Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 25. oktober 2017
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Bettina Nielsen og Line Vanggaard Pedersen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 10 flyttes til pkt. 5.

Bettina Nielsen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Peter Stecher i stedet for Line Vanggaard Pedersen.

Bettina Nielsen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
 • Hvor finder man ud af, hvordan og hvornår busserne kører til Sundhedshus? (Ole Jespersgaard)
 • Hvorfor koster det 60 kr. i startgebyr for flextaxa i Brønderslev by? (Ole Jespersgaard)
 • Hvorfor laves der ikke en kortere/strammere tidsplan for kloakarbejderne i Asaa? (Hildo Rasmussen)
 • Er det sandt, at administrationsudgifterne er steget med 33 pct., som fremført i læserbrev? (Karsten Frederiksen)

Fraværende:

Bettina Nielsen

Line Vanggaard Pedersen (Peter Stecher mødt)

Til toppen


5. Tilføjelse til Forretningsorden for Integrationsrådet


Resume

Sagsforløb: IR/BE/ØK/BY

Formand for Integrationsrådet Knud Jørgensen stiller forslag om, at et medlem kan ekskluderes efter 3 gentagne udeblivelser fra integrationsrådsmøder uden afbud.

Sagen fremsendes til Byrådets beslutning.

Sagsfremstilling

Der har i denne valgperiode været et medlem, som kun har været mødt til Integrationsrådsmøde én gang. Der er tale om et medlem, som er blevet valgt blandt landsmænd ved stemmeafgivelse. Der har været gjort flere tiltag for at få kontakt med det valgte medlem ved telefonopkald, gentagne skriftlige henvendelser og personlige henvendelser fra øvrige rådsmedlemmer. Det har imidlertid ikke været muligt at få medlemmet til at deltage i Integrationsrådsmøderne. Medlemmet er orienteret om muligheden for selv at trække sig ud af Integrationsrådet, men dette har medlemmet ikke reageret på.

Formanden for Integrationsrådet foreslår, at Brønderslev Kommunes Integrationsråd lader sig inspirere af Aalborg Kommunes Integrationsråds vedtægter, hvor det fremgår i § 4, stk. 4: Medlemmer af Integrationsrådet kan ekskluderes ved 3 gentagne fravær uden afbud.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådets medlemmer tager stilling til formand Knud Jørgensens forslag om tilføjelse til Integrationsrådets Forretningsorden.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager sagen til efterretning.

Indstilling

Integrationsrådet, 31. august 2017, pkt. 4:

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende:

Pia Uth

Cady Mampouya-Kilele

Valborg Jensen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad - suppleant Fakhriya Afshar ikke mødt.

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Udeblevet uden afbud:

Danial Nouri

Abdul Same Afshar

Beskæftigelsesudvalget, 2. oktober 2017, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 11. oktober 2017, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Bettina Nielsen

Line Vanggaard Pedersen (Peter Stecher mødt)

Til toppen


6. Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2018-2019


Resume

Sagsforløb: SS/HAR/BE/BS/ØK/BY

Nordjysk Socialaftale 2018-2019 har været forelagt KKR Nordjylland (1. september 2017) og Kontaktudvalget (8. september 2017) og fremlægges nu til godkendelse i de nordjyske byråd og Region Nordjyllands Regionsråd.

Sagsfremstilling

Med Rammeaftalen 2017 blev det besluttet, at rammeaftalen skulle gentænkes, således at det bliver en mere strategisk og politisk fokuseret aftale. I den forbindelse er navnet ændret til Nordjysk Socialaftale for i højere grad at afspejle, hvad aftalen handler om. Endvidere gøres aftalen toårig, så man i højere grad kan folde fokusområderne ud.

Dialog har været grundlag for aftalen

Processen for udarbejdelsen har i år haft fokus på dialog, hvilket har reduceret det bureaukratisk tunge arbejde, som har præget de tidligere års rammeaftaler. I stedet er fokusområderne for årets aftale udarbejdet gennem dialog med fagfolk, brugerorganisationer og politikere ved forskellige dialogmøder. Fagfolkene og brugerorganisationerne har udpeget, hvad der er behov for at have fokus på. Ud fra dette har de nordjyske udvalgspolitikere på det specialiserede socialområde drøftet og udpeget, hvilket strategisk fokus der ønskes for Nordjysk Socialaftale. Det skete på en politisk temadag den 28. april 2017 med deltagelse af alle kommuner og regionen.

Fokusområder – visioner og initiativer

Fokus for den overordnede vision for Nordjysk Socialaftale 2018-2019 er borgerens egenmestring, da det har været et gennemgående emne for alle dialogmøderne. Med Nordjysk Socialaftale sættes fokus på, hvordan de nordjyske kommuner og regionen kan styrke samarbejdet omkring borgerens muligheder og potentiale for i højere grad at kunne mestre eget liv.

For at understøtte og fokusere visionen om øget egenmestring sætter Nordjysk Socialaftale fokus på tre områder, hvor man i særlig høj grad ønsker at styrke samarbejdet. Det drejer sig om følgende tre fokusområder:

 • Socialfagligt fokus på beskæftigelse
 • Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien
 • Nye samarbejdsformer

For hvert fokusområde er der opstillet tre konkrete initiativer, der vil fokusere på udmøntningen af fokusområdet. Initiativerne vil blive udmøntet løbende i løbet af 2018 og 2019.

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Udover at sætte fokus på egenmestring og de tre fokusområder redegør Nordjysk Socialaftale endvidere for, at kommunerne og regionen vurderer, at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Nordjylland.

Det forstærkede samarbejde

Der er i 2017 blevet arbejdet målrettet på at gøre det forstærkede samarbejde mindre bureaukratisk og mere dialogorienteret. Det betyder, at de formaliserede aftaler mellem kommunerne og tilbuddene omfattet af det forstærkede samarbejde er blevet ændret, så det afspejler dette arbejde. De formaliserede aftaler er bilag til Nordjysk Socialaftale.

Den nuværende aftale for tilbuddene i det forstærkede samarbejde gælder for 2017 og 2018, hvorved aftalen vil ligge forskudt i forhold til Nordjysk Socialaftale 2018-2019. Det foreslås, at nuværende aftale om det forstærkede samarbejde udvides til 2019 for at sikre en ens tidskadence for de to aftaler. En udvidelse vil kræve en positiv tilkendegivelse fra samtlige byråd og Regionsrådet.

Opmærksomhedspunkter i Nordjysk Socialaftale

Der henledes til følgende opmærksomhedspunkter i aftalen:

 • Med Rammeaftalen 2017 blev der sat et mål om, at de nordjyske kommuner i 2020 skal have en udgiftsreduktion på 5 pct. for borgere i et rammeaftaletilbud sammenlignet med 2016 niveau. Ifølge aftalen om udgiftsreduktionen betyder det, at det samlede udgiftsniveau for de nordjyske kommuner skal reduceres med 1 pct. om året i 2018 og 2019 sammenlignet med 2016 niveau. Dette skal ske i et samarbejde mellem kommunerne og regionen.
 • Der udestår en afklaring af, hvordan økonomien skal håndteres i forbindelse med borgere, der visiteres til de nye særlige pladser i psykiatrien. Når dette er afklaret, vil det blive indskrevet i Styringsaftalen (bilag 4 til Nordjysk Socialaftale).

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udkast til Nordjysk Socialaftale 2018-2019 samt nuværende aftale om det forstærkede samarbejde udvides til 2019 under forudsætning af, at alle byråd og regionsrådet godkender udvidelsen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 13. september 2017, pkt. 4:

Forvaltningens forslag godkendt.

Handicaprådet, 26. september 2017, pkt. 4:

Konsulent Louise Ebdrup deltog under punktet.

Handicaprådet mener, at visionerne i Nordjysk Socialaftale er gode.

Handicaprådet anbefaler, at Byrådet tilslutter sig aftalen og intentionerne i aftalen, men Handicaprådet ser med bekymring på de allerede indlagte besparelser.

Svend Erik Trudslev og Peter Baggesgaard var fraværende.

Sagsfremstilling til Beskæftigelsesudvalgets møde den 2. oktober 2017:

Den Nordjyske Socialaftale har fokus på borgernes muligheder for i højere grad at kunne mestre eget liv. Jobcentret og UngeCentret arbejder med at fremme borgernes egenmestring gennem implementering af en empowerment-orienteret tilgang til alle ledige borgere. Tilgangen går ud på at motivere den enkelte borger til at tage livet i egen hånd og så vidt muligt tage ansvar for eget indsatsforløb, således at indsatsen kommer til at give mening og gøre en forskel.

I forhold til at skabe sammenhæng i indsatsen særligt i de tilfælde, hvor der er behov for at supplere den beskæftigelsesrettede indsats med sociale indsatser, arbejder UngeCentret med helhedsorienteret sagsbehandling på en sådan måde, at samme sagsbehandler varetager indsatser efter beskæftigelsesloven og serviceloven. Det giver mulighed for bedre synergi mellem de enkelte indsatser, og gør det mere enkelt for den enkelte borger at samarbejde med kommunen.

Beskæftigelsesudvalget, 2. oktober 2017, pkt. 16:

Godkendt.

Hans Chr. Holst var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 3. oktober 2017, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Peter H.S. var fraværende.

Økonomiudvalget, 11. oktober 2017, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Bettina Nielsen

Line Vanggaard Pedersen (Peter Stecher mødt)

Bilag

Til toppen


7. Forslag til fordeling af andel af værdighedsmilliarden


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

Byrådets skal i forlængelse af værdighedspolitikken tage stilling til udmøntningen af Brønderslev Kommunes andel af værdighedsmilliarden.

Sagsfremstilling

I Finansloven for 2017 har Regeringen afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til en værdig ældrepleje i kommunerne. Brønderslev Kommunes andel af ”værdighedsmilliarden” i 2018 beregnes i løbet af september 2017 af Sundheds- og Ældreministeriet og forventes at udgøre ca. 7,3 mio. kr. Hensigten er, at ældre borgere både på plejecentre og i egen bolig, skal have en værdig pleje og omsorg, så de kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. Brønderslev Kommune skal ansøge om sin del af værdighedsmilliarden sammen med et oplæg til disponering heraf til Sundheds- og Ældreministeriet inden 1. november 2017.

I forlængelse heraf fremsættes hermed forslag til udmøntning af de ca. 7,3 mio. kr. Forslagene er beskrevet i bilaget "Disponering af værdighedsmilliard i 2018", hvori det foreslås, at indsatserne fra 2017 videreføres til 2018 dog med følgende ændringer:

 • Forslag nr. 7 forøges med 250.000 kr., da diætisten kun var ansat ½ år i 2017 og ved en videreførelse af forslaget vil, der være tale om ansættelse i hele 2018.
 • Forslag nr. 14 udgår ved overgangen til 2018, da midlerne er blevet brugt til ekstern konsulentbistand i forbindelse med arbejdet med en plejeboligstrategi.

Forslagene er opstillet således, at det fremgår, hvilke(t) af de fem værdighedsformål det afsatte beløb knytter sig til.

Ovenstående ændringer af forslag 7 og 14 betyder, at der er mulighed for at prioritere ca. 150.000 kr. til nye formål/øge beløbet til nogle af de eksisterende indsatser. Konkret har følgende formål været drøftet:

 • Ledsagelse til demente hjemmeboende eller handicappede på ældreområdet
 • Rullende aflastning til demente hjemmeboende

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udmøntning af Brønderslev Kommunes andel af værdighedsmilliarden på ca. 7,3 mio. kr., herunder de 150.000 kr. i uprioriterede midler, og giver Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd beføjelser til at tilpasse posterne, når det præcise beløb kendes.

Personale

Med forslaget lægges op til at videreføre det personale, der er ansat i forlængelse af indsatserne under værdighedsmilliarden.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Ældrerådet, 27. september 2017, pkt. 6:

Til efterretning.

Svend Erik Simonsen og Karlo Simonsen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 5. oktober 2017, pkt. 5:

Udvalget godkender forvaltningens oplæg, og at restbeløbet disponeres således:

 • Rullende aflastningspladser: 200.000 kr.
 • Etablering af demensprojekt i samarbejde med Alzheimerforeningen: 15.000 kr.
 • Klippekort til hjemmeboende pensionister: 90.000 kr.

Økonomiudvalget, 11. oktober 2017, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Bettina Nielsen

Line Vanggaard Pedersen (Peter Stecher mødt)

Bilag

Til toppen


8. Frikommune - 3. ansøgningsrunde


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Det nordjyske frikommunenetværk har udarbejdet 12 ansøgninger til frikommuneforsøg til 3. og sidste ansøgningsrunde.

Beskæftigelsesministeriet har varslet lovændringer i forbindelse med en afbureaukratiseringsproces på beskæftigelsesområdet. Fagforvaltningen for Beskæftigelse anbefaler på denne baggrund, at Brønderslev Kommune ikke deltager i ansøgninger om frikommuneforsøg.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal deltage i frikommuneforsøg i 3. ansøgningsrunde.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune deltager sammen med de øvrige nordjyske kommuner i et frikommuneforsøg inden for temaet "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning på integrationsområdet".

Frikommuneforsøget varer fra efteråret 2016 til medio 2020. Forsøget består af tre ansøgningsrunder, hvor der er mulighed for at fremsende konkrete forsøgsidéer til Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på godkendelse i regeringen. Forsøgene fremsættes herefter for Folketinget til lovbehandling.

I frikommuneforsøgets 1. ansøgningsrunde deltager Brønderslev Kommune i et forsøg, der handler om formkrav ved lovpligtige samtaler i forhold til forsikrede ledige. Dette forsøg startede den 1. juli 2017.

I 2. ansøgningsrunde deltager Brønderslev Kommune i et forsøg, der handler om at kunne fritage visse jobafklaringssager for forelæggelse for kommunens rehabiliteringsteam. Dette forsøg starter den 1. januar 2018.

I 3. ansøgningsrunde er ansøgningsfristen den 1. november 2017. Det nordjyske netværk har udarbejdet et katalog med 12 idéer til forsøgsansøgninger til 3. runde. Det er herefter op til den enkelte kommune politisk at beslutte, om man ønsker at deltage i forsøgene og i givet fald hvilke. Selvom en kommune ikke er medansøger på forsøgene ved fremsendelse af ansøgningerne forventes det, at kommunerne efterfølgende kan beslutte at deltage i et eller flere af de godkendte forsøg.

Beskæftigelsesministeriet har indledt en afbureaukratiseringsproces på beskæftigelsesområdet, som forventes at munde ud i et lovforslag til en forenklet lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-loven) i løbet af efteråret 2017. De varslede lovændringer må forventes at række ind i forslagene til frikommuneforsøg i 3. runde. Dette vil sige, at der vil ske lovændringer uanset frikommuneforsøg på flere områder. Omfanget af lovændringerne er endnu ukendt, så hvor mange forsøgsidéer i det nordjyske katalog, der kan vise sig at blive irrelevante, vides ikke.

Et af de forsøg, som Fagforvaltningen for Beskæftigelse har fundet relevant, er idéen om forenkling af sanktioneringsreglerne. På dette område har Beskæftigelsesministeren imidlertid allerede meldt ud, at han ønsker en regelforenkling, og KL er på foranledning af ministeren ved at se på området. Iværksættelse af dette forsøgsforslag synes således ikke længere relevant.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår på den baggrund, at Brønderslev Kommune ikke deltager i ansøgninger om frikommuneforsøg i 3. runde.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har den 21. september 2017 sendt kataloget med de nordjyske forsøgsansøgninger i høring hos Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF). Høringsfristen er den 2. oktober 2017 kl. 9.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender, at Brønderslev Kommune ikke deltager i frikommuneforsøg i 3. ansøgningsrunde.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 2. oktober 2017, pkt. 5:

Det indstilles, at Brønderslev Kommune ikke deltager i 3. ansøgningsrunde vedr. frikommuneforsøg.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 11. oktober 2017, pkt. 8:

Beskæftigelsesudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Fraværende:

Bettina Nielsen

Line Vanggaard Pedersen (Peter Stecher mødt)

Bilag

Til toppen


9. Superstoppested i Slotsgade


Resume

Sagsforløb: TM/BY

Teknik- og Miljøudvalget har behandlet et forslag fra NT om at arbejde videre med planerne om at etablere et "superstoppested" i Slotsgade, Dronninglund som afløsning for busstationen på Stationsvej.

Karsten Frederiksen, Svend Erik Trudslev og Knud L. Pedersen har begæret sagen i Byrådet.

Sagsfremstilling

Der har gennem de seneste år flere gange været drøftelser mellem NT og Brønderslev Kommune om mulighederne for at etablere et superstoppested i Slotsgade. I dag benytter busserne busstationen på Stationsvej. NT har et ønske om i stedet at holde i Slotsgade, da det vil give en besparelse i køretidsplanerne, da busserne ikke vil skulle en "omvej" til Stationsvej. Det er dermed NTs vurdering, at etablering af et superstoppested vil være en serviceforbedring for brugerne, da de vil kunne tilbydes hurtig og mere direkte busbetjening samt nye moderne ventefaciliteter ved et nyt superstoppested.

Mulig placering og udformning af superstoppested

Fagforvaltningen foreslår, at superstoppestedet placeres ud for Meny i Slotsgade (se kortbilag). Arealet er primært en del af et offentligt ejet vejareal. Konkret vil superstoppestedet bestå af en buslomme med plads til to busser langs Slotsgades nordside. Hertil kommer et læskur, realtidsstander, cykelparkering og pendlerparkeringspladser. På sydsiden etableres et almindeligt stoppested med realtidsstander. Der kan desuden integreres andre faciliteter ud fra konkrete ønsker og behov.

Fagforvaltningen vurderer, at den foreslåede placering er velegnet som fremtidigt knudepunkt for bustrafikken i Dronninglund. Etablering af et superstoppested i Slotsgade underbygger ønsket fra midtbyplanen og Genform Dronninglund om at samle mest mulig aktivitet i Slotsgade. Der er kun få steder på den centrale del af Slotsgade, hvor der er fysisk mulighed for at etablere stoppestedet. Arealet ved Meny vurderes som hensigtsmæssigt, da Meny med deres aktivitet og åbningstider også er med til at bidrage til en tryg oplevelse af ventetiden. Alternativet til en placering ved Meny er en placering ved biblioteket. En placering ved biblioteket vil reducere mulighederne for den samlede pladsdannelse, der skitseres i forbindelse med Genform Dronninglund.

Hvis der er et ønske om at etablere et superstoppested inden for en kortere årrække anbefaler fagforvaltningen, at det indarbejdes i planerne for Slotsgade i Genform Dronninglund. Stoppestedet kan, med den foreslåede placering, integreres fint i fortællingen om Dronninglund som stationsby, da jernbanen oprindeligt har krydset Slotsgade her.

Økonomi

Brønderslev Kommune ejer den eksisterende busterminal på Stationsvej, der udlejes til NT med en årlig lejeindtægt på 35.700 kr. Denne lejeindtægt vil bortfalde ved etablering af et superstoppested i Slotsgade. Til gengæld frigives ejendommen til nye anvendelsesmuligheder og vil kunne generere en salgsindtægt. Ejendommen ligger inden for centerafgrænsningen i Dronninglund og kan anvendes til eksempelvis detailhandel eller boligformål. Arealet, der eventuelt vil blive omfattet af superstoppestedet, ejes primært at Brønderslev Kommune og en mindre del ejes af Meny.

Et overslag på anlægsudgifterne vil foreligge til mødet. Såfremt udvalget ønsker, at der arbejdes videre med projektet anbefaler fagforvaltningen, at der udarbejdes og fremsendes en ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens pulje til investering i kollektiv bustrafik. I puljen er der mulighed for op til 50 % finansiering af projektet. Der er frist for ansøgning den 2. oktober 2017.

Midtbyrådet i Dronninglund

Midtbyrådet for Dronninglund blev den 4. september 2017 orienteret om fagforvaltningens forslag til placering af superstoppested. Midtbyrådet behandlede i 2016 et forslag om placering af stoppestedet ud for biblioteket. Midtbyrådet kunne ikke anbefale en placering ved biblioteket, da arealet ønskes anvendt til et nyt centralt byrum. Midtbyrådet udtalte sig positivt om placeringen ved Meny. Handelsstandsforeningen ønsker dog at drøfte placeringen med sine medlemmer på deres medlemsmøde den 13. september 2017. Der foreligger en udtalelse fra Handelsstandsforeningen.

Meny har meddelt, at han er positiv over for placering af stoppestedet ved Meny.

Fagforvaltningen for Teknik og miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 • at der arbejdes videre med etablering af et superstoppested som en del af det samlede Slotsgade-projekt under Genform Dronninglund, og
 • at der fremsendes en ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens pulje til investering i kollektiv trafik.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 18. september 2017, pkt. 12:

Udsættes.

Johannes Trudslev var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget, 29. september 2017, pkt. 6:

3 medlemmer (Hildo Rasmusen, Hans Chr. Holst og Ole Bruun) er imod projektet – den nuværende busstation ønskes fastholdt.

3 medlemmer (Karsten Frederiksen, Svend Erik Trudslev og Knud L. Pedersen) ønsker, at der arbejdes videre med projektet.

Karsten Frederiksen, Svend Erik Trudslev og Knud L. Pedersen begærer sagen i Byrådet.

3 medlemmer (Karsten Frederiksen, Svend Erik Trudslev og Knud L. Pedersen) ønsker, at der søges om midler til projektet, de øvrige medlemmer undlod at stemme.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Det beskrevne forslag til superstoppested afvises efter følgende afstemning:

For afvisning: 18

Imod afvisning: 1 (Knud L. Pedersen)

Hverken for eller imod: 7 (Martin Bech, Lasse Riisgaard, Lone Lex, Gitte Krogh, Jens Andersen, Svend Erik Trudslev og Lars Bisgaard)

Fraværende:

Bettina Nielsen

Line Vanggaard Pedersen (Peter Stecher mødt)

Bilag

Til toppen


10. Udlejning af lukkede plejecenterpladser som ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/MED Sund/ÆO/BY/ÆO

Efter sagens genbehandling i Ældreomsorgsudvalget har Peter H. S. Kristensen begæret sagen i Byrådet.

Gitte Krogh har begæret sagen i Økonomiudvalget forud for behandling i Byrådet.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har besluttet ved ledighed at lukke plejecenterpladser på plejecentrene Stengården, Rosengården, Elmehøj og Hellevadlund, således at der fortsat vil være minimum 17 beboere på hver sted.

Gitte Krogh har i forlængelse heraf bedt om at få behandlet en sag om mulighederne for at udleje lukkede plejecenterboliger som ældreboliger. I det følgende beskrives en række opmærksomhedspunkter, som bør overvejes, såfremt der foretages udlejning af de lukkede plejecenterboliger som ældreboliger.

Udgangspunktet er, at borgere i ældreboligerne serviceres af Frit-valgsområdet, når de er visiteret til hjælp herfra. Plejecentrenes bevilling reduceres i takt med lukning af pladser, og på plejecentrene vil personalet ikke have tid til at hjælpe borgerne i ældreboligerne.

Opmærksomhedspunkter:

 • Der vil være behov for en meget tydelig forklaring til borgere og deres pårørende ved indflytning. De skal som udgangspunkt ikke henvende sig til personalet i bygningen, men i stedet henvende sig til Frit-valgsområdet. Dette vil give anledning til løbende forventningsafstemninger i dagligdagen mellem beboere og personale.
 • Deltagelse i fællesaktiviteter, der alene er målrettet beboere på plejecentret, vil ikke være for beboere, der bor på stedet i en ældrebolig.
 • Nogle plejecentre er mere velegnede til formålet end andre. Enkelte af kommunens plejecentre er oprindeligt opført som ældreboliger, og disse vil være mest velegnede til formålet.
 • Nogle plejecentre er mindre egnede til at indgå i denne ordning. Det gælder fx, hvor man går direkte fra egen bolig ud i et fællesareal, hvor plejecenterbeboere opholder sig. Her vil det være vanskeligt at skelne mellem to de boligtyper, og der må forventes udfordringer med at forstå spillereglerne om, at borgere i ældreboliger skal serviceres af Frit-valgsområdet.
 • Hvis en borger flytter i ældrebolig, og på et tidspunkt bliver visiteret til en plejebolig, bør vedkommende have ret til at blive i sin nuværende bolig (som dermed ændrer status fra ældrebolig til plejecenterbolig). Dette betyder, at en lukket plejecenterbolig i princippet bliver åbnet igen.
 • Det skal afklares, om en borger i ældrebolig skal have mulighed for at få mad fra Nordjysk Mad, eller om leverance fra de private leverandører på Frit-valgsområdet skal fastholdes.
 • Såfremt der skal etableres en prøveordning, vil det være relevant at starte på Stengården i Hjallerup. Boligerne her er mest velegnede til formålet. På denne måde kan der høstes nogle erfaringer med at have to forskellige ordninger under samme tag inden det bredes ud til plejecentre, hvor udfordringerne må forventes at være større.

Fagforvaltningen forventer ikke økonomiske konsekvenser af ordningen ud over, at der vil kunne opnås en huslejebetaling ved udlejning, og dermed undgås tomgangshusleje, som skal betales af kommunen

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget beslutter, om der skal ske udlejning af lukkede plejecenterboliger på Stengården i Hjallerup som ældreboliger, og i bekræftende fald om borgerne i ældreboligerne skal tilbydes mad fra Nordjysk Mad, såfremt dette kan lade sig gøre.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning fra Fag MED for Sundhed og Velfærds møde den 4. september 2017 vil foreligge til mødet.

Personale

Medarbejderne på plejecentre med begge typer pladser vil skulle vejlede borgere i ældreboliger i at kontakte Frit-valgsområdet, såfremt den enkelte borger er visiteret til og har behov for hjælp.

Indstilling

Ældrerådet, 9. august 2017, pkt. 5:

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Frank Busk var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 16. august 2017, pkt. 8:

Udvalget ser velvilligt på forslaget og foreslår følgende:

 • at op til 4 tomme plejecenterboliger på Stengården udlejes, samt at ordningen evalueres efter et halvt år.
 • mulighed for leverance af mad fra Nordjysk Mad.
 • mulighed for at der kan laves en aftale mellem Frit Valg og Plejecenterområdet, således at det er muligt for personalet på plejecentret at service borgere i en ældrebolig på Stengården.

Sagen fremsendes til udtalelse i MED Sundhed og Velfærd forud for udvalgets endelig stillingtagen.

Ole Bruun var fraværende.

Fag MED Sundhed og Velfærd, 4. september 2017, pkt. 5:

Fag MED Sundhed og Velfærd har følgende kommentarer i forhold til udlejning af de lukkede plejecenterpladser som ældreboliger:

Ulemper:

 • Kan være svært for personalet
 • Tungt rent administrativt
 • Ved fra Ringkøbing -Skjern Kommune, at de mistede penge ved ordningen

Fordele:

 • Borgerne skal ikke flytte, hvis de visiteres fra ældrebolig til plejebolig
 • Får mad fra Nordjysk Mad
 • Ægtefæller kan blive sammen
 • Er man psykisk utryg kan det give tryghed

Såfremt ordningen udvides til at gælde for Hellevadlund, er udvalget også positiv overfor dette.

Fraværende: Ellen Lykke, Pia Kornø, Maria Andreasen og Jytte Graven mødte for Lene Svenningsen.

Ældreomsorgsudvalget, 7. september 2017, pkt. 7:

Udtalelse fra personalemøde på Stengården forelå til mødet.

Udvalget godkender det forslag fra mødet den 16. august 2017, som var sendt til høring i MED.

Udvalget ønsker undersøgt, om en ledig bolig på Hellevadlund kan indgå i ordningen.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Byrådet, 4. oktober 2017, pkt. 15:

Sagen tilbagesendes til udvalget.

Ældreomsorgsudvalget, 5. oktober 2017, pkt. 1:

Udvalget fastholder tidligere beslutning.

Peter H. S. Kristensen ønsker afklaret, om Nordjysk Mad kan levere mad til beboere i ældreboliger i de lukkede plejecenterpladser.

Peter H. S. Kristensen ønsker etableret en løsning, der imødekommer de indvendinger, som personalet har rejst.

Peter H. S. Kristensen begærer sagen i Byrådet.

Gitte Krogh begærer sagen i Økonomiudvalget forud for behandling i Byrådet.

Økonomiudvalget, 11. oktober 2017, pkt. 11:

Taget af dagsordenen.

Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Sagen tilbagesendes til udvalget med de faldne bemærkninger.

Fraværende:

Bettina Nielsen

Line Vanggaard Pedersen (Peter Stecher mødt)

Bilag

Til toppen


11. Forslag til mødekalender for 2018


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Stabsforvaltningen fremsender forslag til mødekalender for 2018.

Byrådet skal tage stilling til forslaget.

Sagsfremstilling

Forslag til mødekalender for 2018 er udarbejdet med en udvalgsstruktur som i denne byrådsperiode.

Principper for mødekalenderen:

 • Der er som udgangspunkt planlagt med ét møde pr. måned i alle udvalg og ét møde pr. måned i Byrådet. Der er planlagt temamøde kl. 16.00 forud for Byrådsperioderne.
 • Der holdes strategiseminar i foråret.
 • Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i påskeugen (uge 13), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).
 • I uge 26 og 32 må der ikke være møder i de stående udvalg.
 • Der er planlagt ekstra møder til 1. og 2. behandling af budgettet i både Økonomiudvalget og Byrådet.
 • Der er taget hensyn til KØF, KL's Topmøde samt budgetseminar.

Det bemærkes, at det er det nye byråd, der har kompetencen til endeligt at godkende mødekalenderen. Mødeplanen behandles på det konstituerende møde, der foreslås afholdt fredag, den 1. december 2017 kl. 16.00.

Forslaget sendes til behandling af hensyn til planlægningen.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender forslag til mødekalender for 2018.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 19. september 2017, pkt.1:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 11. oktober 2017, pkt. 13:

Indstilles godkendt, dog flyttes tema/byrådsmødet den 30. oktober 2018 til den 31. oktober 2018

Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Bettina Nielsen

Line Vanggaard Pedersen (Peter Stecher mødt)

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning
 • Møde om destinationsudvikling hos borgmester

Fraværende:

Bettina Nielsen

Line Vanggaard Pedersen (Peter Stecher mødt)

Til toppen


13. Lukket punkt: Erhvervelse af areal


Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering


Beslutning
 • Brønderslev Erhverv og Turists rolle i destinationsudvikling

Fraværende:

Bettina Nielsen

Line Vanggaard Pedersen (Peter Stecher mødt)

Til toppen

Opdateret 26. oktober 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach