Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 18. marts 2015
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Svend Erik Trudslev.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Tillægsdagsorden godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
  • Hvad gør kommunen i forbindelse med fejl ved partshøring ved kontanthjælp ved gensidig forsørgerpligt? (Peter H.S. Kristensen, Ole Bruun)
  • Hvorfor sendte Bendt Danielsen ikke sagen om sommerlukning af borgerservice i Byrådet? (Hildo Rasmussen)
  • Hvorfor sommerlukkes borgerservice i Dronninglund, når der er mange brugere? (Hildo Rasmussen)
  • Hvorfor er det ferieplanlægning, der bestemmer sommerlukning af borgerservice i Dronninglund? (Ole Bruun)
  • Der ønskes en redegørelse for, hvad kommunen gør ved lukning af Kærkommen (Arne M. Jensen)
  • Kan nedrivningspuljen udnyttes økonomisk på uhensigtsmæssig måde af private lodsejere, ved med vilje at misligholde bygning? (Arne M. Jensen)

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


5. Låneoptagelse 2014


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der er udarbejdet opgørelse over kommunens lånemuligheder for 2014. Der kan samlet optages lån på 65,804 mio. kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014, er der udarbejdet endelig opgørelse over kommunens lånemuligheder i 2014 på baggrund af de tildelte lånedispensationer samt de faktisk afholdte udgifter. Opgørelsen, der er vedhæftet som bilag, viser at der kan optages lån for i alt 46,304 mio. kr. Lånet vil blive optaget som et fastforrentet lån, og skal i henhold til lånebekendtgørelsen optages inden udgangen af april måned. Lånet vil have en løbetid på 25 år.

Låneoptagelsen knytter sig dels til lånedispensationer for 2014 vedrørende kvalitetsfondsområderne, den ordinære lånepulje samt lånepulje til effektiviseringer. Endvidere låneoptages udgifter i forbindelse med energibesparende foranstaltninger, inklusiv ESCO-projektet, udgifter til byfornyelse/samering samt udgifter til arealerhvervelse.

Lovreglerne for låneoptagelse er fra 2014 blevet noget forenklet for kommunerne. Ændringerne betyder bl.a., at kommunerne har mulighed at konvertere lånedispensationer mellem anlægsaktiviteter inden for lånepuljens formål. Der skal således ikke længere søges om dispensation hertil. Endvidere er der automatisk adgang til at overføre anlægsdispensationer til anlægsprojekter til et efterfølgende år, hvis anlægsprojektet er igangsat. Brønderslev Kommune har derfor ikke søgt om overførsel af uudnyttet låneramme fra 2014 til 2015.

Tidligere regler om eventuel deponering, såfremt kommunerne ikke anvender tilstrækkelige anlægsmidler indenfor kvalitetsfondsområderne blev afskaffet allerede med lånerammerne for 2013, hvorfor dette heller ikke længere er relevant at opgøre.

Brønderslev Kommune modtog lånetilsagn for 2015 på 19,5 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. Dette lån kan kun optages med en løbetid på 10 år og vil blive optaget med variabel rente. Det anbefales, at lånet først optages senere på året, når det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til kommunens likviditetsmæssige situation.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår,

  • at der inden udgangen af april måned optages lån på i alt 46,304 mio. kr.
  • at der senere på året, når det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til kommunens likviditet, yderligere optages lån på 19,5 mio. kr.
Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 11. marts 2015, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Godkendt at der optages lån på 43,076 mio. kr.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Kommunegaranti Manna-Thise Kraftvarmeværk - ændret anvendelse


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet godkendte i møde den 19. marts 2014 en kommunegaranti til Manna-Thise Kraftvarmeværk på 8,5 mio. kr. til brug for finansiering af solfangeranlæg, renovering af motor mv. samt nye målere.

Manna-Thise Kraftvarmeværk ønsker nu at investere i en biokedel i stedet for et solfangeranlæg.

Byrådet anmodes om at tage stilling til, hvorvidt investeringsændringen i forhold til den oprindelige kommunegaranti kan godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i møde den 19. marts 2014 en kommunegaranti til Manna-Thise Kraftvarmeværk på 8,5 mio. kr. til brug for finansiering af solfangeranlæg, renovering af motor mv. samt nye målere.

Manna-Thise Kraftvarmeværk ønsker nu at ændre i den oprindelige investeringsplan.

Energistyrelsen har givet adgang til, at kraftvarmeværket kan bruge andet brændsel end naturgas. Derfor har kraftvarmeværket besluttet at investere i en biokedel med fyring af træpiller i stedet for et solfangeranlæg. De øvrige investeringer, som blev oplyst i forbindelse med den oprindelige ansøgning om kommunegaranti, gennemføres uforandret. Kraftvarmeværket forventer, at der bliver tale om en mindre investering end oprindeligt forudsat. Det endelige beløb kendes dog ikke på nuværende tidspunkt.

Ændringen vil ikke belaste kommunens låneramme, da investeringen stadig vil være omfattet af reglerne om automatisk låneadgang.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at investeringsændringen i forhold til den oprindelige kommunegaranti godkendes.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 11. marts 2015, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Kommunegaranti - Jerslev Kraftvarmeværk A.m.b.a.


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Jerslev Kraftvarmeværk A.m.b.a ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån på 10,0 mio. kr. til brug for finansiering af solvarmeprojekt.

Byrådet anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Jerslev Kraftvarmeværk A.m.b.a ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån hos KommuneKredit på 10,0 mio. kr.

Lånet skal anvendes til etablering af 5.000 m2 solvarmeanlæg med tilhørende transmissionsledninger og tekniske installationer.

Der foreligger lånetilbud fra KommuneKredit på et fastforrentet lån med en løbetid på 20 år.

Miljø- og Teknikudvalget har i møde den 2. juni 2014 givet projektgodkendelse til etablering af solvarmeanlægget. Byrådet har i møde den 18. juni 2014 godkendt, at de nødvendige arealafståelser for realisering af projektet kan ske på ekspropriationslignende vilkår.

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet kommunegaranti til Jerslev Kraftvarmeværk for følgende lån:

Oprindeligt lånebeløb 10,225 mio. kr. - restgæld ultimo 2014 på 0,675 mio. kr. - låneudløb 2015.

Oprindeligt lånebeløb 5,500 mio. kr. - restgæld ultimo 2014 på 4,644 mio. kr. - låneudløb 2027.

Kommunen har fastsat en garantiprovision på 0,75% p.a., der opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån.

En eventuel kommunegaranti vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Jerslev Kraftvarmeværk for et fastforrentet lån på 10,0 mio. kr. med 20 års løbetid, og at der opkræves en løbende årlig garantiprovision på 0,75%.

Personale

Ingen

Indstilling

Økonomiudvalget, 18. marts 2015, pkt. 1:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Anlægsregnskab for vinduesudskiftning i kommunale ejendomme


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af anlægsregnskab for gennemført vinduesudskiftning i kommunale ejendomme.

Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på 235.585 kr., som foreslås overført til bygningsvedligehold i 2015.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø fremsender anlægsregnskab for rådighedsbeløb, som blev frigivet til gennemførelse af 1. etape af en samlet vinduesudskiftning

i kommunale ejendomme på Byrådets møde den 31. august 2011.

Til 1. etape blev der frigivet i alt 3.150.000 kr. fordelt med 2.500.000 kr. fra anlægsmidler til bygningsvedligehold 2011 samt 650.000 kr. fra midler afsat til energibesparende foranstaltninger i 2011.

Anlægsarbejdet med udskiftning af vinduer i 1. etape er nu afsluttet og viser et samlet forbrug på i alt 2.914.415 kr. for udskiftning af vinduer på 7 skoler jævnfør vedlagt bilag ”Anlægsoversigt vinduesudskiftning i kommunale ejendomme”. Endvidere vedlægges til orientering oversigt fra 2011 for vinduesudskiftning af de mest trængende vinduer.

Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på i alt 235.585 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskab for gennemført vinduesudskiftning etape 1 i kommunale ejendomme.

Den endelige anlægsudgift er opgjort til

2.914.415 kr.

Frigivet anlægsbevilling

2.500.000 kr.

Frigivet midler fra energibesparende foranstaltninger

650.000 kr.

Mindre forbrug

235.585 kr.

Mindreforbruget kan i væsentlig grad forklares med gode licitationer samt en stram byggestyring.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen gør opmærksom på, at mindreforbruget på 235.585 kr. forslås overført til bygningsvedligeholdelsesbudgettet i 2015.

Indstilling

Økonomiudvalget, 11. marts 2015, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Mindreforbruget indstilles lagt i kassen.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Principper for sponsorering


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Borgmesteren fremsender revideret forslag til sponsoreringspolitik for Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Borgmesteren anmoder Byrådet om at drøfte forslag til ny sponsoreringspolitik for Brønderslev Kommune:

Sponsorpolitik

Alle enheder kan supplere drift og anlæg via sponsorering. Dog således at det af Byrådet fastlagte serviceniveau for drift og anlæg kan gennemføres indenfor de økonomiske rammer, som Byrådet til enhver tid fastsætter.

Sponsorering må modtages fra firmaer, selskaber og fonde, der er ikke-voldelige, ikkepolitiske, ikke-racistiske, ikke-religiøse, ligesom der heller ikke må opsættes materiale af seksuel karakter.

Hjælp fra pårørende, forældre m.v. kan i et mindre, veldefineret omfang anvendes af de kommunale institutioner/afdelinger, og kun til arbejder, der ikke kræver autorisation eller kræver særlige forudsætninger således, at kommunen/institutionen i givet fald vil kunne pådrage sig et ansvar, herunder i forhold til arbejdsmiljø og at forsikringsmæssige forhold skal være afklarede.

Principperne gælder for beløb på op til 500.000 kr. Sager, der vedrører beløb derover, skal behandles i Økonomiudvalget.

I institutioner fastlægger man principper for anvendelse af sponsorering indenfor rammerne af de overordnede principper. Bestyrelsen og/eller ledelsen afgør inden for almindeligt gældende etiske

normer, om et tilbud om sponsorering/støtte kan modtages.

Tvivlstilfælde forelægges fagenheden, og evt. principielle forhold, der ikke er taget højde for, forelægges Økonomiudvalget.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 11. februar 2015, pkt. 16:

Drøftet. Genoptages på baggrund af yderligere belysning.

Gældende politik skal fremsendes inden næste behandling.

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 11. marts 2015:

I fortsættelse af Økonomiudvalgets drøftelse i mødet den 11. februar 2015 er der udarbejdet revideret forslag til sponsorpolitik.

Det nye forslag vedhæftes sammen med gældende principper for sponsorering.

Økonomiudvalget, 11. marts 2015, pkt. 10:

Indstilles godkendt med følgende ændringer:

Bullet 5 flyttes en plads frem, og ændres til ”principperne for sponsorering gælder op til 200.000 kr.”

Bullet 4 flyttes en plads ned, og ”veldefineret” udgår

Bullet 3 ændres til ”kan sponsoren eksempelvis forvente”

Arne M. Jensen og Henning Jørgensen er imod.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt efter følgende afstemning

For: 15

Imod: 11 (A, F, Ø)

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 17 Boligområde Skovvej, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Kommuneplantillæg nr. 17 for Boligområde Skovvej, Dronninglund har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Byrådet skal tage stilling til, om kommuneplantillæg nr. 17 kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har udbudt ejendommen Fredensgade 4C, Dronninglund, til salg. Ejendommen er en tidligere børnehave med udgang til skolegården for skolen i Fredensgade.

Ejendomsmægler vurderer, at ejendommen vil være lettere at sælge som bolig end som erhverv eller institution.

Ejendommen ligger inden for rammeområde 02-O-02 "Offentligt område, Fredensgade", som er udlagt til offentlige eller private institutioner for børn og unge, fritidsaktiviteter og dagcenter.

For at anvende ejendommen som bolig er det nødvendigt med et kommuneplantillæg, som overfører del af ejendommen til rammeområde 02-B-02 " Boligområde, Skovvej". Dette rammeområde er udlagt til boligformål i form af åben-lave boliger, mindre offentlige og private servicefunktioner samt mindre erhvervsenheder. Det vil fortsat være muligt at anvende ejendommen til en mindre offentlig eller privat institution inden for rammeområde 02-B-02 "Boligområde, Skovvej".

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 17, hvor del af ejendommen matr.nr. 103bx Ørsø Fjerding, Dronninglund overføres fra rammeområde 02-O-02 "Offentligt område, Fredensgade" til rammeområde 02-B-02 "Boligområde, Skovvej". Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager Kommuneplantillæg nr. 17 endeligt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 2. marts 2015, pkt. 4:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Økonomiudvalget, 11. marts 2015, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.Teknik- og Miljøudvalget, 2. marts 2015, pkt. 4:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


11. Kvalitetsrapport for skoleåret 2013-14 på skoleområdet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet skal på baggrund af kvalitetsrapporten for skoleåret 2013-14 godkende forslag til handlinger.

Sagsfremstilling

I kvalitetsrapporten for 2014 ses der tilbage på skoleåret 2013-14. Formålet med kvalitetsrapporten er at give Byrådet et indtryk af, hvordan skoleåret 2013-14 har udformet sig. Der er i forbindelse med vedtagelsen af skolereformen endvidere vedtaget nye rammer og retningslinjer for udarbejdelse af kvalitetsrapporter. Der er lagt op til, at man i højere grad på skole- og skolevæsensniveau sætter fokus på målstyring, jf. bekendtgørelse nr. 698 af 23/06/2014 om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

De tilgængelige resultater i kvalitetsrapporten skal således ses som en slags "baseline" i forhold til, hvordan skolerne klarer sig i relation til målene med skolereformen forud for reformens implementering.

Skolebestyrelserne har fremsendt udtalelser er vedlagt som bilag.

På baggrund af data i kvalitetsrapporten samt skoleudviklingssamtalerne i december 2014, er det fagenhedens samlede vurdering, at skolerne i Brønderslev Kommune i høj grad leverer en god kvalitet med de ressourcer, der anvendes på området. På langt de fleste områder, der er målfastsat i skolereformen, ligger skolerne i Brønderslev Kommune mindst på niveau med landsgennemsnittet eller bedre. Dette må bl.a. tilskrives en meget stor arbejdsindsats af både ledere og medarbejdere i skolevæsenet.

Der er i Brønderslev Kommune tale om et godt udgangspunkt for det videre arbejde med de nationale målsætninger, der er i skolereformen.

Sammenholdt med de kortlægninger, de enkelte skoler har fået foretaget i forbindelse med Projekt Udvikling I Fællesskaber, vil kvalitetsrapporten danne baggrund for næste skridt både centralt og decentralt.

For Fagenheden for Børn og Kultur var det en meget positiv oplevelse at afholde skoleudviklingssamtalerne i december 2014, hvor der var god mulighed for at have en dialog om de lokale resultater og udviklingsmuligheder i relation hertil. Specielt var det positivt at høre elevrepræsentanternes bud på, hvordan de ser på kvaliteten af deres lokale skole og på kvalificeret undervisning generelt. Eleverne oplevede i høj grad lærere, som gør deres bedste for at tilrettelægge en god undervisning, hvor der er plads til både den faglige, personlige og sociale udvikling. Samtidig var de gode til at komme med bud på, hvor undervisningen med fordel kunne blive endnu mere spændende og motiverende.

I forhold til skolereformens elementer, er det generelle indtryk, at skolerne i første omgang har måttet fokusere på, hvordan organiseringen af den nye hverdag for både medarbejdere og elever bedst muligt tilrettelægges. Reformen indeholder så mange nye elementer både på det organisatoriske og indholdsmæssige plan, at skolerne nødvendigvis har måttet prioritere i, hvilke områder, de i første omgang vil fokusere på. Senere i løbet af foråret 2015 vil der, som følge af Byrådets beslutning i Budget 2015 blive foretaget en evaluering af, hvordan reformen er kommet i gang. Denne evaluering vil blive forelagt byrådet i løbet af april/maj måned 2015 og vil indeholde en evaluering af nogle af de væsentligste indholdsområder samt en evaluering af rammerne for implementering af reformen.

Fagenheden for Børn og Kulturs samlede vurdering er, at skolernes arbejde med implementering af både skolereform samt Projekt Udvikling I Fællesskaber er godt på vej. Samtidig anerkendes det, at der er tale om en lang proces, der vil tage flere skoleår at få fuldt ud implementeret.

Udover de positive elementer, som Fagenheden for Børn og Kultur finder i dels data i kvalitetsrapporten samt i skoleudviklingssamtalerne, så er det samtidig vigtigt at anerkende og huske på, at der på skoleområdet er tale om store forandringer, både indholdsmæssigt, strukturelt og kulturmæssigt, hvilket fordrer, at man fra både Fagenheden for Børn og Kultur og politisk side må foretage en prioritering af, hvilke initiativer, der sættes i værk.

Med det in mente, vil Fagenheden for Børn og Kultur beskrive forslag til handlinger og indsatser, der vil bidrage til yderligere udvikling af skolerne i relation til både skolereformens målsætninger såvel som de lokalepolitiske målsætninger.

Forslag til handlinger på baggrund af kvalitetsrapporten:

1. Uddannelse af vejledere:

Der er et stort behov for og ønske om opbygning af en vejlederkultur på skolerne. Endvidere fremgår det af de skolepolitiske målsætninger for inklusion, godkendt af Børne- og Skoleudvalget i maj 2013, at ”skolernes medarbejdere og team har let adgang til kvalificeret vejledning og rådgivning fra skolens ressourcecenter og fra kommunens PPR i forhold til egen praksis, elevernes læring og læringsmiljøet”

Fagenheden for Børn og Kultur vil prioritere kompetenceudviklingsressourcer til uddannelse af vejledere på skolerne, så der i skoleåret 2015-16 vil blive igangsat uddannelsesforløb af læringsmiljøvejledere på skolerne.

2. Øget videndeling og fokus på læringsmål i undervisningen:

Et af de væsentlige elementer i skolereformen er, at der skal være et større fokus på læringsmål for de enkelte elever. Disse læringsmål skal udarbejdes på baggrund af nye fælles forenklede mål for de enkelte fagområder og skal danne baggrund for den undervisning, der tilrettelægges. Der er her tale om udfordring, som alle skoler står over for, og en af de indsatser, fagenheden i samarbejde med skolerne vil arbejde videre med er, hvordan disse processer med udarbejdelse af læringsmål og undervisningsforløb, der matcher, vil kunne støttes op af nogle administrative systemer og IT-løsninger, der letter og kvalificerer arbejdet. Den IT-arbejdsgruppe, der er nedsat på skoleområdet vil have dette i fokus i 2015 med henblik på evt. anbefalinger til fremtidige løsninger.

3. Udarbejdelse af nye lokale skolepolitiske målsætninger:

I forlængelse af arbejdet med visionen på skoleområdet (SUM), målsætningerne med skolereformen samt målene i Projekt Udvikling I Fællesskaber anbefales det, at der igangsættes en proces i 2015, hvor der tages politisk stilling til, hvordan de enkelte elementer i ovenstående kan forenkles i tydelige lokale skolepolitiske målsætninger med henblik på at give en fælles retning og forene de igangværende initiativer og målsætninger.

4. Udarbejdelse af principper for dialoger om elevernes og skolens resultater:

Skoleområdet er i en bevægelse, hvor der i højere og højere grad er fokus på resultater og målsætninger. Nogle af de målsætninger, der er indeholdt i skolereformen lægger sig op ad resultaterne af de nationale tests, der foretages på forskellige klassetrin. Endvidere lægges der op til, at elevernes trivsel i fremtiden skal måles i på en national fastlagt metode.

I Brønderslev Kommune bliver der, som beskrevet, endvidere foretaget kortlægninger i regi af Projekt Udvikling I Fællesskaber, hvor der bliver tilgængelige data på både skole- og klasseniveau.

Det er Fagenheden for Børn og Kultur indtryk for skoleudviklingssamtalerne, at flere skoler har nogle procedurer for, hvordan de arbejder lokalt med de resultater, der er tilgængelige på den enkelte skole, men samtidig er det også indtrykket, at der er relativ stor forskel på, hvordan disse resultater drøftes og anvendes.

Udtalelser fra skolebestyrelserne:

Kvalitetsrapporten har været til udtalelse i skolebestyrelserne i perioden fra 19. januar til 20. februar 2015.

Her følger nogle af de mest centrale udsagn fra skolebestyrelserne.

Skolebestyrelserne på hhv. Hjallerup Skole, Søndergades Skole, Hedegårdsskolen/Thise Skole, Skolegades/Serritslev Skoler samt Klokkerholm/Flauenskjold Skoler tager kvalitetsrapporten til efterretning og bakker op om de nævnte forslag til handlinger.

Skolebestyrelsen på Øster Brønderslev Centralskole bakker også op om handlingerne men påpeger samtidig, at det er vigtigt, at der også sættes ind i forhold til dels at nå inklusionsmålsætningen om at 96 % af eleverne er inkluderet i almenundervisningen og dels at øge kompetencerne hos lærerne set i forhold til kravet om linjefagskompetencer eller kompetencer svarende hertil. I forhold til dette er Fagenheden for Børn og Kultur og skolelederne opmærksomme på begge dele og vil arbejde kontinuerligt på begge delområder.

Bestyrelsen på Asaa/Agersted Skoler vurderer rapporten som et godt og anvendeligt værktøj og bakker op om handlingerne. De gør derudover opmærksom på, at den nye ressourcetildelingsmodel, der er indført med virkning fra skoleåret 2014-15 ikke i tilstrækkelig grad giver skolerne de nødvendige ressourcer til varetagelse af elevernes fastlagte undervisningstimetal.

Bestyrelsen på Toftegårdsskolen ser positivt på de handlinger, der foreslås i rapporten men gør opmærksom på, at der i statistikkerne over resultater ved afgangsprøverne også gemmer sig elever fra hhv. ADHD-klasserne og erhvervsklassen for hvem eksempelvis et 02-tal kan være en stor succes. De gør endvidere opmærksom på fortsat at have fokus på værdier som livsduelighed og sociale kompetencer; aspekter der ikke er så målbare.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at der lokalt i hhv. skolebestyrelser og medudvalg skal udarbejdes hhv. principper og retningslinjer for, hvordan disse tilgængelige data og resultater anvendes som dialog for udvikling af den pædagogiske praksis på skolerne.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 3. marts 2015, pkt. 5:

Fagenheden for Børn og Kulturs forslag indstilles godkendt.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Økonomiudvalget, 11. marts 2015, pkt. 14:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Reno Nords regnskab kan først behandles i Byrådet i november.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


13. Lukket punkt:


Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt efter afstemning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


14. Lukket punkt: Anvendelse af bygninger


Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


15. Lukket punkt: Anvendelse af bygninger


Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen

Opdateret 10. november 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach