Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 13. september 2017
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Peter H. S. Kristensen og Lene Hansen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Peter H. S. Kristensen og Lene Hansen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Peter H. S. Kristensen og Lene Hansen var fraværende.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
  • Hvad sker der i Klokkerholm med hensyn til lugtgener? (Margit Chemnitz)

Peter H. S. Kristensen og Lene Hansen var fraværende.

Til toppen


5. 1. behandling af Budget 2018 og overslagsårerne 2019 - 2021


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Basisbudget for 2018 og overslagsårerne 2019 - 2021 fremsendes til drøftelse og 1. behandling i henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet basisbudget for 2018 og overslagsårerne 2019 - 2021 til 1. behandling i Økonomiudvalget den 6. september og Byrådet den 13. september 2017.

Repræsentanter fra henholdsvis O og Ø deltog som observatører i Økonomiudvalgets behandling af punktet, jf. lov om kommunernes styrelser § 20, stk. 5.

På baggrund af fagudvalgenes og Økonomiudvalgets behandling af forslag til ændringer til budget 2018 på møderne i august måned, udviser basisbudgettet for 2018 følgende hovedtal i mio. kr.

I hele mio. kr.

Budget 2018

Indtægter

-2.294

Særlig vanskeligt stillet kommune

-16

Indtægter i alt

-2.310

Serviceudgifter

1.595

Øvrig drift

689

Driftsudgifter i alt

2.284

Rente - netto

7

Overskud drift i alt

-19

Anlæg

24

Underskud på drift og anlæg

5

Afdrag på lån

43

Lån til kommune med lav likviditet

-11

Øvrige lån

-8

Underskud i kassen

29

Pulje til overførsel mellem årene

-25

Reel forbrug af kassebeholdning

4

På indtægtssiden er der i budgetforslaget forudsat, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Endvidere er der indregnet tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner på 16 mio. kr.

Brønderslev Kommune har ligeledes modtaget positivt lånetilsagn på 11 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i kommunen.

Herudover er der modtaget tilsagn om låneadgang på 5 mio. kr. vedrørende den ordinære lånepulje.

Det gøres opmærksom på, at fristen for indsendelse af ændringsforslag, i henhold til de tidligere godkendte principper for udarbejdelse af Budget 2018, er fastsat til torsdag den 21. september 2017, kl. 12.00.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget foretager indstilling til Byrådets 1. behandling af Budget 2018 og budgetoverslagsårene 2019 - 2021.

Indstilling

Økonomiudvalget, 6. september 2017, pkt. 3:

Oversendes til videre 1. behandling i Byrådet med anbefaling af fristfastsættelserne.

Beslutning

Oversendes til 2. behandling med godkendelse af fristfastsættelserne.

Peter H. S. Kristensen og Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Årsberetning 2016 - AVV I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

AVV I/S har udarbejdet årsrapport for 2016. Resultatopgørelsen viser et samlet overskud på 2,5 mio. kr. i 2016 mod et budgetteret underskud på 1,0 mio. kr. Årsrapporten blev godkendt af AVVs bestyrelse den 17. maj 2017.

Årsrapporten sendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Affaldsselskabet AVV I/S er et interessentselskab ejet af Brønderslev og Hjørring Kommuner. Selskabet varetager kommunens driftsopgaver på affaldsområdet.

Resultatopgørelsen (i 1.000 kr.):

Samlede indtægter i 2016

186.816 kr.

Samlede udgifter i 2016

154.597 kr.

Årsresultat før afskrivning og finansielle poster

32.219 kr.

Afskrivning

27.551 kr.

Finansielle omkostninger

2.206 kr.

Årsresultat*

2.462 kr.

* Inklusiv resultatdisponering af overdækning efter hvile-i-sig-selv princippet for fælles kommunale ordninger på samlet 1.296.000 kr.

Årsagen til resultatet ligger hovedsageligt i, at meromsætningen på forbrændingsanlægget har været større end forudsat, at personaleomkostninger på genbrugscenteret har været lavere end forventet, og at omkostninger til genbrugspladsordningen var lavere end budgetteret.

Resultatopgørelse for segmenter:

Genbrugscenter, private

389.884 kr.

Genbrugscenter, erhverv

-41.238 kr.

Forbrændingsanlæg

882.000 kr.

Miljøanlæg

7.865 kr.

Deponier

-71.568 kr.

Kørselsafdelingen

-832 kr.

Genbrugspladser*

-1.488.921 kr.

Storskraldsordningen*

-457.236 kr.

Bobleordningen*

727.141 kr.

Miljøservice*

-76.955 kr.

* AVV opgør over- og underskud på ordningen og lader det indgå i næstkommende års budget for ordningen.

I revisionspåtegningen fremhæves, at erhvervsstyrelsens notat fra 2011 om regnskabspålæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt pristalsregulering ikke er implementeret i regnskabet grundet fortsat usikkerhed om metodeopgørelse af resultat og egenkapital i forhold til hvile-i-sig-selv princippet, hvor over- og underdækning løbende balanceres via takstfastsættelsen. Implementeringen er endnu ikke foretaget, hvorfor egenkapitalen ikke nødvendigvis er et udtryk for "fri egenkapital", men helt eller delvist et udtryk for den værdi, der skal indgå i taksterne fremover. AVV har valgt at vente med at følge notatet indtil usikkerheden om, hvorledes den fri egenkapital mv. skal opgøres.

AVVs egenkapital er således opgjort efter tidligere principper og udgør nu 101.738.000 kr.

Årsrapporten medfører ikke konsekvenser for borgere/brugere ud over, at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastlæggelsen på affaldsområdet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da området er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 28. august 2017, pkt. 6:

Det indstilles, at årsrapporten tages til efterretning.

Svend Erik Trudslev og Ole Bruun var fraværende.

Økonomiudvalget, 6. september 2017, pkt. 4:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Peter H. S. Kristensen og Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Forslag til budget 2018 - AVV I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Affaldsselskabet AVV I/S har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget 2018 til godkendelse i de to ejerkommuner. AVVs budget indgår som grundlag for Brønderslev Kommunes kommende takster på affaldsområdet. Budgetforslaget blev godkendt af AVVs bestyrelse den 17. maj 2017.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetforslaget kan godkendes.

Sagsfremstilling

AVV har i budget 2018 budgetteret med videreførelse af de nuværende aktiviteter, suppleret med nye aktiviteter, herunder udvikling af butikskoncept med reparationsværksteder (socioøkonomiske tiltag) og anlægsopgaver. Rammen for budgettet er fastholdelse af nuværende takstniveau, på nær deponeringstaksten.

AVVs overordnede mål er at øge ressourceudnyttelsen og de økonomiske værdier i affaldet og samtidig skabe lokale arbejdspladser.

Fra efteråret 2018 skal AVV forestå indsamlingen af emballage- og papiraffald fra husstande ved husstandene i Hjørring og Brønderslev Kommuner. Økonomi for denne ordning er ikke indregnet i indeværende budget, men vil ske når den endelige fordeling af opgaven mellem kommunerne og AVV er aftalt på plads. Indsamlingsordningens økonomiske konsekvens for bobleordningen i Hjørring Kommune er dog indregnet i budgettet.

Kommunens grundbetaling til borgernes genbrugsordninger

Der budgetteres med fortsat drift af nuværende ordninger: 18 genbrugspladser, miljøserviceordningen (gule batterispande), storskraldsordningen (ringeordning) og bobleordningen (for papir og glas). AVV's omkostninger til genbrugsordningerne dækkes ind via AVVs bidragsopkrævninger hos kommunerne. Da affaldsområdet er brugerfinansieret, opkræver kommunen omkostningerne hos borgerne via genbrugsbidraget.

Kommunernes betaling til AVV forventes stort set uændret i forhold til 2017.

Behandlingsanlæg

Driften af behandlingsanlæg finansieres via behandlingsindtægter og salg af varer og ydelser. I 2018 påbegyndes etablering af reparation af genanvendelige varer som socioøkonomisk projekt, ny ressourcehal, forbehandlingsanlæg for organisk affald, nedlukning af deponietape, investering i indsamlingsbiler til den nye husstandsindsamling af emballager og papir.

Anlægsinvesteringer

Der budgetteres i 2018 med anlægsinvesteringer på 29 mio. kr. i nuværende behandlings- og modtageanlæg samt 44 mio. kr. til nye tiltag i forbindelse med indførelse af flerstrenget indsamlingssystem i de to interessentkommuner.

  • Opgradering af genbrugspladser - 3,5 mio. kr.
  • OPP projekt "gamle mursten" - 3 mio. kr. (supplerer 7 mio. kr. fra 2017)
  • Genbrugscenter: forbehandling organisk affald 8 mio. kr., ressourcehal 35 mio. kr., projekter til at fremme genbrug 1 mio. kr. - samlet 44 mio. kr.
  • Energianlæg: akutpulje 5 mio. kr., sugetræksblæser 3,5 mio. kr., renovering ovn 3 4 mio. kr., siloudvidelse/modtagelse 7 mio. kr. - samlet 19,5 mio. kr.
  • Miljøanlæg/deponi: miljøforbedringer 3 mio. kr.

De afsatte anlægsmidler til forbehandlingsanlæg til den organiske affald (8 mio. kr. i 2018 og 12 mio. kr. i 2017), vil kun anvendes, såfremt interessentkommunerne giver tilsagn til understøtning af økonomien ved leverance ved denne fraktion.

Fagforvaltningen bemærker, at Brønderslev Kommune ikke som Hjørring Kommune igangsætter indsamling af kildesorteret organisk affald fra husholdningerne fra efteråret 2018. Brønderslev Kommune vil på et senere tidspunkt tage mere konkret stilling til indsamlingsordningen for organisk affald og den efterfølgende mulighed for håndtering af affaldet, herunder set i lyset af den logistiske udfordring der ligger i kommunens leveringspligt til to affaldsselskaber. I den forbindelse vil der også blive set på, hvilke samarbejder der evt. opstår, når de øvrige nordjyske kommuner igangsætter deres tilsvarende indsamlingsordninger.

Når der er i øvrigt tages beslutning om investeringer i anlæg, afholder AVV omkostningen i anlægsåret. Herefter bliver anlægs- og driftsomkostningerne indarbejdet i AVVs behandlingstakster og grundbetalinger til kommunen i afskrivningsperioden.

Grundet alderen på ovnlinje 3 er der behov for et gennemgribende renoveringsarbejde over de næste 5 år med anlægsinvesteringer på 30 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020.

I 2018 udskiftes overheder. Renoveringer finansieres som driftsvedligeholdelse og i den udstrækning, er der tale om levetidsforlængende renoveringer, optages disse som et aktiv, der afskrives over den forventede restlevetid.

Administration

Omkostninger til administration finansierer AVV ved intern fordeling af omkostninger på ordninger og behandlingsanlæg - dvs. finansiering via kommunernes betaling og behandlingstakster i øvrigt. I 2018 budgetteres der også med midler til forskning og udvikling, herunder ny projekter i forlængelse af nulskrald mv.

AVV takster (ekskl. moms)

Takst 2018

Stigning

Kommunebetaling (kr. pr. borger)

440,00 kr.

0 %

Forbrænding:

- dagrenovation (kr./ton)

525,00 kr.

0 %

- erhvervsaffald (kr./ton)

440,00 kr.

0 %

Deponi:

- erhvervsaffald, inert (kr./ton ekskl. affaldsafgift på 475,00 kr.)

398,00 kr.

4,7 %

- erhvervsaffald, mineralsk (kr./ton ekskl. affaldsafgift på 475,00 kr.)

496,00 kr.

4,9 %

Mærk affaldet*:

- blåt mærke (pris pr. besøg)

163,00 kr.

0 %

- grønt mærke (2 besøg pr. måned)

1.392,00 kr.

0 %

- gult mærke (5 besøg pr. måned)

2.736,00 kr.

0 %

- rødt mærke (flere besøg pr. uge)

5.448,00 kr.

0 %

* Virksomhedernes adgang til genbrugspladserne

Fagforvaltningen bemærker, at AVVs budgetforslag udgør en stor del af grundlaget for fastlæggelsen af de kommunale takster for renovation og genbrugsbidrag. AVVs budgetforslag har derfor direkte betydning for borgere og brugere i kommenen.

AVV har overfor for fagforvaltningen supplerende oplyst, at finansieringen af ovnlinje 3 sker ved dels opsparet kapital og evt. låneoptag, og hovedrenoveringen skal sikre drift af ovnen, således at AVV kan leve op til forpligtigelserne for forbrænding og levering af varme og energi. Med baggrund i arbejdet med ejerstrategi for AVV anbefaler fagforvaltningen, at Byrådets godkendelse af anlægsmidler til ovnrenoveringen sker under forudsætning af, at det ikke medfører nye forpligtigelser for Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender AVV's forslag til drifts- og anlægsbudget for 2018, og at budgetforslaget indgår som grundlag for kommunens kommende budget for renovation og genbrug 2018. Godkendelse af anlægsmidler til renovering af ovn 3 sker med det forbehold, at det ikke medfører nye forpligtigelser for Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da affaldsområdet er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 28. august 2017, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Svend Erik Trudslev og Ole Bruun var fraværende.

Økonomiudvalget, 6. september 2017, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen og Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Årsberetning 2016 - Modtagestation Vendsyssel


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Modtagestation Vendsyssel I/S har udarbejdet årsrapport for 2016. Årsrapporten, der blev godkendt af bestyrelsen den 6. april 2017, viser et samlet overskud på 440.000 kr.

Årsrapporten fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Modtagestation Vendsyssel er et interessentselskab ejet af Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommuner. Selskabet varetager kommunernes opgaver vedrørende indsamling og behandling af farligt affald fra borgere og virksomheder.

Resultatopgørelsen i årsrapporten (i 1.000 kr.):

Samlede indtægter i 2016

14.951 kr.

Samlede udgifter i 2016

13.751 kr.

Resultat før afskrivning og finansielle omkostninger

1.200 kr.

Afskrivning

-763 kr.

Renteindtægter

3 kr.

Årets resultat

440 kr.

Egenkapitalen udgør nu 8.214.000 kr.

I revisionspåtegningen fremhæves, at Erhvervsstyrelsens notat fra 2011 om regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt pristalsregulering ikke er implementeret i regnskabet grundet fortsat usikkerhed om metodeopgørelsen af resultat og egenkapital i forhold til hvile-i-sig-selv princippet, hvor over- og underdækning løbende balanceres via takstfastsættelsen. Implementeringen endnu ikke er foretaget, hvorfor egenkapitalen ikke nødvendigvis er et udtryk for "fri egenkapital", men helt eller delvist et udtryk for den værdi, der skal indgå i taksterne fremover.

For ordningerne indsamling af klinisk risikoaffald og tømning af olie- og benzinudskillere er der ikke sammenfald mellem brugere og interessentkommuner. Der føres derfor særskilt regnskab for disse to aktiviteter.

Resultatopgørelse for segmenter:

Klinisk risikoaffald - overskud

20.023 kr.

Olie- og benzinudskillere - overskud

114.357 kr.

Årsberetningen medfører ikke konsekvenser for borgere/brugere, ud over at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastsættelsen på affaldsområdet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsberetningen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da området er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 28. august 2017, pkt. 8:

Det indstilles, at årsberetningen tages til efterretning.

Svend Erik Trudslev og Ole Bruun var fraværende.

Økonomiudvalget, 6. september 2017, pkt. 6:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Peter H. S. Kristensen og Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Budget for 2018 - Modtagestation Vendsyssel I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Modtagestation Vendsyssel I/S har fremsendt forslag til budget 2018 til godkendelse i ejerkommunerne. Forslaget blev godkendt af modtagestationens bestyrelse den 6. april 2017.

Budgetforslaget vil indgå som grundlag for Brønderslev Kommunes kommende takster på affaldsområdet.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetforslaget kan godkendes.

Sagsfremstilling

Modtagestationen regner med videreførelse af nuværende aktiviteter justeret i forhold til de forventede mængder. Der er ikke budgetteret med anlægsopgaver i 2018.

Grundbetalinger og deklarationsgebyrer

Kommunerne bliver opkrævet en grundbetaling til dækning af modtagestationens basisomkostninger som sikkerhed for at modtagestationen til stadighed kan indsamle og behandle farligt affald. Grundbetalingen til modtagestationen indgår i kommunens fastsættelse af affaldstakster. Brønderslev Kommunes grundbetaling til modtagestationen falder med 11 % i forhold til budget 2017 og ligger i 2018 på 1,24 kr./indbygger og 21,00 kr./CVR registreret virksomhed.

Virksomheder, der afleverer affald til modtagestationen, betaler et deklarationsgebyr i forbindelse med afleveringen. Deklarationsgebyret ligger i 2018 uændret på 59 kr./deklaration.

Tømningsordningen for olie- og benzinudskillere

Ordningen fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet, hvor afregning sker direkte mellem modtagestation og kunden. Taksten stiger i 2018 med 15,00 kr./tømning til 860,00 kr./tømning, svarende til en stigning på 1,8 %.

Klinisk risikoaffald

Ordningen fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet, hvor afregning sker direkte mellem modtagestation og kunden. Ordningen indeholder flere abonnementsordninger, og taksten er i budgetforslaget uændret i forhold til 2017.

Andet emballeret og uemballeret farligt affald

Affaldet indsamles fra virksomheder og genbrugspladser. Behandlingstaksterne justeres løbende i forhold til prisændringer hos slutbehandlerne. Priseksempler i budgettet viser stigning i behandlingstaksterne fra 0-1,9 %.

Fagforvaltningen bemærker, at dette budgetforslag vil indgå i Brønderslev Kommunes budget for affaldsområdet, og dermed vil få indflydelse på virksomhedernes erhvervsaffaldsgebyr og husstandenes genbrugsbidrag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender det fremsendte budgetforslag, og at budgetforslaget indgår som grundlag for kommunens kommende budget for affaldsområdet for 2018.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da affaldsområdet er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 28. august 2017, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Svend Erik Trudslev og Ole Bruun var fraværende.

Økonomiudvalget, 6. september 2017, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen og Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Renovation og genbrug - Budget og takster 2018


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet budgetoplæg med takstforslag for 2018 på affaldsområdet. Budgetforslaget medfører, at renovationsomkostningerne stiger med 2,5 %, genbrugsbidraget stiger med 0,7 % og taksten for erhvervsaffaldsgebyr falder med 29 %.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetoplægget for renovation og genbrug samt de anførte affaldstakster for 2018 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetoplæg med takstforslag for 2018 på affaldsområdet.

Affaldsområdet omfatter renovation, genbrugsordninger og administration af affaldsområdet.

Affaldsområdet er brugerfinansieret efter hvile-i-sig-selv princippet. Økonomien i ordningerne opgøres årligt, og takstberegningerne tager højde for konstaterede under- og overskud for hver ordning.

Budgettet er udarbejdet med baggrund i gældende regler og eksisterende kontrakt med vognmanden på renovationsordningen. Dette oplæg er udarbejdet under forudsætning af Byrådets godkendelse af forslag til budgetter for AVV og Modtagestation Vendsyssel, og Reno-Nords forbrændingstakst 2018 for dagrenovation.

Samlet budget (kr. ekskl. moms)

Udgift

Indtægt

Administration, fælles formål - husholdninger

647.000 kr.

647.000 kr.

Administration, fælles formål - erhverv (inkl. farligt affald)

344.000 kr.

344.000 kr.

Renovation

16.562.000 kr.

16.562.000 kr.

Storskrald

202.000 kr.

202.000 kr.

Bobler (glas, papir og pap)

1.344.000 kr.

1.344.000 kr.

Genbrugspladser

15.371.000 kr.

15.371.000 kr.

Miljøservice (småbatterier)

2.000 kr.

2.000 kr.

I alt

34.472.000 kr.

34.472.000 kr.

Ovenstående omkostninger dækkes ind via renovationstaksten, genbrugsbidraget og erhvervsaffaldsgebyret. Detaljerede budgetter for hver enkelt ordning og tilhørende forslag til takster for 2018 ses af bilagene.

Borgernes genbrugsbidrag er et samlegebyr af takster for administration af husholdningsaffald, bobleordningen, storskraldsindsamlingen, genbrugspladserne og miljøserviceordningen. Miljøserviceordningen er reduceret, og indeholder ikke længere indsamling af borgernes maleraffald mv. fra malerforretninger. Ordningen vedrører alene indsamling af småbatterier i de gule batterispande.

Erhvervsaffaldsgebyret er et samlegebyr af takster for dækning af omkostninger til administration af erhvervsaffaldsområdet og grundbetalingen til Modtagestation Vendsyssel (farligt affald).

For at illustrere takstudviklingen, vises taksten for en helårsbolig med tilmeldt affaldssæk med ugentlig afhentning:

Kr. inkl. moms

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Renovation

1.060

1.090

1.105

1.126

1.160

1.172

1.202

Genbrugsbidrag

1.134

1.221

1.269

1.328

1.338

1.349

1.358

I alt

2.194

2.311

2.374

2.454

2.498

2.521

2.560

Udvikling

4,7%

4,7%

2,7%

3,4%

1,8%

0,9%

1,5%

Genbrugsbidraget stiger med 0,7%. Den væsentligste årsag til stigningen skyldes øget betaling til AVV for ordningen for glas, papir og pap (bobleordningen).

Omkostningerne til AVV for driften af genbrugspladserne stiger også, men modregnes af justering af overskud på ordningen (efter hvile-i-sig-selv-princippet).

Erhvervsaffaldsgebyret falder med 29 % i 2018 på grund af færre administrative omkostninger samt justering i forhold til overskud på ordningen (efter hvile-i-sig-selv princippet).

Stigningen i renovationstaksten på 2,5 % skyldes stigningen i Reno-Nords forbrændingstakst.

Med det nuværende budgetoplæg og tilhørende forslag til takster vil borgere og brugere af kommunens affaldsordninger opleve, at de betaler for uændrede affaldsordninger med det samme serviceniveau som i 2017.

Fagforvaltningen bemærker, at der fra og med efteråret 2018 indføres ny supplerende indsamlingsordning hos husstandene i kommunen med nye beholdere til kildesortering af genanvendelige materialer (plast, metal og papir/karton), som opsættes ved husstandene. Ordningen planlægges i samarbejde med Hjørring Komme og AVV, og med AVV som den praktiske indsamler af affaldet.

Der er p.t. et arbejde i gang for at få budgetlagt ordningen med henblik på udregning af nye takster. Revideret budget og takster fremsendes derfor til fornyet politisk behandling i oktober-november måned parallelt med at AVV fremsender tillæg til budget 2018 til godkendelse i de to ejerkommuner. Affaldsområdet er et brugerfinansieret område, hvorfor den nye ordning også økonomisk vil fungere efter hvile-i-sig-selv princippet - dvs. med takstreguleringer i henhold til evt. over- og underdækninger på ordningen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender budgetoplægget med de anførte takster for 2018.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da området er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 28. august 2017, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse.

Svend Erik Trudslev og Ole Bruun var fraværende.

Økonomiudvalget, 6. september 2017, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen og Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Intet.

Peter H. S. Kristensen og Lene Hansen var fraværende.

Til toppen


12. Lukket punkt: Anlægsbevilling


Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen og Lene Hansen var fraværende.

Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet.

Peter H. S. Kristensen og Lene Hansen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 14. september 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach