Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 29. november 2017
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Der er afbud fra Henning Jørgensen.

Indstilling

.

Beslutning

Henning Jørgensen og Ole Bruun.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Tillægsdagsorden godkendt.

Henning Jørgensen og Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Leif Gammelgaard godkendt.

Henning Jørgensen og Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Har der været klager over ophængning af valgplakater (Leif Gammelgård)?

Fraværende:

Henning Jørgensen

Ole Bruun (Leif Gammelgård mødt)

Til toppen


5. Ændring af takster for 2018


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiudvalget anmodes om at træffe beslutning om reviderede takster på henholdsvis dagpleje og børnehaver for 2018.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget for 2018 blev der orienteret om, at der kunne komme ændringer til taksterne bl.a. på dagplejeområdet.

Økonomiafdelingen har nu genberegnet taksterne, og i forhold til taksterne, som blev fremlagt i forbindelse budgetvedtagelsen på møde i Økonomiudvalget den 27. september 2017 og Byrådet den 4. oktober 2017, er der ændringer til taksten på dagplejen og taksten på børnehaverne.

Dagplejen:

Taksten er ændret fra 2.275 kr. til 2.390 kr. i 11 måneder

Tilskud til private er ændret fra 4.739 kr. til 4.930 kr. i 12 måneder

Børnehaver

Heldagsplads - taksten er ændret fra 1.686 kr. til 1.659 kr. i 11 måneder

32 timers plads - taksten er ændret fra 1.349 kr. til 1.327 kr. i 11 måneder

Tilskud til private i 2018 er 3.061 kr. (I budgetmaterialet var der oprindeligt ikke vist en takst for tilskud til private) i 12 måneder

Brønderslev Kommunes revisor, BDO har i forbindelse med rutinemæssig revision gennemgået takstberegningerne for 2018 på dagpleje, vuggestue og børnehaver, og det har ikke givet anledning til bemærkninger.

Det skal bemærkes, at takster på daginstitutionsområdet skal vedtages senest en måned før budgetårets start.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender de reviderede takster.

Økonomi

Ovennævnte ændringer betyder en mindre budgetmæssig justering som håndteres ved første budgetopfølgning 2018.

Indstilling

Økonomiudvalget, 15. november 2017, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Leif Gammelgård er imod stigningen .

Fraværende:

Henning Jørgensen

Ole Bruun (Leif Gammelgård mødt)

Til toppen


6. Forslag til tillægsbudget 2018 - AVV I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Bestyrelsen for AVV I/S vedtog i maj 2017 budget 2018. Byrådet godkendte budgettet på møde i september 2017.

Da AVV vedtog budgettet, var der ikke truffet endelig beslutning om AVV’s rolle i udrulningen af kildesortering i de to ejerkommuner pr. 1. oktober 2018. Derfor har AVV’s bestyrelse på møde den 16. oktober 2017 truffet beslutning om et tillægsbudget. Tillægsbudgettet skal godkendes af byrådene i de to kommuner.

Byrådet skal tage stilling til, om tillægsbudgettet kan godkendes.

Sagsfremstilling

Da budget 2018 for AVV I/S blev vedtaget af bestyrelsen den 17. maj 2017 var der ikke truffet endelig beslutning om AVV’s rolle i udrulningen af kildesortering i de to kommuner.

Teknik- og Miljøudvalget i Brønderslev Kommune besluttede på møde den 13. juni 2017, at indsamling af de tørre affaldsfraktioner (papir / småt pap og plast / metal) skal foretages af AVV, og at indkøb af nye containere skal ske i et samarbejde mellem AVV og de to kommuner.

AVV har derfor udarbejdet et supplement til det tidligere vedtagne budget for 2018. For så vidt angår kildesorteringen er der udarbejdet et budget med titlen ”Supplerende budgetforslag 2018, Husstandsindsamling af kildesorterede, genanvendelige affaldsfraktioner”.

Der er budgetteret med indsamlingspriser, der er 15 % lavere end senest kendte tilbudte priser på sammenlignelige indsamlinger, hvorfor der opstår en underdækning, som skal finansieres ved et træk på opsparingen i AVV.

Det var oprindeligt planen, at de to kommuner selv skulle finansiere indkøb af nye affaldscontainere til de tørre fraktioner. Det indgår i tillægsbudgettet, at der nu bliver AVV, der finansierer dette indkøb (ca. 20 mio. kr. for de to kommuner). Indkøbet finansieres i første omgang ved et træk på AVV’s opsparing. Det betyder, at der i Brønderslev Kommune ikke er behov for denne finansiering (anslået 5 mio. kr.) via renovationsordningen i Brønderslev Kommune.

Det årlige træk på AVV’s opsparing betyder, at der i de kommende år må forventes en stigning i renovationstaksterne, da der er budgetteret lavt på indsamlingsprisen, og der ikke er dækning for afskrivninger på indsamlingsmateriel. Dette svarer til den generelle praksis, at AVV afholder omkostningerne i anlægsåret, hvorefter omkostningen indarbejdes i kommunernes grundbetaling i afskrivningsperioden.

Efter AVV’s bestyrelsesmøde den 16. oktober 2017 er der fra AVV fremsendt ”Følgebrev til AVV’s supplerende 2018” til de to kommuner. Det er en vigtig forudsætning, at der allerede i 2017 ordres 9 nye og 3 brugte renovationsbiler til indsamling af de tørre affaldsfraktioner og til indsamling i sommerhusområder. Den tidlige bestilling af bilerne er en forudsætning for, at indsamlingen af de tørre fraktioner kan starte i oktober 2018, da der er lang leveringstid for to-kammer lastbiler. Finansieringen sker via leasing eller lån hos Kommunekredit.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender tillægsbudget for AVV I/S for 2018 og herunder godkender, at lastbiler kan ordres i 2017.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 30. oktober 2017, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 15. november 2017, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Henning Jørgensen

Ole Bruun (Leif Gammelgård mødt)

Bilag

Til toppen


7. Revideret budget 2018 på affaldsområdet- ny indsamlingsordning


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fra den 1. oktober 2018 igangsættes en ny indsamlingsordning for genanvendeligt affald ved husstandene i Brønderslev Kommune. Ordningen er en henteordning for plast-, metal- og papirfraktioner, og etableres i samarbejde med Hjørring Kommune og AVV.

Byrådet skal tage stilling til finansiering af omkostningerne til den ny indsamlingsordning, og om det justerede kommunale affaldsbudget 2018 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsens nationale affaldshåndteringsplan stiller krav om genanvendelse af 50 % af affaldet fra husholdningerne. Kravet skal implementeres i de kommunale affaldsplaner. Med vedtagelsen af kommunernes affaldsplan i starten af 2017, blev de planlægningsmæssige rammer fastlagt for en ny 4-strenget indsamlingsordning for affald fra husholdningerne. Implementeringen er planlagt til at blive indført i to faser i Brønderslev Kommune. Første fase vedrører en ny henteordning for plast, metal og papir fra husstandene i kommunen.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 13. juni 2017, at implementering af den nye indsamlingsordning skal ske i fællesskab med Hjørring Kommune og AVV, hvilket medfører, at den praktiske indsamlingsordning går i drift fra den 1. oktober 2018.

Samarbejdet omkring indsamlingsordningen følger nedenstående aftalte hovedprincipper, og disse ligger til grund for budgetlægningen hos både kommunerne og AVV:

 • AVV forstår den praktiske indsamlingsordning (tømning hver 4. uge)
 • Kommunerne forestår kommunikationsopgaven omkring ordningen. AVV bistår kommunerne i indsatsen
 • Kommunerne udbyder indkøbet af beholderne til ordningen i et fælles udbud
 • AVV finansierer startomkostninger og i første omgang indkøbet af beholderne
 • Der etableres en fælles løsning for dialogen med borgerne, så synergien i samarbejdet udnyttes
 • Der tages kontakt til boligselskaber, private udlejere for nærmere aftale om individuelle løsninger (fx. nedgravede beholdere)

Det allerede udarbejdede affaldsbudget 2018 for Brønderslev Kommune indeholder ikke omkostningerne til den nye indsamlingsordning, og budgettet skal derfor justeres.

Da AVV skal forestå den praktiske indsamling af affaldet, har AVV udarbejdet tillæg til det allerede fremsendte budget for 2018 for AVV. Tillægsbudgettet er godkendt af bestyrelsen i AVV den 16. oktober 2018.

Tillægget danner baggrund for Brønderslev Kommunes omkostninger for indsamlingsordningen i 2018. Fagforvaltningen bemærker, at omkostningerne i 2018 afspejler, at indsamlingsordningen er under indkøring i 4. kvartal 2018, og at 2018 i øvrigt er et implementeringsår med særlige engangsomkostninger. Omkostningerne i 2018 afspejler derfor ikke det endelige omkostningsniveau for indsamlingsordningen.

Detailbudget 2018 for den nye indsamlingsordning:

Detailbudget (kr. ekskl. moms)

Udgifter

AVV, indsamling og behandling

715.000

Kommunikation (materialeudarbejdelse, distribution, annoncering, borgermøder mv.)

250.000

Beholderomkostninger

0

I alt

965.000

Den praktiske indsamlingsordning vil blive mere detaljeret fastlagt i løbet af 2018, så ordningen endeligt kan skrives ind i kommunens regulativ for husholdningsaffald. Regulativet beskriver både praksis for ordningen og borgernes rettigheder og forpligtigelser. Regulativet skal forinden godkendelse i Byrådet i offentlig høring.

På baggrund af den nye indsamlingsordning er der udarbejdet revideret samlet budget 2018 for affaldsområdet.

Affaldsområdet omfatter renovation, genbrugsordninger, samt administration og planlægning på affaldsområdet. Affaldsområdet er brugerfinansieret efter hvile-i-sig-selv princippet. Økonomien i ordningerne opgøres årligt, og takstberegningen tager højde for konstaterede over- og underskud for hver ordning. Dette justerede oplæg er udarbejdet på baggrund af det tidligere fremsendte budget, og under forudsætning af Byrådets godkendelse af AVVs forslag til tillægsbudget.

Samlet affaldsbudget 2018, revideret:

Samlet revideret budget (kr. ekskl. moms)

Udgift

Indtægt

Administration, fælles formål - husholdninger

647.000

647.000

Administration, fælles formål - erhverv (inkl. farligt affald)

344.000

344.000

Renovation

16.562.000

16.562.000

Storskrald

202.000

202.000

Bobler (glas, papir og pap)

1.344.000

1.344.000

Ny indsamlingsordning (metal, plast og papir)

965.000

965.000

Genbrugspladser

15.371.000

15.371.000

Miljøservice (småbatterier)

2.000

2.0000

I alt

35.437.000

35.437.000

Betalingen til AVV for indsamlingsordningen vil ske som et fast bidrag som de øvrige ordninger for genanvendeligt affald fra husholdningerne. Taksten for denne ordning bliver en del af borgernes genbrugsbidrag, som er samlegebyr for de genanvendelige ordninger.

De administrative omkostninger (løn, systemer mv.) er i dag allerede indeholdt i taksten for genbrugsbidraget i det oprindelige budget for 2018. Den endelige fordeling af omkostningerne mellem genbrugsordningerne, sker i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet for 2018. Da affaldsområdet er brugerbetalt (efter hvile-i-sig-selv princippet) vil evt. over- og underdækning i indsamlingsordningen blive indregnet i de kommende års takster.

Brønderslev Kommune har gennem de senere år oparbejdet et overskud på affaldsområdet (4,6 mio. kr. pr. 1. januar 2017) til brug for beholderindkøb til indsamlingsordning. Vedtager Hjørring og Brønderslev Kommuner AVVs forslag til tillægsbudget 2018, afholder AVV dog omkostningen til beholderindkøb i første omgang. Fagforvaltningen foreslår derfor, at omkostningen til den ny indsamlingsordning i 2018 finansieres via de opsparede midler, og den resterende opsparing øremærkes til den sidste fase i den 4-strengede indsamlingsordning (restaffald og organisk affald). Skal omkostningen til den nye ordning i 2018 takstfinansieres, bliver taksten for den ny indsamlingsordning 75,00 kr./helårsbolig inkl. moms.

For at illustrere takstudviklingen med og uden den nye takst, vises udviklingen i taksten for en helårsbolig med tilmeldt affaldssæk med ugentlig afhentning:

Kr. inkl. moms

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(uden ny takst)

2018

(med ny takst)

Renovation

1.090

1.105

1.126

1.160

1.172

1.202

1.202

Genbrugsbidrag

1.221

1.269

1.328

1.338

1.349

1.358

1.433

I alt

2.311

2.374

2.454

2.498

2.521

2.560

2.635

Udvikling

4,7%

2,7%

3,4%

1,8%

0,9%

1,5%

4,5%

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender

 • det justerede budget 2018 for affaldsområdet, og
 • at den ny indsamlingsordning i 2018 finansieres ved de opsparede midler på området
Personale

Hjørring Kommune, AVV og Brønderslev Kommune løfter opgaven i fællesskab for at opnå synergien i samarbejdet. Det forventes derfor, at opgaven kan løses uden ekstra tilførsel af medarbejderressourcer.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da området er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 30. oktober 2017, pkt. 11:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Økonomiudvalget, 15. november 2017, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Henning Jørgensen

Ole Bruun (Leif Gammelgård mødt)

Til toppen


8. Godkendelse af ejerstrategi for AVV


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådene i AVV’s ejerkommuner har besluttet, at der skal udarbejdes en ejerstrategi for AVV. Strategien skal sikre, at selskabet har klare rammer for drift og udvikling af virksomheden. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra AVV, Brønderslev og Hjørring Kommuner har udarbejdet et forslag til en strategi.

Byrådet skal tage stilling til, om ejerstrategien kan godkendes.

Sagsfremstilling

I 2015 besluttede byrådene i Brønderslev og Hjørring Kommuner, at der skal udarbejdes en ejerstrategi for AVV. Der blev efterfølgende vedtaget et kommissorium for arbejdet, som lægger op til en grundlæggende afklaring af, hvordan ejerne i fremtiden ønsker opgaven med affaldshåndteringen løst. Efterfølgende har byrådene besluttet, at ejerstrategien også skal beskrive ejerkommunernes forventninger til AVV's forberedelse til selskabsgørelse.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra AVV, Brønderslev og Hjørring Kommuner har udarbejdet et forslag til en strategi.

Formål og baggrund

Formålet med ejerstrategien er, at fastsætte de overordnede rammer for, hvordan kommunerne ønsker at AVV skal drives og udvikle sig så der sikres bedst mulig sammenhæng mellem kommunernes og selskabets visioner, strategier og planer for affaldshåndtering.

Ejerstrategien består af tre overordnede punkter:

 1. Overordnede mål for, hvad kommunerne vil med selskabet.
 2. Retningslinjer og principper, der beskriver kommunernes ønsker til koordinationen og relationen mellem kommunerne som ejere og selskabet.
 3. Forventninger til forberedelse af en evt. selskabsgørelse af affaldsforbrændingsanlægget.

Ovenstående sagsfremstilling bliver også behandlet politisk i Hjørring Kommune.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender ejerstrategien for AVV.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen. Området er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 30. oktober 2017, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 15. november 2017, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Leif Gammelgård er imod.

Claus Kongsgaard ønsker, at byrådene skal godkende kommissorium for forberedelse af selskabsgørelse.

Claus Kongsgaard ønsker principperne for varmeprisfastsættelse beskrevet.

Fraværende:

Henning Jørgensen

Ole Bruun (Leif Gammelgård mødt)

Bilag

Til toppen


9. Reno Nord I/S - Årsrapport 2016


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I/S Reno-Nord har fremsendt årsrapport for 2016. Årets resultat blev -6,7 mio. kr. mod et budgetteret resultat på -5,0 mio. kr.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I/S Reno-Nord er et fælleskommunalt affaldsselskab, der ejes af Aalborg, Brønderslev, Jammerbugt, Rebild og Mariagerfjord Kommuner.

Reno-Nord fusionerede pr. 1. januar 2014 med affaldsselskabet Fælles Forbrænding i Hobro og I/S Mokana i Hobro. Da budget 2016 blev udarbejdet, var det første gang, at det var muligt at udarbejde et samlet budget for det fusionerede Reno Nord.

Årets resultat (i 1.000 kr.):

Samlede indtægter (omsætning)

285.723

Samlede omkostninger (produktion og administration)

274.191

Resultat før finansielle poster

11.680

Finansielle omkostninger (netto)

-18.366

Årets resultat

-6.686

I budget 2016 var der et forventet underskud på 5,0 mio. kr. Det samlede resultat er altså ca. 1,7 mio. kr. dårligere end budgetteret. Det skyldes flere ting, men især en skade på en turbine, som udløste en selvrisiko på 2,4 mio. kr.

Årsrapporten medfører ikke konsekvenser for borgerne / brugerne, ud over at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastsættelsen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 30. oktober 2017, pkt. 12:

Orienteringen blev taget til efterretning

Økonomiudvalget, 15. november 2017, pkt. 10:

Indstilles taget til efterretning.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Henning Jørgensen

Ole Bruun (Leif Gammelgård mødt)

Bilag

Til toppen


10. Reno Nord I/S - Budget 2018


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I/S Reno Nord har vedtaget budget for 2018. Der budgetteres med et samlet driftsresultat på 31,4 mio. kr.

I forhold til tidligere års budgetter og regnskaber er der tale om en betydelig stigning i det forventede driftsresultat for 2018. Baggrunden for dette er bl.a. en stigning i forbrændingstaksten. Det er nødvendigt af hensyn til en stigende afdragsprofil på lån, og det sker for at genskabe egenkapitalen i Reno Nord og for at forberede Reno Nord til den kommende liberalisering af forbrændingssektoren. I henhold til vedtægterne skal budgettet ikke godkendes af interessentkommunerne.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I/S Reno Nord har på bestyrelsesmøde den 5. oktober 2017 vedtaget budget for 2018.

Nedenfor er hovedtallene for totalbudgettet oplistet. Der henvises til side 4 i det vedhæftede budget for supplerende oplysninger om delbudgetter.

Koncernbudget

(i 1.000 kr.)

Indtægt

314.246

Produktions- og administrationsomkostninger

-266.903

Resultat før finansielle poster

47.843

Finansielle poster, netto

-16.468

Årets forventede resultat

31.376

Priserne er excl. moms.

Af det samlede forventede resultat på 31,4 mio. kr. kommer de 30 mio. kr., dvs. knap 96 %, fra Energianlæg Aalborg.

I det følgende ses en oversigt over udviklingen i pris for de vigtigste typer af affald til forbrænding og deponi.

Type

Takst 2017 (kr./t)

Takst 2018 (kr./t)

Stigning (%)

Dagrenovationsaffald

706

830

17,6

Småt brændbart fra genbrugspladser og erhverv

498

529

6,2

Stort brændbart fra genbrugspladser og erhverv

609

639

4,9

Deponi

287

287

0

For dagrenovationsaffald er der budgetteret med en faldende mængde fra interessentkommunerne; 84.200 t i 2017 og 78.400 t i 2018. Til gengæld budgetteres der med stigende mængder på markedsvilkår (310 kr./t); 6.800 t i 2017 og 16.200 t i 2018.

Taksten for dagrenovationsaffald til forbrænding er steget gennem de seneste år. I det følgende ses en oversigt over taksten de sidste 5 år (fra Reno Nords budgetter).

Budgetår

2014

2015

2016

2017

2018

Kr./t

617

632

651

706

830

Takststigningen fra 2016 til 2017 var begrundet i, at det efter fusionen mellem Reno Nord, Fællesforbrænding i Hobro og Mokana i 2014 var blevet synligt, at der var en negativ egenkapital for forbrændingsanlægget.

Takststigningen fra 2017 til 2018 er begrundet i en analyse, som Reno Nord har fået udarbejdet af konsulentfirmaet Pricewaterhousecoopers (PwC). Ifølge denne er det nødvendigt at hæve taksten til 830 kr./t på grund af en stigende afdragsprofil på lån og for at sikre, at egenkapitalen genetableres, og at likviditeten i Reno Nord bliver positiv frem til og med 2022, hvor anlægsgælden er afviklet. Bestyrelsen i Reno Nord har drøftet forskellige løsningsmodeller; herunder en låneoplægning, hvor løbetiden forlænges.

Taksten til forbrænding og deponering har generelt betydning for borgere og brugere i Brønderslev Kommune. Det skyldes, at omkostningerne til affaldsbortskaffelse hos Reno Nord bliver indregnet i kommunens takster for renovation og genbrugsbidrag.

I budgetoplæg 2018 er der regnet med en leverance på 3.900 t affald fra Brønderslev Kommune til forbrænding hos Reno Nord. Ud fra dette kan det beregnes, at Reno Nords prisstigning betyder en ekstra udgift for Brønderslev Kommune på ca. 485.000 kr. For Brønderslev Kommunes ca. 36.000 indbyggere svarer prisstigningen til ca. 13 kr. pr. indbygger.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager budgettet for I/S Reno Nord for 2018 til efterretning.

Personale

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da området er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 30. oktober 2017, pkt. 13:

Orienteringen blev taget til efterretning

Økonomiudvalget, 15. november 2017, pkt. 11:

Indstilles taget til efterretning.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Henning Jørgensen

Ole Bruun (Leif Gammelgård mødt)

Bilag

Til toppen


11. Takkekort


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Hanne Wulffs familie, Thomas, Annelise og Hans Wulff - takker for blomst til Hanne Wulffs bisættelse.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Henning Jørgensen

Ole Bruun (Leif Gammelgård mødt)

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning
 • Rimeligudligning.nu - opfordring til fælles brev

Fraværende:

Henning Jørgensen

Ole Bruun (Leif Gammelgård mødt)

Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet.

Fraværende:

Henning Jørgensen

Ole Bruun (Leif Gammelgård mødt)

Til toppen

Opdateret 30. november 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach