Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 27. januar 2016
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Ole Bruun

Steen Søgaard Petersen

Hans Chr. Holst

Bettina Nielsen

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Ole Bruun, Steen Søgaard Petersen, Hans Chr. Holst og Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende, at 1. stedfortræder på liste V, Jan Thaibert, indkaldes til Byrådets møde som følge af afbud fra Hans Chr. Holst pga. ferie.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Der er til dette byrådsmøde afbud fra Hans Chr. Holst pga. ferie.

Første stedfortræder på liste V, Jan Thaibert er derfor indkaldt til Byrådets møde og tiltræder byrådsmødet umiddelbart efter Byrådets godkendelse af indkaldelsen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun, Steen Søgaard Petersen, Hans Chr. Holst og Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
 • Er der hold i påstanden om forhøjet sygefravær fra børnene som følge af skolereform? (Lene Hansen)
 • Er Fertilitetsklinikken i Dronninglund på vej til Aalborg? Er mulighederne for anvendelse af Sundhedshus i Brønderslev undersøgt? (Karsten Frederiksen)

Fraværende:

Ole Bruun

Steen Søgaard Petersen

Hans Chr. Holst (Jan Thaibert mødt)

Bettina Nielsen.

Til toppen


5. Videreførelse af Det Lokale Arbejdsmarkedsforum i 2016


Resume

Sagsforløb: LAF/BE/ØK/BY

Med beskæftigelsesreformen blev Det Lokale Beskæftigelsesråd nedlagt. Økonomiudvalget besluttede i møde den 12. november 2014, på baggrund af indstilling fra Beskæftigelsesudvalget, at der i Brønderslev Kommune skulle oprettes et Lokalt Arbejdsmarkedsforum (LAF) for at sikre, at arbejdsmarkedets parter og andre interessenter også fremadrettet bliver inddraget i beskæftigelsesindsatsen lokalt.

Det blev ligeledes besluttet, at LAF skal bestå af de samme organisationer som Det Lokale Beskæftigelsesråd, og der skal afholdes 4 møder i 2015, og at det ved udgangen af 2015 skal vurderes, hvorvidt forummet skal fortsætte i 2016 samt i hvilken form.

Formandsskabet for LAF vurderer, at det er vigtigt fortsat at have partsinddragelse i den lokale beskæftigelsesindsats, og at LAF derfor bør videreføres.

Byrådet bedes godkende, at LAF videreføres i den resterende del af byrådsperioden.

Sagsfremstilling

Sammensætning af LAF

LAF består af repræsentanter fra DA, LO, 3F (A-kassesamarbejdet), integrationsrådet og Dansk Handicaporganisation.

Formanden for LAF er formand for Beskæftigelsesudvalget, Eskild Sloth Andersen.

Møder afholdt i 2015

Der har indtil videre været afholdt 3 møder i 2015, møderne har været rammesat omkring aktuelle beskæftigelsespolitiske temaer. Af nedenstående oversigt fremgår temaerne for møderne.

 • Møde den 10. marts 2015: Tema om beskæftigelsesreformen
 • Møde den 9. juni 2015: Tema om unge og uddannelse samt erhvervsskolereformen – oplæg fra EUC Nord om erhvervsskolereformen.
 • Møde den 15. september 2015: Tema om samarbejdet med virksomhederne – møde afholdt på PN beslag med rundvisning og efterfølgende oplæg fra PN beslag om virksomhedens aktuelle udfordringer.
 • Møde den 8. december 2015: Tema om beskæftigelsesindsatsen for integrationsborgere.

Foruden ovenstående har LAF også deltaget i tværkommunal temadag, som Hjørring Kommune afholdt den 19. november 2015.

Videreførelse af LAF i 2016 og 2017

LAF foreslog på mødet den 8. december 2015, at LAF videreføres i den resteredne del af byrådsperioden. Omkring konkrete beskæftigelsespolitiske temaer dog ønskes det, at indholdet i møderne er mere debatskabende.

Møderne afholdes i 2016 på følgende tidspunkter:

 • Tirsdag 29. marts 2016, kl. 14:00
 • Tirsdag 14. juni 2016, kl. 15:00
 • Tværkommunalt arrangement forventes afholdt i løbet af efteråret 2016
 • Tirsdag 6. december 2016, kl. 15:00.

Fagenheden for Beskæftigelse har opdateret kommissoriet for LAF, så dette er gældende for 2016 og 2017. Kommissoriet er medsendt som bilag. Ved udgangen af 2017 skal det politisk behandles hvorvidt forummet skal videreføres.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender, at LAF videreføres i den resterende del af byrådsperioden.

Personale

Ingen.

Indstilling

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum, 8. december 2015, pkt. 2:

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum foreslår, at:

 • LAF fortsætter byrådsperioden ud. Derfor indstilles en forlængelse af Det Lokale Arbejdsmarkedsforum på 2 år.
 • Det første møde i 2016 afholdes tirsdag den 29. marts 2016 kl. 14:00.

Esben Slot, Jacob Bøhme Christensen, David Nordstrøm og Jens Baadsgaard var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget, 11. januar 2016, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Bettina Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalget, 20. januar 2016, pkt. 18:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ole Bruun

Steen Søgaard Petersen

Hans Chr. Holst (Jan Thaibert mødt)

Bettina Nielsen.

Bilag

Til toppen


6. Opførelse af 34 almene familieboliger i Valdemarshaven, Brønderslev - Skema C


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet har på møde den 30. oktober 2013 godkendt skema A og den 29. januar 2014 skema B for opførelse af 34 almene familieboliger i Valdemarshaven, Brønderslev.

Byggeriet er nu afsluttet, og nu fremsendes byggeregnskab (skema C) til godkendelse.

Byrådet anmodes om at godkende skema C med en udgift til grundkapital på5.945.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 22. december 2010 godkendt skema A og den 21. september 2011 skema B for opførelse af 34 almene familieboliger, i Valdemarshaven, Brønderslev.

Byggeriet er nu afsluttet, og nu fremsendes byggeregnskab (skema C) til godkendelse.

Det endelige byggeregnskab for boligerne ser således ud:

Skema B

Skema C

Grundudgifter i alt

16.513.000 kr.

16.513.000 kr.

Entrepriseudgifter i alt

37.473.000 kr.

38.516.000 kr.

Omkostninger i alt

4.845.000 kr.

3.797.000 kr.

Gebyr i alt

865.000 kr.

870.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

59.696.000 kr.

59.450.000 kr.

Finansiering:

Skema B

Skema C

Realkredit (91%)

52.532.000 kr.

52.316.000 kr.

Grundkapital (7%)

5.970.000 kr.

5.945.000 kr.

Beboerindskud (2%)

1.194.000 kr.

1.189.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

59.696.000 kr.*

59.450.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender skema C med en udgift til grundkapital på 5.945.000 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

Der blev i budget 2014 afsat 6.0 mio. kr. til projektet. Efterfølgende godkendte Byrådet skema B og meddelte samtidig en bevilling på 5.970.000 kr. Det endelige byggeregnskab (skema C) viser således en samlet mindreudgift for kommunen på 25.000 kr.

Indstilling

Økonomiudvalget, 20. januar 2016, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ole Bruun

Steen Søgaard Petersen

Hans Chr. Holst (Jan Thaibert mødt)

Bettina Nielsen.

Bilag

Til toppen


7. Takster 2016 - vand og spildevand Brønderslev Forsyning


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Bestyrelserne for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S har den 25. november 2015 fremsendt takster for 2016 for vand og spildevand til kommunens godkendelse. Byrådet skal godkende taksterne ud fra en legalitetskontrol, hvilket vil sige, at Byrådet skal påse, at de foreslåede takster opfylder den gældende lovgivning, herunder det af Forsyningssekretariatet fastsatte prisloft.

Sagsfremstilling

I henhold til Vandforsyningsloven og Lov om betalingsregler for spildevand fastsætter vand- og spildevandsforsyningsselskaberne årligt taksten for vand og spildevand under overholdelse af det af Forsyningssekretariatet udmeldte prisloft. Prisloftet fastsættes på baggrund af forskellige faktorer og har til formål at sikre, at forsyningerne drives så effektivt som muligt. Taksterne skal i følge loven godkendes af kommunalbestyrelsen.

Bestyrelsen for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S har på møde den 17. november 2015 godkendt budget og besluttet at indstille følgende takster for 2016 til godkendelse:

Vand:

Bestyrelsen har i forbindelse med takster for 2016 i lighed med foregående år besluttet at differentiere taksten for storforbrugere med et forbrug af vand over 2.500 m3.

Vandtakst pr. m3

7,15 kr

+ afgifter til staten pr. m

6,25 kr

I alt pr. m3 ekskl. moms

13,40 kr

I alt pr. m3 inkl. moms

16,75 kr

Taksten inkl. moms er faldet med 2,66 kr i forhold til 2015.

Vandtakst pr. m3 for det forbrug, der ligger over 2500 m3

5,15 kr

+ afgifter til staten pr. m3

6,25 kr

I alt pr. m3 ekskl. moms

11,40 kr

I alt pr. m3 inkl. moms

14,25 kr

Taksten inkl. moms er faldet med 1,41 kr i forhold til 2015.

Målerbidrag ved målerstørrelse til og med Q3 4,0 m3

550,00 kr

+ moms i alt pr. måler

687,50 kr

Målerbidrag ved målerstørrelse over Q3 4,0 m3

1.200,00 kr

+ moms i alt pr. måler

1.500,00 kr

Målerbidraget er således det samme som i 2015.

Tilslutningsbidrag for parcelhuse, rækkehuse og lign. - standardbidrag

10.400 kr

+ moms i alt

13.000 kr

Tilslutningsbidraget er således det samme som i 2015.

Brønderslev Forsyning har sammen med ansøgningen om godkendelse af takster fremsendt Forsyningssekretariatets afgørelse vedr. prisloft for 2016 for Brønderslev Vand A/S. Det fremgår heraf, at prisloftet for vandtaksten er fastsat til 16,59 kr inkl. afgift til staten men ekskl. moms. Inkl. moms bliver prisloftet 20,74 kr og den af bestyrelsen vedtagne takst ligger altså betydeligt under prisloftet.

Spildevand:

Vandafledningsbidrag pr. m3

33,56 kr

+ moms i alt pr. m3

41,95 kr

Taksten er den samme som i 2015.

Taksten på tilslutningsbidrag er lovreguleret og reguleres i henhold til reguleringsindeks.

Standardbidrag - tilslutning af spildevand og regnvand inkl. moms

61.472 kr

Standardbidrag - kun tilslutning af spildevand

36.884 kr

Bidragene er steget med henholdsvis 551 kr og 331 kr.

Brønderslev Forsyning har sammen med ansøgningen om godkendelse af takster fremsendt Forsyningssekretariatets afgørelse vedr. prisloft for 2016 for Brønderslev Spildevand A/S. Det fremgår heraf, at prisloftet for vandafledningsbidraget er fastsat til 40,97 kr ekskl. moms. Inkl. moms bliver prisloftet 51,21kr., og den af bestyrelsen vedtagne takst ligger altså betydeligt under prisloftet.

Brønderslev Forsynings ansøgning om takstgodkendelse samt kopi af Forsyningssekretariatets afgørelser og og en oversigt over takstudviklingen siden 2007 er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har gennemgået materialet og kan bekræfte, at gældende lovgivning og fastsatte prislofter er overholdt.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender de af forsyningsbestyrelserne godkendte takster for vand og spildevand.

Personale

Ingen

Økonomi

Ingen betydning for kommunens økonomi.

Indstilling

Økonomiudvalget, 20. januar 2016, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ole Bruun

Steen Søgaard Petersen

Hans Chr. Holst (Jan Thaibert mødt)

Bettina Nielsen.

Bilag

Til toppen


8. Frigivelse af rådighedsbeløb til tagrenovering


Resume

Sagsforløb:ØK/BY

Byrådet anmodes om, at frigive 350.000 kr. fra anlægspuljen 2016 til tagrenovering af Hedebo, Vestmanna Alle 8 i Brønderslev.

Sagsfremstilling

Den socialpsykiatriske boenhed Hedebo har i de sidste århaft problemer med fygesne ind på loftet. Selvom der er blevet skovlet sne væk, er smeltesne kommet ned gennem loftsbeklædningen. Konsekvensen kan være forrådnelse og skimmel i loftkonstruktionen.

Ved gennemgang af tagkonstruktionen ses manglende rygningsbånd ved kip, samtidigt er der en for stor afstand mellem kiplægte og rygningssten, hvor fygesne og regnvand kommer ind på loftet. Der ses også en del skader på tagfladen, hvor tagsten er knækket eller faldet ned pga. blæst.

Bygningsafdelingen foreslår udskiftning af kiplægte, så afstanden mellem tagbeklædningen og rygningssten mindskes, samtidigt monteres et rygningsbånd under rygningsstenen for på denne måde at forhindre, at slagregn og fygesne kommer ind på loftet.

På indersiden at tagkonstruktionen er undertaget ikke monteret korrekt. Undertaget er med årene kommet til at hænge, hvilket har resulteret i, at ventilationen i loftsrummet ikke er optimal. Undertaget skal derfor understøttes indefra.

Tagsten, der er beskadiget eller er faldet ned, skal udskiftes til nye.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 350.000 kr. til tagrenovering af Hedebo, Vestmanna Alle 8 i Brønderslev.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til Bygningsvedligeholdelse incl. AT-påbud er i 2016 på 7,2 mio. kr. Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Økonomiudvalget, 20. januar 2016, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ole Bruun

Steen Søgaard Petersen

Hans Chr. Holst (Jan Thaibert mødt)

Bettina Nielsen.

Bilag

Til toppen


9. Frigivelse af rådighedsbeløb til forbedringer på Heldagsskolen


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 184.000 kr. fra anlægspuljen 2016 til at udbedre AT-påbud vedrørende akustik i undervisningslokaler og kuldenedfald fra vinduer ved Heldagsskolen.

Sagsfremstilling

På baggrund af tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet har Brønderslev Kommune fået 2 påbud til udbedring.

Påbud vedr. akustisk regulering:

Virksomheden påbydes at sikre, at den akustiske regulering i undervisningslokalerne i kælderen er tilfredsstillende, så de ansatte ikke udsættes for en unødig støjpåvirkning, når de arbejder i rummene.

Bygningsafdelingen foreslår, at der bliver opsat lydabsorberende plader under loftet i de fra Arbejdstilsynet nævnte lokaler.

Påbud vedr. træk og kuldenedfald:

Virksomheden påbydes at sikre, at undervisningslokaler og opholdsrum i kælderen har en passende temperatur til det arbejde, de ansatte udfører og at generende træk og kuldenedfald undgås.

Bygningsafdelingen foreslår, at de gamle og dårligt isolerende jernvinder ved omklædning til gymnastiksalen udskiftes til nye vinduer.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 184.000 kr. til forbedring af akustikken i undervisningslokaler og kuldenedfald fra vinduer ved Heldagsskolen, Lærkevej 40 i Brønderslev.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til Bygningsvedligeholdelse incl. AT-påbud er i 2016 på 7,2 mio. kr. Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Økonomiudvalget, 20. januar 2016, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ole Bruun

Steen Søgaard Petersen

Hans Chr. Holst (Jan Thaibert mødt)

Bettina Nielsen.

Til toppen


10. Ansøgning: Feedback Informed Treatment (FIT) til Hegely


Resume

Sagsforløb: DF/FL/ØK/BY

Byrådet anmodes om frigivelse af 88.000 kr. fra Digitaliseringspuljen til finansiering af metoden Feedback Informed Treatment (FIT) som platform til effektiv skriftlig afrapportering af familiebehandlingsforløb.

Sagsfremstilling

Børn og Familieafdelingen, Hegely har sendt ansøgning til Digitaliseringsforum om implementering af ny arbejdsmetode kaldet FIT (Feedback Informed Treatment) i bestræbelserne på at effektivisere indsatsen for både borgere og medarbejdere.

Udgangspunktet for ansøgningen er et ønske om, at implementerer FIT i Hegely. Metoden forudsætter, at hver medarbejder via bærbar pc anvender evalueringsskemaer ORS (The Outcome Rating Scale) og SRS (The Session Rating Scale). Via bærbar pc registreres den aktuelle indsats i mødet med borgeren og tilrettelæggelse af behandlingen sker derved åbent og gennem dialog.

Formålet med FIT er at der via dialog og evaluering opleves en kvalitetssikring af behandlingsindsatsen. Det er behandleren der i mødet med borgeren sætter fokus på effekten af indsatsen.

Forventet gevinstrealisering:

 • Når FIT er fuldt implementeret vil ventelisten til forløb i Familiehuset Hegely kunne nedbringes, anslået vil ventetiden kunne nedbringes fra i dag gennemsnitlig 5 måneder til gennemsnitlig 2 måneder.
 • Når FIT er fuldt implementeret vil der kunne hjemtages flere opgaver og findes billigere, mere målrettede og kvalitative løsninger.
 • Når FIT er fuldt implementeret vil der kunne blive større bredde og fleksibilitet i Familiehuset Hegelys tilbudsvifte og der vil kunne blive frigivet personaleressourcer til at yde en tidligere og mere forebyggende indsats.

Der ansøges om midler til anskaffelse og implementering af FIT, på 107.500 kr. Digitaliseringsforum anbefaler, at der ikke ydes tilskud til hardware på 19.500 kr.

Forretningsledelsen anbefaler, at der frigives 88.000 kr. fra Digitaliseringspuljen til implementering af FIT (Feedback Informed Treatment).

Børne og Skoleudvalget er orienteret om sagen på udvalgets møde, den 12. januar 2016.

Økonomi

Der er afsat 4 mio. kr. til Velfærdsteknologi og digitalisering i budget 2016 på anlægsbudgettet. Herudover forventes der er overskud i 2015 på ca. 560.000 kr.

Bevilges beløbet på 88.000 kr., er der 4.472.000 kr. tilbage af puljen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 20. januar 2016, pkt. 11:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ole Bruun

Steen Søgaard Petersen

Hans Chr. Holst (Jan Thaibert mødt)

Bettina Nielsen.

Bilag

Til toppen


11. Optimering af tilsynet med de private børnepassere


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Drøftelse af forslag til optimering af tilsynet med de private børnepassere.

Børne- og Skoleudvalget har ønsket sagen behandlet i Byrådet.

Sagsfremstilling

Med baggrund i en stigning i antallet af private børnepassere og et ønske om et mere fokuseret tilsyn med det enkelte barn har Fagenheden for Børn og Kultur udarbejdet forslag til optimering af tilsynet med de private børnepassere.

Børne- og Skoleudvalget fastsatte i 2008 en ramme på 300 timer årligt til godkendelse og tilsyn med private børnepassere. Tilsynet omfattede kontrol med antallet af børn, kontrakter og overholdelse af godkendelsesgrundlag.

Rammen for tilsynet er ikke blevet reguleret siden 2008.

Antallet af private børnepassere er steget fra 30 i 2008 til 42 i november 2015 og på den baggrund har Fagenheden for Børn og Kultur udarbejdet forslag til en optimering af tilsynet fra 300 timer årligt til 1924 timer årligt.

Dette vil udover kontrol med antallet af børn, kontrakter og overholdelse af godkendelsesgrundlag også muliggøre et tilsyn om det enkelte barns udvikling, læring og trivsel.

Opgaven vedrørende optimering af tilsynet i forhold til de private børnepassere vil kunne varetages af tilsynsførende pædagoger i den kommunale dagpleje, idet tilsynsopgaven her er reduceret som følge af det faldende børnetal.Såfremt opgaven ikke varetages vil dagplejens lønbudget blive nedjusteret svarende til 1624 timer.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at forslag om optimering af tilsynet med de private børnepassere godkendes.

Børne- og Skoleudvalget, 1. december 2015, pkt. 4:

Udvalget ønsker en konkretisering på indhold og kroner både for det kommunale og privat tilbud.

Sagen behandles igen på januarmødet.

Bettina Nielsen og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 12. januar 2016:

Der er udarbejdet notat om indhold og økonomi vedrørende tilsyn i den kommunale dagpleje og i forhold til private børnepassere.

Personale

Ingen.

Økonomi

Udgiften til optimering af tilsynet i forhold til de private børnepassere med 1.624 timer kan holdes indenfor dagplejens budget.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 12. januar 2016, pkt. 4:

Udvalget ønsker sagen behandlet i Byrådet.

Bettina Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalget, 20. januar 2016, pkt. 20:

Økonomiudvalget kan ikke anbefale udvidelsen af tilsynet.

Bendt Danielsen anbefaler udvidelse til 420 timer.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Tilsyn ændres ikke efter følgende afstemninger:

For at sende sagen tilbage til udvalg

For: 10 (A+J) Imod 14

For at hæve timetal til 420

For 1 (J)

Imod: 15 (F, V, O, C)

Hverken for eller imod: 8

Fraværende:

Ole Bruun

Steen Søgaard Petersen

Hans Chr. Holst (Jan Thaibert mødt)

Bettina Nielsen.

Bilag

Til toppen


12. Udpegning af medlemmer til Kunstfonden


Resume

Sagsforløb: FK/BY

Byrådet skal vælge medlem til Kunstfonden af Byrådets midte.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 16. december 2015 reviderede vedtægter for Kunstfonden.

Vedtægtens § 4, stk. 1 siger: "Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer: Formand for Fritids- og Kulturudvalget, et medlem udpeget af Byrådets midte, 2 medlemmer udpeget af Fritids- og Kulturudvalget efter indstilling af Fagenheden for Børn og Kultur, hvoraf mindst 1 medlem skal være udøvende kunstner, 2 repræsentanter fra Fagenheden for Børn og Kultur (direktør og chef).

Bestyrelsens funktionsperiode er sammenfaldende med byrådsperioden".

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at John Laursen og Dorte Stiller udpeges til Kunstfondens bestyrelse for den resterende del af byrådsperioden (2016 og 2017).

Byrådet skal jf. § 4, stk. 1 vælge et medlem udpeget af Byrådets midte.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 14. januar 2016, pkt. 3:

Fagenhedens forslag godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Beslutning

Eskild Sloth Andersen.

Fraværende:

Ole Bruun

Steen Søgaard Petersen

Hans Chr. Holst (Jan Thaibert mødt)

Bettina Nielsen.

Bilag

Til toppen


13. Godkendelse af suppleant i Handicaprådet


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om godkendelse af valg af ny suppleant i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Asger Deth Jensen har meddelt, at han ønsker at fratræde som suppleant for Flemming Vejrum til Handicaprådet for resten af valgperioden 2014-2017.

Danske Handicaporganisationer, Brønderslev Afdeling, har indstillet

Else Nørnberg, Teglsøparken 11, 9700 Brønderslev, som ny suppleant.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ole Bruun

Steen Søgaard Petersen

Hans Chr. Holst (Jan Thaibert mødt)

Bettina Nielsen.

Til toppen


14. Takkekort


Resume

Sagsforløb: BY

Lis og Erling Jensen - Diamantbryllup.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ole Bruun

Steen Søgaard Petersen

Hans Chr. Holst (Jan Thaibert mødt)

Bettina Nielsen.

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning
 • KLs nøgletalspublikation

Fraværende:

Ole Bruun

Steen Søgaard Petersen

Hans Chr. Holst (Jan Thaibert mødt)

Bettina Nielsen.

Til toppen


16. Lukket punkt: Behandling af forbedringsforslag


Til toppen


17. Lukket punkt: Personalesag


Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ole Bruun

Steen Søgaard Petersen

Hans Chr. Holst (Jan Thaibert mødt)

Betina Nielsen.

Til toppen


18. Lukket punkt: Orientering


Beslutning
 • KL, repræsentantskabsmøde
 • Drøftelse af præcedens for tilbagesendelse af sager til fagudvalg

Fraværende:

Ole Bruun

Steen Søgaard Petersen

Hans Chr. Holst (Jan Thaibert mødt)

Betina Nielsen.

Til toppen

Opdateret 28. januar 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach