Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 29. oktober 2014
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Karsten Frederiksen

Svend Erik Trudslev

Henning Jørgensen

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Fraværende:

Karsten Frederiksen

Henning Jørgensen

Svend Erik Trudslev

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende, at første stedfortræder på liste C, Peter Stecher og første stedfortræder på liste V, Jan Thaibert indkaldes til Byrådets møde som følge af afbud fra Karsten Frederiksen pga. varetagelse af andet offentligt hverv (Nyfors) og fra Svend Erik Trudslev, V pga. møde i København i forbindelse med job.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Der er til dette møde følgende afbud fra Karsten Frederiksen, C, pga. varetagelse af andet offentligt hverv (Nyfors) og fra Svend Erik Trudslev, V, pga. møde i København i forbindelse med job.

Første stedfortræder på liste C, Peter Stecher og første stedfortræder på liste V, Jan Thaibert er indkaldt til Byrådets møde og tiltræder byrådsmødet umiddelbart efter Byrådets godkendelse af indkaldelsen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Karsten Frederiksen

Henning Jørgensen

Svend Erik Trudslev

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
 • Orientering om udbud af håndværkerydelser (Eskild Sloth Andersen)

 • Beskatning af forsyningsselskaber hvor står sagen (Hildo Rasmussen)

Fraværende:

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Henning Jørgensen

Svend Erik Trudslev (Jan Thaibert mødt)

Til toppen


5. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) og Norddanmarks EU-kontor


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Samarbejdet ’Business Region North Denmark – fælles om vækst og udvikling’ er tiltrådt af alle 11 kommuner og Regionen.

Der er udarbejdet forslag til vedtægter for samarbejdet til Byrådets godkendelse.

Endvidere er der udarbejdet forslag til nye vedtægter for foreningen Norddanmarks EU-kontor, og forslag til fastholdelse af kontingent til kontoret, som Byrådet anmodes om at godkende.

Sagsfremstilling

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland fik på anbefaling af KKR og Kontaktudvalget for Nordjylland den 6. juli 2014 fremsendt sag til behandling i de nordjyske kommuner og Regionen om etablering af et nyt forstærket samarbejde imellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland: ’Business Region North Denmark – fælles om vækst og udvikling’.

Sagen har efterfølgende været behandlet i alle nordjyske kommuner og Regionen, og alle har tilsluttet sig det nye samarbejde. Der er nu udarbejdet vedtægter for Business Region North Denmark (BRN), som fremsendes til godkendelse i kommuner og Region.

Samarbejdet etableres ifølge vedtægterne som en forening med de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland som medlemmer. Foreningen har som formål at give medlemmerne mulighed for at samarbejde om fælles satsninger, som flere eller alle parter finder centrale for en fælles vækstdagsorden. Det er videre foreningens formål at synliggøre regionens samlede kompetencer og styrkepositioner mere markant for arbejdskraft og investorer, samt at tiltrække yderligere ekstern finansiering til lokale og regionale udviklingsaktiviteter.

Bestyrelsen består af borgmestrene og regionsrådsformand. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Kommunaldirektørerne og en direktør fra Region Nordjylland udgør direktionen. Der etableres et fælles Erhvervsforum, som sparringspartner og rådgiver for bestyrelsen. Direktionen nedsætter et fælles sekretariat.

Der betales et årligt kontingent til foreningen i form af et kronebeløb pr. indbygger. I 2015 er beløbet 15 kr. pr. indbygger for kommunerne som disponeres således

 • 5 kr. disponeres af bestyrelsen til fælles erhvervsinitiativer

 • 4 kr. reserveres til en fælles turismeindsats

 • 5 kr. disponeres af den enkelte kommune til deltagelse i konkrete projekter efter eget valg

 • 1 kr. til analyser, mødeaktivitet m.v.

For Region Nordjylland er kontingentet i 2015 9 kr. pr. indbygger, som disponeres således:

 • 3 kr. til en styrkelse af EU-kontorets indsats i Bruxelles (via Vækstforum)

 • 5 kr. disponeres af Regionen til deltagelse i konkrete projekter efter eget valg

 • 1 kr. til analyser, mødeaktivitet m.v.

Derudover bidrager medlemmerne med deltagelse i diverse mødefora samt medarbejdertimer til det fælles sekretariat. Medfinansiering er godkendt i kommunerne og Regionen i efteråret 2014 i forbindelse med godkendelse af tilslutning til Business Region North Denmark i den enkelte kommune og Regionen.

Fælles regionale enheder

Medlemmerne af Business Region North Denmark er alle partnere i en række regionale enheder, som er centrale for den fælles vækstdagsorden. Et formål med Business Region North Denmark er således også at etablere et forum, hvor parterne sammen og tværgående kan drøfte deres engagement i disse enheder, herunder hvordan der på tværs af enhederne kan arbejdes med de fælles satsninger.

Norddanmarks EU-kontor

Norddanmarks EU-kontor er en af de fælles regionale enheder. EU-kontoret er aktuelt finansieret af de nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Aalborg Universitet og organiseret som en del af Aalborg Kommune med kontor i Aalborg og Bruxelles.

Fra 1. januar 2015 etableres Norddanmarks EU-kontor som en selvstændig forening for de nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Aalborg Universitet samt evt. andre uddannelsesinstitutioner i regionen. I den forbindelse flytter EU-kontoret til lokaler på NOVI blandt andet med det formål at opnå et tættere samarbejde med særligt Væksthus Nordjylland og AAU Innovation. AAU Innovation har tilsvarende medarbejdere placeret på EU-kontoret i Bruxelles.

Formålet med EU-kontoret er at

 • repræsentere og varetage medlemmernes interesser overfor EU-systemet,

 • informere og rådgive medlemmerne om EU-forhold,

 • rådgive virksomheder og institutioner i Nordjylland om problemstillinger i relation til EU,

 • bidrage til, at virksomheder og institutioner i Nordjylland kan drage fordel af de muligheder, EU tilbyder, navnlig med henblik at sætte øget fokus på lobbyisme og fundraising, og koordinere denne indsats med lignende fundraiser-kontorer i regionen, samt

 • bidrage til den generelle internationalisering af Nordjylland

Bestyrelsen for EU-kontoret får 5 medlemmer, der udpeges af henholdsvis KKR, Regionsrådet og Vækstforum. Der tilknyttes bestyrelsen 3 tilforordnede fra henholdsvis Regionens, kommunernes og universitets administration. Bestyrelsen ansætter foreningens direktør. Bestyrelsen mødes årligt med bestyrelsen for Business Region North Denmark jf. ovenstående.

I lighed med i dag betales også fremover et årligt kontingent til foreningen i form af et kronebeløb pr. indbygger. I 2015 er beløbet 2 kr. pr. indbygger for kommunerne – Aalborg Kommune dog 9 kr. pr. indbygger - og 6 kr. pr. indbygger for Region Nordjylland. Aalborg Universitet og evt. andre uddannelsesinstitutioner betaler et årligt kontingent på 100.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Brønderslev Kommunes og Brønderslev Erhverv og Turismes medarbejderbidrag til sekretariat, analyser, mødefora o.l. kendes ikke præcist på nuværende tidspunkt, da det bl.a. afhænger af, hvilke og hvor mange projekter der medvirkes i.

Forankringen vil være det Administrative Udviklingsforum, som består af medarbejdere fra Udvikling & Planlægning, Teknik & Miljø, Jobcenter og BETC.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at Brønderslev Kommune også i 2014 har ydet et tilskud til EU-kontoret på 2 kr. pr. indbygger fra budgettet vedrørende Erhvervsservice og Iværksætteri.

Der er dermed ingen ændring i størrelsen af finansieringen hertil fra 2015.

Indstilling

Økonomiudvalget, 22. oktober 2014, pkt. 4:

Anbefales godkendt.

BRN er forankret i Udviklingsforum, mens den sekretariatsmæssige forankring er i Administrativ Udviklingsforum.

Karsten Frederiksen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Det kan godkendes, at der kan vælges op til 3 næstformænd for BRN.

Ole Bruun ønsker, navnet skal ændres til Nordjysk Erhvervs Netværk.

Fraværende:

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Henning Jørgensen

Svend Erik Trudslev (Jan Thaibert mødt)

Bilag

Til toppen


6. Revideret vindmølleprojekt ved Kjellingbro


Resume

Sagsforløb: ØKBY

Byrådet skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med planlægning for vindmøller ved Kjellingbro og om der skal igangsættes planlægning for det reviderede projekt.

Sagsfremstilling

Ansøger har fremsendt et revideret vindmølleprojekt. I det reviderde projekt er 6 ud af de tidligere 14 vindmøller udtaget (se kort). Det er de 6 østligste møller, der er udtaget, hvilket medfører, at afstanden til Hjallerup øges. Afstanden til Grindsted er uændret.

Der er allerede på nuværende tidspunkt indkommet nye indsigelser mod det reviderede projekt. Indsigelserne er vedlagt.

Indbyrdes afstand mellem møllerne

Den indbyrdes afstand mellem vindmøllerne i Kjellingbroprojektet er ca. 300 m mellem de enkelte møller i hver række og ca. 500 m mellem de to rækker.

Der er ikke fastsat afstandskrav mellem de enkelte møller i en vindmøllepark i lovgivningen. I vejledning om planlægning for og landzoneadministration til vindmøller anbefales en afstand på 3-4 x rotordiameteren og maks. 5 x rotordiameteren. Anbefalingerne er overført som en retningslinie i kommuneplanen. Den anbefalede afstand tager udgangspunkt i, at der skal være en hvis afstand mellem møllerne for at undgå vindskygge og turbulens. Desuden viser studier, at en indbydes afstand på 3-4 x rotordiameteren virker mest harmonisk.

Det konkrete vindmølleprojekt omhandler vindmøller med en rotordiameter på 112 m. Afstanden mellem vindmøllerne er dermed kun ca. 2,7 x rotordiameteren.

Afstand til Lyngdrup-vindmøllerne

Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til vindmøller indeholder følgende om afstanden mellem vindmølleparker: Ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller skal redegørelsen for planforslaget belyse anlæggenes påvirkning af landskabet, herunder oplyse hvorfor påvirkningen anses for ubetænkelig. Kommuneplanen indeholder et tilsvarende afstandskrav.

Totalhøjden for møllerne i det ansøgte projekt er 137 m. Den anbefalede afstand til andre vindmølleparker er dermed 3,836 km. Afstanden til de eksisterende vindmøller ved Lyngdrup er ca. 2,7 km og afstanden til den planlagte udvidelse af Lyngdrup er ca. 3,1 km (se kort).

Udnyttelse af både Kjellingbro og Lyngdrup til vindmølleformål

Aalborg Kommune har i september 2013 vedtaget en vindmølleplan som tillæg til deres kommuneplan, hvori der udlægges et område til udvidelse af vindmølleparken ved Lyngdrup med yderligere 7 møller syd for de eksisterende. For at sikre sig, at deres område kan realiseres har Aalborg Kommune fremsendt bemærkninger til Kjellingbroprojektet.

Ifølge vindmøllecirkulæret skal der ved vurdering af den samlede landskabelige påvirkning af vindmølleparker tages højde for både eksisterende og planlagte vindmøller. Da udvidelsen ved Lyngdrup er udlagt i Aalborg Kommunes kommuneplan, skal Brønderslev Kommune forholde sig til dette udlæg. Dertil kommer, at det samlede støjbidrag for både Kjellingbro og Lyngdrup ikke må overskride støjgrænserne.

To vindmølleområder på tværs af kommunegrænser kan potentielt ”låse” for hinanden, idet den samlede støjpåvirkning og landskabspåvirkning kan være for stor.

Ifølge planlovens § 29b kan nabokommuner gøre indsigelse mod planforslag, hvis planforslaget har væsentlig betydning for kommunens udvikling. Et planforslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en nabokommune har gjort indsigelse. Hvis kommunerne ikke kan opnå enighed om planforslag kan sagen indbringes for Miljøministeren. I en sådan situation vurderer fagenheden, at Aalborg Kommune vil have en form for "fortrinsret", da deres vindmølleområde er udlagt i deres kommuneplan.

Ansøger har udarbejdet en støjberegning, der også indeholder den planlagte udvidelse ved Lyngdrup. Støjberegningen viser, at begge projekter vil kunne gennemføres uden overskridelse af støjgrænserne. En eventuel VVM-redegørelse vil belyse både det støjmæssige og visuelle samspil yderligere.

Ny foroffentlighedsfase

Planlovens § 23c indeholder et krav om foroffentlighedsfase ved væsentlige ændringer af kommuneplanen. Fagenheden vurderer, at det er en væsentlig ændring af kommuneplanen at udlægge et nyt vindmølleområde. Foroffentlighedsfasen efter planlovens § 23c knytter sig primært til det strategiske spørgsmål ”skal der være vindmøller i området?” og ikke til det konkrete vindmølleprojekt. Fagenheden vurderer derfor, at der til en hvis grad kan ske ændringer af projektet efterfølgende uden ny – lovbestemt – foroffentlighedsfase.

Da vindmølleparker er omfattet af krav om VVM-redegørelse indeholder planlovens § 11g et krav om, at der skal afholdes en foroffentlighedsfase hvor der indhentes forslag og idéer til VVM-redegørelsens indhold. VVM-reglerne knytter sig til det konkrete projekt og fagenheden vurderer defor, at der vil være krav om en ny foroffentlighedsfase efter VVM-reglerne, da projektet ændres væsentligt. Dertil kommer, at kommunen altid kan vælge at afholde en foroffentlighed om planer, der har stor interesse.

Natur- og landskabsinteresser

Fagenheden gør opmærksom på, at det reviderede projekt fortsat berører natur- og landskabsmæssige interesser.

Historik

Der er udarbejdet notat om historik for vindmølleprojekter i området.

I forbindelse med fordebatten om det oprindelige projekt på 10-14 møller indkom der 26 bemærkninger og indsigelser, heraf en underskriftsindsamling på 446 underskrifter mod projektet. Efter offentliggørelse af det reviderede projekt er der indkommet de bemærkninger og indsigelser, der er vedlagt som bilag.

Fagenheden for Teknik & Miljø foreslår,

 • At Økonomiudvalget tager stilling til om der skal arbejdes med planlægning for vindmøller ved Kjellingbro i indeværende planperiode.

 • Hvis Økonomiudvalget ønsker, at der arbejdes med vindmøller i området skal udvalget tage stilling til om der skal igangsættes en fordebat for det reviderede vindmølleprojekt på 8 møller.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Økonomiudvalget, 22. oktober 2014, pkt. 9:

Økonomiudvalget ønsker, at der skal arbejdes videre med planlægningen.

Bendt Danielsen og Mikael Klitgaard er imod.

Mikael Klitgaard ønsker sagen i Byrådet

Karsten Frederiksen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Der arbejdes ikke videre med planlægningen efter følgende afstemning:

Imod videre planlægning: 23

For videre planlægning: 2 (Lene Hansen og Ole Bruun)

Hverken for eller imod: 1 (Arne M. Jensen)

Fraværende:

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Henning Jørgensen

Svend Erik Trudslev (Jan Thaibert mødt)

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan 07-T-01.01 for solenergianlæg i Jerslev


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 07-T-01.01 for "Solenergianlæg i Jerslev" og kommuneplantillæg nr. 2.

I kommuneplantillægget fjernes udlæg af perspektivområde til boliger i Jerslev fra kommuneplanens hovedstruktur.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslaget og kommuneplantillæg nr. 2 kan sendes ud i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik- og Miljø har udarbejdet forslag til lokalplan 07-T-01.01 for "Solenergianlæg i Jerslev" og kommuneplantillæg nr. 2.

Jerslev Kraftvarmeværk ønsker at etablere et solvarmeanlæg. Lokalplanen giver også mulighed for solceller for at sikre en fleksibilitet.Anlægget placeres i en kile med landbrugsjord mellem Ærøgade og Samsøgade.

Kommuneplan

Kommuneplantillæg nr. 2 etablerer et nyt rammeområde 07-T-01 til brug for solenergi. Der foruden overføres et areal til rammeområde 07-R-02, som udlægger et areal til rekreativt område.

Jerslev Kraftvarmeanlæg har imødekommet ejernes ønske om ikke at placere anlægget på areal af Ærøgade 16a, matr.nr. 17a Jerslev By. Arealet ligger umiddelbart øst for det grønne anlæg ved Kraftvarmeværkets ejendom. Ejerne ønsker at beholde arealet som privat have. Dette areal er i kommuneplantillæg nr. 2 lagt ind i rekreativt område 07-R-02. Årsagen hertil er, at kommunen skal planlægge indefra og ud. Der må ikke være uplanlagte områder indenfor bygrænsen.

Udlægget til rekreativt område har ikke nogen konsekvens for ejerens anvendelse af området. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerens anvendelse af de omfattede arealer. Området vil fortsat være privat område og kan anvendes som en del af udenomsarealet til Ærøgade 16A.

I hovedstrukturen for kommuneplan 2013 udlægges et perspektivområde til boliger i området mellem Ærøgade og Samsøgade. Området er efterfølgende kortlagt som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsom indvindingsopland (NFI).

Der er rigeligt med ledige byggegrunde i Jerslev, og det vil på den baggrund være svært at frembringe en særlig planlægningsmæssig begrundelse for at etablere et nyt boligområde i OSD. Der har været en forhåndsdialog med Naturstyrelsen, hvor der er forelagt en grundvandsredegørelse med argumenter for placeringen af solenergianlægget. Anlægget vurderes at kunne etableres uden risiko for grundvandet.

Fordebat

Byrådet har den 18. september 2013 behandlet indsigelserne fra den offentlige fordebat om placering af et solvarmeanlæg i Jerslev. Lokalplanforslaget indeholder visualiseringer af anlægget og stiller krav om etablering af plantebælter til afskærmning af energianlægget.

Lokalplan

I lokalplanen stilles krav om etablering af plantebælte rundt om solenergianlægget. Kortbilag skal konsekvensrettes. Dette krav går igen fra øvrige lokalplaner om solvarmeanlæg. Formålet er at sikre, at de tekniske anlæg indpasses i landskabet og ikke skæmmer, set fra naboerne eller det åbne land. Plantebæltet skal holdes i en højde på 3 m, når det er vokset til. Hermed bliver plantebæltet lige så højt som solpanelerne.

Jerslev Kraftvarmeværk ønsker at undlade plantebæltet mod syd for at anlægget kan ses fra Sdr. Ringgade. Hensigten er at brande byen. Det har hidtil været kommunes praksis, at tekniske anlæg indhegnes med plantebælter. Kommunen har nogle overordnede forpligtelser i forhold til at sikre landskabet og naturen. I Danmark har vi en stærk tradition for at friholde det åbne land for f.eks. reklamer og tekniske anlæg. Når vi af energipolitiske årsager tillader tekniske anlæg, indbygges der typisk vilkår for bedst muligt at indpasse de tekniske anlæg, herunder plantebælter.

Miljøscreening

Miljøscreening af lokalplanen har vist, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Der er tale om et mindre område på lokalt plan, hvor der ikke er beskyttet natur eller andre relevante emner for miljøvurdering.

Link til den digitale lokalplan:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplanFilter.aspx?k=t&f=t&v=t&a=t&h=t&r=t&Lokalplanid=615

Nogle funktioner virker kun i internetudgaven.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • fastholder, at der skal være plantebælte hele vejen rundt om anlægget og

 • godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan 07-T-01.01 for solenergianlæg i Jerslev til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 6. oktober 2014, pkt. 5:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Ole Bruun er imod forslaget og ønsker projektet placeret i erhvervsområdet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 22. oktober 2014, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun ønsker projektet placeret i erhvervsområde.

Fraværende:

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Henning Jørgensen

Svend Erik Trudslev (Jan Thaibert mødt)

Bilag

Til toppen


8. Godkendelse af lokalplanforslag for erhverv ved Hallund


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 13-E-01.01 "Erhverv ved Hallund" samt til kommuneplantillæg nr. 11.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplan 13-E-01.01 "Erhverv ved Hallund" omhandler ejendommen for virksomheden Hallund Staldservice. Virksomheden har et ønske om at få opført en lagerhal, som Brønderslev Kommune tidligere har givet landzonetilladelse til. På baggrund af en klage fra nærmeste nabo valgte Natur- og Miljøklagenævnet at omstøde kommunens tilladelse til et afslag.

Fagenheden for Teknik og Miljø har herefter vurderet klagenævnets begrundelse. Fagenheden fandt, at en lokalplan ville danne grundlag for en redegørelse af virksomhedens beliggenhed og påvirkning på omgivelserne.

Lokalplanen og kommuneplantillæg nr. 11 kan ses digitalt via dette link: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?LokalplanNr=13-E-01.01

Miljøvurdering

På baggrund af en miljøscreening har Fagenheden for Teknik og Miljø vurderet, at lokalplanen er omfattet af et krav om miljøvurdering. En ny lagerhal vurderes at kunne medføre en negativ miljøpåvirkning på udpegningen "Større uforstyrret landskab". Dette var også en væsentlig begrundelse for Natur- og Miljøklagenævnet at omstøde kommunes landzonetilladelse.

Fagenheden har derfor gennemført en nærmere vurdering af planens påvirkning af miljøet i en miljørapport. Miljørapporten kan ses i forlængelse af lokalplanen.

Fagenheden vurderer efter nærmere undersøgelser, at det vil være en mindre påvirkning på miljøet, da hallen placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Der er i lokalplanen fastsat bestemmelser for hallens højde og materialevalg/farve af hallen, så hallen indpasses i landskabet. Der er desuden sat bestemmelser om beplantning for at skærme mod indsyn til hallen og virksomheden fra det åbne land.

Lokalplanens Indhold

Lokalplanen omfatter erhvervsdelen af ejendommen matr.nr. 11p Hallund By, Hallund. Ejendommen består også af en bolig, som ikke er omfattet af lokalplanen. Derudover omfatter lokalplanen del af matr.nr. 52 Hallund By, Hallund. Denne del er en privat fællesvej, som også er adgangsvej for naboen til Hallund Staldservice.

Lokalplan 13-E-01.01 "Erhverv ved Hallund" har til formål:

 • at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål,

 • at muliggøre mindre udvidelser, i form af opførelse af en lagerhal, ved en eksisterende virksomhed i det åbne land

 • at regulere udendørs oplag og

 • at indpasse bebyggelsen i de landskabelige omgivelser.

Der er i lokalplanen angivet bestemmelser for at lokalplanområdet kun må anvendes til erhvervsformål i form af oplags- og servicevirksomhed.

Virksomheden vejbetjenes primært af Røgelhedevej ved eksisterende overkørsel samt sekundært af den eksisterende private fællesvej, der også er adgangsvej for naboen til virksomheden.

Der må inden for et byggefelt placeret på ejendommens syd-vestlige hjørne opføres én ny lagerbygning med et samlet areal på max. 1.000 m². Lokalplanen giver også mulighed for mindre tilbygninger til eksisterende bygninger, samt at erstatte eksisterende bebyggelse med nye bygninger, såfremt nye bygninger opføres i samme omfang som den eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse må opføres med en maks. højde på 8,5 m.

Udendørs oplag må finde sted på et afskærmet område på maksimalt 300 m², som f.eks. bagved lagerhallen, hvor oplaget vil være afskærmet mod naboer og det åbne land af hallen og beplantning.

Det er især fra syd, at virksomheden og lagerhallen vil fremstå tydelig i landskabet. Der skal derfor etableres et slørende beplantningsbælte mod syd og vest i en bredde á 3 meter for at afskærme virksomheden. Der er udarbejdet en beplantningsplan herfor.

Kommuneplantillæg
Lokalplanen er beliggende i det åbne land og er ikke omfattet af kommuneplanens rammer. Lokalplanen følges derfor af tillæg nr. 11 til Brønderslev Kommenplan 2013-2025. Området for lokalplanen overføres til rammeområde 13-E-01 ved planens endelig vedtagelse.

Fordebat

Inden planens udarbejdelse, blev planerne for området udsendt i en fordebat.

Den nærmeste nabo til Hallund Staldservice har i fordebatten henvendt sig personligt til fagenheden. Han fremlægger de samme klagepunkter, som ved sagen om landzonetilladelse til lagerhallen.

Den nærmeste nabo påpeger blandt andet, at han ønsker:

 • at lagerhallen bliver vendt, så portene vender mod øst,

 • at indkørsel mellem udstilling og privat bibeholdes,

 • at der ikke sker oplagring på langsiden af malerbygning mod vest,

 • at den fælles vej kommer til at overholde 8,00 m, som han har tinglyst ret til.

Da Fagenheden for Teknik- og Miljø allerede inden planarbejdets påbegyndelse var bekendt med den nærmeste nabos ønsker, er der taget højde for ovenstående bemærkninger i lokalplanens bestemmelser. Det er dog ikke muligt at vende lagerhallen pga. pladsmangel.

Offentlig Høring

Hvis planforslaget godkendes, forventes en offentlig høring at forløbe fra den 10. november 2014 til den 5. januar 2015.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender lokalplanforslag 13-E-01.01 "Erhverv ved Hallund" samt kommuneplantillæg nr. 11, og udsender forslaget i 8 ugers offentlig høring.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 6. oktober 2014, pkt. 6:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Johannes Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 22. oktober 2014, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Henning Jørgensen

Svend Erik Trudslev (Jan Thaibert mødt)

Bilag

Til toppen


9. Godkendelse af Kulturpolitikken


Resume

Sagsforløb: FK/BY

Fritids- og Kulturudvalget anbefaler, at Byrådet godkender revideret Kulturpolitik.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 6. marts 2014, at gennemføre en evaluering af kulturpolitikken i samarbejde med leder og konsulent fra Biblioteket.

Formålet med evalueringen er at afdække sammenhængen mellem Kulturpolitikkens værdier og Kulturpuljens midler, herunder også de årlige indsatsområder. I evalueringen inddrages brugere, bl.a de kulturelle aktører samt Fritids- og Kulturudvalget. Desuden skal evalueringen undersøge, om midlerne giver øget synlighed og flere kulturelle aktiviteter. Evalueringen skal pege fremad og anvise handlingsveje for Kulturpolitikken i Brønderslev Kommune.

Første fase af evalueringen har bestået i at afholde workshop den 1. april 2014 og dernæst samle og finde mønstre, emner og retninger i det materiale, der kom ud af workshoppen. Der er i det indsamlede materiale ønsker til områder, der ønskes særlig styrket i kulturlivet og helt konkrete ideer. De konkrete ideer vil blive samlet til den endelige evaluering som et nyt idekatalog.

Fagenheden for Børn og Kultur anbefaler, at revideret Kulturpolitik godkendes.

Fritids- og Kulturudvalget, 9. oktober 2014, pkt. 4:
Godkendt.

Forslaget til revideret kulturpolitik indstilles godkendt af Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Henning Jørgensen

Svend Erik Trudslev (Jan Thaibert mødt)

Bilag

Til toppen


10. Mødekalender for 2015


Resume

Sagsforløb: FL/ÆK/BY

Byrådet skal tage stilling til forslag til mødekalender for 2015.

Sagsfremstilling

Der er planlagt ét møde pr. måned i alle udvalg og et møde pr. måned i Byrådet med forudgående temamøde.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli samt i efterårsferien (uge 42).

Der er planlagt ét ekstra møde i både Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med budgetbehandlingen.

Stabsenheden for Service foreslår, at Byrådet godkender mødekalenderen for 2015.

Det anbefales, at møder i råd, nævn og øvrige organer planlægges holdt senest i ugen før sagen skal behandles i politiske udvalg, så udtalelserne herfra kommer til at fremgå af dagsordenteksten til de politiske møder.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 30. september 2014, pkt. 6:

Der blev rettet enkelte datoer.

Økonomiudvalget, 22. oktober 2014, pkt. 16:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Henning Jørgensen

Svend Erik Trudslev (Jan Thaibert mødt)

Bilag

Til toppen


11. Udvinding af skifergas


Resume

Sagsforløb: BY

Ole Bruun, Enhedslisten anmoder Byrådet om at fremkomme med en udtalelse i forhold til udvinding af det fossile brændstof skifergas.

Sagsfremstilling

Ole Bruun, Enhedslisten foreslår, at Byrådet afgiver følgende udtalelse i forhold til udvinding af det fossile brændstof skifergas:

"Brønderslev Kommune siger, ud fra den aktuelle viden, nej til prøveboringer og udvinding af skifergas. Brønderslev Kommune ønsker at udbrede den vedvarende, fossilfri energi. Skifergas er et fossilt brændstof, der udvindes med risiko for grundvand, natur og miljø".

Ole Bruun gør opmærksom på, at Byrådet ikke har kompetence til at træffe bindende beslutninger på dette område. Det er alene en udtalelse fra Byrådet, Ole Bruun foreslår.

Beslutning

Brønderslev Byråd ønsker ikke at komme med en udtalelse på det foreliggende grundlag.

Ole Bruun ønsker at fastholde forslag om udtalelse.

Fraværende:

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Henning Jørgensen

Svend Erik Trudslev (Jan Thaibert mødt)

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning
 • Brev til region om placering af neurorehabiliteringscenter i Brønderslev

Fraværende:

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Henning Jørgensen

Svend Erik Trudslev (Jan Thaibert mødt)

Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 30. oktober 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer