Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 28. oktober 2015
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Ole Bruun, Johannes Trudslev, Peter H. S. Kristensen

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Ole Bruun, Johannes Trudslev og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Ole Bruun, Johannes Trudslev og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Hvorfor er sagen vedr. tilskud til Produktionsskolen ikke på Byrådet som sag? (Eskild Sloth Andersen)

Ole Bruun, Johannes Trudslev og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


5. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger 2015


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive rådighedsbeløb 1.000.000 kr. til fortsættelse af arbejdet med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger uden for ESCO i kommunale ejendomme i 2015.

Sagsfremstilling

I det kommunale anlægsbudget for 2015 er der afsat 1.000.000 kr. til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger uden for ESCO.

For at kunne arbejde med energibesparende foranstaltninger - som både udspringer af energimærkninger, energistyring, energitiltag i forbindelse med APV, belysning på skoler og børnehaver samt andre relevante energitiltag - vil det være nødvendigt med frigivelse af rådighedsbeløb 1.000.000 kr. for 2015.

De besparelser der opnås, indgår i den årlige klimarapport, som er en del af aftalen med Danmarks Naturfredningsforening.

Der vil som tidligere år blive fremlagt et regnskab samt oversigt af gennemførte energiprojekter og deres energieffekt.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver rådighedsbeløb 1.000.000 kr. til fortsættelse af arbejdet med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale ejendomme i 2015.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. oktober 2015, pkt. 6:

Indstilles frigivet.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun, Johannes Trudslev og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


6. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fagenheden for Teknik og Miljø har revideret administrationsgrundlaget for Grøn Ordning, da den administrative og den politiske praksis for Grøn Ordning ikke følger det gældende administrationsgrundlag.

Byrådet skal tage stilling til, om det reviderede administrationsgrundlag kan godkendes.

Sagsfremstilling

Igennem sagsbehandlingen af ansøgning om midler fra Grøn Ordning har fagenheden for Teknik og Miljø gjort forskellige erfaringer, hvilket medfører, at den administrative og den politiske praksis for Grøn Ordning ikke længere følger det gældende administrationsgrundlag for Grøn Ordning.

Administrationsgrundlaget er udarbejdet med henblik på at præcisere Brønderslev Kommunes tildeling af midler fra Grøn Ordning og sagsforløbet i administrationen af Grøn Ordning.

Da der i ansøgningsrunderne for Grøn Ordning har været fokus på kommunes mindre bysamfund og lokalområderne omkring de opstillede vindmøller, foreslår fagenheden for Teknik og Miljø, at administrationsgrundlaget tilrettes den egentlige praksis. Det foreslås derfor, at beskrivelsen af projekttyper i administrationsgrundlaget ændres fra et fokus på natur, miljø og energi til et fokus på udvikling af de mindre bysamfund. I det hidtidige administrationsgrundlag er fokus lagt på projekter med et natur-, miljø- eller energimæssigt sigte.

Den økonomiske ramme for projekter, som modtager midler fra Grøn Ordning, foreslås hævet fra 15.000 kr. til 50.000 kr. Dette er for at fremme større projekter, der har større effekt i lokalområderne, samt for at reducere antallet af små projekter, da der er megen administration knyttet til hver enkel ansøgning.

Der forventes et nyt krav til udbetaling af midler fra Energinet.dk. Ifølge de nye regler skal projektregnskaberne, ved udbetalingen af midler fra Grøn Ordning, godkendes ved en ekstern revisor. Tidligere har kommunes økonomiafdeling godkendt regnskaberne. Dette vil ikke længere være muligt. Fagenheden foreslår derfor, at udgifterne til den eksterne revisor pålægges de foreninger mv., der modtager midler fra Grøn Ordning. Dette kan hæve seriøsiteten af projekterne og igen fremme større projekter, der har større effekt i lokalområderne. Alternativet er, at kommunen skal afholde udgiften til hvert enkelt projekt, da udgifterne til ekstern revision ikke kan afholdes af midlerne i Grøn Ordning.

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet et ansøgningsskema, som skal benyttes af foreningerne, når de ansøger om midler fra Grøn Ordning. Det er anført i administrationsgrundlaget, at Brønderslev Kommune forbeholder sig ret til at afvise en ansøgning, hvis der mangler oplysninger i ansøgningen. Dette er for at minimere sagsbehandlingstiden af ansøgningerne og ressourceforbruget i fagenheden.

En ny ansøgningsrunde for Grøn Ordning foreslås igangsat den 2. november 2015 med ansøgningsfrist den 6. januar 2016. Brønderslev Kommune er på nuværende tidspunkt 1.185.000 kr. til rådighed i ordningen.

Med vedtagelsen af lokalplanen for Nejst II, vil der ved opstillingen af de 3 møller ved Nejst være yderligere 871.200 kr. til rådighed.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender administrationsgrundlaget samt tager stilling til, om udgifterne til en ekstern revisor skal pålægges de ansøgende foreninger.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 5. oktober 2015, pkt. 7:

Fagenheden forslag indstilles godkendt som foreslået, dog skal der være mulighed for dispensation for mindre projekter end 50.000 kr.

Økonomiudvalget, 21. oktober 2015, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgård og Bendt Danielsen ønsker, at de større byer også skal kunne tildeles midler.

Beslutning

Forslaget godkendt efter følgende afstemning:

For ændringsforslag om at alle byer kan ansøge stemte 6 (Eskild Sloth Andersen, Bettina Nielsen, Lars Bisgaard, Steen Søgaard Petersen, Bendt Danielsen og Claus Kongsgaard)

Imod stemte 18

Herefter stemte alle for administrationsgrundlaget.

Ole Bruun, Johannes Trudslev og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Rammeaftalen 2016 for specialundervisning og det specialiserede socialområde – godkendelse af udviklingsstrategien og styringsaftalen


Resume

Sagsforløb: FL/BE/BS/SS/ØK/BY

For at sikre den fælles koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Region Nordjylland fremlægges forslag til rammeaftale for 2016.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Begge dele træder i kraft den 1. januar 2016. KKR har behandlet udkastet til rammeaftalen på sit møde den 25. september 2015 og anbefalede udkastet til godkendelse i de nordjyske kommuner. Dog fastlægges finansieringsmodellen for Taleinstituttet i en særskilt proces med henblik på behandling i KKR på mødet den 20. november 2015.

Byrådet anmodes om at godkende forslag til rammeaftale for 2016.

Sagsfremstilling

De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i regionen. Ansvaret indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på området.

Rammeaftalen skal bestå af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale, der begge nu foreligger til de 11 nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådets godkendelse. Begge træder i kraft den 1. januar 2016.

Udkastene til udviklingsstrategi og styringsaftale blev behandlet i KKR den 25. september 2015, hvor KKR anbefalede de nordjyske byråd at godkende udkastet til rammeaftalen. Dog fastlægges finansieringsmodellen for Taleinstituttet i en særskilt proces, og forventes behandlet i KKR den 20. november 2015.

Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland har siden den 15. oktober 2014 været omfattet af rammeaftalens forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud i landsdelen. Der er indgået en særlig finansieringsmodel for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland, som udløber ved udgangen af 2015. Der har pågået arbejde med af få denne revideret, men det har vist sig svært at sikre et driftsgrundlag, der kan opretholde tilbuddet i sin nuværende form. Finansieringsmodellen for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland for 2016 er derfor ikke endelig afklaret og behandles på KKR-mødet den 20. november 2015. KKR har på deres møde den 25. september 2015 drøftet finansieringen for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland. KKR var enige om at iværksætte en proces med fokus på at finde en fælles løsning og en solidarisk finansiering af Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Udviklingsstrategiens indhold

I forbindelse med udviklingsstrategien præsenterer kommunerne hvert år deres forventninger til ændringer i forbruget af pladser og giver samtidig et overblik over, hvilke foranstaltninger, kommunerne har etableret eller planlægger at etablere, der kan have betydning for planlægning og udvikling af tilbud på såvel social- som specialundervisningsområdet i de andre kommuner og Region Nordjylland.

På baggrund af indmeldingerne fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland til udviklingsstrategien udpeges der årligt et varierende antal fokusområder. I udviklingsstrategien for 2016 er der udpeget følgende tre fokusområder:

 • Misbrugsområdet i Nordjylland

På baggrund af indmeldingerne vurderes det, at der fortsat bør holdes et særligt fokus på misbrugsområdet. Udfordringerne i indmeldingerne koncentrerer sig særligt omkring børne- og ungemålgrupperne, hvor der opleves udfordringer med bl.a. at finde anbringelsesforanstaltninger, der er i stand til at arbejde målrettet med de unges misbrugsproblematikker. I den ambulante misbrugsbehandling opleves der ydermere udfordringer ved at kunne tilbyde dette til målgruppen af børn og unge som følge af lange ventelister og udsigten til en uhensigtsmæssig ambulant behandling i tilbud målrettet ældre. Ydermere viser indmeldingerne udfordringer vedrørende misbrugsproblematikker koblet op på borgere med psykiatriske diagnoser. På baggrund af flerheden af indmeldinger på misbrugsområdet, foreslås nedsat en arbejdsgruppe med det formål at indkredse og afdække såvel, hvilke udfordringer der ligger i forbindelse med de forebyggende indsatser, samt hvilke ambulante og døgnbaserede foranstaltninger, der kræver helt særlig opmærksomhed.

 • Overgange fra sikrede institutioner til kommunale sociale foranstaltninger

Indmeldingerne til udviklingsstrategien har vist, at der umiddelbart er god sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel af pladser på de sikrede institutioner. Samtidigt har Region Nordjylland anbefalet i driftsherreindmeldingerne, at der formuleres fælles strategi(er) med henblik på at sikre sammenhængende og kvalificerede forløb for de børn/unge, der konkret har haft ophold på Den Sikrede Institution Kompasset i Brønderslev.

Børnene/de unge på de sikrede institutioner er som oftest kendt af de kommunale sociale myndigheder, og der vil i de fleste tilfælde efter opholdet på den sikrede institution være behov for en social indsats. Der vil derfor blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal beskrive og vurdere, hvordan disse muligheder bedst understøttes og anvendes i det videre forløb efter udskrivelse fra institutionen.

 • Børn, unge og voksne med spiseforstyrrelser

Socialstyrelsen har varslet, at der den 1. november 2015 vil komme en ny central udmelding, der vil rette fokus på målgruppen af børn, unge og voksne med spiseforstyrrelser – primært i alderen 14-40 år. Idet arbejdet med national koordination, herunder centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser, er forankret som fokusområder i forbindelse med udviklingsstrategierne, fødes dette naturligt som et fokusområde.

Udviklingsstrategien består endvidere af følgende afrapporteringer:

 • Afrapportering til Socialstyrelsen på central udmelding omkring børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
 • Socialtilsyn Nords årsrapport
 • Afrapportering på ministertema 2015 vedrørende anbragte børn og unges undervisning og uddannelse

Styringsaftalens indhold

Den økonomiske styringsaftale fastlægger de grundlæggende retningslinjer for kommunernes handel med pladser på specialundervisningstilbud og tilbud på det sociale område i Nordjylland.

De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer, som indholdet i styringsaftalen sigter efter:

 • Incitament til effektiv drift – både for driftsherre og myndighed
 • Retvisende og omkostningsbaserede takster – ydelser skal kunne sammenlignes, og priser udregnes efter samme principper
 • Budgetsikkerhed for kommunerne og regionen – risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind
 • Udviklingstiltag – driftsherre skal sikres finansiel mulighed for løbende udvikling.

Styringsaftalen for 2016 er indholdsmæssigt stort set identisk med de forrige års aftaler, dog kan følgende nye forhold fremhæves:

 • At formuleringerne i den nye takstbekendtgørelse er indarbejdet i hoveddokumentet og specifikationen
 • At der er indarbejdet nye formuleringer vedr. overheadberegninger og bufferpladser i såvel hoveddokumentet som specifikationen

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender:

 • Udkast til styringsaftale 2016 for specialundervisning og det specialiserede socialområde
 • Udkast til udviklingsstrategi 2016 for specialundervisning og det specialiserede socialområde
Indstilling

Forretningsledelsen, 6. oktober 2015, pkt. 7:

Henrik Aarup-Kristensen orienterede om indhold og sagsgang

Fremadrettet skal drøftelse af rammeaftale lægges ind i Forretningsledelsens årshjul og drøftes først på året i forhold til indhold i næste års aftale.

Thomas Jepsen var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget, 5. oktober 2015, pkt 7:

Indstilles til godkendelse.

Martin Bech var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 6. oktober 2015, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. oktober 2015, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 21. oktober 2015, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun, Johannes Trudslev og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Henvendelse til Regionsrådet vedrørende optageområder og anvendelse af sygehusbygninger


Resume

Sagsforløb: BY

Drøftelse af forslag fra byrådsmedlem Bendt Danielsen vedrørende sygehusplan og ændring af optageområder.

Sagsfremstilling

Bendt Danielsen har anmodet om optagelse af følgende punkt på Byrådets dagsorden:

Den 7. oktober 2015 behandlede Social- og Sundhedsudvalget i Brønderslev Kommune punktet ”Orientering om plan for sygehuse og ændring af optageområder”.

Efterfølgende udtrykte udvalgsformand Ole Jespersgaard på udvalgets vegne i ”Nordjyske” betænkelighed vedrørende denne beslutning, primært på grund af længere transporttid for borgere med postnummer 9340 og 9330, som fremover skal køres til Hjørring i stedet for til Aalborg ved f.eks. blodpropper og hjerteproblemer.

Dette spørgsmål har konsekvenser for mange borgere og har så bred interesse, at spørgsmålet bør behandles i Brønderslev Byråd, som også tidligere i 2015 indsendte høringssvar til Regionsrådet i forbindelse med forslag til fremtidig Sygehusplan i Region Nordjylland.

Det foreslås derfor, at Brønderslev Byråd retter henvendelse til Regionsrådet med henblik for at få sikkerhed for, at serviceniveauet ved den af Regionsrådet trufne beslutning for de berørte borgere ikke forringes.

Endvidere foreslås det, at Brønderslev Byråd med henvisning til den regionale udviklingsplan retter henvendelse til Regionsrådet angående konkret svar på, hvilken fremtidig plan Regionsrådet har for sygehusbygningerne i Brønderslev Kommune og samtidig tilkendegiver Brønderslev Byråds interesse i at indgå i et samarbejde herom.

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftet.

Borgmesteren retter henvendelse til regionsrådets formand vedr. sygehusvæsenets fremtidige udvikling i Brønderslev Kommune.

Ole Bruun, Johannes Trudslev og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning
 • Kulturarvskommune midler tildelt Dronninglund Midtbyplan
 • Hvornår skal en sag behandles i Byrådet?
 • Orientering om omprioriteringsbidrag og udligningsforhold

Ole Bruun, Johannes Trudslev og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


10. Frigivelse af rådighedsbeløb til anskaffelse af ledelsesinformationssystem


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Forretningsledelsen anmoder om frigivelse af anlægsbevilling til finansiering af etableringsomkostninger ved køb og implementering af nyt ledelsesinformationssystem, som skal sikre bedre mulighed for overblik, styring og opfølgning på budget og den daglige drift i kommunens fagområder.

Byrådet ansøges om frigivelse af anlægsbevilling på 483.000 kr. i 2015 og 960.000 kr. i 2016 fra Digitaliseringspuljen.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle fagenheder har i foråret undersøgt behovet for ledelsesinformation i Brønderslev Kommune og undersøgt mulige ledelsesinformationssystemer til anvendelse bredt i organisationen. På den baggrund har arbejdsgruppen anbefalet at kommunen anskaffer ledelsesinformationssystemet KMD Koncernstyring (Opus LIS).

De fleste kommuner anvender således i dag et ledelsesinformationssystem, og der er mange positive erfaringer med dette. Formålet med implementering af et ledelsesinformationssystem er at sikre bedre overblik, styring og opfølgning på budget og den daglige drift i kommunens fagområder. Systemet kan anvendes på alle ledelsesniveauer og vil gøre det muligt at lave opfølgning og analyser på tværs af data fra en stor del af kommunens centrale it-systemer - økonomi, personale og diverse fag-systemer (for en nærmere beskrivelse henvises til projektgrundlaget)

Aktuelt er der et særligt behov på beskæftigelsesområdet, da det fremadrettet ikke vil være muligt at få styringsoplysninger på dette område med mindre kommunen har anskaffet et ledelsesinformationssystem. Der er tale om et meget stort udgiftsområde, hvor bare mindre effektiviseringer på styringsområdet har store økonomiske konsekvenser. Implementeres der ikke en fælles løsning for hele kommunen, skal beskæftigelsesområdet alternativt selv indkøbe et ledelsesinformationssystem.

Økonomi og finansiering i forhold til køb og implementering af KMD Koncernstyring fremgår af projektgrundlaget (bilag, afsnit 4).

Der ansøges om frigivelse af midler til engangsudgifter i 2015 og 2016:

483.000 kr. i 2015

960.000 kr. i 2016

I alt 1.443.000 kr.

Fra 2017 og frem finansieres udgifter til systemet af mindre-udgifter på områderne som følge af en mere effektiv styring samt af mindre administration. Løsningen bidrager endvidere til udmøntningen af rammebesparelsen fra digitaliseringspuljen i administrationen.

Der forudsættes et årligt bidrag på 290.000 kr. til rammebesparelsen.

Digitaliseringsforum anbefaler anskaffelse af ledelsesinformationssystemet.

Forretningsledelsen har godkendt anskaffelse af KMD Koncernstyring som ledelsesinformationssystem og anbefaler Byrådet at frigive rådighedsbeløb på 1.443.000 kr.

Personale

Implementeringsperioden vil kræve ekstraordinær ressourceindsats fra ledelse og medarbejdere. Dele af styrings- og effektiviseringsgevinsten vil blive indfriet via forbrug af færre personaleressourcer (ca. ½ stilling).

Økonomi

Frigives rådighedsbeløbet i 2015 og 2016, i alt 1.443.000 kr. er der en restpulje i digitaliseringspuljen i 2015 på 1.289.121 kr. I 2016 er der afsat 4 mio. kr. i digitaliseringspuljen

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. oktober 2015, pkt. 14:

Indstilles frigivet.

Beslutning

Godkendt.

Flyttes til åben dagsorden, med lukket bilag.

Ole Bruun, Johannes Trudslev og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


11. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet.

Ole Bruun, Johannes Trudslev og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 11. november 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach