Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 24. maj 2017
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Der er afbud fra Jens Andersen.

Beslutning

Johannes Trudslev.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Flest mulige punkter på åben dagsorden, herunder pkt. 12. Fremadrettet henstilling.

Punkt 8 flyttes til pkt. 5.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Hvad er bevæggrundene for, at styrelsesvedtægten er fraveget m.h.t. flytning af elever fra Skolegade Skole til Hedegårdsskolen (Arne M. Jensen).

Hvad er besluttet m.h.t. pladstilpasningen på plejecenter området, hvilke er i spil konkret (Peter H.S. Kristensen)

Hvilken strategi og politik har Børne- og Skoleudvalget for at modvirke en negativ udvikling på Skolegade Skole (Lene Hansen)

Er det korrekt, at der kom et politisk forslag om etablering af friplejehjem, samt at der er anmodet om økonomisk oversigt over nettoomkostninger på friplejehjem (Karsten Frederiksen)

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


5. Budgetopfølgning 1 - pr. 31. marts 2017


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2017. Budgetopfølgning 1 viser et forventet netto mindreforbrug på i alt -10.239 mio. kr. Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2017. Ifølge principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvis budgetopfølgning til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

I 1.000 kr.

Overførselsudgifter

Serviceudgifter

Netto

Økonomiudvalget, finansiering

-11.200

Økonomiudvalget

0

0

0

Børne- og Skoleudvalget

900

5.921

6.821

Fritids- og Kulturudvalget

0

0

0

Beskæftigelsesudvalget

-13.300

0

-13.300

Ældreomsorgsudvalget

0

6.090

6.090

Social- og Sundhedsudvalget

0

1.088

1.088

Teknik- og Miljøudvalget

0

262

262

I alt

-12.400

13.361

-10.239

Budgetopfølgningen pr. 31.03.2017 viser:

·at indtægtssiden, herunder generelle tilskud forventes forøget med

-11.200 kr.

·at der forventes et mindreforbrug på overførselsudgifterne på

-12.400 kr.

·at der forventes et merforbrug på serviceudgifterne på

13.361 kr.

Samlet set viser budgetopfølgning pr. 31.03.2017 et forventet mindreforbrug på -10.239 mio. kr.

Merindtægten på finansieringssiden skyldes, at der med aftalen om finansloven for 2017, blev afsat en særtilskudspulje på 300 mio. kr.. Tilskuddet fordeles på baggrund af et lavt beskatningsgrundlag og særlige demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer. Brønderslev Kommunes andel heraf i 2017 er 11.2 mio. kr.

Det forventede merforbrug på serviceudgifter er hovedsagelig vedrørende udsatte børn og unge samt ældreområdet.

Under Børne- og Skoleudvalget er der på udsatte børn og unge en forventning om, at området kommer ud med et merforbrug på 6,2 mio. kr. Siden budgetlægningen er antallet af anbringelser steget med 4 børn. I det forventede merforbrug er der indregnet vedtagne rammebesparelser for 2016 og 2017, aftalt overførsel til UngeCentret og Varige spor.

Under Ældreomsorgsudvalget forventes der et merforbrug på 6,1 mio. kr. Dette skyldes primært, at Brønderslev Kommune er betalingskommune for 10 borgere på Asaa Friplejehjem. Med nuværende antal borgere (10) forventes en merudgift i 2017 på 3,7 mio. kr.. Derudover er der pres på ansøgninger vedr. handicapbiler. Aktuelt er der 20 ansøgninger til handicapbiler, det er dog vanskeligt at forudsige, om alle fakturaer modtages i regnskabsår 2017. Skønsmæssigt vurderes der et merforbrug vedr. handicapbiler på 3,0 mio. kr.

Mindreforbruget på overførselsudgifter kommer fra Beskæftigelsesudvalget. Der er i budget 2017 budgetteret med en tilgang på 103 kvoteflygtninge og 24 familiesammenførte. KL’s udmelding for 2017 var 48 kvoteflygtninge. Disponeringen viser samlet set en tilgang på ca. tre personer om måneden. Antallet af indvandrere har hovedsageligt indvirkning på ydelsen. Det drastiske fald i antallet har ligeledes indvirkning på aktivitetsudgifterne. På området forventes der en mindreudgift på 13,3 mio. kr.

Direktionen den 25. april 2017

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes med en bemærkning om, at der skal være særligt fokus på de områder hvor der er risiko for budgetskred. Særlig fokus vil der være på ældreområdet og på det samlede område for udsatte Børn og Unge, men samtidigt udtrykker direktionen tilfredshed med, at det samlede driftsbudget ser ud til at holde.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 24. april 2017, pkt. 3:

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 2. maj 2017, pkt. 3:

Udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning, men ønsker merforbruget på udsatte børn og unge behandlet som en særskilt sag på udvalgets næste møde.

Bettina Nielsen var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget, 3. maj 2017, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 4. maj 2017, pkt. 7:

Udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning og følger området tæt. Udvalget afventer rapport i juni som afrapportering på budgetaftalen for 2017.

Udvalget er opmærksom på, at opgørelsen af borgere på Asaa Friplejehjem og nedgangen som følge af lukning af kommunale plejecenterpladser alene er opgjort pr. 31. marts 2017, og at der dermed ikke er indregnet ændringer efter denne dato.

Beskæftigelsesudvalget, 8. maj 2017, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Hans Christian Holst var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2017, pkt. 5:

Til efterretning.

Sagen om vederlagsfri fysioterapi rejses overfor KKR med henblik på at få KL til at gå ind i sagen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 17. maj 2017, pkt. 3:

Indstilles taget til efterretning

Det forudsættes, at fagudvalgene arbejder med indsatser, der bevirker reduktion af merudgifterne på ældreområdet og udsatte børn og unge, samt at de fremlægges snarest.

Lene Hansen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Skema A for renovering af Boligselskabet Fredensbo afd. 3 – Smalbyvej/Gravensgade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligselskabet Fredensbo afd. 3 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til renovering af 44 almene familieboliger, beliggende Smalbyvej/Gravensgade i Brønderslev.

De 54 nuværende familieboliger ændres til 44 familieboliger. Det samlede areal udgør 3.990 m².

Byrådet skal tage stilling til, om renoveringsudgiften for boligerne på i alt 48.553.534 kr. (skema A for støttet og ustøttet arbejde) og dermed stiller garanti for beløbet, samt tage stilling til om der kan gives en kapitaltilførsel på 200.000 kr.

Sagsfremstilling

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligselskabet Fredensbo afd. 3 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til renovering af 44 almene familieboliger, beliggende Smalbyvej/Gravensgade i Brønderslev.

De 54 nuværende familieboliger ændres til 44 familieboliger. Det samlede areal udgør 4.083 m².

Den endelige helhedsplan er blevet udarbejdet i samarbejde med bl.a. beboere og Landsbyggefonden, og vil også i den kommende projekteringsfase inddrage især beboerne.

Afdelingen har store bygningsmæssige udfordringer, og hvis der ikke gøres noget vil afdelingen opleve uoverskueligt store huslejestigninger. Visionen er at skabe et bomiljø, som lever op til de nuværende og fremtidige standarder og tilgængelighedskrav.

Renoveringsudgiften for den støttede del af boligerne er opgjort til 30.904.014 kr. der er fordelt således:

Håndværkerudgifter

24.032.088 kr.

Omkostninger

6.562.886 kr.

Gebyr

309.040 kr.

I alt

30.904.014 kr.

Renoveringsudgiften for den ustøttede del af boligerne er opgjort til 17.649.520 kr. der er fordelt således:

Håndværkerudgifter

14.601.349 kr.

Omkostninger

2.871.676 kr.

Gebyr

176.495 kr.

I alt

17.649.520 kr.

Ifølge Landsbyggefondens kapitalskitse, skal der ske en kapitaltilførsel for at sikre huslejeniveauet. Kapitaltilførslen er den såkaldte ”5.dels ordning” på i alt kr. 1.000.000, hvor kommunen skal bidrage med 1/5 svarende til 200.000 kr.

Ligeledes er det en forudsætning, at Brønderslev Kommune yder en garanti for det støttede lån med op til 100% af lånet svarende til 30.904.014 kr. Landsbyggefonden regaranterer med 50% af lånet for det støttede lån. For det ustøttede lån skal Brønderslev Kommune stille garanti for et beløb på 9.609.520 kr.

De nøjagtige beløb kan først fastsættes ved byggeriets afslutning.

Når Brønderslev Kommune afgiver et tilsagn, kan kommunen ikke efterfølgende afvise at underskrive en garantierklæring eller stille nye betingelser for en sådan underskrift

Kapitaltilførslen udbetales efter behandling af skema B.

Økonomiudvalget har tidligere behandlet forslaget til helhedsplan for Boligforeningen Fredensbo afdeling 3.

Den 23. november 2011 besluttede Økonomiudvalget at anbefale, at der arbejdes videre med helhedsplanen. Anbefalingen omfattede ikke godkendelse af økonomiske forpligtelser vedrørende projektet.

Den 20. januar 2016 godkendte Økonomiudvalget, at den fremtidige boligsammensætning for afdeling 1 og afdeling 3 reduceres fra 77 boliger til 62 boliger.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet drøfter, om

 • der skal meddeles tilsagn om en kapitaltilførsel på 200.000 kr. til renovering af boligerne.
 • anskaffelsessummen for boligerne på i alt 48.553.534 kr. (skema A) kan godkendes, samt om det kan godkendes, at der stilles en lånegaranti for 40.513.534 kr.
Personale

Ingen.

Økonomi

Efter gennemgang af sagen, er det Økonomiafdelingens vurdering, at kommunens kan yde den nødvendige kapitaltilførsel på 200.000 kr. Der er ikke afsat midler i budgettet til denne kapitaltilførsel, dog resterer der 167.900 kr. fra tidligere afsat pulje på 1.933.000 kr. Det foreslås, at kapitaltilførslen på 200.000 kr. delvis finansieres af denne pulje. Ligeledes kan Økonomiafdelingen godkende anskaffelsessummen på 40.513.534 nævnt i skema A samt den samlede lånegaranti på 48.553.534 kr.

Indstilling

Økonomiudvalget, 17. maj 2017, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Skema A for renovering af Boligselskabet Fredensbo afd. 1 – Søndergade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligselskabet Fredensbo afd. 1 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til renovering af 20 almene familieboliger, beliggende Søndergade i Brønderslev.

De 24 nuværende familieboliger ændres til 20 familieboliger. Det samlede areal udgør 1.632 m².

Byrådet skal tage stilling til, om renoveringsudgiften for boligerne på i alt 24.100.532 kr. (skema A for støttet og ustøttet arbejde) og dermed stiller garanti for beløbet, samt tage stilling til om der kan gives en kapitaltilførsel på 100.000 kr.

Sagsfremstilling

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligselskabet Fredensbo afd. 1 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til renovering af 20 almene familieboliger, beliggende Søndergade i Brønderslev.

De 24 nuværende familieboliger ændres til 20 familieboliger. Det samlede areal udgør 1.632 m².

Den endelige helhedsplan er blevet udarbejdet i samarbejde med bl.a. beboere og Landsbyggefonden, og vil også i den kommende projekteringsfase inddrage især beboerne.

Afdelingen har store bygningsmæssige udfordringer, og hvis der ikke gøres noget vil afdelingen opleve uoverskueligt store huslejestigninger. Visionen er at skabe et bomiljø, som lever op til de nuværende og fremtidige standarder og tilgængelighedskrav.

Renoveringsudgiften for den støttede del af boligerne er opgjort til 14.287.780 kr. der er fordelt således:

Håndværkerudgifter

7.435.024 kr.

Omkostninger

2.279.600 kr.

Gebyr

98.128 kr.

I alt

9.812.752 kr.

Renoveringsudgiften for den ustøttede del af boligerne er opgjort til 14.287.780 kr. der er fordelt således:

Håndværkerudgifter

11.839.177 kr.

Omkostninger

2.305.725 kr.

Gebyr

142.878 kr.

I alt

14.287.780 kr.

Ifølge Landsbyggefondens kapitalskitse, skal der ske en kapitaltilførsel for at sikre huslejeniveauet. Kapitaltilførslen er den såkaldte ”5.dels ordning” på i alt kr. 500.000, hvor kommunen skal bidrage med 1/5 svarende til 100.000 kr.

Ligeledes er det en forudsætning, at Brønderslev Kommune yder en garanti for det støttede lån med op til 100% af lånet svarende til 9.812.752 kr. Landsbyggefonden regaranterer med 50% af lånet for det støttede lån. For det ustøttede lån skal Brønderslev Kommune stille garanti for et beløb på 6.647.780 kr.

De nøjagtige beløb kan først fastsættes ved byggeriets afslutning.

Når Brønderslev Kommune afgiver et tilsagn, kan kommunen ikke efterfølgende afvise at underskrive en garantierklæring eller stille nye betingelser for en sådan underskrift

Kapitaltilførslen udbetales efter behandling af skema B.

Økonomiudvalget har tidligere behandlet forslaget til helhedsplan for Boligforeningen Fredensbo afdeling 1.

Den 23. november 2011 besluttede Økonomiudvalget at anbefale, at der arbejdes videre med helhedsplanen. Anbefalingen omfattede ikke godkendelse af økonomiske forpligtelser vedrørende projektet.

Den 20. januar 2016 godkendte Økonomiudvalget, at den fremtidige boligsammensætning for afdeling 1 og afdeling 3 reduceres fra 77 boliger til 62 boliger.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet drøfter, om

 • der skal meddeles tilsagn om en kapitaltilførsel på 100.000 kr. til renovering af boligerne.
 • anskaffelsessummen for boligerne på i alt 24.100.532 kr. (skema A) kan godkendes, samt om det kan godkendes, at der stilles lånegaranti for 16.460.532 kr.
Personale

Ingen.

Økonomi

Efter gennemgang af sagen, er det Økonomiafdelingens vurdering, at kommunen kan yde den nødvendige kapitaltilførsel på 100.000 kr. Der er ikke afsat midler i budgettet til denne kapitaltilførsel, dog resterer der 167.900 kr. fra tidligere afsat pulje på 1.933.000 kr. Det foreslås, at kapitaltilførslen på 100.000 kr. finansieres af denne pulje. Ligeledes kan Økonomiafdelingen godkende anskaffelsessummen på 24.100.532 nævnt i skema A samt den samlede lånegaranti på 16.460.532 kr.

Indstilling

Økonomiudvalget, 17. maj 2017, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Planlægning af vindmøller v. Skovengen - Behandling af indsigelser og beslutning om vedtagelse


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og lokalplan 32-T-22.01 Vindmøller ved Skovengen har været i offentlig høring fra den 25. november 2016 til den 20. januar 2017. Planerne giver mulighed for at opstille 5 stk. 140 m høje vindmøller nordvest for Asaa.

Byrådet skal tage stilling til indsigelserne og beslutte, om planerne skal afvises eller vedtages.

Byrådet skal desuden tage stilling til, hvorvidt høringssvar modtaget efter svarfrist skal medtages, og om maksimumstørrelse for transformatorstation nedsættes i lokalplanen.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og lokalplan 32-T-22.01 Vindmøller ved Skovengen giver mulighed for at opstille 5 stk. 140 m høje vindmøller nordvest for Asaa. Vindmølleparken er placeret i et område ved Skovengen mellem Skelgårdsvej og Sæbyvej.

De 5 nye vindmøller forventes at kunne producere ca. 55.000 MWh pr. år, hvilket svarer til elforbruget i ca. 16.000 husstande. Hvis projektet gennemføres, forventes vindmøllestrøm produceret i kommunen at kunne dække ca. 137 % af det samlede elforbrug i kommunen i 2017. Det svarer til 24 % af det samlede energiforbrug til transport, virksomheder (produktion) og husholdninger/handel & service/ kommunale bygninger. I vindmøllernes designede levetid på 20 år vil de i alt spare miljøet for udledning af bl.a. 422.000 ton CO2, 88 ton SO2 og 340 ton NOx.

Der er udarbejdet miljøvurdering og VVM redegørelse, som opfylder reglerne i de tilhørende lovgivninger. De to vurderinger er sammensat i miljørapporten.

Planforslag og miljørapport kan ses her:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=622

Der er forhandlet en enighed med Aalborg Stift. Energinet.dk gør opmærksom på, at der ikke er givet tilladelse til flytning af elektrodekabel tæt ved de ansøgte vindmøllepositioner. Dette er en forudsætning for vindmøllernes opstilling.

I høringsperioden er der indkommet indsigelser til planforslagene fra Danmarks Naturfredningsforening og 26 ejendomme. Fra nogle ejendomme er der kommet flere breve, f.eks. fra et ægtepar. Et høringssvar fra et advokatfirma er kommet uden for fristen. Byrådet skal tage stilling til om denne indsigelse medregnes. Et svar fra Vendsyssel Energi- og Miljøforening anbefaler, at planerne vedtages endeligt.

Ansøger har sendt et partssvar på indsigelserne. Se bilag. Det fremgår, at en eventuel ny transformatorbygning kan være som foreslået under fagforvaltningens forslag til beslutning.

Der er kommet indsigelse fra

Danmarks Naturfredningsforening,

Agerstedvej 9

Baksmindevej 2

Geraa Engvej 2

Havnegade 28

J. P Jensensvej 3

Krogsvangsvej 14

Kvisselholtvej 72

Skelgårdsvej 48, 60, 85, 89

Steen Billes Vej 14

Strubjerg 32 3 tv, Nørresundby, søn fra Skelgårdsvej 85

Sæbyvej 55, 80, 94

Søgade 26

Vestergårdsvej 4

Østkystvejen 425, 430, 436, 437, 438, 439 og 441

Søråvej 42

Indsigelserne er beskrevet nærmere i nedenstående notat og er med i bilag. I kommentarfeltet angives fagforvaltningens kommentar og afstand til de nærmeste vindmøller.


Der er afholdt et borgermøde. Referat er vedlagt som bilag.

Om indsigelserne - Flere af indsigelserne sammenligner med andre vindmølleprojekter:


Sammenligning med ansøgning for vindmøllepark ved Kjellingbro

En del af indsigelserne henviser til afstanden til byområde ved det afviste projekt ved Hjallerup. Afstanden sammenlignes med afstanden ved Asaa på ca. 1.500 m. Afslaget ved Kjellingbro vindmøllepark var en samlet vurdering ud fra placering i forhold til vækstretning for Hjallerup, natur, landskab og påvirkning af dyrearter. Til forskel fra vindmølleparken ved Skovengen var der en udpegning af særligt værdifuldt landskab og økologisk forbindelse ved opstillingsstedet. Den økologiske forbindelse fungerede som ledelinje for trækkende fugle i landskabet og var et vigtigt led i den samlede økologiske for særligt sårbare arter. Møllerne lå i udviklingsretningen for Hjallerup, som er den by, der har flest tilflyttere i kommunen. Hjallerup har et derfor perspektivområde for yderligere boligudvikling i kommuneplanen. Vindmøllerne ved Kjellingbro blev først ansøgt med placering ca. 1,4 km til byzoneafgrænsningen ved Tennisskoven. Projektet blev senere begrænset til 8 vindmøller, således at afstanden blev ca. 2.400 m.

Økonomiudvalget gav afslag på ovennævnte grundlag.

Sammenligning med annulleret ansøgning for vindmøllepark syd vest for Asaa

Der blev søgt om 3 vindmøller ca. 1.370 m fra Asaa. Brønderslev Kommune stillede en række krav til forundersøgelser, og ansøgerne trak ansøgningen tilbage i juni 2013 med henblik på at tilpasse projektet. Der er ikke kommet en ny ansøgning.

Støj og helbred behandles i notat.


Elafregning
Flere indsigelser mener, at havvindmøller efter de sidste licitationer er billigere end landvindmøller. Emnet er beskrevet på side 6 i Miljørapporten. De sidste nye priser på havvindmøller ændrer ikke på, at landvindmøller er billigst. Det skyldes bl.a. at havvindmølleprojekterne ikke selv betaler de dyre transmissionsledninger. For at sammenligne priser for havvindmøller og landvindmøller, skal man sammenligne for hele driftstiden. Ifølge Energistyrelsens beregninger får havvind mellem 20 og 30 procent mere i direkte og indirekte tilskud end landvind under de nuværende afregningsregler.

Det sker nogle forholdsvis få timer hvert år, at der produceres for meget strøm på landsplan. Så fratrækkes el-prisen for vindmølleejere, der sender strøm ud i nettet, nogle ører pr. kWh. Efter 6-8 år har vindmøller brugt deres driftstilskud fra Staten. I perioden indtil tilskuddet er opbrugt betaler samfundet derfor tilskud til el-produktion, der ikke er behov for. Det øger ikke udgifterne for samfundet, fordi Statens samlede tilskud pr. vindmølle er et fast beløb. Danmark tjener netto på elhandel med udlandet, selvom man i nogle få, afgrænsede tilfælde med overproduktion ikke får økonomisk dækning.

Landskab

Der gøres indsigelse mod påvirkningen af landskabet. En del indsigere herunder Danmarks Naturfredningsforening mener, at vindmøllerne har en uheldig påvirkning af kystlandskabet og det flade landskab. Vendsyssel Energi- og Miljøforening vurderer lige som fagforvaltningen, at den kystnære placering er planlægningsmæssigt begrundet med henvisning til de gode vilkår for elproduktion på grund af det vindåbne terræn.

I forbindelse med miljørapporten er der udarbejdet en række visualiseringer af vindmølleprojektet. Fagforvaltningen vurderer, at vindmøllerne vil være markante i det åbne område. Beplantning mellem vindmøllerne og kysten viser dog, at de ikke står i kystmiljøet. Men vindmøllerne vil være synlige fra kysten. Det vurderes, at landskabsrummet i kraft af sin størrelse kan bære opstilling af vindmøllerne. Det ændrer dog ikke ved, at vindmøllerne vil ændre udsigten for mange beboelser i området. Der udarbejdes flere visualiseringer efter behov for de ejendomme, der søger om erstatning for værditab.

Ekstra tiltag fra ansøger

Vindmøllerne monteres med skyggestop, så ingen inden for 1 km fra vindmøllerne får skyggekast. Ejendomme tættest ved vindmøllerne tilbydes ekstraordinært vindmølleandele til halv kostpris.


§ 3 natur

Gennemførelse af projektet kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, fordi et vandløb rørlægges under en vej. Fagforvaltningen har vurderet, at det er muligt at dispensere fra § 3 beskyttelsen. Det er en betingelse, at rørføringen vil blive udført med så stor rørdiameter, og at vandgennemstrømningen vil være uforandret. Oddere skal uden gener kunne komme igennem røret. En anden overkørsel over samme vandløb (beliggende ca. 250 m mod vest) vil i forbindelse med projektet blive sløjfet, og der vil netto ikke ske en forøgelse af vandløbets rørføring.

Indsigelser i fordebat og efter udsendelse af forslag med miljørapport

Der var 515 indsigelser i fordebatten. I den nyeste høring var der indsigelser fra 26 ejendomme + 1 fra Danmarks Naturfredningsforening. Antallet er faldet væsentligt efter offentliggørelsen af miljørapporten og den øvrige planlægning.

Fagenheden for Teknik & Miljø foreslår, at Byrådet

 • medtager indsigelsen fra advokatfirmaet, som indgik til korrekt mailadresse efter fristen,
 • ændrer den maksimale størrelse på bygning til transformator til 200 m² og en højde på 6 m,
 • vedtager kommuneplantillæg nr. 28 og lokalplan 32-T-22.01 "Vindmøller ved Skovengen" endeligt med ændring omkring transformatorstation.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 30. januar 2017, pkt. 4:

H.C. Holst deltog ikke i behandlingen af sagen pga. inhabilitet.

Hildo Rasmussen og Knud L. Pedersen indstiller sagen til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Karsten Frederiksen og Johannes Trudslev stemmer imod.

Leif Gammelgård tager forbehold.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 15. februar 2017, pkt. 8:

Udsættes.

Mikael Klitgaard var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget møde den 17. maj 2017:

Der blev indsendt en artikel om eventuel ugyldighed af proceduren for planlægningen af vindmøllerne. Der er sendt en forespørgsel til Miljøstyrelsen 17. februar 2017. Miljøstyrelsen har oplyst:

"Miljø- og Fødevareministeriet er i øjeblikket ved at se på dommene og deres betydning for alle involverede sektorer og retsakter. Vi vil naturligvis vende tilbage, så snart vi har fået klarlagt de juridiske konsekvenser.".

Efter spørgsmål i Folketinget har Miljø- og Fødevaremisteren 6. april 2017 oplyst:

"Miljø- og Fødevareministeriet er i øjeblikket ved at analysere dommene fra EU-Domstolen om miljøvurdering af planer og programmer. Justitsministeriet vil blive inddraget i vurderingen. Analysen vil blive færdiggjort hurtigst muligt. Når analysen er færdiggjort, vil Miljø- og Fødevareministeriet forholde sig til dommenes konsekvenser for bl.a. vindmøllebekendtgørelsen. Indtil da bør sagsbehandlingen efter ministeriets opfattelse ske efter de gældende regler."

Der har været en artikel om emnet, hvor vindmølleindustrien konkluderer på et brev fra Miljø- og Fødevareministeren. Se i bilag

Regionplantillæg - Kystnær placering

Der er kommet en henvendelse 15. marts 2017 om modstrid med regionplantillæg nr. 198 fra 2006, hvor kysterne var ønsket friholdt for vindmøller. Regionplantillæg 198 har ikke længere gyldighed. Siden amterne blev nedlagt, er der kommet en ny vejledning fra Staten om vindmøller, hvor det fremgår, at vindmøller kan opstilles i kystzonen under nærmere forudsætninger.

Fra vejledningen:

"Ved udpegningen af vindmølleområder skal kommunen foretage en afvejning af en lang række interesser, som kan være modstridende, fx hensynet til beskyttelsen af landskabet overfor hensynet til udbygningen med vedvarende energi. I denne afvejning indgår den samfundsmæssige nødvendighed, som kan have reference til for eksempel statslige eller kommunale målsætninger for udbygningen med vindmøller, målsætninger om energi, klima mv.

Inden for bestemte områder, fx kystnærhedszonen eller OSD-områder jf. afsnit 4.7.7. og 4.7.8, kræves der endvidere en særlig planlægningsmæssig og / eller funktionel begrundelse for at opstille vindmøller.

Opstilling af vindmøller i denne type områder vil kræve en vurdering af alternative placeringsmuligheder uden for disse områder. Såfremt reelle alternative placeringsmuligheder udenfor et beskyttet område ikke i tilstrækkelig grad kan opfylde kommunens målsætning for udbygning med fx vindmøller og vedvarende energi, eller hvis andre beskyttelseshensyn forhindrer udnyttelse af de alternative områder, kan dette hensyn indgå i den samlede planlægningsmæssige begrundelse for placering af vindmøllerne."

"4.7.7 Kystnærhedszonen

Ved planlægning i kystnærhedszonen skal der tages størst muligt hensyn til landskab og natur. Samtidig skal planlægningen afvejes imod andre væsentlige miljøinteresser og bymæssige værdier ud fra en planlægningsmæssig helhedsbetragtning. Det er muligt at planlægge for opstilling af vindmøller i kystnærhedszonen, hvis der kan lægges en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse til grund for den kystnære lokalisering. Vindforhold kan udgøre den fornødne funktionelle begrundelse. Hovedprincippet er dog, at der altid forudsættes en nærmere afvejning af vindmøller over for natur- og landskabsinteresser i det sårbare kystlandskab."

Miljørapporten gennemgår baggrunden for den valgte placering.

Andre kommuner

Aalborg Kommune har telefonisk oplyst, at de stoppede en sag til politisk behandling i marts pga. et spørgsmål om juridiske konsekvenser af EU dommen. Aalborg Kommunes jurister stillede spørgsmål ved, om Kommunalbestyrelsen kan blive gjort erstatningsansvarlige, hvis de træffer en beslutning vel vidende at EU dommen stiller spørgsmålstegn ved lovgrundlaget. Sagsbehandleren fra Aalborg Kommune udlægger artiklen fra Peter Pagh således, at alle VVM afgørelser efter dommen i oktober 2016 bliver ugyldige.

Hjørring Kommune oplyste i marts, at de ikke har sager, der aktuelt er klar til vedtagelse. Men deres udvalg ville i marts behandle et plan for opstilling af vindmøller på Hirtshals havn.

Frederikshavn Kommune har ikke pt. nogle vindmøllesager til behandling, så politikerne har derfor ikke været forelagt eller været konfronteret med EU-dommen.

Jammerbugt Kommune oplyser: "Vi er ikke helt klare på om vi fortsætter planlægningen. Men jeg tror holdningen er, at det bør afklares inden vi vedtager en plan endeligt."

Ringkøbing-Skjern Kommune oplyser: I Ringkøbing-Skjern Kommune fortsætter vi vindmølleplanlægningen. Vi mener, at det der bliver stillet spørgsmål ved, er et statsligt anliggende, da dommen berører national lovgivning. Det er vores opfattelse, at hvis staten anser dommen som et problem, er det staten, der bør reagere og også staten, der skal ”rydde op”.

Fagforvaltningen bemærker: Hvis planforslagene vedtages i Byrådet, kan sagen ikke genoptages uden fornyet 8 ugers offentlighed.

Økonomiudvalget, 17. maj 2017, pkt. 8:

Oversendes til Byrådets behandling uden indstilling.

Lene Hansen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

H C Holst deltog ikke i behandlingen i sagen p.g.a. inhabilitet.

Godkendt efter følgende afstemning: For 19, imod 6 (Eskild S. Andersen, Betina Nielsen, Ole Bruun. Karsten Frederiksen, Erik Sørensen, Jens Andersen).

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Nordjyllands Beredskab 2021 - plan for risikobaseret dimensionering


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab fremsætter nu forslag til plan for risikobaseret dimensionering, ”Nordjyllands Beredskab 2021”, som skal godkendes i alle 11 kommuner.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Beredskab blev dannet pr. 1. januar 2016 som et § 60-selskab med de 11 nordjyske kommuner som interessenter.

”Nordjyllands Beredskab 2021” beskriver den retning, som beredskabet vil udvikle sig i over de kommende år og suppleres af en række bilag, der er behandlet i bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab.

”Nordjyllands Beredskab 2021” og den efterfølgende implementering vil bidrage til indfrielsen af det økonomiske rationale, som blev forudsat ved etableringen af Nordjyllands Beredskab.

Nordjylland skal være trygt og sikkert for alle borgere og virksomheder. Det kan Nordjyllands Beredskab bidrage til, og derfor arbejder Nordjyllands Beredskab effektivt for

 • færre hændelser, som kræver beredskabets indsats
 • rettidig og rigtig indsats, når beredskabet rykker ud
 • veluddannede medarbejdere og ledere, der håndterer forebyggelse og indsatser kompetent

Opgaverne hos Nordjyllands Beredskab falder især i to hovedområder – det forebyggende arbejde og den afhjælpende indsats. Nordjyllands Beredskab arbejder med forebyggelse, så der opstår så få hændelser som muligt, der kræver beredskabets indsats. Ikke alle hændelser kan imidlertid undgås, så når der opstår en hændelse, rykker Nordjyllands Beredskab ud med en afhjælpende indsats.

”Nordjyllands Beredskab 2021” beskriver den retning, som beredskabet vil udvikle både det forebyggende arbejde og den afhjælpende indsats i over de kommende år.

På det forebyggende område vil Nordjyllands Beredskab arbejde med

 • tæt dialog med borgere, virksomheder og kommuner
 • brandsyn tilrettelagt efter vurdering af sted, behov og risiko
 • samarbejde med kommuner om én indgang og én tilgang

I forhold til den afhjælpende indsats vil Nordjyllands Beredskab arbejde for

 • en responstid, der er uændret eller kortere end i 2016
 • en reduktion i belastningen af miljø og vandressourcer
 • en god forberedelse og håndtering af usædvanlige hændelser, der kan have store konsekvenser for liv og værdier

Arbejdet med udviklingen af Nordjyllands Beredskab i de kommende år beskrives i bilaget ”Nordjyllands Beredskab 2021”, hvor også en række konkrete handlingsområder bliver præsenteret. Hensigten er at gennemføre arbejdet på alle områder i løbet af perioden frem mod 2021. Som led i implementeringen vil Beredskabsbestyrelsen blive bedt om udtalelser til delområder. Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab vil løbende blive informeret om og involveret i implementeringsarbejdet.

Under udviklingen af ”Nordjyllands Beredskab 2021” har der været inddragelse af og dialog med mange parter, som alle har givet væsentlige bidrag til arbejdet. Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab har drøftet arbejdet flere gange, ligesom tankerne har været forelagt og drøftet i KKR Nordjylland. Der har været møder med kommunale direktører, chefer og medarbejdere og med Falck, som løser opgaver på det afhjælpende område i store dele af Nordjylland. Medarbejdere og frivillige hos både Nordjyllands Beredskab og Falck har også haft mulighed for at bidrage. Der har blandt andet været orienterings- og dialogmøder, spørgeskemaer, drøftelser på de enkelte arbejdspladser og stationer samt mulighed for at sende forslag og bemærkninger på en særlig mailadresse.

Udkastet til ”Nordjyllands Beredskab 2021” har i overensstemmelse med Beredskabsloven været forelagt Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Beredskabsstyrelsen hæfter sig ved påtænkte ændringer i ledelsesstrukturen på skadesteder. Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab har drøftet styrelsens udtalelse og besluttet at fastholde de påtænkte ændringer, idet vurderingen i Nordjyllands Beredskab er, at det faglige niveau på skadestedet fortsat vil være højt og opgaveløsningen fuldt, fagligt forsvarlig. Bestyrelsen vil følge udviklingen tæt, når den nye ledelsesstruktur er implementeret, og Nordjyllands Beredskab vil, sådan som også Beredskabsstyrelsen anbefaler det, foretage nødvendige justeringer, når en evaluering af den nye struktur peger på et behov herfor. Bemærk, at Beredskabsstyrelsen ikke skal godkende ”Nordjyllands Beredskab 2021”, men alene give faglig rådgivning.

Udkastet til ”Nordjyllands Beredskab 2021” har været i offentlig høring, og de 11 byråd har haft mulighed for at indsende bemærkninger til udkastet. Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab har behandlet de indkomne høringssvar og bemærkninger og vil inddrage synspunkter og bemærkninger i arbejdet med implementeringen af ”Nordjyllands Beredskab 2021”.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab fremsætter hermed forslag til risikobaseret dimensionering af det forebyggende arbejde og den afhjælpende indsats, ”Nordjyllands Beredskab 2021” til endelig behandling i Byrådet. Planen skal i henhold til Nordjyllands Beredskabs vedtægter godkendes i alle 11 kommuner.

Efter planens vedtagelse vil Nordjyllands Beredskab gå i gang med implementeringen og derudover løbende fortsætte udviklingen af sit arbejde, idet den generelle udvikling på beredskabsområdet vil blive fulgt. Når der opstår ny viden om behov, risici og metoder, vil Nordjyllands Beredskab overveje, hvordan den nye viden kan komme nordjyderne til gavn.

Læs mere her: http://www.nordjyllandsberedskab.dk/om-os/nordjyllands-beredskab-2021

Med implementeringen af ”Nordjyllands Beredskab 2021” vil de økonomiske omkostninger forbundet med især den afhjælpende indsats, herunder ledelsesstrukturen på skadesteder, vagtcentral og aftaler med eksterne leverandører blive reduceret. Tiltagene her vil således bidrage til indfrielsen af det økonomiske rationale, som blev forudsat ved dannelsen af Nordjyllands Beredskab. Sideløbende med implementeringen af ”Nordjyllands Beredskab 2021” arbejder Nordjyllands Beredskab med at reducere omkostningerne på andre dele af opgaveporteføljen.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab indstiller, atByrådet

 • godkender Nordjyllands Beredskab 2021, Plan for risikobaseret dimensionering
 • tager planen for implementering til efterretning og noterer sig, at bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab har bemyndigelsen til at træffe de nødvendige beslutninger i forbindelse med implementeringen
Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der er i 2017 og efterfølgende år er et budgetbeløb på 6.592.000 kr.

Indstilling

Økonomiudvalget, 17. maj 2017, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkerndt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Udmøntning af Sundhedspuljen 2017


Resume

Sagsforløb: SS/BY

Social- og Sundhedsudvalget har drøftet forslag til udmøntningen af Sundhedspuljen for 2017. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en oversigt over mulige indsatser, der kan finansieres gennem sundhedspuljen.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at udskyde behandlingen af sagen, indtil budgetopfølgning 2 for 2017 foreligger.

Ole Jespersgaard ønsker at bevilge 310.000 kr. til Træningsområdet, og har begæret sagen i Byrådet.

Sagsfremstilling

Sundhedspuljen kan bruges til at kortlægge og udvikle sundhedstilbud i overensstemmelse med borgernes behov i Brønderslev Kommune. Fokus bør være på rehabilitering, forebyggelse og målrettede indsatser på områder, hvor kommunen kan gøre en forskel for borgeren.

Kommunerne har med Sundhedsloven fået hovedansvaret for at skabe sunde rammer og etablere forebyggende tilbud for borgerne, jf. Sundhedslovens § 119.

Kommunernes forebyggelses- og sundhedsfremmeopgaver omfatter både en borgerrettet indsats, der skal forebygge sygdom, og en mere patientrettet indsats, der skal forebygge, at sygdom udvikler sig yderligere og begrænse eller udskyde komplikationer.

Brønderslev Kommune kan med fordel sikre, at tilbudspalletten dækker bredt i forhold til alder og målgruppe., Der er evidens for, at forebyggelse i de tidlige leveår har stor effekt. Udover den generelle indsats bør der være relevante tilbud til borgere, der er sårbare og/eller i risiko for at udvikle sygdom eller allerede er ramt. Det bør blandt andet værei form af f.eks. motion og rygestoptilbud og rehabiliteringstilbud til den store kronikergruppe. Brønderslev Kommune har allerede forebyggelsestilbud til borgere med forskellige behov. De forslag, der fremsendes til prioritering gennem sundhedspuljen, vil kunne supplereeksisterende tilbud og sikre relevante tilbud til endnu flere borgere i kommunen.

Sundhedsaftalerne

Gennem sundhedsaftalen er Brønderslev Kommune forpligtet til at kunne levere en række forebyggelsestilbud inden for tobak, alkohol og stoffer, som er beskrevet i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Intensionen i sundhedsaftalen er at øge antallet af særligt udsatte borgere, som deltager i et kommunalt forebyggelsestilbud. I forhold til tobak og alkohol skal Brønderslev Kommune inden udgangen af 2018 leve op til alle anbefalinger på grundniveau i pakkerne tobak og alkohol og en enkelt indsats på grundniveau i pakken vedrørende stoffer.

Sundhedsaftalerne følger valgperioden, og der skal derfor udarbejdes nye sundhedsaftaler i løbet af 2018. Det kan forventes, at flere områder beskrevet i forebyggelsespakkerne kommer til at indgå som elementer i den kommende sundhedsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. Emner som mental sundhed, fysisk aktivitet og overvægt må forventes at blive områder, hvor Brønderslev Kommune vil blive forpligtet til at have relevante tilbud. Fagforvaltningen vil derfor foreslå, at en andel af Sundhedspuljen øremærkes til at sikre implementeringen af sundhedsaftalerne.

Forebyggelsespakker

Det sundhedsstrategiske arbejde løftes i hele kommunen på tværs af politikområderne, da de rammer og betingelser, der er med til at skabe sundhed, fordeler sig på mange forskellige forvaltningsområder. Derfor kan der med fordel reserveres et beløb fra Sundhedspuljen til implementeringen af forebyggelsespakkerne på tværs af forvaltningen. Ansvaret for udmøntningen kan placeres i den nedsatte Sundhedsgruppe.

Sundhedspuljen er for 2017 på 2.132.501 kr. og et restbeløb overført fra 2016 på 523.163 kr., som er et engangsbeløb.

Forslag 7 indeholder 2 beregninger dels én på aktivitetsstigning og dels én på aktivitetsstigning og ændret serviceniveau.

Forslagene 10-14 kan evt. indeholdes i forslag 9.

Nr.

Forslag

2017 puljen (2.132.501 kr.)

2016 restmidler (523.163 kr.)

1

Rehabiliteringstilbud til borgere med osteoporose

400.000 kr.

2

Rehabilitering af borgere med kræft - tilpasning af kapacitet

58.000 kr.

3

Rygestop - udvidelse af kapacitet

50.000 kr.

4

Sundhedskoordinator - fastholdelse på fuld tid på det specialiserede voksenområde

200.000 kr.

5

IV-behandling

540.000 kr.

6

Bevæg dig hele livet - senior

125.000 kr. pr. år i en periode på 2,5 år.

7

Genoptræning efter indlæggelse - genoptræningsplaner (GOP) efter sundhedsloven § 140.

 • 7.1 nuværende serviceniveau
 • 7.2 tidligere serviceniveau

310.000 kr.

1.005.000 kr.

8

Forløbsprogram for overvægtige børn og unge

 • Forebyggelsestilbud
 • Behandlingstilbud

387.000 kr.

387.000 kr.

9

Sundhedsaftalerne - rammebeløb til implementering

1.000.000 kr.

10

Screening af udsatte gravide

54.900 kr.

11

Rygestop - målrettet særligt udsatte grupper

12

Mental Sundhed

13

Lighed i Sundhed

500.000 kr.

14

Alkohol og Stoffer - kort samtale om

15

Forebyggelsespakkerne - rammebeløb til implementering

750.000 kr.

I alt

Sum med forslag 7.1

Sum m/forslag 10-14 indeholdt i forslag 9

Sum med forslag 7.2

Sum m/forslag 10-14 indeholdt i forslag 9

4.636.900 kr.

4.082.000 kr.

5.331.900 kr.

4.777.000 kr.

312.500 kr.

Satspuljemidler

Midlerne afsat via satspuljeforliget kommer via bloktilskuddet. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at der allerede nu træffes beslutning om, at midlerne anvendes til de tilsigtede formål og frigives i forbindelse med økonomiopfølgningen for 2. kvartal.

Satspuljerne er målrettet:

 • Omsorgstandplejen - forbedret tandsundhed for de svageste ældre på plejecentre
 • Rehabilitering - et godt liv efter kræft med fokus på senfølger
 • Værdig og god palliation for kræftpatienter
 • Midlerne til støtte af kommunernes forebyggelsesindsats med rygestopmedicin.

Satspuljemidlerne kan ikke erstatte forslag til udmøntning af Sundhedspuljen, men må ses som et supplement.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og udpeger indsatser til udmøntning af den samlede sundhedspulje.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2017, pkt. 6:

Udvalget ønsker at udskyde behandlingen af sagen, indtil budgetopfølgning 2 for 2017 foreligger.

Ole Jespersgaard ønsker at bevilge 310.000 kr. til Træningsområdet, og begærer sagen i Byrådet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Sagen sendes tilbage til udvalget efter følgende afstemning:

For: 14 (V,O, C)

Imod: 12.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Opmærksomhed om grønordning efter vindmølle beslutning.

Salg starter på Vangdrupparken lørdag kl. 13.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


12. Lukket punkt: Varmtvandsbassin


Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 2. juni 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach