Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 28. januar 2015
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Hans Christian Holst var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Hans Christian Holst var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende, at første stedfortræder på liste V, Jan Thaibert, indkaldes til Byrådets møde som følge af afbud fra Hans Christian Holst pga. ferie.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Der er til dette byrådsmøde afbud fra Hans Christian Holst pga. ferie.

Første stedfortræder på liste V, Jan Thaibert, er indkaldt til Byrådets møde og tiltræder byrådsmødet umiddelbart efter Byrådets godkendelse af indkaldelsen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Hans Christian Holst var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Arne M. Jensen:

Hvorfor er udsmykningen i lokale 120 ændret, og hvem skal afgøre eventuelle ændringer. Vil eventulle klager over den nye udsmykning medføre nedtagning. Hvordan er den principielle holdning hertil, herunder smagsdommeri.

Hans Christian Holst var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Til toppen


5. Kommunegaranti - Brønderslev Vand A/S


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Brønderslev Vand A/S ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån på i alt 4,0 mio. kr. til brug for finansiering af nye fjernaflæste målere samt montering af tilbagestrømssikringer.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Vand A/S ansøger om kommunegaranti på 4,0 mio. kr. for optagelse af lån hos KommuneKredit til finansiering af nye fjernaflæste målere samt montering af tilbagestrømssikringer i Brønderslev By og opland - i alt 5.500 målere.

Der er tale om en samlet investering på 11,0 mio. kr., hvoraf Brønderslev Vand A/S har et lånebehov på 4,0 mio. kr. Bestyrelsen i Brønderslev Vand A/S har besluttet at optage et fastforrentet lån (basisrente) med 10 års løbetid hos Kommunekredit.

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet kommunegaranti til Brønderslev Vand A/S for følgende lån i KommuneKredit:

Oprindeligt lånebeløb 1,443 mio. kr. - restgæld ultimo 2014 på 1,082 mio. kr. - låneudløb 2029.

Oprindeligt lånebeløb 5,027 mio. kr. - restgæld ultimo 2014 på 4,022 mio. kr. - låneudløb 2030.

Kommunen har fastsat en garantiprovision på 0,75% p.a., der opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån.

En eventuel kommunegaranti vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Brønderslev Vand A/S for et fastforrentet lån på 4,0 mio. kr. med 10 års løbetid, og at der opkræves en løbende årlig garantiprovision på 0,75%.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. januar 2015, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Hans Christian Holst var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Bilag

Til toppen


6. Inventar til Sundhedshus


Resume

Sagsforløb: BK/SS/ØK/BY

Byrådet anmodes om at godkende frigivelse af 1.000.000 kr. til inventar, IT og træningsudstyr til Sundhedshuset, som er afsat på budget 2015.

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 2. april 2014 præsenterede Fagenheden udvalget for et samlet budget på indkøb på 1.878.375 kr. Udvalget ønskede, at eksisterende inventar og træningsredskaber i størst mulig omfang blev genanvendt.

Det bemærkes, at der i det oprindelige budget for etablering af Sundhedshus ikke er indregnet udgifter til inventar og IT.

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 10. september 2014 behandlede udvalget et revideret budget, med omprioriteret genanvendelse frem for ny-indkøb, hvor der er muligt. Her besluttede Social- og Sundhedsudvalget at sende sagen over til budgetdrøftelserne for 2015.

Byrådet besluttede som led i budget 2015 at afsætte 1.000.000 kr. til indkøb af inventar, maskiner mv. til Sundhedshuset.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremlægger derfor endnu et revideret budget, hvor der er foretaget beskæring i indkøb, og hvor der er fundet overskydende midler fra hele sundhedsområdet til supplerende finansiering.

Oprindeligt budget

Nyt budget med en højere grad af genanvendelse.

1. reduktion

2. reduktion

Nyt budget med reduktion af indkøb

Maskiner

665.950 kr.

483.400 kr.

-182.550 kr.

- 65.000 kr.

418.400 kr.

Diverse

45.500 kr.

42.500 kr.

-3.000 kr.

42.500 kr.

Redskaber

126.125 kr.

100.092 kr.

-26.033 kr.

100.092 kr.

Opsætning

Ikke medtaget

30.000 kr.

+30.000 kr.

30.000 kr.

Trænings-udstyr i alt

837.575 kr.

655.992 kr.

-181.583 kr.

-65.000 kr.

590.992 kr.

Inventar

i alt

1.040.800 kr.

689.400 kr.

-351.400 kr.

-213.000 kr.

476.400 kr.

IT-udstyr

Ikke medtaget

302.900 kr.

+302.900 kr.

-15.000 kr.

287.900 kr.

Samlet budget til indkøb

1.878.375 kr.

1.648.292 kr.

-230.083 kr.

-293.000 kr.

1.355.292 kr.

Fagenheden har tidligere gennem skærpet fokus på genanvendelse reduceret behovet for ny indkøb med 532.983 kr. Fagenheden har ved anden gennemgang af budgettet reduceret ønskerne til indkøb af inventar og træningsudstyr med yderligere 278.000 kr.

Det betyder, at udgifterne til udstyr og inventar beløber sig til ca. 1 mio. kr. Dertil kommer udgifter til IT-udstyr.

Budgettet indeholder udgifter til IT-udstyr på 302.900 kr., som ikke var med i det oprindelige budget. Udgifterne til IT-udstyr er ved anden gennemgang blevet reduceret med 15.000 kr.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har ved gennemgang af økonomien på sundhedsområdet fundet 200.000 kr. i overskud på Tandplejens budget fra 2014, som foreslås overført til køb af IT-udstyr til Sundhedshuset. Da Sundhedsplejen også er en del af det kommende Sundhedshus er det aftalt at der findes 100.000 kr. inden for Sundhedsplejens budget, som ligeledes overføres til indkøb af IT-udstyr.

Det samlede budget for indkøb af træningsudstyr, inventar og IT er på 1.355.292 kr. De resterende ca. 55.000 kr. forventes fundet inden for sundhedsområdets budget.

Sagen fremlægges nu, da indkøb af inventar er nært forestående, i og med en certificeringsordning DGNB, som byggeriet er omfattet af, kræver, at inventar skal være leveret og afdunstet 3 uger inden ibrugtagning.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender frigivelse af 1.000.000 kr. på budget 2015 til indkøb af inventar, IT og træningsudstyr. Det indstilles at restfinansieringen på 355.292 fordeles med 200.000 på Tandplejens område og 55.000 på Sundhedsområdets budget samt 100.000 på Sundhedsplejens område i 2015.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 14. januar 2015, pkt. 8:

Udvalget indstiller, at den afsatte bevilling på 1,0 mio.kr. frigives, og at udvalget så vidt muligt prioriterer IT og træningsredskaber og i mindre grad kontormøbler.

Økonomiudvalget, 21. januar 2015, pkt. 5:

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Godkendt.

Hans Christian Holst var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Til toppen


7. Madservice på Ældreområdet - nye priser pr. 1. januar 2015


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

Ifølge Brønderslev Kommunes kontrakt med leverandørerne af madservice til hjemmeboende pensionister stiger priserne pr. 1. januar 2015 i overensstemmelse med stigningen i nettoprisindekset fra Danmarks Statistik.

Byrådet skal godkende madpriserne.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af nedenstående tabel, er der prisstigning på både varm mad og kølemad. Den maksimale pris for en hovedret er 50 kr. Denne pris er ikke overskredet, hvorfor der fortsat ikke er kommunalt tilskud til mad til hjemmeboende. Priserne pr. 1. januar 2015 er følgende:

Hjemmeboende pensionister (nuværende priser i parentes)

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender madpriserne til hjemmeboende pensionister.

Indstilling

Ældrerådet, 12. januar 2015, pkt. 5:

Taget til efterretning.

Ældrerådet undrer sig over den store prisforskel på kølemad fra Dronninglund Hotel og Det Danske Madhus, og om prisforskellen afspejles i kvaliteten.

Ældreomsorgsudvalget, 15. januar 2015, pkt. 3:

Udvalget orienteret om Ældrerådets bemærkninger til sagen.

Indstilles godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Økonomiudvalget, 21. januar 2015, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, da prisstigningen kan afholdes indenfor budgettets generelle prisfremskrivning.

Beslutning

Godkendt.

Hans Christian Holst var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Til toppen


8. Lånegaranti til solcelleanlæg ved Dronninglund Hallen


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet anmodes om stillingtagen til ansøgning fra Dronninglund-Hallerne om lånegaranti til solcelleanlæg ved hallerne.

Sagsfremstilling

Dronninglund-Hallerne sender ansøgning om kommunal lånegaranti på 318.850 kr. til anlæg af solcelleanlæg ved hallerne.

Formålet med etablering af solcelleanlægget er at styrke målet om renere energi gennem reducering af CO2 udslippet og på længere sigt mindske udgifter til energi.

Ingeniørfirmaet JPH-rågivning, Dronninglund har anbefalet at der etableres et solcelleanlæg af størrelsen 18 kWh. Solcelleanlægget leveres af Skandinavisk Sol Celle Industri og tænkes placeret på sydsiden af taget på Hal 2.

Etablering af solcelleanlægget forventes gennemført i foråret.

Finansiering af anlæg forventes at ske ved optagelse af 10-årigt lån i Kommunekredit. Dronninglund-Hallerne oplyser, at der ikke søges om økonomisk tilskud til projektet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 15. januar 2015, pkt. 7:

Udvalget kan anbefale, at ansøgningen imødekommes.

Margit Chemnitz var fraværende.

Økonomiudvalget, 21. januar 2015, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at en eventuel kommunegaranti ikke vil belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

Kommunen har fastsat en garantiprovision på 0,75% p.a., der opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån.

Beslutning

Godkendt.

Hans Christian Holst var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Bilag

Til toppen


9. Ansøgning om restfinansiering af nyt Borger- og Kulturhus i Geraa


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af 75.000 kr. til Geraa & Omegns Beboerforening, som bidrag til restfinansiering af nyt Borger- og Kulturhus i Geraa.

Sagsfremstilling

Geraa & Omegns Beboerforening ansøger om restfinansiering af projekt omhandlende opførelse af et Borger- og Kulturhus på Strandvejen 279, Geraa, 9340 Asaa.

Projektet omfatter nedtagning af en gammel stald samt opførelse af en ny bygning samme sted. De fornødne myndighedstilladelser er indhentet og byggeriet forventes at blive påbegyndt 1. oktober 2014 med færdiggørelsestermin ca. 1. januar 2015.

Sorensminde antages at være et af Brønderslev Kommunes ældste huse og er tillige udpeget som bevaringsværdig bygning. Samlingsstedet skal anvendes til landsbyens beboere og omegnens foreninger. Det oprindelige projekt omfattede 2 bygninger, men i stedet er projektet ændret til at omfatte én ny bygning på ca. 93 m2.

Der er et forventet kapitalbehov på i alt 550.000 kr. Foreningen har samlet 430.000 kr. sammen og den ønskede restfinansiering udgør 120.000 kr., som ansøges finansieret af Fritids- og Kulturudvalgets anlægspulje.

Geraa & Omegns Beboerforening ansøgte i maj måned 2014 Fritids- og Kulturudvalget om kommunegaranti til byggelån på 500.000 kr. og efterfinansieringslån på 250.000 kr. Fritids- og Kulturudvalget var positive overfor ansøgningen og sendte den til afgørelse i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 14. maj 2014 at give afslag på kommunegaranti til finansiering af byggeriet.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 9. oktober 2014, pkt. 6:

Udvalget har i oktober 2013 givet tilsagn om et tilskud på 50.000 kr. såfremt der findes finansiering og projektet gennemføres.

Udvalget kan derudover give tilsagn på 25.000 kr. således, at den samlede bevilling er på 75.000 kr. til projektet, såfremt det gennemføres. Tilsagnet er gældende frem til den 30. september 2015.

Lars Bisgaard var fraværende.

Økonomiudvalget, 21. januar 2015, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Økonomi

Økonomiafdelingen gør opmærksom på, at der er 217.734 kr. tilbage på anlægspuljen for Fritids- og Kulturudvalget i 2014.

Beslutning

Godkendt.

Hans Christian Holst var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Bilag

Til toppen


10. Anvendelse af bygninger efter skolelukninger


Resume

Sagsforløb: BS/ØK

I forbindelse med lukning af skolerne og landsbyordningerne i Serritslev og Agersted bliver der flere bygninger ledige.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om bygningerne skal anvendes til andet kommunalt formål eller udbydes til salg.

Sagsfremstilling

I forbindelse med lukning af skolerne og landsbyordningerne i Serritslev og Agersted bliver der flere bygninger ledige.

I Serritslev er der skolen med et bebygget areal på 2.073 m2, og to bygninger der anvendes af Landsbyordningen med et samlet areal på 256 m2 og 240 m2. Matriklen hvor bygningerne ligger anvendes også af idrætsforeningen.

I Agersted er der skolen med et bebygget areal på 1.772 m2, og Landsbyordningen med et bebygget areal på 807 m2. Skolen ligger på en selvstændig matrikel på 6.430 m2. Landsbyordningen deler matriklen med idrætsforeningen.

I de to lokalområder arbejdes der på at oprette en friskole.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget drøfter om:

 • bygningerne skal anvendes til andet kommunalt formål?
 • bygningerne skal overdrages til de eventuelle to lokale friskoler og eventuelt til hvilket beløb?
 • bygningerne skal udbydes til salg i offentligt udbud?
Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 13. januar 2015, pkt. 3:

Børne- og Skoleudvalget er lokalemæssigt udfordret med hensyn til forbedrede fysiske rammer for Heldagsskolen og i forhold til tilgangen af både børn i relation til flygtningekvoten og asylbørn.

Udvalget peger i den forbindelse ikke nødvendigvis på, at de nævnte bygninger indgår i løsningen af denne udfordring.

Udvalget gør opmærksom på, at udvalget arbejder med en vedtaget strategiplan for hele folkeskoleområdet. I den forbindelse er det fremtidige lokalebehov endnu ikke opgjort.

Line Vanggaard Pedersen anbefaler, at bygningerne afhændes.

Økonomiudvalget, 21. januar 2015, pkt. 10:

Det indstilles at der optages forhandlinger om salg evt. leje.

Arne M. Jensen og Lene Hansen ønsker yderligere afklaring om kommunes pladsbehov i forhold til strategiplan, inden der tages stilling til afhændelse.

Sagen behandles i Byrådet.

Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt at der optages forhandlinger om salg, eventuelt leje, efter følgende afstemninger:

Yderligere afklaring inden stillingtagen:

For: 9 (A)

Imod: 18

Herefter stemtes om Økonomiudvalgets indstilling

For denne: 27

Hans Christian Holst var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Til toppen


11. Opførelse af 8 almene familieboliger ”Valdemarshaven - etape 2”, Vestergårdsgade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Kuben Management fremsender på vegne af Boligselskabet Nordjylland afdeling 41 Skema B til godkendelse.

Byrådet anmodes om godkendelse af skema B med en anslået udgift på 14.171.000 kr. samt give tilsagn om den nødvendige kapitaltilførsel på 1.417.000 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 8. oktober 2014 godkendt skema A for opførelse af 8 almene familieboliger, kaldet ”Valdemarshaven – etape 2”, beliggende Vestergårdsgade i Brønderslev, med en samlet anskaffelsessum på 14.170.000 kr.

Ved projekteringen er byggeriet endt på i alt 747 m².

Kuben Management fremsender på vegne af Boligselskabet Nordjylland afdeling 41 Skema B til godkendelse. Skema B viser en anslået udgift på 14.171.000 kr.

Skema A

Skema B

Grundudgifter, herunder tilslutningsafgifter m.v.

3.987.000 kr.

3.987.000 kr.

Entrepriseudgifter

8.785.000 kr.

8.830.000 kr.

Omkostninger og gebyrer m.v.

1.398.000 kr.

1.354.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

14.170.000 kr.

14.171.000 kr.

Finansiering:

Skema A

Skema B

Støttede lån

12.470.000 kr.

12.470.000 kr.

Kommunalt grundkapitallån

1.417.000 kr.

1.417.000 kr.

Beboerindskud

283.000 kr.

283.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

14.170.000 kr.

14.170.000 kr.

Huslejen er beregnet til at udgøre fra 5.123 kr. til 7.518 kr. pr. måned pr. bolig. Boligerne har en størrelse fra 67,4 m2 til 110 m2. Indskuddet er 27.600 kr. til 40.500 kr.

Brønderslev Kommune opkræver et støttesagsgebyr på 35.000 kr. for sagsbehandlingen af sagen. Støttesagsgebyret er indregnet i den samlede anskaffelsessum.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår,

 • at Byrådet godkender skema B med en anslået udgift på i alt 14.171.000 kr.
 • at Byrådet giver tilsagn om den nødvendige kapitaltilførsel på 1.417.000 kr. til projektet.
Personale

Intet.

Indstilling


Økonomiudvalget, 21. januar 2015, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der i Budget 2015 er afsat i alt 1,933 mio. kr. til grundkapitaltilskud.

I forbindelse med godkendelse af Skema A den 8. oktober 2014, meddelte Byrådet bevilling på 1.417.000 kr. til dækning af 10% i Landsbyggefonden. Skema B er uændret i forhold hertil.

Økonomiafdelingen har derfor ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Godkendt. Ole Bruun er imod.

Hans Christian Holst var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Bilag

Til toppen


12. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan nr. 12-C-01.01 "Butiksformål, Elmevej, Ø. Brønderslev"


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for "Butiksformål, Elmevej, Ø. Brønderslev".

Byrådet skal tage stilling til, om forslagene kan godkendes og sendes ud i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan for "Butiksformål, Elmevej, Ø. Brønderslev". Kommuneplantillægget dækker hele byens centrum og forøger bebyggelsesprocenten til 60 og muliggør tilpasning af kravet til opholdsareal. Begge forhold gælder, hvor der udarbejdes en lokalplan. Lokalplanen muliggør opførelse af 1.000 m² butik incl. lager og salgsareal, men excl. personalefaciliteter.

Fagenheden for Teknik og Miljø har vurderet, at det er meget vigtigt for Ø. Brønderslevs fremtid som en god bosætningsby, at der bliver mulighed for udvidelsen af den eksisterende dagligvarebutik i bymidten. Udvidelsen har stor betydning for fastholdelsen af butikken på grund af nutidens høje krav til detailhandlen. Ansøger har undersøgt flere alternative placeringer og er nu nået til en placering, der giver mulighed for en økonomisk bæredygtig løsning for udvidelse og fastholdelse af butikken. Kravene til antallet af parkeringspladser på egen grund er stillet under hensyntagen til de begrænsede pladsforhold. Der er offentlige p-pladser umiddelbart op til lokalplanområdet. Tilsvarende stilles der ikke krav om etablering af opholdsareal indenfor lokalplanen bortset fra et mindre areal til de ansatte jf. arbejdsmiljølovgivningen. Der vurderes ikke at være behov for yderligere opholdsareal i lokalplanområdet.

Der bliver ikke, som oprindeligt tænkt, plads til et egentligt torv. Men det forventes, at der kan findes plads til et torv et andet sted i centrum.

Lokalplanen kan ses på dette link:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=616

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan 12-C-01.01 "Butiksformål, Elmevej, Ø. Brønderslev" til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Personale

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 12. januar 2015, pkt. 7:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Økonomiudvalget, 21. januar 2015, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Hans Christian Holst var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Bilag

Til toppen


13. Endelig vedtagelse af lokalplan 07-T-01.01 for Solenergianlæg i Jerslev


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Forslag til lokalplan 07-T-01.01 for "Solenergianlæg, Samsøgade, Jerslev" og kommuneplantillæg nr. 2 har været i offentlig høring fra den 31. oktober til den 29. december 2014. Der er kommet en indsigelse, hvor projektet ønskes flyttet med ny planlægning til følge.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplan og kommuneplantillæg kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 07-T-01.01 "Solenergianlæg, Samsøgade, Jerslev" og kommuneplantillæg nr. 2 har været i 8 ugers offentlig høring. Lokalplanen udlægger et areal i en grøn kile omgivet af by på to sider til et solenergianlæg på ca. 5.000 m². Der er kommet en indsigelse fra ejer af Ærøgade 16A i høringsperioden. Indsiger (Ærøgade 16a) ønsker, at lokalplanområdet rykkes mod syd øst, således at solenergianlægget i stedet grænser op til børnehave og skole og ikke belaster udsigten fra boligejendommene ved Ærøgade. Indsiger oplyser, at den planlagte placering vil genere 6 boligejendomme, der er naboer langs Ærøgade og medføre faldende ejendomsværdi. Kortbilaget viser én alternativ placering af flere mulige.

Solcelleanlægget har været i foroffentlighed i 2013 pga. ændringen af kommuneplanen. Ejer af Ærøgade 16 A og Ærøgade 26 indgav indsigelse mod placeringen i den forudgående høring, men Økonomiudvalget valgte den 18. september 2013 at afvise indsigelserne. Hvis den nye indsigelse fra ejer af Ærøgade 16A om ændret placering skal følges, vil hele planprocessen incl. foroffentlighed skulle gå om.

Lokalplanområdet er i lokalplanen fastholdt i landzone. Indsiger ønsker desuden kommuneplantillæg nr. 2 ændret, således at angivelsen af den fremtidige zonestatus for del af hans ejendom ændres fra byzone til landzone. Fagenheden for Teknik- og Miljø finder, at denne ændring af kommuneplantillægget er en god ide. Ændringen vil ikke medføre behov for forøget offentlighed, da den kun har konsekvens for indsiger.

Lokalplanforslag og kommuneplantillæg er indsat som bilag og kan desuden ses på dette link:
http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?LokalplanNr=07-T-01.01

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • accepterer ændringen af kommuneplantillægget, hvorefter del af ejendommen Ærøgade 16A ved fremtidig planlægning fastholdes i landzone, og
 • afviser indsigelsen, og
 • vedtager kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan 07-T-01.01 for "Solenergianlæg, Samsøgade, Jerslev" endeligt.
Personale

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 12. januar 2015, pkt. 6:


Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Ole Bruun ønsker projektet placeret i erhvervsområdet i Jerslev

Økonomiudvalget, 21. januar 2015, pkt. 16:

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt. Ole Bruun ønsker placering i erhvervsområdet i Jerslev.

Hans Christian Holst var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Bilag

Til toppen


14. Spildevandsslam på produktionsjord


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Brønderslev Kommune har fået en henvendelse fra Kommunekontaktrådet for Nordjylland (KKR Nordjylland). KKR Nordjylland ønsker, at Byrådene drøfter brugen af spildevandsslam på produktionsjord med henblik på en tilbagemelding til KKR Nordjylland inden den 1. februar 2015. KKR Nordjylland ønsker en tilbagemelding på følgende spørgsmål:

 • Hvilke retningslinjer vil Byrådet fremadrettet arbejde efter?
 • Vil Byrådet fremover overveje ikke at sælge spildevandsslam?
 • Kan Byrådet bakke op om at arbejde for en udvidelse af det kommunale selvstyre med henblik på at gøre det muligt at forbyde udkørsel af spildevandsslam i kommunen?

Byrådet skal tage stilling til, hvilket svar KKR skal have på de stillede spørgsmål.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har fået en henvendelse fra Kommunekontaktrådet for Nordjylland (KKR Nordjylland). KKR Nordjylland ønsker, at Byrådene drøfter brugen af spildevandsslam på produktionsjord og giver en tilbagemelding inden den 1. februar 2015. Der er vedhæftet et bilag, som er et baggrundsnotat Aalborg Kommune har lavet til KKR i sommeren 2014. I notatet er der en oversigt over, hvor mange ha landbrugsjord i de nordjyske kommuner som modtog slam i 2013. Ligeledes er der en kort opsummering af svar fra de enkelte kommuner omkring spørgsmål vedrørende slamhåndtering i de enkelte kommuner.

Der er i disse år stor fokus på bæredygtighed. Det er derfor naturligt at overveje om spildevandsslam er affald eller en ressource. I forbindelse med overvejelsen bør det sikres, at nutidens og fremtidens drikkevandsressourcer beskyttes bedst muligt. Det er tilladt at sprede spildevandsslam på landbrugsjord, når det overholder Slambekendtgørelsens krav til tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Det er således Miljøstyrelsens - og der med Statens - officielle holdning, at spildevandsslam er en ressource. Det er ikke muligt med den gældende lovgivning at meddele et generelt forbud mod brug af spildevandsslam i særlige områder. Der gives via lovgivningen en yderst begrænset mulighed for - efter konkret vurdering af slammet og den enkelte lokalitet - at hindre slamudbringning på særlige områder som bl.a. vandindvindingsområder. Det er således heller ikke muligt at påvirke mængden af slam, der tilføres kommunen fra andre kommuner. I stedet kan Byrådet påvirke, hvordan slam fra eget spildevandsselskab afsættes.

Hvis spildevandsslammet afsættes til jordbrugere, er det muligt at stille vilkår i aftalen mellem spildevandsselskaberne og de mellemled der distribuerer slammet til landbruget. For eksempel, at slam ikke må spredes i vandindvindingsområder. Det enkelte Byråd kan også beslutte at stille krav til spildevandsselskabet om, at slammet fra eget spildevandsselskab ikke må sendes til andre kommuner.

Udfordringen i forhold til brug af spildevandsslam er hovedsagelig, at der i slammet findes miljøfremmede stoffer, der ikke analyseres for, ligesom der er usikkerhed i forhold til stoffernes virkning, når de blandes, som tilfældet er i spildevandsslam.

Hvilke retningslinjer vil Byrådet fremadrettet arbejde efter?

Spildevandsslam fra Brønderslev Kommunes egne rensningsanlæg bliver i dag brændt af på AVV I/S i Hjørring.

Nogle enkelte jordbrugere i Brønderslev Kommune modtog spildevandsslam fra rensningsanlæg i Frederikshavn og Hjørring Kommune i 2013. Der var tale om et areal på 97 ha, hvilket svarer til 0,21 % af det samlede landbrugsareal.

I Vandforsyningsplan 2012-2017 for Brønderslev Kommune er fastlagt følgende:

"Brønderslev Kommune vil arbejde for, at spildevandsslam ikke udbringes indenfor en 300 meters kildepladszone omkring vandværkernes boringer og i nitratfølsomme vandindvindingsområder".

Tilsvarende er skrevet i administrationsgrundlaget for de kommende indsatsplaner, som blev vedtaget på Byrådets møde i juni 2014. I kommunen er det desuden besluttet ikke at sprede spildevandsslam på kommunale arealer. Ved leverancer af spildevandsslam fra andre kommuner benytter Brønderslev Kommune sig af Slambekendtgørelsens § 32. Denne paragraf kan anvendes til at nedlægge forbud mod anvendelse, hvis spildevandsslammet ønskes udspredt på landbrugsjord, som ligger i vandindvindingsområder til vandværker, og hvor udspredningen konkret vurderes at kunne udgøre en risiko for forurening af grundvandsmagasinet.

Nogle af de nordjyske kommuner (Mariager Fjord og Vesthimmerland) har stillet krav overfor egne spildevandsselskaber, at spildevandsslam ikke må spredes i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller i indvindingsoplande.

Byrådet kan fortsætte efter hidtidige retningslinier som beskrevet eller Byrådet kan stramme retningslinierne og - i den udstrækning, det er muligt - arbejde for, at spildevandsslam ikke udbringes på landbrugsjord overhovedet. Det sidste kan ikke gennemføres konsekvent, men kommunen kan gennem en mere restriktiv administration mindske mulighederne for udbringning af spildevandsslam fra andre kommuner.

På det seneste har udbringningen af en særlig form for spildevandsslam - FosforGro - fra Cheminova været til debat. Dette slam er ikke omfattet af slambekendtgørelsen og skal således have en § 19 tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Disse tilladelser gives efter konkret vurdering. Hvis det strammes i forhold til slam generelt, vil det også være muligt at gøre det vanskeligere at udbringe denne form for slam.

Vil Byrådet fremover overveje ikke at sælge spildevandsslam?

Brønderslev Forsyning har - efter behandling i Brønderslev Byråd - i dag en praksis, hvor alt spildevandsslam fra kommunens rensningsanlæg, bliver brændt på AVV´s affaldsforbrænding. Dags dato sælges der således ikke spildevandsslam til jordbrugsformål fra kommunens rensningsanlæg.

Brønderslev Forsyning har oplyst, at de overvejer muligheden for at levere til jordbrugere i stedet for at brænde slammet af. Spildevandsslammet fra Brønderslev Kommunes rensningsanlæg er renere end spildevandsslammet fra Frederikshavn, grundet at der er mindre industrispildevand deri. Forsyningen oplyser, at der kan være en gevinst på 300- 400.000 kr. pr. år ved at levere til jordbrugere fremfor til forbrænding. Det er specielt indholdet af fosfor i spildevandsslammet, der gør det attraktivt som gødningsmiddel i landbruget. Fosfor er nemlig en knap ressource.

En tredje mulighed kunne være, at Forsyningen udvandt fosfor fra spildevand ligesom på Åby Renseanlæg i Århus og sælge det som højkvalitetsgødning til f.eks. havebrugere. Tilbagebetalingstiden på Åbys anlæg er 7 til 8 år. Der er vedhæftet et bilag om Åby Renseanlæg.

Kan Byrådet bakke op om at arbejde for en udvidelse at det kommunale selvstyre med henblik på at gøre det muligt at forbyde udkørsel af spildevandsslam i kommunen?

Dette spørgsmål hænger sammen med, hvilke retningslinier Byrådet fremadrettet kunne tænke sig at arbejde efter.

Hvis det juridisk blev muligt at forbyde udkørsel af spildevandsslam i kommunerne, kunne man således også forhindre, at der kom spildevandsslam fra andre kommuners rensningsanlæg, hvilket ikke er muligt i dag.

Det at nogle kommuner i givet fald ville forbyde udkørsel af spildevandsslam, vil gøre det vanskeligere for forsyningerne at komme af med spildevandsslammet. En evt. beslutning om fremover at ville give egen Spildevandsforsyning mulighed for at sælge slam til jordbrugsformål, vil hænge bedst sammen med, at mulighederne for afsætning er optimale. I det tilfælde skal kommunen nok ikke stramme for egen administration af slamudbringning.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, hvilken politisk kurs der ønskes i forhold til udbringning af spildevandsslam.

Personale

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 12. januar 2015, pkt. 9:

Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at den hidtidige praksis på området med afbrænding af spildevandsslam hos AVV følges. Endvidere henvises der til Vandforsyningsplan 2012-2017 samt administrationsgrundlaget for de kommende indsatsplaner af hvilke det bl.a. fremgår, at spildevandsslam ikke må udbringes indenfor en 300 m kildepladszone omkring vandværkernes boringer og nitratfølsomme vandindvindingsområder.

Det indstilles endvidere, at beslutningen om afbrænding af slam fra spildevand fastholdes, og at Brønderslev Forsyning arbejder på mulighederne for at udvinde fosfor fra spildevand ligesom på Åby Renseanlæg i Århus forinden afbrænding.

Udvalget indstiller endeligt, at Byrådet bakker op om en udvidelse af det kommunale selvstyre, der medfører en ensartet sagsbehandling på landsplan og påpeger derfor nødvendigheden af en lovændring på området.

Økonomiudvalget, 21. januar 2015, pkt. 17:

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Hans Christian Holst var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Bilag

Til toppen


15. Delegation af beslutningskompetence om lokalplaner og kommuneplantillæg


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

En planlovsændring fra 2012 giver Byrådet mulighed for at delegere beslutningskompetencen vedrørende godkendelse af planforslag og endelig vedtagelse af planer.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal gøre brug af muligheden og delegere beslutningskompetencen til Miljø- og Teknikudvalget og Fagenheden for Teknik og Miljø.

Sagsfremstilling

Indtil vedtagelse af den nye planlov med delegeringsmulighed har Byrådet ikke kunne delegere sin kompetence til godkendelse af forslag og endelig vedtagelse af planer efter planloven. Det vil sige, at planstrategien, kommuneplanen, kommuneplantillæg og lokalplaner skulle godkendes som forslag og endeligt vedtages af Byrådet. De nye delegationsmuligheder giver mulighed for at uddelegere Byrådets kompetence for nogle plantyper til et udvalg eller administrationen.

Planer uden mulighed for delegation

Delegationsmuligheden gælder fortsat ikke for planstrategien, kommuneplanen, væsentlige kommuneplantillæg samt andre principielle beslutninger. Med væsentlige kommuneplantillæg forstås kommuneplantillæg, der er omfattet af kravet om foroffentlighedsfase. Baggrunden for delegationsforbuddet for disse planer er, at de anses for at være af så principiel karakter og af så væsentlig betydning for kommunen, at de bør behandles af det samlede Byråd.

Planer med mulighed for delegation

Delegationsmuligheden omfatter primært lokalplaner og tilhørende uvæsentlige kommuneplantillæg. For disse sager kan Byrådet beslutte at delegere godkendelse af planforslag og endelig vedtagelse af planer til et udvalg eller til administrationen. Lokalplaner af særlig principiel karakter vil dog skulle behandles af Byrådet.

Byrådet har til en hver tid mulighed for at ændre sin beslutning om delegation, så en tidligere meddelt delegation helt eller delvist tilbagekaldes. Tilsvarende kan Byrådet i en konkret plansag beslutte at tilbagekalde en delegation, så planforslaget efterfølgende behandles i Byrådet. Et udvalg, hvortil beslutningen er delegeret, kan ligeledes beslutte, at en konkret plansag skal behandles af Byrådet på trods af delegation.

Forslag til delegation

Fagenheden har skitseret henholdsvis den eksisterende planproces uden delegation og et forslag til en fremtidig planproces med delegation, se bilag.

Som skitserne illustrerer foreslår fagenheden følgende delegation:

 • at godkendelse af lokalplanforslag og uvæsentlige kommuneplantillæg delegeres til Miljø- og Teknikudvalget,
 • at endelig vedtagelse af lokalplaner og uvæsentlige kommuneplantillæg uden indsigelser eller væsentlige ændringer delegeres til Fagenheden for Teknik og Miljø,
 • at endelig vedtagelse af lokalplaner og uvæsentlige kommuneplantillæg med indsigelser eller væsentlige ændringer delegeres til Miljø- og Teknikudvalget.

Som udgangspunkt er uvæsentlige kommuneplantillæg tillæg, der ikke er omfattet af krav om foroffentlighedsfase.

Ovenstående vil medføre en tidsbesparelse på 8-10 uger for de plansager, der kan delegeres. Fagenheden vurderer, at dette er en væsentlig tidsbesparelse for bygherrer, der afventer planvedtagelsen før de kan igangsætte et byggeprojekt. Da en del af de lokalplaner, der udarbejdes i kommunen, ledsages af kommuneplantillæg, der er omfattet af krav om foroffentlighedsfase, vurderer fagenheden, at det maksimalt vil være muligt at delegere beslutningskompetencen i ca. 50 % af lokalplansagerne.

Styrelsesvedtægt og bemyndigelsesplan

Delegering af beslutningskompetencen fra Byrådet til Miljø- og Teknikudvalget samt til Fagenheden for Teknik og Miljø medfører ændringer i kommunens styrelsesvedtægt samt bemyndigelsesplanen for Teknik og Miljøområdet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet beslutter

 • at godkendelse af forslag til lokalplaner og uvæsentlige kommuneplantillæg delegeres til Miljø- og Teknikudvalget,
 • at endelig vedtagelse af lokalplaner og uvæsentlige kommuneplantillæg uden indsigelser eller væsentlige ændringer delegeres til Fagenheden for Teknik og Miljø,
 • at endelig vedtagelse af lokalplaner og uvæsentlige kommuneplantillæg med indsigelser eller væsentlige ændringer delegeres til Miljø- og Teknikudvalget,
 • at "Bemyndigelsesplanen for Teknik og Miljø området" tilrettes i overensstemmelse med ovenstående.
Personale

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 12. januar 2015, pkt. 3:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Økonomiudvalget, 21. januar 2015, pkt. 22:

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Hans Christian Holst var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Bilag

Til toppen


16. Revision af styrelsesvedtægt


Resume

Sagsforløb: FL/ØK/BY

Byrådet anmodes om at godkende forslag til revideret styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune til ikrafttræden pr. 1. marts 2015.

Styrelsesvedtægten skal være vedtaget ved 2 behandlinger i Byrådet.

Sagsfremstilling

Der er foretages tilpasninger i styrelsesvedtægten i forhold til besluttede organisatoriske ændringer.

Produktionsskolen er flyttet fra Børne- og Skoleudvalget til Beskæftigelsesudvalget (fra § 14 til § 18)

Sundhedsplejen er flyttet fra Social- og Sundhedsudvalget til Børne- og Skoleudvalget (fra § 16 til § 14)

Følgende bestemmelse under Fritids- og Kulturudvalget (§ 15) foreslås flyttet til Miljø- og Teknikudvalget (§ 13):

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område samt på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende

 • drift og vedligeholdelse af fritids- og kulturfaciliteter (f.eks. idrætsanlæg, parker, legepladser, skove, naturområder og kolonihaver) samt eventuelle andre bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.

Miljø- og Teknikudvalget har i møde den 12. januar 2015 foreslået delegation af beslutningskompetence vedrørende godkendelse af planforslag og endelig vedtagelse af planer. En planlovsændring fra 2012 giver Byrådet mulighed for at delegere beslutningskompetencen vedrørende godkendelse af planforslag og endelig vedtagelse af planer. Byrådet skal i møde den 28. januar 2015 tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal gøre brug af muligheden og delegere beslutningskompetencen til Miljø- og Teknikudvalget og Fagenheden for Teknik & Miljø. I givet fald skal denne ændring også indføres i styrelsesvedtægten.

Karsten Frederiksen har foreslået, at Miljø- og Teknikudvalget i forbindelse med en ændring af styrelsesvedtægten ændrer navn til Teknik- og Miljøudvalget.

Foreslåede ændringer er markeret med rød skrift i vedhæftede forslag. Ændringer under Økonomiudvalget og Miljø- og Teknikudvalget er med forbehold for, at Byrådet beslutter at delegere beslutningskompetencen, jf. ovenfor.

Indstilling

Forretningsledelsen, 6. januar 2015, pkt. 6:

Forretningsledelsen anbefaler forslaget og foreslår, at tilpasningerne også gælder for de pågældende områders budget.

UU er i styrelsesvedtægten placeret under Beskæftigelsesudvalget, men budgettet til området er placeret under Børne- og Skoleudvalget.

§ 60 selskabet er nedlagt, og det foreslås derfor, at budgettet til UU flyttes til Beskæftigelsesudvalget fra den 1. januar 2015.

Økonomiudvalget, 21. januar 2015, pkt. 23:

Ændringerne anbefales godkendt.

Lene Hansen og Arne M. Jensen ønsker ikke navneændringen for udvalget.

Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Hans Christian Holst var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Bilag

Til toppen


17. Valg af nyt medlem til Hjemmeværnets Distriktsudvalg


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet skal udpege nyt medlem for den resterende byrådsperiode, da det tidligere medlem ønsker fritagelse.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 4. september 2014 blev Rebekka Olesen udpeget som Byrådets repræsentant i Hjemmeværnets Distriktsudvalg for den resterende del af byrådsperioden 2014-2017. Rebekka Olesen skulle afløse Birgith Pedersen, der var fraflyttet kommunen.

Rebekka Olesen har meddelt Distriktsudvalget, at hun ikke ønsker at være medlem, og Hjemmeværnskommandoen beder derfor Byrådet om at udpege et nyt medlem.

Dansk Folkeparti, v. Erik Sørensen, foreslår, at Preben Jensen, Algade 133, 9700 Brønderslev, udpeges.

Beslutning

Godkendt.

Hans Christian Holst var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Til toppen


18. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning
 • Synspunkter på sammenlægningsplaner mellem KL og Danske regioner kan fremsendes til borgmesteren.
 • UU Øst-Vest nedlagt.
 • Borgermøde om biogasanlæg afholdt med positive tilkendegivelser

Taget til efterretning.

Hans Christian Holst var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Til toppen


19. Takkekort


Resume

Sagsforløb: BY

Erna og Gustav Landgrebe - diamantbryllup

Winnie Andersen, Børn og Kultur - efterløn

Beslutning

Til efterretning.

Hans Christian Holst var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Til toppen


20. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet.

Hans Christian Holst var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Til toppen

Opdateret 2. februar 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach