Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 17. december 2014
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Martin Bech.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.Fraværende:
Martin Bech (V)

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende eventuelt indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra ét eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.Fraværende:
Martin Bech (V)

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Er der behov for yderligere tiltag fra kommunen omkring ubalancen i bl.a. udligning end det, at vi er tilsluttet ”Bedre balance i DK” ? (Bendt Danielsen)Fraværende:
Martin Bech (V)

Til toppen


5. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2014 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2014. Budgetopfølgningen udviser et nettomindreforbrug på i alt 7.976.000 kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2014. Ifølge principper for Økonomistyring, udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgning til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

De tre budgetopfølgninger i indeværende år, har vist følgende budgetafgivelser:

Pr. 31/3-2014

Pr. 30/6-2014

Pr. 30/9-2014

Serviceudgifter

13.215.000

17.570.000

14.518.000

Overførselsudgifter

-7.540.000

-10.658.000

-10.239.000

Finansiering

-1.139.000

-10.557.000

-12.255.000

Samlet status

4.536.000

-3.645.000

-7.976.000

Sammenlignet med Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2014, er der følgende væsentlige forskydninger ved 3. budgetopfølgning:

 • Finansieringssiden, hvor indtægterne er øget med ca. 1,2 mio. kr.
 • Børne- og Skoleudvalget, hvor det forventede merforbrug er øget med 1,5 mio. kr.
 • Beskæftigelsesudvalget, hvor det forventede merforbrug er reduceret med 1,4 mio. kr.
 • Ældreomsorgsudvalget, hvor tidligere opgjort merforbrug på 3,0 mio. kr. nu forventes finansieret fuldt ud indenfor området

På baggrund af kommunernes løbende indberetninger af forventede udgifter i 2014, forventer KL ikke, at servicerammen overskrides på landsplan. Sanktionslovgivningen forventes derfor ikke at træde i kraft.

Pr. 1. januar 2014 blev UngeCentret etableret. Dermed varetages anbringelsesområdet (0-18 år) fremover i to forskellige organisatoriske enheder og budget/regnskab vil fremgå på to forskellige politikområder. For at sikre sammenhængen på anbringelsesområdet, ses området i budgetopfølgningerne i indeværende år under ét. Det samlede merforbrug på anbringelsesområdet er i denne budgetopfølgning opgjort til 429.000 kr.

3. budgetopfølgning viser også i lighed med de tidligere budgetopfølgninger i år, at der er særlige udfordringer i forhold til at opnå den forventede besparelse med Flerårsaftalen på handicap- og psykiatriområdet. Den aktuelle udfordring ser pr. 30/9 ud til at udgøre ca. 20 mio. kr., der forventes i merforbrug på området i indeværende år. Dette er ikke indregnet i ovennævnte oversigt.

Budgetopfølgningen er behandlet i Forretningsledelsen og fagudvalgene på møderne i oktober/november måned med følgende beslutninger:

Forretningsledelsen den 28. oktober 2014:

Forretningsledelsen anbefaler at budgetopfølgningen godkendes.

Forretningsledelsen udtrykker samtidig tilfredshed med at budgetopfølgningen udviser et samlet overskud og at det samlede billede er bedre end ved sidste budgetopfølgning, herunder at der en forbedring på området for udsatte Børn og Unge i forhold til sidste opfølgning. Der er dog fortsat et stort pres på serviceudgifterne, hvorfor det fortsat er vigtigt, at der er en generel tilbageholdenhed. Endeligt bliver det afgørende, at der fremadrettet holdes fuld fokus på at nå de mål der er sat indenfor Flerårsaftalens område.

Ældreomsorgsudvalget den 30. oktober 2014:

Til efterretning.

Miljø- og Teknikudvalget den 3. november 2014:

Udvalget tog budgetopfølgningen til efterretning. Der afholdes et ekstraordinært møde vedr. manglende indtægter på byggesagsområdet den 14. november 2014, kl. 14.00

Beskæftigelsesudvalget den 3. november 2014:

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget den 4. november 2014:

Udvalget ønsker om muligt, at budgetopfølgningen løbende medtager de foregående kvartalsopfølgninger.

Udvalget ønsker, at den besluttede budgetprocedure evalueres.

Budgetopfølgningen taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2014:

Til efterretning. Udvalget ser fortsat på overskridelsen inden for flerårsaftalen med stor alvor, men noterer samtidig med tilfredshed, at gennemgangen af enkeltsager viser en udgiftsreduktion.

Udvalget ønsker, at det foregående kvartals status fremgår af budgetopfølgningen.

Fritids- og Kulturudvalget den 6. november 2014:

Til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget godkender budgetopfølgningen, således

 • at der gives bevillinger i henhold til de mer- og mindreforbrug, der er opgjort i Budgetopfølgningen
 • at anlægsinvestering på beredskabsområdet til løftepuder flyttes til drift og anvendes til medfinansiering af merforbruget på området i indeværende år
Indstilling

Økonomiudvalget, 12. november 2014, pkt. 5:

Udsat.

Status og handleplan på flerårsaftalen ønskes forelagt for Økonomiudvalget, da udvalget ser med stor bekymring på den manglende opfyldelse.

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 10. december 2014:

Vicekommunaldirektør Lene D. Faber, stabschef Jens Davidsen og direktør for Sundhed og Velfærd Henrik Aarup-Kristensen deltager under dette punkt.

Økonomiudvalget, 10. december 2014, pkt. 3:

Når området fra flerårsaftalen indregnes, konstateres at overskridelsen på serviceudgifterne er 34,9 mio. kr., og den samlede status er overskridelse på 12,4 mio. kr.

Forslag fra stabschef indstilles godkendt, dog excl. flerårsaftale-området.

Flerårsaftale fastholdes.

Der udarbejdes handleplan med beløb og indsatsbeskrivelser senest 1. februar 2015.

Problematikken omkring særligt dyre enkeltsager over 2,5 mio. kr. håndteres som aftalt i flerårsaftalen.

Der skal udvises generel tilbageholdenhed i forhold til frigivelse af bevillinger og ansættelser fremover.

Arne M. Jensen var fraværende.

Supplerende indstilling fra Forretningsledelsen:

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af budgetopfølgningen finder Forretningsledelsen foranledning til at præcisere tidligere indstilling, således at det understreges, at Forretningsledelsen ser med stor alvor på, at flerårsaftalens mål ikke er nået, hvilket bevirker, at det samlede resultat af budgetopfølgningen bliver et underskud på godt 12 mio. kr.

På samme tid vil Forretningsledelsen dog fastholde, at det er positivt, at udviklingen på udsatte Børn og Unge viser tegn på et bedre resultat end sidste budgetopfølgning, samt at indsatsen på flerårs aftalens område nu begynder at vise resultater både på voksen og unge områderne.

Beslutning

Godkendt.Fraværende:
Martin Bech (V)
Bilag

Til toppen


6. Frigivelse af rådighedsbeløb til ”Pulje for Landsbyfornyelse”


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 900.000 kr. til finansiering af de kommunale udgifter i forbindelse med ”Pulje til Landsbyfornyelse”.

Sagsfremstilling

Som led i Regeringens ”Vækstplan DK” er der afsat i alt 400 mio. kr. til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger beliggende i byer med indbyggertal under 3.000 og landdistrikter i årene 2014 og 2015.

Statens andel udgør 60 %, og kommunernes andel udgør 40 %. Brønderslev Kommune har i forbindelse med budget 2014 afsat 900.000 kr. Det samlede beløb der kan anvendes i forbindelse med ”Pulje til Landsbyfornyelse” udgør 2.250.000 kr.

Miljø- og Teknikudvalget godkendte på mødet den 6. marts 2014 strategi for udmøntning af ”Pulje til Landsbyfornyelse”

Strategi

Udgangspunktet for de ejendomme, der kan være omfattet af puljemidlerne er, at de fremtræder skæmmende for omgivelserne, tilstanden kan volde gener for naboer, lokalbefolkningen og forbipasserende, og ejendommene er dårlige/ikke tidssvarende.

Undtagelsesvis kan midlerne anvendes til opkøb af ejendomme med henblik på nedrivning samt fjernelse af skrot og affald.

Midlerne anvendes som udgangspunkt ikke til istandsættelse af nedslidte boliger. Her henvises der til Pulje til byfornyelse - bygningsfornyelse.

Der skal i første omgang søges en frivillig løsning i en dialog med ejeren. Resultatet af denne dialog kan blive en frivillig aftale om, at ejendommen må nedrives på kommunens regning.

Kan der ikke findes en frivillig løsning, og er ejendommen sundhedsfarlig og belastende for omgivelserne, rejses der sag om kondemnering og nedrivningspåbud. Ejendomme der er opført på listen over fokus-ejendomme behandles først. Efterfølgende henvendelser vedrørende aktuelle ejendomme optages på listen.

Ved eventuelt manglende emner i forhold til de til rådighed værende økonomiske midler, annonceres der i lokalbladene efter emner.

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet en prioriteringsoversigt over bygninger til ”Pulje til landsbyfornyelse”, og iværksat forarbejdet i forbindelse med to af de mere omfattende sager.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver de 900.000 kr. der er afsat til ”Pulje til Landsbyfornyelse”.

Personale

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomiudvalget, 10. december 2014, pkt. 5:

Der indstilles frigivet 184.000 til projektet i Øster Brønderslev.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.Fraværende:
Martin Bech (V)

Til toppen


7. Frigivelse af midler til indkøb af digital løsning til foreningsområdet (Bølgeplan 3)


Resume

Sagsforløb: FL/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb fra digitaliseringspuljen på 220.000 kr. til indkøb af digitalt foreningssystem til understøttelse af kravet om obligatorisk digital selvbetjening for udlån/udleje af lokaler.

Sagsfremstilling

Som en del af bølge 3 i kommunernes bølgeplan for obligatorisk digital selvbetjening skal alle kommuner pr. 1. december 2014 implementere en række nye selvbetjeningsløsninger, heriblandt en løsning som giver foreninger og andre mulighed for digitalt at ansøge om lån eller leje af kommunens lokaler, sportshaller mv.

På baggrund af erfaringer fra andre kommuner og en vurdering af forskellige potentielle systemer er foreningssystemet Conventus vurderet som bedste løsning til Brønderslev Kommune. Conventus er et samlet lokalebooking- og administrationssystem, som er målrettet både foreninger, lokaleadministratorer og kommune, og som sikrer overholdelse af kravene i Bølgeplan 3. Systemet er i brug i over 20 kommuner, og der er allerede flere foreninger i Brønderslev Kommune, som benytter løsningen i foreningsarbejdet.

Fritids- og Kulturudvalget ønsker at fremme implementering af Conventus som et redskab til at sikre fleksibel booking af lokaler for bl.a. foreningerne. Fritids- og Kulturudvalget forventer, at Conventus indarbejdes som en del af udviklingsprojekt ”Fremtidens haller i Brønderslev Kommune”. Projektet forventes igangsat januar 2015.

Implementering af et foreningssystem er en længere proces, som kræver information og uddannelse af 100-150 foreninger og 15-20 lokaleadministratorer, hvorfor det ikke er muligt at idriftsætte løsningen inden 1. december 2014 (og dermed ikke muligt at leve op til kravene i bølgeplan 3). Derudover skal implementeringsplanen afstemmes med tidspunkter for foreningernes sæsonbookinger.

Idriftsættelse af Conventus vil derfor tidligst ske medio 2015.

Conventus indkøbes som en ”kommuneaftale”, hvor Brønderslev Kommune indkøber løsningen, som herefter stilles gratis til rådighed for alle kommunens foreninger og faciliteter (skoler, haller, biblioteker mv.). Nye foreninger og faciliteter i Brønderslev Kommune vil automatisk få tilbudt systemet, og de foreninger, som allerede i dag anvender Conventus, skal ikke fremover betale licens-udgift til systemet.

Samlet pris for indkøb af Conventus til brug i kommunen, foreninger og faciliteter:

Udgift første år inkl. implementeringsaktiviteter: 150.000 kr.

Udgifter til kursusafholdelse for foreninger mv.: 70.000 kr.

Den årlige drift af systemet er på 116.000 kr. som finansieres indenfor Fritids- og Kulturudvalgets område. Conventus har ingen it-driftsmæssige konsekvenser, da det er et webbaseret system, hvor systemleverandøren både varetager drift og support. Der er ingen personalemæssige konsekvenser ved implementering af systemet.

Projektgrundlag for implementeringsopgaven er under udarbejdelse. Der nedsættes en mindre projektgruppe med deltagelse af medarbejder fra fritidsområdet, it-afdelingen (projektledelse) og leverandør. Udover systemimplementering og forankring af systemet i foreningerne lægges i projektet særlig vægt på kortlægning og realisering af gevinster, hvilket til dels vil ske i en fælleskommunal arbejdsgruppe, som faciliteres af KL.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at der frigives 220.000 kr. til implementering af foreningssystemet Conventus.

Digitaliseringsforum har på møde den 26. november 2014 drøftet sagsfremstillingen og anbefaler, at 220.000 kr. frigives til projektet.

Økonomi

Beløbet på 220.000 kr. til projektet kan finansieres af digitaliseringspuljen. Der er 4,8 mio. kr. tilbage af puljen. Heraf er der disponeret 0,6 mio. kr. til digital platform inden for det specialiserede voksenområde. Bevilges beløbet på de 220.000 kr., er der 4 mio. kr. tilbage i Digitaliseringspuljen i 2014 og 2015.

Indstilling

Forretningsledelsen, 2. december 2014, pkt. 5:

Forretningsledelsen anbefaler forslaget.

Økonomiudvalget, 10. december 2014, pkt. 6:

Indstilles frigivet.

Finansiering af drift fremsendes til Økonomiudvalget.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.Fraværende:
Martin Bech (V)

Til toppen


8. Takster 2015 - vand og spildevand - Brønderslev Forsyning


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Bestyrelsen for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S har den 25. november 2014 fremsendt takster for vand og spildevand for 2015.

Byrådet skal godkende taksterne ud fra en legalitetskontrol. Det vil sige, at Byrådet skal vurdere, om de fastsatte takster opfylder den gældende lovgivning, og om de fastsatte prislofter er overholdt. Prisloftet er fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til Vandforsyningsloven og lov om betalingsregler for spildevand fastsætter vandforsyningsselskaberne og spildevandsforsyningsselskaberne årligt taksten for vand og spildevand under overholdelse af det af Forsyningssekretariatet udmeldte prisloft. Prisloftet fastsættes på baggrund af forskellige faktorer og har til formål at sikre, at forsyningerne drives så effektivt som muligt. Taksterne skal i følge lovene godkendes af kommunalbestyrelsen.

Bestyrelsen for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S har på møde den 18. november 2014 besluttet at indstille følgende takster for 2015 til godkendelse:

Vand:

Bestyrelsen har i forbindelse med takster for 2015 i lighed med det foregående år besluttet at differentiere taksten for storforbrugere med et forbrug af vand over 2.500 m3.

Vandsalg pr. m3

9,00 kr.

+ afgifter til staten pr. m3

6,53 kr.

I alt pr. m3 ekskl. moms

15,53 kr.

I alt pr. m3 inkl. moms

19,41 kr.

Hvilket er et fald på 1,04 kr på vand (fald på 0,80 kr på prisen efter tillæg af afgift og moms) i forhold til 2014.

Vandsalg pr. m3 ved forbrug over 2.500 m3

6,00 kr.

+ afgifter til staten pr. m3

6,53 kr.

I alt pr. m3 ekskl. moms

12,53 kr.

I alt pr. m3 inkl. moms

15,66 kr.

Målerbidrag ved målerstørrelse til og med QN 2,5

550 kr.

+ moms i alt pr. måler

687,5 kr.

Målerbidrag ved målerstørrelse over QN 2,5

1.200 kr.

+ moms i alt pr. måler

1.500 kr.

Hvilket er en stigning på henholdsvis 50 kr og 200 kr ekskl. moms i forhold til 2014.

Tilslutningsbidrag parcelhus, rækkehus og lign. standardbidrag

10.400 kr.

+ moms i alt

13.000 kr.

Hvilket er uændret i forhold til 2014.

Forsyningssekretariatet har fremsendt afgørelse om prisloft for 2015 til Brønderslev Vand A/S. Det fremgår heraf, at prisloftet er fastsat til 19,25 kr. pr. m3 ekskl. (24,06 kr. pr. m3 inkl. moms). Med en pris på 15,53 kr. pr. m3 ekskl. moms (19,41 kr. pr. m3 inkl. moms) ligger den af bestyrelsen for Brønderslev Vand A/S fastsatte pris altså under prisloftet.

Spildevand:

Vandafledningsbidrag

33,56 kr.

+ moms i alt pr. m3

41,95 kr.

Hvilket er uændret i forhold til 2014.

Taksten på tilslutningsbidrag er lovreguleret og reguleres i henhold til reguleringsindeks.

Spildevand og regnvand inkl. moms (standardbidrag)

60.921 kr.

Kun spildevand inkl. moms (standardbidrag)

36.553 kr.

Hvilket er en stigning på henholdsvis 554 kr og 333 kr inkl. moms i forhold til 2014.

Forsyningssekretariatet har fremsendt afgørelse om prisloft for 2015 til Brønderslev Spildevand A/S. Det fremgår heraf, at prisloftet er fastsat til 42,47 kr. pr. m3 ekskl. moms (53,09 kr. pr. m3 inkl. moms). Med en pris på 33,56 kr. pr. m3 ekskl. moms (41,95 kr. pr. m3 inkl. moms) ligger den af bestyrelsen for Brønderslev Spildevand A/S fastsatte pris altså under prisloftet.

Der er vedlagt bilag, hvoraf indstillingen fra bestyrelsen for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S samt afgørelserne fra Forsyningssekretariatet fremgår, og en oversigt over Brønderslev Forsynings takster 2009-2015 for vand og spildevand.

Forvaltningen har gennemgået taksterne og kan bekræfte, at gældende lovgivning og fastsatte prislofter er overholdt.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår,at Byrådet godkender de af forsyningsbestyrelserne godkendte takster for vand og spildevand.

Indstilling

Økonomiudvalget, 10. december 2014, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun ønsker den samlede takst fastholdt for alle forbrugere.Fraværende:
Martin Bech (V)
Bilag

Til toppen


9. Takster 2015 - Virksomheders adgang til genbrugspladserne


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

AVV har fremsendt forslag til takster 2015 for erhvervs benyttelse af AVV's 18 genbrugspladser.

Byrådet skal tage stilling til, om de foreslåede takster for 2015 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Siden 2012 har virksomheder, mod betaling, haft adgang til AVV's 18 genbrugspladser via den frivillige tilmeldeordning.

Der blev i 2012 indført en betalingsmodel, som er en kombination af traditionel klippekortsordning og en abonnementsordning i forhold til antal besøg pr. måned pr. bil. Virksomhederne kan også vælge at betale efter vægt. Aflevering af farligt affald er ikke omfattet af ordningen.

Virksomheder, der ikke benytter pladserne, skal efter indførelse af ordningen ikke søge om fritagelse.

Virksomhederne vælger ved tilmelding til ordningen typisk at benytte klippekortordningen (blåt mærke) eller den ordning, der giver ret til op til to besøg pr. måned pr. bil/trailer.

På baggrund af undersøgelser af benyttelsen foreslår AVV, at taksten for virksomhedernes benyttelse af genbrugspladserne i 2015 fastsættes til:

Stigning 2014-15

2015

2014

Klippekort:

(Blåt mærke)

8 %

155 kr./aflevering

143 kr./aflevering

Abonnement:

Grøn vignet: op til 2 besøg pr. måned

Gul vignet: 3-5 besøg pr. måned

Rød vignet: op til 12 besøg pr. måned

4 %

2 %

2 %

1.190 kr./år

2.330 kr./år

4.665 kr./år

1.142 kr./år

2.285 kr./år

4.570 kr./år

Farligt affald

8 %

8,45 kr./kg

8,20 kr./kg

Takststigningen svarer til mellem ca. 2 og 8%, afhængig af betalingsmodel.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender de foreslåede takster for 2015.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingenhar ingen bemærkninger. Området er brugerfinansieret.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 1. december 2014, pkt. 10:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Hildo Rasmussen og Johannes Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 10. december 2014, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.Fraværende:
Martin Bech (V)

Til toppen


10. Takster på byggesagsbehandling 2015


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Alle kommuner skal senest den 1. januar 2015 opkræve byggesagsgebyrer efter medgået tid på basis af tidsregistrering. Byrådet traf den 18. juni 2014 beslutning om gebyrmodel, hvor der opkræves byggesagsgebyrer alene efter medgået tid - også for det simple byggeri som ellers er undtaget af kravet, og besluttede samtidig en timetakst for resten af 2014 på 800 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø og Økonomiafdelingen har foretaget en omkostningskalkulation til fastlæggelse af timetaksten for 2015 og foreslår, at den fastsættes til 690 kr.

Byrådet skal tage stilling til, om taksten kan godkendes.

Sagsfremstilling

Regeringen har ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 besluttet, at kommunerne pr. 1. januar 2015 skal opkræve byggesagsgebyrer i forhold til den faktiske anvendte tid på sagen. De nærmere regler er fastsat i Bygningsreglementets kap. 1.12. Energistyrelsen har i januar 2014 udarbejdet en gebyrvejledning til kommunerne, til understøttelse af praksis ved fastsættelsen af byggesagsgebyrer efter den ny lovgivning. Den nye lov blev behandlet på Byrådets møde den 18. juni 2014, hvor der blev truffet følgende beslutninger:

 1. Kommunen skal så vidt muligt opkræve den andel af gebyrindtægterne, der er dækkende for de faktiske omkostninger, som kan dokumenteres.
 2. Der opkræves gebyr alene efter medgået tid, herunder også for det mindre byggeri, d.v.s. ingen fast gebyr.
 3. Ingen dele af byggesagsbehandlingen undtages fra gebyropkrævning. Det betyder, at eksempelvis forhåndsdialog med sagsbehandling, behandling i klageinstans, sagsbehandling efter byggetilladelse, samt afslag, skal der opkræves gebyr for.
 4. Der opkræves gebyr for alle typer af byggerier.
 5. Der opkræves gebyr i to rater, henholdsvis i forbindelse med udstedelse af byggetilladelse/anmeldelse, samt i forbindelse med lovlig afslutning af byggesagen.
 6. Gebyr for resterende del af 2014 indføres straks med en timetakst på 800 kr.

Den nye lovgivning og tilhørende gebyrvejledning fastlægger, at gebyrindtægterne ikke må overstige omkostningerne. I så fald vil der være tale om en skat, hvilket der ikke er hjemmel til at opkræve i henhold til byggelovgivningen. Kommunen skal kunne dokumentere, at gebyrindtægterne ikke overstiger de samlede omkostninger, som kommunen har i forbindelse med varetagelse af byggelovsområdet. Der må ikke laves skønsmæssige opgørelser.

Kommunen skal udarbejde en instruks, som beskriver, hvordan gebyrordningen håndteres. Af denne skal fremgå, hvilke direkte og indirekte udgifter, som kommunen vil dække gennem opkrævningen af gebyrerne, samt en omkostningskalkulation, der danner grundlag for en budgetteret timepris. Ved opgørelse af timetaksten kan kommunen ikke blot indregne den medgåede tid, som kan faktureres, med også den tid, som relaterer sig til byggesagsbehandlingen uden tilknytning til en konkret sag. Det kan f.eks. være udviklingsprojekter, visse møder, og kurser.

Fagenheden for Teknik og Miljø og Økonomiafdelingen har udarbejdet en instruks, samt en omkostningskalkulation af timetakst for 2015 på 689,99 kr.

Timesatsen er ikke stationær, og skal godkendes af Byrådet hvert år. Der kan opstå forhold som f.eks. ændrede fordelingsnøgler i omkostningskalkulationen og variation i antallet af og karaktéren af byggesagerne, som betyder, at timesatsen for 2016 og efterfølgende år skal ændres. Specielt for 2016 kan der forventes ændringer, idet tidsregistreringer for byggesagsbehandlere og administrative medarbejdere først opstartes i januar 2015. Der foreligger derfor ikke entydige tidsregistreringer til fastlæggelse af fordelingsnøgler for taksten i 2015.

På baggrund af timeprisen kan forventes gebyrindtægt for 2015 skønsmæssigt opgøres til 2.512.000 kr.

Gebyrvejledningen, hovedskema til beregning af timetakst, samt instruks kan ses i bilag.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at taksten på byggesager for 2015 fastsættes til 690 kr. pr. time.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har sammen med Fagenheden for Teknik og Miljø foretaget en omkostningskalkulation. Prisen pr. time er beregnet til 689,99 kr. og afrundet til 690 kr.

I den budgetterede timepris er medregnet de direkte lønudgifter til byggesagsbehandlere og administrative medarbejdere. Endvidere er medregnet en andel af fagenhedens fællesudgifter til ledelse, administration, it, inventar, køretøjer og rengøring m.v. Der er også medregnet en andel af de centrale udgifter til Byrådet og Forretningsledelsen samt stabe/afdelinger. Endelig er der medregnet en afskrivning på anlægsaktiver.

Den nye lovgivning og tilhørende gebyrvejledning fastlægger, at gebyrindtægterne ikke må overstige omkostningerne. Dette krav opfylder kommunen.

I budget 2015 er der budgetteret med en indtægt vedrørende byggesagsgebyrer på 2.803.000 kr. Der forventes en gebyrindtægt på 2.512.000 kr. efter ny lovgivning. Dette medfører således en skønnet mindreindtægt på 291.000 kr.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 8. december 2014, pkt. 3:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 10. december 2014, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.Fraværende:
Martin Bech (V)

Til toppen


11. Reno-Nord I/S - Budget 2015


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Reno-Nord I/S har fremsendt budget for 2015. Det budgetteres med nogenlunde de samme affaldsmængder i 2015 som i 2014 og et samlet driftsresultat på -6,1 mio. kr.

I henhold til gældende vedtægter skal budgettet ikke godkendes af interessentkommunerne.

Budgettet fremsendes derfor til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Reno-Nord har fremsendt budget for 2015 til orientering. Budgettet blev vedtaget på Reno-Nords bestyrelsesmøde den 29. september 2014.

I 2015 budgetteres der med 182.000 tons affald til forbrænding incl. 1.000 tons biobrændsel til opstart og nedkøling af ovnlinierne. Heraf leveres 148.000 tons affald fra interessentkommunerne, 7.000 tons fra shredderaffald, 8.700 tons farligt affald og klinisk affald.

De resterende 17.300 tons brandbart affald leveres fra ikke-interessentkommuner, andre affaldsselskaber eller som importeret affald. Den samlede mængde svarer nogenlunde til mængder i 2014.

Takster

Behandlingstaksterne for forbrænding inkl. afgifter stiger med ca. 2% for både dagrenovationsaffald og storskrald, affald fra genbrugspladser og industriaffald. Taksterne vil i 2015 være henholdsvis 632 kr./ton og 433 kr./ton.

Behandlingstaksterne for deponering incl. afgifter stiger 3% for både blandet deponiaffald, mineralsk affald/asbest, asbestfri fiberplader og farligt affald. Taksterne vil i 2015 være henholdsvis 856 kr./ton, 856 kr./ton, 1.241 kr./ton og 1.326 kr./ton.

Priserne er excl. moms.

Budget 2015 i hovedtal (1.000 kr)

Energianlæg

Deponi

Elektronik

Samlet

Indtægter

143,3

15,0

1,9

160,2

Omkostninger

84,4

11,0

1,7

97,1

Indtjeningsbidrag

60,9

4,0

0,2

65,1

Afskrivninger

46,0

4,0

0,2

50,2

Renter, netto

-21,5

Resultat

-6,1

Indtægter og omkostninger fra energianlæg uden afgifter (CO2, NOx og CO2-kvote). Omkostninger omfatter produktions- og faste omkostninger.

Det samlede indtjeningsbidrag fra energianlæg, deponi og elektronikaffald er budgetteret til 65,1 mio. kr i 2015.

Der foretages en samlet afskrivning af investeringer på energianlæg og deponi i 2015 på 50,2 mio. kr. Renteudgifter til ovnlinie 4, som afskrives over 16 år, udgør i 2015 24,5 mio. kr. Årets resultat er budgetteret til -6,1 mio. kr.

Det negative driftsresultat skyldes de meget store afskrivninger, men da afdraget på lånet i 2015 er 39,0 mio. kr., er der reelt i budget 2015 et likviditetsmæssigt overskud på 5,1 mio. kr.

I budgettet indgår, jf. budgettets note 4, anlægsudgifter til samlet 5,3 mio. kr. Anlægsudgifter omfatter opgradering af SRO anlæg på ovnlinie 4, halbygning for farligt affald som følge af nye miljøkrav samt ændring af væg i mellemlager på deponi som følge af brandkrav.

Taksterne til forbrænding og deponering har generelt betydning for borgere og brugere i kommunen. Dette skyldes, at omkostningerne for affaldsbortskaffelsen hos Reno-Nord bliver indregnet i kommunens takster for renovation og genbrugsbidrag.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager budget 2015 for Reno-Nord til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Områdeter brugerfinansieret.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 1. december 2014, pkt. 12:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Hildo Rasmussen og Johannes Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 10. december 2014, pkt. 10:

Indstilles taget til efterretning.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.Fraværende:
Martin Bech (V)
Bilag

Til toppen


12. Reno Nord - Årsrapport 2013


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

I/S Reno-Nord har fremsendt årsberetning for 2013. Årets resultat blev -2,9 mio. kr. mod et budgettet resultat på -13,0 mio. kr. Reno-Nord anser resultatet som tilfredsstillende.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Reno-Nord er et fælleskommunalt affaldsselskab, som ejes af Brønderslev, Jammerbugt, Rebild, Aalborg og Mariagerfjord Kommuner. Reno-Nord modtager affald til sortering, forbrænding og deponering.

Reno-Nord er pr. 1. januar 2014 fusioneret med Fælles Forbrænding. Denne årsrapport er derfor den sidste fra det hidtidige Reno-Nord.

Mængden af affald til forbrænding udgjorde i 2013 samlet 181.617 ton, heraf 138.603 ton fra ejerkommunerne. Det betyder, at faldet i mængder fra kommunerne siden 2009 er stagneret i både 2012 og 2013.

Der er fortsat faldende mængder til deponering.

Reno-Nord har i 2013 importeret ca. 7.000 ton forbrændingsegnet affald fra England.

I henhold til et notat fra Erhvervsstyrelsen i 2011 må egenkapital ikke indeholdeakkumulerede overskud for områder omfattet af hvile-i-sig-selv-princippet. Da der ikke p.t. er sket en principiel afklaring af metodeopgørelsen, har det ikke været muligt for Reno-Nord at indarbejde notatet i denne årsrapport. Der arbejdes fortsat på at få disse usikkerheder afklaret. Se evt. mere herom på side 5, 8 og 20 i årsrapporten.

Årets resultat (i 1.000 kr.):

Samlede indtægter i 2011

159.677 kr.

Samlede udgifter i 2011

94.128 kr.

Årsresultat før afskrivning og finansielle poster

65.549 kr.

Afskrivning af anlæg

49.612 kr.

Netto-renteudgifter

18.867 kr.

Årets resultat

-2.930 kr.

Der var i 2013 budgetteret med et underskud på -13,0 mio. kr., hvilket betyder, at resultatet er ca. 10 mio. kr. bedre end forudsat. Resultatet skyldes hovedsageligt bedre afkast på selskabets værdipapirer end forventet.

Reno-Nord blev miljøcertificeret i 2013.

Årsberetningen medfører ikke konsekvenser for borgere/brugere, ud over at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastlæggelsen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsberetningen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Området er brugerfinansieret.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 1. december 2014, pkt. 11:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Hildo Rasmussen og Johannes Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 10. december 2014, pkt. 11:

Indstilles taget til efterretning.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.Fraværende:
Martin Bech (V)
Bilag

Til toppen


13. Nedlæggelse af Serritslev Skole pr. 1. august 2015


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget skal efter endt høringsperiode indstille til Byrådets godkendelse, at Serritslev Skole nedlægges pr. 1. august 2015 samt at skoledistriktet overgår til Skolegades Skoles distrikt pr. samme dato.

Sagsfremstilling

Den 3. september 2014 besluttede Byrådet, at Serritslev Skole skal nedlægges med virkning fra 1. august 2015 samt at skoledistriktet pr. samme dato overgår til Skolegades Skoles distrikt.

Nedlæggelse er begrundet med et vigende elevantal i skolens distrikt samt behov for at optimere anvendelsen af ressourcerne på skoleområdet.

Serritslev Skole har i skoleåret 2014/2015 et samlet elevantal på 0. – 4. klassetrin på 71 elever. Af opgørelser fra folkeregisteret fremgår det, at der i de kommende 5 år vil være et fald i antallet af skolesøgende børn i skolens distrikt. Det vil på den baggrund være vanskeligt både økonomisk og fagligt at opretholde en bæredygtig drift af skolen.

Udviklingen i antallet af skolesøgende børn i Serritslev Skoles skoledistrikt.

Årgang

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Antal børn

23

15

14

9

20

5

7 (maj)

Der er tradition for, at et betragteligt antal forældre bosiddende i Serritslev Skoles distrikt vælger friskolen i Stenum i stedet for folkeskolen. Det kan derfor ikke forventes, at det i tabellen anførte antal børn samtidig er et udtryk for det elevantal, der vil kunne forventes på Serritslev Skole, hvis skolen opretholdes.

I forhold til de økonomiske konsekvenser for Brønderslev Kommune ved lukningen af Serritslev Skole henvises til vedlagte bilag, der blev fremlagt for Byrådet på mødet den 18. juni 2014.

Udtalelser fra skolebestyrelsen og offentligheden:

Jf. bekendtgørelsen om skolenedlæggelser har der siden Byrådets behandling af sagen i september været en offentlig høring. Der er i den forbindelse indkommet ét høringssvar fra den fælles skolebestyrelse på Serritslev og Skolegades Skoler. Der er ikke kommet yderligere høringssvar.

Skolebestyrelsen giver i sit høringssvar udtryk for, at det er ærgerligt, at skolen står til lukning. Samtidig giver de udtryk for, at de forstår nødvendigheden af, at der bliver truffet beslutninger, der bidrager til at forbedre økonomien. De gør endvidere opmærksom på, at lukningen skal foregå på en hensigtsmæssig og ordentlig måde af hensyn til både elever, ansatte og forældre. Endvidere påpeger de behovet for, at der bliver taget højde for de transportmæssige udfordringer ved hjælp af en god busforbindelse.

Fagenheden for Børn og Kultur er opmærksomme på transportbehovet.

Personale

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at der i samarbejde med de faglige organisationer arbejdes på at sikre en god og gennemsigtig proces i forhold til håndtering af personaledelen vedrørende lukningen af skolen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 2. december 2014, pkt. 6:

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Byrådet, at Serritslev Skole nedlægges pr. 1. august 2015, og at skoledistriktet overgår til Skolegades Skoles skoledistrikt.

Peter H.S. Kristensen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Økonomiudvalget, 10. december 2014, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt efter følgende afstemning

For: 24

Imod: 2 (Jens Andersen og Ole Bruun)Fraværende:
Martin Bech (V)
Bilag

Til toppen


14. Nedlæggelse af Agersted Skole pr. 1. august 2015


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget skal efter endt høringsperiode indstillet til Byrådets godkendelse, at Agersted Skole skal nedlægges pr. 1. august 2015 samt at distriktet overgår til Asaa Skoles distrikt.

Sagsfremstilling

Den 3. september 2014 besluttede Byrådet, at Agersted Skole nedlægges som selvstændig skole med virkning fra 1. august 2015, samt at skoledistriktet overgår til Asaa Skoles distrikt.

Nedlæggelse er begrundet med et vigende elevantal i skolens distrikt samt behov for at optimere anvendelsen af ressourcerne på skoleområdet.

Agersted Skole har i skoleåret 2014/2015 et samlet elevantal på 0. – 6. klassetrin på 86 elever.

Af opgørelser fra folkeregistreret fremgår det, at der i de kommende 5 år vil være et relativt lavt antal skolesøgende børn i distriktet. Det vil på den baggrund være vanskeligt både økonomisk og fagligt at opretholde en bæredygtig drift af skolen.

Udviklingen i antallet af skolesøgende børn i Agersted Skoles skoledistrikt.

Årgang

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Antal børn

18

12

8

11

13

11

I forhold til de økonomiske konsekvenser for Brønderslev Kommune ved lukningen af Agersted Skole henvises til det vedlagte bilag, der blev fremlagt for Byrådet på mødet den 18. juni 2014.

Udtalelser fra bestyrelsen og offentligheden

Jf. bekendtgørelsen om skolenedlæggelser har der siden Byrådets behandling af sagen i september været en offentlig høring. Der er i den forbindelse indkommet en indsigelse fra en gruppe, der kalder sig "gruppen til bevarelse af Agersted Skole", som består af 9 borgere og fra skolebestyrelsen på Agersted og Asaa Skoler. Derudover er der ikke kommet yderligere høringssvar.

Fagenheden for Børn og Kultur har udarbejdet et bilag med bemærkninger til indsigelsen fra gruppen til bevarelse af Agersted Skole.

Personale

Fagenheden før Børn og Kultur kan oplyse, at der i samarbejde med de faglige organisationer arbejdes på at sikre en god og gennemsigtig proces i forhold til håndtering af lukningen af skolen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 2. december 2014, pkt. 7:

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Byrådet, at Agersted Skole nedlægges pr. 1. august 2015, og at skoledistriktet overgår til Asaa Skoles skoledistrikt.

Peter H.S. Kristensen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Økonomiudvalget, 10. december 2014, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt efter følgende afstemning

For: 24

Imod: 2 (Jens Andersen og Ole Bruun)Fraværende:
Martin Bech (V)
Bilag

Til toppen


15. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 17


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Brønderslev Kommune ønsker at sælge en ejendommen Fredensgade 4C, Dronninglund, som bolig. Ejendommen er tidligere anvendt som børnehave.


Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr.17, som overfører del af ejendommen til rammeområde 02-B-02 "Boligområde, Skovvej".

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg nr. 17 kan godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har udbudt ejendommen Fredensgade 4C, Dronninglund, til salg. Ejendommen er en tidligere børnehave med udgang til skolegården for skolen i Fredensgade.

Ejendomsmægler vurderer, at ejendommen vil være lettere at sælge som bolig end som erhverv eller institution.

Ejendommen ligger inden for rammeområde 02-O-02 "Offentligt område, Fredensgade", som er udlagt til offentlige eller private institutioner for børn og unge, fritidsaktiviteter og dagcenter.

For at anvende ejendommen som bolig er det nødvendigt med et kommuneplantillæg, som overfører del af ejendommen til rammeområde 02-B-02 " Boligområde, Skovvej". Dette rammeområde er udlagt til boligformål i form af åben-lav boliger, mindre offentlige og private servicefunktioner samt mindre erhvervsenheder.

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr.17, hvor del af ejendommen matr.nr. 103 bx Ørsø Fjerding, Dronninglund overføres fra rammeområde 02-O-02 "Offentligt område, Fredensgade" til rammeområde 02-B-02 "Boligområde, Skovvej".

Der er foretaget en miljøscreening af ændringen af anvendelse, som er beskrevet i kommuneplantillægget. Fagenheden vurderer, at tillægget ikke er omfattet af et krav om miljøvurdering, da det vurderes, at ændringen ikke medfører væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslaget til kommuneplantillæg nr. 17 og udsender det i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 1. december 2014, pkt. 7:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Hildo Rasmussen og Johannes Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 10. december 2014, pkt. 14:

Indstilles godkendt. Det forudsættes, at det indeholder udvidelse af anvendelsesrammerne.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.Fraværende:
Martin Bech (V)
Bilag

Til toppen


16. Endelig vedtagelse af lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise" og kommuneplantillæg nr. 10


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Lokalplanforslag 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise" og kommuneplantillæg nr. 10 har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Byrådet skal tage stilling til om lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise" og kommuneplantillæg nr. 10 kan endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget igangsatte den 22. januar 2014 planlægning for et solenergianlæg ved Manna-Thise.

Manna-Thise Kraftvarmeværk ønsker at opføre et solfangeranlæg umiddelbart nord for deres eksisterende kraftvarmeværk beliggende Lagunen 6 i Manna. Dermed er der udarbejdet et forslag til lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise" samt kommuneplantillæg nr. 10.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 15. september til den 10. november 2014. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden.

Den digitale udgave af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan ses via dette link: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKPlan/DKplan.aspx?Lokalplanid=602

Lokalplanen

Lokalplanområdet består af matr.nr. 99b og del af matr.nr. 12a, begge Tise By, Tise.

Matr.nr. 99b indeholder Manna-Thise Kraftvarmeværks eksisterende bygning og en akkumuleringstank. Matr.nr. 12a er en landbrugsejendom, som grænser op til kraftvarmeværket.

Lokalplanen giver mulighed for at opstille solfangerpaneler på matr.nr. 12a, som skal afskærmes med beplantning. Panelerne og beplantningen må have en maksimal højde på 3 meter over terræn, da lokalplanområdet ligger inden for skovbyggelinien, værdifuldt kulturmiljø og kirkebeskyttelseszonen omkring Thise Kirke. Det skal gennem lokalplanen sikres, at det særlige miljø omkring Thise Bakker bevares.

Der skal opføres en ekstra akkumuleringstank til solenergianlægget. Lokalplanen stiller krav til placering af tanken, samt højde og omfang, for at sikre at anlægget ikke bliver for markant i landskabet.

Vejadgang til området sker via den eksisterende vejadgang til kraftvarmeværket. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en tilbygning til kraftvarmeværkets eksisterende bygning.

Lokalplanen giver også mulighed for på sigt at opføre solceller indenfor lokalplanområdet.

Zoneforhold og eksisterende planer

Størstedelen af matr.nr 12a Tise By, Tise, der ønskes inddraget til solenergianlægget, ligger i landzone og uden for kommuneplanens rammeinddeling. Kun et ganske lille areal mod nordvest ligger indenfor rammeområde 09-O-01, som er udlagt til område til offentlige formål. Samme areal ligger indenfor lokalplanområde 6371-02 "Offentligt område ved Thise Skole".

Området overføres til rammeområde 09-T-01 og lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise". Matr.nr. 12a forbliver i landzone.

Ejendommen matr.nr 99b Tise by, Tise ligger indenfor rammeområde 09-E-02 udlagt til lettere industri. For ejendommen gælder også lokalplan 6352-01 og 6346-01 "Område til boliger, butikker og erhverv i Manna". Området overføres til rammeområde 09-T-01 og lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise". Matr.nr. 99b forbliver i byzone.

Miljø- og VVM-screening

Lokalplan 09-T-01.01 og kommuneplantillæg nr. 10 er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 3a. Projektet er desuden omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 3a.

Fagenheden for Teknik og Miljø har foretaget en miljø- og VVM-screening af planerne. Der er truffet afgørelse om, at anlægget ikke er VVM-pligtigt, og at lokalplanen ikke er omfattet af et krav

om miljøvurdering. Det vurderes, at anlægget ikke giver anledning til væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Den primære miljøkonsekvens vurderes at være anlæggets landskabelige påvirkning. I den forbindelse stiller lokalplanen krav om afbødende foranstaltninger i form af afskærmende beplantning, og at anlægget indpasses i landskabet. Der sættes også krav til anlæggets maksimale højde, samt at anlægget tilpasses det eksisterende terræn.

Varmeforsyningsloven

Opførelse af solfangeranlægget forudsætter en projektgodkendelse i henhold til varmeforsyningsloven. En endelig godkendelse af varmeprojektet kan først godkendes, når lokalplanen er endelig vedtaget.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager Lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise" samt kommuneplantillæg nr. 10 endeligt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 1. december 2014, pkt. 6:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Hildo Rasmussen og Johannes Trudslev var fraværende

Økonomiudvalget, 10. december 2014, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.Fraværende:
Martin Bech (V)

Til toppen


17. Endelig vedtagelse af lokalplan 32-E-01.01 for opførelse af lagerbygning ved DLG, Agersted


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Forslag til lokalplan 32-E-01.01 og kommuneplantillæg nr. 13 har været i offentlig høring i perioden fra den 8. september 2014 til den 3. november 2014. Der er ikke kommet indsigelser.

Byrådet skal tage stilling til, om kommuneplantillæg og lokalplan kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 32-E-01.01 og kommuneplantillæg nr. 13 har været i offentlig høring i perioden fra den 8. september 2014 til den 3. november 2014.

Der må inden for byggefeltet opføres 4.500 m² bebyggelse. Her opføres et planlager for virksomheden. Herudover kan der indenfor eller udenfor byggefeltet placeres op til 600 m²bebyggelse. Al bebyggelse skal placeres udenfor arealet til beplantningsbælte.

Kommuneplantillægget var i en forudgående offentlighed, hvor der kom nogle indsigelser. Indsigelserne resulterede i nogle tilpasninger af lokalplanen.

Der er ikke kommet indsigelser i den 8 ugers offentlige høring om kommuneplantillæg og lokalplan.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager kommuneplantillæg og lokalplan endeligt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 1. december 2014, pkt. 5:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Hildo Rasmussen og Johannes Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 10. december 2014, pkt. 16:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.Fraværende:
Martin Bech (V)
Bilag

Til toppen


18. Godkendelse af styrelsesvedtægt på skoleområdet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget har på baggrund af modtagne udtalelser fra bestyrelserne drøftet styrelsesvedtægt for kommunens skolevæsen og indstiller den til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Jævnfør folkeskolelovens § 41 skal Byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. De beslutninger, som Byrådet har truffet vedrørende skolestrukturen m.v., optages i et bilag jf. § 41, stk. 3.

Der er udarbejdet forslag til revideret styrelsesvedtægt samt bilag på baggrund af dels ændret lovgivning på skoleområdet samt de lokale politiske beslutninger, der er truffet forud for implementering af folkeskolereformen. Forslaget til revideret styrelsesvedtægt samt bilag til styrelsesvedtægt har været sendt til udtalelse i skolebestyrelserne.

Udtalelser fra skolebestyrelserne:

Der er indkommet udtalelse fra 6 skolebestyrelser, hvoraf de 3 har udtalt, at de tager styrelsesvedtægten og bilag til efterretning uden bemærkninger. De resterende tager også forslaget til efterretning, men har nogle enkelte spørgsmål og/eller kommentarer, som i hovedtræk skitseres nedenfor.

En enkelt af bestyrelserne har givet udtryk for, at de fortsat ønsker at blive hørt i forhold til de elementer, der er beskrevet i bilaget til styrelsesvedtægten. Dette er Fagenheden for Børn og Kultur opmærksom på. Lovgivningen fastlægger endvidere, hvilke forhold, bestyrelserne skal afgive udtalelser på.

Samme bestyrelse spørger ind til, hvorvidt målsætningerne for folkeskolenskal med i styrelsesvedtægten. Der er i bilaget til styrelsesvedtægten henvist til henholdsvis den sammenhængende børnepolitik, visionen for folkeskoleområdet samt de skolepolitiske mål for inklusion. De gældende skolepolitiske målsætninger er vedtaget tilbage i 2009, og det forventes, at der i løbet af 2015 vil blive vedtaget nogle nye. Når de nye bliver vedtaget, vil det være oplagt at inddrage disse i bilaget til styrelsesvedtægten, som bliver opdateret på kommunens hjemmeside.

En anden skolebestyrelse spørger ind til, hvad formålet er med at have oprettet det Fælles Rådgivende Organ. Dette er uddybet kort i den vedlagte version.

En tredje bestyrelse gør bl.a. opmærksom på, at den ændrede lovgivning fra 2012 vedr. specialundervisningsområdet bør indarbejdes i bilaget til styrelsesvedtægt. Dette er sket i den vedlagte version.

Med udgangspunkt i ovennævnte udtalelser og rettelser i styrelsesvedtægt samt bilag til styrelsesvedtægt, anmodes Byrådet om at godkende forslag styrelsesvedtægt samt bilag hertil.

Efter godkendelse i Byrådet lægges begge dele på kommunens hjemmeside.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 4. november 2014, pkt. 8:

Udsat.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 2. december 2014, pkt. 8:

Forslaget til styrelsesvedtægt indstilles godkendt af Byrådet.

Peter H.S. Kristensen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Økonomiudvalget, 10. december 2014, pkt. 19:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.Fraværende:
Martin Bech (V)
Bilag

Til toppen


19. Godkendelse af Den Administrative Sundhedsaftale 2015 - 2018


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/ØK/BY

Sundhedskoordinationsudvalgt under Region Nordjylland fremsender udkast til Sundhedsaftale for 2015-2018.

Byrådet bedes drøfte og godkende udkast til Den Administrative Sundhedsaftale.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen består af tre aftaler: Den Politiske Sundhedsaftale, som beskriver de politiske mål og visioner. Den Administrative Sundhedsaftale, der beskriver nye tiltag og arbejdsdelingen i forhold til hvert indsatsområde samt tværgående temaer og administrativ organisering i henhold til vejledningen for sundhedskoordinationsudvalget og sundhedsaftaler. Hertil kommer Den Tværsektorielle Grundaftale, som er en samling af eksisterende aftaler fra de tidligere sundhedsaftaler, der videreføres i sundhedsområdets driftsorganisationer.

Den Administrative Sundhedsaftale konkretiserer de politiske mål gennem konkrete indsatser i forhold til de tværgående temaer: Arbejdsdeling og samarbejde - Koordinering af kapacitet - Inddragelse af patienter og pårørende - Lighed i sundhed samt Dokumentation, forskning, kvalitetsudvikling og patientsikkerhed samt obligatoriske indsatsområder, der fremgår af Vejledning om Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler:

 • Forebyggelse
 • Behandling og Pleje
 • Genoptræning og rehabilitering
 • Sundheds IT og digitale arbejdsgange.

Som noget nyt indeholder Den Administrative Sundhedsaftale indsatser fra Forebyggelsespakkerne, som kommunerne forpligter sig til at opfylde. I aftalen er det beskrevet, at de nordjyske kommuner ultimo 2015 lever op til grundniveauet, hvad angår anbefalingerne om individuelle tilbud i forebyggelsespakkerne om tobak og alkohol. De resterende anbefalinger på grundniveau i disse to pakker vil kommunerne leve op til i løbet af aftaleperioden. Samtidigt vil kommunerne sikre tilbud om ”kort rådgivende samtale til unge med et eksperimenterende brug af stoffer” (16-24 år) jf. forebyggelsespakken om stoffer.

Almen praksis skal i aftaleperioden øge antallet af henvisninger til forebyggelsestilbud i forhold til rygstopstilbud og alkoholbehandling eller samtale. Kommunerne skal være klar til at matche det øgede volumen.

Arbejdet med udarbejdelsen af Sundhedsaftalen er forankret i Sundhedskoordinationsudvalget. Formålet med Sundhedskoordinationsudvalget er at understøtte sammenhængende patientforløb på tværs af region, kommuner og almen praksis, herunder at understøtte kvaliteten i opgaveløsningen og den effektive ressourceudnyttelse.

Der har været nedsat arbejdsgrupper og referencegrupper i forhold til alle temaerne. Brønderslev Kommune har været repræsenteret i enten arbejdsgruppen eller referencegruppen inden for hvert tema.

Sundhedsaftalen skal ifølge § 6 i bekendtgørelsen om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler nr. 1569 af 16. december 2013 sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 31. januar 2015.

Sagen behandles på Ældrerådets møde den 24. november 2014.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udkast til Den Administrative Sundhedsaftale.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, den 24. november 2014, pkt. 10:

Ældrerådet anbefaler en godkendelse af aftalen.

Ældreomsorgsudvalget, 27. november 2014, pkt. 4:

Ældrerådets anbefaling taget til efterretning.

Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 3. december 2014, pkt. 9:

Indstilles godkendt under forudsætning af, at den fornødne økonomi er til stede.

Johannes Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 10. december 2014, pkt. 23:

Aftalen indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Aftalen godkendt.Fraværende:
Martin Bech (V)
Bilag

Til toppen


20. Fælles hjælpemiddeldepot


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Byrådet godkendte på møde den 18. juni 2014 oprettelse af interessentskabet Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi, som med virkning fra 2015 skal stå for håndtering af hjælpemidler for Aalborg, Jammerbugt og Brønderslev kommuner.

Tilsynet har nu godkendt kontrakten, dog med ændring af bestyrelsens sammensætning.

Fremsendes til Byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådene i Aalborg, Brønderslev og Jammerbugt Kommuner godkendte henholdsvis 16., 18. og 19. juni 2014, at der oprettes et fælles hjælpemiddeldepot, der etableres som et interessentskab efter § 60 i lov om kommunernes styrelse.

Det fælles hjælpemiddeldepot navngives - Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi og vil få fysisk placering på Fåborgvej 15 A, 9220 Aalborg Øst.

Efter byrådenes godkendelse blev der indsendt ansøgning om godkendelse af det fælles hjælpemiddeldepots interessentskabskontrakt til Tilsynet ved Statsforvaltningen, idet oprettelse af et kommunalt § 60 fællesskab forudsætter tilsynsmyndighedens godkendelse.

Tilsynsmyndigheden har 18. november 2014 givet deres godkendelse af interessentskabskontrakten og det fælleskommunale selskab. De har dog ønsket rettelser i kontrakten vedrørende bestyrelsens sammensætning.

Bestyrelsen skulle jf. den oprindeligt indsendte kontrakt bestå af 10 medlemmer fordelt med 5 medlemmer til Aalborg Kommune, 2 medlemmer til Brønderslev Kommune, 2 medlemmer til Jammerbugt Kommune og 1 medarbejderrepræsentant. Aalborg Kommune udpeger formanden og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Tilsynet har gjort opmærksom på, at medarbejderrepræsentanten ikke kan have stemmeret jf. lov om kommunernes styrelse, og med bortfald af en stemme ville Aalborg Kommune have både flertal i medlemmer og formandskab med udslagsgivende stemme ved stemmelighed. Dette er nu tilrettet i interessentskabskontrakten, således at Aalborg Kommune bevarer 5 medlemmer, men i tilfælde af stemmelighed gælder princippet om, at en beslutning ikke er truffet, dersom der ikke er flere stemmer for et forslag end imod det. Tilsynet har godkendt ændringerne.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender den tilrettede § 60 interessentskabskontrakt omhandlende fælles hjælpemiddeldepot mellem Brønderslev, Jammerbugt og Aalborg Kommuner godkendes.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 4. december 2014, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 10. december 2014, pkt. 24:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.Fraværende:
Martin Bech (V)
Bilag

Til toppen


21. Ændring af konstituering, Produktionsskolens bestyrelse


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende, at Henning Jørgensen indtræder i bestyrelsen for Brønderslev Produktionsskole i stedet for Ole Andersen samt at Mikkel Mørk bliver ny suppleant.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i sit konstituerende møde den 12. december 2013 at vælge følgende medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for Brønderslev Produktionsskole:

Medlemmer:

Gitte Krogh

Ole Andersen

Suppleanter:

Martin Bech

Henning Jørgensen

Arne M. Jensen meddeler på vegne af valggruppen A+F+Ø, at Ole Andersen forlader bestyrelsen. I stedet indtræder Henning Jørgensen, F i bestyrelsen.

Ny suppleant bliver Mikkel Mørk, F.

Byrådet anmodes om at godkende ændringen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.Fraværende:
Martin Bech (V)

Til toppen


22. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Ole Jespersgaard inviterer til 50 års fødselsdag den 10. januar 2015.Fraværende:
Martin Bech (V)

Til toppen


23. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 18. december 2014
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach