Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 23. april 2014
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Hildo Rasmussen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende eventuelt indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra ét eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Ingen stedfortrædere indkaldt.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Hvad skal redegørelse vedr. udtagelse af placering af biogasanlæg indeholde, og hvorfor skal den ikke i høring? (Ole Bruun)

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


5. Regnskab 2013 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FL/ØK/BY

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT fremsender Brønderslev Kommunes Årsregnskab for 2013 med henblik på fremsendelse til revisionen inden den 1. juni 2014, samt bevillingsmæssige godkendelser, herunder bevillingsmæssige overførsler af ikke forbrugte drifts- og anlægsmidler 2013 med i alt 46,7 mio. kr. og finansieringsbeløb med i alt 8,9 mio. kr.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2013 er udarbejdet under hensyntagen til bestemmelserne i den kommunale styrelseslov, regnskabsbekendtgørelsen og principperne for økonomistyring i Brønderslev Kommune. Regnskabet indeholder alle formelle krav stillet af centrale myndigheder.

Hovedtallene i årsregnskabet ser således ud:

i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2013 Afvigelse (+ = merudg.) Overførsel til 2014
Skatter, udligning og tilskud -2.138.060 -2.140.033 -2.117.938 22.095
Driftsudgifter 2.112.616 2.137.068 2.092.688 -44.380 29.777
Renter, kurstab/-gevinster 8.164 7.160 6.263 -897
Resultat før anlæg -17.280 4.195 -18.987 -23.182 29.777
Anlæg, jordforsyning 0 2.490 -367 -2.857
Anlæg, øvrige 50.688 62.552 48.567 -13.985 14.979
Anlæg, ikke frigivet rådighedsbeløb 0 0 0 0 1.965
Resultat, skattefinansierede områder 33.408 69.237 29.213 -40.024 46.721
Brugerfinansierede områder 0 0 -592 -592
Lån netto -28.277 -76.253 -79.964 -3.711
Øvrige finansforskydninger -239 5.124 85.479 80.355 8.969
Finansiel balance 4.892 -1.892 34.136 36.028 55.690

På beskæftigelsesområdet, politikområde 501 er regnskabet 17,3 mio. kr. bedre end forventet. Heraf vedrører de 23,2 mio. kr. dog det forsikrede område. Herfra skal fratrækkes 7,1 mio. kr. i midtvejsregulering, foretaget i 2013. Endvidere forventes en yderligere efterreguleringen, der finder sted i 2014. I det seneste skøn fra KL er efterreguleringen beregnet til 11,2 mio. kr.

Det skal endvidere bemærkes, at når der på det skattefinansierede område samlet set opnås et overskud på 40 mio. kr., sammenlignet med de bevillinger der er givet, hænger det sammen med overførsler fra 2013 til 2014 på 44,7 mio. kr. samt den ovenfor nævnte tilbagebetaling af beskæftigelsestilskuddet på ca. 11 mio. kr.

Serviceudgifterne i regnskabet blev ca. 7,5 mio. kr. lavere end oprindelig budgetteret. Alligevel ender serviceudgifterne over kommunens skønnede serviceramme, der blev reduceret som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2012/2013 og en nedjustering af pris- og lønfremskrivningen for 2013. På baggrund heraf skønner KL at kommunens serviceudgifter rettelig burde ligge ca. 14 mio. kr. lavere end oprindelig budgetteret. På baggrund af kommunernes seneste indberetninger omkring forventningerne til Regnskab 2013, der er foretaget primo marts måned, har KL oplyst, at der ikke vil være nogen risiko for at Brønderslev Kommune vil få en regnskabssanktion for at overskride servicerammen.

For nærmere redegørelse for regnskabsresultatet henvises til vedlagte årsberetning.

Revisionen afgiver efterfølgende beretning om revision af årsregnskabet til Byrådet inden den 15. august 2014. Byrådet skal herefter inden udgangen af september måned 2014 indsende regnskabet til Tilsynsmyndigheden sammen med Revisionsberetningen og de afgørelser, som Byrådet har truffet i forbindelse med behandlingen af revisionsberetningen.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår:

 • At Brønderslev Kommunes regnskab for 2013 godkendes og oversendes til Revisionen

 • At afvigelser mellem budget og regnskab godkendes

 • At Byrådet godkender genbevilling i 2014 af uforbrugte driftsmidler med i alt 29.776.999 kr.

 • At Byrådet godkender overførsel til 2014 af finansieringsbeløb med i alt 8.968.962 kr.

 • At Byrådet godkender genbevilling i 2014 af uforbrugte anlægsmidler med i alt 14.979.090 kr.

 • At Byrådet godkender overførsel til 2014 af rest rådighedsbeløb for anlæg i 2012 og tidligere på 1.965.000 kr.

 • At Forretningsledelsen drøfter om 700.000 kr. af det samlede beløb på 1.965.000 kr. vedr. restrådighedsbeløb vedr. behandlerhus/sundhedshus fortsat skal overføres, idet beløbet ikke indgår i den samlede finansieringsplan for etablering af Sundhedshus, men er andel af beløb på 1,5 mio. kr., afsat i november 2008 til etablering af sundhedshuse i Brønderslev Kommune

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 1. april 2014, pkt. 6:

På baggrund af finansieringsudfordringer for inventar til sundhedshus anbefales restrådighedsbeløbet vedrørende sundhedshus overført, dog afhængig af beslutning i Social- og Sundhedsudvalget.

Forretningsledelsen anbefaler de øvrige indstillinger fra staben godkendt.

Økonomiudvalget, 9. april 2014, pkt. 3:

Forretningsledelsens anbefaling indstilles godkendt.

Overførelse af driftsbevillinger behandles på næste møde

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Ny behandling af hjemvist sag - Udvidelse af minkproduktionen på Hallundvej 50, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: MT

Miljø- og Teknikudvalget besluttede på møde den 9. april 2013 at give afslag på ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af minkfarm på Hallundvej 50 fra 1.600 årstæver til 5.000 årstæver. (Det svarer til en udvidelse fra 53 dyreenheder (DE) til 167 DE med en omregningsfaktor på 30 årstæver pr. DE.)

Afslaget blev påklaget af ejer/konsulent. Natur- og Miljøklagenævnet behandlede sagen og ophævede i februar 2014 Brønderslev Kommunes afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.

Fagenheden for Teknik og Miljø har efterfølgende genbehandlet sagen.

Miljø- og Teknikudvalget har i møde den 31. marts 2014 vedtaget at meddele tilladelse til udvidelse af minkproduktionen på Hallundvej 50, Brønderslev.

Ole Bruun (Ø) og Hildo Rasmussen (A) ønsker at afslå tilladelsen på baggrund af den tætte placering på Øster Brønderslev by og de dermed forbundne lugtgener.

Formand Karsten Frederiksen ønsker undersøgt, om det er ansvarspådragende at afslå tilladelse.

Ole Bruun har efterfølgende begæret sagen i Byrådet.

Sagsfremstilling

Ejerne af minkfarmen Hallundvej 50, Brønderslev, har den 12. marts 2014 - efter at Natur- og Miljøklagenævnet hjemviste sagen til fornyet behandling - søgt om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 11 til at udvide antallet af årstæver fra 1.600 til 5.000, hvilket svarer til en udvidelse fra 53 DE til 167 DE.

Da sagen første gang var i nabohøring i februar 2013, modtog Brønderslev Kommune en række indsigelser fra både naboer, der var høringsberettigede, og fra andre, der følte sig som parter i sagen.

Miljø- og Teknikudvalget behandlede sagen på møde den 9. april 2013, hvor udvalget besluttede at give afslag på ansøgning om miljøgodkendelse.

Afslaget blev påklaget. Natur- og Miljøklagenævnet ophævede den 12. februar 2014 kommunens afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.

Det fremgår af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, at "Selvom minkproduktionens omfang alt andet lige har betydning for lugt- og fluegenerne for de omkringboende, og selvom indsigelserne fra de omkringboende lovligt kan indgå i grundlaget for kommunens vurdering af sagen, er kommunens afgørelse efter nævnets opfattelse ikke i tilstrækkelig grad baseret på en konkret vurdering vedrørende de mulige lugt- og fluegener fra en minkproduktion på Hallundvej 50 med det ansøgte dyrehold (5.000 årstæver) og den ansøgte placering af produktionsbygningerne, som et afslag på ansøgningen må forudsætte."

Den 28. februar 2014 udsendte Miljøstyrelsen et fagligt grundlag til at beregne, om beskyttelsesniveauet for lugt var overholdt for minkfarme. Det betyder, at fagenheden nu har mulighed for at få oplyst en beregnet lugtgeneafstand omkring minkfarme, hvor der tidligere ikke har været andre afstandskrav end de, der fremgår af pelsdyrbekendtgørelsen.

Den nyeste ansøgning ligger ganske i tråd med den tidligere. Ved udvidelsen forlænger ansøgerne flere af de eksisterende haller på farmen, og opfører 16 nye 2-rækkede minkhaller, en gyllebeholder på 3.000 m3 og en møddingplads på 10 x 10 m.

Projektet overholder afstandskravene i pelsdyrbekendtgørelsen:

 • Der er krav om mindst 100 m til nærmeste nabobeboelse - der er 280 m til nærmeste nabo og 290 m til næstnærmeste nabo

 • Der er krav om mindst 200 m til nærmeste byzone, sommerhusområde eller område i landzone, som ved lokalplan er udlagt til bl.a. boligformål. Der er ca. 315 m til Ø. Brønderslev.

Afstanden måles fra "hjørne til hjørne", dvs. fra pelsdyrfarmens ydervæg til naboens beboelsesbygning og til kanten af byzone.

Både verserende sager og nye ansøgninger skal med den nye viden på lugtområdet overholde de beregnede geneafstande og dermed beskyttelsesniveauerne for lugt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. For så vidt angår minkfarme skal de derudover overholde afstandskravene i pelsdyrbekendtgørelsen.

Nye beregninger af lugtgeneafstand

Af det nye ansøgningsmateriale fremgår det, at lugtgeneafstanden er beregnet til

 • Enkelt bolig: 135 m

 • Samlet bebyggelse: 279 m

 • Eksisterende eller fremtidig byzone: 386 m.

Ifølge Vejledning om miljøregulering af husdyrhold tager lugtvejledningens geneafstand udgangspunkt i afstanden fra centrum af et staldanlæg til en nabo eller et område, hvor genekriteriet skal overholdes.

Fagenheden vurderer, at geneafstandene er overholdt, da der fra centrum af det ansøgte anlæg til nærmeste byzonegrænse er ca. 400 m, ligesom der er mere end 135 m til nærmeste nabo og mere end 279 m til samlet bebyggelse.

Imødekommelse af lugtgener

Minkfarmen må ikke give anledning til lugtgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området. Der er derfor stillet vilkår om, at der skal føres logbog med angivelse af tidspunkt og metoder for rensning i, under og omkring burene.

Der er krav om, at ansøger skal bruge den bedst tilgængelige teknik (BAT) for alle husdyrsager. I denne sag overholder ansøgerne de krav til BAT, som gælder på nuværende tidspunkt i henhold til tidligere klagenævnsafgørelser.

Ammoniakdeposition og omkringliggende natur

Ifølge ansøgningsmaterialet opfylder ansøger kravene til ammoniakemission fra anlægget, således at de nærliggende beskyttede naturtyper ikke får en merbelastning, der overskrider kravene i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget meddeler tilladelse til udvidelse af minkproduktionen på Hallundvej 50, Brønderslev.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 31. marts 2014, pkt. 14:

Fagenhedens forslag blev godkendt som foreslået.

Ole Bruun (Ø) og Hildo Rasmussen (A) ønsker at afslå tilladelsen på baggrund af den tætte placering på Øster Brønderslev by og de dermed forbundne lugtgener.

Formand Karsten Frederiksen ønsker undersøgt om det er ansvarspådragende at afslå tilladelse.

Sagsfremstilling til Byrådets møde den 23. april 2014:

Fagenheden for Teknik og Miljø har efter Miljø- og Teknikudvalgets møde undersøgt de juridiske tvivlsspørgsmål i sagen. Disse er beskrevet i vedlagte notat.

Beslutning

Sagen sendes tilbage til Miljø- og Teknikudvalget til fornyet vurdering.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter i 2014


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 1.000.000 kr. fra anlægspuljen 2014 på kr. 8.200.000 til finansiering af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 29. januar 2014 blev der frigivet midler fra anlægspuljen 2014 på i alt 500.000 kr. til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

De frigivne midler er anvendt, bl. a. til nødvendig udskiftning af elevator Restaurant Hedelund, SFO Flauenskjold - renovering af udhæng, Grønningen - ny varmestyring varmtvandsbassin, Toftegårdsskolen - renovering skotrender og Børnehaven Petra - nyt loft køkkenområde (påbud), hvorfor der ansøges om ny pulje til kommende projekter bl. a. Hjallerup bibliotek - indvendig glasparti, Flauenskjold Skole - vinduer og sålbænke.

Ordningen har været og er særdeles succesfuld, idet de mindre projekter således umiddelbart kan igangsættes.

Fagenheden for Teknik og Miljø fremsender ansøgning om frigivelse af 1.000.000 kr.

til formålet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår at Byrådet fra anlægspuljen 2014 på kr. 8,2 mio., frigiver 1 mio. til vedligeholdelse af kommunale bygninger, til finansiering af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Herefter vil der være 6.120.229 kr. tilbage af anlægsmidler.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, men bekræfter at efter frigivelsen vil puljen til bygningsvedligeholdelse være på 6.120.229 kr.

Indstilling

Økonomiudvalget, 9. april 2014, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


8. Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til betonrenovering for etape II på Søndergade Skole


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om en anlægsbevilling på 617.000 kr. til gennemførelse af betonrenoveringen på Søndergade Skole, etape II.

Sagsfremstilling

Fagenheden har under inspektion på Søndergade Skole konstateret, at betonkonstruktioner i betonoverdækninger (halvtag mod skolegården) er under nedbrydning.

Der er udført en tilstandsvurdering af betonkonstruktionerne i august 2010 af eksternt rådgivningsfirma, rådgivningsfirmaet anbefaler en udbedring indenfor kort tidshorisont på maks. 2 år.

I 2011 blev betonrenoveringen udbudt og opdelt i to etaper, første etape blev udført i 2011,

etape II skulle planlægningsvis have været udført i 2012 men grundet de omfangsrige AT påbud blev betonrenoveringen udskudt.

Fagenheden har i 2014 planlagt udførelse af betonrenoveringen etape II på betonoverdækninger (halvtag) mod Skolegården på Søndergades Skole.

Betonrenoveringen på etape II udgør i alt 617.000 kr. for håndværkerudgifter, rådgivning og uforudsete udgifter.

Der er i 2014 afsat rådighedsbeløb på 8.200.000 kr. efter frigivelse vil der være et rest rådighedsbeløb på 5.503.229 kr., såfremt sag om frigivelse på 1 mio. for vedligeholdesesprojekter frigives.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling til Etape II på 617.000 kr. til gennemførelse af den foreslåede betonrenovering i foråret / sommeren 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, men bekræfter at efter frigivelsen vil puljen til bygningsvedligeholdelse være på 5.503.229 kr.

Indstilling

Økonomiudvalget, 9. april 2014, pkt. 7:

Indstilles frigivet.

Beslutning

Godkendt.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


9. Frigivelse af anlægsmidler 2014 på Vej- og Parkområdet


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Der er på budget 2014 afsat 9.800.000 kr. til forskellige anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet.

Byrådet skal tage stilling til, om der kan frigives en anlægsbevilling på 9.800.000 kr. til anlægsprojekter på Vej- og Parkområdet.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2014 afsat et rådighedsbeløb på 9.800.000 kr. til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet.

Midlerne er eksempelvis tænkt anvendt på følgende områder: Trafiksikkerhedsprojekter, trafiksikkerhedskampagner og -tællinger, asfaltvedligeholdelse, brovedligeholdelse, grønne områder, følgearbejde i forbindelse med sanering af forsyningsledninger.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver anlægsbevilling på 9.800.000 kr. til anlægsprojekter på Vej- og Parkområdet. Bevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløb, der er afsat til formålet på budget 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da der er afsat et rådighedsbeløb på 9.800.000 kr. på anlægsbudgettet for Vej- og Parkområdet i 2014.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 31. marts 2014, pkt. 6:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Endvidere indstilles følgende frigivet, som i budget 2014 blev overført fra drift til anlæg:

 • Asfaltvedligeholdelse (lapning, grusveje, fortove m. v. udført af eget personale) -3.000.000 kr.

 • Maskinindkøb over 100.000 kr. - 900.000 kr.

Økonomiudvalget, 9. april 2014, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


10. Kommunegaranti - Hjallerup Fjernvarme og Klokkerholm Kraftvarmeværk


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Hjallerup Fjernvarme og Klokkerholm Kraftvarmeværk ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån på i alt 47,575 mio. kr. til brug for finansiering af nyt fælles solvarmeanlæg samt udvidelse af forsyningsområde i Hjallerup.

Byrådet anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Hjallerup Fjernvarme og Klokkerholm Kraftvarmeværk ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån hos KommuneKredit til etablering af fælles solvarmeanlæg samt udvidelse af forsyningsområde i Hjallerup.

Der er indsendt projektforslag til behandling i Miljø- og Teknikudvalget, der omfatter de planmæssige godkendelser. Disse forventes færdigbehandlet inden udgangen af 2014.

Investeringen i et nyt fælles solvarmeanlæg skal bidrage til en mere grøn profil samt en stabil prisudvikling på varme i Hjallerup og Klokkerholm. Samarbejdet om et fælles solvarmeanlæg skal også være med til at bane vej for en fusion mellem værkerne, for derigennem at holde omkostningerne nede og sikre forbrugerne rimelige priser på fjernvarme i fremtiden.

Der søges om kommunegaranti for lån på i alt 47,575 mio. kr. fordelt på følgende lånebehov i 2014 og 2015:

7,166 mio. kr. i 2014 til Hjallerup Fjernvarme vedr. distributionsledning fra Hjallerup Fjernvarme til industri og solvarmeanlæg ved industriområde.

33,190 mio. kr. i 2015 til Hjallerup Fjernvarme vedr. etablering af nyt solvarmeanlæg for Hjallerup Fjernvarme og Klokkerholm Kraftvarmeværk.

7,219 mio. kr. i 2015 til Klokkerholm Kraftvarmeværk vedr. transmissionsledning fra solvarmeanlæg til Klokkerholm Kraftvarmeværk.

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet kommunegaranti til værkerne for følgende lån i KommuneKredit:

Hjallerup Fjernvarme

Oprindeligt lånebeløb 6,0 mio. kr. - restgæld ultimo 2013 på 3,8 mio. kr. - låneudløb 2019.

Oprindeligt lånebeløb 26,0 mio. kr. - restgæld ultimo 2013 på 23,8 mio. kr. - låneudløb 2027.

Klokkerholm Kraftvarmeværk

Oprindeligt lånebeløb 6,6 mio. kr. - restgæld ultimo 2013 på 1,8 mio. kr. - låneudløb 2016.

Oprindeligt lånebeløb 5,5 mio. kr. - restgæld ultimo 2013 på 3,5 mio. kr. - låneudløb 2023.

Oprindeligt lånebeløb 1,2 mio. kr. - restgæld ultimo 2013 på 1,1 mio. kr. - låneudløb 2022.

Oprindeligt lånebeløb 0,9 mio. kr. - optaget marts 2014 - låneudløb 2034.

Kommunen har fastsat en garantiprovision på 0,75% p.a., der opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån.

En eventuel kommunegaranti vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Hjallerup Fjernvarme for lån på i alt 40,356 mio. kr. og til Klokkerholm Kraftvarmeværk for lån på 7,219 mio. kr., hvoraf der opkræves en løbende årlig garantiprovision på 0,75%.

Stabsenheden forslår desuden, at der ved eventuel godkendelse af kommunegaranti stilles betingelse om, at lånene ikke hjemtages inden projektet er godkendt rent planmæssigt. Alternativt at lånene hjemtages og indsættes på en spærret konto indtil projektet er godkendt.

Endelig er det en forudsætning, at de lån, der vedrører lånebehovet i 2015, først hjemtages i 2015.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 9. april 2014, pkt. 9:

Indstilles godkendt under de givne forudsætninger.

Karsten Frederiksen og Bendt Danielsen mener, at garantiprovision bør indgå på speciel konto til imødegåelse af risiko.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Endelig vedtagelse af lokalplan 12-B-06.02 Åben-lave boliger Danserhøj III, Ø. Brønderslev


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Lokalplan 12-B-06.02 har været i offentlig høring. Der er kommet en indsigelse. Ejer af Lindevej 18, hvor sti til skole og Bålhøj Plantage ligger, ønsker ikke at afgive mere jord til projekter med etablering af byggegrunde.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal eksproprieres til etablering af sti.

Sagsfremstilling

Lokalplan 12-B-06.02 har været i offentlig høring i perioden fra den 7. januar til den 4. marts 2014. Der er kommet en indsigelse fra en grundejer nord for boligerne, hvor lokalplanen foreslår etablering af en sti. Ejeren af Lindevej 18 ønsker ikke at sælge areal til stiens anlæg. Det drejer sig om ca. 230 m². Anlæg af stien vil betyde et indgreb i en privat ridebane, der er anlagt på Lindevej 18.

Ejeren af Lindevej 18 henviser til, at han i forbindelse med jordkøb til den første Danserhøj-lokalplan blev lovet, at han ikke skulle afgive mere jord.

Stien har til formål at give adgang til det sikre stisystem ned til skolen samt til Bålhøj Plantage. Hvis der ikke kommer en sti, må gående og cyklende adgang ske via vejene.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår,

 • at Byrådet tager stilling til, om der skal eksproprieres til anlæg af stien, og indsigelsen hermed kan afvises,

 • at lokalplanen vedtages endeligt med eller uden stien.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 31. marts 2014, pkt. 9:

Udvalget indstiller lokalplanen endelig godkendt, idet der optages forhandlinger om stisystemet med lodsejer nord for området.

Økonomiudvalget, 9. april 2014, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt uden sti-etablering.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Godkendelse af forslag til lokalplan 01-C-21.01


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 01-C-21.01 for "Lokalt butiksområde, Sdr. Omfartsvej, Brønderslev. Området kan indeholde butikker, kontor- og serviceerhverv. Antallet af dagligvarebutikker er begrænset til én. Eksisterende butik udvides fra 750 til 1.000 m².

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik- og Miljø har udarbejdet forslag til lokalplan 01-C-21.01 "Lokalt butiksområde, Sdr. Omfartsvej, Brønderslev" og kommuneplantillæg nr. 8. Lokalplanen er foranlediget af, at den eksisterende dagligvarebutik ønsker at udvide fra 750 m² til 1.000 m².

Kommuneplan

Kommuneplantillæg nr. 8 forøger rammen for byggeri fra 3.000 til 5.000 m², hvoraf 1.000 m² kan være dagligvarehandel, 2.000 m² kan være udvalgsvarehandel og 2.000 m² kan være kontor- eller serviceerhverv. Kravet til opholdsareal nedsættes fra 15 til 10% af etagearealet.

Miljøscreening

Miljøscreeningen af lokalplanen har vist, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Der er tale om næsten uændret anvendelse af et område, der har været bebygget i mange år.

Der kan forekomme mindre rettelser inden offentliggørelse.

Link til den digitale lokalplan:

http://bronderslev.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplanfilter.aspx?r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&LokalplanId=599Nogle funktioner virker kun i internetudgaven.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til lokalplan 01-C-21.01 ”Lokalcenter ved Sdr. Omfartsvej, Brønderslev” og kommuneplantillæg nr. 8. Planforslagene udsendes i offentlig høring i 8 uger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 31. marts 2014, pkt. 8:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Økonomiudvalget, 9. april 2014, pkt. 14:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Takster for SFO pr. august 2014 og frem


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

I forbindelse med implementering af skolereformen, hvor de almindelige SFO'er fra 0. - 3. klasse og de udvidede SFO'er fra 4. - 7. klasse får en reduceret åbningstid, skal Byrådet tage stilling til nye takster og opbygninger af tilbuddene pr. august 2014 og frem.

Sagsfremstilling

I forbindelse med implementering af skolereformen, vil der som følge af længere skoledag skulle ske reduktion i SFO'ernes åbningstid.

Det fremgår af budget 2014, at der i forbindelse med skolereformens implementering fra august 2014 skal fastlægges nye takster for forældrebetaling af de forskellige SFO-tilbud.

Nedenfor følger dels en beskrivelse af de nuværende priser og timeintervaller i SFO'erne samt forslag til nye priser og timeintervaller pr. august 2014 og frem.

Nuværende timeintervaller og takster

Der er på alle skoler i Brønderslev Kommune et almindeligt SFO-tilbud for børn i 0. - 3. klasse. Derudover er der nogle steder et udvidet SFO-tilbud til børn i 4. - 7. klasse. Tilbuddet for børnene i 4. - 7. klasse benævnes også klub-tilbud men er formelt set et udvidet SFO-tilbud. I det efterfølgende benævnt som udvidet SFO-tilbud.

Åbningstiden i både de almindelige SFO'er og udvidede SFO'er er i skoleuger som udgangspunkt fra om morgenen fra kl. 6.30 - 8.00 samt fra kl. 12.00 - 17.00. Der er enkelte steder, hvor der er udvidet åbningstid eksempelvis fra kl. 6.00.

Almindelig SFO (0. - 3. klasse):

Pris pr. måned Antal måneder om året
Op til 15 timer pr. uge 1.676 kr. 11
Over 15 timer pr. uge 1.967 kr. 11

Hvis man har tilmeldt sit barn til mere end 15 timer om ugen, har man ret til pasning i alle skoleferier.

Udvidet SFO (4. - 7. klasse):

Findes i Jerslev, Øster Brønderslev, Agersted, Flauenskjold, Asaa og Klokkerholm.

Pris pr. måned Antal måneder om året
10 timer pr. uge 702 kr. 11
20 timer pr. uge 1.197 kr. 11

For både den almindelige og udvidede SFO er der mulighed for søskenderabat. Det betyder, at forældre med mere end et barn i pasningstilbud i Brønderslev Kommune, får reduceret forældrebetalingen med 50 % på det billigste tilbud.

Forslag til nye timeintervaller i de forskellige SFO-tilbud pr. august 2014 og frem

Fra skoleåret 2014-15 og frem reduceres åbningstiden i både de almindelige og de udvidede SFO'er.

I både SFO og udvidet SFO foreslås det, at forældrene kan vælge imellem følgende to moduler, der er nærmere beskrevet nedenfor:

 1. SFO eller udvidet SFO op til 10 timer om ugen. Hvis man som forældre vælger et SFO- eller udvidet SFO-tilbud i op til 10 timer om ugen til sit barn, er barnet garanteret pasning i op til de 10 timer ugentligt. Dette gælder også i uger, hvor skolen er lukket.

 2. SFO eller udvidet SFO i over 10 timer om ugen. Vælges et SFO- eller udvidet SFO-tilbud i mere end 10 timer om ugen, kan tilbuddet benyttes efter behov inden for tilbuddets åbningstid. Dette gælder også i uger, hvor skolen er lukket.

Forslag til takster for forældrebetaling pr. august 2014 og frem (revideret i forhold til tidligere fremsendt sag)

Forslag til takster er baseret på forventede børnetal, ændret åbningstid samt et reguleret indtægtsbudget som følge af skolereformens implementering.

Almindelig SFO (0. - 3. klasse):

Model Pris pr. måned Antal måneder om året
Op til 10 timer om ugen 1.432 kr. 11
Over 10 timer om ugen 1.689 kr. 11

Udvidet SFO (4. - 7. klasse):

Findes i Jerslev, Øster Brønderslev, Agersted, Flauenskjold, Asaa og Klokkerholm.

Model Pris pr. måned Antal måneder om året
Op til 10 timer om ugen 702 kr. 11
Over 10 timer om ugen 1.197 kr. 11

Det foreslås, at ordningen med søskenderabat fortsætter som hidtil.

Generel udfordring vedrørende pasning i ferier fremadrettet

Den 15. oktober 2013 blev Børne- og Skoleudvalget præsenteret for et notat vedrørende potentielle udfordringer på SFO-området i forbindelse med implementering af skolereformen pr. august 2014.

En af de skitserede potentielle udfordringer handlede om, hvorvidt det fremadrettet kan blive vanskeligt fortsat at have åbent i alle SFO'er i skolernes ferieuger hele året. Især de mindste SFO'er kan blive udfordret af dels et forventet fald i børnetal, i medarbejdernes ansættelsesgrad, antallet af medarbejdere samt medarbejdernes behov for selv at kunne afholde sammenhængende ferie.

Fagenheden for Børn og Kultur vil i samarbejde med skole- og SFO lederne i løbet af 2014 drøfte disse udfordringer med henblik på, at indarbejde evt. ændringer vedrørende feriepasning i Budget 2015.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at timeintervaller og reviderede takster for SFO-tilbud pr. august 2014 godkendes.

Børne- og Skoleudvalget, 4. marts 2014, pkt. 7:

Fagenhedens forslag om moduler på under og over 10 timer med tilsvarende takster indstilles godkendt.

Sagen gives ny titel.

Udvalget ønsker en sag vedrørende SFO-tilbuddet til behandling.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Økonomiudvalget, 12. marts 2014, pkt. 16:

Taget af dagsordenen.

Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 1. april 2014:

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at timeintervaller og de nye reviderede takster for SFO-tilbud pr. august 2014 godkendes.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 1. april 2014, pkt. 5:

Taksterne indstilles godkendt.

Bettina Nielsen og Lars Bisgaard var fraværende.

Økonomiudvalget, 9. april 2014, pkt. 16:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun (Ø) er imod.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


14. Takster for klubtilbud i Ungdomsskolen


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

I forbindelse med implementering af skolereformen, skal Byrådet tage stilling til ændret åbningstid og nye takster for klubtilbud i Ungdomsskolen.

Sagsfremstilling

Fritidsklubben er et fritidstilbud under ungdomsskolen. Fritidsklubben er et bredt funderet pædagogisk fritidstilbud for børn og unge i 4.-7. klasse. Tilbuddet er placeret i Ungdomsskolens lokaler i Hjallerup, Dronninglund og Brønderslev. Fritidsklubtilbuddet dækker Dronninglund Skole, Hjallerup Skole, Skolegades Skole, Søndergade Skole og Hedegårdsskolen.

Fritidsklubben tilbyder børn og unge en bred vifte af aktiviteter og tilbud, der alle udspringer af medarbejdernes faglige drøftelser og overvejelser samt børn og unges egne ønsker og behov. Med udgangspunkt i ungdomsskoleloven sikrer ungdomsskolen, at medlemmerne er medbestemmende om indholdet i fritidsklubbens eksisterende aktiviteter.

Der arbejdes med at styrke medlemmernes sociale og personlige kompetencer gennem projekter indenfor kost & bevægelse, musik & sang og kunst i bred forstand. Fritidsklubberne har bl.a. udstillet på Dronninglund Kunstcenter, biblioteker og Brønderslev Gymnasium.

Der arbejdes efter kommunens anviste rammer for ”Kost og bevægelse”, og der sælges hver dag et sundt eftermiddagsmåltid og tilbydes frugt og grønt.

I fritidsklubberne arbejdes med den generelle forebyggende indsats ved at skabe forpligtende fællesskaber der inkluderer alle uanset interesser, alder m.m. Fritidsklubben frekventeres af mange forskellige børn/unge, hvor især de foreningsløse og socialt udsatte medlemmer profiterer af samværet, socialiseringen og de fælles oplevelser i fritidsklubben.

Der samarbejdes med skole, forældre, SSP, Børne- og Familieafdelingen. Der er ansat uddannede pædagoger/lærere i alle fritidsklubberne.

Opgave:

 1. I følge budget 2014, skal fritidsklubbernes åbningstid ændres fra kl. 12 – 17 til kl. 14 – 17, alle hverdage inkl. skolefridage undtaget juli måned.

 1. Budget 2014 skal reduceres med 200.000 kr. Fra 1. januar 2015 med 450.000 kr. årligt.

 1. Optaget ændres fra 3. – 7. klasse til 4. – 7. klasse.

Med ændret timetal for ansatte fra 25 timer til 15 timer ugentligt er det en stor udfordring, at finde egnet/kvalificeret personale til så få ugentlige timer. Nedgang i tid berører ligeledes afdelingsledere, uagtet nogle opgaver kræver samme tid.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at fritidsklubtilbud 4. – 7. klasse godkendes med følgende indhold:

 1. Pædagogisk personale i fritidsklubber tilbydes timer i aftenklubber.

 1. Afdelingsledere er i aftenklubber 2 aftener om ugen.

 1. Forældrebetaling fastsættes til kr. 685 kr. pr. måned (undtaget juli)

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 3. april 2014, pkt. 6:

Udvalget anbefaler, at fritidsklubtilbud 4. - 7. klasse godkendes som anbefalet.

Lars Bisgaard var fraværende.

Økonomiudvalget, 9. april 2014, pkt. 17:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Pædagogisk råd på skolerne fra august 2014


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til, hvorvidt der fortsat skal være oprettet pædagogisk råd på skolerne fra skoleåret 2014-15 og frem.

Sagsfremstilling

I den nuværende folkeskolelov samt styrelsesvedtægten for skoleområdet i Brønderslev Kommune er det beskrevet, at der skal oprettes pædagogisk råd på alle skoler. Det pædagogiske råd består af alle medarbejdere, der varetager undervisningsopgaver og andre pædagogiske opgaver på skolen. Rådet har til opgave at rådgive skolens leder. Der er forskelligt, hvor mange møder der afholdes om året, men typisk er det 2-4 møder pr. skoleår.

I forbindelse med den kommende folkeskolereform er der lagt op til, at de enkelte kommuner tager stilling til, hvorvidt der fortsat skal være oprettet pædagogisk råd på skolerne, eller om medarbejderinddragelsen i stedet skal ske på anden vis på baggrund af lokale ønsker og behov. Der kan være mange måder at organisere arbejdet med den pædagogiske udvikling og medarbejderinddragelse på. Alle skoler har et lokalt MED-udvalg hvor alle medarbejdergrupper er repræsenteret. Endvidere er der tradition for fællesmøder, afdelingsmøder, teammøder m.v., hvor forskellige emner inden for skolens udvikling kan blive drøftet.

Emnet vedrørende oprettelse af pædagogisk råd har været drøftet af skoleledergruppen i januar 2014, og her er der bred enighed om, at det ikke længere er hensigtsmæssigt med et pædagogisk råd. Skolelederne er meget optaget af, at udvikling af skolerne og implementering af skolereformen kommer til at ske med en stor grad af medarbejderinddragelse, og de finder, at de øvrige eksisterende samarbejdsfora i tilstrækkelig grad sammen med afholdelse af pædagogiske arrangementer, og lignende opfylder behovene for medarbejderinddragelse.

MED-udvalget for Børn og Kultur udtaler:

Medarbejdersiden ønsker ikke pædagogisk råd ophævet. En ophævelse vil betyde, at der ikke vil være formelle krav om, at en skole skal have et forum, hvor skolens ledelse og medarbejderne drøfter skolens pædagogiske udvikling. Medarbejdersiden mener, at dialogen mellem ledelsen og medarbejderne er afgørende for en skoles udvikling. Skoleudvikling sker gennem denne dialog og en fælles afklaring af, hvilke værdier og mål der er for skolens udvikling. Derved skabes der det ejerskab blandt medarbejderne, der er forudsætningen for udvikling.

Det bliver fra politikere og ledere fremhævet, at folkeskolereformen er kulturændring. Det strider derfor mod al organisationsudvikling, at man i så tilfælde fjerner det eneste forum, hvor det pædagogiske personale samlet kan drøfte ændringerne og rådgive deres ledere. Hermed fjernes det ejerskab blandt medarbejderne, der er forudsætningen for kulturændringen.

I Byrådets inklusionsprojekt "Udvikling i fællesskaber" er målet at etablere en fælles platform for alle medarbejdere. Platformen skal danne afsæt for fælles sprog, værdier og mål. Her er pædagogisk råd det helt rigtige forum for lokalt at forankre dette.

Med den nye folkeskolereform skal der i højere grad arbejdes på tværs af faggrupper og det kræver et forum, hvor alle skolens medarbejdere har mulighed for i fællesskab at afstikke skolens pædagogiske retning.

Medarbejdersiden foreslår derfor, at der fortsat etableres pædagogisk råd eller lignende forum, hvor det samlede personale og ledelsen skal drøfte skolens udvikling.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at pædagogiske råd fastholdes med minimum 2 møder om året. Møderne indkaldes og ledes af skolens leder.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 1. april 2014, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Bettina Nielsen og Lars Bisgaard var fraværende.

Økonomiudvalget, 9. april 2014, pkt. 18:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen er imod oprettelse.

Beslutning

Godkendt.

Karsten Frederiksen (C) er imod oprettelse.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


16. Velfærdsteknologi - Digital platform til botilbud inden for det specialiserede voksenområde


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Fagenheden for Sundhed og Velfærd anmoder om, at der bevilges 612.800 kr. til indkøb af en digital platform til brug på Cassiopeia og Nordstjernen. Platformen forventes at kunne forenkle arbejdsgange, skabe bedre overblik og struktur samt sikre en bedre udnyttelse af personaleressourcerne på de respektive botilbud. Det forventes, at personalenormeringen kan reduceres med 2,1 stilling i 2014.

Byrådet anmodes om at frigive 612.800 kr. fra anlægspuljen til velfærdsteknologi og digitalisering.

Sagsfremstilling

Platformen tilgås via touch-skærme placeret i borgerens bolig og relevante fællesområder. Borger og medarbejder har begge mulighed for at anvende skærmen, men med forskellige funktionaliteter.

Borger har adgang til sit eget område på platformen. Her er der mulighed for at lægge billeder ind, som for eksempel kan deles med venner og pårørende.

Platformen fra Sekoia giver blandt andet mulighed for at oprette en borgerkalender, hvor opgaver som relaterer sig til den enkelte borger, står opført med en angivelse af i hvilket tidsrum, opgaven forventes udført. Medarbejderen logger sig ind på skærmen hos borger, og får derved adgang til borgerens kalender og hvilke opgaver, der skal udføres hos borgeren på det pågældende tidspunkt den pågældende dag. Medarbejderen kvitterer ved udførelse af opgaven i kalenderen.

Dagens opgaver kodes automatisk ind i systemet med grøn, gul eller rødt. En opgave, som ikke blev løst inden for det forventede tidsrum, vil derfor fremgå som gul eller rød i systemet. Det betyder, at det bliver meget tydeligt i systemet, hvis en opgave ”glemmes”. En anden funktionalitet er, at den enkelte medarbejder får mulighed for at se, hvor ”det brænder på”, og tilbyde hjælp. Det giver en bedre udnyttelse af personaleressourcerne løbende.

Platformen fjerner behovet for håndskrevne huskesedler for den enkelte medarbejder. Det fremgår altid for den enkelte, hvor medarbejderen skal gå hen for at løse den næste opgave. Overlevering fra daghold til aftenhold bliver ligeledes lettet, da det tydeligt vil fremgå af systemet, hvis der er opgaver, der ikke er blevet løst i løbet af dagen.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at platformen giver en betydelig reduktion i utilsigtede hændelser og øger den tid, medarbejderne bruger borgernært. Personalet får bedre overblik og mere ro over arbejdsdagen, hvilket i sidste ende har været medvirkende til en reduktion i sygefraværet.

Platformløsninger fra Sekoia er oprindeligt udviklet til brug på plejecentre. På sigt kan det vise sig fordelagtig at udbrede systemet til også at dække andre områder inden for såvel som uden for det specialiserede voksenområde.

Økonomi:

Nedenstående tabel viser økonomien i forhold til investeringen i den velfærdsteknologiske løsning.

Anlægsudgifter - betales af Digitaliseringsforum 612.800 kr.
Driftsudgifter 322.800 kr.
I alt 935.600 kr.
Besparelsen - løn 813.540 kr.
Samlet besparelse (løn 813.540 kr. - drift 322.800 kr.) 490.740 kr.
Brønderslev Kommunes andel af besparelsen 284.639 kr.

Selve platformen og de tilhørende skærme forventes at beløbe sig til 612.800 kr. Denne udgift dækkes at Digitaliseringsforum. Dertil kommer en årlig driftsudgift på 322.800 kr.

Det forventes, at der vil kunne realiseres en reduktion i bemandingen svarende til i alt 813.000 kr. Reduktionen i personalenormeringen og udgifterne til driften er indregnet i 2014-taksterne for henholdsvis Nordstjernen og Cassiopeia.

En stor andel af pladserne på henholdsvis Nordstjernen og Cassiopeia bruges af borgere fra andre kommuner. Det betyder, at en andel af den samlede besparelse får effekt i de respektive betalingskommuner. Besparelsen kan for Brønderslev Kommune kun realiseres i forhold til de pladser, som benyttes af kommunens egne borgere. Besparelsen for Brønderslev Kommune forventes at blive 284.639 kr.

Ovenstående beror på helårseffekt i 2014 i reduktion af personalenormeringen. Det er dog afhængigt af, hvornår udstyret kan være i fuld drift i enhederne. Reduktionen i personalenormeringen opnås gennem en bedre udnyttelse af personaleressourcerne, mere effektive arbejdsgange og nedbringelse af sygefraværet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at der indkøbes og implementeres en digital skærmløsning til Nordstjernen og Cassiopeia.

Digitaliseringsforum anbefaler forslaget. På budgettet er der afsat midler til anskaffelsen, og besparelsen på driften, 284.600 kr., skal finansiere en del af den besparelse, der er indregnet i budget 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Reduktion af den samlede personalenormering på 2,1 stilling fordelt med henholdsvis 1,3 på Nordstjernen og 0,8 på Cassiopeia. Personalet vil opleve en mindre stresset arbejdsdag – systemet sikrer, at alle opgaver bliver løst og intet glemmes. Personalet vil opleve, at de kan bruge mindre tid på kontoret og mere tid sammen med borgerne.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, da besparelsen er indregnet i taksterne for 2014.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 5. februar 2014, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Økonomiudvalget, 12. februar 2014, pkt. 26:

Der indstilles frigivet 612.000 kr. fra anlægspuljen til anskaffelsen.

Byrådet, 26. februar 2014, pkt. 9:

Taget af dagsordenen.

Fag-MED for Sundhed og Velfærd, 18. marts 2014, pkt. 3:

Fag MED Sundhed og Velfærd anbefaler indkøb og implementering af skærmløsningen. Udvalget opfordrer til at besparelsen i muligt omfang hentes via vikarkontoen.

Fraværende: Bodil Christiansen og Inge Tengnagel

Handicaprådet, 28. marts 2014, pkt. 8:

Henrik Aarup-Kristensen og Ellen Lykke deltog under punktet.

Henrik gennemgik baggrunden for rationalet bag arbejdet med Velfærdsteknologi.

Henrik præciserer, at hele besparelsen ikke tilfalder handicap- og psykiatriområdet, men skal deles med Sundhedsområdet.

Aalborg kommunen har et center for velfærdsteknologi man med fordel kan besøge.

Der er sat midler af på anlægsbudgettet til investeringer

Handicaprådet udtaler:

 • De velfærdsteknologiske løsninger skal være velbeskrevet og altid under hensynstagen til respekten for den enkelte borger.

 • Tilkendegiver, at forvaltningen arbejder med området. Handicaprådet ønsker området behandlet på et kommende temamøde.

Bettina Nielsen og Jette Dunker var fraværende med afbud.

Stedfortræderne Martin Bech og Peter Baggesgaard var mødt i stedet.

Økonomiudvalget, 9. april 2014, pkt. 20:

Indstilles frigivet.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun (Ø) er imod.

Peter H. S. Kristensen (A) er hverken for eller imod.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


17. Tilslutning til Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Den Sygdomsspecifikke sundhedsaftale vedrørende rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft blev godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 15. februar 2013.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Brønderslev Kommune tilslutter sig den sygdomsspecifikke sundhedsaftale. Tilslutning til aftalen vil kræve, at der fremadrettet tilføres ressourcer svarende til 650.000 kr. dog ca. 450.000 kr. i 2014 til Forebyggelses- og Rehabiliteringsafdelingen, for at varetage opgaven.

Sagsfremstilling

Den sygdomsspecifikke sundhedsaftale vedrørende rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft er en af udfyldningsaftalerne i tilknytning til den generelle sundhedsaftale, med fokus på sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske sygdomme mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner - og ligger i forlængelse af regeringens Kræftplan III.

Udskrift af beslutningsprotokol for behandling af sagen i slutningen af 2013 er vedlagt som bilag.

Økonomiudvalget har ved sin behandling ønsket en større præcisering af tilbuddets indhold særligt med fokus på den kræftramte og dennes familie, ligesom man har ønsket en uddybning af, hvordan overgang fra sygehus til et kommunalt tilbud sikres.

Hovedformålet med denne sygdomsspecifikke sundhedsaftale er at sikre sammenhængende og smidige forløb, hvor der er klarhed over arbejdsdelingen mellem aktørerne i forhold til en rehabiliterende og palliativ indsats.

Målgruppen for et kommunalt rehabiliteringstilbud inden for kræftområdet er borgere, der er i risiko for eller har fået nedsat funktionsevne som følge af en kræftsygdom eller behandling heraf. Målgruppen er endvidere pårørende og efterladte, her særligt med fokus på børn og unge.

Rehabilitering er et bredt begreb og indeholder efterbehandling, genoptræning, forebyggelse samt forskellige former for støtte. I forhold til den kommunale rehabilitering bør det sikres, at den afspejler borgerens og dennes families behov. Rehabiliteringstilbuddet bør indeholde mulighed for at koordinere samarbejde mellem jobcenter og arbejdsplads, ligesom støtte til pårørende bør være i fokus.

Hvilke tilbud, den enkelte borger har brug for, kræver af en individuel vurdering. Denne vurdering foretages i udgangspunktet af sygehus eller almen praksis, men der bør også være mulighed for, at borger selv kan ”visitere” sig til et rehabiliteringstilbud. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der oftest er tale om individuelle forløb.

Der pågår i øjeblikket et arbejde i regionalt regi med at sikre overgang fra sygehus til et kommunalt tilbud. Konkret skal der fra sygehus udarbejdes en behovsvurdering – altså et redskab, der skal beskrive borgerens behov for rehabilitering. Dette forventes pilotafprøvet i nærmeste fremtid.

På baggrund af dette har fagenheden udarbejdet tre modeller for, hvordan et rehabiliteringstilbud i Brønderslev Kommune kan se ud. Der fremlægges 3 modeller:

Model 1 tilgodeser det brede rehabiliteringsbegreb og sikrer, at der er fokus på såvel den enkelte borger med en kronisk sygdom, dennes evt. fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet samt de pårørendes behov for støtte. Her er der behov for enkelte omprioriteringer inden for området.

Model 2 beskriver et tilbud, hvor der bliver et større behov for at omprioritere i forhold til de tilbud, kommunen i øvrigt har på området til borgere med en kronisk sygdom. Det vurderes vanskeligt at rekruttere medarbejdere hertil, grundet det lave timetal på stillingerne.

Model 3 tager afsæt i den DUT-tildeling, som Brønderslev Kommune har fået til opgaven. Det vil medføre en væsentlig omprioritering af kronikerområdet og vil tillige medføre, at der ikke kan ansættes en psykolog i tilbuddet.

Området er under udvikling, og det foreslås, at organiseringen - uanset valg af model - evalueres om 2 år.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 5. marts 2014, pkt. 7:

Model 1 indstilles godkendt. Udvalget opfordrer til at afsøge muligheden for at samarbejde med andre kommuner om ansættelse af personale. Udvalget vægter individuelle forløb frem for holdforløb. Udvalget er vidende om, at tilrettelæggelsen af opgaven i nabokommunerne er meget forskelligartet. Udvalget ser frem til dels at kunne tilbyde et robust forløb til kræftpatienter, dels at se en evaluering om 2 år.

Økonomiudvalget, 12. marts 2014, pkt. 18:

Oversendes til Byrådet.

Byrådet, 19. marts 2014, pkt. 9:

Udsat.

Fraværende:

Hans Christian Holst (Jan Thaibert mødt)

Arne M. Jensen

Supplerende sagsfremstilling

Byrådet bad om at få sagen taget af dagsordnen på sit møde den 19. marts 2014, idet der var et ønske om yderligere belysning af opgave- og ansvarsfordelingen mellem sygehus og kommune. Opgave- og ansvarsfordelingen, samt intensionerne i kræftplan III er belyst i vedhæftede notat, hvor der er givet svar på spørgsmål stillet af Byrådsmedlem Claus Kongsgaard.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget genoptager drøftelsen af sagen.

Social- og Sundhedsudvalget, 2. april 2014, pkt. 1:

Udvalget indstiller model 3, og ønsker at følge opgaven tæt.

Økonomiudvalget, 9. april 2014, pkt. 21:

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling indstilles godkendt. Der ønskes evaluering efter 1 år.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Valg af medlem til legatbestyrelsen i Krista og Hans Risagers fond


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

I henhold til fundats for Krista og Hans Risagers fond udpeger Byrådet et medlem til bestyrelsen. Valget er gældende for Byrådets valgperiode.

Byrådets repræsentant i bestyrelsen skal i henhold til fundatsen være bosat i den tidligere Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Fondens formål er at støtte udviklingen af Brønderslev by og lokalområdet, der geografisk omfatter Brønderslev Kommune, som den var afgrænset i 1985.

Støtte fra fonden gives hovedsageligt i form af legater, der uddeles efter bestyrelsens skøn en eller flere gange årligt. Der skal være tale om en særlig indsats, der fortjener en påskønnelse, eller som for at komme til fuld udfoldelse, behøver støtte.

Fondens grundkapital udgjorde ved stiftelsen i 2010 6.859.972 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 9. april 2014, pkt. 24:

Oversendes til Byrådet.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Karsten Frederiksen valgt.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


19. Takkekort


Resume

Sagsforløb: BY

Judit Sørensen, Ældreområdet - Pension

Beslutning

Taget til efterretning.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


20. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Sundhedshus - status og indhold givet af Ole Jespersgaard.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


21. Lukket punkt: Frigivelse af rådighedsbeløb


Til toppen


22. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 23. september 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach