Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Landdistriktsrådet - Referat

Dato: 31. august 2017
Lokale: LandboNord, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Kommuneplan 2017-2029 - status


Resume

Sagsforløb:LDR

Forslag til kommuneplan 2017-2029 var i høring i perioden 3. april 2017-2029. Der blev fremsendt 21 bemærkninger/indsigelser til forslaget.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplan 2017-2029 var i høring i perioden 3. april 2017-2029. Der blev fremsendt 21 bemærkninger/indsigelser til forslaget, hvoraf de 6 er fra myndigheder, styrelser m.fl., 7 fra privatpersoner, 4 fra råd/foreninger og 4 fra virksomheder. Bemærkningerne vedrører bymønsterbetegnelse, landdistriktsudvikling, vindmølleplanlægning, sikring af kirkerne som kulturhistoriske monumenter, potentielle naturområder samt ønsker om ændringer af enkelte kommuneplanrammer.

Erhvervsstyrelsen varetager statens interesser i forhold til kommuneplanlægning og rep. fra fagforvaltningen Teknik & Miljø var til dialogmøde hos styrelsen d. 4. maj 2017. Mødet og den efterfølgende dialog gav enledning til bl.a. uddybning af afsnittene om byudvikling og bosætning, uddybende rummelighedsopgørelser for Hjallerup, Brønderslev og Ø Brønderslev samt ændringer i detailhandelsbestemmelserne. Med disse ændringer fandt Erhvervstyrelsen ikke aneldning til at gøre indsigelse mod kommuneplanforslaget.

På mødet vil kommuneplanlægger Bodil Bjørn orientere om de vigtigste indsigelser og bemærkninger og Byrådets behandling af disse.

Personale

Ingen

Økonomi

Ingen

Beslutning

Kommuneplan 2017-2029 blev vedtaget 30. august 2017. I forhold til det kommuneplanforslag, der var i offentlig høring, er der bl.a.foretaget følgende ændringer:

 • afsnit om befolkningsprognose og boligbyggeprogram er uddybet
 • redegørelserne for arealudlæg til erhverv og boligformål i byerne Brønderslev, Hjallerup og Ø Brønderslev er uddybet
 • detailhandelsbestemmelserne om maksimale butiksstørrelser er ført tilbage til status i KP 2013 (ønske fra erhvervstyrelsen)
 • et potentielt naturområde ved Algade/Tryvej er udtaget af planen
 • bymønstret er ændret således, at dette nu består af hovedbyer (Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund, lokalbyer (Agersted, Klokkerholm, Asaa, Flauenskjold, Jerslev, Stenum, Serritslev, Manna-Thise, Hallund og Ø Brønderslev) og 18 landsbyer. Bytypen "Større landsby" er bortfaldet.
 • en række småjusteringer af teksten

Kommuneplanen offentliggøres d. 9. september 2017 og kan dermed tilgås via kommunens hjemmeside. Alle, der har indsendt bemærkninger/indsigelser, får samtidig tilsendt Byrådets svar på deres henvendelse.

Til toppen


2. Grøn ordning- ansøgningsrunde for grøn ordning efterår 2017


Resume

Sagsforløb:LDR

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har sat gang i en sidste runde med fordeling af midler fra grøn ordning til projekter i lokale foreninger og lignende.

Teknik- og Miljøudvalget har siden 2012 uddelt over 4 mio. kr. fra grøn ordning til glæde for kommunens foreninger. Denne runde bliver dog den

sidste, da statsstøtten til grøn ordning udløber i februar 2018. Ordningens udløb i februar 2018 betyder også, at denne omgang bliver en ”lynrunde”

med en kort ansøgningsfrist den 4. september 2017 kl. 12. Baggrunden for den korte frist er, at sagsbehandling hos både Brønderslev Kommune og

Energinet.dk, der administrerer midlerne for staten, skal være afsluttet inden ordningens udløb, hvis midlerne ikke skal gå tabt.

Da forvaltningen er under stort tidspres for at få søgt midlerne hjem i denne omgang er det kun projekter, der er fremsendt inden for ansøgningsfristen og er

beskrevet fyldestgørende i ansøgningen, der kan komme i betragtning. Ved ansøgning om midler skal ansøgningsskemaet på kommunens

hjemmeside benyttes.

Grøn ordning er en del af lov om fremme af vedvarende energi, der blev vedtaget af regeringen i forbindelse med den energipolitiske aftale i 2008.

Grøn ordning er en af fire ordninger, der har til formål at fremme accepten af vedvarende energi.

I grøn ordning opspares 88.000 kr. pr. MW vindmølleenergi, der nettilsluttes i kommunen. Kommunen kan tildele midlerne i Grøn Ordning til:

 • anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og
 • kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.

Aftalen om grøn ordning er tidsbegrænset og udløber den 20. februar 2018.

Personale

Ingen

Økonomi

Ingen

Beslutning

Fmd. Karsten Frederiksen orienterede om den hurtige runde med ansøgningsfrist 4. september 2017, og om vigtigheden af, at der arbejdes tæt sammen med forvaltningen om ansøgninger, da det så sikres, at ansøgningerne har den fornødne kvalitet i forhold til at kunne opfylde de betingelser, der er for støtte fra den grønne ordning og dermed mulighed for at opnå tilsagn fra Energinet.dk.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


3. Status på udviklingsmuligheder på Asaa havn og Asaa by


Resume

Sagsforløb:LDR

Der har gennem årene været arbejdet med mange projekter og planer for Asaa Havn og Asaa by. Alle planer og projekter er desværre faldet til jorden hovedsageligt med baggrund i de restriktive areal- og naturbindinger omkring Asaa. Der er nu med den moderniserede planlov, som blev vedtaget 1. juni 2017 opstået nye muligheder, som Brønderslev Kommune ønsker at afprøve.

Sagsfremstilling

D. 1. juni blev en moderniseret planlov vedtaget i folketinget. Lovændringen betyder bl.a. at det nu bliver muligt, for kommuner med arealer i kystnærhedszone, at ansøge om at få et område udpeget som udviklingsområde, hvor der vil være mere lempelige vilkår for byudvikling og anlæg/aktiviteter, som kan styrke den lokale udvikling. Endvidere er der med den ændrede planlov blevet muligt at udpege nye sommerhusområder under forudsætning af, at der tages et tilsvarende antal grunde ud af sommerhusområde. Både udpegning som udviklingsområde og udlægning af nyt sommerhusområde sker efter forudgående ansøgning fra kommunerne, og så fremt ansøgningerne imødekommes følger Erhvervsstyrelsen op med landsplandirektiver for henholdvis udviklingsområder og nye sommerhusområder. Der foreligger en lang række kriterier, som skal være opfyldt, for at en ansøgning kan komme i betragtning. Endelig er der samtidigt med den ændrede planlov også sket ændringer i Naturbeskyttelsesloven, således at det vil være muligt efter konkrtet ansøgning at få ophævet strandbeskyttelseslinjen på bl. a. havne, der er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, og på mindre arealer, der adskiller byen og havnen, og dermed skabe mulighed for at knytte byen og havnen tættere sammen. Der er endvidere åbnet op for øget mulighed for anden anvendelse af havnebygninger og opførelse af etablere mindre faciliteter som skure til omklædning eller til opbevaring af fx kajakker eller fiskeudstyr, bålhytter, madpakkehytter, shelters og lignende, hvis de opføres i tilknytning til eksisterende anlæg, fx ved en parkeringsplads eller vejnedkørsel, og hvis kommunalbestyrelsen har vedtaget en lokalplan for området til dette formål

I Asaa har der været udarbejdet flere projekter og planer, som har haft til formål at skabe rammerne for en tilpasset udvikling på Asaa Havn. Med planlovens mulighed for udpegning af et udviklingsområde er det tanken, at der kigges på både havn og by under eet og der laves en samlet indsats for at styrke områdets attraktion som bosætningsby og øget områdets turistpotentiale i forhold til natur- og kystturisme.

Der vil være mange sideløbende processer, der skal igangsættes og på mødet blive de vigtigste hovedingredienserne i den samlede proces, blive gennemgået.

Beslutning

Planlægger Bodil Bjørn gennemgik historik, aktuelle planer og de nye muligheder, der er fulgt i kølvandet på vedtagelsen af den reviderede planlov, hvor det er muligt at ansøgr om om udpegning af bl.a. udviklingsområder med mere lempeligere muligheder for byudvikling og anlæg i kystnærhedszonen samt mulighed for konvertering af eksisterende sommerhusområder til nye sommerhusområder (der udtages areal 1:1 i forhold til nyudlæg). Endvidere betyder ændringer i Naturbeskyttelsesloven, at det nu er blevet mulighed for kommuner om at søge om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen indenfor bynære rekreative arealer i eller omkring havne. Ansøgningsfrist for ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen er 1. juni 2018, mens ansøgningsfrist for udpegning af udviklingsområder og konvertering af sommerhusområder formentlig vil være ca. 1. oktober 2018. Den kommunale indsats vil primært rette sig mod at søge Kystdirektoratet om ophævelse af strandbeskyttelseslinien, da denne er væsentligste barriere for udvikling på Asaa Havn.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. NT´ s Mobilitetsplan 2017-2020


Resume

Sagsforløb:LDR

Sagsfremstilling

NT sendte Mobilitetsplan 2017-2020 Fremtidens mobilitet i Nordjylland i høring hos ejere og samarbejdspartnere. Frist for indsendelse af høringssvar var den 2. juni 2017. Mobilitetsplan 2017-2020 tager afsæt i NTs forretningsplan fra januar 2016, hvor nøgleordet var mobilitet, herunder vækst, trivsel og miljø. I Mobilitetsplanen 2017-2020 sættes en række konkrete aktiviteter på de indsatser fra forretningsplanen, som omhandler trafik, synliggørelse og sammenhæng:

 • Det Nordjyske Hovednet
 • Mobilitet for alle
 • Favne nye services og transporttilbud
 • En tryg og god rejse for alle
 • Én indgang til kunden

NT´s mobilitetsplan 2017-2020 har været til behandling i TMU, ØK og Byråd i maj/juni 2017.

På mødet orienteres om Byrådets beslutning.

Personale

Ingen

Økonomi

Det nuværende budget for kollektiv trafik indeholder ikke midler til Plustur og anlægsudgifterne til markering af knudepunkter.

Beslutning

Der tages kontakt til NT om, hvornår NTforventer at kunne orientere mere om den nye mobilitetsplan 2017-2020. Det foreslås, at både Landsbyrådet og Landdistriktsrådet deltager i dette orienteringsmøde.

Til toppen


5. Forsøgspulje byfornyelsesloven 2017


Resume

Sagsforløb:LDR

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen åbner nu for ansøgninger til byfornyelseslovens forsøgspulje 2017 – med en ramme på 9 mio. kr. Styrelsen efterspørger forsøgsprojekter inden for nye partnerskabs- og organiseringsformer i arbejdet med tilpasning og forskønnelse af små og mindre byer.

Sagsfremstilling

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen åbner nu for ansøgninger til byfornyelseslovens forsøgspulje 2017 – med en ramme på 9 mio. kr. Styrelsen efterspørger forsøgsprojekter inden for nye partnerskabs- og organiseringsformer i arbejdet med tilpasning og forskønnelse af små og mindre byer.

Formålet med forsøgspuljen er at udbrede mere forpligtende partnerskaber mellem kommuner, foreninger, organisationer, erhvervsliv, fonde mv. om tilpasning og forskønnelse af landsbyer. Der kan dermed både være tale om nedrivning, renovering/opgradering af nedslidte ejendomme samt nye muligheder for indretning af offentlige byrum på grunde, fx efter nedrivning.
Styrelsen efterlyser derfor projekter, hvor kommune og lokalsamfund går sammen om 1) at gentænke organiseringen og medfinansieringen af offentlige indsatser i deres lokalområde eller landsby og 2) at nedrive eller istandsætte ejendomme samt indrette tomme grunde til gavn for hele området. Projekterne skal væres bundet op på en konkret, fysisk indsats, hvor både nye ideer til organisering og medfinansiering samt den fysiske indretning afprøves.

Puljen er åben, og kommuner, foreninger, organisationer, erhvervsliv, fonde m.fl. inviteres til at komme med projektidéer til aktuelle udviklingstiltag, der kan være med til at sikre attraktive og levedygtige landsbyer, både fysisk, økonomisk og organisatorisk. Puljen er forbeholdt byer og områder med under 10.000 indbyggere.
Hvis ansøgeren ikke er en kommune, skal der foreligge en forhåndsgodkendelse fra den pågældende bys kommune om, at den vil indgå i forsøgsprojektet. Dette er af hensyn til den senere fysiske indsats, der vil kræve kommunalt engagement.

Der gives støtte med op til 100 % refusion til udgifter omfattende organisering og etablering af partnerskab, nedrivning og forskønnelse, samarbejde mellem lokalsamfund og kommune om idéudvikling, planlægning og indretning af byrum, herunder til materialer mv. Der gives ikke støtte til projekter, der allerede er igangsat, ligesom der ikke gives støtte til drift. Derudover gives der ikke støtte til produktudvikling, som en producent umiddelbart kan udnytte kommercielt.

Ansøgningsfristen er onsdag d. 1. november 2017.

Personale

Ingen

Beslutning

Planlægger Bodil Bjørn orienterede om forsøgspuljen, og formand Karsten Frederiksen opfordrede Landdistrikstrådets medlemmer til at overveje om der lokalt er projekter, der vil kunne være aktuelle i forhold til forsøgspuljen. Endvidere blev der orienteret om kommunens bygningsfornyelsespulje, der har ansøgningsfrist 1. oktober. Der er pt. 200.000 kr i puljen og der kan ansøges om bygningsfornyelse i byer med op til 5000 indbyggere.

Bilag

Til toppen


6. Landsbypedelordningen


Resume

Sagsforløb:LDR

Byrådet godkendte i juni 2016 etablering af en landsbypedel-ordning i Brønderslev Kommune. Det blev i den forbindelse aftalt at evaluere ordningen efter 1 år. Status efter første år er, at landsbypedel-ordningen kører godt. 60 borgere har været tilknyttet ordningen via seniorjob, nyttejob, praktik eller lignende. Der er stor søgning på opgaver til landsbypedellerne og tilfredshed med det arbejde, der bliver udført.

Sagsfremstilling

Landsbypedel-ordningen i Brønderslev Kommune blev godkendt af Byrådet den 22. juni 2016 efter indstilling fra Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Fritids- og Kulturudvalget. Første år med landsby-pedelordningen er gået godt. Landsbypedellerne er blevet taget godt imod af landsbyerne og foreningerne i kommunen og modtager løbende mange og forskelligartede opgaver. Det første år har der været 108 ansøgninger fra ordningens målgruppe.

De primære opgaver har bestået af gartnerarbejde og mindre håndværksopgaver. Landsbypedellerne har også mulighed for at udføre administrative arbejdsopgaver, hvilket tilgodeser borgere med kvalifikationer inden for administration, som er tilknyttet ordningen, samt de landsbyer og foreninger, der har behov for administrativ hjælp. Det kan fx dreje sig om registrering og digitalisering på lokalhistoriske arkiver. Landsbypedellerne har været aktive med forskellige opgaver i og omkring landsbyerne Asaa, Gerå, Klokkerholm, Sterup, Dorf mølle, Serritslev, Manna-Thise og på de kommunale lejrpladser og på naturskolen i Lunken skov. Ordningen har fået mange positive tilbagemeldinger på det arbejde, der udføres. På nuværende tidspunkt er 7 borgere i seniorjob tilknyttet landsbypedel-ordningen. 5 er fast tilknyttet, og yderligere 2 er tilknyttet i vinterhalvåret. Ordningen er normeret

til løbende at have 15 ledige borgere tilknyttet og igennem det første år har ca. 60 personer været igennem ordningen.

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde d. 14. august 2017 godkendt, at landsbypedel-ordningen forlænges i 2 år og evalueres igen i august 2019. Endvidere ønsker TMU at få undersøgt, om der er mulighed for at tilknytte flere ledige til projektet.

Beslutning

Direktør Lene D Faber orienterede om hvilke opgaver landsbypedellerne har løst. Ordningen har fungeret fint og til alles tilfredshed. Det undersøges, om der er mulighed for at få flere seniorjobbere tilknyttet ordningen.

Bilag

Til toppen


7. Markedsføring af Brønderslev Kommune - droneoptagelser


Resume

Sagsforløb:LDR

D. 17. maj 2017 bevilgede Økonomiudvalget et tilskud på 50.000 kr. til dronefilm om Brønderslev Kommune. Der ønskes nu en status på projektet

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Projektet indeholder produktion af en hovedvideo på Brønderslev by med de fokuspunkter, som Brønderslev Kommune ønsker videoen skal indeholde. Dette skal naturligvis aftales med borgerforeningen.

Videoen vil både blive drone og TV baseret, med speak, tekst og musik. Der produceres 2 mindre hovedvideoer på Hjallerup og Dronninglund, baseret på samme opskrift. Disse vil også blive både drone og TV baseret.

Derudover produceres en række mindre videoer over de enkelte småbyer i kommunen. Disse videoer vil primært blive baseret på drone video med tekst, speak og musik. Disse vil også blive aftalt med repræsentanter fra de enkelte områder. Projektet styres af erhvervschef Marianne Gade og chefkonsulent Mette Krogh. Projektet koster ca. 150.000,- + moms. Det indeholder alt til produktion: Optagelser, manuskripter, kørsel, redigering, speak, musik, levering digitalt til alle involverede. Brønderslev Erhverv har fået accept på 50.000 af EU´s landdistriktsmidler. Ejendomsmæglerne bidrager endvidere sammen med de enkelte borgerforeninger. Filmene optages af firmaet Jensen & Jensen, der har den nødvendige ekspertise.

Erhvervschef Marianne Gade deltager i punktet og giver en kort status på projektet.

Personale

Ingen

Beslutning

Erhvervschef Marianne Gade havde tre foreløbige prototype dronefilm med for byerne Asaa, Agersted og Hallund, som blev afspillet. Der var stor tilfredshed med de foreløbige prototypefilm.

Til toppen


8. Orientering om skiltepolitik


Resume

Sagsforløb:LDR

Landdistriktsrådet har ønsket at få en orientering om Brønderslev Kommunes skiltepolitik

Sagsfremstilling

Landdistriktsrådet har ønsket at få en orientering om Brønderslev Kommunes skiltepolitik. Teknik- og Miljøudvalgsformand Karsten Frederiksen vil orientere herom på mødet.

Beslutning

Karsten Frederiksen orienterede om, at der tilbage i 2014 blev opstillet en masse skilte både af erhvervsvirksomheder, private, foreninger mv. og det gav anledning til diskussion om, hvad man gør med alle de sager om skilte og bannere mv. Naturbeskyttelsesloven regulerer skiltning i det åbne land med hensyn til placering, størrelse mv., herunder bl.a. skiltning til gårdbutikker ol. Inden for og i nærheden af byskiltet kan det være en lokal skilteplan eller fædselsmæssige begrundelser, der regulerer muligheden for opsætning af permanente og midlertidige skilte. Der er en sag fremsendt til forvaltningen om skiltning med nabohjælps skilte, som i andre kommuner uden problemer kan sættes op. Der blev fra flere sider foreslået mulighed for opsætning af (digitale) byskilte, hvor man kan reklamere med begivenheder i byen ol., men løsningen er pt. dyr. Forvaltningen forventes at komme med et udspil til skiltepolitik inden næste sæson.

Punktet tages op på næste møde i Landdistriktsrådet.

Til toppen


9. Evt.


Resume

Sagsforløb:LDR

Sagsfremstilling

Evt. indlæg fra LandboNord v. Jens Chr. Larsen

Personale

Ingen

Økonomi

Ingen

Beslutning

Jens Chr. Larsen fra LandboNord orienterede blandt andet om

 • faunastriber, herunder om besigtigelse af demonstrationsmark med faunastriber i Hørby d. 12. september 2017 kl. 19.
 • LandboNords rolle i forbindelse med en sag om gylle og vindmøller i rakkeby
 • Udvikling i landsbyer, herunder placering af biogasanlæg
 • deltagelse i Smagen af Nordjylland, hvor der er udgivet en folder med præsentation af nordjyske råvarer. Folderen er uddelt i sommerhusområder.
 • fokus på kvalitet i landdistriktet og naturens betydning for bosætning med henvisning til Peter Qvortrup Geislings bog "naturen på recept".

Til toppen

Opdateret 13. november 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach