eller som en del af det åbne land (marker, skove, naturområder m.v.) Det åbne land skal i den forbindelse forstås, som alt andet end by og bymæssig bebyggelse, d.v.s. såvel åbne marker som skove og naturområder. Et område kan efter omstændighederne karakteriseres som åbent land, selv om det på flere sider er omgivet af bymæssig bebyggelse. Det gælder bl.a. grønne landskabskiler i større byområder.

Indkørslen til byer kan ligeledes være omfattet af forbud mod friluftsreklamer afhængig af udformning. Hvis man er i tvivl om et område er i bymæssig bebyggelse eller i det åbne land bør man kontakte kommunen for vurdering heraf inden evt. påtænkt skiltning.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at den tidligere godkendte skiltepolitik fastholdes og håndhæves, sammen med ovennævnte præciseringer.

Beslutning

Udvalget har drøftet mulighederne med vejvisning til markeder og andre større arrangementer ved benyttelse af vejvisningstavler.

Udvalget ønsker at invitere borgere og foreninger til møde om lovgivningen på området herunder, hvordan der kan skiltes til aktiviteter / arrangementer.

Indstilling

Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning i Landdsitriktsrådet

Beslutning

Landdistriktsrådet støtter TMU´s forslag om, at der vejvises til markeder og andre større arrangementer samt at borgere og foreninger inviteres til offentligt møde herom.

Det undersøges hvad digitale informationsstandere som kendes fra bl.a. Hjørring koster.

Tove Fønns LagNord oplyser følgende d. 17/11 2017:

I Hjørring By er der etableret 2 elektroniske skilte og anlægsomkostninger for disse har været ca. 500.000 kr. Der er flere prisniveauer (fra ca. 100.000 kr.) afhængig af størrelse og opløsning, samt mulighed for leasing. Skiltene kræver div. tilladelser.

Drift sker via betalte annoncer- se her : https://hjoerring.dk/borger/teknik-miljoe/vej-og-trafik/annoncering-paa-digitale-skiltepyloner/

Informationsskilte i byerne tages op på næste møde i landdistriktsrådet og erhvervschef Marianne Gade inviteres med til mødet.

Bilag

Til toppen


4. Orientering om stiplanlægning


Resume

Sagsforløb:LDR

På Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 30. oktober 2017 blev udvalget orienteret om Fagforvaltningens status på stiplanlægningen og det kommende arbejde.

Status på stiplanlægningen fremsendes til orientering i Landdistriktsrådet

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Der skal udarbejdes en stiplan for Brønderslev Kommune, hvilket er en længere planproces. Stiplanen skal være grundlag for både at forbedre sammenhænge mellem eksisterende stier og for bedst muligt planlægning for fremtidige stier.

I 1. fase af planprocessen skal formålet med stiplanen fastlægges, de eksisterende stier kortlægges og ønsker til nye eller forbedrede stier beskrives. Borgerinddragelse er et centralt element i denne fase.

I 2. fase af planprocessen skal stierne klassificeres efter et overskuelige system, som omfatter type, tilgængelighed, ejerforhold, vedligeholdsniveau og formidling (skiltning, data, foldere). Det skal undersøges, hvordan stier med stiplanen kan skabe bedre og flere naturoplevelser og større tilgængelighed (alt efter formålet med stiplanen).

3. fase af planprocessen er at udarbejde handlingsplaner for stierne. De kan indeholde anlæg af nye stier/delstrækninger, stier der skal vedligeholdes til nyt niveau eller formidlingstiltag.

Formålet med stiplanen skal fastlægges. En helhedsorienteret tilgang anbefales, således at rekreative stier og transportstier ses i sammenhæng. Dette er nødvendigt for at fremme adgangen til naturen fra byerne, hvilket er vigtigt for bosætning.

Status for stiplanlægning

Der foreligger ingen plan for rekreative stier i Brønderslev Kommune.

Der foreligger en cykelstiplan for cykelstier i det åbne land fra februar 2009. Denne trænger til en opdatering. Det vil være hensigtsmæssigt, at cykelstierne ses i sammenhæng med de rekreative stier.

Der foreligger ingen plan for cykel- og gangstier i byområderne. Det vil være hensigtsmæssigt at få udarbejdet en plan, der sikrer sammenhængende og trafiksikre cykel- og gangstier. Plan kan udarbejdes som del af en samlet stiplanlægning.

Overblik over rekreative stier

Der er udarbejdet en liste over rekreative stier i Brønderslev Kommune, se bilag. Der er forsøgt kortlagt, hvem der i dag vedligeholder stier og til hvilket niveau. Kortbilagene viser den geografiske fordeling af stier i kommunen, som viser en forskel i antallet af stier omkring byerne i kommunen. De rekreative stier bør ses i sammenhæng med de trafikale stier for at kunne konkludere på status for tilgængelig, adgang til naturen samt sammenhænge mellem byerne.

Overblikket over de rekreative stier skal indgå i stiplanen og udbygges gennem denne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning og godkender, at arbejdet igangsættes og at det efterfølgende sendes i høring i Det Grønne Råd og Landdistriktsrådet.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte, at arbejdet igangsættes og at det efterfølgende sendes i høring i Det Grønne Råd, Landdistriktsrådet og Færdselssikkerhedsrådet.

Indstilling

Det indstilles, at landdistriktsrådet tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Landdistriktsrådet tog orienteringen til efterretning.

Problematikken omkring stiforløb mellem Gerå og Asaa blev rejst og ligeledes hvem der er ansvalig for vedligeholdelsen af hjertestierne. I den kommende stiplanlægning vil Landsbyråd, Landdistriktsrådet og Det Grønne Råd være høringsberettigede parter.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om oplandspuljen 2018


Resume

Sagsforløb:LDR

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 er der oprettet en ny pulje.

Den nye pulje - Oplandspuljen - som retter sig mod nedrivning og landdistrikter, er på 1 mill. kr i 2018.

På mødet vil der blive orienteret om puljen

Indstilling

Det foreslås at Landdistriktsrådet tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Formanden orienterede om puljen og slog fast, at puljen også skal bruges til landdistriktsrådets arbejde. Anvendelse af puljens midler afgøres af TMU.

Til toppen


6. Evaluering af Landdistriktsrådets arbejde


Resume

Sagsforløb: LDR

Sagsfremstilling

Landdistriktsrådet holdt sit første møde d. 29. september 2015. Efterfølgende har der været holdt kvartalsvise møder, således at mødet d. 16. november 2017 er det 11. møde i Landdistriktsrådet.

Der ønskes en evaluering af Landdistriktrådets arbejde i den forgangne 2-årige periode.

Beslutning

Landdistriktsrådet drøftede, hvorledes nabokommunerne, Hjørring og Frederikshavn kommuner, organiserer landdistriktsarbejdet. I Hjørring Kommune er der bl.a. ikke politisk deltagelse i Landsbyforum. Landdistriktsrådet finder, at den politiske deltagelse i rådet er en rigtig god ide, da den direkte dialog er givtig. Ligeledes finder Landdistriktsrådet, at sammensætningen af rådet med deltagelse af politisk udpegede medlemmer, landsbyrådet, LagNord og LandboNord er en god sammensætning, som er til gavn for alle parter, da informationen og dialogen mellem det politiske system og repræsentanter fra landsdistrikterne/landsbyerne, landbruget m.fl. foregår meget direkte, så der siskres er god koordination og vidensudveksling. Landdistriktsrådet anbefaler, at landdistriktsarbejdet fortsættes i samme gode ånd i den nye byrådsperiode.

Til toppen


7. Forslag til mødedatoer i 2018


Resume

Sagsforløb: LDR

Sagsfremstilling

Der skal fastsættes mødedatoer for Landdistriktsrådet i 2018. Der foreslås følgende datoer:

Torsdag d. 25. januar 2018 kl. 16.00

Torsdag d. 3. maj 2018 kl. 16.00

Torsdag d. 23. august 2018 kl. 16.00

Torsdag d. 15. november 2018 kl 16.00

Mødestedet foreslås aftalt fra gang til gang.

Beslutning

Landdistriktsrådet godkendte de foreslåede datoer.

Til toppen


8. Evt.


Resume

Sagsforløb: LDR

Beslutning

På næste møde i Landdistriktsrådet inviteres Landsbyrådet med til møde om NTs mobilitetsplan og hvad den konkret betyder for Brønderslev Kommune, herunder øst-vest kollektiv trafik mv.

Jens Chr. Larsen, LandboNord orienterede om et projekt, der er i støbeskeen, hvor man med inspiration fra Norge, sætter fokus på naturens og landbrugets helsevirkning for bl.a. demente og andre svage grupper, via kommunalt køb af ydelser tilrettelagt for disse grupper.

Til toppen

Opdateret 27. november 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach