Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 30. august 2017
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Martin Bech var fræværende.

Henning Jørgensen deltog ikke i pkt. 16-20.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Ingen.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


5. Budgetopfølgning 2/Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2017


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet Budgetopfølgning 2/Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2017. Budgetopfølgning 2 viser et forventet netto mindreforbrug på i alt -33.275 mio. kr. Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning2/Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2017. Ifølge principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvis budgetopfølgning til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdet på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

I 1.000 kr.

Overførsels-udgifter

Service- udgifter

Netto

Økonomiudvalget, finansiering

-25.039

Økonomiudvalget

0

0

0

Børne- og Skoleudvalget

742

6.740

7.482

Fritids- og Kulturudvalget

0

0

0

Beskæftigelsesudvalget

-27.150

1.690

-25.460

Ældreomsorgsudvalget

0

10.254

10.254

Social- og Sundhedsudvalget

-812

-212

-1.024

Teknik- og Miljøudvalget

0

512

512

I alt

-27.220

18.984

-33.275

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 viser:

·at indtægtssiden, herunder generelle tilskud forventes forøget med

-25.039 mio. kr.

·at der forventes et mindreforbrug på overførselsudgifterne på

-27.220 mio. kr.

·at der forventes et merforbrug på serviceudgifterne på

18.984 mio. kr.

Samlet set viser budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 et forventet mindreforbrug på -33,3 mio. kr.

I budget 2017 er der budgetteret med et overskud på driften på 26,6 mio. kr. Dertil kan lægges ”pulje til overførsel mellem årene” på 25 mio. kr. Dette giver samlet et budgetteret overskud på ca. 51,6 mio. kr. Tillagt denne budgetopfølgnings mindreforbrug på 33,3 mio.kr. er forventningen et årsresultat, som viser et overskud på ca. 84,9 mio. kr. på driften.

Finansiering

Merindtægten på finansiering skyldes bl.a., at der med aftalen om finansloven for 2017, blev oprettet en særtilskudspulje på 300 mio.kr. Tilskuddet fordeles på baggrund af lavt beskatningsgrundlag og særlige demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer. Brønderslev Kommunes andel heraf i 2017 er 11,2 mio. kr.

Derudover blev der ved udarbejdelsen af budget 2017 afsat 9,0 mio. kr. til finansiering af en eventuel midtvejsreguleringer af beskæftigelsestilskuddet. I Økonomiaftalen for 2018 er der dog besluttet, at ud over beskæftigelsestilskuddet som midtvejsreguleres med netto 0,2 mio. kr., vil der ikke ske nogen form for midtvejsregulering.

Derudover er der salgsindtægter vedr. jordforsyning på 3,7 mio.kr.

Serviceudgifter

Det forventede merforbrug på serviceudgifter er hovedsageligt vedrørende udsatte børn og unge samt ældreområdet.

På Børne- og Skoleudvalget er der på udsatte børn og unge en forventning om, at området kommer ud med et merforbrug på ca. 6,7 mio. kr.

På Ældreomsorgsudvalgets område er merforbruget hovedsageligt på områderne vedr. Frit Valg og handicapbiler. På Frit Valg’s området forventes der et merforbrug på ca. 6,8 mio.kr. –i samarbejde med PwC er der iværksat en analyse af området.

Ved sidste budgetopfølgning blev der forventet et merforbrug på 3 mio.kr på handicapbiler og forventningen ved denne opfølgning er samme niveau.

Overførselsudgifter

Det forventede mindreforbrug på 27,2 mio.kr. er primært på Beskæftigelsesudvalgets område. Mindreforbruget skyldes en forventning om lavere udgifter til forsikrede ledige på ca. 10 mio.kr. samt lavere udgifter på udlændingeområdet på ca. 17 mio.kr.

Anlæg

I denne budgetopfølgning er det et skøn på anlægsforbruget i 2017 på ca. 40,2 mio. kr.

Der forventes således et samlet årsresultat inkl. Anlæg - som viser et mindreforbrug på ca. 44,7 mio. kr.

Direktionen deltager under behandlingen af dette punkt.

Staben indstiller, at budgettet på 1,3 mio. kr. til anlægsprojektet "Tele Care Nord - hjemmemonitorering af patienter med KOL", flyttes til ældreområdets drift. Bevillingen blev givet i 2012, men udgifterne i forbindelse med projektet er løbende konteret på ældreområdets drift. Herefter kan anlægsprojektet afsluttes. Herudover flyttes tilpasningspuljen på 3,0 mio.kr. vedr. ældreområdet, fra Økonomiudvalgets område til Ældreområdet for at 0-stille tilpasningspuljen.

Indstilling

Direktionen, 8. august 2017, pkt. 5

Budgetafvigelserne på de samlede område for udsatte børn og unge samt ældreområdet har udviklet sig yderligere negativt i forhold til 1. budgetopfølgning.

Direktionen anbefaler, at der på begge områder fortsat skal være fokus på at minimere udgifterne, bl.a. ved hjælp af Varige Spor og Investeringsindsatsen på Ungecenteret, samt ved hjælp fra PWC på Frit Valgs området. Samtidig vil direktionen dog anbefale at der i forbindelse med budgetlægningen for 2018 overvejes at tilføre områderne yderligere rammer, således at udfordringen kan håndteres i den løbende drift.

Det samlede forventede resultat for 2017 viser endnu større driftsoverskud end forventet ved budgetlægningen, hvilket betyder at Direktionen vurderer, at der er rum for langsigtede oprettende indsatser

Teknik- og Miljøudvalget, 14. august 2017, pkt.:

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 15. august 2017, pkt. 4:

Udvalget ser bekymret på udviklingen på området for udsatte børn og unge, men kan ikke umiddelbart finde dækning for merforbruget på området.

Udvalget ønsker ekstern bistand til gennemgang af området med henblik på at skabe både et overblik og afdækning af mulige alternative tilbud for at kunne indhente merforbruget i overslagsårene.

Social- og Sundhedsudvalget, 16. august 2017, pkt. 3:

Udvalget udtrykker bekymring over, at udgifterne til vederlagsfri fysioterapi nødvendiggør, at sundhedspuljen må nulstilles. Udvalget har rejst sagen over for Samarbejdsudvalget for Fysioterapi, ligesom sagen bliver rejst i Kommunalt Lægeligt Udvalg. Desuden vil sagen blive rejst i KKR og over for KL.

Martin Bech og Lasse Risgaard udtaler, at budgetopfølgningen er vanskeligt tilgængelig, og der efterlyses en beskrivelse af de væsentligste ændringer. Der ønskes derudover en sammenstilling med tidligere budgetopfølgninger og sammenstilling med det vedtagne budget.

Ældreomsorgsudvalget, 16. august 2017, pkt. 4:

Udvalget ser med bekymring på udviklingen på Frit-valgområdet, og har bedt konsulentfirmaet PWC om at undersøge Frit-valgområdet med henblik på at lave en plan for økonomisk genopretning af området.

Udvalget konstaterer med tilfredshed, at det er lykkedes at finde en besparelse på borgere overført fra Handicap og Psykiatri.

Udvalget er opmærksom på, at der i årene fremover skal afsættes et årligt beløb til handicapbiler. Udvalget ønsker, at der etableres et lukket system, således at over-/underskud dækkes i de efterfølgende år, og at der på langt sigt er balance mellem budget og forbrug.

Ole Bruun var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget, 17. august 2017, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget, 21. august 2017, pkt. 4:

Taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Økonomiudvalget, 23. august 2017, pkt. 3:

Direktionens anbefaling indstilles godkendt.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Regnskab 2016 - Revisionsberetning


Resume

Sagsforløb: DIR/BS/BE/ØK/BY

Kommunens revisionsselskab – BDO - har fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet 2016.

Revisionen har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden.

Byrådet skal tage stilling til, om revisionsberetningen kan godkendes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes revision – BDO - har fremsendt revisionsberetning på baggrund af revision af årsregnskabet for perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2016. BDO har afgivet én samlet beretning, der både dækker det samlede årsregnskab samt social-, beskæftigelse- og integrationsområdet.

Revisionens konklusion på baggrund af den gennemførte revision er følgende:

”Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet.

Vi vil således forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold og med fremhævelse af følgende forhold vedrørende revisionen:

Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af Byrådet godkendte resultatbudget for 2016 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2016. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.”

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet

  • godkender revisionsberetningen for regnskabet 2016 for Brønderslev Kommune,
  • godkender årsregnskabet for 2016 endeligt.
Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 15. august 2017, pkt. 5:

Anbefales godkendt

Direktionen udtrykker tilfredshed med fravær af bemærkninger i rapporten, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden.

Lene Faber var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 15. august 2017, pkt. 3:

Stabsforvaltningens forslag indstilles godkendt.

Beskæftigelsesudvalget, 21. august 2017, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Martin Bech var fraværende.

Økonomiudvalget, 23. august 2017, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Regulering vedr. lovændringer fra lov- og cirkulæreprogram 2018, DUT kompensation 2017


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

På lov- og cirkulæreprogrammet 2018 er der en række lovgivningsændringer, der har konsekvenser i 2017.

Brønderslev Kommune får nedsat bloktilskuddet i 2017 med 592.000 kr. som følge af disse lovændringer. Vedrørende bidrag til de frie grundskoler, er der en markant stigning i Brønderslev Kommune, hvorfor området kompenseres med yderligere 892.000 kr. ud over lov- og cirkulæreprogrammet.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal meddeles en netto tillægsbevilling på 1.599.000 kr.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune får nedsat bloktilskuddet i 2017 med 592.000 kr. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2018.

Den væsentligste ændring ses på politikområde 701 Sundhed, hvor der sker en midtvejsregulering af den kommunale medfinansiering på regionernes sundhedsområde på 1.880.000 kr. i udgift. Vedrørende bidrag til de frie grundskoler, er der for skoleåret 2017/2018 en markant stigning af taksterne for det kommunale bidrag. Kommunerne bliver under ét kompenseret for den ekstraordinære stigning via lov- og cirkulæreprogrammet. Brønderslev Kommunes reelle stigning er markant højere end den del som bliver kompenseret via lov- og cirkulæreprogrammet, hvorfor området kompenseres med yderligere 892.000 kr.

Konsekvenserne ved de enkelte lovændringer fordeler sig på politikområder, jf. bilag.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal meddeles en tillægsbevilling på disse korrektioner.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet giver en tillægsbevilling på 1.599.000 kr. fordelt på politikområder, jf. vedlagte bilag.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 8. august 2017, pkt. 8:

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23. august 2017, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Konsekvens i budget 2017 ved ændret prisfremskrivning mellem 2016 og 2017


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Ifølge KL har den faktiske prisudvikling mellem år 2016 og 2017 været lavere end den skønnede prisudvikling, der blev brugt til udarbejdelse af Budget 2017.

Økonomiafdelingen har lavet en beregning på, hvordan Budget 2017 vil se ud, hvis budgettet var dannet på baggrund af den faktiske prisudvikling.

Direktionen skal tage stilling til, om budget 2017 skal korrigeres for den mindre prisfremskrivning.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har lavet en genberegning af Budget 2017 baseret på den konkrete prisudvikling mellem 2016 og 2017 udmeldt af KL.

For Brønderslev Kommune samlet set giver det en mindre prisfremskrivning på 5,3 mio. kr. i budget 2017.

Heraf vedrører 2 mio. kr. lønbudgettet og 3,3 mio. kr. vedrører budgettet på øvrige arter. I forbindelse med Budget 2017 blev der dog imidlertid indarbejdet en prisreduktion på 3 mio. kr. på øvrige arter.

Det fremgår af vedhæftede bilag, hvordan den mindre prisfremskrivning er fordelt på politikområder og udvalg. Herunder en opdeling på løn og øvrige arter.

Stabsforvaltningen foreslår, at Direktionen tager stilling til, om budget 2017 skal korrigeres for den mindre prisfremskrivning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 8. august 2017, pkt. 6:

Direktionen anbefaler, at lønbudgetterne tilbagereguleres med 2 mio. Det bemærkes, at Frit Valgs området bliver yderligere udfordret budgetmæssigt ved denne tilbageregulering.

Det kan ikke anbefales, at de øvrige arter tilbagereguleres, da der allerede ved budgetlægningen blev tilbagereguleret med 3 mio. kr.

Økonomiudvalget, 23. august 2017, pkt. 8:

Direktionens anbefaling indstilles.

Henning Jørgensen er imod tilbageskrivning af lønbudgetterne.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt. Henning Jørgensen og Ole Bruun er imod.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Prioritering af anlægsmidler 2017 for Teknik- og Miljøudvalget


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet anmodes om at godkende, at 3,0 mio. kr. tilbageføres fra byggemodning i Nordbyen til asfaltvedligeholdelse.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2017 afsat et rådighedsbeløb 9.800.000 kr. til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet til asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse og grønne områder. Der er af rådighedsbeløbet reserveret 3.000.000 kr. til byggemodning i Nordbyen, Brønderslev.

Byrådet har på møde den 15. februar 2017 frigivet anlægsbevillingen.

Incl. midler i økonomisk decentralisering fra tidligere år er der et budget på i alt 10.695.700 kr. incl. de 3 mio. kr. til byggemodning i Nordbyen.

Det er aftalt, at de 3 mio. kr., der er reserveret til byggemodning i Nordbyen, bliver tilbageført til området i takt med, at der bliver solgt grunde i området. Det kan oplyses, at der p.t. er solgt 2 grunde. Salgsindtægten i forbindelse hermed er 1.126.000 kr. excl. moms

Der er således 2.239.000 kr. til prioritering af anlægsmidler på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. august 2017. (Det kan til orientering oplyses, at der p.t. er 5, der har reserveret grund i Vrangdrupparken).

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 27. marts 2017 blev der prioriteret anlægsmidler for 2.713.000 kr. og på mødet den 8. maj 2017 blev der prioriteret midler for 3.674.000 kr. = i alt 6.387.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget prioriterer anlægsmidlerne for 2017.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 2. august 2017, pkt. 8:

Med baggrund i salg af grunde i Vrangdrupparken og Ådalen indstilles, at de reserverede 3 mio. kr. til byggemodning tilbageføres.

Prioritering gennemført.

Der vedhæftes oversigt til referat.

Økonomiudvalget, 23. august 2017:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Kommunegaranti - Ø. Brønderslev Fjernvarmeværk


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Ø. Brønderslev Fjernvarmeværk ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån på 9,541 mio. kr. til finansiering af solvarmeanlæg.

Byrådet anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Ø. Brønderslev Fjernvarmeværk ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån hos Kommunekredit på 9,541 mio. kr. til finansiering af solvarmeanlæg.

Lånet forventes optaget som et fastforrentet lån med en løbetid på 20 år.

Investeringen i et solvarmeanlæg sker på baggrund af ønske om at producere varme med en mere grøn profil ved at reducere mængden af den hidtidige brændsel i form af naturgas, hvilket vil bidrage til en grønnere profil. Desuden er formålet at holde forbrugeromkostningerne fra væsentlige stigninger i forbindelse med udløbet af den nuværende energiaftale i 2018, hvor værkets nuværende indtægter via el-produktionsgrundbeløbet bortfalder.

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere i 2017 behandlet de planmæssige godkendelser for solvarmeanlægget.

En eventuel kommunegaranti til Ø. Brønderslev Fjernvarmeværk vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Kommunen opkræver en løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån. Provisionen er pt. 0,75% p.a.

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet kommunegaranti til Ø. Brønderslev Fjernvarmeværk for et lån i KommuneKredit på oprindeligt 4,6 mio. kr. Dette lån har ultimo august 2017 en restgæld på 2,613 mio. kr. og udløber i 2025.

Stabsforvaltningen foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Ø. Brønderslev Fjernvarmeværk for et fastforrentet lån på 9,541 mio. kr. med 20 års løbetid, og at der opkræves en løbende årlig garantiprovision på pt. 0,75%.

Indstilling

Økonomiudvalget, 23. august 2017, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. NTs Årsrapport 2016, Økonomirapport 1, 2017 og Budgetforslag 2018


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Nordjyllands Trafikselskab (NT) fremsender til orientering Årsrapport 2016 og Økonomirapport 1, 2017 samt høring vedr. Budgetforslag 2018 og knudepunkter.

Bemærkninger til knudepunkter og budgetforslaget skal være NT i hænde senest den 1. september 2017.

Byrådet skal tage stilling til det fremsendte budgetforslag for 2018 og knudepunkter.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab (NT) fremsender til orientering Årsrapport 2016 og Økonomirapport 1, 2017 samt høring vedr. Budgetforslag 2018 og knudepunkter.

Årsrapport 2016

Det fremgår af NTs Årsrapport 2016, at NTs samlede regnskab for bustrafikken 2016 viser et overskud på 24,9 mio. kr., som tilbagebetales til NTs ejere senest i 2018. Overskuddet på bustrafikken skyldes hovedsagligt lavere brændstofpriser samt mindre køreplanændringer, som ikke var indeholdt i budgettet. Derudover har der været en besparelse i takstsamarbejdet med DSB og Arriva Tog samt en besparelse i forhold til øvrige driftsudgifter.

Økonomirapport 1, 2017

Økonomirapport 1 er den første budgetopfølgning og prognose for 2017. Økonomirapporten er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første kvartal. Prognosen for bustrafikken viser et merforbrug på 8,5 mio. kr. i forhold til budget 2017. Merforbruget skyldes hovedsagligt højere udgifter til busentreprenører på 10,7 mio. kr. Prisen på blandt andet brændstof er steget væsentligt mere end forventet siden godkendelse af NTs budget for 2017. Derudover forventes passagerindtægterne at blive 1,8 mio. kr. lavere end budgetteret. Der forventes at ske besparelser på 3,5 mio. kr. på øvrige driftsudgifter og kapacitetsudgifter.

Indtægtsfordelingsmodellen fordeler passagerindtægterne ud på de ruter, hvorfra passagerindtægterne fordeles til den enkelte rutes finansieringsenhed(er).

Den nye indtægtsmodel implementeres i tre faser:

  • Fase 1 (fra og med regnskab 2013): Rejsekort
  • Fase 2 (fra og med regnskab 2015): Enkeltbilletter, off peak rabat og NT-bestilling
  • Fase 3 (fra og med budgetforslag 2017): Skolekort, ungdomskort, periodekort og mobilbilletter.

Når fase 3 er implementeret, er ca. 90 % af NTs bruttoindtægter håndteret af den nye indtægtsfordelingsmodel.

Det er besluttet på baggrund af indkomne høringssvar til budgetforslag 2017, at fase 3 indfases over tre år (2017-2019), hvor der i 2017 er indregnet 50 %, i 2018 75 % og i 2019 100 %.

Budgetforslag 2018

I budgetforslag 2018 regner NT med et tilskud på 491 mio. kr. på bustrafikken. Der er indarbejdet en passagertilvækst på 0,5 % og en takststigning på 2,4 %, som udmøntes i marts 2018. NT forventer ikke, at stigningen vil have en negativ effekt på passagerantallet, da den er lavere end den almindelige prisudvikling.

Brønderslev Kommune og bustrafik

Af fremsendte rapporter fremgår det, at Brønderslev Kommune kan forvente følgende reguleringer i udgifterne til bustrafikken:

Brønderslev Kommune - NT udgifter

Bustrafik i kr. (Bus, Flextur og Plustur)

Årsrapport 2016

Aconto indbetalt 2016 inklusiv regulering fra 2014

14.936.000

Regnskab 2016 nettoudgifter

-15.401.000

Overførselsadgang

0

Regulering i budget 2018

-465.000

Økonomirapport 1, 2017

Aconto indbetalinger 2017 inklusiv regulering 2015

14.899.000

Forventet budget i 2017 nettoudgifter

-13.955.000

Forventet regulering i budget 2019 (tilbagebetaling)

945.000

Budgetforslag 2018-2021

Forventet budget 2018 inklusiv regulering 2016 (Tal i parentes er forventet budget 2018 beløbet fra sidste år)

(17.429.000) 14.889.000*

Forventet budget 2019 inklusiv regulering 2017 (Tal i parentes er forventet budget 2019 beløbet fra sidste år)

(16.631.000) 13.800.000*

Forventet budget 2020 inklusiv regulering 2018 (Tal i parentes er forventet budget 2020 beløbet fra sidste år)

(16.986.000) 14.722.000*

Forventet budget 2021

14.701.000*

* I dette beløb er medtaget udgifter til svømmekørsel, som afregnes med Børne- og Skoleudvalget.

Årsrapport 2016 viser et merforbrug på 465.000 kr., som bliver reguleret i 2018. Brønderslev Kommune kan i følge Økonomirapport 2017 forvente en mindreudgift på 945.000 kr. i 2017, som bliver reguleret i 2019.

I Brønderslev Kommune er der udarbejdet en kollektiv trafikplan, som havde driftsstart i august 2016. Trafikplanens optimering af kørselstilbuddet i kommunen resulterede i en besparelsen på cirka 2 mio. kr. Dog medførte ændringerne, at der skulle betales en kompensation til entreprenører. Der er indgået en aftale med NT, hvor aconto raten i 2016 blev nedsat med 750.000 kr. og i stedet bliver aconto raten reguleret med 375.000 kr. i 2017 og 375.000 kr. i 2018. Kompensationen fremgår ikke af de fremsendte budgetter og bliver derfor afregnet særskilt.

Knudepunkter 2018-2020

Et af elementerne i mobilitetsplanen er etablering af knudepunkter i Nordjylland. NT har opnået støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på 7,6 mio. kr. (udmøntning af Yderpuljens 5. runde) til etablering af knudepunkter og plusturspunkter. Etableringen af punkterne håndteres i et særskilt 3-årigt projekt hos NT (2018-2020) og er derfor ikke indeholdt i budgetforslag 2018.

Projektøkonomien opgøres endeligt i forbindelse med projektafslutningen. Det betyder også, at kommunernes og regionens tilskud forbliver i projektøkonomien, indtil projektet er afsluttet. En eventuel tilbagebetaling af tilskud ved mindreforbrug i projektet vil først finde sted umiddelbart efter projektafslutningen.

I Brønderslev Kommune er der opnået 50 % tilskud til knudepunkter (600.000 kr.) og plusturspunkter (180.000 kr.).

Knudepunkter: Sikrer sammenhæng mellem land og by

Finansiering ved tilskud (1.000 kr.)

2018

(25 %)

2019

(50 %)

2020

(25 %)

Total

Brønderslev

98

195

98

390

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø forslår,

  • at Byrådet tager Årsrapport 2016 og Økonomirapport 1, 2017 til efterretning,
  • at Byrådet godkender Budgetforslag 2018 med bemærkning om, at de besparelser, som Teknik- og Miljøudvalget måtte foreslå for Budget 2018, vil kunne indarbejdes i NTs Budgetforslag 2018 samt
  • at der i høringssvaret til NT oplyses, at de økonomiske forhold omkring knudepunkter, plusturspunkter og plustur tages der stilling til i forbindelse med budgetlægningen for 2018 i Brønderslev Kommune, som fastlægges sidst i oktober måned.
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at såfremt budgetforslaget fra NT for 2018-2021 godkendes, giver det følgende reduktion af basisbudget 2018-2021:

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 14. august 2017, pkt. 8:

Indstilles godkendt som foreslået af Fagforvaltningen.

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 23. august 2017, pkt. 13:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Endelig vedtagelse af kommuneplan 2017-2029


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden fra den 3. april 2017 til den 1. juni 2017. Der er indkommet 21 indsigelser/bemærkninger til kommuneplanforslaget.

Bemærkningerne vedrører bymønsterbetegnelse, landdistriktsudvikling, vindmølleplanlægning, sikring af kirkerne som kulturhistoriske monumenter, potentielle naturområder samt ønsker om ændringer af enkelte kommuneplanrammer.

Byrådet skal tage stilling til indsigelserne/bemærkningerne, forslag til besvarelse af de enkelte bemærkninger/indsigelser samt forslag til ændringer i den endelige kommuneplan.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden fra den 3. april 2017 til den 1. juni 2017. I forhold til den gældende Kommuneplan 2013-2025 er der foretaget en del ændringer. Bl.a. indeholder forslaget nyt bymønster, nye arealudlæg til boliger og erhverv i Brønderslev, Hjallerup og Ø. Brønderslev, nye detailhandelsbestemmelser mv.

I forbindelse med offentlighedsperioden er der holdt 8 kommuneplanmøder i perioden fra den 4. april 2017 til den 24. april 2017 i Brønderslev, Hjallerup, Dronninglund, Thise, Ø. Brønderslev, Jerslev, Thorup og Asaa.

I høringsperioden er der indkommet 21 bemærkninger/indsigelser, hvoraf de 6 er fra myndigheder, styrelser m.fl., 7 fra privatpersoner, 4 fra råd/foreninger og 4 fra virksomheder. Samtlige høringssvar fremgår af bilag "Fremsendte indsigelser og bemærkninger til kommuneplanforslag 2017-2029". Bemærkningerne vedrører bymønsterbetegnelse, landdistriktsudvikling, vindmølleplanlægning, sikring af kirkerne som kulturhistoriske monumenter, potentielle naturområder samt ønsker om ændringer af enkelte kommuneplanrammer.

Brønderslev Kommune har den 4. maj 2017 været til dialogmøde i Erhvervsstyrelsen, hvor Erhvervsstyrelsens bemærkninger til kommuneplanforslaget blev drøftet.

På baggrund af mødet udarbejdede Erhvervsstyrelsen et notat med Erhvervsstyrelsens bemærkninger til kommuneplanforslaget samt kommunens umiddelbare bemærkninger/tilføjelser hertil. Notatet blev sendt til Brønderslev Kommune til kommentering.

Kommunen har efterfølgende suppleret notatet med forslag til supplerende tekster, rettelser og tilføjelser af kommuneplanforslaget. Notatet blev herefter returneret til Erhvervsstyrelsen, som på baggrund af notatet har udarbejdet et egentligt aftalenotat, hvoraf specifikt fremgår, hvilke ændringer og tilføjelser styrelsen og kommunen er blevet enige om.

Både aftalenotat samt notat fra møde mellem Erhvervsstyrelse og Brønderslev Kommune med tilføjelser fremgår af bilag til sagen. De væsentligste ændringer vedrører uddybning af kommuneplanforslaget med befolkningsprognosens og boligbyggeprogrammets forudsætninger og resultater, redegørelse for rummeligheder i byerne Brønderslev, Hjallerup og Ø. Brønderslev samt tilbagerulning af detailhandelsbestemmelserne for butiksstørrelser mv. til gældende lovning ved kommuneplanforslagets vedtagelse (29. marts 2017). Erhvervsstyrelsen har i sit høringssvar meddelt, at man ikke gør indsigelse mod forslag til Kommuneplan 2017-2029 med henvisning til ovennævnte notater.

Fagforvaltningen Teknik og Miljø har gennemgået samtlige bemærkninger og indsigelser og har i bilaget "Oversigt over indkomne bemærkninger og indsigelser med forslag til høringssvar" foreslået, hvorledes den enkelte bemærkning eller indsigelse kan besvares. Til bemærkning nr. 3 fra Tolstrup-Stenum Sognecenter, Stenum Borgerforening og byrådsmedlem Peter H.S. Kristensen er der vedlagt et udkast til høringssvar, ligesom der er udarbejdet et notat vedr. nr. 19 - indsigelse fra NCC Industry I/S. Notat og udkast til høringssvar findes bagerst i ovennævnte oversigt.

Med udgangspunkt i ovenstående oversigt og med udkast til høringssvar foreslår fagforvaltningen, at de indsendte bemærkninger og indsigelser besvares som angivet i oversigten og at kommuneplanen tilrettes, som angivet i skemaet "Ændringer i forslag til Kommuneplan 2017 til endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017".

Dette betyder, at der under afsnittet "Byer og byudvikling" i hovedstrukturen tilføjes en uddybning af befolkningsprognosen og boligbyggeprogrammet, redegørelse for rummelighed i Brønderslev, Hjallerup og Ø. Brønderslev, samt detailhandelsafsnittet tilbageføres til ordlyden før den nye planlov blev vedtaget. I retningslinierne ændres retningslinie 1.2.2 n rummeligheden til byudvikling (Hjallerup), retningslinierne 1.4.1, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.6 og 1.4.7 vedr. detailhandelsramme og maksimale butiksstørrelser, retningslinie 2.2.4 Potentielle naturområder reduceres med område i Hjallerup syd og endelig tilføjes hovedafsnittet "Anden Planlægning" et nyt afsnit ”Miljøvurdering i forhold til Bilag IV-arter”. Det betyder endvidere, at Miljøvurderingen af Kommuneplanforslag 2017-2029 tilføjes et afsnit "Sammenfattende redegørelse", som fremgår af bilag til sagen.

Link til foreløbigt kommuneplanforslag 2017-2029:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/Account/Login?ReturnUrl=%2Fhome%2Fintern%2F59#/

Brugernavn: Byraad

Password: ByraadKP17

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt, og at

  • bemærkningerne og indsigelserne besvares som anført i bilag,
  • kommuneplanen tilrettes som anført i bilag.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 14. august 2017, pkt. 6:

Teknik- og Miljøudvalget indstiller Kommuneplan 2017 godkendt – dog med følgende ændring: I bymønsteret udgår opdelingen i ”Lokalbyer” og ”Større Landsbyer”. Afsnittene i Kommuneplan 2017 vedrørende dette udgår og erstattes af et afsnit om landsbyernes forskellighed og forventning om lokalt initiativ (se bilag).

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 23. august 2017, pkt. 14:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Ændring af sammensætning af Produktionsskolens bestyrelse


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende, at Mikkel Mørk indtræder i bestyrelsen for Brønderslev Produktionsskole i stedet for Henning Jørgensen, der er tiltrådt som midlertidig leder af produktionsskolen.

Sagsfremstilling

Henning Jørgensen er konstitueret leder af Produktionsskolen og kan dermed ikke samtidig sidde i bestyrelsen for produktionsskolen.

Valggruppen A+F+Ø har meddelt, at Henning Jørgensen forlader bestyrelsen.

Som nyt medlem af bestyrelsen udpeger Valggruppen nuværende suppleant Mikkel Mørk, Krogensgade 29, Brønderslev.

Ny suppleant bliver Gitte Larsen, Tryvej 45, Hjallerup.

Byrådet anmodes om at godkende ændringerne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


14. Takkekort


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Mona Jensen, Sekretariatet - takker for opmærksomheden i anledning af 40 års jubilæum.

Beslutning

Taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Intet.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


16. Lukket punkt: Udlæg af areal


Beslutning

Godkendt.

Martin Bech og Henning Jørgensen var fraværende.

Til toppen


17. Lukket punkt: Anlægsbevilling til forlængelse af stamvejen i Hjallerup Erhvervspark


Beslutning

Godkendt.

Martin Bech og Henning Jørgensen var fraværende.

Til toppen


18. Lukket punkt: Anlægsbevilling til byggemodning


Beslutning

Godkendt.

Lasse Risgaard deltog ikke i behandlingen p.g.a. inhabilitet

Martin Bech og Henning Jørgensen var fraværende.

Til toppen


19. Lukket punkt: Varmtvandsbassin


Beslutning

Godkendt.

Martin Bech og Henning Jørgensen var fraværende.

Til toppen


20. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Martin Bech og Henning Jørgensen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 31. august 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach