Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 16. september 2015
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Gitte Krogh.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Gitte Krogh var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende, at 1. stedfortræder på liste V, Jan Thaibert, indkaldes til Byrådets møde som følge af afbud fra Gitte Krogh pga. ferie.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Der er til dette byrådsmøde afbud fra Gitte Krogh pga. ferie.

Første stedfortræder på liste V, Jan Thaibert, er derfor indkaldt til Byrådets møde og tiltræder byrådsmødet umiddelbart efter Byrådets godkendelse af indkaldelsen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Ingen.

Gitte Krogh var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Til toppen


5. 1. behandling af Budget 2016 og overslagsårene 2017 - 2019


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der fremsendes basisbudget for 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019 til drøftelse og 1. behandling i henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet basisbudget for 2016 og overslagsårene 2017-2019 til 1. behandling i Økonomiudvalget den 9. september og Byrådet den 16. september 2015.

Erik Sørensen, O og Ole Bruun, Ø, er indbudt som observatører til Økonomiudvalgets behandling af punktet, jfr. Lov om kommunernes styrelse, § 20, stk. 5.

På baggrund af fagudvalgenes og Økonomiudvalgets behandling af ændringerne til budget 2016 på møderne i august måned, udviser basisbudgettet for 2016 følgende hovedtal i mio. kr.

I hele mio. kr.

Budget 2016

Indtægter

-2.246

Særlig vanskeligt stillet kommune

-11

Indtægter i alt

-2.257

Udgifter

Serviceudgifter

1.558

Overførselsudgifter

680

Driftsudgifter i alt

2.238

Rente - netto

7

Overskud drift

-12

Anlæg

35

Underskud på drift og anlæg

23

Heraf energibespar. foranstalt. der lånefinansieres

-5

Underskud på drift og anlæg excl. energibespar.

18

Afdrag på lån

37

Lån til kommune med lav likviditet

-22

Øvrige lån

-5

Pulje til grundkapital

0

Underskud i kassen (+=underskud)

27

Pulje til overførsel mellem årene

-15

Reel påvirkning af kassebeholdning

12

I driftsresultatet er indregnet tidligere besluttede besparelser vedr. energiområdet (ESCO), digitalisering samt Flerårsaftale på handicap- og psykiatriområdet.

På indtægtssiden er der i budgetforslaget forudsat, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Endvidere er der indregnet tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner på 11,0 mio. kr.

Brønderslev Kommune har ligeledes modtaget positivt lånetilsagn på 22,0 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i kommunen.

Endvidere er modtaget tilsagn om låneadgang til henholdsvis borgernære anlægsprojekter på op til 1,0 mio. kr., det ordinære anlægsområde på op til 7,5 mio. kr. samt investeringer med effektiviseringspotentiale på op til 2,0 mio. kr. For alle tre lånetilsagn gælder, at anlægsprojekter kun kan finansieres delvis via låneadgang. Anvendelsen af lånerammerne hænger tæt sammen med prioriteringen af anlægsprojekter og i budgettet er indregnet den del af lånerammerne som kan udnyttes med det budgetterede anlæg.

Der er ikke indarbejdet afdækningsforslag i budgetforslaget, ligesom fagudvalgenes ønsker til budget 2016 ikke er indarbejdet.

Der gøres opmærksom på, at fristen for indsendelse af ændringsforslag, i henhold til de tidligere godkendte principper for udarbejdelse af Budget 2016, er fastsat til torsdag d. 24. september kl. 12.00.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget foretager indstilling til Byrådets 1. behandling af Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019.

Indstilling

Økonomiudvalget, 9. september 2015, pkt. 3:

Fremsendes til Byrådets 1. behandling med anbefaling af fristfastsættelserne.

Mikael Klitgaard og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Oversendes til 2. behandling, med godkendelse af fristfastsættelser.

Gitte Krogh var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Bilag

Til toppen


6. Regulering vedrørende lovændringer fra lov- og cirkulæreprogram 2016, DUT kompensation i 2015


Resume

Sagsforløb: ØK/ BY

På lov- og cirkulæreprogrammet 2016 er der en række lovændringer, der har konsekvenser i 2015. Brønderslev Kommune bliver med DUT-kompensationen tilført netto -1,930 mio. kr., som følge af disse lovændringer.

Konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet er også indregnet i budget 2016 til 1. behandling.

Byrådet anmodes om godkendelse af tillægsbevilling.

Sagsfremstilling

Brønderslev kommune bliver i 2015 tilført i alt -1,930 mio. kr. i DUT kompensation, som følge af lovændringer på lov- og cirkulæreprogrammet for 2016.

De væsentligste ændringer er:

 • Reform af beskæftigelsesindsatsen (LCP 36) +707 t. kr. på politikområde 102
 • Reform af beskæftigelsesindsatsen (LCP 36) +1.006 t. kr. på politikområde 501
 • Regulering af kommunal medfinansiering vedr. sundhedsvæsenet mv. -4.143 t. kr. på politikområde 701
 • Midtvejsregulering af kommunal medfinansiering (DRG) +666 t. kr. på politikområde 701

Konsekvenserne ved de enkelte lovændringer fordeler sig på politikområder jfr. bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der meddeles en tillægsbevilling på netto -1.930.000 kr. i 2015

Indstilling

Økonomiudvalget, 9. september 2015, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Mikael Klitgaard og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Gitte Krogh var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Bilag

Til toppen


7. Beslutning om ny skolestruktur pr. 1. august 2016 i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet skal efter endt høringsperiode tage stilling til forslag til ny skolestruktur i Brønderslev Kommune pr. 1. august 2016.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 17. juni 2015 at sende forslag til ny skolestruktur i offentlig høring samt høring i skolebestyrelserne i kommunen. Høringsperioden har forløbet fra 18. juni til og med 14. august 2015.

Forslag til ny skolestruktur i Brønderslev Kommune tager udgangspunkt i den strategiplan, Byrådet godkendte den 3. september 2014.

Det overordnede mål med den nye skolestruktur er at styrke det kommunale skolevæsen ved fortsat at sikre en høj faglighed og kvalitet på de kommunale skoler og samtidig skabe stabilitet på undervisningsstederne i en periode under de nuværende kendte forudsætninger. Det sker med en opmærksomhed på udfordringen med faldende børnetal i de kommende år.

Det bilag, der har været sendt i høring vedrørende forslag til ny skolestruktur, er vedlagt som bilag 1.

Efter Byrådets godkendelse af den overordnede strategiplan den 3. september 2014 har der været dialogmøder med elever, bestyrelsesrepræsentanter og andre interessenter samt borgermøder.

Strategiplanen indeholder forskellige forslag til udviklingen af skoleområdet, hvert af de 3 områder er beskrevet nærmere i bilag 1.

Her følger i oversigtsform de forskellige konkrete forslag, der har været i høring efter Byrådets godkendelse den 17. juni 2015.

Styrkelse af skoledistrikterne

Det fremgår af vedlagte bilag, at der ved etablering af større distrikter vil være både faglige, pædagogiske og ressourcemæssige argumenter for at etablere større skoledistrikter.

Børne- og Skoleudvalget behandlede den 14. april 2015 forskellige scenarier for styrkelse af skoledistrikterne. På baggrund at mødet har fagenheden udarbejdet vedlagte bilag, hvor der er beskrevet fordele og ulemper ved de forskellige scenarier.

Uanset hvilket scenarie der vælges, så vil der blive tale om oprettelse af 4 skoledistrikter i kommunen.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at der oprettes følgende 4 skoledistrikter pr. 1. august 2016:

Distriktsnavn

Bestående af følgende nuværende distrikter

Dronninglund

Dronninglund, Asaa (inkl. tidligere Agersted distrikt).

Hjallerup

Hjallerup, Klokkerholm og Flauenskjold.

Brønderslev Nord

Hedegårdsskolen, Thise Skole og Toftegårdsskolen (inkl. tidligere Serritslev distrikt)

Brønderslev Syd

Skolegade Skole, Søndergades Skole og Øster Brønderslev Centralskole

Det foreslås endvidere, at der fortsat tilbydes undervisning i 10. klasse på henholdsvis Hedegårdsskolen og Dronninglund Skole.

Udvikling af overbygningen

I strategiplanen er der skitseret forskellige muligheder for udvikling af overbygningen (7. - 9. klasse)

Byrådet godkendte den 17. juni 2015 fagenhedens forslag vedrørende udvikling af overbygningen.

Det betyder konkret, at der i hvert af de 4 nye skoledistrikter skal være undervisning i overbygningen på ét af undervisningsstederne. Overbygningerne på Klokkerholm Skole, Toftegårdsskolen og Asaa Skole flyttes til hhv. Hjallerup undervisningssted, Hedegårdsskolens undervisningssted og Dronninglund undervisningssted i takt med, at lokalekapaciteten tillader det de pågældende steder. Overbygningerne på Søndergades Skole og Skolegades Skole samles på ét undervisningssted, når lokalekapaciteten tillader det.

Styrkelse af inklusionsindsatsen

3. hovedområde i strategiplanen beskriver bl.a., at der er behov for at tage stilling til placeringen af Heldagsskolen, både rent fysisk samt organisatorisk og ledelsesmæssigt.

En af anbefalingerne fra analyse af den vidtgående specialundervisning i Brønderslev Kommune fra 2012 er, at alle specialundervisningstilbud placeres i tilknytning til almenskolerne for bedre at kunne understøtte en hensigtsmæssig dynamik imellem specialtilbud og almenskole.

Det er aktuelt kun Heldagsskolen, som ikke er placeret i tilknytning til eller organiseret under en almenskole. Byrådet godkendte den 17. juni 2015 forslag om, at Heldagsskolen nedlægges som selvstændig skole pr. 1. august 2016 og oprettes som et specialklassetilbud på lige fod med kommunens øvrige specialklassetilbud; fortsat placeret på matriklen i Øster Hjermitslev. Heldagsskolen lægges med virkning fra samme dato organisatorisk og ledelsesmæssigt ind under det distrikt, hvor Hedegårdsskolen placeres. Endvidere skifter den navn til Heldagsklassen.

Udtalelser fra offentligheden samt skolebestyrelser

Det er i overvejende grad de lokale skolebestyrelser, der har gjort brug af muligheden for at komme med bemærkninger i høringsperioden.

I bilag 2 er samtlige indkomne bemærkninger vedlagt.

Opmærksomhedspunkter vedrørende implementering af ny skolestruktur

Igennem temamøder for ledelserne, dialogmøde med bestyrelser m.fl., borgermøde samt indkomne udtalelser i processen, er Børne- og Skoleudvalget og fagenheden blevet gjort opmærksom på en række forhold, der skal drøftes og besluttes i forbindelse med implementeringen af en ny skolestruktur. Nogle forhold er afledt af lovgivningen, mens andre forhold er afledt at de input, der er kommet i inddragelsesprocessen.

Det er fagenhedens vurdering, at der, efter beslutningen om en ny skolestruktur, vil være behov for en grundig tilrettelagt implementeringsproces i dialog med alle berørte parter. Processen forventes at forløbe i efteråret 2015 og foråret 2016.

I bilag 1 fremgår nogle af de opmærksomhedspunkter, der skal være efter beslutningen om en ny skolestruktur er truffet. Flere forhold vil efterfølgende skulle politisk behandles. Det gælder eksempelvis en evt. ny ressourcefordelingsmodel samt ny styrelsesvedtægt.

Fagenheden for Børn og Kulturforeslår, at de oprindelige indstillinger fra byrådsmødet den 17. juni 2015 fastholdes:

 • alle kommunale folkeskoler i Brønderslev Kommune nedlægges med virkning fra den 1. august 2016.
 • der pr. 1. august 2016 oprettes 4 nye skoledistrikter som beskrevet i sagsfremstillingen.
 • der i hvert af de 4 nye skoledistrikter skal være undervisning i overbygningen på ét af undervisningsstederne. Overbygningerne på Klokkerholm Skole, Toftegårdsskolen og Asaa Skole flyttes til hhv. Hjallerup undervisningssted, Hedegårdsskolens undervisningssted og Dronninglund undervisningssted i takt med, at lokalekapaciteten tillader det de pågældende steder. Overbygningerne på Søndergades Skole og Skolegades Skole samles på ét undervisningssted, når lokalekapaciteten tillader det.
 • Heldagsskolen nedlægges som selvstændig skole pr. 1. august 2016 og oprettes som et specialklassetilbud på lige fod med kommunens øvrige specialklassetilbud. Heldagsskolen lægges med virkning fra samme dato organisatorisk og ledelsesmæssigt ind under det distrikt, hvor Hedegårdsskolen placeres. Endvidere skifter den navn til Heldagsklassen.

Fagenheden for Børn og Kultur vil inddrage de indkomne udtalelser i den efterfølgende implementeringsproces, således at processen fra beslutning om ny skolestruktur til ikrafttræden pr. 1. august 2016 vil blive så optimal som muligt.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 1. september 2015, pkt. 4:

Udvalget har drøftet de indkomne høringssvar med henblik på de opmærksomhedspunkter, der er fremført i svarene i forhold til den efterfølgende proces.

Udvalget foreslår, at Heldagsskolen kan fortsætte under navnet ”Heldagsskolen”.

Fagenhedens forslag indstilles med denne ændring godkendt.

Økonomiudvalget, 9. september 2015, pkt. 5:

Fremsendes til Byrådet uden indstilling.

Mikael Klitgaard og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Henning Jørgensen ønsker heldagsskolen bevaret som selvstændighed enhed.

Ole Bruun er imod forslaget.

Gitte Krogh var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Bilag

Til toppen


8. Forslag til byrådsbeslutning fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe


Resume

Sagsforløb: BY

Drøftelse af forslag fra den konservative byrådsgruppe om henvendelse til undervisningsministeren.

Sagsfremstilling

Den konservative byrådsgruppe har anmodet om optagelse af følgende punkt på Byrådets dagsorden:

Forslag til byrådsbeslutning fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe:

Formål: At afkorte de skoledage, der efter Det Konservative Folkepartis vurdering er blevet for lange.

Baggrund: Konsekvenserne af skolereformen begynder at vise sig. Ifølge en undersøgelse fra Gallup ved slutningen af sidste skoleår mener 44 % af forældre ikke, at den understøttende undervisning sikrer, at deres barn lærer mere.

Det Konservative Folkeparti foreslår derfor, at der sendes et brev til ministeren som et led i at arbejde for dispensation for disse dele af skolereformen. Det vil give mere frihed til den enkelte skole i forhold til at tilrettelægge skoledage, så de lokale skoler i Brønderslev Kommune får mere frihed og selvbestemmelse.

Det Konservative Folkeparti har tillid til, at skoleledere og lærere kan administrere mere frihed og selvbestemmelse til glæde for eget arbejdsmiljø og især børnenes faglighed og fritid. Det Konservative Folkeparti mener, at en dispensation til ovenstående vil gavne eleverne.

Timerne kan erstattes af reel undervisning eller give eleverne kortere skoledage, men med mere faglighed. Det gør eleverne mere friske til indlæring i undervisningstimerne og giver mulighed for at bibeholde fritidsaktiviteter.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagudvalget anmodes om at drøfte emnet.

Gitte Krogh var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Bilag

Til toppen


9. Frigivelse af midler til Dronninglund Golfklub til overdækning af Driving Range


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet anmodes om stillingtagen til frigivelse af midler til Dronninglund Golfklub fra Fritids- og Kulturudvalgets anlægspulje til overdækning af Driving Range.

Sagsfremstilling

Dronninglund Golfklub ansøger om tilskud på 50.000 kr. til overdækning af Driving Range.

Dronninglund Golfklub har gennem flere år arbejdet med planerne om etablering af en åben og u-isoleret overdækning med 6 udslagspladser og undervisningsfaciliteter for klubbens PRO. Det forventes, at overdækningen kan stå klar til ibrugtagning ved sæsonåbningen i foråret 2015. Etablering af overdækning forventes at kunne tiltrække nuværende og nye typer af gæster til træningsanlægget, såsom folke- og efterskoler i Østvendsyssel, samt tilbyde faciliteter for personer med særlige behov for trænings- og genoptræningsforløb, hvor den sociale dimension er i højsædet.

Opførsel af overdækning har en udgift på ca. 100.000 kr. og udføres af frivillige. Materialeindkøbene er til dels beredvilligt sponsoreret af klubbens trofaste medlemmer.

Ansøgningen er ligeledes sendt til "Den grønne Fond".

Dronninglund Golfklub har oplyst, at der ikke søges yderligere fonde ud over "Den Grønne Fond" og Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at der fra 2014 overføres midler fra anlægspuljen på 261.626 kr. Fritids- og Kulturudvalget har i 2015 afsat 300.000 kr. til anlægsprojekter inden for udvalgets område. Det betyder, at der kan disponeres over 561.626 kr. til anlægsprojekter i 2015.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 7. april 2015, pkt. 6:

Udvalget ønsker dokumentation for hvilke fonde, der er søgt.

Fritids- og Kulturudvalget, 28. maj 2015, pkt. 6:

Ansøgningen imødekommet med 28.000 kr.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 2. september 2015, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun er imod.

Gitte Krogh var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Bilag

Til toppen


10. Godkendelse af regnskab 2014 for Dronninglund Børnehave


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet anmodes om at godkende Dronninglund Børnehaves regnskab 2014.

Sagsfremstilling

Dronninglund Børnehave fremsender regnskab 2014 indeholdende udtalelse fra Pricewaterhouse Coopers til godkendelse i Byrådet.

I henhold til indgået driftsoverenskomst mellem Brønderslev Kommune og Dronninglund Børnehave skal regnskab revideres af kommunens revisor, og godkendes af Byrådet.

Konklusionen fra revisionen er: "Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Dronninglund Børnehave i al væsentlighed giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014, samt at resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 til 31. december 2014 er i overensstemmelse med Brønderslev Kommunes kasse- og regnskabsregulativ og Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner."

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Dronninglund Børnehaves regnskab 2014 godkendes.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 18. august 2015, pkt. 9:

Foreslås godkendt.

Økonomiudvalget, 2. september 2015, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Gitte Krogh var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Bilag

Til toppen


11. Endelig vedtagelse af Vandhandleplan 2015


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til Vandhandleplan 2015 har været i offentlig høring i 8 uger. Vandhandleplanen, der relaterer sig til statens vandplaner for 1. planperiode (2009-2015), indeholder en beskrivelse af planen for realisering af de statslige vandplaners indsatsprogrammer. Der er kun indkommet bemærkninger fra Naturstyrelsen (NST). NST fastslår, at Brønderslev Kommunes Vandhandleplan overordnet set opfylder miljømålslovens krav. Der er dog en række mindre rettelser og præciseringer, som NST ønsker indarbejdet i planen, hvilket er sket.

Byrådet skal tage stilling til, om Vandhandleplan 2015 for Brønderslev Kommune kan vedtages.

Sagsfremstilling

Staten vedtog den 30. oktober 2014 vandplanerne for 1. planperiode (2009-2015). Formålet med vandplanerne er at forbedre miljøtilstanden i vandløb, søer, fjorde og kystvande, således at miljømålene for disse kan opfyldes. Brønderslev Kommune er omfattet af vandplanerne for Limfjorden og for Nordlige Kattegat/Skagerrak. Vedtagelsen af Vandplanerne for 1. planperiode er blevet stærkt forsinkede, ikke mindst fordi Natur- og Miljøklagenævnet ophævede de oprindeligt vedtagne planer i december 2012. Til trods for forsinkelsen af vandplanerne skal kommunerne ifølge Miljømålsloven udarbejde en vandhandleplan, der nærmere fastlægger rækkefølge og tidsplan for gennemførelsen af vandplanens indsatsprogram. Vandhandleplanen skal være endeligt vedtaget senest 1 år efter offentliggørelse af vandplanen (senest den 30. oktober 2015). Kommunerne er også forpligtet til at gennemføre vandplanernes indsatsprogram i 1. planperiode, der udløber med udgangen af 2015.

Da indsatserne er detaljeret fastlagt i statens vandplaner, og da kommunerne er forpligtet til at sikre indsatserne gennemført, så har vandhandleplanen reelt kun til formål at fastlægge rækkefølge og tidsplan for gennemførelsen af de enkelte indsatser. Vedtagelsen af vandhandleplanen giver ikke i sig selv lovhjemmel til at gå i gang med indsatserne. Disse skal gennemføres i henhold til gældende lovgivning (vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven mm.). Ifølge denne lovgivning skal lodsejere, borgere og interesseorganisationer involveres i processen i forbindelse med gennemførelse af de enkelte indsatser, ligesom der vil blive truffet afgørelser efter denne lovgivning med mulighed for klageadgang. Lodsejere, der måtte lide tab ved gennemførelse af en indsats kan søge om erstatning efter gældende lovgivning. Hele indsatsen på vandløbsområdet er finansieret via tilskudsordning fra staten/EU, og gennemførelsen af de enkelte indsatser er derfor også betinget af, at der opnås tilskud. Hvis staten vurderer, at en indsats ikke er tilstrækkelig omkostningseffektiv, vil den således ikke blive gennemført.

Forslag til Vandhandleplan 2015 har været i offentlig høring i 8 uger. Offentlighedsfasen sluttede 27. juli 2015. Der er kun indkommet bemærkninger fra Naturstyrelsen (NST).

NST fastslår, at Brønderslev Kommunes forslag til vandhandleplan grundlæggende opfylder miljømålslovens krav og giver overblik over kommunens planlagte implementering af de statslige vandplaner. Dog har NST en række rettelser og præciseringer, der kort refereres i det følgende (NST's høringssvar er vedlagt som bilag). Rettelserne og præciseringerne er indarbejdet i vandhandleplanen.

 1. NST præciserer, at det skal fremgå af planen, at restaureringsindsatsen i Klokkerholm Møllesø (biomanipulation) skal iværksættes inden den 22. december 2015.
 2. Der er i planen refereret et reduktionstal for kvælstof på landsplan til 9.000 tons. Det korrekte reduktionstal i statens vandplan er 6.600 tons.
 3. For blødbundsvandløb er det angivet, at miljømålet er "god økologisk tilstand" med et detaljeret mål i form af faunaklasse DVFI 4. NST gør opmærksom på, at målet for faunaklasse for blødbundsvandløb er bortfaldet.
 4. Der er anført, at vandløbsregulering og -restaurering forudsætter tilladelse efter vandløbslovens § 17. NST tilføjer, at vandløbsrestaurering gennemføres med hjemmel i vandløbslovens § 37.
 5. Der er i en tabel angivet, at kommunen ikke har nogen indsats i forhold til virkemidlet "Ændret vandløbsvedligeholdelse". NST gør opmærksom på, at virkemidlet ikke længere indgår i vandplanerne.
 6. NST foreslår ændring af en enkelt sætning vedr. grundvandets kvantitative tilstand, således at sætningen får den rette mening.
 7. NST bemærker at følgende afsnit bør slettes, da formuleringen ikke længere er gældende: I områder, der er påvirket af almene vandforsyninger kan der for vandløb, hvor miljømålene er enten høj eller god økologisk tilstand, fastsættes kravværdier for medianminimumsvandføringen, der accepterer en større %-reduktion end ovenfor angivet, hvis det ud fra et konkret kendskab til de hydromorfologiske og fysisk-kemiske forhold vurderes, at miljømålene kan opnås.
 8. NST gør opmærksom på, at der under afsnittet om vandindvinding er henvist til en forkert retningslinje i statens vandplan. I stedet for retningslinje 37 skal der henvises til retningslinje 38.
 9. Det er angivet, at alle påbud om forbedret spildevandsrensning til de udpegede ejendomme i det åbne land vil være meddelt i 2016. NST præciserer, at påbudene skal være meddelt inden den 30. oktober 2016.

Vandhandleplanen er vedlagt i en pdf-udgave. Da planen er udarbejdet som en digital plan vil der dog være nogle af figurerne (aktive kort), der kun kan ses i den digitale udgave. Denne kan ses via dette link: http://bronderslev.dkplan.niras.dk/vandhandleplan2015.htm.

Vedtagelsen af Vandhandleplanen kan påklages inden for 4 uger efter vedtagelsen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender Vandhandleplan 2015 for Brønderslev Kommune endeligt.

Personale

Kommunen er blevet kompenseret af staten for det ekstra arbejde som vandplanerne medfører.

Økonomi

Indsatserne på vandløbsområdet finansieres af staten via tilskudsordning. Indsatsen overfor overløb fra fælleskloakerede områder er finansieret af spildevandsforsyningsselskabet. Indsatsen overfor spredt bebyggelse finansieres af de enkelte grundejere.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 7. september 2015, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Hans Christian Holst er imod pga. usikkerhed omkring økonomisk kompensation.

Økonomiudvalget, 9. september 2015, pkt. 2:

Indstilles godkendt.

Mikael Klitgaard og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Landbrugserhvervet forventes kompenseret fuldt ud i forbindelse med evt. realisering af planerne.

Hans Christian Holst er imod.

Gitte Krogh var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Bilag

Til toppen


12. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplanforslag 02-E-05.01 Erhvervsområde, Østre Ringgade


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplanforslag 02-E-05.01 "Erhvervsområde, Østre Ringgade" har været i offentlig høring. Planforslagene giver mulighed for at etablere et Jem & Fix byggemarked i Dronninglund. Der er indkommet 3 indsigelser til planforslagene.Indsigelserne omhandler primært områdets placering i byen samt potentielle gener for de omkringliggende boligområder.

Byrådet skal tage stilling til, om planerne kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplanforslag 02-E-05.01 "Erhvervsområde, Østre Ringgade" har været i 8 ugers offentlig høring. I planforslagene udlægges et nyt erhvervsområde på hjørnet af Asaavej og Østre Ringgade i Dronninglund. Planforslagene er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Jem & Fix om at etablere et nyt byggemarked i byen.

De udsendte planforslag kan ses digitalt her:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?cmsid=12579

I høringsperioden er der indkommet 3 indsigelser fra beboere i de nærmeste boligområder. Indsigelserne er uddybet og kommenteret i vedlagte indsigelsesnotat. Ansøger har desuden fremsendt vedlagte partshøringssvar. Indsigelserne omhandler primært områdets placering i byen samt potentielle gener for de omkringliggende boligområder.

Placering

Der har gennem planprocessen været diskuteret forskellige placeringsmuligheder for området i byen. Ansøger har ikke fundet andre placeringer markedsmæssigt interessante eller haft mulighed for at erhverve arealet. Økonomiudvalget besluttede på baggrund af fordebatten, at der skulle arbejdes videre med lokalplanlægning for området ved Østre Ringgade/Asaavej.

Nabogener

I indsigelserne beskrives en række konkrete bekymringer i forhold til virksomhedens potentielle påvirkning af nabobeboelser. Indsigelserne omhandler støjpåvirkning, lysgener samt visuelle gener.

I forhold til støjpåvirkning viser de udarbejdede støjberegninger, at støjgrænserne kan overholdes. Der er derfor ikke på det nuværende grundlag basis for at fastsætte krav til støjafskærmning og lignende via lokalplanen. Hvis det efterfølgende viser sig, at støjgrænserne alligevel ikke overholdes kan det reguleres ved hjælp af påbud via miljøbeskyttelsesloven.

Indsiger fra Klydevej har gjort indsigelse i forhold til lysgener fra erhvervsområdets udkørsel, der er beliggende overfor boligerne på Klydevej. Ansøger har kontaktet andelsboligforeningen for Klydevej med et tilbud om at etablere en hæk på den pågældende strækning på andelsboligforenings areal. Fagenheden vurderer, at en hæk på andelsboligforeningens areal vil være den mest hensigtsmæssige måde at afhjælpe problemstillingen på. Hækken kan dog ikke indgå i lokalplanen og afhænger derfor af om der kan opnås en aftale mellem parterne.

Indsiger ønsker, at skiltningen til erhvervsområdet begrænses yderligere, da indsigere mener, at skiltningen vil virke dominerende i området. Lokalplanen indeholder bestemmelser om skiltes placering, antal og størrelse for at begrænse den visuelle påvirkning af området. Fagenheden vurderer, at de fastsatte grænser for skiltning er rimelige i forhold til, at der må forventes et vist behov for skiltning fra virksomheder.

Indsiger ønsker desuden uddybet hvordan lokalplanens § 9.4 skal tolkes. § 9.4 fastsætter at: Udendørs udstilling af varer må kun finde sted, når udstillingen er forenelig med et ordentlig og ryddeligt udseende. Denne bestemmelse er generelt vanskelig at håndhæve og fagenheden foreslår derfor, at den slettes. I stedet skal udstilling og oplag reguleres via lokalplanens øvrige bestemmelser om bl.a. en udstillingszone samt krav om afskærmning. Hermed vurderer fagenheden, at det vil være mere gennemskueligt hvilke regler, der gælder for udstilling og oplag, for både naboer og virksomheder.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan 02-E-05.01 "Erhvervsområde, Østre Ringgade" endeligt med ovenstående ændringer.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 7. september 2015, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Ole Bruun er imod.

Økonomiudvalget, 9. september 2015, pkt. 1:

Indstilles godkendt.

Mikael Klitgaard og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Lasse Risgaard deltog ikke i behandlingen af punktet pga. inhabilitet.

Godkendt.

Ole Bruun er imod.

Gitte Krogh var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Bilag

Til toppen


13. Nordjyllands Trafikselskab - regnskab 2014, prognose for 2015 og budgetforslag 2016


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Nordjyllands Trafikselskab, NT, fremsender til orientering årsrapport 2014 med godkendt regnskab 2014, rapport over budgetopfølgning for 2015 samt høring af budgetforslag for 2016. Bemærkninger til budgetforslaget skal være NT i hænde senest den 25. august 2015. NT er søgt om udsættelse af høringssvaret til efter Byrådets møde den 2. september 2015.

Byrådet skal tage stilling til det fremsendte budgetforslag for 2016.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab, NT, fremsender til orientering NT´s årsrapport 2014 med godkendt regnskab 2014, rapport over budgetopfølgning for 2015 samt høring af budgetforslag for 2016.

Det fremgår af NT´s årsrapport 2014, at NT´s samlede regnskab for 2014 viser et overskud på 16,7 mio. kr., fordelt med 11,4 mio. kr. fra bustrafikken, 3,3 mio. kr. fra flextrafikken, 0,3 mio. kr. fra TITSAM sekretariatet og 1,7 mio. kr. fra X-bustrafikken. NT har i 2014 oplevet en mindre passagervækst på 0,25 % i forhold til 2013.

Bag stigningen ligger både positive og negative bevægelser. Metrobusserne i Aalborg har en positiv vækst på 4 %, mens bybusser og fællekommunale ruter udenfor Aalborg har en negativ vækst på 6-7 %. Bustrafikken har haft en svag indtægtsstigning i forhold til 2013. Dette skyldes forskydninger i de forskellige billetmedier, hvor væksten i brugen af rejsekortet med indbygget rabatordning ved øget brug er steget fra 17 % i 2013 til 23 % i 2014. Bustrafikkens overskud i 2014 skyldes primært lavere udgifter til busentreprenørerne, da prisen på brændstof udviklede sig mere gunstigt i 2014 end forventet. Flextrafikkens overskud på 3,3 mio. kr. skyldes 8 % lavere aktivitet på den aconto finansierede flexhandicap kørselsordning.

Prognosen for 2015, der er udarbejdet på bagrund af første kvartal 2015, viser et overskud på 5,7 mio. kr. på bustrafikken. Prognosen for nettoindtægten i 2015 forventes at blive ca. 7,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Der forventes i 2015 et fald i antallet af kontantbilletrejser, stigning i antal rejsekortrejser, et større fald i antallet af rejser på almindelige periode- og månedskort. Kommunernes aconto udgifter forventes ca. 2 mio.kr. større end budgetteret. Operatørudgifterne på bustrafik inklusiv flextur forventes at blive 10,8 mio. kr. lavere end budgetteret. På administrationen forventes en stigning på 0,6 mio. kr.

I budgetforslaget for 2016 regner NT med et tilskud på 506,5 mio. kr. på den samlede bustrafik. Der er indarbejdet en passagertilvækst på 1 % og en takststigning på 1,4 %. Takststigningen udmøntes i januar 2016, således at rejsekorttaksterne justeres, så rabatprocenterne generelt sænkes, mest på de hyppige rejser. Operatørudgifterne reguleres efter prisindeks fastlagt i kontrakterne. I budgetforslaget for 2016 er der ikke budgetteret med tilskud til flexhandicap på grund af overgang pr. 1. januar 2015 til den nye finansieringsmodel, hvor der nu foretages månedlig opkrævning af de faktiske udførte kørsler.

Af det fremsendte regnskabs- og budgetmateriale fremgår det, at Brønderslev Kommune kan forvente følgende reguleringer:

Brønderslev Kommune – NT udgifter

Bus-/flexturkørsel i kr.

Handicapkørsel i kr.

Regnskab 2014

Aconto indbetalt 2014 inkl. regulering fra 2012

15.069.000

1.208.000

Regnskab 2014 nettoudgifter

15.060.000

1.349.000

Regulering reguleres/efterbetaling i budget 2016

9.000

-141.000

Budgetopfølgning 2015

Aconto indbetalinger 2015 inkl. regulering 2013

14.284.000 *

Forventet budget 2015 nettoudgifter

14.828.000 *

Forventet regulering/efterbetaling i budget 2017

-544.000 *

Budgetforslag 2016 -19

Forventet budget 2016 incl. regulering 2014 (Tal i parentes er budget 2016 beløbet fra sidste år)

(14.791.000) 15.677.000 *

Forventet budget 2017 incl. regulering 2015

(14.727.000) 16.222.000 *

-

Forventet budget 2018

(14.662.000) 15.617.000 *

-

Forventet budget 2019

15.530.000 *

-

*) I dette beløb er medtaget udgifter til svømmekørsel til Hjallerup svømmehal (190.000 kr.) samt kørsel til og fra konfirmandundervisning (231.000 kr.). Begge beløb opgjort i 2014/2015 niveau. Udgifter som afregnes med Børne- og Skoleudvalget.

Regnskab 2014 resultatet viser et mindreforbrug på busdriften på 9.000 kr., som bliver reguleret i 2016 opkrævningen.Af budgetforslag 2016 fremgår det, at merforbruget på handicapkørslen i 2014 på 141.000 kr. reguleres i administrationsbidraget for handicapkørslen i 2016.

Brønderslev Kommune kan ifølge NT´s budgetprognose for 2015 forvente en merudgift i 2015 på 544.000 kr. på busdriften, som bliver reguleret i 2017. Den store afvigelse skyldes hovedsagelig, at NT forventer at få en nedgang i passagerindtægter i forhold til det budgetterede på 454.000 kr., ligesom operatørudgifterne forventes at blive 575.000 kr. større end budgetteret. Den store afvigelse i passagerindtægterne skyldes, at NT i 2015 indførte en rabatordning på rejsekortene i forbindelse med implementeringen af disse. I 2014/2015 blev indført besparelser på lokalrute køreplanerne, idet man begrænsede antallet af hjemture i forbindelse med skolereformen. I samme periode blev den kommunale svømmekørsel og kørsel til og fra eftermiddags konfirmandforberedelsesundervisningen lagt ind under NT. Disse udgifter er indeholdt i NT´s fremsendte regnskab, men afregnes med Børne- og Skoleudvalget. Fra 2015 er kommunens budget for handicapkørsel overgået til visitationsområdet, hvor de afregner kørslen efter faktiske udgifter pr. måned.

I budgetforslag 2016 er der indregnet en nedgang i passagerindtægten på 368.000 kr. i forhold til budget 2015 og en stigning i operatørudgifterne på 421.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår,

 • at Byrådet tager årsrapport 2014 og budgetopfølgning for 2015 til efterretning,
 • at Byrådet godkender budgetforslag for 2016 med bemærkning om, at de besparelser, som Teknik- og Miljøudvalget måtte foreslå i afdækningskataloget for budget 2016, vil kunne indarbejdes i NT´s budgetforslag for 2016, såfremt besparelserne medtages i Byrådets godkendelse af budget 2016,
 • at de udmeldte tal bliver indregnet i basisbudget 2016 og overslagsårene.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 17. august 2015, pkt. 3:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Johannes Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 2. september 2015, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Gitte Krogh var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Bilag

Til toppen


14. Status på partnerskabsaftalen og forslag til tværkommunal aftale


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Brønderslev Kommune indgik i oktober 2014 en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College Aalborg. Hovedlinjerne i denne aftale påtænkes videreført i en tværkommunal partnerskabsaftale med henholdsvis Brønderslev-, Frederikshavn, Jammerbugt og Hjørring kommuner og de relevante uddannelsesinstitutioner samt erhvervsorganisationer.

Byrådet bedes tage status på partnerskabsaftalen til orientering og tage stilling til, hvorvidt partnerskabskredsen skal udvides, således partnerskabsaftalen tillige omfatter Jammerbugt, Frederikshavn og Hjørring kommuner.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune indgik den 1. oktober 2014 en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri samt Tech College Aalborg og EUC Nord. Aftalen løber til oktober 2016. Omdrejningspunktet for aftalen er en arbejdsgruppe hvor der er repræsentanter for parterne i arbejdsgruppen. LO har ligeledes en plads i arbejdsgruppen (arbejdsgruppen har indtil videre afholdt 3 møder).

Der er pt. igangsat følgende initiativer i regi af partnerskabsaftalen:

 • Borgmesterbrev til virksomheder: Der er fremsendt borgmesterbrev til alle virksomheder i kommunen for at orientere om partnerskabsaftalen.
 • Borgmesterbrev fremsendt til lærer/skoler: Brevet har til hensigt at oplyse om samarbejdsaftalen, samt give konkrete forslag til aktiviteter, som lærerne kan iværksætte for at understøtte aftalens formål om at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen.
 • Pilotprojekt for flere lærlinge fra folkeskolen: Klassen undervises af 2 gange af praktikkonsulenter fra Tech College i, hvordan erhvervsuddannelsen er opbygget og går i detaljer med de op til 100 forskellige uddannelser erhvervsskolerne udbyder. Anden undervisningsgang omhandler det at søge læreplads, korte uddannelsesaftaler, lære at skrive CV og ansøgning, personlig fremtoning med mere. Projektet har kørt på Klokkerholm skole for 9. klasserne. Projektet kører for 10. klasse i efteråret.
 • Temadag for medarbejdere på UngeCentret: For at klæde medarbejderne bedre på i forhold til erhvervsskolereformen afholdes en temadag i september 2015 hvor blandt andet EUC Nord, Tech College Aalborg deltager.
 • Åben vejledning for unge: Henover efteråret gennemføres der i en forsøgsperiode et pilotprojekt med åben vejledning, hvor Tech College vil være tilstede på Ungecentret i 3 timer om ugen.

Målsætninger i partnerskabsaftalen

Der er fulgt op på målsætningerne i partnerskabsaftalen i det medsendte bilag. Af nedenstående fremgår status fra Tech College og EUC Nord.

Status fra Tech College

I 2015 har Tech College Aalborg haft en fremgang på 22% i antallet af indgåede uddannelsesaftaler. For byggefagenes vedkommende er stigningerne: Tømrer 35,7% og for murernes vedkommende er der tale om samme antal uddannelsesaftaler som sidste år. For malernes vedkommende er der tale om en stigning på 14,8%. I skolepraktik er der i øjeblikket en del tømrer og malere og enkelte murere. Tech College forventer, at murerne og tømrerne kommer ud i praktik i løbet af meget kort tid. Alt i alt ser det lysere ud end forventet, men "vi" er langt fra i mål når det drejer sig om fremtidens behov for arbejdskraft inden for byggefagene. For murernes vedkommende er der ved at være mangel på elever, der vil i lære. Samme problematik kan hurtigt opstå for andre faggrupper også, med mindre der bliver gjort en stor indsats over for folkeskolerne.

Status fra EUC Nord

EUC Nord oplever, at der er gang i aktiviteterne i virksomhederne og derfor er skolepraktikelever mere ude i virksomhederne end de har været tidligere. Dette er en positiv udvikling, men skal sammenholdes med at tilgangen til erhvervsuddannelserne har været jævnt faldende de seneste år, og i nogle uddannelser er der kun halvt så mange unge under uddannelse, end der var for bare 5 år siden. Der skal gøres en ekstra indsats for at sikre unge til erhvervsuddannelserne, hvis man vil sikre faglært arbejdskraft i fremtiden. Bygningsmalere er den faggruppe indenfor byggeriet, hvor der er flest elever i skolepraktik. For de øvrige uddannelser, er der perioder hvor EUC Nord ikke har skolepraktikelever på skolen, men hvor de er ude i en kortere eller længere varighed i virksomhederne.

Stor udfordring at få unge til at vælge en erhvervsuddannelse

Generelt set er der en overordnet udfordring i at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Der ses en fortsat tendens til, at flere unge vælger de gymnasiale uddannelser frem for erhvervsuddannelserne. Der er her tale om en tendens der også gør sig gældende på landsplan. Fagenheden for Beskæftigelse vurderer, at der her er behov for en langsigtet indsats som involverer alle parter omkring de unge for at ændre denne tendens – her udgør samarbejdet partnerskabsaftalen et vigtigt delelement. Men der er uden tvivl også behov for andre tiltag og en holdningsændring generelt i samfundet således, at erhvervsuddannelserne i ligeså høj grad anses som en karrierevej, som de gymnasiale uddannelser.

Forslag til fælles partnerskabsaftale

I formandskredsen Vendsyssel, hvor de 4 Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalgsformænd fra hhv. Brønderslev, Frederikshavn, Jammerbugt og Hjørring kommuner mødes, er der enighed om, at det er en god idé at etablere et tværkommunalt partnerskab. Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommuner har alle indgået lokale partnerskabsaftaler, mens Jammerbugt Kommune ikke har en lignende aftale i dag.

Aftalens primære parter i forhold til udarbejdelse af tværkommunalt partnerskab foreslås indgået mellem:

 • Dansk Byggeri, Nordjylland & Dansk Industri, Vendsyssel
 • LO Vendsyssel, LO Brønderslev & LO Aalborg
 • EUC Nord, Tech College Aalborg & Frederikshavn Handelsskole
 • Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Jammerbugt Kommuner

De 4 kommuner i Vendsyssel har en række fælles udfordringer, hvorfor det overordnet set giver god mening at indgå en overordnet partnerskabsaftale på tværs af kommuner. Udfordringerne er blandt andre:

 • Der er en faldende arbejdsstyrke
 • Der er øget fraflytning af især unge
 • Der er faldende optag på erhvervsuddannelserne
 • Efterspørgslen efter faglært arbejdskraft vil stige
 • At kunne tiltrække arbejdskraft der bosætter sig i landsdelen – hvilket faglærte oftest gør
 • At kunne bibeholde uddannelsesinstitutionerne i landsdelen
 • At kunne fastholde arbejdsgiverne i landsdelen, så de ikke flytter pga. manglende rekrutteringsgrundlag

Det overordnede formål med det tværkommunale partnerskab vil være, at sikre tilstrækkeligt med kvalificeret faglært arbejdskraft til de eksisterende virksomheder i Vendsyssel og understøtte vækstpotentialet i forhold til de store offentlige anlægsinvesteringer i Nordjylland frem mod 2022.

Den tværkommunale partnerskabsaftale vil blive udformet som en kort og præcis rammeaftale med målsætninger gældende for alle medvirkende parter i Vendsyssel. Herudover vil der være korte individuelle kommunebilag for alle de medvirkende kommuner. Det tværkommunale partnerskabs gyldighed foreslås i første omgang at være 3 år. Hvis muligt fra 1. januar 2016 til 31. december 2018.

Styre- og arbejdsgrupper

Formandskredsen forventes at udgøre den politiske styregruppe, sammen med formænd for andre relevante fagudvalg. Der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe efter sommerferien 2015, i forhold til at udarbejde oplæg til partnerskabsaftalen, samt at forpligtige og involvere parterne i arbejdet. Arbejdsgruppen vil også have ansvar for at udarbejde oplæg til en kommunikationsstrategi, med mulighed for at inddrage specifikke kommunikationskompetencer til denne delopgave.

Efter aftalens indgåelse vil den administrative styregruppe udgøres af én administrativ repræsentant fra alle medvirkende parter, samt sekretariatet. Den brede politiske styring i de 4 kommuner sker ved regelmæssige afrapporteringer til de relevante fagudvalg.

Såfremt forslaget om en fælleskommunal aftale godkendes, forslås det, at der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe med repræsentanter fra parterne i efteråret 2015, i forhold til at udarbejde oplæg til partnerskabsaftalen, samt for at forpligtige og involvere parterne i arbejdet. Arbejdsgruppen vil også have ansvar for at udarbejde oplæg til en kommunikationsstrategi med mulighed for at inddrage specifikke kommunikationskompetencer til denne delopgave.

Fagenheden for Beskæftigelse vurderer, at der vil være god ræson i at indgå en partnerskabsaftale, der går på tværs af de 4 kommuner. Dels er udfordringerne i de 4 kommuner de samme, dels giver en tværkommunal partnerskabsaftale mulighed for, at iværksætte tiltag på tværs af kommuner.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager sagen til orientering og tager stilling til, hvorvidt Brønderslev Kommune skal indgå i en tværkommunal partnerskabsaftale sammen med Hjørring, Frederikshavn og Jammerbugt kommuner.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 17. august 2015, pkt. 13:

Orienteringen blev taget til efterretning. Det indstilles, at Brønderslev Kommune indgår i en tværkommunal partnerskabsaftale med Hjørring, Frederikshavn og Jammerbugt kommuner.

Økonomiudvalget, 2. september 2015, pkt. 13:

Indstilles taget til efterretning.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Gitte Krogh var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Bilag

Til toppen


15. Folkeafstemning om EU-retsforbeholdet


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der skal holdes folkeafstemning om EU-retsforbeholdet den 3. december 2015.

Stabsenheden for Service anmoder om Byrådets godkendelse af forslag til valgets tilrettelæggelse samt om tillægsbevilling på 900.000 kr. til gennemførelse af afstemningen.

Sagsfremstilling

Brønderslevkredsen består af Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune. Brønderslev Kommune er kredskommune.

Byrådene i de to kommuner har på de konstituerende møder i december 2013 valgt følgende til kredsvalgbestyrelsen (Stedfortræder er nævnt i parentes):

Brønderslev:

 • Mikael Klitgaard (Claus Kongsgaard)
 • Karsten Frederiksen (Margit Chemnitz)
 • Lene Hansen (Henning Jørgensen)
 • Arne M. Jensen (Eskild Sloth Andersen)

Jammerbugt:

 • Mogens Gade (Christian Hem)
 • Malou Skeel (Ulla Flintholm)
 • Jens Christian Golding (Morten Klessen)
 • Ole Stavad (Per Halsboe-Larsen)

Borgmester Mikael Klitgaard er formand for kredsvalgbestyrelsen. Brønderslev Byråd har på sit konstituerende møde valgt Lene Hansen som næstformand for Kredsvalgbestyrelsen.

I henhold til folketingsvalglovens § 29 vælger Byrådet for hvert afstemningsområde mindst 5 og højest 9 valgstyrere samt det fornødne antal tilforordnede vælgere til at forestå afstemningen.

Brønderslev Kommune er inddelt i 13 afstemningsområder. Stabsenheden for Service vurderer, at der er behov for i alt 90 valgstyrere/tilforordnede vælgere. Heraf skal der udpeges i alt 50 politiske repræsentanter.

Stabsenheden for Service foreslår, at der på begge rådhuse holdes åbent for brevstemmeafgivning den sidste lørdag før valgdagen i tidsrummet kl. 10.00 - 12.00 samt til kl. 18.00 den sidste torsdag før valget.

Stabsenheden for Service foreslår, at

 • de politiske gruppeformænd bemyndiges til at fordele valgstyrere og tilforordnede samt udpege formænd for de enkelte afstemningssteder
 • de politiske gruppeformænd udpeger 4 personer til at modtage brevstemmer i eget hjem
 • at evt. ansøgninger om tilladelse til indsamling på valgdagen imødekommes på vilkår, at kommunen ingen opgaver har i forbindelse hermed, og at indsamlinger foregår uden for valglokalerne
 • vicekommunaldirektøren bemyndiges til at udpege de administrative repræsentanter til de enkelte afstemningsområder samt 4 administrative medarbejdere til at modtage brevstemmer i eget hjem
 • Borgerservice på Dronninglund Rådhus og Brønderslev Rådhus har åbent for brevstemmeafgivning i tidsrummet kl. 10.00-12.00 den sidste lørdag før valget samt den sidste torsdag før valget til kl. 18.00
 • at der meddeles tillægsbevilling på 900.000 kr. til gennemførelse af afstemningen.
Personale

Ingen.

Økonomi

Udgiften til folkeafstemningen anslås til 900.000 kr. Der er ikke økonomisk decentralisering på området. Et eventuelt mindreforbrug lægges derfor i kassen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 9. september 2015, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Mikael Klitgaard og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Gitte Krogh var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Til toppen


16. Mødekalender 2016


Resume

Sagsforløb: FL/ØK/BY

Byrådet anmodes om at tage stilling til forslag til mødekalender for 2016.

Sagsfremstilling

Der er planlagt ét møde pr. måned i alle udvalg og et møde pr. måned i Byrådet med forudgående temamøde.

I lighed med indeværende år er det foreslået, at der holdes strategiseminar i foråret.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli samt i efterårsferien (uge 42).

Der er planlagt ét ekstra møde i både Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med budgetbehandlingen.

Stabsenheden for Service foreslår, at Byrådet godkender mødekalenderen for 2016. Det anbefales, at møder i råd, nævn og øvrige organer planlægges holdt senest ugen før sagen skal behandles i politiske udvalg, så udtalelserne herfra kommer til at fremgå af dagsordensteksten til de politiske møder.

Personale

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 4. august 2015, pkt. 6:

Forslaget anbefales.

Møderne i august kræver, at udarbejdelse af budget og budgetopfølgningsmateriale igangsættes tidligt, hvilket ferieplanen i alle enheder skal tilpasses

Økonomiudvalget, 2. september 2015, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Gitte Krogh var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Bilag

Til toppen


17. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Gitte Krogh var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Til toppen


18. Lukket punkt: Vedtægtsændringer


Beslutning

Godkendt.

Gitte Krogh var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Til toppen


19. Lukket punkt:


Beslutning

Steen Søgaard Petersen deltog ikke pga. inhabilitet

Godkendt.

Gitte Krogh var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Til toppen


20. Lukket punkt: Orientering


Beslutning
 • Fusionsaftale, Nyfors og Syd Energi.

Gitte Krogh var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Til toppen

Opdateret 11. november 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach