Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 29. april 2015
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Henning Jørgensen

Betina Nielsen

Svend Erik Trudslev

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Punkt 10 og 11 tages af dagsordenen med henblik på ny behandling i fagudvalg.

Henning Jørgensen, Bettina Nielsen og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Henning Jørgensen, Bettina Nielsen og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Status på genbehandling af sager vedr. gensidig forsørgerpligt kontanthjælp (Ole Bruun).

Henning Jørgensen, Bettina Nielsen og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


5. Regnskab 2014 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FL/ØK/BY

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT fremsender Brønderslev Kommunes årsregnskab for 2014 med henblik på fremsendelse til revisionen, samt bevillingsmæssige godkendelser, herunder bevillingsmæssige overførsler fra 2014 til 2015.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2014 er udarbejdet under hensyntagen til bestemmelserne i den kommunale styrelseslov, regnskabsbekendtgørelsen og principperne for økonomistyring i Brønderslev Kommune. Regnskabet indeholder alle formelle krav stillet af centrale myndigheder.

Hovedtallene i årsregnskabet ser således ud:

i 1.000 kr.

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Regnskab

2014

Afvigelse

Overførsel til 2015

Skatter, udligning og tilskud

-2.165.155

-2.161.863

-2.147.917

-13.946

3.133

Driftsudgifter

2.108.048

2.125.720

2.120.077

5.643

15.584

Renter og kursreguleringer

8.881

7.555

7.405

150

Resultat drift i alt

-48.227

-28.588

-20.435

-8.153

18.717

Anlæg

75.470

97.079

53.504

43.575

41.207

Resultat drift + anlæg i alt

27.243

68.490

33.069

-35.422

59.924

Brugerfinansierede områder

0

0

-742

742

Resultat i alt

27.243

68.490

32.327

36.164

Det samlede regnskabsresultat viser et underskud på 32,3 mio. kr., hvilket er 5,1 mio. kr. større end det oprindeligt budgetterede, men 36,1 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Driftsudgifterne, dvs. service- og overførselsudgifter samlet, landede 5,6 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Det svarer til en samlet afvigelse i forhold til det korrigerede budget på 0,26 %. Det vil sige, at udgifterne ligger meget tæt på resultatet af den 3. budgetopfølgning. I forhold til det oprindelige budget er driftsudgifterne ca. 12 mio. kr. højere. Vedrørende overførslen på driften fra 2014 til 2015 er den cirka på niveau med overførslen fra 2013 til 2014.

Anlægsudgifterne er 43,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Endvidere skal der overføres 41,2 mio. kr. fra 2014 til 2015. Mindre forbruget skyldes både, at en række afregninger er kommet senere end forventet, men også at en række af anlægsprojekterne er startet senere op end forventet.

Serviceudgifterne blev cirka 34,6 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret i 2014. Men det skal understreges, at da alle landets kommuners samlede serviceudgifter ligger under rammen, er der ingen sanktion på serviceudgifterne. Hovedårsagerne til merudgifterne på serviceområdet er flerårsaftalen (13,5 mio. kr.), flytning af mentorudgifter fra overførselsudgifter (5,0 mio. kr.), Ungecentret (4,4 mio. kr. vedr. børne- og familieområdet) og misbrugsområdet (2,3 mio. kr.)

Den største udfordring i forhold til serviceudgifterne er således merforbruget i forhold til flerårsaftalen på samlet 13,5 mio. kr. Flerårsaftalen dækker perioden 2014-2017, og Byrådet skal derfor tage stilling til, hvordan overførsel af underskuddet på flerårsaftalen skal håndteres. Forretningsledelsens forslag til håndtering af flerårsaftalen fremgår af Forretningsledelsens bemærkninger. Det skal understreges at merudgiften på de 13,5 mio. kr. ikke fremgår af oversigt over overførte beløb til (Økonomisk Decentralisering) til 2015.

Brønderslev Kommune har løbende i 2014 forbedret likviditeten. Det er således lykkedes ved udgangen af 2014 at øge kommunens gennemsnitlige likviditet (målt over 12 måneder) med 21 mio. kr., sammenlignet med udgangen af 2013.

For nærmere redegørelse for regnskabsresultatet henvises til vedlagte årsberetning.

Revisionen afgiver efterfølgende beretning om revision af årsregnskabet til Byrådet inden den 15. juni 2015. Byrådet skal herefter inden 1. september 2015 indsende regnskabet til Tilsynsmyndigheden sammen med Revisionsberetningen og de afgørelser, som Byrådet har truffet i forbindelse med behandlingen af revisionsberetningen.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår:

 • At Brønderslev Kommunes regnskab for 2014 godkendes og oversendes til Revisionen
 • At afvigelser mellem budget og regnskab godkendes
 • At Byrådet godkender genbevilling i 2015 af uforbrugte driftsmidler med i alt 15.583.698 kr.
 • At Byrådet godkender overførsel til 2015 af finansieringsbeløb med i alt 3.133.000 kr., svarende til den forventede efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014
 • At Byrådet godkender genbevilling i 2014 af uforbrugte anlægsmidler med i alt 41.207.130 kr.
 • At Byrådet tager stilling til Forretningsledelsens forslag til håndtering af flerårsaftalen
Indstilling

Forretningsledelsen, 7. april 2015, pkt. 5:

Regnskab gennemgået, og stabsenhedens indstillinger anbefales.

Vedrørende behandlingen af flerårsaftalens underskud i 2014 bemærker Forretningsledelsen følgende:

Ved Økonomiudvalgets behandling af status for flerårsaftalen i januar 2015 blev der redegjort for, hvordan der bliver arbejdet på at opnå besparelsen. Heraf fremgik bl.a. at forventningen for 2015 var, at årets besparelsesmål ville kunne blive ”næsten nået”, men at det ville blive umuligt at indhente eller afdrage på 2014 efterslæbet på ca. 13,5 mio. kr.

Det foreslås derfor, at Økonomiudvalget tager stilling til de 2 nedenstående muligheder i forhold til behandling af underskuddet på flerårsaftalen fra 2014 til 2015.

 1. At underskuddet overføres til 2015, men at det samtidigt forventes, at der overføres i tilsvarende underskud til 2016. Dvs. det ikke bliver en del af målet for budgetopfølgningerne i 2015, at der skal afdrages på det opsparede underskud. (en form for parkering af underskuddet)
 2. At underskuddet, ud fra anerkendelse af at der har været opstartsproblemer på områderne, helt ekstraordinært ikke overføres til 2015, men i stedet afskrives. Men at der samtidigt slås fast at fremtidige underskud vil blive overført som aftalt i flerårsaftalen.

Økonomiudvalget, 22. april 2015, pkt. 3:

Stabsenhedens forslag indstilles godkendt, med anbefaling af Forretningsledelsens forslag 1 til håndtering af flerårsaftalens underskud.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Henning Jørgensen, Bettina Nielsen og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Prioritering af anlægsmidler på Vej- og Parkområdet 2014 og 2015


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive anlægsbevilling på 9.800.000 kr. til anlægsprojekter på Vej- og Parkområdet. Bevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløb, der er afsat til formålet på budget 2015.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2014 afsat midler til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet i form af bl.a. asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse, grønne områder og lignende.

Rådighedsbeløbet til Vej- og Parkområdet var i 2014 på 9.800.000 kr. Der var i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013 overført ikke forbrugte anlægsmidler. Tilbage til prioritering var således et restbeløb på 11.249.252 kr.

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede på møde den 25. september 2014 hovedparten af disse midler.

På mødet vil prioriteringen blive gennemgået, herunder hvilke projekter, der er gennemført ultimo 2014 og hvilke projekter der forventes gennemført i foråret 2015.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter processen for prioriteringen af anlægsmidler 2015.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at der er afsat 9.800.000 kr. i rådighedsbeløb 2015 til asfaltvedligeholdelse m. v.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2015, pkt. 5:

Økonomikonsulent Birthe H. Pedersen og Vej- og Parkchef Peder Gregersen deltog i behandlingen af punktet.

Prioriteringen af 2014-anlægsmidlerne blev gennemgået, herunder hvilke projekter, der er gennemført ultimo 2014 og hvilke projekter der forventes gennemført i foråret 2015.

Udvalgsformanden gennemgik forslag til prioritering af dele af anlægsmidlerne for 2015. Udvalget godkendte formandens forslag således:

Færdselskampagner

62.500 kr.

Vandløb

500.000 kr.

Brøndriste

500.000 kr.

Småbyprojekter

40.000 kr.

Cykelstier (Nørregade, Brønderslev og Sterupvej mellem Jerslev og Sterup)

2.490.000 kr.

Trafiksikkerhedsprojekter i øvrigt

100.000 kr.

Restbeløbet prioriteres senere.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at Byrådet frigiver anlægsbevilling på 9.800.000 kr. til anlægsprojekter på Vej- og Parkområdet. Bevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløb, der er afsat til formålet på budget 2015.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 22. april 2015, pkt. 5:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Henning Jørgensen, Bettina Nielsen og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Forlængelse af Underskudsgaranti for Hjallerup Udviklingspark


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Bestyrelsen for Hjallerup Udviklingspark ansøger om forlængelse af underskudsgarantien til 2025.

Statsforvaltningen har givet samtykke til forlængelse under forudsætning af mindre tilretning af vedtægterne.

Byrådet skal tage stilling til forlængelsen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Fonden for Hjallerup Udviklingspark har drøftet Den økonomiske situation, og bestyrelsen indstiller til at underskudsgarantien forlænges for udviklingsparken.

Udviklingsparken er en vigtig brik i den vision kommune har for udvikling af erhverv i kommunen og for at opnå det mål at blive den bedste iværksætterkommune i Vendsyssel.

Der har gennem de seneste år været meget stor fokus på at rette økonomien op i parken og til trods for, at Udviklingsparken har været påpasselige med ikke at konkurrenceforvride på lejeniveauet, er det lykkedes for bestyrelsen at halvere det årlige underskud over de seneste 5 år

Bestyrelsen fremlægger to fremskrivninger for Hjallerup Udviklingspark.

Den ene er med uændret garanti frem til 2015. Under dette senarie vil det være påkrævet at foretage en nedskrivning af bygningen til ca. 3. mio. kr. i 2016, dette er den forventelige salgsværdi.

Året efter nedskrivningen reduceres afskrivningen til ca. 50 % svarende til ca. 40 år med en scrapværdi på 2 mio. kr.

Kommunens samlede underskudsgaranti i årene 2014-2017 forventes at udgøre samlet ca. 4,8 mio. kr.

Fonden vil i årene 2015-2020 få underskud, men med en reduceret afdragsforpligtelse til pengeinstitutterne ser det ud til at kunne balancere. Fra 2020 forventes en positiv drift med ingen eller få afskrivninger og kraftigt faldende renteomkostninger.

Den anden fremskrivning er med en forlængelse af garantierne frem til regnskabsåret 2025. Her afskrives bygningen som hidtil over 18 år og med en scrapværdi på 2 mio. kr. De højere afskrivninger gør at afdragsforpligtelsen kan fortsætte på uændret niveau og gælden til pengeinstitutterne forventes således at være helt væk i ca. 2026.

Kommunens samlede underskudsgaranti i årene 2014-2022 forventes at udgøre ca. 3,9 mio. kr.

Ca. fra 2026 forventes der en positiv drift og fonden vil være selvfinansierende.

Scenarier er lavet ud fra forventede regnskabstal for regnskabsåret 2013 med en fremskrivning pr. år på 1,5 % (inflation).

Udlejningen er fra 2014 og frem regnet for med ca. 85 %, hvoraf Brønderslev kommunens andel fortsætter på nuværende niveau

Kommunaldirektøren indstiller anmodningen til drøftelse.

Personale

Ingen.

Økonomi

Sagen bør undersøges nærmere inden endelig stillingtagen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 11:

Juridisk og økonomisk vurdering fra Økonomiafdelingen ønskes inden stillingtagen.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2014:

Økonomiafdelingen kan oplyse, at det økonomisk mest hensigtsmæssige for Brønderslev Kommune vil være at forlænge underskudsgarantien. Med konsekvenserne af den underskudsgaranti, der tidligere er besluttet givet, vil en forlængelse af underskudsgarantien gøre kommunens samlede udgift hertil 823.000 kr. lavere, end hvis underskudsgarantien ikke forlænges.

Økonomiafdelingen har endvidere forespurgt til de juridiske konsekvenser af en forlængelse hos kommunens jurist. Hun oplyser, at en forlængelse af garantierne vil kræve Statsforvaltningens samtykke.

Endvidere bør det være et krav, at Byrådet skal godkende vedtægtsændringer, så det sikres, at vedtægterne ikke ændres i et omfang, der måske ikke længere vil gøre det lovligt at yde garantierne. Det fremgår i dag ikke af vedtægterne for Hjallerup Udviklingspark, at Byrådet skal godkende vedtægtsændringer.

Kommunaldirektøren anbefaler, at der ansøges om forlængelse af garanti.

Økonomiudvalget, 22. oktober 2014, pkt. 12:

Udvalget indstiller forlængelse under forudsætning af vedtægtsændringer. Der ansøges om tilladelse til forlængelse af garanti, inden sagens sendes i Byrådet.

Karsten Frederiksen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 29. april 2015:

Der er den 20. april 2015 modtaget svar fra Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen har i henhold til § 13, stk. 1 i "Bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.", givet samtykke til, at Brønderslev Kommune kan meddele tilsagn til Hjallerup Udviklingspark om forlængelse af underskudsgaranti til sikring af driften indtil 2025.

Det er en forudsætning for samtykket, at det sikres, at Brønderslev Kommune fremadrettet kan yde støtte efter lov om erhvervsfremme til Fonden for Hjallerup Udviklingspark. Dette kan efter Statsforvaltningens opfattelse sikres ved, at vedtægterne for Fonden for Hjallerup Udviklingspark ændres således, at der ikke kan foretages ændringer i vedtægterne eller opløsning af Fonden for Hjallerup Udviklingspark uden Brønderslev Byråds samtykke.

Kommunaldirektøren anbefaler, at underskudsgarantien forlænges indtil 2025.

Beslutning

Underskudsgaranti godkendt forlænget til udløb af regnskabsåret 2025 under forudsætning af, at vedtægterne ændres som beskrevet af Statsforvaltningen.

Ole Bruun er hverken for eller imod.

Henning Jørgensen, Bettina Nielsen og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Forlængelse af Underskudsgaranti for Brønderslev Udviklingspark


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Bestyrelsen for Brønderslev Udviklingspark ansøger om forlængelse af underskudsgarantien til 2022.

Statsforvaltningen har givet samtykke til forlængelse.

Byrådet skal tage stilling til forlængelsen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Fonden for Brønderslev udviklingspark har drøftet Den økonomiske situation, og bestyrelsen indstiller til at underskudsgarantien forlænges for udviklingsparken.

Udviklingsparken er en vigtig brik i den vision kommune har for udvikling af erhverv i kommunen og for at opnå det mål at blive den bedste iværksætterkommune i Vendsyssel.

Der har gennem de seneste år været meget stor fokus på at rette økonomien op i parken og til trods for, at Udviklingsparken har været påpasselige med ikke at konkurrenceforvride på lejeniveauet, er detlykkedes for bestyrelsen at halvere det årlige underskud over de seneste 5 år.

Bestyrelsen fremlægger to fremskrivninger for Brønderslev Udviklingspark.

Den ene er med uændret garanti frem til 2015 og 2017. Under dette senarie vil det være påkrævet at foretage en nedskrivning af etape A til ca. 3 mio. kr. i regnskabsåret 2014 og etape B til samme pris på ca. 3 mio. kr. i 2016, dette er den forventelige salgsværdi.

Året efter de 2 nedskrivninger reduceres afskrivningen til ca. 50 % svarende til ca. 40 år og med en scrapværdi på 2 mio. kr. pr. stk.

Kommunens samlede underskudsgaranti i årene 2014-2017 forventes at udgøre samlet ca. 6,0 mio. kr.

Fonden vil i årene 2015-2020 få underskud, men med en reduceret afdragsforpligtelse til Nørresundby Bank ser det ud til at kunne balancere. Fra 2020 forventes en positiv drift med ingen eller få afskrivninger og kraftigt faldende renteomkostninger.

Det andet senarie er med en forlængelse af garantierne frem til ca. 2022. Her afskrives begge etaper som hidtil over 18 år og med en scrapværdi på 2 mio. kr. pr. stk. Hvilket nås i 2022 for etape A og i 2023 for etape B. De højere afskrivninger gør, at afdragsforpligtelsen kan fortsætte på uændret niveau, og gælden til Nørresundby Bank forventes således at være helt væk i ca. 2026.

Kommunens samlede underskudsgaranti i årene 2014-2022 forventes at udgøre ca. 5,4 mio. kr.

Ca. fra 2023 forventes der en positiv drift og fonden vil være selvfinansierende.

Begge scenarier er lavet ud fra forventede regnskabstal for regnskabsåret 2013 med en fremskrivning pr. år på 1,5 % (inflation).

Udlejningen er fra 2014 og frem regnet med ca. 85 % i etape A og etape B er regnet med ca. 75%.

Samlet udlejning bliver således ca. 650.000 kr. i etape A og ca. 500.000 kr. i etape B.

Personale

Ingen.

Økonomi

Sagen bør undersøges nærmere inden endelig stillingtagen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 12:

Juridisk og økonomisk vurdering fra Økonomiafdelingen ønskes inden stillingtagen.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2014:

Økonomiafdelingen kan oplyse, at det økonomisk mest hensigtsmæssige for Brønderslev Kommune vil være at forlænge underskudsgarantien. Med konsekvenserne af den underskudsgaranti, der tidligere er besluttet givet, vil en forlængelse af underskudsgarantien gøre kommunens samlede udgift hertil 648.000 kr. lavere, end hvis underskudsgarantien ikke forlænges.

Økonomiafdelingen har endvidere forespurgt til de juridiske konsekvenser af en forlængelse hos kommunens jurist. Hun oplyser, at en forlængelse af garantierne vil kræve Statsforvaltningens samtykke.

Kommunaldirektøren anbefaler, at der ansøges om forlængelse af garanti.

Økonomiudvalget, 22. oktober 2014, pkt. 13:

Arne M. Jensen deltog ikke pga. inhabilitet.

Udvalget indstiller forlængelse. Der ansøges om tilladelse til forlængelse af garanti, inden sagens sendes i Byrådet.

Karsten Frederiksen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 29. april 2015:

Der er nu modtaget svar fra Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen har i henhold til § 13, stk. 1 i "Bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.", givet samtykke til, at Brønderslev Kommune kan meddele tilsagn til Brønderslev Udviklingspark om forlængelse af underskudsgaranti til sikring af driften indtil 2022.

Kommunaldirektøren anbefaler, at underskudsgarantien forlænges indtil 2022.

Beslutning

Arne M. Jensen deltog ikke i behandling af punktet pga. inhabilitet.

Underskudsgarantien godkendt forlænget til udløb af regnskabsåret 2022.

Ole Bruun stemmer hverken for eller imod.

Henning Jørgensen, Bettina Nielsen og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Ansøgning til Forsøgsordning for Kyst- og Naturturisme


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fagenheden for Teknik og Miljø samt Stabsenheden for Udvikling og Planlægning har i samarbejde med lokale aktører i Asaa og på Asaa Havn udarbejdet en ansøgning til forsøgsordningen for kyst- og naturturisme.

Byrådet skal tage stilling til, om ansøgningen kan godkendes og indsendes til Naturstyrelsen.

Sagsfremstilling

Staten har igangsat en forsøgsordning for kyst- og naturturisme, hvor 10 projekter på landsplan udvælges over 2 ansøgningsrunder. 1. ansøgningsrunde havde frist den 15. januar 2015. Til næste ansøgningsrunde er der frist for indsendelse af ansøgning til forsøgsordningen den 1. maj 2015.

Formålet med ordningen er at styrke kvaliteten i dansk kyst- og naturturisme under hensyntagen til naturen og landskabet. Forsøgsordningen skal fremme den fysiske udvikling af kyst- og naturturisme inden for strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen. Brønderslev Kommune kan på lige fod med andre kystkommuner søge om, at en række fysiske projekter kan gennemføres inden for kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen.

Projekterne vil efter ansøgningsfristen blive sendt i høring hos berørte myndigheder. Den endelig udvælgelse af forsøgsprojekter forventes at ske i foråret og i sommeren 2015. Der er ingen midler til rådighed i forsøgsordningen, så projektet, der søges om, skal finansieres gennem midler andre steder fra.

Projekterne udvælges ud fra 3 kriterier:

 1. Der skal være et potentiale for udvikling af kyst- og naturturisme med mulighed for at tiltrække udenlandske turister.
 2. Etablering af konkrete fysiske projekter skal ske i tilknytning til øvrige turismemæssige aktiviteter. Dette er for at sikre synergi og sammenspil med de turistpolitiske overvejelser i kommunens planlægning.
 3. De fysiske projekter skal være bæredygtige, arkitektonisk indpasset i omgivelserne og opført under særlig hensynstagen til den omkringliggende natur og landskab.

Der kan alene søges om projekter på arealer, som enten er i kommunens eje eller, hvor kommunen har indgået aftale med grundejerne. Der kan ikke eksproprieres.

Der skal redegøres for eventuelle konsekvenser for internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter (Natura 2000, bilag IV-arter). Der kan ikke fraviges for regler i naturbeskyttelsesloven om beskyttede naturtyper eller bestemmelser i fredningsafgørelser.

Der skal redegøres for forventede afledte udgifter til veje, parkering og kystsikring, samt hvordan udgifterne forventes afholdt. Der er ikke afsat økonomiske midler ved de statslige myndigheder.

Fagenheden for Teknik og Miljø samt Stabsenheden for Udvikling og Planlægning har i samarbejde med lokale aktører i Asaa og på Asaa Havn udarbejdet en ansøgning til forsøgsordningen. Brønderslev Kommune søger om et projekt omhandlende Asaa Havn. Projektet har til formål at styrke det miljø og det liv, som er eksisterende på havnen i dag med fokus på de naturoplevelser, som kan opleves i forbindelse med havet og kysten. Projektet indeholder et maritimt oplevelsescenter, som omdrejningspunkt for havnens aktiviteter, boliger, for tiltrækningen af turister, og forlængelse af den sydlige mole, for at fastholde sejlrenden til Asaa Havn.

Der har gennem arbejdet med ansøgningen været drøftet, om projektet skulle indeholde vindmøller med mulighed for at finansiere en forlængelse af den sydlige mole gennem opsætningen af vindmøllerne. Konklusionen på dette er blevet, at opsætning af vindmøller er urealistisk. Dette er begrundet i at et moleanlæg bliver for omfattende, når der skal holdes den lovmæssige afstand mellem vindmøller og boliger på havnen. Desuden vurderer fagenheden for Teknik og Miljø, at placeringen af vindmøller i et Natura2000 område med stor sandsynlighed udløser et afslag på ansøgningen.

Ansøgningen indeholder en beskrivelse af projektet samt diverse kortbilag og en aftale med Asaa Havn, som part i projektet.

Ansøgningen skal være indsendt til Naturstyrelsen senest den 1. maj 2015 og skal derfor være godkendt og underskrevet senest den 30. april 2015.

Fagenheden for Teknik og Miljø har den 15. april 2015, efter Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen, modtaget kommentarer til ansøgningen fra Asaa Bådelaug. Bilag herfor eftersendes.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender ansøgningen til forsøgsordningen for kyst- og naturturisme.

Personale

Ingen

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2015, pkt. 8:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 22. april 2015, pkt. 16:

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Henning Jørgensen, Bettina Nielsen og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Høringssvar Statens Natura 2000 planer for 2016-2021


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Naturstyrelsen har den 19. december 2014 sendt forslag til Natura 2000-planer for perioden 2016-2021 med tilhørende Strategiske Miljøvurderinger i offentlig høring med frist for afgivelse af høringssvar den. 10. april 2015. I Brønderslev Kommune ligger dele af to Natura 2000-områder, henholdsvis N12, Store Vildmose og N14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Fagenheden har udarbejdet et forslag til høringssvar.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til høringssvar kan godkendes.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen har den 19. december 2014 sendt forslag til Natura 2000-planer for perioden 2016-2021 med tilhørende Strategiske Miljøvurderinger i offentlig høring med frist for afgivelse af høringssvar den. 10. april 2015. I Brønderslev Kommune ligger dele af to Natura 2000-områder, henholdsvis N12, Store Vildmose og N14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Natura 2000-planerne er bindende for myndighederne, herunder kommunerne.

Fagenheden har udarbejdet et høringssvar på baggrund af høringsmaterialet. Høringssvaret indeholder dels generelle bemærkninger vedrørende langsigtet målsætning, statens retningslinjer, virkemidler i form af økonomi, samt ændringer i form af tilstandsvurdering på arealer og dels specielle bemærkninger gældende for hvert af de to områder.

Centralt for kommunens generelle høringssvar er fagenhedens bekymring vedrørende de virkemidler, der anvises af staten til brug for at opnå gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. Af statens virkemiddelkatalog fremgår det dels, at det er overladt til kommunerne at finansiere indsatser vedrørende invasive arter, levesteder for ynglefugle og klimaprojekter, dels at den grundlæggende finansiering af pleje af lysåbne naturtyper fortsat skal foregå via landdistriktsprogrammet og delvis EU-finansiering/national medfinansiering. Fagenheden udtrykker i høringssvaret konkret bekymring for den manglende finansieringsmulighed i forbindelse med sikring af gunstig bevaringsstatus for højmose i Store Vildmose og opfyldelse af den langsigtede målsætning.

Specielle bemærkninger vedrørende N12 - Store Vildmose:

Fagenheden stiller spørgsmål om en ændring af formuleringen af de generelle målsætninger for at bidrage til et optimalt kommunalt råderum for at sikre de naturværdier, der findes i området. Jammerbugt og Brønderslev Kommune har indgået et strategisk samarbejde om den fremtidige indsats med naturgenopretning og forvaltning af området, hvor foreløbigt en EU-Life projektansøgning er fremsendt for arealer i Jammerbugt Kommune.

Specielle bemærkninger vedrørende N14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord:

Fagenheden kommenteret mulighederne for f.eks. at opnå målsætning om sikring af levesteder for almindelig ryle i forhold til fugtighed af strandengsarealer og den naturlige udvikling i området. Desuden kommenteres der på en række fuglearters forekomst i forhold til statens egen kortlægning, og der peges på virkemidler og indsats i forhold til forstyrrelser, som staten selv er myndighed for f.eks. i forhold til de jagt- og forstyrrelsesfri vildtreservater.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender høringssvar til staten som foreslået.

Personale

Ingen.

Økonomi

Fagenheden henviser til høringssvarets kommentarer vedrørende virkemidler og øget kommunal finansiering heraf uden statslig kompensation.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 2. marts 2015, pkt. 6:

Sagen udsættes til udvalgets næste møde.

Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2015, pkt. 9:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

H. C. Holst og Knud L. Pedersen ønsker ikke høringssvaret godkendt og afsendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 22. april 2015, pkt. 17:

Indstilles godkendt.

Mikael Klitgaard og Claus Kongsgaard tager forbehold.

Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Tilbagesendes til ny behandling i fagudvalg.

Henning Jørgensen, Bettina Nielsen og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Forslag til Vandhandleplan 2015


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til Vandhandleplan 2015 for Brønderslev Kommune indeholder en beskrivelse af planen for realisering af de statslige vandplaners indsatsprogrammer. Forslaget til Vandhandleplanen er en tilrettet udgave af den tidligere vedtagne vandhandleplan, der blev ophævet i forbindelse med ophævelse af de tidligere vedtagne statslige vandplaner i 2012.

Byrådet skal tage stilling til om forslag til Vandhandleplan 2015 kan godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Staten offentliggjorde den 30. oktober 2014 vandplanerne for 1. planperiode. Vandplanerne er blevet stærkt forsinkede, ikke mindst fordi Natur- og Miljøklagenævnet ophævede de oprindeligt vedtagne planer i december 2012. Det betød, at den oprindeligt godkendte vandhandleplan for Brønderslev Kommune ligeledes blev ophævet. Til trods for forsinkelsen er kommunerne fortsat forpligtet til at gennemføre vandplanens indsatsprogram i 1. planperiode, der udløber med udgangen af 2015.

Da indsatserne er detaljeret fastlagt i statens vandplaner, og da kommunerne er forpligtet til at sikre indsatserne gennemført, så har vandhandleplanen reelt kun til formål at fastlægge rækkefølge og tidsplan for gennemførelsen af de enkelte indsatser. Det er derfor i praksis formålsløst at udarbejde en vandhandleplan, men staten har fastholdt kommunernes forpligtelse i henhold til miljømålsloven. Fra og med næste planperiode (2016-2021) er lovgivningen blevet ændret således, at kravet om udarbejdelse af kommunale vandhandleplaner er bortfaldet.

Det foreliggende forslag til vandhandleplan er i vid udstrækning baseret på den tidligere vedtagne plan. Der er udelukkende foretaget korrektion af indsatsprogrammet i overensstemmelse med de nu vedtagne vandplaner. Det skal bemærkes, at den generelle indsats i forhold til at reducere udledningen af kvælstof og fosfor fra landbruget (indsats i forhold til kystvande) påhviler staten, og indsatsen gennemføres via randzoner, vinterafgrøder m.m. Kommunens ansvar er de indsatser der gælder miljøforbedringer i vandløb og søer, herunder restaureringer, fjernelse af spærringer, forbedret spildevandsrensning m.v. Det indsatsprogram, som Brønderslev Kommune skal gennemføre, er som følger (ændring i forhold til tidligere vandplan/vandhandleplan er vist i parates):

 • Restaurering af vandløb. Samlet vandløbslængde på 11 km (tidligere 25,4 km)
 • Genåbning af rørlagte vandløb. Samlet længde ca. 4,8 km (tidligere 7 km)
 • Fjernelse af spærringer. I alt 27 stk. (tidligere 32 stk.)
 • Biomanipulation i Klokkerholm Møllesø (uændret)
 • Forbedret spildevandsrensning på 161 ejendomme (tidligere 185 ejendomme)
 • Indsats overfor 5 overløb fra fælleskloakerede områder (uændret)

Indsatsen "Ændret vandløbsvedligeholdelse" er taget ud af vandplanerne generelt, og ligeledes er indsatsen overfor fosfortilførsel til Dronninglund Møllesø taget ud.

I forbindelse med ophævelsen af de tidligere vandplaner vedtog staten en bekendtgørelse, der gjorde det muligt for kommunerne at påbegynde indsatsen på vandløbsområdet. Den overordnede strategi for indsatserne på vandløbsområdet har i Brønderslev Kommune været at samle indsatserne i forhold til vandløbsregulativer jf. kommunens plan for revision af disse. Indsatserne er fordelt på 8 områder (vandløbsoplande). Status og tidsplan for arbejdet på vandløbsområdet er:

2013: Der er lavet forundersøgelse på indsatserne i oplandet til Voer Å, Sørå og Gerå.

2014: Der er igangsat forundersøgelser på alle indsatser i Ryå opland

2015: Der ansøges om finansiering af forundersøgelser på alle indsatser i oplandet til Liver Å og Uggerby Å.

Hele indsatsen på vandløbsområdet er finansieret via tilskudsordning fra staten, og gennemførelsen af de enkelte indsatser er derfor også betinget af, at der opnås tilskud. Hvis staten vurderer, at en indsats ikke er tilstrækkelig omkostningseffektiv, vil den således ikke blive gennemført. Gennemførelsen af indsatserne sker i øvrigt efter vandløbslovens almindelige bestemmelser, og lodsejerne involveres i processen fra starten af. Der er indtil nu realiseret et enkelt restaureringsprojekt, og der søges i august 2015 om tilskud til realisering af projekter i oplandet til Voer Å og Gerå og muligvis Ryå. Pga. forsinkelsen af vandplanerne og en meget omstændelig ansøgningsprocedure til tilskudsordningen, vil det ikke være muligt at gennemføre alle indsatser indenfor planperioden i 2015. Dette gælder ikke kun Brønderslev Kommune men er et generelt billede. Der er endnu ikke kommet udmeldinger fra staten om, hvorledes kommunerne skal forholde sig til de indsatser, der ikke når at blive gennemført i 1. planperiode.

I forhold til spildevandsindsatsen (overløb fra fælleskloakerede områder og spredt bebyggelse) skal denne indarbejdes i spildevandsplanen, når vandhandleplanen er endeligt vedtaget. Status er på nuværende tidspunkt, at indsatsen overfor overløb fra fælleskloakerede områder er gennemført. Indsatsen overfor spredt bebyggelse er opdelt i en såkaldt baselineindsats, der stammer fra de tidligere regionplaner, og som er indarbejdet i den gældende spildevandsplan. Indsatsen omfatter 98 ejendomme. Den supplerende indsats, der er fastlagt i vandplanerne, omfatter 63 ejendomme. Der er på nuværende tidspunkt meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning til 11 ejendomme under baselineindsatsen. Planen er at meddele påbud til alle ejendomme under baselineindsatsen i løbet af 2015 og til ejendommene i den supplerende indsats i løbet af 2016. Der gives grundejeren en frist på 2 år til at opfylde påbuddet, hvilket betyder, at indsatsen er gennemført i løbet af henholdsvis 2017 og 2018. I forhold til indsatsen overfor spredt bebyggelse har staten accepteret, at gennemførelsen af indsatsen bliver forsinket.

I følge miljømålsloven skal forslag til vandhandleplanen være vedtaget senest 6 måneder efter offentliggørelsen af vandplanerne. Det vil sige senest 30. april 2015. Forslaget skal derefter i 8 ugers offentlig høring. Vandhandleplanen skal være vedtaget senest 1 år efter offentliggørelsen af vandplanerne (senest 30. oktober 2015).

Forslaget til vandhandleplan er vedlagt i en pdf-udgave. Da forslaget er udarbejdet som en digital plan vil der dog være nogle af figurerne (aktive kort), der kun kan ses i den digitale udgave. Denne kan ses via dette link:

http://bronderslev.dkplan.niras.dk/vandhandleplan2015.htm

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender udkast til Vandhandleplan 2015 for Brønderslev Kommune.

Personale

Kommunen er blevet kompenseret af staten for det ekstra arbejde som vandplanerne medfører.

Økonomi

Indsatserne på vandløbsområdet finansieres af staten via tilskudsordning. Indsatsen overfor overløb fra fælleskloakerede områder er finansieret af spildevandsforsyningsselskabet. Indsatsen overfor spredt bebyggelse finansieres af de enkelte grundejere.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2015, pkt. 11:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

H. C. Holst og Knud L. Pedersen ønsker ikke at godkende udkastet til Vandhandleplan.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 22. april 2015, pkt. 18:

Indstilles godkendt.

Mikael Klitgaard og Claus Kongsgaard tager forbehold.

Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Tilbagesendes til ny behandling i fagudvalg.

Henning Jørgensen, Bettina Nielsen og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Flauenskjold Vandværk - Erhvervelse af jord på ekspropriationslignende vilkår


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

For at sikre kildepladsen og den fremtidige drikkevandsressource omkring Flauenskjold Vandværk, ønsker Flauenskjold Vandværk at erhverve et tilgrænsende landbrugsareal på 7.163 m2 fra ejendommen matr.nr. 33a, Vestengårdens Fjerding, Voer.

Byrådet skal træffe beslutning om at ville nedlægge forbud mod brug af gødning og sprøjtemidler på det tilgrænsende landbrugsareal på 7.163 m2, samt tage stilling til om det vil udvise vilje til at foretage ekspropriation af arealet, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale mellem ejeren og Flauenskjold Vandværk.

Sagsfremstilling

Flauenskjold Vandværk med kildeplads er beliggende ud til Ålborgvej og til Bittebyvej (matr.nr. 27d, Vestengårdens Fjerding, Voer). Udvidelsesmulighederne begrænser sig til naboarealet mod syd (matr.nre. 33a og 34a, Vestengårdens Fjerding, Voer).

En større del af matr.nre. 33a og 34a, Vestengårdens Fjerding, Voer er i dag opdyrket. Flauenskjold Vandværk er meget interesseret i at erhverve en del af det tilgrænsende landbrugsareal (7.163 m3). Dels for at undgå anvendelse af gødning og sprøjtemidler nær vandværkets indvindingsboringer, og dels for at kunne etablere nye indvindingsboringer nær vandværket.

I den statslige afgiftsfinansierede grundvandskortlægning er indvindingsoplandet til Flauenskjold Vandværk udpeget som indsatsområde. Indsatsområder afgrænses indenfor nitratfølsomme indvindingsområder, hvor en særlig indsats er nødvendig for at opretholde en god grundvandskvalitet. Der vil på sigt blive udarbejdet en indsatsplan for området. Indtil vedtagelsen af en indsatsplan har Byrådet hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven § 24 til i nødvendigt omfang, at give påbud og/eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand, såfremt det kan begrundes at en given aktivitet kan true eller truer med at forurene vandindvindingsanlægget.

Brønderslev Kommune har i samarbejde med kommunens almene vandværker beregnet såkaldte BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO). Områderne er beregnet på baggrund af de faktiske forhold på kildepladserne, herunder geologien og indvindingsraten for de enkelte vandværksboringer. Indenfor BNBO bør anvendelse og håndtering af sprøjtemidler undgås.

Den del af matr.nre. 33a og 34a, Vestengårdens Fjerding, Voer som Flauenskjold Vandværk ønsker at erhverve ligger indenfor BNBO, og arealerhvervelsen er dermed i overensstemmelse med BNBO-projektets anbefalinger. Byrådet har hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven § 24, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 63 til at ekspropriere arealet. Ved at Byrådet tilkendegiver vilje til ekspropriation sikres det, at ejers erstatning ved en frivillig afståelse af arealet er skattefrit, dvs. en erstatning på ekspropriationslignende vilkår.

Der er vedlagt to kortbilag, et kort med arealet som Flauenskjold Vandværk ønsker at overtage og et kort med BNBO afgrænsning.

Byrådet har den 22. maj 2013 truffet afgørelse i en lignende sag i forbindelse med afværgelse af en juletræskultur på nabomatriklen til Østvendsyssels Råvandsforsyning samt den 19. december 2012 i forbindelse med etablering af en ny kildeplads ved Nibstrup.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet træffer beslutning om at nedlægge forbud mod brug af gødning og sprøjtemidler på den del af det tilgrænsende landbrugsareal som er markeret på kortbilag (7.163 m2) samt udvise vilje til at foretage ekspropriation af arealet, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale mellem ejeren og Flauenskjold Vandværk.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2015, pkt. 13:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 22. april 2015, pkt. 19:

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Henning Jørgensen, Bettina Nielsen og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Cykelstiprojekt for Sterupvej, Jerslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er blevet udarbejdet et stiprojekt for en dobbeltrettet cykelsti langs Sterupvej, som skal indgå i ekspropriationsmaterialet i forbindelse med den kommende åstedsforretning.

Byrådet skal træffe principiel beslutning om ekspropriation af arealer langs Sterupvej, hvorpå cykelstien skal anlægges.

Sagsfremstilling

Trafikministeriet har i efteråret 2014 givet tilsagn om tilskud på 1,66 mio. kr., svarende til 40 % af anlægsbudgettet til etablering af 2 cykelstier, dels én på Nørregade i Brønderslev by og dels én på Sterupvej mellem Jerslev og Sterup.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 9. februar 2015, at godkende igangsætning af ovennævnte cykelstiprojekter og afholde kommunes andel af anlægsomkostningerne på 2,49 mio. kr., over anlægsmidlerne for Vej- og Parkområdet 2015.

Kommunens rådgiver har nu udarbejdet et stiprojekt for Sterupvej, som skal indgå i ekspropriationsmaterialet i forbindelse med åstedsforretning og efterfølgende ekspropriation.

Projektet omhandler en dobbeltrettet cykelsti langs Sterupvejs østlige side, fra den sikre stikrydsning på Hjulskovvej ved Jerslev og frem til Sterup by.

Tidsplanen er, at der afholdes ekspropriation / åstedsforretning, i henhold til vejlovens kapitel 5 i maj måned, og at Byrådet træffer endelig ekspropriationsbeslutning i juni måned.

Der vil i august måned blive afholdt offentlig licitation for begge anlægsarbejder (Sterupvej - Nørregade) og udførelsen skal ske i september - november måned 2015.

Projektet vil blive gennemgået på mødet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender stiprojektet for Sterupvej og videresender sagen til Byrådet med indstilling om at træffe principiel beslutning om ekspropriation af arealer til cykelstien langs Sterupvej, såfremt frivillige aftaler ikke kan indgås på åstedsforretningen den 18.-20. maj 2015.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2015, pkt. 10:

Udvalget godkendte stiprojektet.

H. C. Holst ønsker ikke stiprojektet iværksat.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 22. april 2015, pkt. 20:

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Henning Jørgensen, Bettina Nielsen og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Udskiftning af selvbetjeningsautomater


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Selvbetjeningsautomaterne på bibliotekerne foreslås udskiftet. Udgiften hertil anslås til 532.790 kr.

Byrådet anmodes om at godkende overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2014 på 261.626 kr. og at beløb på 271.164 kr. frigives fra udvalgets anlægspulje 2015, således at der i alt frigives 532.790 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget, at der skal være åbne biblioteker uden for betjent åbningstid. Selvbetjeningsautomaterne er eneste mulighed for at låne eller aflevere materialer i selvbetjent åbningstid, ligesom den nuværende personalenormering er afhængig af, at brugerne også i den betjente åbningstid kan betjene sig selv. Selvbetjeningsautomaterne er en forudsætning for de nuværende åbningstider og serviceniveau, både på de betjente og selvbetjente biblioteker.

Automaterne har siden 2013 oplevet stadig flere periodiske udfald, hvor lånerne ikke kan aflevere eller låne materialer. Biblioteket har logget fejlene og kan konstatere at antallet er stærkt stigende ligesom brugerne tilkendegiver stor utilfredshed med situationen. Det har ikke været muligt at løse problemet som skyldes fejl i hardwaren. Automaterne er installeret med software fra omkring 2000 og de forskellige fysiske komponenter er meget slidte, herunder harddiske, CPUer, scannere mm.

Brønderslev Biblioteks bibliotekssystem, materialebestand, selvbetjeningsautomater, gates og chipning hænger uløseligt sammen. Nye selvbetjeningsautomater anvender chip til at udlåne/aflevere som derfor skal være på alle materialer, hvilket betyder at alle automater på alle biblioteker skal udskiftes samtidigt. En eventuel fremtidig indførelse af åbent bibliotek i Brønderslev By vil kræve en bedre sikring af materialerne. Det betyder, at den indbyggede tyverisikring i chippene skal suppleres med gates ved dørene.

Med udskiftning af nuværende selvbetjeningsautomater vil integration med nyt bibliotekssystem være sikret.

Økonomi:

Specificering tager udgangspunkt i en række pristilbud fra leverandører i Danmark. Priserne i nedenstående er overslag beregnet som gennemsnit af de indhentede priser.

Der er indhentet tilbud på leasing hos Kommuneleasing. Leasing af automater og gates over 5 år vil koste ca. 150.000 kr. om året.

8 stk.

Selvbetjeningsautomater - 37.000 kr. pr. stk.

296.000 kr.

RFID-tags *

122.790 kr.

6 stk.

Personalescannere ** - 6.500 kr. pr. stk.

39.000 kr.

3 stk.

RFID-afleveringsvogne *** - 25.000 kr. pr. stk.

75.000 kr.

I alt incl. levering, opsætning, uddannelse af personale og support

532.790 kr.

* RFID-tags (kaldes også for chip) tillader trådløs kommunikation mellem udlånsautomater personalescannere, sorteringsautomater og det enkelte materiale. Prisen på en enkelt chip ligger mellem 2 og 4 kr. afhængigt af mængderabat og hvilken type materiale der skal tagges. Selve chipning kan foretages af bibliotekets eget personale. Det sker typisk ved at holde biblioteket lukket et par dage, og så sætte alt personale i gang med konvertering.

** Personalescannere er nødvendige for at ændre og kontrollere de oplysninger der ligger på den enkelte chip og for lægge nye materialer ind i biblioteksdatabasen.

*** RFID-afleveringsvogne kan med RFID-teknologi registrere om et materiale er afleveret korrekt, og sikre at de materialer der er reserveret bliver lagt til side til den rette låner.

Fritids- og Kulturudvalget, 7. april 2015, pkt. 5:

Udvalget besluttede at indstille ansøgningen godkendt. Indstillingen er betinget af Byrådets godkendelse af overførsel af 261.626 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at der i Budget 2015 er afsat en pulje på 300.000 kr. til anlægsprojekter indenfor Fritids- og Kulturudvalgets område. Derudover viser regnskabet for puljen for 2014, hvor den udgjorde 1,0 mio. kr., et uforbrugt restbeløb på 261.626 kr. I forbindelse med Byrådets behandling af regnskabet, anbefales at beløbet overføres til 2015.

Indstilling

Økonomiudvalget, 22. april 2015, pkt. 23:

Indstilles frigivet.

Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Henning Jørgensen, Bettina Nielsen og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Høring af Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/HAR/ØK/BY

Region Nordjylland har sendt Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015-2020 samt Psykiatriplan 2015-2020 i høring hos de nordjyske kommuner. Plan for sygehuse og speciallægepraksis omhandler planlægningsgrundlaget for regionens sygehuse samt aktiviteten på speciallægepraksisområdet i Region Nordjylland, mens Psykiatriplanen beskriver, hvordan behandlingspsykiatrien skal udvikle sig de kommende år.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet udkast til høringssvar til sygehusplanerne, som sendes til drøftelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

I henhold til Sundhedsloven er regionen i hver valgperiode forpligtet til at udarbejde en sundhedsplan for regionens samlede sundhedstilbud. Plan for sygehuse og speciallægepraksis og Psykiatriplanen indgår som delplaner i regionens samlede sundhedsplan. Regionen har udsendt høringsversioner af de to planer til bl.a. de nordjyske kommuner, og administrationen har udarbejdet vedlagte høringssvar til de to planer. Høringsperioden er på 8 uger og løber frem til den 24. april 2015.

Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015-2020 omfatter planlægningsgrundlaget for regionens sygehuse samt aktiviteten på speciallægepraksisområdet i Region Nordjylland. Planen indeholder forslag til strukturelle ændringer og aktivitetstilpasninger på sygehuse og i speciallægepraksis, herunder vurdering af aktivitet på Brønderslev og Dronninglund sygehuse og justeringer i ydernumre på speciallægepraksisområdet. Derudover berører planen anbefalinger vedrørende forskellige typer af patientforløb i form af akutte og planlagte forløb, udredningsforløb samt kroniske og varige forløb.

Psykiatriplanen 2015-2020 beskriver, hvordan behandlingspsykiatrien skal udvikle sig i de kommende år. Den beskriver visioner for udviklingsarbejdet og de rammer, vilkår og udfordringer, der skal tages højde for i udviklingsarbejdet. Blandt de emner, som planen berører, er psykiatriens struktur/kapacitet og sammenhæng i patientforløb (herunder sammenhæng mellem psykiatri og somatik og mellem region og kommuner).

Repræsentanter fra nordjyske kommuner har bidraget med input til planerne via deltagelse i planens styregruppe og deltagelse i arbejdsgrupper.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et udkast til høringssvar i forhold til Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015 – 2020 og Psykiatriplanen 2015 -2020. Høringssvaret er udarbejdet inden borgermødet den 14. april 2015 i Hjallerup. Hvis der kommer relevante input denne aften, vil de blive indarbejdet i høringssvaret og sendt i kort mailhøring.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at udkast til høringssvar godkendes.

Indstilling

Ældrerådet, 7. april 2015, pkt. 6:

Ældrerådet tager udkast til høringssvar til efterretning.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 9. april 2015, pkt. 6:

Udvalget foreslår følgende præciseringer i udkast til høringssvar:

 • I afsnittet om Dronninglund Sygehus midt på side 1 i udkast til høringssvar præciseres følgende: Også de medicinske sengepladser og de øvrige funktioner på Dronninglund Sygehus skal bevares og udbygges, og at der tilføres sygehuset flere funktioner, således at bygningernes gode standard, velegnede lokalefaciliteter og den gode tilgængelighed tæt ved motorvejen udnyttes.
 • Midt på side 1 præciseres, at det er ”væsentligt” i stedet for ”afgørende”.
 • Udvalget savner regulære alternativer til lukning af Dronninglund Sygehus belyst.
 • Det præciseret, at de 13 neurorehabiliteringspladser på Dronninglund Sygehus anbefales overført til Brønderslev Neurorehabiliteringcenter, hvis disse pladser – mod forventning – lukkes.

Ole Bruun var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 15. april 2015, pkt. 4:

Udvalget ønsker i høringssvaret fokus på, hvad der gøres for at få flere læger og speciallæger til Brønderslev Sundhedshus. Desuden ønskes fokus på den generelle lægedækning i kommunen.

Udvalget prioriterer, at de eksisterende funktioner på Dronninglund Sygehus bevares. Såfremt de eksisterende funktioner besluttes flyttet, indstiller Brønderslev Kommune, at de neurorehabiliteringspladser, der ikke kan være i Brønderslev, bør samles på Dronninglund Sygehus, idet der her er tale om en mere central placering i regionen end Frederikshavn. Endvidere gøres der opmærksom på, at Brønderslev Kommune fraflytter Brønderslev Sygehus i forbindelse med etablering af Brønderslev Sundhedshus. Hermed frigives plads, der med fordel kan anvendes til neurorehabiliteringspladser.

Brønderslev Kommune anbefaler, at Region Nordjylland påbegynder at afsætte anlægsmidler til en fremtidig etablering af et samlet neurorehabiliteringstilbud i Brønderslev.

Psykiatriplanen omtales i høringssvaret, hvor det præciseres, at det fortsat er væsentligt, at der er et Psykiatrisk Sygehus i Brønderslev.

Udtalelser fra Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget sammenskrives med det eksisterende høringssvar til brug for Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Knud L. Pedersen og Johannes Trudslev var fraværende.

Handicaprådet, 17. april 2015, pkt. 4:

Kasten Frederiksen orienterede om borgermødet i Hjallerup.

Handicaprådet tager orientering til efterretningen.

Handicaprådet ønsker at udarbejde et selvstændigt høringssvar.

Følgende elementer indgår i hørringssvaret:

Plan for sygehuse

Det skal være fokus på behovet for et sygehus i nærområdet. Sygehusene skal have øget fokus på uddannelse af personalet der varetager pleje- og pasning af borgere med flere kroniske sygdomme.

Psykiatriplan

Der bør rettes et øget fokus på ventelisteproblematikken i børn- og ungepsykiatrien.

Der er frist for høringssvar den 24. april 2015.

Fraværende:

Svend Erik Trudslev (stedfortræder John Erik Jensen mødt)

Ole Jespersgaard

Peter H. S. Kristensen

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015:

Udkast til høringssvar er tilrettet i overensstemmelse med bemærkninger fra Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomiudvalget, 22. april 2015, pkt. 24:

Indstilles godkendt med redaktionelle rettelser.

Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Henning Jørgensen, Bettina Nielsen og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Opfølgning på beskæftigelsesplanen for 2014 og resultatrevision


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Beskæftigelsesområdet udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen indeholder jobcentrets mål og strategier i forhold til beskæftigelsesministerens indsatsområder. Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet opfølgning på beskæftigelsesplanen for 2014. Opfølgningen fungerer samtidig som resultatrevision for 2014.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Resultatopfølgningen for 2014 viser følgende positive tendenser i indsatsen på beskæftigelsesområdet:

 • Der har været en nedgang i antallet af langtidsledige
 • Der har været en nedgang i antallet af forsikrede ledige
 • Samarbejdet med virksomhederne er blevet styrket blandt andet omkring rekruttering og virksomhedscentre
 • Fald i antallet af personer, der modtager førtidspension

De primære udfordringer på beskæftigelsesområdet er følgende:

 • Et lille fald i antallet af unge på uddannelseshjælp. Der er dog potentiale til at opnå et større fald.
 • Stigning i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Positiv udvikling for de ledige og langtidsledige

Ledigheden er fortsat med at falde i 2014 i Brønderslev Kommune, og den positive effekt smitter også af på langtidsledigheden, som også er faldet i 2014. Der var i beskæftigelsesplanen opsat en målsætning om, at langtidsledigheden skulle nedbringes til 160 personer ved udgangen af året. I december måned var der i alt 159 langtidsledige, målsætningen er derved blevet indfriet på dette område. Jobcentret har ultimo 2014 og i 2015 arbejdet på at styrke samarbejdet med A-kasserne. Det tætte samarbejde med A-kasserne bliver helt centralt i den beskæftigelsesreform, der indfases i 2015.

Styrket samarbejde med virksomhederne

Jobcentret har i 2015 arbejdet med at styrke samarbejdet med virksomhederne. Det er blandt andet sket ved at etablere et erhvervsservice team, der fungerer som virksomhedernes indgang til jobcentret. Jobcentrets erhvervsservice arbejder blandt andet med rekruttering af medarbejdere til virksomheder, der efterspørger medarbejdere til konkrete stillinger. Jobcentrets erhvervsservice har i perioden april 2014 til december 2014 været med til at besætte 94 stillinger.

Udover at servicere virksomhederne arbejder jobcentrets virksomhedsservice også med at styrke det rummelige arbejdsmarked på virksomhederne, så ledige, der har problemer ud over ledighed, også får en mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det sker blandt andet gennem virksomhedscentre, hvor virksomheder stiller et fast antal pladser til rådighed for ledige, og hvor der er en medarbejder på virksomheden, der fungerer som mentor for borgeren, når de er på arbejdspladsen. Der samarbejdes pt. med 35 virksomheder om virksomhedscentre.

Fald i antallet af førtidspensionister, men udfordringer på kontanthjælp

Med den førtidspensions- og fleksjobreform, der blev indført i 2013, har jobcentret haft fokus på at understøtte borgere til at få en aktiv tilværelse på arbejdsmarkedet. Hjælpen til at komme helt eller delvist tilbage på arbejdsmarkedet består i et ressourceforløb, hvor der ydes en helhedsorienteret og tværfaglig indsats.

Det har betydet, at der har været et fald på ca. 30 i antallet af personer, der modtager førtidspension. Der er i 2014 54 personer, som er blevet tilkendt førtidspension i perioden december 2013 til december 2014. Der var opstillet en målsætning på 50 personer.

Jobcentrets største udfordring er kontanthjælpsmodtagere, som ikke er jobparate, her har der været en mindre stigning i antallet i 2014. Her er ofte tale om personer, der har været længe på kontanthjælp, som har flere forskelligartede problemer ud over ledighed.

Jobcentrets indsats i forhold til at hjælpe disse borgere til en arbejdsmarkedstilknytning går her på to ben.

 • For borgere med begrænset arbejdsevne udredes sagen i rehabiliteringsteamet med henblik på, at iværksætte indsatser, der kan udvikle arbejdsevnen.
 • For personer der ikke har begrænset arbejdsevne, iværksættes virksomhedsvendte indsatser, således den ledige får træning i at begå sig på en arbejdsplads. Der samarbejdes her om indsatsen med et eksternt firma.

Unge på uddannelseshjælp

Når det gælder de unge, der er på uddannelseshjælp, og som skal i uddannelse, har der overordnet set været et lille fald i antallet af personer på uddannelseshjælp fra januar til december 2014. Faldet er sket for de unge, der er uddannelsesparate, mens der har været en mindre stigning blandt de unge, der har andre udfordringer end ledighed.

 • For de unge, der er åbenlyst uddannelsesparate, er der fokus på uddannelsespålæg og efterfølgende henvisning til nytteindsats.
 • For de unge, der er uddannelsesparate, samarbejdes med AMU Nordjylland om et brobygningsforløb til uddannelse.
 • For de unge, der har problemer ud over ledighed (aktivitetsparate unge) ydes en tværfaglig indsats. Der er fokus på at ansvarliggøre og inddrage den unge, således de selv er med til at beslutte, hvilke indsatser der skal iværksættes.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Byrådet tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 13. april 2015, pkt. 5:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 22. april 2015, pkt. 25:

Indstilles taget til efterretning.

Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Henning Jørgensen, Bettina Nielsen og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Team Varige Spor


Resume

Sagsforløb: BE/BS/ØK/BY

Forslag til indsats på udvalgt belastet lokalområde som beskrevet i projektet ”Varige Spor” fremsendes til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015 under emnet ”Udsatte børn og unge”, at der skal arbejdes med ”- en planlagt iværksat indsats på udvalgt belastet lokalområde”.

Fagenheden for Børn og Kultur har i relation til Byrådets beslutning udarbejdet projekt ”Varige Spor”.

I rapporten ’Analyse og udvikling på det specialiserede børn- og ungeområde i Brønderslev Kommune’ beskrives følgende: ”Det anbefales at styrke og udvide myndighedsfunktionen, således at rådgiveren har mulighed for at arbejde både bredere og dybere med problematikker og muligheder i forhold til barnet/den unge og familien. Der hentes her inspiration fra Sveriges-modellen ved at indsatsen bliver mere fremskudt, tidsintensiv og tovholderbaseret og med større delegation af ansvar og kompetence til rådgivere. Myndighedens mere fremskudte funktion betyder, at rådgiver også har ansvar for samspillet med de almene tilbud og det civile og nære netværk omkring barnet/den unge.”

Med baggrund i analysen af det specialiserede børn- og ungeområde og dens anbefalinger har Fagenheden for Børn og Kultur udarbejdet en beskrivelse af en særlig indsats inspireret fra den svenske model. ’Sverigesmodellen’ er udviklet i Borås i Sverige, og bl.a. Herning Kommune har gode erfaringer med modellen.

Udgangspunktet er, at hver socialrådgiver maksimalt har 15-20 sager. Der er en særdeles tæt opfølgning på sagerne, og sagsbehandlingen følger helt særlige principper og metoder, som altid er vidensbaseret. Inddragelse af det familiære og professionelle netværk er til stede i alle sager, og så er det en vigtig forudsætning, at alle socialrådgivere arbejder ud fra den samme metode til at afdække barnets/den unges udviklingsmæssige behov.

I ’Sverigesmodellen’ er den såkaldte Indsatstrappe central. Fokus er hele tiden på at komme ned af indsatstrappen og anvende den mindst muligt indgribende foranstaltning.

De overordnede principper er:

 • at sagsbehandlingen følger helt særlige principper og metoder
 • at sagsbehandlingen altid er vidensbaseret
 • at fokus på at bevæge sig ned af Indsatstrappens fem trin altid er bærende elementer i såvel myndighedsarbejdet, almenområdet og tilbudsviften.

Fordi Brønderslev Kommune allerede har en stor del af anbringelser i plejefamilie (godt 80 %) vil disse anbringelser være et udviklingsområde, ligesom netværkspleje, de hjemmebaserede indsatser og forebyggelse vil være det.

Ved etablering af "Varige Spor" skal der udvælges et område. Til grund for udvælgelsen ligger følgende kriterier:

 • Området skal følge den geografiske opdeling for skoledistrikter og de deraf følgende geografiske afgrænsninger
 • Der skal være ledelsesmæssig deltagelse og opbakning fra dagtilbud og skoler
 • Udvælgelsen skal tage udgangspunkt i den socioøkonomiske analyse udarbejdet af BDO, hvor andelen af børn og unge med risikofaktorer for udsathed er opgjort og fordelt på skoledistrikter
 • De udvalgte skoledistrikter skal have en vis volumen sagsmæssigt

På denne baggrund peges der på følgende skoledistrikter for "Varige Spor":

 • Dronninglund skoledistrikt
 • Asaa skoledistrikt
 • Agersted skoledistrikt

Beskæftigelseschef og Børne- og Familiechef foreslår, at man som udgangspunkt forankrer og etablerer en ’Sverigesmodel’ i Børne- og Familieafdelingen – det vil sige for målgruppen 0-14 årige. Indsatsen vil have en direkte afsmittende effekt, når den unges sag overgår til UngeCenter.

En optælling af sager i de udvalgte skoledistrikter viser et aktuelt sagstal på 112. Dette sagsantal vedrører udelukkende børn i udsatte positioner. Det betyder, at sager med børn, som udelukkende har funktionsnedsættelse, ikke er talt med.

Fagenheden for Børn og kultur foreslår, at der etableres et team med en teamleder, hvis funktion er tilsvarende de øvrige teamledere i afdelingen. Foruden teamleder skal teamet bestå af 6 socialrådgivere, som skal betjene de 3 skoledistrikter. Teamet kaldes "Team Varige Spor".

Den overordnede målsætning for Varige Spor er:

 • At få tidligere øje på udsatte børn og unge i det udvalgte område
 • At børnenes og de unges opvækstbetingelser sikres i deres nærmiljø og med inddragelse af netværk
 • At børn og unge med behov for anbringelse - til sikring af deres opvækstbetingelser - oplever, at det sker rettidigt og effektivt - og med en tæt opfølgning

Ved etablering af "Varige Spor" er forventningen, at de beskrevne mål indfries, og at der i de særligt udvalgte områder kan dokumenteres en omlægning, som viser sig effektfuld i forebyggelsesøjemed.

Der er endvidere en forventning om, at "Varige Spor" kan blive prototypen på en effektiv, tidlig og forebyggende indsats, som kan implementeres i kommunens øvrige skoledistrikter.

Det vurderes, at implementeringstiden kan forventes at have et tidsperspektiv på 1-2 år, og at gevinster i forhold til udgiftsniveau kan forventes indenfor 1-3 år.

Indsatsen skal således betragtes som en investering, hvor der i løbet af en årrække, foruden en effektfuld forebyggende indsats også vil kunne høstes en økonomisk gevinst.

2015

2016

2017

2018

2019

Ialt

Udgift

1.641.717

2.875.850

2.875.850

2.875.850

2.875.850

13.145.117

Forventet besparelse P303

0

2.875.850

3.300.000

5.400.000

5.400.000

16.975.850

Nettobesparelse

-1.641.717

0

424.150

2.524.150

2.524.150

3.830.733

Konkretisering af ovenstående opgørelse fremgår af vedhæftede bilag.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at projekt ”Varige Spor ” godkendes.

Personale

Der skal ansættes yderligere personale, som beskrevet i projektets økonomidel.

Økonomi

Økonomiafdelingen har udarbejdet budgettet til "Varige Spor" i samarbejde med Børne- og Familieafdelingen.

Der henvises til bilag for detaljeret gennemgang af forventede udgifter og besparelser.

Samlet set over perioden fra 1. august 2015 til 31. december 2019 er den samlede udgift på 13,1 mio. kr. og en forventet besparelse på 16,9 mio. kr., eller en nettobesparelse på 3,8 mio. kr.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 13. april 2015, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 14. april 2015, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Bettina Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalget, 22. april 2015, pkt. 26:

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Henning Jørgensen, Bettina Nielsen og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Kvalitetsoplysninger på dagtilbud


Resume

Sagsforløb: BS/BY

Byrådet orienteres om "Faglige Kvalitetsoplysninger 2015".

Sagsfremstilling

Regeringen og KL blev i økonomiaftalen for 2010 enige om at dokumentere oplysninger om den faglige kvalitet i dagtilbud. Det betyder, at kommunerne hvert andet år skal offentliggøre faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet.

De faglige kvalitetsoplysninger kan tjene flere formål. Blandt andet kan de give såvel politikere og ledelse som forældre og institutionspersonale et sammenfattende billede af og status på det pædagogiske arbejde i kommunens dagtilbud. Samtidig vil oplysningerne kunne danne baggrund for at fastlægge indsatsområder og fokuspunkter for den kommende periode.

Rapport nr. 3 vedrørende faglige kvalitetsoplysninger foreligger nu til politisk behandling.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at de faglige kvalitetsoplysninger - dagtilbud 2015 tages til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 14. april 2015, pkt. 5:

Godkendt.

Udvalget ønsker rapporten oversendt til Byrådet til orientering.

Bettina Nielsen var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Henning Jørgensen, Bettina Nielsen og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


19. Ejerstrategi for Brønderslev Forsyning


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

En række kommuner i Danmark har i årene efter selskabsgørelsen af forsyningsvirksomhederne udarbejdet såkaldte ejerstrategier.

Økonomiudvalget har tidligere besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde et udkast til en ejerstrategi for Brønderslev Forsyning. Der forligger nu et udkast fra arbejdsgruppen.

Byrådet skal tage stilling til, om udkast til en fremtidig ejerstrategi for Brønderslev Forsyning kan godkendes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Forsyning A/S er som selskab ejet 100 % af Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune har som eneaktionær via generalforsamlingen mulighed for at fastlægge nogle overordnede strategiske pejlemærker for Brønderslev Forsyning, men Byrådet har ikke direkte instruktionsbeføjelser over for Brønderslev Forsyning.

En række kommuner i Danmark har i årene efter selskabsgørelsen af forsyningsvirksomhederne udarbejdet ejerstrategier. Gennem udarbejdelse af en ejerstrategi kan Byrådet sikre, at bestyrelsens arbejde for selskabet skaber mest mulig værdi for selskabet og dermed også for ejeren. Der er ingen lovkrav om udarbejdelse af en ejerstrategi, men for begge parter kan det have værdi, at forventningerne er gensidigt afstemte, og at grænseflader og styringsområder er veldefinerede. For bestyrelse, ledelse og ansatte giver en ejerstrategi et klart billede af kommunens forventning til forsyningens løbende drift og udvikling under behørig iagttagelse af den til enhver tid gældende lovgivning for de enkelte selskaber så som selskabslov, årsregnskabslov, vandsektorlov, fjernvarmelov, miljølov, offentlighedslov m.fl.

Det understreges, at ejerstrategien ikke er det samme som en virksomhedsstrategi, og at der med afsæt i den manglende instruktionsbeføjelse alene er tale om ejer-tilkendegivelser. De politisk valgte bestyrelsesmedlemmers uafhængighed kan dog i praksis være begrænset af, at kapitalejeren altid gennem en generalforsamlingsbeslutning kan afsætte disse medlemmer og/eller i sidste ende lave vedtægterne om.

Brønderslev Kommune har i dag ikke fastlagt en ejerstrategi for Brønderslev Forsyning. Økonomiudvalget har den 11. juni 2014 besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde et udkast til en ejerstrategi for Brønderslev Forsyning. Der forligger nu et udkast fra arbejdsgruppen. Udkastet har været forelagt bestyrelsen for Brønderslev Forsyning.

Ejerstrategien får gyldighed, når den er vedtaget på selskabets generalforsamling.

Kommunaldirektøren og teknisk direktør foreslår, at Byrådet godkender udkastet til ejerstrategi for Brønderslev Forsyning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2015, pkt. 14:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 22. april 2015, pkt. 32:

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Henning Jørgensen, Bettina Nielsen og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


20. Lukning for ekspeditioner i Borgerservice, Dronninglund i juli måned 2015


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget har i møde den 11. marts 2015 godkendt, at Borgerservice på Dronninglund Rådhus fremover holder lukket for personlige henvendelser i juli måned, jf. nedenstående sagsfremstilling.

Byrådsmedlem Bendt Danielsen har med baggrund i byrådsmedlemmers initiativret, jf. styrelseslovens § 11, anmodet om, at sagen behandles i Byrådet.

Sagsfremstilling

Erfaringerne viser, at det er en dårlig ressourceudnyttelse at holde åbent i Borgerservice på begge rådhuse i juli måned. Der skal være 2 medarbejdere på Dronninglund Rådhus om torsdagen for at betjene det antal borgere, der kommer af hensyn til sikkerheden og afvikling af pauserne.

Hvis der ikke er åbent på Dronninglund Rådhus, kan 2 medarbejdere mere holde ferie i juli måned, hvilket kan tilgodese medarbejdernes ferieønsker i større omfang. Der er ikke behov for de 2 medarbejdere i Borgerservice i Brønderslev mandag, tirsdag, onsdag og fredag - da der juli måned er færre personlige henvendelser i Borgerservice. Forslaget vil derfor medføre en bedre ressourceudnyttelse.

Antallet af medarbejdere er blevet reduceret med 1 i 2015 som følge af nye digitale løsninger, hvilket også gør det vanskeligere at få feriekabalen til at gå op, hvis der fortsat skal 2 medarbejdere til Dronninglund om torsdagen.

Forslaget vil primært få konsekvenser for de borgere, der skal have nyt pas. For at imødekomme denne problematik vil Borgerservice orientere om ferielukningen i lokalaviserne, på hjemmesiden og på infoskærme i Borgerservice, så borgerne i god tid bliver orienteret herom og kan planlægge at få lavet pas i god tid inden juli måned.

De øvrige borgerhenvendelser der er til Borgerservice kan løses via videoløsningen på Dronninglund Rådhus, hvorfra der kan etableres kontakt til en medarbejder i Borgerservice i Brønderslev.

Stabsenheden for Service foreslår, at Borgerservice på Dronninglund Rådhus lukkes for personlig betjening i juli måned.

Personale

Forslaget giver mulighed for en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse og planlægning af sommerferien for medarbejderne i juli måned, hvor der er færre henvendelser. Der vil blive mulighed for at imødekomme medarbejdernes ønsker i større omfang og ferien bliver afviklet over en kortere periode.

Indstilling

Økonomiudvalget, 11. marts 2015, pkt. 15:

Godkendt.

Bendt Danielsen er imod, da han mener, der fortsat skal være mulighed for manuel betjening i juli.

Lene Hansen var fraværende.

Sagsfremstilling til Byrådets møde den 29. april 2015:

Byrådsmedlem Bendt Danielsen har med baggrund i byrådsmedlemmers initiativret, jf. styrelseslovens § 11, anmodet om, at sagen behandles i Byrådet.

Beslutning

Sagen ikke realitetsbehandlet efter følgende afstemning:

For realitetsbehandling: 5 (Hildo Rasmussen, Eskild Andersen, Ø og J)

Imod realitetsbehandling: 19

Henning Jørgensen, Bettina Nielsen og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


21. Formanden for Integrationsrådets årsberetning 2014


Resume

Sagsforløb: IR/BE/BY

Formanden for Integrationsrådet, Knud Jørgensen, fremlægger sin årsberetning til godkendelse.

Sagsfremstilling

Formanden for Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed.

Beretningen skal indeholde Integrationsrådets vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen.

Beretningen er vedlagt som bilag.

Stabsenheden for Service foreslår, at formandens beretning godkendes.

Indstilling

Integrationsrådet, 25. marts 2015, pkt. 5:

Formandens beretning godkendes.

Integrationsrådet anbefaler, at Beskæftigelsesudvalget sender beretningen til samtlige udvalg.

Integrationsrådet ønsker en tilbagemelding fra udvalgene inden næste møde i Integrationsrådet den 13. maj 2015.

Valborg Jensen, Imad Abd Gader,Danial Nouri og Malene Fisker var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget, 13. april 2015, pkt. 3:

Formand for Integrationsrådet Knud Jørgensen deltog under udvalgets drøftelse af beretningen.

Beretningen indstilles til godkendelse. Fagudvalgene opfordres til at høre Integrationsrådet i relevante sager.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Henning Jørgensen, Bettina Nielsen og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


22. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning
 • Borgermøde i Hjallerup i samarbejde med TVNord og Nordjyllandsradio den 7. maj 2015
 • Kritik af sagsbehandlingen under pkt. 20 fra Hildo Rasmussen
 • Indvielse af sundhedshus den 22. maj 2015 kl. 14

Henning Jørgensen, Bettina Nielsen og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


23. Lukket punkt: Ekspropriation af arealer


Beslutning

Godkendt.

Henning Jørgensen, Bettina Nielsen og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


24. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet.

Henning Jørgensen, Bettina Nielsen og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen

Opdateret 11. november 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach