Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 29. januar 2014
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Ingen

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende eventuelt indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra ét eller flere af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
 • Vil Brønderslev Kommune lave lokal arbejdstidsaftale for lærerne? (Ole Bruun)

 • Vil formanden for Ældreomsorgsudvalget drage omsorg for, at der bliver plejehjemspladser for nærområderne i den østlige del af kommunen? (Hildo Rasmussen)

 • Vil borgmesteren sørge for, at østkyst turismen også kommer på dagsordenen i regeringens turisme udspil? (Bendt Danielsen)

 • Hvornår og hvordan indtænkes erhvervsuddannelserne og –skolerne i forhold til folkeskolens indsats for ungdomsuddannelser? (Arne M. Jensen)

 • Hvilke politiske overvejelser har Ældreomsorgsudvalget gjort i forhold til anvendelse af ældrepuljen? (Henning Jørgensen)

Til toppen


5. Styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune 2014


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

2. behandling af forslag til Styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune.

Der skal være 2 behandlinger i Byrådet før forslaget er godkendt.1. behandling var den 18. december 2013, hvor forslaget blev godkendt.

Byrådet anmodes om at godkende forslaget.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til Styrelsesvedtægt gældende fra den nye byrådsperiode.

I forslaget er der fortsat følgende udvalg:

1. Økonomiudvalg

2. Miljø- og Teknikudvalg

3. Børne- og Skoleudvalg

4. Fritids- og Kulturudvalget

5. Social- og Sundhedsudvalg

6. Ældreomsorgsudvalget

7. Beskæftigelsesudvalg

I den nuværende vedtægt er der 7 medlemmer i Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget og 5 medlemmer i de øvrige udvalg. I den nye vedtægt, er det foreslået, at der er 7 medlemmer i Miljø- og Teknikudvalget.

I forhold til den nuværende styrelsesvedtægt er der sket følgende ændringer i opgaverne for udvalgene:

1. Økonomiudvalget

By- og landdistriktsudvikling er uddybet til: By- og landdistriktsudvikling herunder byfornyelse og områdefornyelse.

2. Miljø- og Teknikudvalget

Der er ingen ændringer i forhold til den nuværende vedtægt - dog er opgaven med byfornyelse udgået, da den hører under Økonomiudvalget.

3. Børne- og Skoleudvalget

Det er præciseret, at opgaverne vedr. særlig støtte til børn og unge samt rådgivning og vejledning for børn, unge og deres familier vedrører børn under 15 år, da opgaverne for børn / unge over 15 år fremover varetages i Ungeenheden under Beskæftigelsesudvalget.

4. Fritids- og Kulturudvalget

Der er ingen ændringer i forhold til den nuværende vedtægt.

5. Social- og Sundhedsudvalget

Opgaven med Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er flyttet til Beskæftigelsesudvalget som følge af etableringen af Ungeenheden.

Opgaven med førtidspension er ligeledes flyttet til Beskæftigelsesudvalget, da den har sammenhæng med de øvrige forsørgelsesydelser, der gives til enkeltpersoner.

Det er præciseret, at opgaverne vedr. visitation til udførende opgaver gælder borgere over 30 år, da yngre borgere varetages i Ungeenheden under Beskæftigelsesudvalget.

6. Ældreomsorgsudvalget

Der er ingen ændringer.

7. Beskæftigelsesudvalget

Opgaverne er defineret på samme måde som de øvrige udvalg.

I forhold til den nuværende vedtægt, er opgaverne udvidet som følge af etableringen af Ungeenheden og førtidspensionsområdet er foreslået overflyttet til Beskæftigelsesudvalget, da det har en naturlig sammenhæng med de øvrige forsørgelsesydelser, der hører under udvalget.

Det er i forslag til ny styrelsesvedtægt foreslået, at formændene for de stående udvalg modtager et vederlag, som udgør 22,2% af borgmesterens vederlag. (Samme niveau som i dag).

Det foreslås endvidere, at formanden for Børn og Ungeudvalget fremover modtager et vederlag, som udgør 10% af borgmesterens vederlag (p.t. er det 4%). Til den anden politiske repræsentant i dette udvalg foreslås, at der gives et vederlag på 7% (p.t. er det 3,3%) af borgmesterens vederlag.

Ovenstående forslag medfører, at antallet af medlemmer i udvalgene øges med 2, idet Miljø- og Teknikudvalget får 7 medlemmer mod 5 p.t., at formanden for Børn- og Ungeudvalget får et højere vederlag, og at der gives vederlag til den anden politiske repræsentant i Børn- og Ungeudvalget. I alt en merudgift i forhold til det nuværende på 107.580 kr. årligt. Beløbet kan afholdes inden for rammen jfr. loven og inden for kommunens budget.

Kommunaldirektøren foreslår, at Byrådet tager stilling til forslaget.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

År 2010-2013 Økonomiudvalget, 11. december 2013, pkt. 20:

Indstilles godkendt.

År 2010-2013 Byrådet, 18. december 2013, pkt. 17:

Godkendt.

Fraværende:

Adnan Jedon / Kurt Kristensen mødt

Hans Chr. Holst / Poul Pedersen mødt

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2014:

På baggrund af drøftelserne ved Byrådets første behandling, skal Økonomiudvalget vurdere, hvorvidt der er behov for ændringer af udkastet.

Økonomiudvalget, 22. januar 2014, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Opførelse af 34 almene familieboliger ”Valdemarshaven”, Vestergårdsgade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet har på møde den 30. oktober 2013 godkendt skema A for opførelse af 34 almene familieboliger, kaldet ”Valdemarshaven”, beliggende Vestergårdsgade 9 i Brønderslev, med en samlet anskaffelsessum på 59.696.000 kr.

Byrådet anmodes om godkendelse af skema B med en anslået udgift på59.696.000 kr. samt give tilsagn om den nødvendige kapitaltilførsel på 5.970.000 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 30. oktober 2013 godkendt skema A for opførelse af 34 almene familieboliger, kaldet ”Valdemarshaven”, beliggende Vestergårdsgade 9 i Brønderslev, med en samlet anskaffelsessum på 59.696.000 kr.

Byggeriet er på i alt 3.177 m², og består af 34 familieboliger.

Kuben Management fremsender på vegne af Boligselskabet Nordjylland afdeling 41 Skema B til godkendelse.Skema B viser en anslået udgift på 59.696.000 kr.

Skema A Skema B
Grundudgifter, herunder tilslutningsafgifter m.v. 16.513.000 kr. 16.513.000 kr.
Entrepriseudgifter 37.346.000 kr. 37.473.000 kr.
Omkostninger og gebyrer m.v. 5.837.000 kr. 5.710.000 kr.
Samlet anskaffelsessum 59.696.000 kr. 59.696.000 kr.

Finansiering:

Skema A Skema B
Støttede lån 52.532.000 kr. 52.532.000 kr.
Kommunalt grundkapitallån 5.970.000 kr. 5.970.000 kr.
Beboerindskud 1.194.000 kr. 1.194.000 kr.
Samlet anskaffelsessum 59.696.000 kr. 56.696.000 kr.

Huslejen er beregnet til at udgøre fra 5.049 til 7.510 kr. pr. måned pr. bolig afhængig af boligens størrelse, og indskuddet er fra 27.200 kr. til 40.400 kr.

Brønderslev Kommune opkræver et støttesagsgebyr på 149.000 kr. for sagsbehandlingen af sagen. Støttesagsgebyret er indregnet i den samlede anskaffelsessum.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår,

 • at Byrådet godkender skema B med en anslået udgift på i alt 59.696.000 kr.

 • at Byrådet giver tilsagn om den nødvendige kapitaltilførsel på 5.970.000 kr. til projektet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Der er i Budget 2014 afsat i alt 6,0 mio. kr. til grundkapitaltilskud.

I forbindelse med godkendelse af Skema A den 30. oktober 2013, meddelte Byrådet bevilling på 5.970.000 kr. til dækning af 10% i Landsbyggefonden. Skema B er uændret i forhold hertil. Økonomiafdelingen har derfor ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Økonomiudvalget, 22. januar 2014, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun er imod.

Bilag

Til toppen


7. Ansøgning om kommunegaranti i forbindelse med energirenovering af Brønderslev-Hallerne


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Bestyrelsen for Brønderslev-Hallerne ansøger om kommunegaranti for lån på 1.526.842 kr. i forbindelse med energirenovering af svømmehallen og den gamle Brønderslev-Hal.

Byrådet anmodes om at tage stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Brønderslev-Hallerne søger om kommunegaranti for lån på 1.526.842 kr. i forbindelse med energirenovering af svømmehallen og den gamle Brønderslev-Hal.

Det drejer sig om følgende renovering:

 1. Optimering af taget over svømmehallen

 2. Optimering af ventilationsanlægget

 3. Udskiftning af fuger i flisegang

 4. Solcelleanlæg på svømmehallens tag

 5. Solcelleanlæg på den gamle Brønderslev-Hal

Ifølge indhentede tilbud er udgifterne herved opgjort til 1.526.842 kr.

Der søges ligeledes om, at lånet optages i Kommunekredit.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at Brønderslev-Hallerne vil være omfattet af lånebekendtgørelsens adgang for kommunen til at yde kommunegaranti for beløb anvendt til energibesparende foranstaltninger, idet forudsætningen om en tæt tilknytning mellem institution og kommune er til stede i kraft af, at kommunen yder et relativt stort tilskud for bl.a. at sikre adgang til faciliteterne for skoler og foreninger.

Kommunegaranti for lån til energibesparende foranstaltninger vil ikke belaste kommunens låneramme, idet disse investeringsudgfiter er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til lånebekendtgørelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at Brønderslev Kommune i henhold til vedtagne regler opkræver en årlig garantiprovision af kommunegarantien på 0,75 % af restgælden.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 11. december 2013, pkt. 5:

Ansøgningen indstilles godkendt. Udvalget henstiller, at der til den efterfølgende behandling medsendes et energiregnskab for investeringen.

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2014:

Der er efter mødet i Fritids- og Kulturudvalget den 11. december 2013 indhentet yderligere oplysninger om energiforbrug, hvoraf fremgår følgende:

Varme:

Fra 2012 til 2013 udgør besparelsen ca. 190.000 kr. alene ved at investere 250.000 kr. i nyt CTS-styring af varmen i svømmehallen

Renovering af ventilationskanaler:

El: besparelse 37.500 kwh pr. år

Varme: besparelse 61.500 kwh pr. år.

Økonomiudvalget, 22. januar 2014, pkt. 7:

Indstilles godkendt efter gældende praksis (0,75% p.a. i garantiprovision)

Der ønskes tilbagemelding på beløbets anvendelse, når projekt er gennemført.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til separering af spildvand på ejendomme i Brønderslev midtby


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om frigivelse en anlægsbevilling på 450.000 kr. for at efterkomme Brønderslev Kommunes forpligtelser som bygningsejer af Gravensgade 103, Gravensgade 8-14 og Ny Rådhusplads 1 samt godkendelse af den foreslåede finansieringsmodel for anlægsudgiften.

Sagsfremstilling

På baggrund af gældende spildevandsplan for Brønderslev Kommune har Brønderslev Forsyning A/S udført separat kloaksystem i dele af Brønderslev midtby bl.a. dele af Gravensgade og Grønnegade. Foranlediget af dette er Brønderslev Kommune som lodsejer forpligtet til at foretage adskillelse af spildevand og regnvand på egen grund for ejendommene beliggende Gravensgade 103 (idrætsplads for Skolegade Skole), Gravensgade 8-14 (udlejningsejendom) samt Ny Rådhusplads 1 (Brønderslev Rådhus).

For de nævnte ejendomme skal adskillelse af spildevand og regnvand på egen grund foretages inden 1. marts 2014.

Fagenheden for Teknik og Miljø har undersøgt de nævnte ejendomme, og fælles for grundene er, at der er et eksisterende fælleskloaksystem, som skal separeres ved ledningsomlægning på egen grund.

Fagenheden for Teknik og Miljø har beregnet en samlet anlægsudgift på 450.000 kr.

Anlægsudgiften foreslås finansieret med 450.000 kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse for kommunale ejendomme 2014.

Herefter udgør puljen til bygningsvedligeholdelse 7.750.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 450.000 kr. fra anlægsbudgettet 2014 afsat til bygningsvedligeholdelse af kommunale ejendomme.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 22. januar 2014, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


9. Frigivelse af rådighedsbeløb for flytning af Sund By til Sophielund, Multebærvej 5, Dronninglund


Resume

Byrådet anmodes om at frigive 433.000 kr. fra anlægspuljen i 2014 til flytning og ombygning i forbindelse med flytning af Sund By fra Slotsgade 41 til Sophielund, Multebærvej 5, Dronninglund.

Sagsfremstilling

Sundhedsområdet har overtaget 1. sal på Sophielund med henblik på at samle personale og relevante funktioner/opgaver i Træningsafdelinger og Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering i Dronninglund på samme matrikel.

Dette indebærer, at Sund By Dronninglund flyttes til Sophielund, og at de medarbejdere, der p.t. har arbejdsplads i Sund By Dronninglund, flyttes til Sophielund

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 433.000 kr. fra puljen på 8,2 mio. kr., afsat til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2014. Herefter vil der være 7.317.000 kr. tilbage af anlægsmidlerne.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, men bekræfter, at efter frigivelsen vil puljen til bygningsvedligeholdelse være 7.317.000 kr.

Indstilling

Økonomiudvalget, 22. januar 2014, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


10. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter i 2014.


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 1.000.000 kr. fra anlægspuljen 2014 til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Sagsfremstilling

I såvel 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013 er der frigivet midler fra anlægspuljen til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

I 2013 blev der i alt frigivet 500.000 kr. fra anlægspuljen til en række mindre projekter, f.eks. Søndergade Skole (renovering skolekøkken), Rosendalcentret (nyt tag), Brønderslev Bibliotek (elevator) m.v.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 1.000.000 kr. fra puljen på 8,2 mio. kr. , afsat til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2014, til finansiering af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr. Herefter vil der være 6.317.000 kr. tilbage af anlægsmidler.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, men bekræfter at efter frigivelsen vil puljen til bygningsvedligeholdelse være 6.317.000 kr.

Indstilling

Økonomiudvalget, 22. januar 2014, pkt. 10:

Det indstilles, at der frigives 0,5 mio. kr.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


11. Frigivelse af midler til løbende bygningsvedligeholdelse


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 1,5 mio. kr. fra anlægsrammen til anvendelse til løbende bygningsvedligeholdelse.

Sagsfremstilling

Anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse blev udvidet med 3 mio. kr. i forbindelse med budgetlægningen for 2014 med henblik på frigivelse i større puljer til gennemførelse af løbende bygningsvedligeholdelse m.v.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 1,5 mio. kr. fra anlægsrammen for bygningsvedligeholdelse.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der i forbindelse med Budget 2014 blev overført 3,0 mio. kr. fra drift til anlæg vedrørende bygningsvedligeholdelse.

Indstilling

Økonomiudvalget, 22. januar 2014, pkt. 11:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


12. Anlægsregnskab for gennemført AT-påbud på Toftegårdsskolen i Jerslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om godkendelse af anlægsregnskab for gennemført påbud stillet af Arbejdstilsynet på Toftegårdsskolen i Jerslev.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 303.229 kr., der foreslås overført til bygningsvedligeholdelsesbudgettet i 2014.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø fremsender anlægsregnskab for gennemført påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende Toftegårdsskolen, Samsøgade 40, Jerslev

Udgifter i alt 4.338.771 kr.
Frigivet af anlægsbevilling 2012 4.012.000 kr.
Frigivet fra energibesparende foranstaltninger 2012 630.000 kr.
Mindreforbrug 303.229 kr.

Mindreforbruget kan i væsentlig grad forklares af en god licitation samt stram byggestyring.

Mindreforbruget foreslås anvendt til anlægsprojekter for bygningsvedligeholdelse i 2014.

Påbud fra Arbejdstilsynet bestod af :

 • At sikre effektiv procesventilation i Hjemkundskab

 • At sikre tilfredsstillende akustiske forhold i undervisningslokaler (Erhvervsklasselokale, undervisningslokaler i ”gamle fløj” samt hjemkundskab)

 • At imødegå overophedning og blænding som følge af solindfald, lokaler mod syd og øst

 • At sikre tilstrækkelig tilførsel af frisk luft i undervisningslokaler i ”gamle fløj”

 • At bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med at efterkomme påbud om frisk luft i undervisningslokaler.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen gør opmærksom på, at mindreforbruget på 303.229 kr. forslås overført til bygningsvedligeholdelsesbudgettet i 2014.

Økonomiafdelingen kan oplyse, at merforbrug på 142.841 kr. fra 2012 blev overført og finansieret af bygningsvedligeholdelsesbudgettet i 2013.

Indstilling

Økonomiudvalget, 22. januar 2014, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


13. Reno-Nord - budget 2014


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Reno-Nord har fremsendt budget for 2014. Det budgetteres med nogenlunde de samme affaldsmængder i 2014 som i 2013 og et samlet driftsresultat på -7,6 mio. kr.

I henhold til gældende vedtægter skal budgettet ikke godkendes af interessentkommunerne. Budgettet fremsendes derfor til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Reno-Nord har fremsendt budget for 2014 til orientering. Budgettet blev vedtaget på Reno-Nords bestyrelsesmøde 30. september 2013.

I 2014 budgetteres der med 181.500 t affald til forbrænding, heraf 138.000 t affald fra interessentkommunerne, 25.000 t fra ikke-interessentkommuner, 1.000 t bioaffald til opstart/nedkøling, 10.000 t shredderaffald og 7.500 t farligt affald.

Den samlede mængde svarer nogenlunde til 2013.

Takster

Behandlingstaksterne for forbrænding inkl. afgift stiger med ca. 3% for dagrenovationsaffald (til 617,00 kr./t) og 3% for storskrald, affald fra genbrugspladser og industriaffald (til 423,00 kr./t).

Behandlingstaksterne for deponering excl. afgifter stiger 3% for blandet deponiaffald (til samlet 830,00 kr./t), 5% for mineralsk affald/asbest (til samlet 1.225,00 kr./t) og er uændret for farligt affald (samlet 990,00 kr./t).

Priserne er excl. moms.

Budget 2014 i hovedtal

(mio. kr.) Energianlæg Deponi Elektronik Samlet
Indtægt 140,0 15,8 1,9 157,7
Omkostninger 78,6 11,5 1,7 91,8
Indtjeningsbidrag 61,4 4,3 0,2 65,9
Afskrivninger 46,0 4,3 0,2 50,5
Renter, netto 23,0
Resultat -7,6

Det samlede indtjeningsbidrag fra energianlæg, deponi og elektronikaffald er budgetteret til 65,9 mio. kr.

Der foretages en samlet afskrivning af investeringer på energianlæg og deponi i 2014 på 50,5 mio. kr. Renteudgifter til ovn 4 udgør i 2014 26,5 mio. kr., og årets resultat er budgetteret til -7,6 mio. kr.

Det negative driftsresultat skyldes de meget store afskrivninger, men da afdraget på lånet i 2014 er 35,0 mio. kr., er der reelt i budget 2014 et likviditetsmæssigt overskud på 7,9mio. kr.

I budgettet indgår anlægsudgifter til samlet 3,9 mio. kr. (deponianlægget).

Taksterne til forbrænding og deponering har generelt betydning for borgere og brugere i kommunen. Dette skyldes, at omkostningerne for affaldsbortskaffelsen hos Reno-Nord bliver indregnet i kommunens takster for renovation og genbrugsbidrag.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager budget 2014 for Reno-Nord til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Området er brugerfinansieret.

Indstilling

År 2010-2013 Miljø- og Teknikudvalget, 12. november 2013, pkt. 13:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Ole Bruun var fraværende.

Økonomiudvalget, 22. januar 2014, pkt. 15:

Indstilles taget til efterretning.

Det understreges endnu en gang, at prisstigningerne ikke må overstige de gennemsnitlige løn- og prisstigninger.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Til toppen


14. Beskæftigelsesplan 2014 - Fastsættelse af niveaumål


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY/LBR

Byrådet godkendte på mødet den 28. august 2013 Beskæftigelsesplanen for 2014. På mødet blev det besluttet, at de endelige niveaumål skulle fastlægges på Beskæftigelsesudvalgets møde i januar, og at Beskæftigelsesplanen for 2014 med de endelige mål efterfølgende skulle fremsendes til Byrådets orientering.

Beskæftigelsesudvalget har godkendt målsætningerne for de tre første ministermål og fremsender sagen til Byrådets orientering.

Sagsfremstilling

Kommunen skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen for 2014 indeholder Jobcenter Brønderslevs overordnede planlægning og prioritering af indsatsen i forhold til det kommende års beskæftigelsespolitiske udfordringer. Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år et antal mål og indsatsområder for den

landsdækkende beskæftigelsesindsats, som alle jobcentre skal medvirke til at indfri. Målene skal indgå i jobcentrenes beskæftigelsesplaner. Ministeren har for 2014 opsat følgende mål:

Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse.

Mål 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension.

Mål 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes.

Mål 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har opstillet retningslinjer for, hvordan målene skal formuleres og udformes således, at alle målene skal fastsættes i forhold til december 2012.

Mål 1. Unge og uddannelse: Hvis der både aktuelt og på længere sigt skal være kvalificeret arbejdskraft til rådighed for virksomhederne, er det helt afgørende med en indsats, hvor flest muligt unge påbegynder en ordinær uddannelse, og fastholdes i uddannelse. Derfor har ministeren også i 2014 sat fokus på uddannelse. I 2012 lå uddannelsesgraden på 15,8% i Brønderslev Kommune. Det ventes, at de skærpede krav der ligger i kontanthjælpsreformen, i forhold til uddannelse, vil betyde en stigende uddannelsesgrad.

Der er kun offentliggjort data frem til april 2013, da Arbejdsmarkedsstyrelsen har meddelt, at der er en række problemer med at opgøre målingerne. Der må tages forbehold for, at målet måske skal revideres.

Forslag til mål: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i perioden januar-december 2014 være på 20 pct., svarende til en stigning på 4,2 procentpoint i forhold til januar-december 2012.

Mål 2. Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre på førtidspension: Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspensions- og fleksjobområdet i kraft. Reformen betyder, at borgere under 40 år (og i vid udstrækning også borgere over 40 år) skal tilbydes et ressourceforløb frem for førtidspension. Førtidspensions- og fleksjobreformen har medført et fald i antallet af personer, der kommer på førtidspension i Brønderslev Kommune.

I 2012 blev der tilkendt 114 førtidspensioner. I perioden november 2012 til november 2013 er der tilkendt 52 førtidspensioner. Reformen har således betydet et markant fald i antallet af førtidspensionstilkendelser. Det ventes, at denne tendens vil blive fastholdt i 2014.

Forslag til mål: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til en tilgang på 50 personer i januar til december 2014, svarende til et fald på 56,6% pct. fra 2012 til 2014.

Mål 3. Langtidsledige: Langtidsledighed udgør stadigvæk en beskæftigelsespolitisk udfordring. Det er cirka hver fjerde ledige på landsplan, som er langtidsledig. Det er derfor stadig afgørende at have fokus på at forebygge langtidsledighed og hjælpe de langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet. I Brønderslev Kommune har udviklingen i forhold til langtidsledigheden været positiv, der har været et fald gennem hele 2013. I december 2012 var der 280 langtidsledige. I Oktober 2013 var antallet faldet til 178 personer. I 2014 forventes det, at ledigheden vil falde. Det ventes at faldet i ledigheden vil påvirke langtidsledigheden i positiv retning.

Forslag til mål. Antallet af langtidsledige skal begrænses til 160 personer i december 2014, svarende til et fald på 43% fra december 2012 til december 2014.

Mål 4. Samarbejdet med virksomhederne: Jobcentrene skal kende virksomhedernes jobåbninger og jobmuligheder, så de kan målrette den aktive indsats, herunder uddannelsesindsatsen. Der har de senere år været et skifte i beskæftigelsespolitikken, hvor der er kommet mere fokus på efterspørgelsessiden, når det gælder arbejdskraft – virksomhedernes behov.

Der skal for 2014 opstilles et kvalitativt mål for virksomhedsindsatsen. Arbejdsmarkedsstyrelsen har endnu ikke meldt ud, hvordan målet skal formuleres, og hvordan der skal følges op på målet. Når den endelige formulering af målet foreligger, vil Fagenheden for Beskæftigelse fremsende forslag til niveaumål på dette indsatsområde til politisk behandling.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender forslag til Beskæftigelsesministerens 3 første mål for 2014, og fremsender sagen til Byrådets orientering.

Det sidste mål fremsendes til politisk behandling, når Arbejdsmarkedsstyrelsen har meldt ud, hvorledes målet skal formuleres.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 13. januar 2014, pkt. 8:

Godkendt.

Sagen fremsendes til Byrådets orientering.

Økonomiudvalget, 22. januar 2014, pkt. 16:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


15. Lokalplanforslag 05-T-01.01 for "Solfangeranlæg, Asaa"


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Lokalplanforslag 05-T-01.01 for "Solfangeranlæg, Asaa" har været i offentlig høring i perioden fra den 3. september 2013 til den 29. oktober 2013. Brønderslev Kommune har ikke modtaget indsigelser til planen indenfor høringsperioden.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanen kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 05-T-01.01 for "Solfangeranlæg, Asaa" har været i offentlig høring i perioden fra den 3. september 2013 til den 29. oktober 2013. Brønderslev Kommune har ikke modtaget indsigelser til planen indenfor høringsperioden.


Lokalplanen muliggør etablering af et solfangeranlæg bestående af ca. 5.700 m² solfangerpaneler, en akkumuleringstank på ca. 1.000 m² samt en teknikbygning. Anlægget opføres på ejendommen matr.nr. 22n Aså By, Aså-Melholt, beliggende ved Dammensvej nordvest for Asaa by.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplan 05-T-01.01 for "Solfangeranlæg, Asaa" endeligt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 12. november 2013, pkt. 4:

Sagen genoptages på Miljø- og Teknikudvalgsmødet den 15. januar 2014.

Ole Bruun var fraværende.

Miljø- og Teknikudvalget, 15. januar 2014, pkt. 6:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Hans Christian Holst var fraværende.

Økonomiudvalget, 22. januar 2014, pkt. 18:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


16. Integrationsrådets sammensætning


Resume

Sagsforløb: IR/BY

Orientering om Integrationsrådets sammensætning

Integrationsrådets sammensætning fremsendes til Integrationsrådet til orientering og efterfølgende godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Efter den gældende fordelingsnøgle i Forretningsordnen er der valgt følgende personer til Integrationsrådet:

 • Valborg Jensen og Svend Erik Trudslev - udpeget af Byrådet

 • Bodil Thomsen - repræsentant for LO

 • Malene Fisker, Handelsstandschef - repræsentant for erhvervslivet

 • Knud Jørgensen, Røde Kors - repræsentant fra frivillige organisationer med aktiviteter for fremmedsprogede

 • Anne Mette Michelsen - repræsentant for skolebestyrelserne

 • Søren Krog Jensen, ISB - repræsentant for fritidsorganisationerne

 • Cady Mampouya Kilele Yanggoussara, Danial Nouri, Emilly Leilah Kanyi Pedersen, Imad Abd Gader, Kamomo Kasigwa Ruhinduku og Salah-Eldin Elsayed S. El-Awad - valgt blandt borgere, som er eller har været omfattet af Integrationslovens personkreds.

Som suppleanter er der valgt:

 • Gitte Krogh for Svend Erik Trudslev

 • Adnan Jedon for Valborg Jensen

 • Abdul Same Afshar - 1. suppleant og Fakhriya Afshar - 2. suppleant for medlemmer valgt blandt borgere som er, eller har været omfattet af Integrationslovens personkreds.

Stabsenheden for Service foreslår, atIntegrationsrådets sammensætning fremsendes til Integrationsrådet til orientering og efterfølgende godkendes i Byrådet.

Indstilling

Integrationsrådet, 16. januar 2014, pkt. 6:

Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning og sagen videresendes til Byrådet.

Anne Mette Michelsen, Imad Abd Gader og Malene Fisker var fraværende.

Suppleant Abdul Same Afshar er mødt ved Imad Abd Gader´s fravær.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


17. Indstilling af formand for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at indstille en formand og en stedfortræder for henholdsvis Huslejenævnet og Beboerklagenævnet i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

På Byrådets konstituerende møde den 12. december 2013 valgte Byrådet medlemmer og suppleanter til Huslejenævnet og Beboerklagenævnet.

Formanden for begge nævn beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter forslag fra Byrådet.

Nuværende formand for begge nævn er Ib Munk og suppleant i begge nævn er Anette Ravnholt.

Stabsenheden for Service foreslår, at nuværende formand og suppleant for begge nævn indstilles genudpeget til hvervene for perioden frem til 31. december 2017.

Beslutning

Tilbagesendes til behandling i Økonomiudvalget.

Til toppen


18. Takkekort


Resume

Sagsforløb: BY

Else Simonsen, Børn og Kultur - afskedsgave

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


19. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Til toppen


20. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach