Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 17. juni 2015
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 14 flyttes frem efter spørgetid.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


5. Konsekvenser af KLs nye løn- og prisskøn for 2015


Resume

Sagsforløb: FL/ØK/BY

Konsekvenserne af overenskomstforliget i foråret 2015, er blandt andet en lavere lønudvikling end KL tidligere havde forventet. Samlet medfører overenskomstforliget en nedjustering i lønudviklingen i 2015 på 0,62%, svarende til 6,580 mio. kr.

Derudover har KL ligeledes revideret deres tidligere prisskøn, der samlet nedjusteres med 0,84%, svarende til 1,297 mio. kr.

KL anbefaler at kommunerne nedskriver budgetterne i 2015 for såvel løn som øvrige udgifter.

Sagsfremstilling

KL’s lønskøn i Budgetvejledning 2015, som dannede grundlag for fremskrivning af budget 2014 til 2015 niveau, var baseret på overenskomsterne for perioden 1. april 2013 til 31. marts 2015. Siden da, er der indgået et treårigt overenskomst forlig med Forhandlingsfællesskabet (tidligere KTO og Sundhedskartellet) pr. 1. april 2015 til 31. marts 2018. Den nye overenskomst har en skønnet budgetårsvirkning på 1,38 pct. I 2015. De 1,38 pct. er væsentlig under de 2,00 pct. (plus 0,08 pct. vedr. lovindgrebet på lærerområdet), der var forudsat i Økonomiaftalen for 2015. KL anbefaler kommunerne, at de nedskriver de allerede lagte lønbudgetter for 2015 med 0,62 pct., således Kommunen lander på overenskomsteffekten på 1,38 pct. i 2015 (1,46 pct. på lærerområdet). De frigjorte midler ved nedskrivning af lønbudgetter, bør dog ifølge KL’s anbefaling, afvente Økonomiaftalen 2016. For Brønderslev Kommune betyder nedskrivningen af lønbudgettet, at de allerede lagte lønbudgetter reduceres med 6,580 mio. kr.

Ud over lønskønnet er KL’s prisskøn også blevet revideret væsentligt i forhold til skønnene fra Budgetvejledningen 2015. Hovedsageligt skyldes det, at der er sket et stort fald i oliepriserne i anden halvdel af 2014. De faldende oliepriser har skabt en særligt stor nedjustering på 5,50 pct., og det samlede prisskøn er nedjusteret med 0,84 pct. For Brønderslev Kommune betyder de ændrede prisskøn, at de allerede lagte budgetter på de øvrige områder end løn, reduceres med 1,297 mio. kr. I konsekvensberegning af det nye prisskøn er der taget højde for allerede indregnede besparelser i forbindelse med udmøntning af manglende PL-fremskrivning i budget 2015.

KL vurdere at lønskønnet vil blive et element i økonomiforhandlingerne, derfor anbefaler KL at de frigjorte midler ikke disponeres før Økonomiaftalen 2016 foreligger. Ovenstående beregning er dog forbundet med den usikkerhed, at Økonomiaftalen er blevet udskudt pga. Folketingsvalget 18. juni 2015. Samlet set betyder det revideret løn- og prisskøn at Brønderslev Kommune kan reducere budget 2015 med i alt 7,877 mio. kr.

Fordeling pr. politikområde:

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der gives en negativ tillægsbevilling på samlet 7.877.146 kr., og at denne fordeles i mellem politikområderne som beskrevet i tabellen ovenfor.

Personale

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 2. juni 2015, pkt. 6:

Forretningsledelsen anbefaler, at den negative tillægsbevilling gives.

Økonomiafdelingen kontrollerer den foreslåede fordeling mellem politikområderne.

Økonomiudvalget, 10. juni 2015, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


6. Kommunegaranti - Hallund Kraftvarmeværk A.m.b.a


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Hallund Kraftvarmeværk ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån på 5,8 mio. kr. til finansiering af kedelanlæg inkl. lager, bygningsanlæg, transmissionsledning, maskiner, projektudgifter m.v.

Byrådet anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Hallund Kraftvarmeværk ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån hos KommuneKredit på 5,8 mio. kr. til finansiering af kedelanlæg inkl. lager, bygningsanlæg, transmissionsledning, maskiner, projektudgifter m.v.

Lånet forventes optaget som et fastforrentet lån med en løbetid på 25 år.

Der vil i etableringsfasen blive oprettet en byggekredit, der efterfølgende erstattes af selve lånet.

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet kommunegaranti til Hallund Kraftvarmeværk for et lån i KommuneKredit på oprindeligt 3,038 mio. kr. Dette lån havde ultimo 2014 en restgæld på 2,323 mio. kr. og udløber i 2024.

Kommunen har fastsat en garantiprovision på 0,75% p.a., der opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån.

En eventuel kommunegaranti vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Hallund Kraftvarmeværk for en byggekredit og efterfølgende et fastforrentet lån på 5,8 mio. kr. med 25 års løbetid, og at der opkræves en løbende årlig garantiprovision på 0,75%.

Personale

Ingen

Indstilling

Økonomiudvalget, 10. juni 2015, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Anlægsregnskab for salg af Slotsgade 39 og 41, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for salg af Slotsgade 39 og 41, Dronninglund.

Anlægsregnskabet viser en mindreindtægt på 22.885 kr.

Byrådet skal tage stilling til anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev der givet en anlægsbevilling på -4.000.000 kr. - salg af kommunale ejendomme.

Der er udarbejdet anlægsregnskab for salg af ejendommene Slotsgade 39 og 41 i Dronninglund.

Bevilling

Regnskab

Salg af ejendomme

-4.000.000

-4.000.000 kr.

Omkostninger ved salg (registreringsafgift skøde og salær)

22.885 kr.

I alt

-4.000.000

-3.977.115 kr.

Anlægsregnskabet udviser en mindreindtægt på 22.885 kr., hvilket svarer til udgifterne ved salget af ejendommene.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Indstilling

Økonomiudvalget, 10. juni 2015, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


8. Frigivelse af midler til planlægning af Nordbyen, Etape II


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fagenheden for Teknik- og Miljø anmoder om frigivelse af anlægsbevilling på 700.000 kr. til planlægningsfasen af Nordbyen, etape 2, Brønderslev.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 11. marts 2015 blev den videre planlægning af Nordbyen, etape II, igangsat.

Planlægningen omhandler udarbejdelsen af en udstykningsplan samt en lokalplan for området. Derudover omhandler det planlægning og projektering af omfartsvejen nord om Brønderslev.

Anlægsmidler til planprocessen blev afsat på budgettet i 2013. Midlerne er endnu ikke frigivet og er derfor overført til 2015. Midlerne er afsat til planlægning og projektering af omfartsvejen i forbindelse med planlægningen af Nordbyen, etape II.

Fagenheden for Teknik og Miljø anmoder derfor om frigivelse af anlægsbevillingen på 700.000 kr. til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af udstykningsplaner og konsulentbistand i forbindelse med planlægning og projektering af omfartsvejen, samt arkæologiske forundersøgelser, se nedenfor.

Da planen for hele Nordbyen blev udarbejdet i 2003/04, var dem med henblik på at skabe et attraktivt boligområde af høj kvalitet. Boligudstykningerne blev planlagt med en god beliggenhed af den enkelte bolig i mindre enklaver og med en bypark som det centrale rekreative område. Udbygningen af Nordbyen, etape II, skal sikre den samme kvalitet af området, som kendertegner etape I. Brønderslev Kommune får mulighed for at tilbyde attraktive boliggrunde på en sydvendt skråning og en nærhed til rekreative områder, som efterspørges af boligkøbere i dag.

For at sikre den høje kvalitet af området foreslår fagenheden for Teknik og Miljø, at en del af anlægsmidlerne anvendes til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelsen af en udstykningsplan og materiale til efterfølgende markedsføring af boligområdet.

Midlerne skal derudover anvendes til arkæologiske undersøgelser i forbindelse med planlægningen af omfartsvejen. Det forsøges så vidt muligt at placere omfartsvejen, så arkæologiske udgravninger undgås. Dette kræver dog mindre forundersøgelser.

Anlægsmidlerne skal også anvendes til konsulentbistand i forbindelse med planlægning og projektering af omfartsvejen.

Fagenheden for Teknik og Miljø forslår, at anlægsmidlerne frigives til den videre planlægning af Nordbyen, etape II.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der var afsat et rådighedsbeløb i 2013 på 700.000 kr. til forbindelse til fordelingsvej i Ådalen. Dette rådighedsbeløb er overført til 2015.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2015, pkt. 8:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 10. juni 2015, pkt. 11:

Indstilles frigivet.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


9. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan 01-T-01.01 ”Område til teknisk forsyning og deponering, Øster Kærvej, Brønderslev syd vest”


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan "01-T-01.01 Område til teknisk forsyning og deponering, Øster Kærvej, Brønderslev syd". Lokalplanen giver mulighed for etablering af kraftvarmeværk med flisfyring og solenergianlæg.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes til udsendelse i en 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan "01-T-01.01 Område til teknisk forsyning og deponering, Øster Kærvej, Brønderslev syd". Lokalplanen giver mulighed for etablering af tekniske anlæg, herunder kraftvarmeværk med flisfyring og solenergianlæg. I lokalplanen er indtænkt en evt. fremtidig anvendelse af det eksisterende kraftvarmeanlæg.

Lokalplanen indeholder delområderne I, II, III og IV. Delområde I kan anvendes til tekniske anlæg, herunder flisværk og offentligt tilgængeligt område. Delområde II indeholder det eksisterende kraftvarmeværk. Delområde III indeholder det allerede etablerede jorddepot. Jorddepotet kan fortsætte. Området kan desuden anvendes til solenergianlæg og offentligt tilgængeligt område, når jorddepotet flyttes. Delområde IV er et naturområde, hvor naturtilstanden skal opretholdes.

Flisværket er planlagt til at fungere sammen med en speciel type af solceller kaldes CSP. Læs mere herom i lokalplanen under "Lokalplanens indhold" på side 14-17. Der forventes opstillet CSP anlæg på et større område udenfor lokalplanen. Området er omfattet af eksisterende lokalplan 1641-04 og ligger nord for Erhvervsparken.

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg nr. 21 har været i fordebat. Der kom en indsigelse, som blev afvist ved Økonomiudvalgets behandling den 22. april 2015.

Kommuneplantillægget sammenlægger rammeområde 01-E-11 og 01-R-08 samt del af matr.nr. 9f V. Brønderslev til et rammeområde til tekniske formål - 01-T-01. Områderne er i dag udlagt til rekreativt område med hundeskov og til egentligt erhvervsområde med større oplagsvirksomhed.

I lokalområdet findes flere områder, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Disse områder berøres ikke af de tekniske anlæg bortset fra en stibro mellem det eksisterende kraftvarmeanlæg og flisværket. Der påregnes meddelt en dispensation til naturbeskyttelseslovens § 3.

Energilandskab

Brønderslev Forsyning A/S har ønsket mulighed for at etablere et offentligt tilgængeligt areal med stier og markante udsigtsbakker udenom flisværket. Det er tanken, at dette område skal indgå i et større energilandskab gående fra Vildmosemuseet over det eksisterende og det nye forsyningsanlæg, solenergianlægget, via de store vindmøller ved Ryå og ud til Vildmosen. Energilandskabet er en måde at se det samlede landskab i en historisk sammenhæng, der afspejler vores energimæssige udvikling - et område hvor interesserede kan bevæge sig mellem fortid og nutid.

Spildevand

Der skal udarbejdes tillæg til spildevandsplanen for hele eller dele af lokalplanområdet.

Delegation

Kommuneplantillægget kan efter planlovens § 23 stk. 3 ikke delegeres til beslutning andre steder i organisationen. Det indeholder væsentlige ændringer af kommuneplanen og har været i fordebat.

Lokalplanen kan ses digitalt på:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=620

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan, og sender begge ud i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2015, pkt. 6:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 10. juni 2015, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplanforslag 02-E-05.01 "Erhvervsområde ved Østre Ringgade, Dronninglund"


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

TK Development har søgt om udarbejdelse af en ny lokalplan for området ved Østre Ringgade og Asåvej i Dronninglund med det formål at opføre et Jem & Fix byggemarked.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplanforslag 02-E-05.01 "Erhvervsområde ved Østre Ringgade, Dronninglund kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

TK Development har søgt om udarbejdelse af en ny lokalplan for området ved Østre Ringgade og Asaavej i Dronninglund med det formål at opføre et Jem & Fix byggemarked.

Fordebat
Da området ikke er udlagt til byudvikling i kommuneplan 2013 har der været afholdt en fordebat om planlægningen. I fordebatten indkom der indsigelser, der primært omhandlede selve placeringen i byen samt potentielle gener for de omgivende boligområder. Økonomiudvalget behandlede den 22. april 2015 de indkomne bemærkninger. Økonomiudvalget besluttede, at der skulle arbejdes videre med planlægningen på den konkrete placering på en række vilkår, bl.a. i forhold til vejbetjening, afskærmning af oplag samt beplantning. Vilkårene er indarbejdet i lokalplanforslaget.

Lokalplan 02-E-05.01 "Erhvervsområde ved Østre Ringgade, Dronninglund"

Lokalplanen opdeler området i to delområder. Indenfor delområde I kan der opføres én butik til særligt pladskrævende varegrupper (Jem & Fix). I delområde II kan der etableres erhvervsformål i form af bl.a. håndværksvirksomheder, servicevirksomheder eller én butik til særligt pladskrævende varegrupper. Der kan ikke etableres andre butikstyper inden for området, som f.eks. dagligvarebutikker.

Der etableres én samlet vejadgang til lokalplanområdet fra Østre Ringgade, der skal anvendes af både person- og lastbiltrafik. Lastbiltrafikken skal dog ved udkørsel benytte vejoverkørsel ved Asaavej. Overkørslen ved Asaavej må kun anvendes til udkørsel med lastbiler, hvilket sikrer, at der ikke sker bakning med lastbiler på Asaavej.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om bevaring af det eksisterende beplantningsbælte mod øst, der kommer til at virke som en afskærmning mod det åbne landskab. Beplantningsbæltet skal forlænges til Asaavej.

For at sikre et ordentligt udseende i området er der fastsat begrænsninger for udendørs udstilling og andet oplag. Udendørs udstilling må kun ske inden for en i lokalplanen defineret udstillingszone, mens andet udendørs oplag skal afskærmes via hegn eller beplantning, så det ikke er synligt fra veje eller naboejendomme.

For at mindske generne for boligerne ved Klydevej er der fastsat krav om en lav beplantning langs Østre Ringgade, for at afskærme for lysgener fra biler på områdets P-pladser. Desuden er vejadgangen begrænset til én overkørsel på Østre Ringgade. Derudover er der indarbejdet bestemmelser, der begrænser bygningshøjden nærmest Østre Ringgade for at undgå en massiv "mur" mod boligområderne.

Lokalplanen kan ses på kommunens digitale planportal via linket:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?cmsid=12579

Kommuneplantillæg nr. 20

Da området ikke er udlagt til byudvikling i kommuneplan 2013 er lokalplanen ledsaget af et kommuneplantillæg. I kommuneplantillæg nr. 20 ændres kommuneplanens retningslinie 1.4.6 "Områder til særligt pladskrævende varegrupper". Området ved Østre Ringgade inddrages i afgrænsningen af hvor der kan placeres butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. For at undgå et for stort samlet udlæg af områder til særligt pladskrævende varegrupper udtages der samtidigt et område ved Ørsøvej fra afgrænsningen. I kommuneplantillægget udlægges der desuden et nyt rammeområde svarende til lokalplanområdet.

Miljøscreening

Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene. Fagenheden vurderer, at planforslagene ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet planforslagene ikke vurderes at medføre væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplanforslag 02-E-05.01 "Erhvervsområde ved Østre Ringgade, Dronninglund" og udsender planforslagene i offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2015, pkt. 7:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt, idet der foreslås følgende ny § 8.1 i lokalplanen:

”Bebyggelsens ydervægge skal opføres af teglsten og fremtræde enten som blank mur eller i betonelementer. Mindre bygningsdele kan opføres af glas, ikke skinnende og ikke reflekterende metalplader, træ eller zink. Ved opførelse af byggeri i betonelementer skal mindst 20 % af facader mod vej og p-arealer brydes enten ved udsmykning/prægning i betonen, ved begrønning eller ved facadeelementer/-brud i andre materialer, der danner en god helhedsvirkning. Ydervægge, der males, skal males i afdæmpede farver i hvid, grå, grøn eller sort. Mindre bygninger, herunder skure, affaldsgårde, overdækninger til varer, udstilling, kundevogne o.lign. kan opføres med facade i andre materialer”

Johannes Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 10. juni 2015, pkt. 16:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Lasse Riisgaard deltog ikke i behandlingen pga. inhabilitet.

Godkendt.

Ole Bruun er imod, da det ønskes placeret i udlagt erhvervsareal.

Bilag

Til toppen


11. Høringssvar vedrørende forslag til Vandområdeplan 2015-2021


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Naturstyrelsen sendte i december 2014 udkast til "Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn" med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogram i høring (2. vandplanperiode). Fagenheden har udarbejdet et forslag til høringssvar fra Brønderslev Kommune, hvor det tages til efterretning, at kommunens forslag til indsatsprogram er fulgt. Derudover henvises der til høringssvar fra Limfjordsrådet.

Brønderslev Kommune modtaget en henvendelse fra Landbrug & Fødevarer, der ønsker, at kommunen i sit høringssvar gør opmærksom på, at vandmiljøindsatsen ikke må pålægge landbrug og kommuner yderligere forpligtigelser. Fagenheden foreslår på baggrund af henvendelsen, at Naturstyrelsen opfordres til at svare på spørgsmål vedr. det faglige grundlag for vandplanlægningen og implementeringen af vandrammedirektivet.

Byrådet skal tage stilling til, om fagenhedens og Limfjordsrådets forslag til høringssvar kan godkendes, og om spørgsmålene affødt af henvendelsen fra Landbrug og Fødevarer skal medtages i kommunens høringssvar.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen sendte i december 2014 udkast til "Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn" med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogram i høring (2. vandplanperiode). Forslag til indsatsprogram for vandløbene har været behandlet lokalt via vandråd med deltagelse af de forskellige interessenter. I oplandet til Ryå har der også været nedsat lokale arbejdsgrupper. Det foreslåede indsatsprogram er blevet medtaget i vandområdeplanen pånær en enkelt indsats.

Limfjordsrådet har udarbejdet forslag til et høringssvar af mere generel karakter. Vandområdeplanerne er 2. generation af vandplanerne og er grundlaget for implementering af EU's vandrammedirektiv jf. også Lov om vandplanlægning. Vandplanlægningen skal sikre, at der opnås god økologisk og kemisk tilstand i vandløb, søer og kystvande senest med udgangen af 2027. Som følge af erfaringerne med udarbejdelsen af vandplanerne for 1. planperiode (2010-2015) er det lovgivningsmæssige grundlag for vandplanlægningen ændret væsentligt mellem 1. og 2. generationsplanerne. Processen for udarbejdelsen af planerne er blevet forenklet, og der er tilstræbt en højere grad af interessentinddragelse og lokal indflydelse på prioritering og brug af virkemidler. Kommunerne skal ikke længere udarbejde en vandhandleplan for gennemførelse af indsatsprogrammet. Høringssvaret skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest den 23. juni 2015, kl. 12.00.

Interessentinddragelsen foregik ved oprettelse af vandråd for hvert hovedvandopland, idet det dog kun var vandløbsindsatsen, der var til drøftelse i vandrådene. Brønderslev Kommune er berørt af 2 hovedvandoplande: "Nordlige Kattegat og Skagerak" samt "Limfjorden". For hovedvandopland "Limfjorden" blev der endvidere nedsat lokale arbejdsgrupper for at kvalificere arbejdet med indsatsprogrammet for de lokale vandløb. Brønderslev Kommune var tovholder for arbejdet i arbejdsgruppen vedr. Ryå. Der blev fra alle sider udtrykt tilfredshed med samarbejdet i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppens forslag til indsatsprogram blev godkendt af Byrådet den 8. oktober 2014 og derefter fremsendt til Naturstyrelsen.

Indsatserne i hovedvandopland "Nordlige Kattegat og Skagerak" er kun behandlet i Vandrådet for dette opland, idet der ikke blev oprettet lokale arbejdsgrupper.

Det af arbejdsgruppen foreslåede indsatsprogram for hovedvandopland "Limfjorden" er vedlagt som bilag (kort og tabeloversigt). Af bilaget fremgår også forslag til indsatsprogram for hovedvandopland "Nordlige Kattegat og Skagerak", der dog som nævnt kun har været behandlet i Vandrådet for dette hovedvandopland. Det foreslåede indsatsprogram er medtaget i udkastet til vandområdeplan pånær en enkelt indsats vedr. omklassificering af et mindre vandløb i oplandet til Ryå. Det har ikke været vandrådenes eller de lokale arbejdsgruppers opgave at drøfte indsatser overfor overløb fra fælleskloakerede områder eller spredt bebyggelse. Vandområdeplanens forslag til indsatsprogram indeholder ikke nye indsatser på disse områder i Brønderslev Kommune.

Det skal bemærkes, at gennemførelsen af indsatsen i lighed med indsatsen i 1. vandplanperiode sker i henhold til den almindelige lovgivning på området, primært Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven. Lodsejerne inddrages tidligt i forløbet i forbindelse med gennemførelse af forundersøgelser. Enhver lodsejer, der måtte lide tab ved gennemførelsen af indsatsprogrammet, har ret til erstatning.

Fagenheden har på baggrund af ovenstående udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar fra Brønderslev Kommune.

Limfjordsrådets bemærkninger

Limfjordsrådet har udarbejdet et forslag til et mere generelt høringssvar. Forslaget er vedlagt som bilag og indeholder i hovedtræk følgende:

Høringsprocessen

Udkastet til vandområdeplan omhandler kun indsats for en mindre del af det beregnede indsatsbehov for kvælstof, idet der er nedsat et tværministerielt udvalgsarbejde med det formål at udarbejde en model for en mere målrettet regulering, der skal nedbringe kvælstofudledningen yderligere. Limfjordsrådet mener, at det vil være nødvendigt med en ny høring af vandområdeplanerne, når resultatet af udvalgsarbejdet offentliggøres.

Fællesskab om fakta

Limfjordsrådet er enig i, at det er en forudsætning, at der skabes en fælles forståelse for de data, der ligger til grund for planerne. Det kræver, at overvågningen er detaljeret - også overvågningen af effekten af de mange miljøforbedrende tiltag, og så skal dialogen mellem Naturstyrelsen og det lokale niveau om overvågningen og dataene øges.

Styringsmodeller, proces og interessentinddragelse

Limfjordsrådet finder, at den lokale indflydelse på indsatsprogrammet bør være langt større end blot vandrådenes arbejde med vandløbsindsatsen. Det bør primært være kommunalbestyrelserne, der bistået af vandrådene, udmønter indsatsprogrammerne.

Retningslinjer

1. generations vandplanerne indeholder retningslinjer for bl.a. kommunernes sagshåndtering i relation til vandmiljøområdet. Retningslinjerne understøtter indsatsprogrammet, men er ikke medtaget i vandområdeplanerne eller de tilhørende bekendtgørelser. Limfjordsrådet forventer, at retningslinjerne snarest indarbejdes i bekendtgørelser/vejledninger samt, at der gives hjemmel i planloven til at indarbejde retningslinjer i kommuneplanen.

Fjorden - Virkemidler

Limfjordsrådet har den opfattelse, at etablering af vådområder er et af de mest succesfulde og omkostningseffektive virkemidler i 1. generations vandplanerne, og man forventer, at opbakningen til vådområdeindsatsen fortsætter under 2. generationsplanerne. Det kræver dog, at der afsættes flere midler til indsatsen samt at kravet om "naturlig hydrologi" løsnes op, da dette er en hindring for indsatsen i Limfjordsoplandets mange store flade arealer.

Stenrev

Med henblik på at sikre den lokale forankring af indsatsen vedr. etablering af stenrev i Løgstør Bredning, forventer Limfjordsrådet at fortsætte i rollen som tovholder på projektet.

Behovet for flere virkemidler

Limfjordsrådet undrer sig over, at en række virkemidler ikke er taget i anvendelse. Det gælder både virkemidler med dokumenteret effekt såsom muslingeopdræt og uafklarede virkemidler med stort potentiale såsom minivådområder. Limfjordsrådet mener, at der bør sættes mere skub i udvikling og afklaring af lovende virkemidler, så der kommer en stor palette af virkemidler at vælge imellem.

Søer - viden

Det er i udkast til vandområdeplanvurderet, at meget stor andel af søerne i vandområdet ikke vil opfylde miljømålet i 2021. Limfjordsrådet har tidligere påpeget, at miljøovervågningen af søerne er utilstrækkelig til at skaffe det fornødne vidensgrundlag for vurdering af indsatsbehovet. Limfjordsrådet opfordrer til, at søovervågningen opprioriteres.

Virkemidler anvendt til søindsatser

Der er i vandområdeplanen lagt op til, at virkemidlet for reduktion af fosfortilførslen til søer i Limfjordsoplandet er etablering af fosforvådområder. Limfjordsrådet påpeger, at der i 1. generationsplanerne var lagt op til etablering af fosforvådområder rigtig mange steder, hvor det fysisk ikke kunne lade sig gøre. Limfjordsrådet finder derfor, at det bør være kommunerne, der bestemmer den mest hensigtsmæssige placering af vådområderne. Derudover bør der afsættes midler til afklaring af nye virkemidler overfor fosfor.

Vandløb

Limfjordsrådet finder det positivt med den lokale inddragelse i fastlæggelse af vandløbsindsatsen. Der opfordres til, at overvågningen i vandløb styrkes, da der er flere vandløb med ukendt tilstand, ligesom der mangler data for flere vurderingsparametre. Limfjordsrådet udtrykker endvidere skepsis overfor vurderingsgrundlaget i forhold til vandindvindingers påvirkning af vandløbenes økologiske tilstand. Der er behov for udarbejdelse af nationale retningslinjer for behandling af indvindingstilladelser.

Miljøfremmede stoffer

Det konkluderes i vandområdeplanen, at der mangles viden om miljøfremmede stoffer. Limfjordsrådet opfordrer til, at overvågningen opprioriteres, så tilstanden og indsatsbehovet kan vurderes.

Klimaforandringer og vandområder

I vandområdeplanen konkluderes det, at selvom der allerede nu kan påvises en påvirkning af vandmiljøet forårsaget af klimaforandringerne, så er vidensgrundlaget ikke tilstrækkeligt til at anvise konkrete handlinger. Limfjordsrådet opfordrer til, at den nødvendige viden tilvejebringes, så konsekvenserne af klimaforandringerne kan indarbejdes i planerne. Limfjordsrådet minder i øvrigt om, at Miljøministeren har forsikret om, at en løsning af de udfordringer omkring Thyborøn Kanal og den vestlige del af Limfjorden som følge af klimaforandringer vil ske under hensyntagen til den økologiske tilstand i Limfjorden.

Henvendelse fra Landbrug & Fødevarer

Brønderslev Kommune har modtaget en henvendelse fra Landbrug & Fødevarer. I henvendelsen udtrykker Landbrug & Fødevarer bekymring for konsekvenserne for landbrugsproduktionen ved en gennemførelse af vandområdeplanernes vurderede reduktionsbehov for kvælstofudledningen. Som nævnt ovenfor er der et tværministerielt udvalgsarbejde i gang, der skal komme med forslag til en mere målrettet regulering. Landbrug & Fødevarer opfordrer Brønderslev Kommune til i kommunens høringssvar, at pege på behovet for en balanceret vandmiljøindsats, der ikke pålægger kommuner og erhvervsliv yderligere forpligtelser og økonomiske byrder. På baggrund af henvendelsen foreslår fagenheden, at Naturstyrelsen opfordres til at udarbejde et uddybende svar på følgende spørgsmål:

 1. Er det faglige grundlag for indsatsbehovet i kysvandene, hvor der i dag er stort fokus på kvælstofreduktioner, i orden, og er der i tilstrækkelig grad taget hensyn til andre presfaktorer som fx fiskeri og eftervirkningerne af tidligere tiders udledning af urenset spildevand og andre gamle skader?
 2. Er vandrammedirektivet implementeret på samme niveau som i resten af EU, herunder om de lempelsesmuligheder, der findes i vandrammedirektivet, også er anvendt i samme grad?

Endvidere tilføjes i høringssvaret bemærkning om, at Brønderslev Kommune forventer, at såvel kommuner som erhverv kompenseres økonomisk for de konsekvenser, som gennemførelse af vandplanlægningen måtte afstedkomme.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • godkender fagenhedens forslag til høringssvar vedr. Naturstyrelsens udkast til Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn,
 • godkender Limfjordsrådets forslag til høringssvar,
 • tager stilling til hvor vidt spørgsmål og bemærkning affødt af henvendelsen fra Landbrug & Fødevarer skal medtages i kommunens høringssvar.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2015, pkt. 10:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt, idet høringssvaret ændres til:

”Brønderslev Kommune forventer, at såvel kommune som erhverv fuldt ud kompenseres økonomisk for de konsekvenser, som gennemførelsen af vandplanlægningen måtte afstedkomme.

Der henvises i øvrigt til Limfjordsrådets høringssvar, som Brønderslev Kommune tilslutter sig.”

Johannes Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 10. juni 2015, pkt. 17:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Serviceniveau på området for udsatte børn og unge


Resume

Sagsforløb: BS/BE/HAR/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget samt Beskæftigelsesudvalget fremsender revideret udkast til Serviceniveau på området for udsatte børn og unge til Byrådets behandling.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalgetsamt Beskæftigelsesudvalget besluttede på fællesmøde den 13. januar 2015, at de politisk vedtagne serviceniveauer skulle revideres og justeres.

Nyt forslag til politisk beslutning er færdiggjort og klar til Beskæftigelsesudvalgets og Børne- og Skoleudvalgets stillingtagen. Det bemærkes, at de niveauer der er beskrevet nedenfor er udgangspunkt og retningsgivende. Der skal ved enhver sag/ansøgning foretages en individuel vurdering før der træffes en afgørelse.

Ændringerne er for en dels vedkommende sket på baggrund af lovgivningsmæssige ændringer. Det gælder særligt for bestemmelserne i §§11.3 og 11.7 – omhandlende den forebyggende indsats. Der vil med al sandsynlighed også ske ændringer i disse bestemmelser indenfor den nærmeste fremtid. Der afholdes i efteråret kurser i konsekvenserne for ændringerne.

En væsentlig ændring er også bestemmelsen om personkredsen til efterværn i form af fortsat anbringelse i familiepleje. Personkredsen omfatter nu også unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Serviceniveauet foreslås ændret således, at aflastningsophold til børn/unge med varig funktionsnedsættelse, som udgangspunkt sænkes fra 75-90 døgn til 60 døgn årligt. Det svarer til 5 døgn månedligt, svarende til niveauet på området for udsatte børn og unge.

Det foreslås videre, at aflastning til forældre som følge af deres barns/unges funktionsnedsættelse reduceres til 48 døgn årligt fra tidligere 60 døgn årligt.

Reduktion af timetal til fast kontaktperson foreslås ændret fra 4-9 timer ugentligt til 1-5 timer ugentligt.

Som noget nyt er der lavet en beskrivelse af vedligeholdende træning til børn/unge med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Der vil typisk være tale om fysioterapeutisk træning. Det foreslås, at forløbene jævnfør serviceniveauet kan bevilges for et ½ år ad gangen og så længe der på baggrund af en faglig vurdering skønnes at være behov.

Forslag til reviderede serviceniveauer i deres fulde længde, intern instruks omkring §§41 og 42 samt en nyligt udarbejdet skrivelse til plejefamilier fremgår af bilag. Dette skriv skal tydeliggøre de forhold, hvorunder plejefamilierne ansættes i Brønderslev Kommune herunder også rammer for, hvilke ekstraomkostninger man som plejefamilie kan forvente at få dækket.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 2. juni 2015, pkt. 8:

Det reviderede serviceniveau indstilles godkendt.

Beskæftigelsesudvalget, den 8. juni 2015, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 10. juni 2015, pkt. 19:

Indstilles godkendt.

Handicaprådet, den 17. juni 2015, pkt. 6:

Handicaprådet udtaler:

Godt med fokus på området for at sikre en god og tidlig indsats med en konkret individuel vurdering.

Der henvises i et bilag til en nedlagt klageinstans, hvilket bør rettes.

Fraværende:

Peter H. S. Kristensen – stedfortræder Knud L. Pedersen mødte i stedet.

John Erik Jensen – stedfortræder Kaj Hansen mødte i stedet.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


13. Forslag til ny skolestruktur pr. august 2016


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til forslag til ny skolestruktur pr. august 2016.

Sagsfremstilling

Forslag til ny skolestruktur i Brønderslev Kommune er udarbejdet på baggrund af Byrådets godkendelse af strategiplanen på skoleområdet den 3. september 2014.

Det overordnede mål med den nye skolestruktur er at styrke det kommunale skolevæsen ved fortsat at sikre en høj faglighed og kvalitet på de kommunale skoler og samtidig skabe stabilitet på undervisningsstederne i en periode under de nuværende kendte forudsætninger. Det sker med en opmærksomhed på udfordringen med faldende børnetal i de kommende år. I bilag 1 fremgår oversigt over den forventede udvikling i elev- og klasseantal samt en oversigt over børnetallene i de forskellige skoledistrikter. Som det ses, falder elevtallet de kommende år på skoleområdet.

Vedlagte bilag indeholder desuden en samlet beskrivelse af forslag til ny skolestruktur pr. 1. august 2016.

Processen vedr. forslaget til ny skolestruktur

I forbindelse etablering af større skoledistrikter vil der reelt være tale om skolenedlæggelse af alle skoler og oprettelse af nye skoler pr. 1. august 2016. Derfor anvendes bekendtgørelsen om nedlæggelse af skoler (”BEK nr. 700 af 23/06/2014”), hvilket betyder, at forslaget skal i offentlig høring og til udtalelse i skolebestyrelserne.

I vedlagte bilag fremgår den tidsplan, som Børne- og Skoleudvalget har godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen. Jævnfør tidsplanen skal Byrådet den 18. september 2015 træffe endelig beslutning om ny skolestruktur pr. 1. august 2016.

Efter Byrådets godkendelse af den overordnede strategiplan den 3. september 2014 har der været dialogmøder med elever, bestyrelsesrepræsentanter og andre interessenter samt borgermøder.

Strategiplanens overordnede områder

Strategiplanen indeholder forskellige forslag til udviklingen af skoleområdet inden for følgende 3 hovedoverskrifter:

1) Styrkelse af skoledistrikterne

2) Udvikling af overbygningen

3) Styrkelse af inklusionsindsatsen

Inden for hvert af områderne er der i vedlagte bilag beskrevet forslag til strukturelle ændringer.

Her følger i oversigtsform de forskellige forslag, der er beskrevet i bilaget samt Fagenheden for Børn og Kulturs forslag inden for hvert af områderne.

Styrkelse af skoledistrikterne

Det fremgår i vedlagte bilag, at der ved etablering af større distrikter vil være både faglige, pædagogiske og ressourcemæssige argumenter for at etablere større skoledistrikter.

Børne- og Skoleudvalget behandlede den 14. april 2015 forskellige scenarier for styrkelse af skoledistrikterne. På baggrund at mødet har fagenheden udarbejdet vedlagte bilag, hvor der er beskrevet fordele og ulemper ved de forskellige scenarier.

Uanset hvilket scenarie der vælges, så vil der blive tale om oprettelse af 4 skoledistrikter i kommunen.

Fagenheden for Børn og Kultur, foreslår at der oprettes følgende 4 skoledistrikter pr. 1. august 2016:

Distriktsnavn

Bestående af følgende nuværende distrikter

Dronninglund

Dronninglund, Asaa (inkl. tidligere Agersted distrikt).

Hjallerup

Hjallerup, Klokkerholm og Flauenskjold.

Brønderslev Nord

Hedegårdsskolen, Thise Skole og Toftegårdsskolen (inkl. tidligere Serritslev distrikt)

Brønderslev Syd

Skolegade Skole, Søndergades Skole og Øster Brønderslev Centralskole

Det foreslås endvidere, at der fortsat tilbydes undervisning i 10. klasse på henholdsvis Hedegårdsskolen og Dronninglund Skole.

Udvikling af overbygningen

I strategiplanen er der skitseret forskellige muligheder for udvikling af overbygningen (7. - 9. klasse)

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 14. april 2015, at der skulle beskrives fordele og ulemper ved etablering af en fælles overbygningsskole i Brønderslev by. Disse fremgår af vedlagte bilag. Endvidere er der i bilaget beskrevet fordele og ulemper ved den model, der indeholder én overbygningsskole i hvert af de nye distrikter.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår på baggrund af ovenstående beskrevne fordele og ulemper fra vedlagte bilag, at der principielt besluttes, at der i hvert af distrikterne skal arbejdes for at samle overbygningseleverne på ét undervisningssted.

Der er på kort sigt en udfordring med at håndtere dette lokalemæssigt, men som det fremgår af tabellen på side 4 i vedlagte bilag, vil der blive ledig kapacitet i løbet af de næste 2-4 år.

Det betyder, forudsat at man vælger at etablere de skoledistrikter som beskrevet under 5.1.1, at:

 • Overbygningen på Klokkerholm flyttes til Hjallerup Skole i takt med, at der bliver lokalekapacitet til det
 • Overbygningen på Toftegårdsskolen flyttes til Hedegårdsskolen i takt med, at der bliver lokalekapacitet til det
 • Overbygningen på Asaa Skole flyttes til Dronninglund Skole i takt med, at der bliver lokalekapacitet til det
 • Overbygningerne på Søndergades og Skolegades Skole samles på ét undervisningssted i takt med, at der bliver ledig lokalekapacitet til det

Styrkelse af inklusionsindsatsen

3. hovedområde i strategiplanen beskriver bl.a., at der er behov for at tage stilling til placeringen af Heldagsskolen, både rent fysisk samt organisatorisk og ledelsesmæssigt.

En af anbefalingerne fra analyse af den vidtgående specialundervisning i Brønderslev Kommune fra 2012 er, at alle specialundervisningstilbud placeres i tilknytning til almenskolerne for bedre at kunne understøtte en hensigtsmæssig dynamik imellem specialtilbud og almenskole.

Det er aktuelt kun Heldagsskolen, som ikke er placeret i tilknytning til eller organiseret under en almenskole. Af den godkendte strategiplan fremgår det, at der skal træffes beslutning omkring skolens placering og organisering i forbindelse med behandlingen af strategiplanen.

I forhold til Heldagsskolen, der i dag er en selvstændig specialskole, skitseres her 2 løsningsmuligheder.

a) Heldagsskolen fortsætter som selvstændig skole

b) Heldagsskolen nedlægges som selvstændig skole og oprettes som et specialklassetilbud på lige fod med kommunens øvrige specialklassetilbud

Forslag B indebærer, at Heldagsskolens navn ændres til Heldagsklassen samt at det organisatorisk og ledelsesmæssigt lægges ind under et af de nye skoledistrikter, i første omgang som et undervisningssted placeret på matriklen i Øster Hjermitslev. Dette giver mulighed for, at Heldagsklassen senere hen kan flyttes rent fysisk til et af de undervisningssteder, der er i det pågældende distrikt.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at forslag B vælges. Det betyder at Heldagsskolen nedlægges som en selvstændig skole og oprettes som et specialklassetilbud på lige fod med kommunens øvrige specialklassetilbud. Konkret foreslås det, at Heldagsskolen organisatorisk og ledelsesmæssigt lægges ind under det distrikt, hvor Hedegårdsskolen placeres; i det skitserede forslag i Brønderslev Nord distriktet.

Opmærksomhedspunkter vedr. implementering af ny skolestruktur

Igennem temamøder for ledelserne, dialogmøde med bestyrelser m.fl., borgermøde samt indkomne udtalelser i processen, er Børne- og Skoleudvalget og Fagenheden blevet gjort opmærksom på en række forhold, der skal drøftes og besluttes i forbindelse med implementeringen. Nogle forhold er afledt af lovgivningen, mens andre forhold er afledt at de input, der er kommet i inddragelsesprocessen.

Det er fagenhedens vurdering, at der efter beslutningen om en ny skolestruktur vil være behov for en grundig tilrettelagt implementeringsproces i dialog med alle berørte parter. Processen forventes at forløbe i efteråret 2015 og foråret 2016.

I vedlagte bilag fremgår nogle af de opmærksomhedspunkter, der skal være efter beslutningen om en ny skolestruktur er truffet.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at:

 • alle kommunale folkeskoler i Brønderslev Kommune nedlægges med virkning fra 1. august 2016
 • der pr.1. august 2016 oprettes 4 nye skoledistrikter som beskrevet i sagsfremstillingen.
 • der i hvert af de 4 nye skoledistrikter skal være undervisning i overbygningen på ét af undervisningsstederne. Overbygningerne på Klokkerholm Skole, Toftegårdsskolen og Asaa Skole flyttes til hhv. Hjallerup undervisningssted, Dronninglund undervisningssted samt Hedegårdsskolens undervisningssted i takt med, at lokalekapaciteten tillader det de pågældende steder. Overbygningerne på Søndergades Skole og Skolegades Skole samles på ét undervisningssted, når lokalekapaciteten tillader det.
 • Heldagsskolen nedlægges som selvstændig skole pr. 1. august 2016 og oprettes som et specialklassetilbud på lige fod med kommunens øvrige specialklassetilbud. Heldagsskolen lægges med virkning fra samme dato organisatorisk og ledelsesmæssigt ind under det distrikt, hvor Hedegårdsskolen placeres. Endvidere skifter den navn til Heldagsklassen.

FAG MED Børn og Kultur, den 21. maj 2015:

Der er opbakning til de overordnede tanker, og der ønskes en god inddragende proces i forbindelse med implementering af den nye struktur.

Personale

Det kan forventes, at enkelte ledere og medarbejdere vil skulle skifte ansættelsessted

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 2. juni 2015, pkt. 4:

Udvalget indstiller til Byrådet, at

 • alle kommunale folkeskoler i Brønderslev Kommune nedlægges med virkning fra 1. august 2016
 • der pr.1. august 2016 oprettes 4 nye skoledistrikter som beskrevet i sagsfremstillingen.
 • der i hvert af de 4 nye skoledistrikter skal være undervisning i overbygningen på ét af undervisningsstederne. Overbygningerne på Klokkerholm Skole, Toftegårdsskolen og Asaa Skole flyttes til hhv. Hjallerup undervisningssted, Dronninglund undervisningssted samt Hedegårdsskolens undervisningssted i takt med, at lokalekapaciteten tillader det de pågældende steder. Overbygningerne på Søndergades Skole og Skolegades Skole samles på ét undervisningssted, når lokalekapaciteten tillader det.
 • Heldagsskolen nedlægges som selvstændig skole pr. 1. august 2016 og oprettes som et specialklassetilbud på lige fod med kommunens øvrige specialklassetilbud. Heldagsskolen lægges med virkning fra samme dato organisatorisk og ledelsesmæssigt ind under det distrikt, hvor Hedegårdsskolen placeres. Endvidere skifter den navn til Heldagsklassen.

Bilaget tilrettes med udvalgets bemærkninger.

Økonomiudvalget, 10. juni 2015, pkt. 21:

Indstilles godkendt

Det understreges, at der ikke er taget stilling til, at Heldagsskolen/-klassen skal flyttes, ligesom det ikke er fastsat, indenfor for hvilket tidsinterval fysisk sammenlægning af overbygninger skal ske.

Beslutning

Børne og Skoleudvalgets indstilling godkendt sendt i høring.

Bilag tilretninger godkendes af udvalg inden udsendelse.

Ole Bruun er hverken for eller imod.

Bilag

Til toppen


14. Skifergas i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BY

Ole Bruun, Enhedslisten og Henning Jørgensen, SF anmoder Byrådet om at sende brev fra Brønderslev Kommune til Miljøministeren for at udtrykke bekymring over fremtidige prøveboringer og indvinding af skifergas i Brønderslev Kommune.

Arne M. Jensen, Socialdemokratiet har ligeledes anmodet om at få punktet vedr. skifergas drøftet på Byrådets møde.

Sagsfremstilling

Ole Bruun, Enhedslisten og Henning Jørgensen, SF har fremsendt følgende punkt til Byrådets drøftelse:

"Situationen omkring skifergas eraktualiseret i forhold til prøveboringeni Frederikshavns Kommune. Tillige er det kommet frem, at tilladelsen til boringerogså omfatter Brønderslev Kommune. Vi ved ikke, hvor mangebyrådsmedlemmer, der er klar over dette.

I 2010 tildelte Klima- og Energiministeren to licenser til efterforskning af olie og gasproduktionpåland i henholdsvis Nordjylland og Nordsjælland til Devon Energy Netherlands (licensen er i dag overdraget til Total Holding Netherlands). Det har resulteret i efterforskning af skifergas i Dybvad i Frederikshavn Kommune, hvor der som tidligere nævnt bliver foretaget prøveboringer.

Tilladelsen er givet i henhold til den såkaldte "Åben-dør-procedure", hvor ansøger opnår eneretstilladelse til efterforskning og senere indvinding. Indvinding kræver ikke yderligere tilladelse i henhold til undergrundsloven, men indvindingen skal overholde miljølovgivning og anden lovgivning.

Tilladelsen omfatter hele Brønderslev Kommune.

Det skal bemærkes, at ordene skifergas og fracking ikke indgår i de tilgængelige dokumenter fra behandlingen i Folketingets Energiudvalg.

Skifergas er et fossilt brændsel, som forårsager udledning af drivhusgasser. Indvinding af skifergas vil kunne bidrage negativt til at opfylde statens mål om, at el- og varmeforsyningen skal være baseret på 100% vedvarende energi i 2035. Indvinding af skifergas kræver store mængder af ferskvand og potentielt miljøskadelige kemikalier, som pumpes ned i jorden under højt tryk. Det får skiferen til at sprække og gør det muligt at udvinde gassen, som findes i lommer i skiferlaget.

Brugen af kemikalier giver risiko for forurening af grundvandet, som det bl.a. er set mange steder i USA.

Naturstyrelsen undersøger i øjeblikket de miljømæssige konsekvenser af en eventuel skifergasproduktion i Danmark.

Det indstilles, at Brønderslev Kommune sender et brev til Miljøministeren, som udtrykker kommunens bekymring over for efterforskning og indvinding af skifergas inden for kommunens grænser."

Arne M. Jensen har fremsendt følgende forslag til Byrådets drøftelse:

"Efter at have lyttet til mange borgerreaktioner og drøftelser med vores organisatoriske bagland skal jeg anmode om, at nedennævnte sættes på dagsordenen på det kommende byrådsmøde:

På baggrund af den seneste tids udvikling omkring prøveboringer efter skifergas skal vi opfordre til, at Brønderslev Byråd retter henvendelse til Klima-Energi-og Bygningsministeren og miljøministeren og udtrykker bekymring omkring de i gang værende prøveboringer i Dybvad.

Brønderslev Byråd anmoder om, at Miljøministeren er bevidst om ansvaret for natur, grundvand og miljø i hele Danmark.

Hvilke elementer der skal indgå i dansk energipolitik, er et landspolitisk anliggende, men det handler om hele Danmark når beslutningerne skal tages. Det er vigtigt at der i beslutningerne er indtænkt respekt for grundvand, miljø og Danmarks natur.

Brønderslev Byråd udtrykker forundring over, at Klima-energi- og Bygningsministeren har standset mulighederne for prøveboringer i Nordsjælland medens de kan forsætte i Vendsyssel. Såfremt der er risiko i forbundet med boringer i Nordsjælland må den samme risiko vel være i Vendsyssel. Lad usikkerheden komme miljøet til gode."

Beslutning

Punktet blev ikke behandlet efter følgende afstemning:

Imod at behandle: 14 (V, O, C)

For at behandle: 13

Bilag

Til toppen


15. Takkekort


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Ilse Aagaard, Biblioteket - pension

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning
 • Landart kunstværk tilbudt kommunen (Margit Chemnitz)
 • Teaterprojekt opført på Grundlovsdag på biblioteket (Margit Chemnitz)
 • Invitation til Jyske Ås indvielse den 25. juni 2015 (Bendt Danielsen)
 • Kritik af længde af indlæg ved. pkt. 14 (Karsten Frederiksen)

Til toppen


17. Lukket punkt: Overslag - Anlægsbevilling til forlængelse af industrivej


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


18. Lukket punkt: Ekspropriationsbeslutning


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


19. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 11. november 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach