Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 18. november 2015
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Ole Bruun

Lene Hansen

Bettina Nielsen

Svend Erik Trudslev

Knud L. Pedersen

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Fraværende:
Ole Bruun
Lene Hansen
Bettina Nielsen
Svend Erik Trudslev
Knud L. Pedersen

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende, at 1. og 3. stedfortræder på liste V, Jan Thaibert og Klaus Riis Klæstrup, indkaldes til Byrådets møde som følge af afbud fra Svend Erik Trudslev pga. ferie og Knud L. Pedersen pga. andet møde.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Der er til dette byrådsmøde afbud fra Svend Erik Trudslev pga. ferie og fra Knud L. Pedersen pga. deltagelse i andet møde.

Første og 3. stedfortræder på liste V, Jan Thaibert og Klaus Riis Klæstrup er derfor indkaldt til Byrådets møde og tiltræder byrådsmødet umiddelbart efter Byrådets godkendelse af indkaldelsen. 2. stedfortræder på liste V, Jacob Kolind, er forhindret i at deltage i byrådsmødet.

Der er tillige afbud fra Lene Hansen, A. Socialdemokratiet har ikke anmodet om indkaldelse af stedfortræder til dette møde.

Personale

Ingen.

Beslutning

Jan Thaibert, Klaus R. Klæstrup og Helle Jørlev godkendt.

Fraværende:
Ole Bruun
Lene Hansen
Bettina Nielsen
Svend Erik Trudslev
Knud L. Pedersen

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Hvordan er det gået med henvendelse til regionen vedr. fremtidig brug regionens bygninger i Brønderslev Kommune? (Bendt Danielsen)

Fraværende:
Ole Bruun (Helle Jørlev mødt)
Lene Hansen
Bettina Nielsen
Svend Erik Trudslev (Jan Thaibert mødt)
Knud L. Pedersen (Klaus R. Klæstrup mødt)

Til toppen


5. Budgetopfølgning 3 - 2015


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2015.

Budgetopfølgningen viser forventede mindre udgift på i alt -1,1 mio. kr. for hele 2015 eksklusiv flerårsaftalen.

Byrådet anmodes om behandling af bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2015

Budgetopfølgning 3:

I hele 1.000

Status

Serviceudgifter

6.892

Overførselsudgifter

20.137

Finansiering

-9.997

Total

Tidligere tillægsbevilling - pl regulering

Kompenserende besparelser besluttet i Byrådet den 2. september 2015

Anlægspulje til bygningsvedligeholdelse - fastfryses

Afvigelser i alt i forhold til korrigeret budget

17.032

-7.771

-5.467

-4.900

-1.106

Inkluderes effekten af fleraftalen viser Budgetopfølgning 3 følgende budgetafvigelser:

I hele 1.000

Status inklusiv effekt af flerårsaftalen

Serviceudgifter

24.712

Overførselsudgifter

20.137

Finansiering

-9.997

Total

Tidligere tillægsbevilling - pl regulering

Kompenserende besparelser besluttet i Byrådet den 2. september 2015

Anlægspulje til bygningsvedligeholdelse - fastfryses

Afvigelser i alt i forhold til korrigeret budget

34.852

-7.771

-5.467

-4.900

16.714

Budgetopfølgning 3 viser således i lighed med 2. budgetopfølgning, at der er særlige udfordringer i forhold til at opnå de forventede mål med Flerårsaftalen på handicap- og psykiatriområdet.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015.

Forretningsledelsen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 27. oktober 2015, pkt. 5:

Forretningsledelsen bemærker, at den samlede budgetopfølgning overordnet set ligger på niveau med halvårsregnskabet. Forretningsledelsen er bekymret over, at udgifterne på flerårsaftalens område udvikler sig i den forkerte retning. Udgifterne på dette område ligger således yderligere 2,9 mio. kr. over niveauet fra sidste budgetopfølgning.

Forretningsledelsen vil derfor hurtigst muligt tage skridt til at få iværksat arbejdet med at revurdere flerårsaftalen, som det er aftalt i budgetforliget for budget 2016.

Budgetopfølgningen tages i øvrigt til efterretning og det anbefales at der gives bevillinger i forhold til budgetopfølgningen.

Fritids- og Kulturudvalget , 29. oktober 2015, pkt. 4:

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 29. oktober 2015, pkt. 6:

Til efterretning

Ole Bruun var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget, 2. november 2015, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Flerårsaftalen - der laves aftale med PWC om gennemgang af alle § 107 sagerne + de 25 dyreste § 85 sager.

Teknik- og Miljøudvalget, 2. november 2015, pkt. 3:

Teknik- og Miljøudvalget indstiller forslag til kompenserende besparelser godkendt. Notat vedr. indtægter på byggesagsgebyrer medsendes sagen.

Ole Bruun deltog var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 3. november 2015, pkt. 4:

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 4. november 2015, pkt. 3:

Til efterretning.

Udvalget ønsker fremover forelagt et notat om den kvartalsmæssige status for flerårsaftalen.

Økonomiudvalget, 11. november 2015, pkt. 4:

Forretningsledelsens anbefaling indstilles godkendt.

Der rettes henvendelse til centralt hold vedr. uhensigtsmæssighederne i fastsættelseskriterierne for gebyropkrævning for byggesagsbehandling.

Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:
Ole Bruun (Helle Jørlev mødt)
Lene Hansen
Bettina Nielsen
Svend Erik Trudslev (Jan Thaibert mødt)
Knud L. Pedersen (Klaus R. Klæstrup mødt)

Bilag

Til toppen


6. Ansøgning om kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet anmodes om at tage stilling til ansøgning om kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger til projekt "Dorf Møllegårds stuehus" på 838.000 kr.

Sagsfremstilling

Museerne i Brønderslev Kommune sender ansøgning om kommunal lånegaranti på 838.000 kr. til energibesparende foranstaltninger til stuehuset ved Dorf Møllegård.

Stuehuset anvendes til museumsformål og er en fredet bygning. Ved gennemførelse af projektet er der en forventning om en årlig besparelse på den nuværende energiudgift på mellem 65.000 kr. og 77.000 kr.

JPH-Rådgivning har på baggrund af energimærkningsrapport udarbejdet overslag på projektet, gyldig fra den 3. februar 2014 til den 5. februar 2021.

Der ønskes optaget et 10-årigt lån i KommuneKredit, med en fast rente på 1,26%.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet tager stilling til ansøgning om kommunal lånegaranti til projektet.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at en eventuel kommunegaranti vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.m.

Dog vil en evt. kommunegaranti formentlig forudsætte Statsforvaltningens godkendelse. Statsforvaltningen vil skulle træffe afgørelse om, hvorvidt Musserne i Brønderslev kan sidestilles med forening eller selvejende institution med tæt tilknytning til kommunen.

Kommunen har fastsat en garantiprovision på 0,75% p.a., der opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 29. oktober 2015, pkt. 7:

Udvalget anbefaler ansøgningen.

Lars Bisgaard var fraværende.

Økonomiudvalget, 11. november 2015, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Revisionen forespørges efterfølgende.

Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:
Ole Bruun (Helle Jørlev mødt)
Lene Hansen
Bettina Nielsen
Svend Erik Trudslev (Jan Thaibert mødt)
Knud L. Pedersen (Klaus R. Klæstrup mødt)

Bilag

Til toppen


7. Anlægsregnskab for Skolegades Skole, om- og tilbygning


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet godkendte i 2010 en om- og tilbygning på Skolegades Skole. Byggeriet er afsluttet, og Økonomiafdelingen har udarbejdet endeligt anlægsregnskab. Anlægsregnskabet foreslås godkendt, selv om en voldgiftssag i forbindelse med byggeriet endnu ikke er afsluttet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i mødet den 24. juni 2010 at meddele en anlægsbevilling på 27.846.900. kr. til om- og tilbygning på Skolegades Skole. Der er tidligere frigivet 6.153.100 kr., til indkøb af pavilloner 3.069.100 kr., rådgiverhonorer 1.084.000 kr. og lærerværelse 2.000.000 kr. I alt 34.000.000 kr.

Udgifterne til byggeriet har undervejs vist sig ikke at kunne holdes inden for det afsatte budget. Den 22. januar 2014 fik Økonomiudvalget følgende orientering om status på byggesagen:

”Den 15. januar 2014 har totalrådgiver udarbejdet et byggeregnskab, der indeholder allerede indtil nu afholdte udgifter til byggesagen. Alle sædvanlige udgifter på sagen er afsluttet, men der er enkelte poster, der stadig er uafklarede, så byggeregnskabet kan endnu ikke endeligt afsluttes.

Det er den sidste ratebetaling til rådgiver, nogle penge afsat til ekstra behandling af trapper samt primært advokatsalærer, der endnu ikke er fastlagte.

En opstilling på byggeregnskabet svarende til opstillingen i sidste orientering til Økonomiudvalget (lukket punkt på dagsordenen 4. september 2013) ser således ud:

04. september.2013

15. januar.2014

Underskud inkl. vinterforanstaltninger og UF

5.077.000

4.839.000

Voldgift med ventilationsentreprenør - videregives til rådgiver

?

274.000 + ?

Ventilation og tag Krogensgadebygningen

Er udført

Er udført

Forlig med rådgiver

-350.000

-350.000 + 85.000

Salg af pavilloner ikke opnået

1.800.000

1.800.000

Inventar

610.000

589.000

I alt

7.137.000 + ?

7.237.000 + ?

Der blev 16. december 2013 afsagt kendelse i voldgiftssagen rejst af ventilationsentreprenøren.

Voldgiftsretten gav ventilationsentreprenøren ret, da rettes fastslog, at totalrådgiveren bar skylden for tvisten, og Brønderslev Kommune (som sagen jo blev anlagt mod i første omgang) blev pålagt at betale ventilationsentreprenøren 1,7 mio. kr. + sagsomkostninger. (Den udgift der er medregnet i ovenstående post til voldgiftssagen er alene allerede afholdte udgifter til egen advokat i sagen.)

I juli 2013 blev der indgået et forlig med totalrådgiveren. Forliget indebar at totalrådgiveren gav afkald på et budgetteret tillægshonorar på 350.000 kr. mod at Brønderslev Kommune undlod at føre erstatningssag. I forliget med rådgiveren er der taget høje for den verserende voldgiftssag, og der blev indgået en suspensionsaftale, således at forliget ikke forhindrer Brønderslev Kommune i evt. at forfølge totalrådgiverens ansvar i voldgiftssagen.

I oktober 2013 gik totalrådgiveren konkurs, men alle selskabets sager er overført til et datterselskab, der dermed har overtaget den oprindelige totalrådgivers forpligtelser.

Der pågår således på nuværende tidspunkt en korrespondance mellem Brønderslev kommunes advokat på sagen og den ”nye” totalrådgivers forsikringsselskab om sagen."

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Anlægsarbejdes er nu afsluttet, og Økonomiafdelingen fremsender anlægsregnskab med anmodning om godkendelse.

fordelt således:

Merudgifterne er opgjort oktober 2015 til 8.808.702 kr. og skyldes:

 • Merudgift opgjort pr. 31. december 2013 er 6.984.816 kr.
 • Merudgift 2014 - 2015 Hovedstol voldgiftsag, advokat, renter 1.823.886 kr.

Voldgiftssagen er endnu ikke afsluttet.

Kommunaldirektøren foreslår,

 • at anlægsregnskabet godkendes og
 • at der oprettes en ny sag, når udfaldet af voldgiftssagen er kendt
Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 3. november 2015, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Økonomiudvalget, 11. november 2015, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:
Ole Bruun (Helle Jørlev mødt)
Lene Hansen
Bettina Nielsen
Svend Erik Trudslev (Jan Thaibert mødt)
Knud L. Pedersen (Klaus R. Klæstrup mødt)

Bilag

Til toppen


8. Museerne i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til bevilling af yderligere kommunalt tilskud i 2015 på 400.000 kr.

Sagsfremstilling

I foråret 2012 godkendte Brønderslev Byråd og efterfølgende Kulturstyrelsen et udvidet ansvarsområde for det statsanerkendte Try Museum, hvilket betød, at en fusion med Vildmosemuseet var en realitet. Det nye museum kunne altså bevare statsanerkendelsen.

Brønderslev Byråd havde allerede i 2010 besluttet at reducere det kommunale tilskud til muserne med 200.000 kr. i 2011 og overslagsårene. Reduktionen var begrundet i et forventet større statstilskud ved en fusion mellem museerne.

Imidlertid blev statstilskuddet efter de dengang gældende regler baseret på det sidst aflagte regnskab for et helt regnskabsår, hvilket betød, at statstilskuddet ikke fulgte samme kadence, som Byrådet beslutning om at reducere det kommunale tilskud til museerne. Størrelsen af statstilskuddet til museerne efter fusionen levede ikke op til forventningen. Kulturstyrelsen gjorde indsigelse mod, at de lokalhistoriske arkiver tidligere havde været taget med i grundlaget for beregning af statstilskuddet til Try Museum.

Fritids- og Kulturudvalget har siden 2011 ydet et ekstra tilskud til museerne via kulturpuljen. Det samlede kommunale tilskud har fra 2011 været:

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ordinært tilskud

1.131.000

1.169.000

1.135.000

1.263.000

1.329.000

1.395.000

Tilskud FK

200.000

200.000

200.000

175.000

205.000

205.000

Tilskud i alt

1.331.000

1.369.000

1.335.000

1.438.000

1.534.000

1.600.000

Stigningen i tilskuddet fra 2013 til 2014 er en konsekvens af Byrådets beslutning om at overflytte projektet ”Skoven er din” til museerne.

I 2012 blev der gennemført en ændring af museumsloven. Det ikke statslige tilskud skulle fremover udgøre 2,0 mio. kr. Til gengæld ville statstilskuddet blive på 1 mio. kr.

Der blev indført en overgangsordning omfattende årene 2013, 2014 og 2015 således, at alle museer fik mulighed for at opfylde kravet om det ikke-statslige tilskud. Det er Kulturstyrelsens praksis, at såfremt et museum opfylder kravet enten for så vidt angår gennemsnittet af de seneste tre regnskabsår, hvor der foreligger et afsluttet regnskab, eller for så vidt angår det seneste regnskabsår, hvor der forligger et afsluttet regnskab, så lever museet op til lovens krav.

For museerne i Brønderslev Kommune vil det seneste afsluttede regnskabsår være 2014. Selv efter møder med Kulturstyrelsen har museerne og Brønderslev Kommune haft den opfattelse, at det var acceptabelt for styrelsen, at museernes budget for 2016 levede op til kravet.

Den 9. oktober 2015 modtog Brønderslev Kommune brev fra Kulturministeren. I brevet er kravene til det kommunale tilskud skærpet. Kommunen kan få dispensation til opfyldelse af kravene, hvis kommunen yder et ekstra tilskud til museerne på 400.000 kr. i 2015 og giver tilsagn til et varigt kommunalt tilskud på 2,0 mio. kr. Det vil reelt betyde, at det kommunale tilskud fremover skal forhøjes med 400.000 kr.

I brevet henvises til en evt. fusion med et andet museum, hvis det økonomiske krav ikke kan opfyldes af kommunen. En sådan fusion skal søges skabt inden årsskiftet.

Fagenheden for Børn og Kultur har efterfølgende haft telefonisk kontakt til Kulturstyrelsen. Styrelsen tilkendegiver, at brevets indhold er fyldestgørende og påpeger, at der skal findes en løsning senest ved udgangen af november 2015.

Forholdene vedr. statstilskud og ikke-statsligt tilskud er beskrevet i museumlovens

§ 13 a. Kulturministeren yder årligt tilskud til driften af statsanerkendte museer.

Stk. 2. Tilskuddet fastsættes på grundlag af bevillingen, der er afsat på finansloven til formålet.

Stk. 3. Tilskud efter stk. 1 forudsætter, at ikkestatslige tilskud til museet udgør mindst det samme som det minimumsbeløb, der årligt fastsættes på finansloven.

Stk. 4. Huslejeudgifter, prioritetsrenter og afdrag fradrages i de ikkestatslige tilskud, som indgår i grundlaget for fastsættelse af det statslige tilskud efter stk. 1.

Stk. 5. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om fastlæggelse og udbetaling af tilskud til statsanerkendte museer.

Stk. 6. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1-4, jf. lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet.

Stk. 7. Kulturministeren kan fravige bestemmelsen i stk. 3, for så vidt angår museer med forhøjet statsligt tilskud.

Vedr. budget 2016 anfægter Kulturministeren i brevet, at det kommunale tilskud på 1.6 mio. kr. til museerne er for lidt og skal hæves til 2,0 mio. kr. Kulturstyrelsen henviser til, at det vil give en mere sikker drift af museet.

Ved en evt. fusion med et andet museum kan det forventes, at der skal ske en forhandling, som bl.a. skal afgøre, hvor mange ressourcer, der skal lægges i fusionen.

Det kan oplyses, at to andre kommuner i Nordjylland har indgået en fusion med Nordjyllands Historiske Museum, og bidrager i 2015 hver med henholdsvis 4,3 mio. kr. og 0,7 mio. kr.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 28. oktober 2015, pkt. 3:

Økonomiudvalget indstiller til godkendelse, at der ydes tilskud på op til 400.000 kr. i 2015, således der er sikret ikke statsligt tilskud på 2.000.000 i 2015. Tilskuddet udbetales, når der er positiv tilbagemelding fra Kulturstyrelsen med hensyn til statsanerkendelse.

Økonomiudvalget fastslår, at budgetbeslutningen for 2016 og overslagsårene betyder, at der gives et ikke statsligt tilskud på 2.000.000 kr. pr. år.

Fagudvalg og fagenhed anmodes om at udarbejde et aftalegrundlag med museet omkring forventninger og tidsplan for etablering af skoletjeneste, bygningsdriftsoptimering, driftsoptimering m.v.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 18. november 2015:

Kulturstyrelsen har i brev af 3. november 2015 meddelt, at Kulturstyrelsen med Økonomiudvalgets indstilling anser museumslovens minimumskrav for at være opfyldt.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:
Ole Bruun (Helle Jørlev mødt)
Lene Hansen
Bettina Nielsen
Svend Erik Trudslev (Jan Thaibert mødt)
Knud L. Pedersen (Klaus R. Klæstrup mødt)

Bilag

Til toppen


9. Kommissorium for arbejdet med ejerstrategi for AVV I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til kommissorium arbejdet med ejerstrategi for AVV I/S.

Byrådet skal tage stilling til, om kommissorium kan godkendes.

Sagsfremstilling

I sommeren 2015 blev der på møde mellem borgmestrene for Hjørring og Brønderslev Kommune fremsat ønske om, at der udarbejdes en ejerstrategi for Affaldsselskab Vendsyssel Vest (AVV). Hjørring Kommunes administration udarbejdede i september 2015 et udkast til kommissorium for arbejdet med ejerstrategien. På et møde i starten af oktober mellem AVV's direktør og repræsentanter for de to ejerkommuners administration blev indholdet i kommissoriet drøftet.

Efterfølgende er der udarbejdet et forslag til kommissorium. Kommissoriet er udformet så bredt, at ingen scenarier på forhånd er udelukket. Som et led i processen frem mod en endelig ejerstrategi, er det i kommissoriet foreslået, at der på et tidspunkt afholdes et seminar med deltagelse af de tekniske udvalg fra begge kommuner og bestyrelsen fra AVV.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender kommissoriet for arbejdet med ejerstrategi for AVV I/S.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 2. november 2015, pkt. 9:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Ole Bruun var fraværende.

Økonomiudvalget, 11. november 2015, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:
Ole Bruun (Helle Jørlev mødt)
Lene Hansen
Bettina Nielsen
Svend Erik Trudslev (Jan Thaibert mødt)
Knud L. Pedersen (Klaus R. Klæstrup mødt)

Bilag

Til toppen


10. Vedtægter for Nordjyllands Beredskab


Resume

Sagsforløb: BEKO/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til vedtægter og økonomi for det kommende interessentskab Nordjyllands Beredskab I/S, som Byrådet skal tage stilling til, herunder også kommunens ejerandel, kommunens repræsentant i bestyrelsen m.v.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen traf den 27. maj 2015 (punkt 8) principbeslutning om deltagelse i et fælles § 60-selskab for de 11 nordjyske kommuner til varetagelse af beredskabsopgaverne.

Det juridiske grundlag for arbejdet med etablering af et nyt fælles beredskab fremgår af beredskabsloven, kommunestyrelsesloven og lov om virksomhedsoverdragelse. Beredskabsloven danner baggrund for det indholdsmæssige i beredskabet, kommunestyrelsesloven fastlægger rammerne for etablering af § 60-selskabet, mens lov om virksomhedsoverdragelse udstikker rammerne for overdragelse af medarbejdere fra de enkelte kommuner til det nye fælles beredskab.

Med baggrund i principbeslutningen om etablering af § 60-selskabet er der udarbejdet vedtægter for det kommende interessentskab Nordjyllands Beredskab I/S, som kommunalbestyrelserne i de 11 kommuner skal tage stilling til. Borgmesterkredsen behandler endvidere sagen på et møde den 30. oktober 2015. Bemærkninger fra Borgmesterkredsen vil dermed foreligge til kommunalbestyrelsernes endelige behandling. Endvidere forelægges sagen på KKR-møde den 20. november 2015.

Interessenter og ejerforhold

Interessenterne i § 60-selskabet pr. 1. januar 2016 er de 11 kommuner.

De enkelte interessentkommuners ejerandele fastsættes forholdsmæssigt på baggrund af de enkelte interessentkommuners befolkningstal pr. 1. januar 2015. Ejerandelene vil alene blive revideret i forbindelse med interessenters udtræden eller ved selskabets opløsning.

Organisering

Bestyrelsen, som udgøres af den fælles beredskabskommission, er interessentskabets øverste myndighed. Bestyrelsen/den fælles beredskabskommission sammensættes i overensstemmelse med beredskabslovens til enhver tid gældende regler herom. Der udpeges én politisk repræsentant for hver af de 11 interessentkommuner til bestyrelsen/beredskabskommissionen.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år af gangen, og valgperioden følger den kommunale valgperiode, idet første valgperiode dog løber fra vedtægternes ikrafttræden til den 31. december 2017.

Sager, der behandles af bestyrelsen, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

Herudover er der dog en række sager, der kun kan afgøres med alle interessenters godkendelse. Det drejer sig om vedtægtsændringer, opløsning af interessentskabet, fælles plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet, udlicitering af hele eller væsentlige dele af redningsberedskabet, som ikke tidligere har været udliciteret samt ændring af den fastsatte omkostningsfordelingsnøgle.

Der anbefales nedsat en dialoggruppe til at sikre beredskabets dialog med forskellige eksterne interessenter herunder frivillige, politiet og medarbejderrepræsentanter.

Økonomi

I forbindelse med sammenlægningen af de kommunale beredskaber reduceres det samlede bloktilskud med 75 mio. kr. i 2016, svarende til et besparelseskrav på 7,5 mio. kr. for det nye nordjyske beredskab.

Modellen for finansiering i det nye beredskab er opdelt i følgende faser:

Fase 1 (1. januar 2016-31. december 2017)

Frem til ikrafttræden af en ny, fælles beredskabsplan pr. 1. januar 2018, vil omkostningerne til varetagelse af beredskabet i de enkelte interessentkommuner i vidt omfang være bestemt af kommunernes eksisterende planer for risikobaseret dimensionering. Det følger heraf, at omkostningerne således kan variere fra kommune til kommune.

Det foreslås derfor, at omkostningsfordelingen i Fase 1 sker således, at hver enkelt interessentkommune betaler de faktiske omkostninger, som er forbundet med interessentskabets varetagelse af beredskabet i den pågældende kommune.

Der kan i denne forbindelse pr. 1. januar 2016 tages udgangspunkt i de for 2014 udarbejdede budgetter for de enkelte kommuner, men således, at der sker efterfølgende regulering over en refusionsopgørelse, såfremt de faktiske omkostninger afviger herfra.

Fase 2 (1. januar 2018- )

Såfremt det er muligt, gennemføres pr. 1. januar 2018 en omkostningsfordeling, der er baseret på en ens pris pr. indbygger, eventuelt korrigeret for eventuelle differencer i serviceniveau i de enkelte interessentkommuner.

De 11 interessentkommuner overdrager deres eksisterende materiel, kontrakter mv., der vedrører kerneopgaven, bortset fra bygninger, som bliver i kommunerne. I det omfang beredskabets operative del skal have råderet over bygninger, hvor der ikke i dag betales leje, fastsættes en leje ud fra markedsprincipper.

Øvrige serviceopgaver, der i dag udføres af beredskabet, overdrages med mandskab og materiel til det nye beredskab, med en betaling svarende til det hidtidige budget. Kommuner, der i dag får løst sådanne opgaver, er forpligtet til at lade beredskabet løse disse i en to-årig periode – og beredskabet er forpligtet til at løse disse i toårs-perioden med mindre andet aftales.

Der udarbejdes en åbningsbalance for de 11 interessentkommuners aktiver og passiver.

Ved udtræden af interessentskabet har den pågældende interessent krav på en forholdsmæssig andel af interessentskabets nettoformue, svarende til interessentens ejerandel, med tillæg eller fradrag af interessentens positive eller negative udligningskonto. Hvis nettoformuen er negativ er den udtrædende interessent forpligtet til kontant at indbetale et beløb til interessentskabet svarende til interessentens andel af den negative nettoformue med tillæg eller fradrag af interessentens negative eller positive udligningskonto.

Det videre forløb

Vedtægterne for det nye § 60-selskab Nordjyllands Beredskab I/S skal efter godkendelse i interessentkommunerne fremsendes til godkendelse hos Statsforvaltningen.

Vedtægterne skal træde i kraft pr. 1. januar 2016.

Borgmestergruppen indstiller,

 • atder per 1. januar 2016 stiftes et § 60-selskab, der omfatter de 11 deltagende kommuner, til varetagelse af beredskabsopgaverne,
 • atejerandele er i forhold til indbyggerantal i interessentkommunerne pr. 1. januar 2015,
 • atvedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S godkendes,
 • at der ikke nedsættes et forretningsudvalg i denne valgperiode,
 • atkommunens repræsentant udpeges til bestyrelsen/beredskabskommission,
 • atåbningsbalancens værdiansættelse og ejerandeleopgørelse godkendes, og
 • atøvrige serviceopgaver, der i dag løses af beredskabet, overdrages med mandskab og materiel til det nye beredskab i en to-årig periode, med en betaling svarende til det hidtidige budget.
Indstilling

Beredskabskommissionen, 2. november 2015, pkt. 3:

Beredskabskommissionen anbefaler, at vedtægterne godkendes.

Daniel Urbaniak var fraværende.

Økonomiudvalget, 11. november 2015, pkt. 11:

Indstilles godkendt.

Borgmesteren indstilles som bestyrelsesrepræsentant.

Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:
Ole Bruun (Helle Jørlev mødt)
Lene Hansen
Bettina Nielsen
Svend Erik Trudslev (Jan Thaibert mødt)
Knud L. Pedersen (Klaus R. Klæstrup mødt)

Bilag

Til toppen


11. Strategi- og handlingsplan for Business Region North Denmark


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Bestyrelsen for Business Region North fremsender til Byrådets orientering Strategi- og Handlingsplan 2015-2016 for BRN – Business Region North Denmark.

Sagsfremstilling

De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland etablerede pr. 1. januar 2015 et nyt samarbejde: Business Region North Denmark – fælles om vækst og udvikling. Formålet med samarbejdet er ved fælles indsats at fastholde og udvikle væksten i Nordjylland og understøtte fremtidig jobskabelse.

Business Region North Denmark – BRN – er kommet godt fra start med stor synlighed både lokalt/regionalt og nationalt og højt aktivitetsniveau. Bestyrelsen for BRN har i juni 2015 godkendt Strategi- og handlingsplan 2015-2016 som ramme for aktiviteterne de kommende år. Planen findes her.

Planen er opbygget med et indledende og afsluttende opslag med generel information samt ét opslag for hvert af de fem indsatsområder i BRN:

- Erhvervsudvikling og jobskabelse

- Turisme

- Kvalificeret arbejdskraft

- Infrastruktur

- Internationalt samarbejde

For hvert indsatsområde beskrives potentialer, udfordringer og mål for indsatsen på venstre side og konkrete temaer på højre side. Strategi- og handlingsplanen bliver således en kommunikationsplatform for de indsatsområder og temaer, som har været i fokus fra start ved etablering af BRN.

Den konkrete indsats i form af projekter mv. beskrives løbende i et projektkatalog. Kataloget findes her. Udvikling af initiativer til projektkataloget sker i tæt samarbejde mellem kommuner/Region og Erhvervsforum med inddragelse af relevante partnere.

BRN kan følges på hjemmesiden og på LinkedIn/BRN

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 11. november 2015, pkt. 12:

Indstilles taget til efterretning.

Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:
Ole Bruun (Helle Jørlev mødt)
Lene Hansen
Bettina Nielsen
Svend Erik Trudslev (Jan Thaibert mødt)
Knud L. Pedersen (Klaus R. Klæstrup mødt)

Bilag

Til toppen


12. Forslag til byrådsbeslutning fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe


Resume

Sagsforløb: BS/BY

Drøftelse af forslag fra den konservative byrådsgruppe om henvendelse til undervisningsministeren til drøftelse i Børne og Skoleudvalget.

Byrådsmedlem Line Vanggaard Pedersen har begæret sagen i Byrådet.

Sagsfremstilling

Forslag til byrådsbeslutning fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe:

Fælles brev fra Byrådet til børne- og undervisningsminister Ellen Trane Nørby med ansøgning om dispensation fra den understøttende undervisning og de tvungne lektiecaféer i folkeskolen.

Formål: At afkorte de skoledage, der efter Det Konservative Folkepartis vurdering er blevet for lange.

Baggrund: Konsekvenserne af skolereformen begynder at vise sig. Ifølge en undersøgelse fra Gallup ved slutningen af sidste skoleår mener 44 % af forældre ikke, at den understøttende undervisning sikrer, at deres barn lærer mere.

Det Konservative Folkeparti foreslår derfor, at der sendes et brev til ministeren som et led i at arbejde for dispensation for disse dele af skolereformen. Det vil give mere frihed til den enkelte skole i forhold til at tilrettelægge skoledage, så de lokale skoler i Brønderslev Kommune får mere frihed og selvbestemmelse.

Det Konservative Folkeparti har tillid til, at skoleledere og lærere kan administrere mere frihed og selvbestemmelse til glæde for eget arbejdsmiljø og især børnenes faglighed og fritid. Det Konservative Folkeparti mener, at en dispensation til ovenstående vil gavne eleverne.

Timerne kan erstattes af reel undervisning eller give eleverne kortere skoledage, men med mere faglighed. Det gør eleverne mere friske til indlæring i undervisningstimerne og giver mulighed for at bibeholde fritidsaktiviteter.

Byrådet, 16. september 2015, pkt. 8:

Fagudvalget anmodes om at drøfte emnet.

Gitte Krogh var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 3. november 2015:

Den konservative byrådsgruppe ønsker, at Børne og Skoleudvalget drøfter skolebestyrelsens og skoleledelsens mulighed for selv at kunne planlægge skoleåret med eller uden understøttende undervisning og lektiecafé. Af bilag fremgår oversigt over skoledagens sammensætning, herunder timer til understøttende undervisning og lektiecafé.

Personale

Forslagets gennemførelse vil kunne medføre personalereduktioner.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 3. november 2015, pkt. 9:

Udvalget ønsker ikke at søge dispensation i henhold til forslaget.

Line Vanggaard Pedersen ønsker sagen behandlet i Byrådet.

Lars Bisgaard var fraværende.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalgets beslutning godkendt efter følgende afstemning:

For at afsende dispensationsansøgning: 4 (C,O og Ø)

Imod at afsende dispensationsansøgning: 21

Fraværende:
Ole Bruun (Helle Jørlev mødt)
Lene Hansen
Bettina Nielsen
Svend Erik Trudslev (Jan Thaibert mødt)
Knud L. Pedersen (Klaus R. Klæstrup mødt)

Bilag

Til toppen


13. Valg af bestyrelsesmedlem til Nygaardfonden


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at udpege en kommunal repræsentant til bestyrelsen for Nygaardfonden.

Sagsfremstilling

Hagbard Andersen, Stengården 63, har i testamente af 18. november 1989 opretet et notartestamente, hvoraf der oprettes en fond: "Nygaardfonden" - mindefond for Agnes og Hagbard Andersen.

Hagbard Andersen afgik ved døden den 24. september 2015, hvorefter testamentets bestemmelser træder i kraft.

Fonden ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer, heraf en repræsentant udpeget af Brønderslev Byråd.

Repræsentanten skal have interesse i lokalsamfundet Thorup og i kulturelle og historiske aktiviteter.

Fondens årlige provenu skal uddeles til aktiviteter i lokalområdet Thorup.

Personale

Ingen.

Beslutning

Mikael Klitgaard udpeget.

Fraværende:
Ole Bruun (Helle Jørlev mødt)
Lene Hansen
Bettina Nielsen
Svend Erik Trudslev (Jan Thaibert mødt)
Knud L. Pedersen (Klaus R. Klæstrup mødt)

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Borgermøde om asylcenter i Dronninglund.

Fraværende:

Ole Bruun (Helle Jørlev mødt)
Lene Hansen
Bettina Nielsen
Svend Erik Trudslev (Jan Thaibert mødt)
Knud L. Pedersen (Klaus R. Klæstrup mødt)

Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 19. november 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach