Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 3. september 2014
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 14,15 og 16 rykkes frem, hvor pkt. 16 tages først.

Ole Bruun ønsker pkt. vedr. 1. behandling af budget på dagsorden.

Spørgsmål fra medlemmer

 • Hvad er der sket siden tidsplan for ny miljøgodkendelse for Krogenskjær ikke kan gennemføres med hensyn til mulighed for lukning pr. 1. juli 2014, hvis fortsat lugtgener (Arne M. Jensen)

 • Hvad vil kommunen gøre for at understøtte indkøb af økologiske fødevarer (Ole Bruun)

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende eventuelt indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra ét eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


4. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2014, der ud over skøn over udviklingen i budget 2014 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2015.

Budgetopfølgningen udviser forventede netto mindreudgifter på i alt 3,6 mio. kr. for hele 2014.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014.

Byrådet anmodes om at godkende halvårsregnskabet pr. 30. juni 2014.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011, skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige korrektioner i budget 2015 på de forskellige politikområder.

Halvårsregnskabet viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

Serviceudgifter 17.570.000
Overførsler -10.658.000
Finansiering -10.557.000
Netto mindreforbrug -3.645.000

Pr. 1. januar 2014 blev UngeCentret etableret. Dermed varetages anbringelsesområdet (0-18 år) fremover i to forskellige organisatoriske enheder og budget/regnskab vil fremgå på to forskellige politikområder. For at sikre sammenhængen på anbringelsesområdet, ses området i denne budgetopfølgning under ét.

I forhold til 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 er det samlede resultat forbedret med 8,181 mio. kr.Dette skyldes primært væsentligt øgede indtægter på finansieringssiden samt et betydeligt mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på Social- og Sundhedsudvalgets område.Omvendt forventes et yderligere merforbrug på serviceudgifterne på Børne- og Skoleudvalget samt Beskæftigelsesudvalgets politikområder.

Halvårsregnskabet viser også i lighed med 1. budgetopfølgning, at der er særlige udfordringer i forhold til at opnå den forventede besparelse med Flerårsaftalen på handicap- og psykiatriområdet. Den aktuelle udfordring ser pr. 30/6 ud til at udgøre ca. 18,5 mio. kr., der forventes i merforbrug på området i indeværende år.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering

af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

Halvårsregnskabet er behandlet i fagudvalgene på møderne i august måned med følgende beslutninger:

Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgningen den 12. august med følgende bemærkninger:

Forretningsledelsen anbefaler følgende indsatser som følge af det markante merforbrug på serviceudgifterne

Indenfor flerårsaftalens område skal der sættes fokus på:

 • At indhente efterslæbet som følge af forsinkelsen af igangsætningen af ekstraindsatsen med re-visitation, således der kun bliver tale om en forskydning af effekten. I forbindelse hermed skal der være fokus på sagerne med størst potentiale.

 • At finde baggrunden for at antallet af nye sager er vokset mere end forventeligt, og dermed kan forklare hvorfor udgiftsniveauet generelt er steget på området.

Indenfor området Udsatte børn og unge, skal det undersøges nærmere, hvorfor stigningen til udgifterne til forebyggende foranstaltninger er vokset så kraftigt, således det bliver muligt at bremse denne udvikling.

Til alle fagudvalg med markante skred i serviceudgifterne skal der laves forslag til kompenserende besparelser

Forretningsledelsen konstaterer, at der umiddelbart er finansiering af overskridelsen i 2014, men at der kan blive store udfordringer for finansieringen i 2015”

Miljø- og Teknikudvalget den 18. august 2014:

Udvalget tog halvårsregnskabet til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget den 19. august 2014:

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget den 20. august 2014:

Udvalget indstiller de forelagte besparelsesforslag på 1,33 mio. kr. godkendt til delvis finansiering af merudgifterne på 2,6 mio. kr. De resterende ca. 1,3 mio. kr. indstilles finansieret af mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Udvalget ser med stor alvor på den økonomiske situation inden for flerårsaftalen og følger flerårsaftalens elementer meget tæt. Udvalget forventer, at der forelægges initiativer vedrørende især de særligt dyre enkeltsager, som gør det muligt at leve op til flerårsaftalens forudsætninger i 2015 og 2016.

Beskæftigelsesudvalget den 21. august 2014:

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Problematikken omkring merudgifter på handicap- og psykiatriområdet, herunder flerårsaftalen skal drøftes på Borgmesterens møde med udvalgsformændene i næste uge.

Fritids- og Kulturudvalget den 21. august 2014:

Til efterretning.

Ældreomsorgsudvalget den 21. august 2014:

Revideret notat om budgetopfølgning udleveret, og lægges på sagen.

Til efterretning.

Indstilling

Økonomiudvalget, 27. august 2014, pkt. 4:

Budgetaftaleparterne indkaldes til møde, efterfølgende mødes Økonomiudvalget.

Forretningsledelsen anmodes om, på baggrund af udarbejdede forslag til kompenserende besparelser til fagudvalg, afdækningskatalog og andre forslag, at fremkomme med forslag besparelser til behandling på det indkaldte møde.

Beslutning

Økonomiudvalgets beslutning taget til efterretning.

Halvårsregnskab godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Ændringsforslag til budget 2015 fra Enhedslisten


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Drøftelse af ændringsforslag til Budget 2015 fra Ole Bruun, Enhedslisten.

Sagsfremstilling

I forbindelse med forhandlingerne om budget 2015 stiller Enhedslisten følgende forslag:

Den kommunale skatteprocent (personskatten ) forhøjes med 0,4 %.

Forslaget fra Enhedslisten sættes på dagsordenen på dette tidspunkt, idet en ansøgning om skatteforhøjelse skal være indsendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet inden den 5. september 2014.

Indstilling

Økonomiudvalget, 27. august 2014, pkt. 6:

Fremsendes til Byrådet.

V, C ønsker ikke at indsende ansøgning.

Beslutning

Ansøgning afsendes ikke efter følgende afstemning:

 • For afsendelse: 11 (A+F+Ø)

 • Imod: 16

Bilag

Til toppen


6. Regulering vedrørende lovændringer fra lov- og cirkulæreprogram 2015, DUT-kompensation i 2014


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

På lov- og cirkulæreprogrammet 2015 er der en række lovændringer, der har konsekvenser i 2014. Brønderslev Kommune bliver med DUT-kompensationen tilført netto 1.342.000 kr. i merudgift, som følge af disse lovændringer.

Byrådet anmodes om at godkendelse af tillægsbevilling.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune bliver i 2014 tilført ialt 1.342.000 kr. i DUT-kompensation, som følge af lovændringer på lov- og cirkulæreprogrammet for 2015.

De væsentligste ændringer er:

 • Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. (LCP, pkt. 7) + 148 t.kr.

 • Europa-Parlamentsvalget i 2014. (LCP, pkt. 8) +82 t.kr.

 • Forlængelse af uddannelsesordningen for ledige, målretning af 6 ugers selvvalgt uddannelse m.v.) (LCP, pkt. 41) +196 t.kr.

 • Øget administrative udgifter som følge af den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning. (LCP, pkt. 42) +226 t.kr.

 • Erhvervsuddannelsesreformen medfører ændringer på vejledningsområdet. (LCP, pkt. 43) +491 t.kr.

 • Ændring af kommunale bidrag til frie grundskoler og deres SFO, afledt af Folkeskolereformen. (LCP, pkt. 47) +117 t.kr.

 • Socialstyrelsens/VISO's overtagelse af specialrådgivningsydelser samt koordinering af vidensudvikling på området. (LCP, pkt. 30) -310 t.kr.

 • Kontanthjælpsreformen har en afledt effekt på økonomisk friplads (LCP, pkt. 39) +149 t.kr.

 • Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v. (LCP, pkt. 38) -3.504 t.kr.

 • Ny sygedagpengemodel, L194 ændring af love om sygedagpenge, aktiv beskæftigelsesindsats m.v. afledt effekt etablering af Jobafklaring. 3.434 t. kr.

 • Ændring af lov om uddannelsesordning for ledige der har opbrugt deres dagpengeret -590 t. kr.

 • Indførelsen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse forventes at have effekt på udgifter til kontanthjælp og aktivering af kontanthjælpsmodtagere -220 t.kr.

 • Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v. (LCP, pkt. 40) +477 t.kr.

 • Styrket rehabilitering af kræftpatienter. (LCP, pkt. 34) 208 t.kr.

 • Kontanthjælpsreformen har en afledt effekt på boligsikring. (LCP, pkt. 39) +204 t.kr.

Konsekvenserne ved de enkelte lovændringer fordeler sig på politikområder jfr. bilag.

Stabschefen for Økonomi Personale og IT foreslår, at der godkendes en tillægsbevilling på netto 1.342.000 kr. i merudgift i 2014, som følge af lovændringer.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen. Bemærkninger fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 27. august 2014, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Forslag om etablering af Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

KKR og Kontaktudvalget fremsender forslag om tilslutning til det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland om vækst og udvikling – Business Region North Denmark og i givet fald afsættelse af 15,00 kr. pr. indbygger til samarbejdet.

Samarbejdet etableres pr. 1. januar 2015. Vedtægter mv. vil komme til behandling hos de deltagende parter i efteråret 2014.

Byrådet anmodes om stillingtagen til, hvorvidt Brønderslev Kommune skal tilslutte sig samarbejdet.

Sagsfremstilling

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har i foråret 2014 i regi af KKR og Kontaktudvalget drøftet muligheden for at etablere et nyt forstærket samarbejde om erhvervsudvikling og turisme. På den baggrund har der været nedsat en gruppe på tværs af kommuner og region, som har udarbejdet et konkret oplæg til, hvordan et sådant samarbejde kunne realiseres. Oplægget er drøftet på KKR-møde den 6. juni 2014 og på Kontaktudvalgsmøde den 11. juni 2014. Begge fora har anbefalet initiativet og ønsket det fremsendt til behandling i de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Formål og indhold

Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant rolle i forhold til udvikling og vækst i eget område. Både nationalt og internationalt er der en erkendelse af, at lokale og regionale myndigheder sammen med virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan udnytte geografiske og historiske styrkepositioner som afsæt for fremtidig vækst. På den baggrund har mange regioner i Danmark og Europa etableret nye samarbejdsstrukturer – ofte under betegnelsen Business Regions – som fælles afsæt for et stærkere samarbejde.

Med henblik på at fastholde og udvikle væksten i Nordjylland og understøtte fremtidig jobskabelse i regionen foreslås derfor etableret et nyt forstærket samarbejde imellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland pr. 1. januar 2015. Samarbejdet benævnes: Business Region North Denmark – fælles om vækst og udvikling.

Samarbejdet vil give de nordjyske kommuner og Regionen mulighed for målrettet at samarbejde om fælles satsninger, som flere eller alle parter finder centrale for en fælles vækstdagsorden. De fælles satsninger vil samtidig sikre en tæt kobling imellem de enkelte kommuners egne udviklingsstrategier og den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi, REVUS. Endelig vil de fælles satsninger være gode platforme for at søge betydelig ekstern finansiering til regionale vækstinitiativer.

Det nye samarbejde vil således påtage sig en vigtig rolle mellem det strategiske niveau, hvor rammen sættes af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (REVUS) sammen med de kommunale strategier og det udførende niveau, hvor en lang række aktører, herunder de enkelte kommuner og Regionen, fortsat skal fungere som program- og projektansvarlige. Samarbejdet får således sin styrke på det operationelle niveau og vil bidrage til at samle kræfterne i regionen og sikre mere koordinerede indsatser.

Succeskriterierne for Business Region North Denmark vil være:

 • Tydelig samklang imellem kommunernes vækststrategier og den regionale vækst- og udviklingsstrategi

 • Et dagsordenssættende og proaktivt partnerskab på områder, der er særligt vigtige for en positiv udvikling i regionen

 • Igangsætning af en række konkrete fælles initiativer, så fælles midler kommer ’ud at arbejde’

 • Udbyttet af investeringer via partnerskabet bliver større via betydelig ekstern medfinansiering

 • Regionens samlede kompetencer og styrkepositioner synliggøres for arbejdskraft og investorer

Alle kommuner og Regionen har allerede i dag bundet engagement og ressourcer i en række fælles tiltag: Norddanmarks EU-kontor, Væksthus Nordjylland, Visit Nordjylland mm. Der findes ikke i dag et forum, hvor partnerne sammen og tværgående kan drøfte deres engagement i disse indsatser. På turismeområdet er der yderligere et særligt behov for samarbejde de kommende år som konsekvens af den ændrede nationale satsning. Disse tiltag er alle centrale i forhold til det nye samarbejde og vil derfor indgå som en del af den fælles kerne.

Indsatsområderne for Business Region North Denmark – som også rummer ovenstående tiltag - vil være:

 • Erhvervsudvikling og jobskabelse

Cementering og videreudvikling af regionale styrkepositioner og fælles platforme. Regionale virksomheds- og iværksætterprogrammer

 • Turisme

Ny platform for fremtidigt nordjysk turismesamarbejde. Match til regeringens ’Vækstplan for dansk turisme’. Udvikling af turisme som erhverv

 • Adgang til kvalificeret arbejdskraft

Samle og styrke indsats for virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft. Fastholdelse af nyuddannede og udenlandsk arbejdskraft

 • Infrastruktur

Koordinering af planstrategier med henblik på at understøtte en funktionelt sammenhængende region. God tilgængelighed både fysisk og digitalt

 • Internationalt samarbejde

Øget internationalt samarbejde og hjemtag af flere midler. Styrkelse og synliggørelse af EU-kontoret i Nordjylland og Bruxelles

Organisering

For at indfri målene skal det nye samarbejde være kendetegnet ved følgende principper:

 • Beslutningskraft

 • Handlekraft

 • Medejerskab

 • Samarbejde

 • Fleksibilitet

Business Region North Denmark bør derfor have en enkel og smal organisering kendetegnet ved et dagsordenssættende og igangsættende samarbejde, fælles midler til fælles indsatser og fleksibilitet i medfinansiering på yderligere projekter og endelig et skarpt fokus på opfølgning og evaluering.

Konkret foreslås Business Region North Denmark etableret som et selvstændigt samarbejde med egne vedtægter, f.eks. i form af en forening. Samarbejdet ledes af en bestyrelse med borgmestrene fra de 11 kommuner og regionsrådsformanden samt en direktion med kommunaldirektørerne og direktøren for Region Nordjylland. Der etableres et bredt sammensat Erhvervsforum, som kan give inspiration til fremtidige satsninger og foreslå konkrete initiativer. Erhvervsforum kan om relevant etablere temagrupper om udvalgte emner. Bestyrelse, direktion og Erhvervsforum betjenes af et fælles sekretariat bestående af medarbejdere fra kommuner og Region.

Det nye samarbejde vil ikke være udførende på de konkrete fælles projekter. Operatøransvar placeres hos de enkelte kommuner (erhvervskontor, turistkontor, forvaltning mv.) eller Regionen ud fra interesse og forudsætninger. Den ansvarlige kommune varetager projektledelse på vegne af og i tæt samarbejde med øvrige deltagende kommuner og eksterne partnere herunder erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner m.fl. Væksthus Nordjylland, EU-kontoret og en evt. ny fælles turismeenhed kan ligeledes tildeles operatøransvar.

Økonomi

Alle kommuner og regionen bidrager til samarbejdet med et basisbidrag. Dette består af:

 • Deltagelse i møder i bestyrelse og direktion

 • Udpegning af medlemmer til ErhvervsForum

 • Medarbejdertimer til det fælles sekretariat

 • 15 kr. pr. indbygger fra hver kommune / 9 kr. pr. indbygger for Regionen, hvoraf en andel disponeres af bestyrelsen til fælles initiativer og resten disponeres af den enkelte kommune/Regionen til deltagelse i konkrete projekter efter ønske

De enkelte kommuner og Regionen kan herudover vælge yderligere at medfinansiere konkrete projekter, som nogle eller alle parter i samarbejdet tager initiativ til. Størrelse og fordeling af den konkrete medfinansiering, som kan være både kontant og timer, aftales konkret for det enkelte projekt.

De 15 kr. pr. indbygger fra kommunerne – svarende til ca. 8,7 mio. kr. - foreslås disponeret således:

 • 5 kr. disponeres af bestyrelsen til fælles erhvervsinitiativer

 • 5 kr. disponeres af den enkelte kommune til deltagelse i konkrete projekter efter eget valg

 • 1 kr. til analyser, mødeaktivitet m.v.

 • 4 kr. reserveres til en fælles turismeindsats

De 9 kr. pr indbygger fra Regionen – svarende til ca. 5,2 mio. kr. - foreslås disponeret således:

 • 3 kr. til en styrkelse af EU-kontorets indsats i Bruxelles

 • 5 kr. disponeres af Regionen til deltagelse i konkrete projekter efter eget valg

 • 1 kr. til analyser m.v.

Dertil kommer den nuværende finansiering af Norddanmarks EU-kontor (2. kr. pr. indbygger pr. kommune, dog 1,8 mio. kr. fra Aalborg Kommune og Region Nordjylland) og Væksthus Nordjylland (ca. 40 kr. pr. indbygger pr. kommune som bundne midler via bloktilskud).

Herudover kan det nye samarbejde søge finansiering via de regionale udviklingsmidler/EU-strukturfonde, som administreres af Vækstforum samt statslige pulje og EU-programmer.

Tidsplan

Tidsplan for etablering af Business Region North Denmark:

 • August – oktober: oplæg indgår i budgetforhandlinger i kommuner og region

 • Oktober – december: forberedelse, vedtægter mv. godkendes af deltagende parter, udpegninger

 • 1.1.15: ikrafttræden

Kommunaldirektøren foreslår, at Brønderslev Kommune tilslutter sig samarbejdet og afsætter midler hertil på budget 2015.

Økonomi

I basisbudgettet for 2015 er der indlagt forslag til teknisk korrektion med 540.000 kr. til samarbejdet, svarende til 15 kr. pr. indbygger. Beløbet foreslås finansieret af puljen "Øvrige tilskud" under Erhvervsservice og Iværksætteri, som er på i alt 738.414 kr.

Indstilling

Økonomiudvalget, 27. august 2014, pkt. 9:

Indstilles godkendt med finansiering fra pulje som foreslået.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Frigivelse af rådighedsbeløb fra anlægsbudgettet 2014 til overførsel til fortsat drift af service- og rengøringsområdet


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 1,5 mio. kr. fra anlægsrammen for anvendelse til løbende bygningsvedligeholdelse.

Sagsfremstilling

Anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse blev udvidet med 3 mio. kr. i forbindelse med budgetlægningen for 2014 med henblik på frigivelse i større puljer til gennemførelse af løbende bygningsvedligeholdelse m.v.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 1,5 mio. kr. fra anlægsrammen for bygningsvedligeholdelse.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der i forbindelse med budget 2014 blev overført 3,0 mio. kr. fra drift til anlæg vedr. bygningsvedligeholdelse.

Den 29. januar 2014 blev der frigivet 1,5 mio. kr., så de resterende 1,5 mio. kr. bedes frigives.

Indstilling

Økonomiudvalget, 27. august 2014, pkt. 10:

Indstilles frigivet.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


9. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af pædagogiske tiltag indenfor Børne- og Skoleudvalgets område 2014


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 250.000 kr. til gennemførelse af tiltag indenfor Børne- og Skoleudvalgets område.

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere frigivet midler fra anlægsbudgettet til vedligeholdelse af kommunale bygninger til gennemførelse af mindre projekter, som har karakter af pædagogiske tiltag indenfor Børne- og Skoleudvalgets område og måske knap så meget karakter af vedligeholdelse.

Ordningen har vist sig at være særdeles succesfuld og effektiv.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver kr. 250.000 til gennemførelse af pædagogiske tiltag indenfor Børne- og Skoleudvalgets område. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb afsat til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der er 5.253.229 kr. tilbage på bygningsvedligeholdelse for kommunale ejendomme efter frigivelsen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 27. august 2014, pkt. 11:

Indstillet godkendt.

Oversigt over forbrug ønskes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


10. Frigivelse af anlægsmidler til Jerslev Aktivitetssal


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Fagenheden for Børn og Kultur anmoder om frigivelse af anlægsbevilling på 1.050.000 kr. til Jerslev Aktivitetssal.

Sagsfremstilling

På budget 2014 er der afsat 1.050.000 kr. på anlæg som tilskud til etablering af Jerslev Aktivitetssal.

Jerslev Aktivitetssal er under etablering og i den forbindelse har styregruppen bag Jerslev Aktivitetssal ønsket at få frigivet de bevilgede anlægsmidler.

Projektet indeholder en samling af byens aktiviteter i den nye aktivitetssal. Konceptet er fysisk og mentalt at åbne idrætshallen mod omgivelserne samt at skabe god forbindelse mellem de enkelte faciliteter i selve bygningen.

Den nye aktivitetssal skal indeholde sal med rumopdeling, depoter/redskabsrum, fitnesscenter, spinningslokale og mødelokale, hvor der er mulighed for trådløs opkobling. Dette vil give mulighed for nye brugere, bl.a. fra skolen, byen, fra Hellum Idrætsforening og fra det store opland. Der vil være mulighed for idræt for hele familien. Udvidet halkapacitet indfrier behov for flere timer til idræt i skoletiden. På sigt ønskes fodboldafdelingen flyttet til centret og udbygget med et nyt cafeteria.

Fagenheden for Fritid og Kultur foreslår, at anlægsmidlerne frigives.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der i budget 2014 er afsat 1.050.000 kr. til Jerslev Aktivitetssal.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 21. august 2014, pkt. 9:

Indstilles frigivet.

Økonomiudvalget, 27. august 2014, pkt. 12:

Indstilles frigivet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Frigivelse af anlægsmidler til selvbetjeningsløsning i Hjallerup Bibliotek


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fagenheden for Børn og Kultur anmoder om frigivelse af anlægsbevilling på 300.000 kr. til etablering af selvbetjeningsløsning i Hjallerup Bibliotek.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalerne for 2014 blev der afsat 300.000 kr. til etablering af "åbent bibliotek" på Hjallerup Bibliotek. Beslutningen skal ses i sammenhæng med personalebesparelsen på biblioteksområdet på 278.000 kr. Etableringen af "åbent bibliotek" er med til at sikre serviceniveauet.

Der er allerede "åbent bibliotek" på Dronninglund Bibliotek som fungerer meget tilfredsstillende og som bruges flittigt af borgerne i området. Biblioteket forventer det samme vil ske i Hjallerup.

Anlægsbevillingen dækker udgifter i forbindelse med bygningsændringer samt udgifter til overvågning, adgangsforhold og selvbetjeningsløsninger.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at der frigives 300.000 kr. til etableringen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der i budget 2014 er afsat 300.000 kr. til selvbetjeningsløsning på Hjallerup bibliotek.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 21. august 2014, pkt. 10:

Indstilles frigivet.

Økonomiudvalget, 27. august 2014, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


12. Tilskud til Thise Idrætsforening til ombygning/renovering af klubhuset


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af beløb til ombygning/renovering af klubhuset i Thise.

Sagsfremstilling

Thise Idrætsforening byggede i 1969 det nuværende klubhus. Huset er indrettet med to mindre og et større omklædningsrum, dommer omklædningsrum og køkken/cafeteria. Klubhuset er løbende blevet vedligeholdt, men trænger nu til en større renovering.

Renoveringen omfatter, at der laves fire omklædningsrum, et vaskerum/opbevaringsrum, to omklædningsrum til dommere, mødelokale og fordelingsgang.

Thise Idrætsforening oplyser, at der ikke er søgt tilskud fra fonde, da at de har erfaring med, at fondene gerne ser kommunal støtte for at ville bidrage. De forventer efterfølgende at sende ansøgning om tilskud til Grøn Ordning, Spar Nord Fonden og Sparekassen Vendsyssels Fonden.

Foreningen har 592 medlemmer.

Økonomi:

Materialeudgifter efter overslag Stark 440.000 kr.
Uforudsete omkostninger 60.000 kr.
Pris inkl. moms 500.000 kr.

Renoveringen gennemføres ved hjælp af frivilligt arbejde i det omfang, det er muligt indenfor lovgivningen.

Tilskud til Thise Idrætsforening vil skulle finansieres over Fritids- og Kulturudvalgets anlægsbudget.

Sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde den 21. august 2014:

Thise Idrætsforening har fremsendt uddybning af ansøgning, der er vedlagt som bilag.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der i budget 2014 er afsat en pulje på 1 mio. kr. til anlæg på Fritids- og Kulturudvalget område, og der er 925.000 kr. tilbage i puljen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 28. maj 2014, pkt. 8:

Udvalget ønsker yderligere beskrivelse af projektet.

Svend Erik Trudslev fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget, 21. august 2014, pkt. 13:

Udvalget kan bevilge 200.000 kr., som indstilles frigivet.

Økonomiudvalget, 27. august 2014, pkt. 14:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


13. Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb for vinduesudskiftning på Flauenskjold Skole


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive en anlægsbevilling på 525.000 kr. for en nødvendig vinduesudskiftning på bygningsafsnittet "Fyldepennen" på Flauenskjold Skole.

Sagsfremstilling

Som et forsat led i nødvendig udskiftning af nedslidte og utætte vinduer i kommunale bygninger i Brønderslev kommune, søger Fagenheden for Teknik og Miljø om frigivelse af midler til udskiftning af nedslidte og utætte vinduer der giver anledning til kulde og trækgener i bygningsafsnittet "Fyldepennen" på Flauenskjold Skole. Flauenskjold Skole indgår i plan for udskiftning af den mest trængende vinduer.

Fagenheden har beregnet en samlet anlægsudgift på 525.000 kr.

Anlægsudgiften foreslås finansieret med 525.000 kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse for kommunale ejendomme 2014.

Herefter udgør anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse 4.728.229 kr.

Fagenheden for Miljø og Teknik foreslår, at Byrådet frigiver 525.000 kr. fra anlægsbudgettet 2014 afsat til bygningsvedligeholdelse af kommunale ejendomme.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen bekræfter, at der er efter frigivelsen er 4.728.229 kr. tilbage på bygningsvedligeholdelsen i 2014.

Indstilling

Økonomiudvalget, 27. august 2014, pkt. 15:

Indstilles frigivet.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


14. Nedlæggelse af Agersted Skole pr. august 2015


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet skal træffe beslutning om nedlæggelse af skolen efter ”Bekendtgørelse om proceduren ved en skolenedlæggelse”, herunder at skoledistriktet henlægges til enten Dronninglund Skoles eller Asaa Skoles distrikt. Derudover skal der tages stilling til forslag til tids- og handleplan for offentlig høring og indhentning af udtalelser fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Sagsfremstilling

Byrådet har på sit møde den 18. juni 2014 besluttet, at Agersted Skole nedlægges som selvstændig skole med virkning fra august 2015. Nedlæggelse er begrundet med et vigende elevantal i skolens distrikt samt behov for at optimere anvendelsen af ressourcerne på skoleområdet.

Agersted Skole har i skoleåret 2014/2015 et samlet elevantal på 0. – 6. klassetrin på 86 elever.

Af opgørelser fra folkeregistreret fremgår det, at der i de kommende 5 år vil være et relativt lavt antal skolesøgende børn i distriktet. Det vil på den baggrund være vanskeligt både økonomisk og fagligt at opretholde en bæredygtig drift af skolen.

Udviklingen i antallet af skolesøgende børn i Agersted Skoles skoledistrikt.

Årgang 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Antal børn 18 12 8 11 13 11

I forhold til de økonomiske konsekvenser for Brønderslev Kommune ved lukningen af Agersted Skole henvises til det vedlagte bilag, der blev fremlagt for Byrådet på mødet den 18. juni 2014.

I analyse af strukturscenarier fremgår det, at eleverne fra Agersted Skoles nuværende skoledistrikt vil kunne være på både Asaa Skole og Dronninglund Skole.

Fagenheden for Børn og Kultur anbefaler Byrådet:

 • At Agersted Skole nedlægges med virkning fra august 2015

 • At der træffes beslutning om at henlægge Agersted Skoles skoledistrikt til enten Asaa Skoles eller Dronninglund Skoles skoledistrikt med virkning fra 1. august 2015.

 • At der i relation til bekendtgørelsens anvisninger gennemføres en offentlig høring på minimum 8 uger.

 • At forslaget fremlægges til gennemsyn i Borgerservice i Brønderslev og Dronninglund

 • At forslaget annonceres i dagbladet Nordjyske og på kommunens hjemmeside

 • At der indhentes udtalelse fra skolebestyrelsen ved de berørte skoler

 • At det skitserede forslag til tids- og handleplan, herunder høringsperiode med frist for indsigelser mod forslaget, godkendes.

 • At behandlingen af forslaget gennemføres i 2014 efter følgende tidsplan:

19. august: 1. behandling i Børne- og Skoleudvalget

27. august: 1. behandling i Økonomiudvalget

3. september: 1. behandling i Byrådet

19. september: Sidste frist for offentliggørelse af forslaget med høring og

frister

14. november: Sidste frist for fremsendelse af forslaget til udtalelse i de

berørte skolebestyrelser

2. december: 2. behandling i Børne- og Skoleudvalget

10. december: 2. behandling i Økonomiudvalget

17. december: 2. behandling i Byrådet

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 19. august 2014, pkt. 7:

Udvalget indstiller, at Agersted Skoles distrikt henlægges til Asaa Skoles distrikt og fremsender forslaget til godkendelse i Byrådet.

Økonomiudvalget, 27. august 2014, pkt. 17:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun og Jens Andersen er imod.

Bilag

Til toppen


15. Nedlæggelse af Serritslev Skole pr. august 2015


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet skal træffe beslutning om nedlæggelse af skolen efter ”Bekendtgørelse om proceduren ved en skolenedlæggelse”, herunder at skoledistriktet henlægges til Skolegades Skoles distrikt samt tids- og handleplan for offentlig høring og indhentning af udtalelser fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 18. juni 2014 besluttet, at Serritslev Skole nedlægges som selvstændig skole med virkning fra august 2015. Nedlæggelse er begrundet med et vigende elevantal i skolens distrikt samt behov for at optimere anvendelsen af ressourcerne på skoleområdet.

Serritslev Skole har i skoleåret 2014/2015 et samlet elevantal på 0. – 4. klassetrin på 71 elever. Af opgørelser fra folkeregisteret fremgår det, at der i de kommende 5 år vil være et fald i antallet af skolesøgende børn i skolens distrikt. Det vil på den baggrund være vanskeligt både økonomisk og fagligt at opretholde en bæredygtig drift af skolen.

Udviklingen i antallet af skolesøgende børn i Serritslev Skoles skoledistrikt.

Årgang 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Antal børn 23 15 14 9 20 5 7 (maj)

Der er tradition for, at et betragteligt antal forældre bosiddende i Serritslev Skoles distrikt vælger friskolen i Stenum i stedet for folkeskolen. Det kan derfor ikke forventes, at det i tabellen anførte antal børn samtidig er et udtryk for det elevantal, der vil kunne forventes på Serritslev Skole, hvis skolen opretholdes.

I forhold til de økonomiske konsekvenser for Brønderslev Kommune ved lukningen af Serritslev Skole henvises til vedlagte bilag, der blev fremlagt for Byrådet på mødet den 18. juni 2014.

Fagenheden for Børn og Kultur anbefaler Byrådet:

 • At Serritslev Skole nedlægges med virkning fra august 2015

 • At Serritslev Skoles skoledistrikt henlægges til Skolegades Skoles skoledistrikt med virkning fra 1. august 2015.

 • At der i relation til bekendtgørelsens anvisninger gennemføres en offentlig høring på minimum 8 uger.

 • At forslaget fremlægges til gennemsyn i Borgerservice i Brønderslev og Dronninglund

 • At forslaget annonceres i dagbladet Nordjyske og på kommunens hjemmeside

 • At der indhentes udtalelse fra skolebestyrelsen ved de berørte skoler

 • At det skitserede forslag til tids- og handleplan, herunder høringsperiode med frist for indsigelser mod forslaget, godkendes.

 • At behandlingen af forslaget gennemføres i 2014 efter følgende tidsplan:

19. august: 1. behandling i Børne- og Skoleudvalget

27. august: 1. behandling i Økonomiudvalget

3. september: 1. behandling i Byrådet

19. september: Sidste frist for offentliggørelse af forslaget med høring og

frister

14. november: Sidste frist for fremsendelse af forslaget til udtalelse i de

berørte skolebestyrelser

2. december: 2. behandling i Børne- og Skoleudvalget

10. december: 2. behandling i Økonomiudvalget

17. december: 2. behandling i Byrådet

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 19. august 2014, pkt. 8:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 27. august 2014, pkt. 18:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun og Jens Andersen er imod.

Bilag

Til toppen


16. Strategiplan på skoleområdet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet anmodes om at godkende forslag til strategiplan på skoleområdet i Brønderslev Kommune. Strategiplanen er udarbejdet i forbindelse med drøftelse af strukturændringer til budget 2015 og indeholder forslag til udvikling af skolevæsenet inden for især 3 delområder (styrkelse af skoledistrikterne, udvikling af overbygningerne samt arbejdet med inklusion).

Sagsfremstilling

Strategiplanen er udarbejdet på baggrund af Byrådets drøftelser og beslutninger til mødet den 18. juni 2014.

Strategiplanen har til formål at styrke det kommunale skolevæsen i Brønderslev Kommune ved fortsat at sikre en høj faglighed og kvalitet på de kommunale skoler og samtidig skabe stabilitet på undervisningsstederne i en periode under de nuværende kendte forudsætninger. Det sker med en opmærksomhed på udfordringen med faldende børnetal i de kommende år.

Strategiplanen skal derfor sætte retning på udviklingen af skoleområdet og gennem dialog og åbenhed sikre en høj grad af involvering for interessenterne på skoleområdet i Brønderslev Kommune.

Strategiplanen bygger på nogle af de tidligere drøftelser vedrørende strukturændringsforslag samt tidligere forslag til masterplan på skoleområdet. Strategiplanen har endvidere været drøftet i skoleledergruppen med henblik på at medtage deres input til de enkelte delelementer.

Strategiplanen indeholder pejlemærker og opmærksomhedspunkter på følgende 3 delområder:

 • Styrkelse af skoledistrikterne

 • Udvikling af overbygningen

 • Styrkelse af inklusionsindsatsen

Inden for hvert af områderne peges der på, hvilke retninger og opmærksomhedspunkter Fagenheden for Børn og Kultur ser.

Børne- og Skoleudvalget skal på mødet præsenteres for og drøfte forslag til strategiplan. Udvalget skal desuden drøfte tilrettelæggelse af den videre proces med behandling af strategiplanen, både i relation til inddragelse af bestyrelser, MED-udvalg samt den videre politiske proces.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 19. august 2014, pkt. 9:

Udvalget ønsker:

 • at pkt. 1 på side 7 omformuleres, og at punkterne 1 og 2 på side 10 slettes

 • at der arbejdes videre med Model 3 og mulighed for at oprette profil-klasser

 • at der på sigt kan arbejdes med en videre styrkelse af overbygningsstrukturen

 • at der arbejdes videre med mulige modeller for organisation og struktur for 10. klasse tilbuddet

Med disse tilføjelser fremsendes Strategiplanen til godkendelse i Byrådet.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 27. august 2014:

Børne- og Skoleudvalget foreslår følgende tekst til punkt 1 på side 8 i strategiplanen:

Fokuspunkter ved etablering af større skoleenheder:

 1. Skolestrukturen bør ændres således, at der bliver en bedre og mere fleksibel anvendelse af ressourcerne; både de økonomiske og de pædagogiske. Desuden forventes det, at større enheder bliver mere økonomiske robuste og derved opnår en fleksibilitet i forhold til at imødekomme de pædagogiske behov, der opstår i løbet af et skoleår.

Økonomiudvalget, 27. august 2014, pkt. 19:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun er imod.

Bilag

Til toppen


17. Ophør af samarbejde om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)


Resume

Sagsforløb: FL/BE/BS/ØK/BY

Jammerbugt Kommune anmoder om udtrædelse af "UU Vendsyssel Øst Vest" pr. 1. januar 2015.

Anmodningen sker ud fra selskabets regler som fastsætter, at en kommune kan udtræde med et års varsel fra den 1. januar, medmindre de deltagende kommuner er enige om, at opløse selskabet med kortere frist.

Byrådet anmodes om at tage stilling til anmodningen.

Sagsfremstilling

UU er i dag organiseret i et selvstændigt selskab i samarbejde mellem Jammerbugt og Brønderslev Kommune under navnet "UU Vendsyssel Øst Vest". Der er tale om et selskab efter den kommunale styrelseslovs § 60.

Selskabet kan opløses i henhold til den kontrakt, der er indgået med en frist på et år gældende fra 1. januar, medmindre de deltagende kommuner er enige om at opløse selskabet med kortere frist.

Jammerbugt Kommune ønsker at opløse selskabet og hjemtage UU til Jammerbugt Kommune pr. 1. januar 2015.

Personalemæssige konsekvenser

Virksomhedsoverdragelsesloven vil gælde for medarbejderne ansat i UU.

Indstilling

Forretningsledelsen, 5. august 2014, pkt. 5:

Forretningsledelsen anbefaler at imødekomme Jammerbugts anmodning, såfremt

det kan ske inden for rammerne af loven om virksomhedsoverdragelse og uden yderligere økonomiske udgifter for nogle af kommunerne.

Børne- og Skoleudvalget, 19. august 2014, pkt. 14:

Forretningsledelsens anbefaling indstilles godkendt.


Beskæftigelsesudvalget, den 21. august 2014, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 27. august 2014, pkt. 20:

Forretningsledelsens anbefaling indstilles til godkendelse.

Claus Kongsgaard og Henning Jørgensen fra fraværende.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Til toppen


18. Fremtidig organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FL/BS/BE/ØK/BY

Byrådet anmodes om at tage stilling til den fremtidige organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning er p.t. organiseret i et § 60 selskab mellem Jammerbugt og Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune ønsker at udtræde af samarbejdet.

I henhold til Brønderslev Kommunes styrelsesvedtægt er opgaven omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) placeret under Beskæftigelsesudvalget.

På Brønderslev Kommunes budget er der afsat 3.791.000 kr. til UU.

UU er p.t. organiseret således:

Lederen af UU varetager ledelsen af UU for både Jammerbugt og Brønderslev Kommune.

I Brønderslev Kommune sidder lederen af UU fysisk i UngeCentret på Maltvej sammen med 1 ungevejleder og 1 STU-vejleder. Herudover er der i Brønderslev Kommune 4,15 grundskolevejledere (hvoraf 0,55 stilling er vakant). Grundskolevejlederne er fysisk på skolerne.

Lederen refererer til Bestyrelsen for § 60 selskabet.

Forslag til fremtidig organisering:

Det foreslås,

 • at UU fortsat er forankret i Beskæftigelsesudvalget

 • at lederen af UU referer til lederen af UngeCentret

 • at lederen af UU fortsat har personaleledelsen i forhold til medarbejderne i UU

 • at lederen, ungevejlederen og STU-vejlederen fortsat er fysisk placeret i UngeCentret på Maltvej. Det kan oplyses, at den nuværende fysiske placering og samarbejdet med de øvrige medarbejdere, der arbejder med målgruppen i UngeCentret fungerer godt. Der er fokus på tiltag til unge, der ikke er i gang med en uddannelse og de unge, der falder ud af uddannelsessystemet. P.t. er der også samarbejde omkring nye initiativer vedr. EGU (Erhvervsgrunduddannelsen) og STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)

 • at de vejledere, der varetager grundskolevejledningen fortsat møder på skolerne.

Lederen er p.t. ansat som fuldtidsleder af UU. Lederen vil fremover kun skulle dække én kommune og vil derfor skulle have tilført opgaver, der hidtil har været varetaget af vejlederne. Der er en vakant stilling i UU, hvilket gør det muligt, at få økonomien til at hænge sammen.

Opgaven omkring EGU er forankret på Produktionsskolen, men Produktionsskolen køber UU til at løse en del af opgaven, hvilket også giver UU flere midler.

Af budgetvejledningen 2015 fremgår: "at Erhvervsuddannelsesreformen medfører væsentlige besparelser på vejledningsområdet. Fremadrettet vil det som udgangspunkt kun være elever, som ikke vurderes uddannelsesparate, der vil modtage individuel gruppebaseret vejledning. Dertil kommer, at en automatisering af uddannelsesparathedsvurderingen vil medføre, at færre elever vurderes som ikke-uddannelsesparate. Endvidere medfører reformen en øget anvendelse af gruppebaseret vejledning frem for den dyre individuelle vejledning. Dertil kommer en række øvrige ændringer med kommunaløkonomiske konsekvenser."

For Brønderslev Kommunes vedkommende udgør denne besparelse340.000 kr. i 2015 stigende til 525.000 kr. fra 2017.

Dette skal drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2015.

Medarbejderne ved UU har fremsendt høringssvar vedrørende den fremtidige organisering af UU. Høringssvar er vedhæftet.

Personalemæssige konsekvenser

Virksomhedsoverdragelsesloven gælder for medarbejderne ansat i UU.

Indstilling

Forretningsledelsen, 5. august 2014, pkt. 6:

Forslag til fremtidig organisering anbefales.

Det drøftes med skolelederne, om folkeskoleområdet har ønske om en evaluering af erfaringerne med UU.

Punktet sættes på som orienteringspunkt i de relevante Fag-MED og lokaludvalg.

Børne- og Skoleudvalget, 19. august 2014, pkt. 15:


Forslaget indstilles godkendt.

Beskæftigelsesudvalget, den 21. august 2014, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 27. august 2014, pkt. 21:

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard og Henning Jørgensen fra fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


19. Partnerskabsaftale mellem Brønderslev Kommune, Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College Aalborg


Resume

Sagsforløb: FL/BE/LBR/BY

Brønderslev Kommune, Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College Aalborg, har drøftet muligheden for at indgå i et forpligtende samarbejde om at sikre, at flere unge påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse. Parterne har udarbejdet et forslag til en forpligtende aftale.

Byrådet bedes tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal indgå en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College Aalborg.

Sagsfremstilling

Byrådet i Brønderslev Kommune vedtog på møde den 18. december 2013 en Udbudspolitik. Af

denne fremgår det, at Brønderslev Kommune vil indgå partnerskabsaftaler med henblik på at sikre flere uddannelses- og praktikpladser.

Fagenheden for Beskæftigelse har på baggrund heraf afholdt møder med Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College Aalborg, i forhold til at indgå en forpligtende partnerskabsaftale, der skal bidrage til, at flere unge påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse således at virksomhederne også i fremtiden kan får den kvalificerede arbejdskraft der er behov for. Resultatet af disse møder er medsendte udkast til samarbejdsaftale.

Parterne bag aftalen ønsker at etablere et forpligtende samarbejde, der skal bidrage til, at flere unge påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse, og at der som grundlag for dette tilvejebringes det nødvendige antal praktikpladser.

Alle de involverede parter spiller en rolle i forhold til at sikre, at flere gennemfører en

erhvervsfaglig uddannelse, så virksomhederne i Brønderslev Kommune er sikret kvalificeret

arbejdskraft i fremtiden.

Der er opstillet følgende overordnede målsætning for aftalen:

Alle unge bosiddende i Brønderslev Kommune under erhvervsuddannelse på EUC Nord og Tech College Aalborg indenfor bygge- og anlæg eller industrifagene, skal i et praktikforløb hos en virksomhed.

Hovedmålet understøttes af følgende konkrete målsætninger:

 • Tilmeldingen til erhvervsuddannelserne efter 9. klasse øges til 10 pct. af årgangen(fra det nuværende niveau på 5,7%)

 • Tilmeldingen til erhvervsuddannelserne efter 10. klasse øges til 50 pct. af årgangen(fra det nuværende niveau på 46%)

 • Andelen af unge mellem 18 og 24 på offentlig forsørgelse, som ikke har en uddannelse, skal nedbringes til 8% (fra nuværende 10%), samtidig skal andelen af unge der er i gang med en erhvervsuddannelse eller har gennemført en erhvervsuddannelse hæves til 35% (fra nuværende 33%).

Omdrejningspunktet for samarbejdet vil være en arbejdsgruppe, der består af repræsentanter fra aftaleparterne (herunder UU). Aftaleparterne mødes i arbejdsgruppen ca. 3 gange årligt. Ved møderne evalueres og følges der op på effekten af de igangsatte initiativer, og indsatsen tilrettes lokalt efter skønnet behov.

Det forslås, at partnerskabsaftalen indgås for en toårig periode fra 1.oktober 2014 til 1.oktober 2016. Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel. Der vil løbende blive afrapporteret om partnerskabets resultater til de relevante politiske fagudvalg og Det lokale Beskæftigelsesråd i Brønderslev Kommune.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Byrådet tager stilling til, om Brønderslev Kommune skal indgå en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College Aalborg.

Såfremt det godkendes, at der skal indgås en partnerskabsaftale bedes Byrådet tage stilling til, om LO skal indbydes til at deltage i arbejdsgruppen, med status som observatør.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Forretningsledelsen, 12. august 2014, pkt. 11:

Forretningsledelsen anbefaler aftalen.

Børne- og Skoleudvalget, 19. august 2014, pkt. 16:


Forslaget indstilles godkendt.

Beskæftigelsesudvalget, 21. august 2014, pkt. 15:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 27. august 2014, pkt. 22:

Indstilles godkendt.

LO skal være fuldgyldigt medlem af arbejdsgruppen.

Claus Kongsgaard og Henning Jørgensen fra fraværende.

Beslutning

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Bilag

Til toppen


20. Nordjyllands Trafikselskab - orientering om regnskab 2013, prognose for 2014 og høring af budgetforslag 2015


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Nordjyllands Trafikselskab, NT, fremsender til orientering årsrapport 2013 med godkendt regnskab 2013, rapport over budgetopfølgning for 2014 samt høring af budgetforslag for 2015. Bemærkninger til budgetforslaget skal være NT i hænde senest den 25. august 2014. NT er ansøgt om udsættelse af høringssvaret til efter Byrådets møde den 3. september 2014.

Byrådet skal tage stilling til det fremsendte budgetforslag for 2015.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab, NT, fremsender til orientering NT´s årsrapport 2013 med godkendt regnskab 2013, rapport over budgetopfølgning for 2014 samt høring af budgetforslaget for 2015.

Det fremgår af NT´s årsrapport 2013, at NT´s samlede regnskab for 2013 viser et positivt resultat på 18,1 mio. kr. NT har i 2013 oplevet en passagervækst på 1 % i forhold til 2012. NT oplyser, at denne vækst ikke har slået igennem på indtægtssiden, på grund af effekten af forbruget af passagerernes lagerbeholdning af klippekort efter rejsekortets indførelse samt rejsekortets billigere takster. Den helt store økonomiske afvigelse i forhold til budget 2013 har været et markant lavere operatørudgiftsniveau på grund af en lavere prisudvikling end ventet, ligesom forbruget af flextur generelt er opbremset. NT har også realiseret besparelser på administration og salgsprovision i forbindelse med indførelse af digitalisering og effektiviseringsplaner ved indførelsen af rejsekortet og udbedring af rejseplanen.

Prognosen for budget 2014, der er udarbejdet på baggrund af første kvartal 2014 viser, at NT forventer et samlet overskud på 1,9 mio. kr. på bustrafikken og et overskud på 0,8 mio. kr. på flextrafikken. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i første kvartal 2014 samt et estimat på udviklingen i resten af 2014.

Bustrafikkens oprindelige budget 2014 er for de basale forudsætninger udarbejdet i april/maj måned 2013, dvs. før klippekortet blev erstattet af rejsekortet i foråret 2013 og inden det var kendt, at prisudviklingen på bustrafik nærmede sig et rundt nul i 2013. Sidstnævnte medfører en positiv effekt på operatørudgifterne i 2014, mens den fulde udfasning af klippekortet og indfasning af rejsekortet mv. medførte større usikkerhed til indtægtsbudgettet end normalt. Indtægtsbudgettet var desuden påvirket af den lange periode med unormal drift på DSB-strækningen i Nordjylland. Årets første prognose udviser derfor en del udsving på de enkelte poster, men det samlede resultat ligger tæt på det budgetterede resultat.

I budgetforslag for 2015 regner NT med et tilskud på 508,4 mio. kr. på den samlede bustrafik. Fra 2015 budgetterer NT ikke med tilskud til flexhandicap, idet aconto tilskud til flexhandicap fra kommunerne bortfalder fra 2015 og i stedet afløses af månedligt kørselsbidrag og administrationsbidrag på de faktiske udførte kørsler. NT vedlægger dog en budgetoversigt for 2015, som kommunerne kan anvende som udgangspunkt for egen budgetlægning.

Af det fremsendte regnskabs- og budgetmateriale fremgår det, at Brønderslev Kommune kan forvente følgende reguleringer:

Brønderslev kommune – NT udgifter Bus-/flexkørsel i kr. Handicapkørsel i kr.
Regnskab 2013:
Aconto indbetalt 2013 inkl. reg. fra 2011 14.708.000 1.263.053
Regnskab 2013 nettoudgifter 14.249.000 1.301.220
Regulering 2013 reguleres via budget 2015 459.000 -38.166
Budgetopfølgning 2014:
Aconto indbetalinger 2014 inkl. regulering 2012 14.457.000 1.349.000
Forventet budget 2014 nettoudgifter 13.866.000 1.440.000
Forventet regulering/efterbetaling i budget 2016 591.000 - 91.000
Budgetforslag 2015 -18:
Forventet budget 2015 incl. regulering 2013 Tal i parentes er budget 2015 beløbet fra sidste år 14.284.000 (15.517.000) 1.545.000 (1.405.000)
Forventet budget 2016 incl. regulering 2014Tal i parentes er budget 2016 beløbet fra sidste år 14.200.000 (15.382.000) 1.486.000 (1.368.000)
Forventet budget 2017Tal i parentes er budget 2017 beløbet fra sidste år 14.727.000 (15.317.000) 1.486.000 (1.378.000)
Forventet budget 2018 14.662.000 1.486.000

Sammenlignes NT´s udmeldte fremtidige budgettal med kommunens foreløbige basisbudget 2015 i årene 2015-18 for konto 231 busdrift/handicapkørsel fås en indikation af, hvorledes budgetrammerne fremover kan overholdes:

NT´s budget tal / kommunens budget Aconto indbetaling NT i kr. Kommunens foreløbige basisbudget 2015 i kr. Difference i kr.
Prognose budget 2014
Busdrift 14.457.000
Handicapkørsel 1.349.000
I alt 15.806.000 15.426.000 - 380.000
Forventet overskud i NT budget 2014 overføres til budget 2016 591.000
Budgetforslag 2015
Busdrift 14.284.000
Handicapkørsel 1.545.000
I alt 15.829.000 15.792.000 -38.000
Budgetforslag 2016 15.686.000 15.744.000 58.000
Budgetforslag 2017 16.213.000 15.744.000 -469.000
Budgetforslag 2018 16.148.000 15.744.000 -404.000

Resultatet af regnskab 2013 viser et mindreforbrug på busdriften på 459.000 kr., som bliver reguleret i 2015 opkrævningen.

Brønderslev Kommune kan ifølge NT´s budgetprognose for 2014 forvente en mindreudgift i 2014 på 591.000 kr., som bliver reguleret i 2016. I kommunens budget 2014 er der en samlet ramme på konto 231 busdrift/handicapkørsel på 15.426.000 kr. Brønderslev kommune indbetaler aconto til NT i 2014 samlet 15.806.000 kr., svarende til 380.000 kr. mere end der er afsat i budgettet.

Merforbruget vil i 2014 kunne finansieres af NT budgetprognosens forventede mindreforbrug på 591.000 kr., såfremt kommunen anmoder NT om, at få udbetalt en passende del af overskuddet i 2014. En eventuel udbetaling af del af det forventede mindreforbrug vil tilsvarende påvirke NT´s udmeldte budgettal for 2016 i modsat retning.

Af NT´s budgetforslag for 2015 fremgår det, at Brønderslev Kommune skal indbetale 14.284.000 kr. til busdriften og kan forvente en udgift på 1.545.000 kr. til handicapkørslen,samlet 15.829.000 kr. I kommunens foreløbige basis budget for 2015 er der kalkuleret med en udgift til kollektiv trafik i 2015 på 15.792.000 kr. NT´s budgetforslag for 2015 er med en forventet overskridelse på 38.000 kr. tæt på at balancere med det foreløbige basisbudget for 2015.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • tager årsrapport 2013 og budgetopfølgning for 2014 til efterretning med anmodning om med udgangen af 2014, at kunne få udbetalt det på dette tidspunkt konstaterede mindreforbrug i 2014, og

 • godkender budgetforslaget for 2015 med bemærkning om, at de besparelser, som Miljø og Teknikudvalget måtte foreslå i afdækningskataloget for budget 2015, vil kunne indarbejdes i NT´s budgetforslag for 2015, såfremt besparelserne medtages i Byrådets godkendelse af budget 2015.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 18. august 2014, pkt. 6:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået. Eventuel udbetaling af midler afklares.

Økonomiudvalget, 27. august 2014, pkt. 25:

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard og Henning Jørgensen fra fraværende.

Beslutning

Miljø- og Teknikudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Til toppen


21. Godkendelse af lokalplan 32-E-01.01 og kommuneplantillæg for erhvervsområde, Kvisselholtvej, Agersted


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Byrådet har den 18. juni 2014 behandlet resultatet af en forudgående debat om kommuneplantillæg nr. 13, der omfatter lokalplanområdet for udvidelsen af DLG Food Oil A/S. Der er udarbejdet forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg nr. 13. Bemærkningerne fra naboerne under fordebatten er indarbejdet i forslagene.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplan 32-E-01.01 og kommuneplantillæg nr. 13 kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til "Lokalplan 32-E-01.01 for erhvervsområde, Kvisselholtvej, Agersted" og forslag til kommuneplantillæg nr. 13.

Miljøforholdene er belyst, og det er sandsynliggjort, at lokalplanen giver mulighed for etablering af miljøforbedrende tiltag. Krav om afskærmende plantebælter og bevaring af en del af den eksisterende beplantning er indeholdt i planen. Lokalplanen indeholder forslag til en cykelsti til betjening af nærområdet, som ønsket af en nabo.

Udvidelsen af virksomheden er indeholdt i den gældende miljøgodkendelse. VVM screening og miljøvurdering er afsluttet, og der skal ikke udarbejdes VVM redegørelse eller miljøvurdering.

Lokalplanen kan læses digitalt på:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=610

Pdf udgaven i bilag indeholder ikke alle funktioner.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til lokalplan og kommuneplantillæg og sender det i en 8 ugers offentlig høring.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 18. august 2014, pkt. 7:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Økonomiudvalget, 27. august 2014, pkt. 26:

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard og Henning Jørgensen fra fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


22. Behandling af indsigelser og endelig vedtagelse af lokalplan for "Sommerhusområde ved Smalby" og kommuneplantillæg nr. 4


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Forslag til lokalplan 33-S-03.01 og kommuneplantillæg nr. 4 har været i offentlig høring. Der er kommet tre indsigelser vedr. udstykning og skovbyggelinie.

Byrådet skal tage stilling til indsigelserne, og om lokalplanen kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 33-S-03.01 og kommuneplantillæg nr. 4 har været i offentlig høring i perioden fra den 4. marts 2014 til den 29. april 2014. Der er kommet indsigelse fra ejeren af Blåbærstien 1, fra ejeren af Smalby Hedevej 6og fra Grundejerforeningen Smalbyparken, der dækker ca. 2/3 af lokalplanområdet.

Ejeren af Blåbærstien 1 ønsker, at der ikke udstykkes flere grunde.

Ejeren af Smalby Hedevej 6 ønsker, at der ikke udstykkes flere grunde, og at skovbyggelinjen ikke ophæves.

Grundejerforeningen ønsker § 4 ændret, så der ikke kan ske yderligere udstykninger. Lokalplanforslaget fastlægger, at grunde på 5.000 m² og derover kan udstykkes.

Fagenheden for Teknik og Miljø bemærker, at lokalplanens nuværende ordlyd giver mulighed for at udstykke ca. 11 grunde yderligere fordelt i hele lokalplanområdet, der udgør 858.000 m².

Hvis lokalplanen ændres som foreslået af Grundejerforeningen Smalbyparken, skal lokalplanen ud i en ny høring på 3 uger af hensyn til ejerne af store grunde, som mister deres mulighed for at udstykke. Et andet hensyn er grundejerforeningens ønske om ophævelse af skovbyggelinjen.

Lokalplanen er udarbejdet, fordi der ikke var fastlagt en minimumsgrundstørrelse i byplanvedtægt nr. 3, som afløses af lokalplanen. Ønsket om udarbejdelsen er fremsat af grundejerforeningen.

Lokalplanens grundstørrelser er fastlagt af Miljø- og Teknikudvalget i februar 2012 på baggrund af en vejledende høring blandt alle grundejerne indenfor lokalplanen. Den største matrikel indenfor lokalplanområdet er 9.131 m² og indgår i en af de oprindelige landbrugsejendomme fra før vedtagelsen af byplanvedtægt nr. 3.

Grundejerforeningen ønsker § 9.5 om beplantning langs interne veje og § 9.6 om plantebælter langs Strandvejen slettet. Fagenheden vurderer, at § 9.6 bør bevares, da den udgør en del af argumentationen for at ophæve skovbeskyttelseslinjen.

Aalborg Stift tog i marts 2014 forbehold for at give yderligere bemærkninger til kommuneplantillægget. Svaret vil foreligge inden Byrådets møde.

Lokalplanen overfører matr.nr. 138r Melholt Ejerlav, Aså-Melholt fra sommerhusområde til landzone efter ønske fra ejerne.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender,

 • at lokalplanens § 9.5 om bevarelse af beplantning langs interne veje slettes,

 • at lokalplanens § 9.6 om opretholdelse af plantebælter langs Strandvejen bevares,

 • at skovbyggelinjen søges ophævet, og

 • at Byrådet tager stilling til om lokalplanens krav til grundstørrelse skal ændres, så grunde mellem 5.000 og 9.131 m² ikke kan udstykkes,

og hvis lokalplanforslaget ikke ændres med hensyn til grundstørrelse og ophævelse af skovbyggelinjen som følge af indsigelserne,

 • at Byrådet vedtager lokalplanen endeligt

 • Alternativt, at Byrådet sender lokalplanen ud i en ny, kortere offentlig høring om ændringerne.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 2. juni 2014, pkt. 7:


Udvalget besluttede, at der ikke kan ske yderligere udstykninger i området, hvorfor udvalget sender lokalplanen ud i en ny, kortere offentlig høring om ændringerne.

Sagsfremstilling til Miljø- og Teknikudvalgets møde den 18. august 2014:

Høringen er sendt til indsigerne samt til ejerne af 11 grunde større end 5.000 m², fordi den foreslåede ændring vedrører rettigheder for disse grunde.

Der er kommet svar fra Grundejerforeningen Smalbyparken, fra ejer af Hyldestien 1 og fra indsiger udenfor lokalplanområdet - Smalby Hedevej 6. Alle ønsker, at der ikke må udstykkes yderligere grunde indenfor lokalplanen.

Der er kommet indsigelse fra ejeren af Søndre Smalbyvej 7, som ønsker at bevare udstykningsmuligheden.

Ejer af ejendommen Smalby Hedevej 6 umiddelbart udenfor lokalplangrænsen ønsker fortsat ikke skovbyggelinjen ophævet.

Aalborg Stift har den 3. juni 2014 meddelt, at de ikke har indsigelser til lokalplanen i den oprindelige udformning.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår,

 • at kommuneplantillæg nr. 4 vedtages endeligt,

 • at lokalplan 33-S-03.01 "Sommerhusområde ved Smalby" vedtages endeligt med ændring af § 4, således at der ikke kan ske yderligere udstykning, og

 • at lokalplanens § 9.5 om bevarelse af beplantning langs interne veje slettes,

 • at lokalplanens § 9.6 om opretholdelse af plantebælter langs Strandvejen bevares,

 • at skovbyggelinjen søges ophævet.

Miljø- og Teknikudvalget, 18. august 2014, pkt. 8:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Økonomiudvalget, 27. august 2014, pkt. 27:

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard og Henning Jørgensen fra fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


23. Endelig vedtagelse af lokalplan for "Lokalt butiksområde, Sdr. Omfartsvej, Brønderslev" og kommuneplantillæg nr. 8


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Lokalplanforslag 01-C-21.01 og kommuneplantillæg nr. 8 har været i offentlig høring i perioden fra den 30. april til den 25. juni 2014. Der er ikke kommet indsigelser.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplan 01-C-21.01 og kommuneplantillæg nr. 8 kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 01-C-21.01 for "Lokalt butiksområde, Sdr. Omfartsvej, Brønderslev" og kommuneplantillæg nr. 8 har været i offentlig høring i perioden fra den 30. april til den 25. juni 2014. Der er ikke kommet indsigelser.

Lokalplanen muliggør en udvidelse af dagligvarebutik til et areal på 1.000 m² excl. personalerum.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplan 01-C-21.01 og kommuneplantillæg nr. 8 endeligt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 18. august 2014, pkt. 9:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Økonomiudvalget, 27. august 2014, pkt. 28:

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard og Henning Jørgensen fra fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


24. Lokalplanforslag for solenergianlæg ved Manna-Thise


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Manna-Thise Kraftvarmeværk ønsker at opføre et solfangeranlæg umiddelbart nord for deres eksisterende kraftvarmeværk beliggende Lagunen 6 i Manna. Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise" samt kommuneplantillæg nr. 10.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise" samt kommuneplantillæg nr. 10 kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget igangsatte den 22. januar 2014 planlægningen for et solenergianlæg ved Manna-Thise.

Manna-Thise Kraftvarmeværk ønsker at opføre et solfangeranlæg umiddelbart nord for deres eksisterende kraftvarmeværk beliggende Lagunen 6 i Manna. Dermed er der udarbejdet et forslag til lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise" samt kommuneplantillæg nr. 10.

Den digitale udgave af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan se via dette link: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKPlan/DKplan.aspx?Lokalplanid=602

Lokalplanen

Lokalplanområdet består af matr.nr. 99b og del af matr.nr. 12a, begge Tise By, Tise.

Matr.nr. 99b indeholder Manna-Thise Kraftvarmeværks eksisterende bygning og en akkumuleringstank. Matr.nr. 12a er en landbrugsejendom, som grænser op til kraftvarmeværket.

Lokalplanen giver mulighed for at opstille solfangerpaneler på matr.nr. 12a, som skal afskærmes med beplantning. Panelerne og beplantningen må have en maksimal højde på 3 meter over terræn, da lokalplanområdet ligger inden for skovbyggelinien, værdifuldt kulturmiljø og kirkebeskyttelseszonen omkring Thise Kirke. Det skal gennem lokalplanen sikres, at det særlige miljø omkring Thise Bakker bevares.

Der skal opføres en ekstra akkumuleringstank til solenergianlægget. Lokalplanen stiller krav til placering af tanken, samt højde og omfang, for at sikre at anlægget ikke bliver for markant i landskabet.

Vejadgang til området sker via den eksisterende vejadgang til kraftvarmeværket. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en tilbygning til kraftvarmeværkets eksisterende bygning.

Lokalplanen giver også mulighed for på sigt at opføre solceller indenfor lokalplanområdet.

Zoneforhold og eksisterende planer

Størstedelen af matr.nr 12a Tise By, Tise, der ønskes inddraget til solenergianlægget, ligger i landzone og uden for kommuneplanens rammeinddeling. Kun et ganske lille areal mod nordvest ligger indenfor rammeområde 09-O-01, som er udlagt til område til offentlige formål. Samme areal ligger indenfor lokalplanområde 6371-02 "Offentligt område ved Thise Skole".

Området overføres til rammeområde 09-T-01 og lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise". Matr.nr. 12a forbliver i landzone.

Ejendommen matr.nr 99b Tise by, Tise ligger indenfor rammeområde 09-E-02 udlagt til lettere industri. For ejendommen gælder også lokalplan 6352-01 og 6346-01 "Område til boliger, butikker og erhverv i Manna". Området overføres til rammeområde 09-T-01 og lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise". Matr.nr. 99b forbliver i byzone.

Miljø- og VVM-screening

Lokalplan 09-T-01.01 og kommuneplantillæg nr. 10 er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 3a. Projektet er desuden omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 3a.

Fagenheden for Teknik og Miljø har foretaget en miljø- og VVM-screening af planerne. Der er truffet afgørelse om, at anlægget ikke er VVM-pligtigt, og at lokalplanen ikke er omfattet af et krav om miljøvurdering. Det vurderes, at anlægget ikke giver anledning til væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Den primære miljøkonsekvens vurderes at være anlæggets landskabelige påvirkning. I den forbindelse stiller lokalplanen krav om afbødende foranstaltninger i form af afskærmende beplantning, og at anlægget indpasses i landskabet. Der sættes også krav til anlæggets maksimale højde, samt at anlægget tilpasses det eksisterende terræn.

Varmeforsyningsloven
Opførelse af solfangeranlægget forudsætter en projektgodkendelse i henhold til varmeforsyningsloven. En endelig godkendelse af varmeprojektet kan først godkendes, når lokalplanen er endelig vedtaget.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslaget til Lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise" samt kommuneplantillæg nr. 10 og udsender lokalplanforslaget i 8 ugers offentlig høring.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 18. august 2014, pkt. 13:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Økonomiudvalget, 27. august 2014, pkt. 30:

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard og Henning Jørgensen fra fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


25. Delegation for tillæg til lokalplan 20-24 for Hjallerup Rideklub og kommuneplantillæg nr. 14


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Hjallerup Rideklub har søgt om tilladelse til at forlænge ridehallen ud over lokalplangrænsen for lokalplan 20-24. Når der gælder en lokalplan for området, vil udvidelser som udgangspunkt være lokalplanpligtige.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til lokalplan og kommuneplantillæg kan godkendes til offentlig fremlæggelse og efterfølgende vedtages endeligt af Miljø- og Teknikudvalget efter delegation.

Sagsfremstilling

Hjallerup Rideklub har i juli 2014 søgt om tilladelse til at forlænge ridehallen ud over lokalplan 20-24. Området ligger i landzone. Fagenheden for Teknik og Miljø har undersøgt mulighederne fremme sagen. Når der tidligere er udarbejdet en lokalplan, vil udvidelser som udgangspunkt være lokalplanpligtige.

Delegation

Der er gennemført en ændring af planloven, hvor det hidtidige delegationsforbud for planforslag blev ophævet med en ændring af planlovens § 23 a og § 24. Lovændringen trådte i kraft 1. juli 2012.

Tidsforløbet frem til endelig vedtagelse kan forkortes, hvis godkendelse af forslag og endelig vedtagelse delegeres til Miljø- og Teknikudvalget. Kommuneplantillæg kan kun delegeres, hvis det er mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper og som ikke skal i forudgående offentlig høring.

Afgrænsningen af kommuneplantillæg og tillæg til lokalplan 20-24 er fastlagt snævert for at sikre, at ovennævnte vilkår for delegation af kommuneplantillægget er overholdt. De to tillæg er endnu ikke udarbejdet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår,

 • at Byrådet delegerer godkendelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for udvidelse af Hjallerup Rideklub til offentlig fremlæggelse og efterfølgende endelig vedtagelse til Miljø- og Teknikudvalget, og

 • at tillæg til lokalplan og kommuneplan udarbejdes af fagenheden, da brugerne af området er en offentlig og almennyttig forening.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 18. august 2014, pkt. 14:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået. Der fremstilles generel sag vedr. spørgsmål om delegation af kompetence i lokalplansager.

Økonomiudvalget, 27. august 2014, pkt. 31:

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard og Henning Jørgensen fra fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


26. Vedtægter for Handicaprådet


Resume

Sagsforløb: HAR/ØK/BY

Handicaprådet har udarbejdet udkast til vedtægter som indstilles til godkendelse af Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har udarbejdet udkast til vedtægter som indstilles til godkendelse af Økonomiudvalget og Byrådet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Handicaprådet, 13. juni 2014, pkt. 4:

Vedtægterne blev drøftet og indstilles til godkendelse af Byrådet.

Rettelser på mødet:


Afsnittet "Handicaprådets mødevirksomhed":


Handicaprådet mødes 4 gange om året rettes til Handicaprådet mødes 4 gange om året eller efter behov.

Flemming Vejrum var fraværende - Asger Deth var mødt i stedet.

Jette Dunker var fraværende - Peter Baggesgaard var mødt i stedet.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Økonomiudvalget, 27. august 2014, pkt. 32:

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard og Henning Jørgensen fra fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


27. Procedure ved fraflytning af Tygelsgade, orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK

Orientering om procedurer i forbindelse med fraflytning af Tygelsgade og indflytning på Støberiet.

Karsten Frederiksen har ønsket sagen i Byrådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med drøftelse i Økonomiudvalget den 14. maj 2014 af forløbet vedrørende etablering af Støberiet og overflytning af beboere fra Tygelsgade blev der givet udtryk for, at der i forlængelse af den mundtlige orientering på det seneste Ældreomsorgsudvalgsmøde var behov for en skriftlig orientering af udvalget om forløbet.

Ved fraflytningen fra Tygelsgadecentret blev der ikke indgået aftale mellem Brønderslev Kommune og PM om, at beboerne eller deres pårørende ikke skulle deltage i syn af lejlighederne. Ved fraflytningen blev lejlighederne istandsat, og beboerne fik resterende indskud udbetalt.

Brønderslev Kommune besluttede administrativt, at de fraflyttede borgere skulle betale for istandsættelse af boligerne på Tygelsgade, men at samme borgere ikke skulle betale ved fraflytning af Støberiet. Denne fremgangsmåde sikrer, at borgeren kun kommer til at betale for istandsættelse én gang. Alternativt kan Brønderslev Kommune betale for istandsættelsen på Tygelsgade, mod at borgerne betaler for istandsættelse ved fraflytning af Støberiet. I praksis vil den sidste fremgangsmåde betyde, at en række borgere skal have returneret betaling for istandsættelse på Tygelsgade.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning, samt at udvalget beslutter, hvorvidt den trufne beslutning om betaling ved fraflytning af Tygelsgade skal fastholdes.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 21. maj 2014, pkt. 4:

Udsat.

Ole Bruun var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 26. juni 2014

Ældreomsorgsudvalget besluttede på sit møde den 21. maj 2014 at udsætte sagen om fraflytning af Tygelsgade, idet der var en række spørgsmål, som udvalget ønskede belyst. Disse er søgt besvaret i vedhæftede bilag.

Ældreomsorgsudvalget, 26. juni 2014, pkt. 8:

Forvaltningens beslutning om betaling ved flytning af Tygelsgade fastholdes.

Fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Ole Bruun og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Økonomiudvalget, 27. august 2014, pkt. 33:

Taget til efterretning.

Karsten Frederiksen ønsker sagen i Byrådet.

Claus Kongsgaard og Henning Jørgensen fra fraværende.

Beslutning

Orienteringen afventer Ældreomsorgsudvalgets behandling af tillægsdagsorden.

Bilag

Til toppen


28. Valg af nyt medlem til Hjemmeværnets Distriktsudvalg


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet skal udpege nyt medlem for den resterende byrådsperiode, da det tidligere medlem er fraflyttet kommunen.

Sagsfremstilling

På Byrådets konstituerende møde blev Birgith Pedersen (O), Istedvej 11 st. th., Brønderslev, valgt som Byrådets repræsentant i Hjemmeværnets Distriktsudvalg for byrådsperioden 2014-2017.

Distriktsudvalget har meddelt, at Birgith Pedersen er fraflyttet kommunen, og der skal derfor udpeges et nyt medlem for den resterende valgperiode.

Beslutning

Rebekka Olesen, Ørum, valgt.

Til toppen


29. Takkekort


Resume

Sagsforløb: BY

Jens Østergaard Jensens familie - tak for opmærksomhed ved dødsfald

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


30. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Borgermøde om Sundhedshus positivt modtaget.

Til toppen


31. Lukket punkt: Byggemodning af parceller


Til toppen


32. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 23. september 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach