Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 1. marts 2017
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Henning Jørgensen, Bettina Nielsen, Hans Chr. Holst, Lone Lex

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Henning Jørgensen, Bettina Nielsen, Hans Chr. Holst og Lone Lex var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende, at 1. stedfortræder på liste V, Jan Thaibert, indkaldes til Byrådets møde som følge af afbud fra Lone Lex pga. ferie.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Der er til dette byrådsmøde afbud fra Lone Lex pga. ferie.

Første stedfortræder på liste V, Jan Thaibert er derfor indkaldt til Byrådets møde og tiltræder byrådsmødet umiddelbart efter Byrådets godkendelse af indkaldelsen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Henning Jørgensen, Bettina Nielsen, Hans Chr. Holst og Lone Lex var fraværende.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Ingen.

Fraværende:

Henning Jørgensen

Bettina Nielsen

Hans Chr. Holst

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Til toppen


5. Ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 8. november 2016 at sende forslag til reviderede ressourcetildelingsmodeller på almen- og specialundervisningsområdet til udtalelse i skolebestyrelser, MED-udvalg og handicapråd.

På baggrund af forslag fra arbejdsgruppen træffer Byrådet beslutning om, de fremtidige tildelingsmodeller på henholdsvis almen- og specialundervisningsområdet.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe har udarbejdet forslag til nye modeller for tildeling af ressourcer til både almen- og specialundervisningsområdet. I bilag 1 skitseres de overordnede principper for nye tildelingsmodeller samt konkrete forslag til justeringer på henholdsvis almen- og specialundervisningsområdet. De nuværende overordnede principper for ressourcetildeling på almenområdet blev godkendt af Byrådet den 18. december 2013 forud for implementeringen af den nye skolereform.

Baggrund for de nye ressourcetildelingsmodeller

Almenområdet:

I forbindelse med implementering af den nye skolestruktur med 4 skoledistrikter i kommunen har det været relevant at tage stilling til, hvorvidt de eksisterende ressourcetildelingsmodeller skal tilpasses den nye skolestruktur. Der er i forslaget til revideret tildelingsmodel på almenområdet primært tale om forenklinger og justeringer af de nuværende tildelingsmodeller.

Specialundervisningsområdet:

I 2012 foretog KLK (KL's konsulentvirksomhed) en analyse af specialundervisningsområdet i Brønderslev Kommune. En af de anbefalinger KLK kom med var, at skolerne helt eller delvist skulle have udlagt midlerne til specialklassetilbuddene samtidig med, at visitationskompetencen blev flyttet til skolelederne.

I december 2013 drøftede Børne- og Skoleudvalget forslag til plan for omfordeling af midler til specialundervisning. I første omgang (trin 1) skulle der foretages en omfordeling af de midler, som skolerne tidligere fik tildelt som ”behovstimer”. Udvalget besluttede i marts 2014 at udlægge disse midler til skolerne. Samtidig blev der skitseret en plan for, at midlerne til de segregerede tilbud (specialklasseområdet) også blev lagt ud på skolerne sammen med beslutningskompetencen i forhold til den enkelte elevs muligheder for at få et specialklassetilbud (trin 2). Et af argumenterne for udlægningen af midlerne var at give skolerne den størst mulige fleksibilitet i tilrettelæggelsen af det optimale skoletilbud til de elever, der har et særligt behov. I den oprindeligt godkendte plan skulle fagenheden udarbejde et eller flere forslag til modeller for udlægning af midlerne til specialundervisningsområdet i løbet af 2014.

Primært grundet implementering af skolereform samt arbejdet med en ny skolestruktur har dette arbejde været udskudt. Samtidig var det vurderingen fra fagområdets side, at den tidligere skolestruktur ikke var med til at understøtte en tilstrækkelig faglig og økonomisk robusthed, hvis midlerne til specialundervisningsområdet blev lagt ud på skolerne. Med den nye skolestruktur pr. 1. august 2016 med 4 skoledistrikter i stedet for flere mindre skoler vil den økonomiske usikkerhed være mindre end i den tidligere skolestruktur i forbindelse med udlægning af midlerne til specialundervisning. Samtidig vil der fagligt være bedre muligheder for at støtte op om de enkelte indsatser på distriktsplan.

I Budgetaftalen for 2017 for Brønderslev Kommune har Byrådet endvidere vedtaget følgende budgettekst: "Byrådet kan konstatere, at der i budgetopfølgningen for 2016 er anført en stigning i udgifterne til specialundervisningsområdet. Byrådet ønsker, at der iværksættes en indsats for at reducere den samlede udgift på specialundervisningsområdet, herunder muligheden for at etablere egne tilbud i nærområdet".

Ovenstående indhold fra budgetaftalen arbejdes der med i 2017. Derudover falder anbefalingerne og udlægning af midler og visitationskompetence i tråd med Byrådets ønske om at reducere de samlede udgifter til specialundervisningsområdet og samtidig skabe en bevægelse af midler fra specialundervisningsområdet til almenområdet og derved styrke inklusionsindsatsen på skolerne.

Arbejdsgruppens forslag til nye ressourcetildelingsmodeller

Almenområdet:

Den nuværende ressourcetildelingsmodel på almenområdet tager udgangspunkt i Byrådets behandling af sagen i december 2013, forud for skolereformen i 2014. Generelt er der i forslaget til ressourcetildeling på almenområdet tale om en forenkling af nuværende tildelingsmodeller. Derudover er der et forslag om, at vægtningen mellem henholdsvis klasse- og elevtakst de kommende år ændres gradvist, således at der i skoleåret 2020-21 tildeles 75% midler til klassetakst og 25% til elevtakst.

Specialundervisningsområdet

Det foreslås, at der indføres en ny model for visitation til og finansiering af specialundervisningsområdet. Der er flere formål med udlægning af visitationskompetence samt ressourcer på specialundervisningsområdet. Her følger nogle af dem i punktform:

 • Styrkelse af mulighederne for fleksible løsninger for de enkelte børn med særlige behov
 • Skoletilbud så tæt på nærmiljøet som muligt
 • Større ejerskab og kendskab til alle børn i distriktet
 • Bedre udnyttelse af ressourcerne – flyt af ressourcer fra special- til almenområdet

Udtalelser fra skolebestyrelser, MED-udvalg og Handicapråd

I bilag 2 foreligger de indkomne udtalelser fra skolebestyrelser og MED-udvalg. Handicaprådet fik den 22. november 2016 fremlagt forslaget til ny tildelingsmodel på specialundervisningsområdet og tog forslaget til efterretning.

Den overvejende del af udtalelserne bakker op om forslaget til forenklinger og justeringer i ressourcetildelingsmodellen på almenområdet. I forhold til forslaget om ny visitations- og finansieringsmodel på specialundervisningsområdet indeholder nogle af udtalelserne bekymringer og opmærksomhedspunkter. Disse betragtninger har fagforvaltningen i videst mulige omfang inddraget i nedenstående anbefalinger.

Fagforvaltningens anbefalinger:

På baggrund af de indkomne udtalelser foreslår fagforvaltningen, at anbefalingerne fra arbejdsgruppen fastholdes i de fremtidige ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet. Dog er der nogle væsentlige forudsætninger og opmærksomhedspunkter, som fagforvaltningen vil følge tæt de første 3 år. Dette gælder især inden for specialundervisningsområdet.

En væsentlig forudsætning for, at udlægningen af midler til specialundervisningsområdet får den tilsigtede virkning både for børn i almen- og specialundervisningstilbud er, at den samlede ramme til specialundervisning fastholdes de kommende år, så midlerne kan anvendes til fleksible indsatser lokalt i tilknytning til almenområdet, jævnfør de formål, der er med udlægningen af midler og visitationskompetence.

Skoleområdet vil i samarbejde med PPR støtte skolerne i at få etableret hensigtsmæssige visitationsprocedurer lokalt.

Hvis elevtallet i nogle af specialundervisningstilbuddene falder væsentligt, vil det være vigtigt at udnytte de faglige kompetencer, der er hos medarbejderne i specialtilbuddene, således at disse kompetencer følger med over i almenområdet.

Der lægges op til, at Børne- og Skoleudvalget orienteres mindst 1 gang årligt om status på, hvordan det går på specialundervisningsområdet i relation til intentionerne med udlægning af midler og visitationskompetence.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Skoleområdet i samarbejde med ledere, medarbejdere og de faglige organisationer evaluerer på ressourcetildelingsmodellen på specialundervisningsområdet efter 3 skoleår med henblik på en stillingtagen til evt. fremtidige justeringer af beslutningen vedr. udlægning af midler og visitationskompetence.

I modellen vedr. specialundervisningsområdet sikres det, at der fra start er de fornødne midler i hvert distrikt svarende til deres aktuelle forbrug af specialundervisningspladser, hvorefter der indføres en 3-årig indfasningsperiode i dialog mellem Skolechef og Skoledistriktsledere.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at

 • de i bilaget skitserede anbefalinger til fremtidige ressourcetildelingsmodeller på almen- og specialundervisningsområdet følges
 • Byrådet om 3 år præsenteres for en evaluering af området omkring udlægning af midler og visitationskompetence på specialundervisningsområdet med udgangspunkt i de formål, der er skitseret i forslaget

Børne- og Skoleudvalget, 10. januar 2017, pkt. 4:

Udvalget ønsker, at fagforvaltningen udarbejder principbeskrivelser for år 2 og 3 i indfasningsperioden for fordeling af specialundervisningsressourcerne, inden sagen indstilles til Byrådets behandling.

Udvalget ser i øvrigt positivt på fagforvaltningens forslag til de foreslåede ressourcetildelingsmodeller.

Lars Bisgaard var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 7. februar 2017

På baggrund af Børne- og Skoleudvalgets beslutning den 10. januar 2017 har fagforvaltningen udarbejdet vedlagte "bilag 3. Principper vedr. fordeling af specialundervisningsressourcer i indfasningsperioden".

Principbeskrivelserne er udarbejdet med inddragelse af skoledistriktslederne, der bakker op om principperne.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 7. februar 2017, pkt. 4:

Udtalelse fra lærerkredsen medsendes den videre politiske behandling.

Fagforvaltningens forslag indstilles godkendt.

Line Vanggaard Pedersen og Knud L. Pedersen var fraværende.

Økonomiudvalget, 15. februar 2017, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen ønsker at fastholde central pulje til specialundervisning.

Henning Jørgensen tager forbehold vedr. specialundervisning.

Mikael Klitgaard var fraværende.

Beslutning

Forslaget vedtaget efter følgende afstemning:

For: 21

Imod: 3 (Lene Hansen, Ole Jespersgaard, Leif Gammelgård)

Fraværende:

Henning Jørgensen

Bettina Nielsen

Hans Chr. Holst

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Bilag

Til toppen


6. Frigivelse af anlægsmidler 2017 på Vej- og Parkområdet


Resume

Sagsforløb: TMØK/BY

Der er på budget 2017 afsat et rådighedsbeløb på 9.800.000 kr. til forskellige anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse og grønne områder.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsbevillingen kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2017 afsat et rådighedsbeløb på 9.800.000 kr. til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse og grønne områder.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver anlægsbevilling på 9.800.000 kr. til anlægsprojekter på Vej- og Parkområdet.

Bevillingen foreslås finansieret af det rådighedsbeløb, der er afsat til formålet på budget 2017.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2017 er der 9,8 mio. kr. til anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet. Heraf er der reserveret 3 mio. kr. til byggemodningen i Nordbyen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 30. januar 2017, pkt. 12:

Indstilles til godkendelse.

Svend Erik Trudslev og Johannes Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 15. februar 2017, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Overordnet fordeling af projekter ønskes fremsendt.

Mikael Klitgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Henning Jørgensen

Bettina Nielsen

Hans Chr. Holst

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Til toppen


7. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter i 2017


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2017 til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har senest i marts 2016 frigivet 1 mio. kr. til gennemførelse af mindre vedligeholdelses projekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

De seneste frigivne anlægsmidler er nu anvendt og disponeret til mindre bygningsvedligeholdelsesprojekter, som er oplistet i vedlagte bilag med kortfattet beskrivelse, hvortil midlerne er anvendt.

Der ansøges om ny pulje på 1.000.000 kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2017 til gennemførelse af kommende mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Puljen vil stadig være en del af anlægsbudgettet, og der vil, når bevillingen er anvendt, være en beskrivelse af, hvilke projekter der er gennemført.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet frigiver 1.000.000 kr. af anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse af kommunale bygninger i 2017 til finansiering af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til Bygningsvedligeholdelse incl. AT-påbud er i 2017 på 8,2 mio. kr. Frigives beløbet på 1 mio. kr., er der 7,2 mio. kr. tilbage i puljen for 2017.

Indstilling

Økonomiudvalget, 18. januar 2017, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen, Bendt Danielsen og Henning Jørgensen var fraværende.

Byrådet, 25. januar 2017, pkt. 8:

Udsat.

Fraværende:

Knud L. Pedersen

Svend Erik Trudslev (Peter Mølbjerg mødt)

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 15. februar 2017:

På baggrund af udsættelsen på byrådsmødet er der udarbejdet total oversigt over anlægsprojekter, frigivet af Byrådet, for bygningsvedligeholdelse i 2016 som supplement til småprojektsoversigten.

Endvidere er der udarbejdet oversigt over budgetudviklingen på bygningsvedligeholdelses- og energiprojekter i perioden 2007-2017, herunder diverse budgetomplaceringer mellem drift og anlæg.

Disse oversigter vil i øvrigt blive præsenteret på Byrådets temamøde den 1. marts 2017 sammen med andet materiale.

Økonomiudvalget, 15. februar 2017, pkt. 5:

Indstilles frigivet.

Mikael Klitgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Henning Jørgensen

Bettina Nielsen

Hans Chr. Holst

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Bilag

Til toppen


8. Ansøgning om kommunegaranti for lån til udskiftning af fordøre


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Boligforeningen PM ansøger om kommunegaranti for et lån på ca. 1.015.000 kr. som foreningens afdeling 15 bliver nødt til at optage i forbindelse med udskiftning af fordøre i ejendommene beliggende Søparken 1 – 27 i Brønderslev og Lokesvej 1-63, Brønderslev.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune kan stille garanti for lånet.

Sagsfremstilling

Boligforeningen ansøger om kommunegaranti for et lån på ca. 1.015.000 kr. som foreningens afdeling 15 bliver nødt til at optage i forbindelse med udskiftning af fordøre i ejendommene beliggende Søparken 1 – 27 i Brønderslev og Lokesvej 1-63, Brønderslev.

Fordørene er i en meget dårlig tilstand og trænger til udskiftning.

Der har ikke i afdelingen været budgetteret nok midler, til fordørene kan udskiftes via henlæggelser. Derfor er det nødvendigt at finansiere renoveringen via låneoptagelse, men kreditforeningerne stiller krav om en kommunegaranti i den forbindelse.

Der er indhentet tre tilbud på arbejdet. Udgiften for udskiftning er indarbejdet i budgettet og godkendt på afdelingsmødet den 19. september 2016.

Iflg. Almenboligloven § 98 kan kommunalbestyrelsen yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder med en maksimal løbetid på 30 år.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet tager stilling til, om Brønderslev Kommune kan stille garanti for lånet.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der i Brønderslev Kommunes regnskab for 2015 er restgæld på tidligere afgivet garantier til PM afd. 15 for 8.912.765 kr. Derudover blev der på Byrådets møde den 2. september 2015 godkendt ansøgning om yderligere kommunegaranti på ca. 1.883.000 kr. til udskiftning af tag - dette beløb indgår i ikke regnskabstallet for 2015.

Såfremt der stilles en kommunegaranti, vil det ikke belaste kommunens egen låneramme.

Indstilling

Økonomiudvalget, 16. november 2016, pkt. 11:

Økonomiudvalget indkalder PM til møde.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2017:

Ved fællesmøde den 5. december 2016 mellem Økonomiudvalget og Boligforeningen PM oplyste boligforeningen bl.a., at der er behov for udskiftning af dørene, der er i meget dårlig stand.

I alt skal der udskiftes 73 døre i Søparken og 18 stk. i Lokesvej.

De nuværende yderdøre er udført i træ og er i så dårlig stand, at der ved let slagregn kommer vand ind på gulvet i boligen. Dørene slutter ikke tæt, hvilket medfører trækgener fra yderdørene.

Ydelsen til lånet er indregnet i det godkendte budget for 2017, og udskiftningen medfører således ingen huslejestigninger.

Økonomiudvalget, 18. januar 2017, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen, Bendt Danielsen og Henning Jørgensen var fraværende.

Byrådet, 25. januar 2017, pkt. 9:

Udsat.

Fraværende:

Knud L. Pedersen

Svend Erik Trudslev (Peter Mølbjerg mødt)

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 15. februar 2017:

Der blev afholdt møde mellem Byrådet og PM's ledelse den 7. februar 2017, hvor forskellige problemstillinger blev drøftet. På mødet blev bl.a. følgende oplyst:

 • Lånene der forventes hjemtaget er 20 årige, afdragene til lånet er indregnet i budget, og vil ikke give huslejestigninger
 • Der er hensat ca. 420.000 kr. i 2016 til vedligeholdelse i afdelingen, men størrelse af vedligeholdelsespuljen kan endnu ikke finansiere udskiftningen, da der skal være midler til uforudsete vedligeholdelsesarbejder (budget vedlagt)
 • Såfremt der ikke gives kommunegaranti, vil arbejdet ikke blive udført, og der kan frygtes fraflytninger/udleje problemer, da forgangene ikke er anvendelige, og da der er stort varmetab
 • Der er udarbejdet vedligeholdelsesplan for afdelingen (vedhæftes som bilag)

Økonomiudvalget, 15. februar 2017, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Mikael Klitgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Henning Jørgensen

Bettina Nielsen

Hans Chr. Holst

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Bilag

Til toppen


9. Reno Nord I/S - Budget 2017


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I/S Reno-Nord har vedtaget budget for 2017. Der budgetteres med et samlet driftsresultat på 1,7 mio. kr., og en stigning i forbrændingstaksterne på 8-11 %. I henhold til gældende vedtægter skal budgettet ikke godkendes af interessentkommunerne.

Sagen fremsendes derfor til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Reno-Nord har vedtaget budget for 2017. Budgettet blev vedtaget på Reno-Nords bestyrelsesmøde den 5. december 2016.

Der budgetteres med affaldsmængder på niveau med 2016.

Takster

Behandlingstaksterne for forbrænding på Reno-Nord inkl. afgift stiger med 8,4 % for dagrenovationsaffald (til 706,00 kr./ton). For genbrugspladser og erhvervsaffald stiger småt brændbart med 11,7 % (498 kr./ton) og stort brændbart med 9,5 % (til 609 kr./ton).

Behandlingstaksterne for deponering er uændrede.

Priserne er excl. moms.

I forlængelse af fusionen med Fælles Forbrænding og Mokana i 2014, har Reno-Nord arbejdet for at få de forskellige aktiviteter i Reno-Nord regnskabsmæssigt adskilt. Ved gennemgangen blev det synligt, at der er en negativ egenkapital for forbrændingsanlægget, og Reno-Nord har valgt at agere på dette ved at hæve taksterne i 2017 for at afvikle på gælden. Der pågår nu et opfølgende arbejde i bestyrelsen for at løse udfordringen.

Budget 2017 i hovedtal

Nedenfor er hovedtallene for totalbudgettet oplistet. Der henvises til side 4 i vedhæftede budget for supplerende oplysninger om delbudgetter.

(i 1.000 kr.)

Koncernbudget

Indtægt

315.162 kr.

Produktions- og administrationsomkostninger

294.860 kr.

Resultat før finansielle poster

20.302 kr.

Finansielle poster

-18.590 kr.

Årets resultat

1.712 kr.

Taksterne til forbrænding og deponering har generelt betydning for borgere og brugere i kommunen. Det skyldes, at omkostningerne til affaldsbortskaffelse hos Reno-Nord bliver indregnet i kommunens takster for renovation og genbrugsbidrag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager budgettet til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da området er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 30. januar 2017, pkt. 10:

Udvalget er uforstående over for det store underskud, der er oparbejdet gennem årene og foreslår en økonomisk vurdering heraf.

Sagen videresendes til Økonomiudvalget.

Svend Erik Trudslev og Johannes Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 15. februar 2017, pkt. 10:

Indstilles taget til efterretning.

Mikael Klitgaard var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Henning Jørgensen

Bettina Nielsen

Hans Chr. Holst

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Bilag

Til toppen


10. I/S Reno-Nord - Årsrapport 2015


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I/S Reno-Nord har fremsendt årsberetning for 2015. Årets resultat blev -9.6 mio. kr. mod et budgetteret resultat på -6,1 mio. kr.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I/S Reno-Nord er et fælleskommunalt affaldsselskab, som ejes af Brønderslev, Jammerbugt, Rebild, Aalborg og Mariagerfjord Kommuner. Reno-Nord modtager affald til sortering, forbrænding og deponering.

Reno-Nord fusionerede pr. 1. januar 2014 med affaldsselskabet I/S Fælles Forbrænding i Hobro og I/S Mokana i Aalborg. Årsrapporten forholder sig til de tre gamle fusionerede selskaber, da der ikke foreligger et samlet budget 2015 for det fusionerede Reno-Nord.

Resultatet for det tidligere Reno-Nord og Mokana har været tilfredsstillende. Resultatet for det tidligere Fælles Forbrænding lever ikke op til budgettet, da der har været hensættelse af væsentligt beløb til behandling af mellemdeponeret affald til forbrænding.

I henhold til notat fra Erhvervsstyrelsen i 2011 må egenkapitalen ikke indeholde akkumulerede overskud for området omfattet af hvile-i-sig-selv princippet. Da der ikke p.t. er sket en principiel afklaring af metodeopgørelsen, har det ikke været muligt for Reno-Nord at indarbejde notatet i denne årsrapport. Se evt. mere herom i årsrapporten side 12, 17 og 29.

Årets resultat (i 1.000 kr.):

Samlede indtægter

280.118 kr.

Samlede omkostninger (produktion og administration)

265.449 kr.

Årsresultat før afskrivning og finansielle poster

14.669 kr.

Finansielle omkostninger

-24.275 kr.

Årets resultat

-9.606 kr.

Der har sneget sig en fejl i ind i beløbet for produktionsomkostninger i årsberetningens resultatopgørelse (side 23). I ovenstående opgørelse er denne fejl korrigeret, så resultatopgørelsen stemmer overens med årsresultatet.

Der var i 2015 budgetteret med et underskud på 6,1 mio. kr., hvilket betyder, at det samlede resultat er 3,5 mio. kr. dårligere end budgetteret.

Årsrapporten medfører ikke konsekvenser for borgere/brugere, ud over at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastsættelse.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsberetningen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Området er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 30. januar 2017, pkt. 11:

Årsrapport 2015 blev taget til efterretning.

Svend Erik Trudslev og Johannes Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 15. februar 2017, pkt. 11:

Indstilles taget til efterretning.

Mikael Klitgaard var fraværende.

Beslutning

taget til efterretning.

Fraværende:

Henning Jørgensen

Bettina Nielsen

Hans Chr. Holst

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Bilag

Til toppen


11. Natura 2000 handleplaner - behandling efter høring 2. planperiode


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Natura 2000 handleplanerne for 2. planperiode for området N12 Store Vildmose har været i offentlig høring i perioden fra den 20. oktober 2016 til den 15. december 2016.

Høringssvarene har givet anledning til få rettelser, som er noteret i Hvidbogen.

Byrådet skal tage stilling til, om Natura 2000 handleplan for området N12 Store Vildmose kan vedtages.

Sagsfremstilling

Natura 2000 handleplanerne for 2. planperiode har været i offentlig høring i perioden fra den 20. oktober 2016 til den 15. december 2016.

Høringssvarene er samlet og besvaret i Hvidbogen, i et fælles svar fra både Jammerbugt og Brønderslev Kommune.

Høringssvarene har givet anledning til få rettelser, som er noteret i Hvidbogen og vil blive rettet efter godkendelse af den endelige udgave af Natura 2000 handleplanerne. Det vil fremgå af hvidbogen, hvilke rettelser der udmunder i ændring af handleplanen.

Natura 2000 handleplanen, skal i følge Miljømålsloven § 46c, være vedtaget inden et år fra offentliggørelsen af Natura 2000 planerne. Skæringsdatoen for godkendelsen af Natura 2000 handleplanerne er derfor sat til den 20. april 2017. Denne godkendelse omhandler kun det ene af de to Natura 2000 handleplaner, som Brønderslev Kommune skal eksekvere.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet godkender Natura 2000 handleplan for området N12 Store Vildmose.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 30. januar 2017, pkt. 5:

Teknik og Miljøudvalget er positiv over for handleplanen og ser frem til, at indsatser udarbejdes som frivillige aftaler.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 15. februar 2017, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Mikael Klitgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Henning Jørgensen

Bettina Nielsen

Hans Chr. Holst

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Bilag

Til toppen


12. Legalitetsgodkendelse af ændring af betalingsvedtægt for Brønderslev Spildevand A/S


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Ejerne af Brønderslev Forsyning A/S har på en ekstraordinær generalforsamling truffet beslutning om, at det kommunale vejbidrag nedsættes fra årligt 8 % af spildevandsforsyningsselskabets anlægsudgifter til årligt 4 % med virkning fra 1. januar 2017.

Byrådet skal tage stilling til denne ændring af vejbidraget i betalingsvedtægten for Brønderslev Spildevand A/S.

Sagsfremstilling

Byrådet har på ekstraordinær generalforsamling i Brønderslev Forsyning A/S den 14. december 2016 truffet beslutning om, at det kommunale vejbidrag nedsættes fra årligt 8 % af spildevandsforsyningsselskabets anlægsudgifter til årligt 4 % med virkning fra 1. januar 2017. Vejbidraget er fastsat i spildevandsforsyningsselskabets betalingsvedtægt, som hermed ønskes revideret i overensstemmelse med nedenstående:

Nuværende tekst:

3.3.2 Kommunale veje og private fællesveje

For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betales et samlet kommunalt bidrag til forsyningen på 8 % af de hvert år faktisk afholdte anlægsudgifter til spildevandsledningsanlæggene.

Ændret tekst:

3.3.2 Kommunale veje og private fællesveje

For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betales et samlet kommunalt bidrag til forsyningen på 4 % af de hvert år faktisk afholdte anlægsudgifter til spildevandsledningsanlæggene.

Udkast til revideret betalingsvedtægt er vedlagt som bilag.

I følge "Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v." (Betalingsloven) skal spildevandsforsyningsselskabets betalingsvedtægt godkendes af kommunalbestyrelsen. I den forbindelse skal kommunalbestyrelsen påse, at bestemmelserne i betalingsvedtægten er i overensstemmelse med loven. I følge Betalingsloven skal kommunen for kommunale veje og private fællesveje betale et årligt vejbidrag til spildevandsforsyningsselskabet på højst 8 % af udgifterne til kloakledningsanlæggene. Det ændrede vejbidrag på 4 % er således i overensstemmelse med lovens bestemmelser.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender ændringen af vejbidraget i den reviderede betalingsvedtægt.

Personale

Ingen

Økonomi

Spildevandsforsyningsselskabets årlige anlægsudgifter udgør i størrelsesordenen 30 mill. kr. Nedsættelsen af vejbidraget vil således spare kommunen for en årlig udgift på ca. 1,2 mill. kr.

Indstilling

Økonomiudvalget, 15. februar 2017, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Mikael Klitgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Henning Jørgensen

Bettina Nielsen

Hans Chr. Holst

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Bilag

Til toppen


13. Brønderslev Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2016-2017


Resume

Sagsforløb: HR/ÆR/SS/ÆO/ØK/BY

Brønderslev Kommune er en gang i hver valgperiode forpligtet til at udarbejde og vedtage en plan for kommunens sundhedsberedskab.

Byrådet skal tage stilling til Udkast til Sundhedsberedskabsplan for Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Ifølge sundhedslovens § 210, stk. 2, og Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet mv. (BEK nr. 1150 af 9. december 2011) § 7 stk., 4, skal Brønderslev Kommune en gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for kommunens sundhedsberedskab.

Sundhedsberedskabsplanen skal beskrive Brønderslev Kommunes plan for fortsat drift i forbindelse med bl.a.:

 • Ekstraordinære udskrivelser fra sygehusene
 • Ekstremt vejrlig
 • Forsyningssvigt
 • CBRNE-hændelser (kemiske-, biologiske-, radiologiske-, nukleare- og eksplosionshændelser)
 • Krisestøttende beredskab, herunder diverse hjælpemidler, tæpper o. lign

Sundhedsberedskabsplanen er udarbejdet som en indsatsplan under kommunens samlede Beredskabsplan og skal revideres mindst en gang pr. valgperiode.

Før Byrådets behandling af denne plan har forvaltningen indhentet Sundhedsstyrelsens rådgivning til planen og sendt planen i høring hos Nordjyllands Beredskab, Nordjyllands Politi, Brønderslev Kommunes nabokommuner og Region Nordjylland. De indkomne kommentarer er vedlagt som bilag til planen og er indarbejdet i det omfang, det vurderes hensigtsmæssigt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender Udkast til Sundhedsberedskabsplan for Brønderslev Kommune.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 11. januar 2017, pkt. 3:

Til efterretning.

Ældrerådet, 11. januar 2017, pkt. 8:

Sagen er taget til efterretning.

Frank Busk og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 19. januar 2017, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Ole Bruun og Bendt Danielsen var fraværende.

Handicaprådet, 26. januar 2017, pkt. 8:

Konsulent Louise Ebdrup deltog under punktet.

Handicaprådet finder det meget positivt, at der er udarbejdet en sundhedsberedskabsplan.

Handicaprådet tager Sundhedsberedskabsplanen til efterretning.

Fraværende:

Ole Jespersgaard – Martin Bech mødt i stedet

Peter H. S. Kristensen (A) – Knud L. Pedersen ikke fremmødt

Svend Erik Trudslev (V) – afbud fra suppleant Lars Bisgaard Andreasen

Økonomiudvalget, 15. februar 2017, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Mikael Klitgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Henning Jørgensen

Bettina Nielsen

Hans Chr. Holst

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Bilag

Til toppen


14. Opfølgning på beskæftigelsesplan 2016 (4.kvartal - status for 2016)


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY/IR

Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen indeholder UngeCentrets/Jobcentrets mål og strategier i forhold til beskæftigelsesministerens indsatsområder.

Fagforvaltningen har udarbejdet opfølgning på beskæftigelsesplanen for 2016.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet opfølgning på beskæftigelsesplanen for 2016. Resultatopfølgningen viser

 • Stort fald i antallet af unge på uddannelseshjælp; mange unge er kommet i uddannelse
 • Et velfungerende virksomhedssamarbejde med mange rekrutteringer.
 • Et fald i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere; flere er blevet jobparate -det samlede antal kontanthjælpsmodtagere skal nedbringes yderligere
 • Færre langtidsledige
 • Flere integrationsborgere er kommet i uddannelse eller job

Positiv udvikling for unge på uddannelseshjælp

Den positive udvikling på Ungeområdet, der blev igangsat i midten af 2015 er fortsat i 2016. I december 2016 var der 212 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp, det er 48 færre end i december 2015. UngeCentrets statistik viser, at der er 134 unge, der i 2016 har påbegyndt en uddannelse.

UngeCentret har i perioden oktober 2014 til oktober 2016 været en del af et ”Empowerment” projekt sammen med 29 andre danske kommuner. Målet med projektet har været en ændret tilgang til gruppen af unge, der har problemer ud over ledighed og som har været på offentlig forsørgelse i over 2 år.

Denne tilgang passer godt med Brønderslev Kommunes tiltag "Brønderslev Kommune - i samspil med borgerne", der ligesom empowerment-tilgangen lægger vægt på, at opgaverne løses i samspil med borgerne. Erfaringerne med projektet og tilgangen er særdeles positive og projektet har hjulpet mange unge videre i livet.

Et velfungerende virksomhedssamarbejde

Jobcentret etablerede i 2014 et erhvervsserviceteam, der fungerer som virksomhedernes indgang til Jobcentret. Jobcentrets erhvervsservice arbejder blandt andet med rekruttering af medarbejdere til virksomheder, der skal have besat konkrete stillinger. I 2016 har erhvervsservice-teamet hjulpet med at besætte 175 stillinger.

Jobcentret samarbejder desuden med 45 virksomheder/arbejdspladser om virksomhedscentre. Et virksomhedscenter er en virksomhed med kontrakt om samarbejde med jobcentret om et fast antal pladser til praktikanter, som er ledige eller syge borgere med behov for støtte. Derfor stiller virksomheden en mentor til rådighed. Virksomhedscentrene giver derved borgere, der har behov for ekstra støtte og opfølgning muligheden for, at komme i praktik på en virksomhed.

Færre aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, men stadig udfordringer

Udviklingen for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har været positiv i 2016. Her har der været et fald på ca. 82 fuldtidspersoner i 2016 (heraf er en del overgået til integrationsydelse pr. juli 2016).

I gennemsnit har der været 325 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i 2016. Der er dog tillige kommet flere jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Det totale antal personer, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse uden for integrationsloven, har såledels ikke ændret sig mærkbart. Sammensætningen af gruppen er dog ændret, så flere nu står parate til at kunne tage et job. Ligeledes konstateres der et mindre fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Dette udlignes dog af en lille stigning i gruppen under 30 år.

Jobcentret arbejder målrettet med den kontanthjælpsstrategi, som Beskæftigelsesudvalget har besluttet for kontanthjælpsmodtagerne over 30 år, hvor der er fokus på at hjælpe flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde.

Færre langtidsledige

Udviklingen i ledigheden for de forsikrede ledige har været positiv i 2016. Dette har også smittet af på udviklingen i langtidsledigheden. Hvor der fra november 2015 til november 2016 ses et fald fra 156 langtidsledige til 138 langtidsledige.

Jobcentret har i 2016 arbejdet med at ”spotte” langtidsledige tidligt i ledighedsforløbet. Det sker blandt andet gennem fællessamtalerne med a-kasserne. Hvor der arbejdes på i fællesskab at tilrettelægge en plan, som kan bringe den pågældende i arbejde.

Samtidig arbejdes der, via et langtidsledighedsprojekt, støttet med midler fra STAR, målrettet med en tidlig og individuel indsats for personer, der vurderes at være i risiko for at blive langtidsledige.

Flere integrationsborgere er kommet i uddannelse eller job

Når det gælder integrationsområdet, har dette været et særligt fokusområde i 2016. Brønderslev Kommune har blandt andet gennemført messen ”Mød og match”, hvor lokale virksomheder og integrationsborgere havde mulighed for at møde hinanden. Udover messen, har fokus i 2016 været på, at de jobparate integrationsborgere så hurtigt som muligt skal i gang med en praktik på en virksomhed.

Opgørelsen viser, at 42 af integrationsborgerne i 2016 er kommet i job, uddannelse, IGU uddannelse eller er blevet voksenelever.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 6. februar 2017, pkt. 5:

Beskæftigelseschef Vibeke Holler orienterede om status for 2016 – oplægget vedhæftes referatet.

Opfølgningen på Beskæftigelsesplanen for 2016 blev taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 15. februar 2017, pkt. 14:

Indstilles taget til efterretning.

Mikael Klitgaard var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Henning Jørgensen

Bettina Nielsen

Hans Chr. Holst

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Bilag

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling
 • Orientering fra KKR møde den 3. februar 2017 v/Lene Hansen
Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Henning Jørgensen

Bettina Nielsen

Hans Chr. Holst

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering


Beslutning
 • KKR henvendelse vedr. udligning til KL's Topmøde

Fraværende:

Henning Jørgensen

Bettina Nielsen

Hans Chr. Holst

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Til toppen

Opdateret 2. marts 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach