Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 21. maj 2014
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Ole Bruun.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 11 tages af dagsordenen, da der ønskes bedre dokumentation for energibesparelse.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende, at første stedfortræder på liste Ø, Emma Lyng Svensson indkaldes til Byrådets møde som følge af afbud fra Ole Bruun pga. ferie.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Der er til dette byrådsmøde afbud fra Ole Bruun pga. ferie.

Første stedfortræder på liste Ø, Emma Lyng Svensson, er indkaldt til Byrådets møde og tiltræder byrådsmødet umiddelbart efter Byrådets godkendelse af indkaldelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
 • Vil formanden indkalde til borgermøde om status på sundhedshus? (Karsten Frederiksen)

 • Svar på spørgsmål vedr. loftsbeklædning i Petra, Hjallerup (Borgmester)

 • Tillægsspørgsmål vedr. ændret anvendelse af køkken og datoer for ibrugtagning (Arne M. Jensen, Lene Hansen)

Fraværende:;

Ole Bruun (Emma Lyng Svensson mødt)

Til toppen


5. Udvidelse af minkproduktionen på Hallundvej 50, Brønderslev, Miljø- og Teknikudvalgets vurdering


Resume

Sagsforløb: MT

Miljø- og Teknikudvalget har i møde den 31. marts 2014 vedtaget at meddele tilladelse til udvidelse af minkproduktionen på Hallundvej 50, Brønderslev.

Ole Bruun (Ø) og Hildo Rasmussen (A) ønsker at afslå tilladelsen på baggrund af den tætte placering på Øster Brønderslev by og de dermed forbundne lugtgener.

Formand Karsten Frederiksen ønsker undersøgt, om det er ansvarspådragende at afslå tilladelse.

Ole Bruun har efterfølgende begæret sagen i Byrådet.

Sagen blev sendt tilbage til udvalget, som har foretaget en fornyet vurdering af de juridiske tvivlsspørgsmål i sagen samt tvivlsspørgsmålet om nabohøringen.

Sagsfremstilling

Ejerne af minkfarmen Hallundvej 50, Brønderslev, har den 12. marts 2014 - efter at Natur- og Miljøklagenævnet hjemviste sagen til fornyet behandling - søgt om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 11 til at udvide antallet af årstæver fra 1.600 til 5.000, hvilket svarer til en udvidelse fra 53 DE til 167 DE.

Da sagen første gang var i nabohøring i februar 2013, modtog Brønderslev Kommune en række indsigelser fra både naboer, der var høringsberettigede, og fra andre, der følte sig som parter i sagen.

Miljø- og Teknikudvalget behandlede sagen på møde den 9. april 2013, hvor udvalget besluttede at give afslag på ansøgning om miljøgodkendelse.

Afslaget blev påklaget. Natur- og Miljøklagenævnet ophævede den 12. februar 2014 kommunens afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.

Det fremgår af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, at "Selvom minkproduktionens omfang alt andet lige har betydning for lugt- og fluegenerne for de omkringboende, og selvom indsigelserne fra de omkringboende lovligt kan indgå i grundlaget for kommunens vurdering af sagen, er kommunens afgørelse efter nævnets opfattelse ikke i tilstrækkelig grad baseret på en konkret vurdering vedrørende de mulige lugt- og fluegener fra en minkproduktion på Hallundvej 50 med det ansøgte dyrehold (5.000 årstæver) og den ansøgte placering af produktionsbygningerne, som et afslag på ansøgningen må forudsætte."

Den 28. februar 2014 udsendte Miljøstyrelsen et fagligt grundlag til at beregne, om beskyttelsesniveauet for lugt var overholdt for minkfarme. Det betyder, at fagenheden nu har mulighed for at få oplyst en beregnet lugtgeneafstand omkring minkfarme, hvor der tidligere ikke har været andre afstandskrav end de, der fremgår af pelsdyrbekendtgørelsen.

Den nyeste ansøgning ligger ganske i tråd med den tidligere. Ved udvidelsen forlænger ansøgerne flere af de eksisterende haller på farmen, og opfører 16 nye 2-rækkede minkhaller, en gyllebeholder på 3.000 m3 og en møddingplads på 10 x 10 m.

Projektet overholder afstandskravene i pelsdyrbekendtgørelsen:

 • Der er krav om mindst 100 m til nærmeste nabobeboelse - der er 280 m til nærmeste nabo og 290 m til næstnærmeste nabo

 • Der er krav om mindst 200 m til nærmeste byzone, sommerhusområde eller område i landzone, som ved lokalplan er udlagt til bl.a. boligformål. Der er ca. 315 m til Ø. Brønderslev.

Afstanden måles fra "hjørne til hjørne", dvs. fra pelsdyrfarmens ydervæg til naboens beboelsesbygning og til kanten af byzone.

Både verserende sager og nye ansøgninger skal med den nye viden på lugtområdet overholde de beregnede geneafstande og dermed beskyttelsesniveauerne for lugt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. For så vidt angår minkfarme skal de derudover overholde afstandskravene i pelsdyrbekendtgørelsen.

Nye beregninger af lugtgeneafstand

Af det nye ansøgningsmateriale fremgår det, at lugtgeneafstanden er beregnet til

 • Enkelt bolig: 135 m

 • Samlet bebyggelse: 279 m

 • Eksisterende eller fremtidig byzone: 386 m.

Ifølge Vejledning om miljøregulering af husdyrhold tager lugtvejledningens geneafstand udgangspunkt i afstanden fra centrum af et staldanlæg til en nabo eller et område, hvor genekriteriet skal overholdes.

Fagenheden vurderer, at geneafstandene er overholdt, da der fra centrum af det ansøgte anlæg til nærmeste byzonegrænse er ca. 400 m, ligesom der er mere end 135 m til nærmeste nabo og mere end 279 m til samlet bebyggelse.

Imødekommelse af lugtgener

Minkfarmen må ikke give anledning til lugtgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området. Der er derfor stillet vilkår om, at der skal føres logbog med angivelse af tidspunkt og metoder for rensning i, under og omkring burene.

Der er krav om, at ansøger skal bruge den bedst tilgængelige teknik (BAT) for alle husdyrsager. I denne sag overholder ansøgerne de krav til BAT, som gælder på nuværende tidspunkt i henhold til tidligere klagenævnsafgørelser.

Ammoniakdeposition og omkringliggende natur

Ifølge ansøgningsmaterialet opfylder ansøger kravene til ammoniakemission fra anlægget, således at de nærliggende beskyttede naturtyper ikke får en merbelastning, der overskrider kravene i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget meddeler tilladelse til udvidelse af minkproduktionen på Hallundvej 50, Brønderslev.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 31. marts 2014, pkt. 14:

Fagenhedens forslag blev godkendt som foreslået.

Ole Bruun (Ø) og Hildo Rasmussen (A) ønsker at afslå tilladelsen på baggrund af den tætte placering på Øster Brønderslev by og de dermed forbundne lugtgener.

Formand Karsten Frederiksen ønsker undersøgt om det er ansvarspådragende at afslå tilladelse.

Sagsfremstilling til Byrådets møde den 23. april 2014:

Fagenheden for Teknik og Miljø har efter Miljø- og Teknikudvalgets møde undersøgt de juridiske tvivlsspørgsmål i sagen. Disse er beskrevet i vedlagte notat.

Byrådet, 23. april 2014, pkt. 6:

Sagen sendes tilbage til Miljø- og Teknikudvalget til fornyet vurdering.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Sagsfremstilling til Miljø- og Teknikudvalget møde den 5. maj 2014:

Fagenheden for Teknik og Miljø har efter Byrådets møde foretaget en fornyet vurdering af de juridiske tvivlsspørgsmål i sagen samt tvivlsspørgsmålet om nabohøringen. Fagenheden vil på mødet redgøre for disse forhold.

Miljø- og Teknikudvalget skal forholde sig disse 2 forhold, idet der allerede er truffet beslutning i sagen.

Miljø- og Teknikudvalget, 5. maj 2014, pkt. 9:

Asger Nielsen uddelte og gennemgik notat vedrørende vurderingen af de juridiske tvivlsspørgsmål i sagen og redegjorde samtidig for tvivlsspørgsmålene om nabohøringen, idet partshøringsbrevet blev fremlagt på mødet.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagen sendes tilbage til Byrådet.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:;

Ole Bruun (Emma Lyng Svensson mødt)

Bilag

Til toppen


6. Overførsel af driftsmidler fra 2013 til 2014


Resume

Sagsforløb: FL/ØK/BY

Økonomiudvalget besluttede på møde den 9. april 2014 at tage stilling til overførslerne fra 2013 til 2014 på næste møde. Der forelægges et forslag til, hvordan overførslerne kan drøftes og håndteres.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 9. april 2014 at tage stilling til overførslerne fra 2013 til 2014 på næste møde. Der blev endvidere givet som signal, at de de almindelige overførsler på institutioner og afdelinger, ville man gerne have til at fortsætte.

Økonomiafdelingen har derfor udarbejdet oversigt over overførslerne fra 2013 til 2014 fordelt på følgende måde:

 • Første kolonne angiver de samlede overførsler fra 2013 til 2014, således om de optræder i regnskabet for 2013.

De næste 3 kolonner angiver en fordeling af de samlede overførsler efter følgende kriterier:

 • Anden kolonne angiver institutions- eller afdelingsoverførsler som de summerer til på hvert politikområde.

 • Tredje kolonne angiver de øvrige overførsler som er bundet fx pga. eksterne midler der finansierer, projekter der ikke er afsluttet, puljemidler som skal fordeles efter aftale med andre og lign.

 • Fjerde kolonne angiver de øvrige midler som ifølge de hidtidige regler har været omfattet af overførselsadgang.

Det foreslås, at Økonomiudvalget behandler overførslerne på følgende måde:

 • At institutions- og afdelingsoverførsler (anden kolonne) og de bundne områder (tredje kolonne) besluttes overført fra 2013 til 2014.

Det drøftes, om der er nogen af de øvrige overførsler, som ikke er bundet (kolonne 4), som fremadrettet ikke ønskes omfattet af den økonomiske decentralisering.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler:

 • At det besluttes om nogle områder skal udtages af den økonomiske decentralisering

 • At de øvrige driftsoverførsler godkendes

 • At de overførte midler vedr. digitalisering og den del af lockoutmidlerne, der skal anvendes til lærer- og elevarbejdspladser overføres til anlæg.

Indstilling

Forretningsledelsen, 6. maj 2014, pkt. 6:

Listen blev gennemgået, og Forretningsledelsen anbefaler forslaget fra Stabsenheden for Økonomi.

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 3:

Det indstilles at ”øvrige”-overførelser ikke overføres (7.999.753 kr.) til 2014

Disse områder udtages af økonomisk decentralisering

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:;

Ole Bruun (Emma Lyng Svensson mødt)

Bilag

Til toppen


7. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2014


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2014.

Budgetopfølgningen udviser forventede nettomerudgifter på i alt4,5 mio. kr. for hele 2014 i Brønderslev Kommune.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt status vedr. UngeCentret samt status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 1 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

Serviceudgifter 13.215.000
Overførselsudgifter -7.540.000
Finansiering -1.139.000
Netto 4.536.000

Pr. 1. januar 2014 blev UngeCentret etableret. Dermed varetages anbringelsesområdet (0-18 år) fremover i to forskellige organisatoriske enheder og budget/regnskab vil fremgå på to forskellige politikområder. For at sikre sammenhængen i anbringelsesområdet, ses området i denne budgetopfølgning under ét.

Budgetopfølgning 1 viser, at der er særlige udfordringer på handicap- og psykiatriområdet i forhold til at opnå de forventede budgetreduktioner, der er indarbejdet i Budget 2014 som en del af flerårsaftalen. Med de merudgifter der forventes på området, ser udfordringen aktuelt ud til at udgøre ca. 13,8 mio. kr., der skal hentes i løbet af 2014.

En uddybende forklaring på afvigelserne inden for fagudvalgets politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det betyder, at fagudvalgene på områder, hvor udgifterne skrider, har en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisereforslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

Endvidere er vedlagt et statusnotat vedr. UngeCentret. Notatet beskriver hvilke budgetomplaceringer, der nu foretages mellem de forskellige politikområder. Derudover forslag til håndtering af en række temaer, der skal afklares i forhold til styringen af området.

Der er ligeledes vedlagt et statusnotat på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med Budget 2014.

Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgningen i møderne i april/maj måned med følgende beslutninger:

Ældreomsorgsudvalget den 30. april 2014

Tages til efterretning.

Miljø- og Teknikudvalget den 5. maj 2014

Budgetopfølgningen blev uddelt, gennemgået og taget til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 5. maj 2014

Der blev udleveret revideret udgave af budgetopfølgningen.

Taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget den 6. maj 2014

Udvalget blev orienteret om den reviderede budgetopfølgning, som Forretningsledelsen foreslår.

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2014

Udvalget indstiller, at tomgangshusleje vedrørende Tygelsgade ikke afholdes af Social- og Sundhedsudvalget.

Udvalget ønsker i forlængelse af tidligere fremsendte sager, at der bliver tilført øgede ressourcer til Visitationen, således at de besparelser, der er indarbejdet i flerårsaftalen, kan udmøntes.

Johannes Trudslev var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget den 8. maj 2014

Til efterretning.

Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgningen den 6. maj 2014 med følgende bemærkninger:

Da der er vanskeligheder med at nå de udmeldte mål i Flerårsaftalen i 2014 anbefales det, at der hurtigst muligt iværksættes en opnormering i Visitationen/Ungecentret som skal målrettes udmøntning af Flerårsaftalen og at der løbende afrapporteres på effekten af indsatsen.

En stor del af budgetproblemerne kan henføres til udgifter på flere dyre enkeltsager, hvorfor det fortsat er vigtigt at arbejde med at reducere udgifterne på de dyre enkeltsager, som det også blev understreget på byrådet strategiseminar i foråret.

Det anbefales, at den igangværende niveautilpasning på BPA-området gennemføres i lyset af de høje udgifter på området, og at der arbejdes på at tilpasse til landsgennemsnittet. Samtidig anbefales det, at det undersøges hvilke serviceændringer, der skal eller kan foretages på ældreområdet, hvis området selv skal dække merudgifterne på området.

Endvidere bemærkes det, at der kun resterer 685.000 kr. i anbringelsespuljen til resten af året, hvorfor det er vigtigt nøje at følge og styre området i resten af året. Endvidere gøres opmærksom på, at analysen på det specialiserede børneområde på længere sigt bør kunne påvirke udgiftsudviklingen på dette område.

Endeligt tyder det på en betydelig overskridelse af servicerammen, der kan medføre sanktioner, hvis kommunerne under et ikke overholder servicerammen. Det anbefales derfor, at landstendensen følges meget tæt, og såfremt det tyder på, at servicerammen på landsplan kommer under pres, må der hurtigt laves tiltag, som reducerer serviceudgifterne. Det skal understreges, at 5 mio. kr. af overskridelsen på servicerammen skyldes, at mentorordningen på beskæftigelsesområdet som følge af krav fra revision skal konteres på serviceudgifter frem for som i dag på overførselsudgifter.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget drøfter budgetopfølgningen og godkender budgetomplaceringer i henhold til notatet om status på Ungecenter Brønderslev.

Indstilling

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 4:

Økonomiudvalget ser med stor alvor på forventet overskridelse af servicerammen, derfor forventes det, at alle fagudvalg udviser tilbageholdenhed, således reel servicerammeoverskridelse bliver 0.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:;

Ole Bruun (Emma Lyng Svensson mødt)

Bilag

Til toppen


8. Underskudsgaranti 2013, Hjallerup Udviklingspark


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til udbetaling af underskudsgaranti på 560.929 kr. til Fonden Hjallerup Udviklingspark.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hjallerup Udviklingspark fremsender årsrapport for Fonden Hjallerup Udviklingspark. Regnskabet er revideret af BDO-statsautoriseret revisionsaktieselskab. Det fremgår af rapporten, at der for regnskabsåret 2013 er et underskud på 560.929 kr.

I 2012 var underskuddet på 580.008 kr.

Brønderslev Byråd har i mødet den 4. februar 2008 besluttet at yde underskudsgaranti til Fonden for en 10-årig periode.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

I Budget 2014 er der afsat 2.051.046 kr. til Underskudsgaranti i Udviklingsparkerne i Hjallerup og Brønderslev.

Underskuddet i Hjallerup Udviklingspark er på 560.929 kr. Udgiften kan holdes inden for budgettet.

Indstilling

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:;

Ole Bruun (Emma Lyng Svensson mødt)

Bilag

Til toppen


9. Underskudsgaranti 2013, Brønderslev Udviklingspark


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til udbetaling af underskudsgaranti på 889.086 kr. til Fonden Brønderslev Udviklingspark.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Brønderslev Udviklingspark fremsender årsrapport for Fonden Brønderslev Udviklingspark. Regnskabet er revideret af BDO-statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Det fremgår af rapporten, at der for regnskabsåret 2013 er et underskud på 889.086 kr.

I 2012 var underskuddet på 1.105.069 kr.

Brønderslev Byråd har i mødet den 4. februar 2008 besluttet at yde underskudsgaranti til Fonden for en 10-årig periode.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

I Budget 2014 er der afsat 2.051.046 kr. til Underskudsgaranti i Udviklingsparkerne i Hjallerup og Brønderslev.

Underskuddet i Brønderslev Udviklingspark er på 889.086 kr.

Udgiften kan holdes inden for budgettet.

Indstilling

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 10:

Arne M Jensen deltog ikke i behandlingen pga. inhabilitet.

Indstilles godkendt.

Beslutning

Arne M. Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet pga. inhabilitet.

Godkendt.

Fraværende:;

Ole Bruun (Emma Lyng Svensson mødt)

Bilag

Til toppen


10. Ansøgning om tilskud til fjernvarme installation på billardborde


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af 25.000 kr. fra Fritids- og Kulturudvalgets anlægspulje til imødekommelse af ansøgning fra Hjallerup Billardklub om tilskud til fjernvarme installation på billardborde.

Sagsfremstilling

Hjallerup Billardklub søger om tilskud til installation af fjernvarme i klubbens billardborde. Alle billard turneringsborde skal være opvarmet til ca. 24 grader for at deltage i billard unionens turneringer.

For nogle år siden blev der lavet forsøg med fjernvarme opvarmning af billardborde i stedet for EL, og dette forsøg er nu gennemført. Mange klubber er interesseret i denne løsning.

Asaa Billardklub har fået installeret fjernvarme i bordene, og deres erfaringer er, at det er et gennemført system med mulighed for driftsbesparelser for klubben.

Projektet forventes starter i april 2014.

Hjallerup Billardklub ansøger om tilskud på 25.000 kr. til denne energibesparende løsning. Øvrige omkostninger til etableringen dækkes af andre sponsorer og fonde.

Hvis ansøgningen skal imødekommes, vil tilskuddet blive finansieret af Fritids- og Kulturudvalgets anlægspulje.

Anlægspuljen er på 1 mio. kr. hvoraf Brønderslev Golfklub har fået tilskud på 50.000 kr. til dækning af udslagsområderne.

Økonomi

Økonomiafdelingen bekræfter fagenhedens økonomioplysninger.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 3. april 2014, pkt. 10:

Udvalget anbefaler, at Hjallerup Billardklub får det ansøgte tilskud på 25.000 kr.

Lars Bisgaard var fraværende.

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 13:

Indstilles frigivet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:;

Ole Bruun (Emma Lyng Svensson mødt)

Bilag

Til toppen


11. Ansøgning om kommunegaranti til energibesparende foranstaltninger i Asaa Hallen


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til ansøgning fra Asaa Hallen om kommunegaranti på 600.000 kr. til energibesparende foranstaltninger.

Sagsfremstilling

Asaa Hallen ansøger om kommunegaranti til energibesparende foranstaltninger på 600.000 kr. til:

1. Optimering, udskiftning af kabler, målertavler så kapacitet tilpasses det faktiske forbrug.

2. Udskiftning af gamle hvidevarer til mere energi venlige og tidssvarende.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at en eventuel kommunegaranti ikke vil belaste kommunens låneramme, idet der er automatisk låneadgang til formålet i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 3. april 2014, pkt. 8:

Udvalget anbefaler, at der gives kommunegaranti.

Lars Bisgaard var fraværende.

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 15:

Anbefales godkendt. Der ønskes bedre dokumentation for sparet energi.

Beslutning

Taget af dagsordenen.

Bilag

Til toppen


12. Udviklingsstrategi 2015 for det specialiserede socialområde og specialundervisning


Resume

Sagsforløb: MED-Sund/HAR/SS/BE/BS/ØK/BY

Udkastet til Udviklingsstrategien for 2015 er blevet udarbejdet på baggrund af konkrete indmeldinger fra kommunerne og Region Nordjylland.

Udkastet fremsendes til høring og godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og denne koordinering af områderne indebærer ansvaret for at udarbejde den årlige rammeaftale, der er et redskab for kommunalbestyrelserne i Nordjylland til - på tværs - at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på områderne.

Rammeaftalen består helt overordnet af to aftaledokumenter, der behandles og godkendes forskudt af hinanden:

 1. Udviklingsstrategien

 2. Styringsaftalen (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Vedtagelsen af udviklingsstrategien og styringsaftalen er tidsmæssigt adskilte, men skal indholdsmæssigt spille sammen.

Udviklingsstrategien for 2015 blev godkendt på mødet i KKR den 14. marts 2014, og forelægges nu kommunalbestyrelserne og Regionsrådet med henblik på godkendelse senest den 1. juni 2014, mens styringsaftalen behandles i KKR og Kontaktudvalget i september og skal være godkendt af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet senest den 15. oktober 2014.

Rammeaftalens udviklingsstrategi har til formål at koordinere udviklingen i de eksisterende tilbud inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland samtidigt med, at den skal belyse udviklingen i efterspørgslen efter pladser og tilbud. Udviklingsstrategien er dermed en strategi for, hvordan det fælleskommunale og regionale samarbejde om det specialiserede område skal udvikle sig.

I forbindelse med udviklingsstrategien præsenterer kommunerne dermed hvert år deres forventninger til ændringer i forbruget af pladser og giver samtidigt et overblik over, hvilke foranstaltninger kommunerne har etableret eller planlægger at etablere, der kan have betydning for planlægning og udvikling af tilbud på såvel social- som specialundervisningsområdet i de andre kommuner og Region Nordjylland. I udviklingsstrategien fastlægges desuden de fokusområder, som de nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker at arbejde særligt med, herunder et årligt tema, som socialministeren udmelder for området.

Udkastet til Udviklingsstrategien for 2015 er blevet udarbejdet på baggrund af konkrete indmeldinger fra kommunerne og Region Nordjylland. Udviklingsstrategien er blevet behandlet i KKR den 14. marts 2014, hvor der var enighed om at indstille det vedlagte udkast til godkendelse i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

Forstærket samarbejde

I forbindelse med udviklingsstrategien for 2015 er rammeaftalen udvidet med et nyt element med fokus på et særligt forstærket samarbejde om nogle af de mest specialiserede tilbud i Nordjylland. Formålet hermed er at sikre, at borgerne i Nordjylland har adgang til de fornødne specialiserede tilbud og kompetencer. Et ekspertpanel bestående af repræsentanter fra såvel kommunerne som Region Nordjylland har udarbejdet udvælgelseskriterier og samarbejdsmodel for det forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud og har på denne baggrund udvalgt de mest specialiserede tilbud. De konkret udvalgte tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde kan ses i Udviklingsstrategien (bilag 7).

Specialundervisningsområdet

På baggrund af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien 2015, tilkendegives der forventning om stort set uændret efterspørgsel i 2015 efter ydelserne på Center for Døvblindhed og Høretab samt Institut for Syn og Hørelse. Generelt vurderes der ikke at være væsentlige ændrings-/udviklingsbehov. Det bemærkes dog fra kommunal side, at forudsætningen herfor er en uændret visitationspraksis og at evt. faldende børnetal og en stigning af operative indgreb (på fx høreområdet) kan påvirke efterspørgslen. Taleinstituttet er pr. 1.1.2014 virksomhedsoverdraget til Aalborg Kommune.

Det specialiserede socialområde

På socialområdet tegner udviklingsstrategien et billede af et område, hvor der generelt er balance i udbuddet og efterspørgslen efter tilbud. Der vurderes derfor ikke at være behov for væsentlige reguleringer i antallet af udbudte pladser. De kommunale indmeldinger viser imidlertid også, at tendensen til at oprette tilbud/etablere løsninger i egen kommune for de brede og mindre specialiserede målgrupper gør sig gældende i 2015, som det også var tilfældet i 2014, hvorfor der bør være opmærksomhed på en evt. overkapacitet i Nordjylland.

Fokusområder

I udviklingsstrategien er der for det sociale område udpeget tre fokusområder, der skal have særlig opmærksomhed i forbindelse med udviklingsstrategien for 2015. Det første er det af socialministeren årligt udmeldte ministeremne, der for 2015 er lagt fast på ”Anbragte børn og unges uddannelse”. Det andet fokusområde er de af Socialstyrelsen nationalt udmeldte målgrupper og indsatsområder, hvor den første udmelding vil vedrøre borgere med kompleks erhvervet hjerneskade. Slutteligt er sammenhængen mellem social- og beskæftigelsesområderne med udgangspunkt i de mange omlægninger i form af førtidspensions-, kontanthjælps- og sygedagpengereformerne samt den varslede reform af den aktive beskæftigelsesindsats og i forbindelse med disse, konsekvenserne for socialområdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd og Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender udviklingsstrategi for 2015 for specialundervisning og det specialiserede socialområde.

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 18. marts 2014, pkt. 6:


Indstilles godkendt.

Fraværende: Bodil Christiansen og Inge Tengnagel

Handicaprådet, 28. marts 2014, pkt. 9:

Henrik Aarup-Kristensen deltog under punktet.

Henrik gennemgik baggrunden for den kommende udviklingsstrategi.

Handicaprådet er blevet orienteret om sagen og indstiller udkastet til godkendelse.

Bettina Nielsen og Jette Dunker var fraværende med afbud.

Stedfortræderne Martin Bech og Peter Baggesgaard var mødt i stedet.

Social- og Sundhedsudvalget, 2. april 2014, pkt. 15:


Indstilles godkendt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 6. maj 2014, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 22:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:;

Ole Bruun (Emma Lyng Svensson mødt)

Bilag

Til toppen


13. Status vedrørende pulje til løft af Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆO,SS, ØK, BY

Orientering om arbejdet med udmøntning af pulje til løft af Ældreområdet samt stillingtagen til bevilling af de tildelte puljemidler.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har fået tildelt 7,2 mio. kr. af finanslovpuljen til løft af ældreområdet. Puljen skal anvendes i overensstemmelse med den indsendte ansøgning, og tildelingen af puljen er betinget af, at puljebeløbet bruges ud over de midler, der fremgår af budgettet. Der skal foretages særskilt regnskabsmæssig afregning af de anvendte midler, og opgørelsen skal revisionspåtegnes.

Den tildelte pulje vedrører 2015, og der skal søges igen til 2016. Det overvejes, om ansøgningsproceduren skal opretholdes fra 2017 og frem, eller om beløbet skal overføres til bloktilskudsrammen.

I vedhæftede notat er der givet en status for udmøntning af puljen.

I forlængelse heraf foreslås følgende tillægsbevillinger:

601. Ældreområdet 6.400.000 kr.

701. Sundhed 800.000 kr.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at orienteringen tages til efterretning, og at Byrådet godkender de foreslåede tillægsbevillinger.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af ansøgningsmaterialet til puljeansøgningen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 30. april 2014, pkt. 7:

Det bemærkes der er fejl i sagsfremstilling vedr. den tildelte pulje. Den vedrør 2014 og skal søges igen for 2015.

Udvalget udtrykker tilfredshed med, at projektet så hurtigt er igangsat.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj 2014, pkt. 14:

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om, at sagen fremsendes til orientering i Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 23:

Indstilles taget til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:;

Ole Bruun (Emma Lyng Svensson mødt)

Bilag

Til toppen


14. Resultatrevision for 2013 inkl. høringssvar fra LBR og bemærkninger fra Beskæftigelsesregion Nordjylland


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Resultatrevisionen opgøres én gang om året og har til formål at give et årligt overblik overresultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Brønderslev Kommune. Gennem resultat- revisionen identificeres de væsentligste udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i kommunen.

Byrådet bedes godkende resultatrevisionen.

Sagsfremstilling

Resultatrevisionen opgøres én gang om året og har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Brønderslev Kommune. Gennem resultat- revisionen identificeres de væsentligste udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Brønderslev Kommune.

Resultatrevisionen for 2013 består af to dele, som jobcentrene skal kommentere på:

 • En resultatoversigt med indsats og resultater i Jobcentret samt udviklingen i disse den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre Jobcentre i klyngen.

 • Et besparelsespotentiale. Besparelsespotentialet er udtryk for, hvor mange penge kommunen potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et år, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner af befolkningen mellem 16-66 år på offentlige forsørgelsesydelser til det niveau som rammevilkårene tilsiger, altså forskellen mellem det forudsagte og det realiserede niveau.

Resultatoversigten – udviklingen i forsørgelsesgrupper

Overordnet set har der været et fald i antallet af personer på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune det seneste år. I 2013 var der 4388 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. Der er her tale om et fald på 3% i forhold til 2012. Det er særligt blandt de forsikrede ledige, at der er sket et fald i antallet af ledige. Når det gælder personer på ledighedsydelse, har udviklingen ligeledes været positiv.

Den største udfordring ses på kontanthjælpsområdet. Her er det særligt kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som har problemer ud over ledighed, der udgør en udfordring. Gruppen er præget af komplekse problemstillinger i forhold til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er ofte tale om sager, hvor det er nødvendigt med en flerårig og en tværfaglig indsats. Nogle af de langvarige kontanthjælpssager vil i 2014 også blive vurderet i kommunens Rehabiliteringsteam. Jobcentret har således en forventning om, at en del langvarige kontanthjælpssager vil blive afklaret til anden forsørgelse i 2014.

Resultatoversigten – ministermålene

Resultatoversigten indeholder ligeledes opfølgning på ministerens mål, målene gennemgås nedenfor.

Unge: I forhold til ministerens mål om uddannelsesgrad har Arbejdsmarkedsstyrelsen meddelt, at der i stedet skal følges op på antallet af unge på offentlig forsørgelse. I 2013 har der samlet set været et fald i ungdomsledigheden på 25 fuldtidspersoner. Den mest positive udvikling ses på dagpengeområdet og sygedagpengeområdet.

Tilgang til førtidspension: Dette mål handler om at sikre og forebygge, at så mange personer ikke førtidspensioneres. Flere af de borgere som i dag er i målgruppen for førtidspension, har mange sammensatte problemer. Der er for 2013 opsat en meget ambitiøs målsætning om, at tilgangen til førtidspension i 2013 maksimalt må være på 42 personer. Resultatet for 2013 viser, at der er blevet tilkendt 47 nye førtidspensioner i 2013. Det svarer til et fald i tilgangen på 59 % i forhold til 2012.

Langtidsledige: Dette mål handler om at begrænse antallet af langtidsledige. Langtidsledige omfatter A-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige i minimum 80% af tiden det seneste år. Der er opsat et mål om, at der maksimalt må være 252 langtidsledige i december 2013. Resultatoversigten viser, at der ved årets udgang var 176 langtidsledige. Målet er dermed indfriet.

Besparelsespotentialet

Besparelsespotentialet beregnes som forskellen, i hver enkelt kommune/jobcenter, mellem den faktiske og forudsagte andel af personer i alderen 16-66 år, som modtager en given ydelse. Det vil sige forskellen mellem hvordan kommunen/jobcentret forventes at præstere givet deres rammevilkår – ifølge estimaterne i SFI/KORA’s seneste rapport – og hvordan de rent faktisk præsterer.

Brønderslev Kommune har det største besparelsespotentiale på kontanthjælpsområdet. Her er det potentielt muligt at reduceret antallet af ydelsesmodtagere med 219 fuldtidspersoner, hvilket vil betyde en besparelse på 18,8 mio. kr.

Når det gælder de permanente forsørgelsesydelser er der ligeledes et besparelsespotentiale. De permanente forsørgelsesydelser omfatter ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Besparelsespotentialet er her på 4,7 mio. kr.

På A-dagpengeområdet præsterer Brønderslev Kommune imidlertid bedre end man kunne forvente. Her ville Brønderslev Kommune have en merudgift på 9,6 mio. kr., hvis der var det samme antal ydelsesmodtagere, som rammevilkårene tilsiger. Når det gælder sygedagpengeområdet præsterer jobcentret ligeledes bedre end rammevilkårene tilsiger. Her ville Brønderslev kommune have en merudgift på 1,6 mio. kr., hvis der var det samme antal af ydelsesmodtagere som rammevilkårene tilsiger.

Besparelsespotentialet afspejler således de udfordringer, der er skitseret tidligere i resultatrevisionen, hvor der har været en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Ligeledes kan faldet i antallet af A-dagpengemodtagere aflæses i besparelsespotentialet.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender resultatrevisionen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 31. marts 2014, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Det Lokale Beskæftigelsesråd, 22. april 2014, pkt. 10:

LBR har ikke yderligere bemærkninger til resultatrevisionen - fremsendes til godkendelse i Byrådet.

Hanne Christensen, Elly Henriksen, Jens Baadsgaard Jensen, Lisbeth Fruensgaard og Per K. Andersen var fraværende.

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 25:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:;

Ole Bruun (Emma Lyng Svensson mødt)

Bilag

Til toppen


15. Godkendelse af stedfortræder i Handicaprådet


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet skal i henhold til vedtægterne godkende Handicaprådets sammensætning - og dermed også den nye stedfortræder.

Sagsfremstilling

Jonna Møller Jacobsen har meddelt, at hun ønsker at fratræde som suppleant til Handicaprådet for resten af valgperioden 2014 - 2017.

Danske Handicaporganisationer, Brønderslev Afdeling, har indstillet

Per Dissing Nielsen, Mozartvej 15, 9700 Brønderslev, som ny stedfortræder.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:;

Ole Bruun (Emma Lyng Svensson mødt)

Til toppen


16. Takkekort


Resume

Sagsforløb: BY

Bente Østergaard, Socialcentret - fødselsdag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:;

Ole Bruun (Emma Lyng Svensson mødt)

Til toppen


17. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning
 • Prisoverrækkelse indenfor fritidsområdet.

 • Ny bogbus - indvielse

Fraværende:;

Ole Bruun (Emma Lyng Svensson mødt)

Til toppen


18. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 15. maj 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer