Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 22. juni 2016
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Bettina Nielsen

Jens Andersen

Arne M. Jensen

Johs. Trudslev

Emma Svensson

Steen S. Petersen

Peter H.S. Kristensen

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Bettina Nielsen, Jens Andersen, Arne M. Jensen, Johs. Trudslev, Emma Svensson, Steen S. Petersen og Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende indkaldelse af følgende stedfortrædere:

1. stedfortræder på liste V, Jan Thaibert pga. afbud fra Jens Andersen (ferie)

1. stedfortræder på liste A, Carsten Møller Nielsen pga. afbud fra Arne M. Jensen (arbejde)

2. stedfortræder på liste A, Adnan Jedon pga. afbud fra Peter H. S. Kristensen (arbejde)

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Der er til dette byrådsmøde afbud fra Jens Andersen pga. ferie og fra Arne M. Jensen og Peter H. S. Kristensen, begge pga. arbejde.

1. stedfortræder på liste V, Jan Thaibert samt 1. og 2. stedfortræder på liste A, Carsten Møller Nielsen og Adnan Jedon er derfor indkaldt til Byrådets møde og tiltræder byrådsmødet umiddelbart efter Byrådets godkendelse af indkaldelsen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Kurt Kristensen plus ovennævnte er godkendt.

Bettina Nielsen, Jens Andersen, Arne M. Jensen, Johs. Trudslev, Emma Svensson, Steen S. Petersen og Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Ingen.

Bettina Nielsen, Jens Andersen, Arne M. Jensen, Johs. Trudslev, Emma Svensson, Steen S. Petersen og Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


5. Frigivelse af beløb fra Digitaliseringspuljen


Resume

Sagsforløb: DF/FL/ÆO/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af 95.000 kr. fra digitaliseringspuljen til at indkøbe og implementere én Melvin – en bukse af- og påtagningsrobot.

Endvidere anmodes om stillingtagen til frigivelse af rammebeløb på 0,5 mio. kr. til finansiering af mindre projekter.

Sagsfremstilling

Ældreområdet har øget sit fokus på velfærdsteknologi og har bl.a. nedsat en gruppe, hvis formål er konstant at holde fokus på området, afsøge borgernes og medarbejdernes behov for velfærdsteknologi, holde sig opdaterede på markedet og implementere tiltag, der kan forbedre hverdagen enten for borgeren, medarbejderne eller som medfører en økonomisk gevinst, men ikke går på kompromis med den ydelse, der leveres. Dette er bl.a. årsagen til, der er implementeret skylle-tørre toiletter på plejecentret Støberiet samt i flere borgeres eget hjem. Borgerne har hermed selv kunne klare den personlige og intime situation, der er forbundet med at gå på toilettet. Der findes dog borgere, der også ønsker at blive selvhjulpne i forbindelse med toiletbesøget, men som stadig har brug for hjælp til at få bukserne ned og op og det er hos disse borgere, at Melvin kan gøre en forskel. Det var bl.a. med dette udgangspunkt, at Aalborg Kommune indledte et samarbejde med LT Automation og efter adskillige snakke, afprøvninger og tilbagemeldinger sammen fik udviklet Melvin.

Formålet er at øge borgerens selvstændighedsfølelse/livskvalitet, reducere forbruget af SOSU-medarbejdere i forbindelse med toiletbesøg samt reducere forbruget af bleer.

Der er estimeret, hvor lang tid et toiletbesøg i gennemsnit tager (tiden er sat til 7,5 min.). Den gevinst, der opnås ved at implementere Melvin, er vanskelig at høste, da det visiterede toiletbesøg ikke blot kan fjernes fra borgeren– netop fordi det er en del af en pakke. Der ligger i forvejen en besparelse på Ældreområdet indenfor velfærdsteknologien og den gevinst, der opnås via Melvin, skal dermed medregnes om en del af den samlede besparelse på Ældreområdet og dermed ikke høstes igen. Det er muligt, at Brønderslev Kommune på sigt skal lave en ny pakke til borgere i denne kategori, men dette er ikke muligt på nuværende tidspunkt og heller ikke i forbindelse med indkøb af én robot. Men det er bestemt en mulighed, Brønderslev Kommune kan overveje.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender frigivelse af 95.000 kr. fra digitaliseringspuljen til en bukse af- og påtagningsrobot.

Personale

Alt andet lige vil indførsel af velfærdsteknologi betyde et mindre personalebehov. Der er dog behov for at høste konkrete erfaringer, inden det reducerede personalebehov kan opgøres endeligt.

Økonomi

Der er afsat 4 mio. kr. til Velfærdsteknologi og digitalisering i budget 2016 på anlægsbudgettet.

Herudover er der en restbevilling fra 2015 på 561.352 kr. Det vil sige, at puljen i 2016 i alt er på 4.561.352 kr.

Der er tidligere bevilget 488.000 kr. af puljen i 2016.

Bevilges beløbene på 95.000 kr. og 500.000 kr. er der 3.478.352 kr. tilbage af puljen.

Indstilling

Beslutning i Digitaliseringsforum den 4. maj 2016:

Digitaliseringsforum anbefaler, at der frigives 95.000 kr. til indkøb af Melvin (Hardware)

Lisbeth Jensen, Mads Hurley og Henrik Hugo Pedersen var fraværende.

Forretningsledelsen, 24. maj 2016, pkt. 7:

Anbefales.

Ældreomsorgsudvalget, 8. juni 2016, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2016:

Kommunaldirektøren anbefaler, at Byrådet frigiver 0,5 mio. kr. fra Digitaliseringspuljen til finansiering af mindre projekter og anskaffelser indenfor digitaliserings- og velfærdsteknologi (max. 150.000 kr. pr. projekt)/anskaffelse).

Forretningsledelsen er ansvarlige for forbruget af denne pulje.

Økonomiudvalget, 15. juni 2016, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Der fremsendes periodevis oversigter til Økonomiudvalget.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bettina Nielsen, Jens Andersen, Arne M. Jensen, Johs. Trudslev, Emma Svensson, Steen S. Petersen og Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Anlægspuljen 2016 - Fritids- og Kulturområdet


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget har bevilget tilskud fra Anlægspuljen 2016 og anmoder om frigivelse af anlægsbevilling på 870.000 kr. hertil.

Sagsfremstilling

Der var ved ansøgningsfristen den 1. april 2016 indkommet 4 ansøgninger.

Det samlede beløb der ansøges om til Anlægspuljen 2016 er på i alt 1.238.750 kr.

Fagenheden for Børn- og Kultur forslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til de modtagne ansøgninger og ansøger om frigivelse af anlægsbevilling hertil.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægspuljen for Fritid- og Kulturudvalget er i 2016 på 1,00 mio. kr.. I regnskab 2015 er der dog et underskud på anlægspuljen på 74.164 kr., dette må forventes overført til 2016, således at puljen herefter kun er på 925.836 kr..

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 3. maj 2016, pkt. 7:

Udvalget besluttede i henhold til de fremsendte ansøgninger at bevilge:

Den Runde Pavillon 50.000 kr.

Brønderslev Idrætsforening 750.000 kr.

Brønderslev Golfklub 70.000 kr.

Udvalget anbefaler Fonden Hjallerup Ridecenter at søge om kommunal lånegaranti til de ønskede energiforbedringer.

Lars Bisgaard var fraværende.

Økonomiudvalget, 15. juni 2016, pkt. 8:

Indstilles frigivet under forudsætning af, at der fremsendes specifikationer inden byrådsmødet.

Arne M. Jensen og Lene Hansen indstiller frigivelse uden forudsætninger.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bettina Nielsen, Jens Andersen, Arne M. Jensen, Johs. Trudslev, Emma Svensson, Steen S. Petersen og Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Etablering af landsbypedel-ordning


Resume

Sagsforløb: FL/BE/TM/FK/ØK/BY

På baggrund af at Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Fritids- og Kulturudvalget har godkendt finansieringsmodel for landsbypedel-ordning i Brønderslev Kommune anmodes Byrådet om at godkende budgetomplaceringerne mellem politikområderne.

Sagsfremstilling

Fagenheden har Beskæftigelse har udarbejdet et forslag til etablering af en landsbypedel-ordning i Brønderslev Kommune.

Landsbypedellen foreslås at blive ansat på ordinære vilkår og forankret organisatorisk i Vej og Park.

De arbejdsopgaver og aftaler, som i dag eksisterer med De Grønne Områder under Fagenheden for Beskæftigelse, foreslås at flytte med landsbypedellen, herunder også de nuværende aftaler om nytteindsatspladser.

Derudover foreslås landsbypedel-ordningen at varetage praktiske og grønne opgaver, som i dag ikke varetages af frivillige eller kommunen. Det kan fx være:

 • Vedligeholdelse af foreningers materialer (flagstænger, klubhuse, borde/bænke mv.)
 • Pasning og vedligeholdelse af arealer, som kommunen ikke har ansvaret for - fx ved klubhuse
 • Rengøring af foreningers materiale/områder, som kommunen ikke har ansvaret for - klublokaler, toiletter mv.
 • "Handyman" for foreninger

Derudover kan varetagelse af praktisk-administrative opgaver for foreninger overvejes - fx indkøb, hjælp til klubblade, hjemmeside, arrangementer mv.

Det foreslås, at kommunens landsbyer derudover kan søge ind på opgaver via landsbypedel-ordningen.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at landsbypedel-ordningen også fungerer som praktiksted for ledige i Brønderslev Kommune. Målgruppen kan være kontanthjælpsmodtagere, integrationsborgere eller unge på uddannelseshjælp.

Det foreslås, at kommende seniorjobbere i kommunen øremærkes til landsbypedelordningen.

Finansiering af landsbypedel-ordningen foreslås fordelt mellem de tre involverede fagenheder. Den årlige udgift udgør ca. 450.000 kr. til løn til en medarbejder (landsbypedel):

Fagenheden for Beskæftigelse

250.000

Fagenheden for Teknik og Miljø

150.000

Fagenheden for Børn og Kultur

50.000

I alt

450.000

Det foreslås at evaluere landsbypedel-ordningen efter 1 år.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender landsbypedel-ordningen, herunder finansiering af ordningen.

Personale

Forslaget indebærer opnormering af en 1 fuldtidsmedarbejder i Vej og Park, som finansieres inden for de 3 udvalgs budgetter..

Økonomi

Udgiften finansieres inden for de 3 udvalgs budgetrammer.

Indstilling

Forretningsledelsen, 31. maj 2016, pkt. 8:

Det er vigtigt, at ordningen har fokus på det beskæftigelsesmæssige sigte.

Oversendes til politisk behandling.

Beskæftigelsesudvalget, 6. juni 2016, pkt. 8:

Indstilles til godkendelse.

Martin Bech var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget, 10. juni 2016, pkt. 19:

Indstilles til godkendelse.

Johannes Trudslev var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget, 14. juni 2016, pkt. 7:

Udvalget godkendte, at finansieringen i 2017 findes inden for Brønderslevordningen.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 15. juni 2016, pkt. 10:

Omplacering indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Ordningen evalueres efter 1 år.

Bettina Nielsen, Jens Andersen, Arne M. Jensen, Johs. Trudslev, Emma Svensson, Steen S. Petersen og Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Ophørsaftale for tidsbegrænset samarbejde i I/S Reno-Nord


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet en ophørsaftale for tidsbegrænset samarbejde i I/S Reno-Nord. Ophørsaftalen skal godkendes af Reno-Nords interessentkommuner for at kunne effektueres. Der er tale om en legalitetsgodkendelse, som ikke har økonomisk eller anden væsentlig betydning for Brønderslev Kommunes tilhørsforhold til Reno-Nord.

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af ophørsaftalen.

Sagsfremstilling

Som en del af fusionen mellem I/S Reno-Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana, blev der indgået en tidsbegrænset samarbejdsaftale – den såkaldte tillægsaftale (Bilag 4 til Sammenlægningsaftalen), som havde til formål at regulere samarbejdet med Randers og Rebild kommune i perioden 2014-2015.

Ophørsaftalen regulerer alene ophøret af det tidsbegrænsede samarbejde omkring forbrændingsanlægget i Hobro i henhold til tillægsaftalen, og har ikke indflydelse på de øvrige interessentkommuners økonomiske eller forvaltningsmæssige deltagelse i I/S Reno-Nord, herunder sammensætningen af bestyrelsen.

Ifølge tillægsaftalens pkt. 5.4. skal der i forbindelse med samarbejdets ophør udarbejdes en formel ophørsaftale, som efter godkendelse hos parterne (kommunalbestyrelserne i interessentkommunerne), skal fremsendes til kommunetilsynets godkendelse. I henhold til tillægsaftalen har Mariagerfjord Kommune ret til at overtage forbrændingsanlægget i Hobro i forbindelse med samarbejdets ophør.

I/S Reno-Nords advokat Bech Bruun (BB) har udarbejdet udkast til Ophørsaftale for det tidsbegrænsede samarbejde mellem de tidligere interessenter i I/S Fælles Forbrænding, Mariagerfjord, Randers og Rebild Kommune.

Ophørsaftalen fastlægger vilkårene for den økonomiske opgørelse i forbindelse med ophøret af det tidsbegrænsede samarbejde samt vilkårene for Mariagerfjord Kommunes overtagelse af forbrændingsanlægget i Hobro. Det fremgår endvidere af Ophørsaftalen, at parterne er enige om, at forbrændingsanlægget lukkes ned, når varmeaftalen med Hobro Varme ophører. Varmeaftalen forventes underskrevet inden for kort tid. Godkendelse af Ophørsaftalen i I/S Reno-Nords bestyrelse og parternes kommunalbestyrelser udgør således vedtagelse og godkendelse af lukning af Forbrændingsanlægget i Hobro i henhold til vedtægternes paragraf 9.7.

Ophørsaftalen træder i kraft, når den er godkendt og underskrevet af alle interessentkommuner og tiltrådt af I/S Reno-Nord. Ophørsaftalen og udtrædelsesopgørelsen skal efterfølgende godkendes af Statsforvaltningen.

I/S Reno-Nord skal i henhold til ophørsaftalen udarbejde en udtrædelsesopgørelse senest 45 dage efter at delopgørelsen for 2015 foreligger. Da delopgørelsen er udarbejdet i forbindelse med I/S Reno-Nords årsrapport for 2015, har udtrædelsesopgørelsen kunnet udarbejdes umiddelbart herefter. Opgørelsen viser, at der er en egenkapital i det tidligere I/S Fælles Forbrænding på 3,14 mio. kr. Det følger af tillægsaftalen til sammenlægningsaftalen, at overgangskommunerne Randers og Rebild får udbetalt deres andel af egenkapitalen. Mariagerfjord Kommunes andel forbliver i I/S Reno-Nord, og tilskrives Mariagerfjord kommunes kapitalkonto.

Udtrædelsesopgørelsen vil blive fremsendt til interessentkommunerne med en frist på to måneder fra modtagelsen til at fremsætte eventuelle skriftlige indsigelser. Hvis der ikke fremsættes indsigelser imod udtrædelsesopgørelsen inden for den aftalt frist anses denne for godkendt.

Mariagerfjord Kommune har ønsket at få udbetalt det hensatte beløb til nedlukning af forbrændingsanlægget på et tidligere tidspunkt end der oprindeligt var lagt op til i tillægsaftalen, jf. ovenfor. Dette er indarbejdet i ophørsaftalen på følgende vis:

 • Mariagerfjord Kommune overtager forpligtelserne allerede pr. 31. december 2015 i stedet for på tidspunktet for overdragelsen af selve forbrændingsanlægget (senest ved udgangen af 2017)
 • Mariagerfjord Kommune modtager en forlods a conto udbetaling af det hensatte beløb på ca. 6,5 mio. kr. med fradrag af den bogførte værdi af forbrændingsanlægget pr. 31. december 2015 på ca. 1,37 mio. kr.
 • Den endelige afregning mellem I/S Reno-Nord og Mariagerfjord Kommune vil blive foretaget i forbindelse med overdragelsen af forbrændingsanlægget (senest ved udgangen af 2017).

Udbetalingen af en del af det hensatte beløb vil dermed ikke stille I/S Reno-Nord væsentligt anderledes i forhold til, hvis Mariagerfjord Kommune havde valgt at udtage forbrændingsanlægget pr. 31. december 2015 og derved havde fået ubetalt den samlede hensættelse på nuværende tidspunkt.

Bech Bruun har udarbejdet et baggrundsnotat, hvori der redegøres for indholdet i ophørsaftalen. Dette er vedlagt som bilag.

I/S Reno-Nords bestyrelse har godkendt ophørsaftalen og udtrædelsesopgørelsen på møde den 21. maj 2016.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender ophørsaftalen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 10. juni 2016, pkt. 17:

Indstilles til godkendelse.

Johannes Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 15. juni 2016, pkt. 14:

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bettina Nielsen, Jens Andersen, Arne M. Jensen, Johs. Trudslev, Emma Svensson, Steen S. Petersen og Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Kollektiv trafikplan for Brønderslev Kommune, 2016


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Styregruppen bag udarbejdelse af ny kollektiv trafikplan for Brønderslev Kommune fremsender forslag til kollektiv trafikplan til politisk godkendelse.

Planen er retningsgivende for, hvordan den kollektive trafik planlægges og prioriteres i fremtiden.

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af den kollektive trafikplan med ikrafttrædelse ved køreplanskiftet august 2016.

Sagsfremstilling

Styregruppen bag udarbejdelse af ny kollektiv trafikplan for Brønderslev Kommune fremsender forslag til kollektiv trafikplan til politisk godkendelse. Planen har til formål at understøtte kommunens ønsker om at optimere det kollektive trafiktilbud og behandle de udfordringer, der findes på området, herunder at det økonomiske råderum udnyttes bedst muligt. Planen er retningsgivende for, hvordan den kollektive trafik planlægges og prioriteres i fremtiden. Trafikplanen er udarbejdet i perioden september 2015 til maj 2016, som et tværgående projekt mellem Fagenheden for Teknik og Miljø og Fagenheden for Børn og Kultur med Nordjyllands Trafikselskab som konsulent på opgaven.

Den nye kollektive trafikplan indeholder følgende konklusioner:

 • Det kollektive trafiknet i Brønderslev Kommune omlægges, så betjeningen styrkes i korridorer med høj efterspørgsel, mens kørselsomfanget på ruter i korridorer med lav efterspørgsel og lav benyttelse reduceres. Dette sikrer et effektivt og behovstilpasset trafiknet i kommunen, der tilgodeser de største brugergrupper.
 • Kørslen på kommunens største ruter harmoniseres ved at tilpasse betjeningen til det reelle behov. Skolekørslen harmoniseres ud fra det besluttede serviceniveau, bl.a. i forhold til tilladt køretid og antal hjemkørsler fra den enkelte skole. Harmoniseringen resulterer i, at alle folkeskoler og alle kørselsberettigede elever vil få et sammenligneligt serviceniveau. Flere lokalruter omlægges med kortere ruteforløb ved indførelse af opsamlingssteder på ruten, som skolebørnene skal søge til og fra for at kunne komme med bussen.To lokalruter nedlægges ved sammenlægning med andre ruter.
 • Gennem projektet er der, i tæt dialog med kommunens folkeskoler og uddannelsessteder, fundet de løsninger, der på bedst mulig vis understøtter skolerne og gymnasiernes transportbehov. Dette sker ved at koordinere ringetider skolerne imellem og ved at tilpasse ruterne hertil.
 • Brønderslev bybus nedlægges fra køreplanskiftet sommeren 2016. Regionale, fælleskommunale og lokale ruter tilpasses, så disse fremadrettet kan indfri kørselsbehovet i byen.
 • Den fælleskommunale rute 203 nedlægges fra køreplanskiftet 2016. Kørslen i den pågældende korridor erstattes i stedet af et øget kørselsomfang på rute 77 og 212 samt den nye lokalrute 646.
 • Ruter med lav benyttelse effektiviseres, hvilket samlet set giver en bedre ressourceudnyttelse og medvirker til at begrænse energiforbrug og forurening.
 • Trafikplanens omlægninger sikres en årlig besparelse på ca. 2.004.000kr. på det samlede budget til kollektiv trafik i Brønderslev Kommune (årsbasis 2017). I den udmeldte årlige besparelse er indregnet et beløb på 500.000 kr., primært til justeringer af huller i den kollektive trafikdækning af Brønderslev by. I besparelsen skal modregnes et engangs kompensationsbeløb til entreprenørerne på 1.177.000 kr. Planen indeholder forslag til en finansieringsmodel for afdrag af dette kompensationsbeløb.
 • Styregruppens forslag til kollektiv trafikplan blev præsenteret på et borgermøde den 1. juni 2016, hvor der blev udtrykt utilfredshed med nedlæggelsen af bybussen i Brønderslev by. Der efterlyses fortsat busbetjening til ældre borgere med ærinde til og fra centrum i formiddag/middags perioden. Mødedeltagerne anbefalede kommunen at inddrage den lokale vognmand til denne eventuelle planlægning. Flere borgere gav udtryk for, at planen primært er tilpasset uddannelsessøgende og ikke tilgodeser kørselsbehovet for ældre borgere. Beboere fra Sterup området udtrykte bekymring for forringelse af den kollektive trafikbetjening mod Hjørring og Brønderslev, når rute 203 nedlægges og erstattes af alternative busløsninger. Mødedeltagerne rådede kommunen til, at ændringerne også sker ved annoncering i lokalaviser og gennem foldere i busserne. Mødet sluttede med, at kommunens repræsentanter lovede at afholde et nyt borgermøde, når planen er vedtaget, og køreplanerne er færdige.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslaget således, at der indarbejdes en behovsreguleret kørselsbetjening i Brønderslev by indenfor det udmeldte rammebeløb til dækning af de ældre borgeres kørselsbehov til og fra bymidten i Brønderslev, og den udmeldte årlige besparelse reduceres med et yderligere puljebeløb på 300.000 kr. til dækning af akutte køreplanjusteringer i indkøringsperioden på de lokalruter, som i planen er blevet omlagt drastisk.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 10. juni 2016, pkt. 16:

Indstilles til godkendelse.

Den behovsregulerede kørselsbetjening drøftes på et ekstraordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget inden sommerferien.

Emma Lyng Svensson er imod de generelle besparelser på den kollektive trafik.

Johannes Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 15. juni 2016, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen tager forbehold.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bettina Nielsen, Jens Andersen, Arne M. Jensen, Johs. Trudslev, Emma Svensson, Steen S. Petersen og Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Politik for værdig ældrepleje


Resume

Sagsforløb: ÆR/Fag-MED/ÆO/HAR/ØK/BY

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet udkast til værdighedspolitik.

Byrådet anmodes om at godkende "Politik for værdig ældrepleje".

Sagsfremstilling

I Finansloven for 2016 og frem er der afsat 1 mia. kr. årligt til en værdig ældrepleje med henblik på, at ældre borgere, både på plejecenter og i egen bolig, skal have en værdig pleje og omsorg, så de kan fortsætte med at leve det liv, som de ønsker. I den forbindelse skal kommunerne udarbejde en værdighedspolitik, som skal offentliggøres senest 1. juli 2016.

I Brønderslev Kommune har der været igangsat en proces, hvor Ældrerådet, Ældreomsorgsudvalget, Centerråd, Bruger- og pårørenderåd, interesseorganisationer, ledere samt MED-repræsentanter har været inviteret ind til et cafémøde, hvor de har haft mulighed for at komme med input til indhold i værdighedspolitikken. Efterfølgende har der været afholdt styregruppemøde med repræsentation fra Ældrerådet, hvor første udkast til værdighedspolitikken har været behandlet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har efter cafémødet udarbejdet et udkast til en værdighedspolitik, der sendes i høring i Ældrerådet, i Fag-MED og offentligt. Værdighedspolitikken bygger på holdninger til værdig ældrepleje. Efter høringsperiodens udløb vil de indkomne høringssvar danne grundlag for det videre arbejde med Værdighedspolitikken.

Tidsplan for hørings- og godkendelsesfasen:

Aktivitet

Dato

Høring i Ældrerådet

20. maj 2016

Offentlig høring

20. - 27. maj 2016

Godkendelse i Ældrerådet

1. juni 2016

Høring i Fag MED for Sundhed og Velfærd

6. juni 2016

Godkendelse i Ældreomsorgsudvalget

8. juni 2016

Godkendelse i Økonomiudvalget

15. juni 2016

Høring i Handicaprådet

16. juni 2016

Godkendelse i Byrådet

22. juni 2016

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender forslag til "Politik for værdig ældrepleje".

Indstilling

Ældrerådet, 20. maj 2016, pkt. 4:

Foreløbigt høringssvar:

 • Til punktet ”en værdig død” foreslår Ældrerådet, at pind 1+3 bliver skrevet sammen, og at der bliver formuleret et nyt punkt, der hedder ”der bliver arbejdet på, at der, hvis det er muligt, udarbejdes livstestamente både til borgere i eget hjem og på plejecentre”
 • Ældrerådet synes, det er en flot beskrevet værdighedspolitik, men en bekymring kan gå på, om alle punkter kan gennemføres indenfor en nærmere beskrevet fremtid. Ældrerådet forventer at der, med de økonomiske midler, der er stillet kommunen til rådighed, kommer et løft på området.

Aase Meinert Nielsen, Jørn Bertelsen og Sven Erik Simonsen var fraværende.

Ældrerådet, 1. juni 2016, pkt. 10:

Til punktet ”en værdig død” foreslår Ældrerådet, at pind 1+3 bliver skrevet sammen, og at der bliver formuleret et nyt punkt, der hedder ”der bliver arbejdet på, at der, hvis det er muligt, udarbejdes livstestamente både til borgere i eget hjem og på plejecentre”.

Ældrerådet synes, det er en flot beskrevet værdighedspolitik, men en bekymring kan gå på, om alle punkter kan gennemføres indenfor en nærmere beskrevet fremtid. Ældrerådet forventer, at der med de økonomiske midler, der er stillet kommunen til rådighed, kommer et løft på området.

Vera Nielsen, Aase Meinert og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 6. juni 2016, pkt. 7:

Personalegruppen udtaler, at værdighedspolitikken bærer mere præg af at være en målsætning end en politik. Selve udformningen roses, og indholdet er godt, hvis det kan efterleves. Værdighedspolitikken indeholder en grundlæggende holdning til, hvordan vi ønsker at behandle borgerne, og det er en god intention at arbejde hen imod.

Handicap- og psykiatriområdet bør være en del af politikken. I udkastet er der henvisninger til ældreområdet i teksten. Det ønskes, at der skrives mere bredt, således at det er en værdighedspolitik for alle ældre i Brønderslev Kommune.

Fraværende:

Ellen Lykke, Anette W. Schrøder, for Louise Malinovski mødte suppleant Lene Aas Kirk Weibel.

Forretningsledelsen, 7. juni 2016, pkt. 9:

Taget til efterretning.

Ældreomsorgsudvalget, 8. juni 2016, pkt. 6:

Politikken godkendt med redaktionelle ændringer.

Udvalget ønsker orientering om livstestamenter.

Økonomiudvalget, 15. juni 2016, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Handicaprådet, 16. juni 2016, pkt. 5:

Handicaprådet udtrykker tilfredshed med værdighedspolitikken og ser frem til der kommer et løft på ældreområdet.

Beslutning

Godkendt.

Bettina Nielsen, Jens Andersen, Arne M. Jensen, Johs. Trudslev, Emma Svensson, Steen S. Petersen og Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Forslag til fordeling af andel af værdighedsmilliarden


Resume

Sagsforløb: ÆR/FL/ÆO/ØK/BY

Byrådet skal i forlængelse af værdighedspolitikken tage stilling til udmøntning af de 7,2 mio. kr., som Brønderslev Kommune er tildelt af værdighedsmilliarden.

Sagsfremstilling

I Finansloven for 2016 har Regeringen afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til en værdig ældrepleje i kommunerne. Brønderslev Kommunes andel af ”værdighedsmilliarden” udgør årligt 7,2 mio. kr. Hensigten er, at ældre borgere både på plejecentre og i egen bolig, skal have en værdig pleje og omsorg, så de kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. I den forbindelse skal kommunerne udarbejde en værdighedspolitik, som skal offentliggøres senest 1. juli 2016.

I forlængelse heraf fremsættes hermed forslag til udmøntning af de 7,2 mio. kr. Forslagene er beskrevet i bilaget "Disponering af værdighedsmilliard i 2016". Forslagene er opstillet således, at det fremgår, hvilke(t) af de fem værdighedsformål det afsatte beløb knytter sig til.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udmøntning af Brønderslev Kommunes andel af ældremilliarden på i alt 7,2 mio. kr.

Personale

Udmøntningen vil samlet set betyde ansættelse af flere medarbejdere.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Ældrerådet, 1. juni 2016, pkt. 4:

Ældrerådet kan ikke tilslutte sig punkterne 2, 4, 5, da det efter Ældrerådets bedste overbevisning ikke giver et løft til værdig ældrepleje, men blot er en fortsættelse af igangværende projekter. Ældrerådet havde gerne set et løft på området.

Bemærkning til punkt 6: Tilskud til ansættelse af jurist har intet med værdighed at gøre. Ældrerådet tilslutter sig derfor forslaget fra Ældreomsorgsudvalgets formand, Gitte Krogh om, at dette ændres til følgeskab af personale til læge/speciallæge.

Ældrerådet kunne ønske, at dele af de beskrevne midler under punkt 2, 4, 5, om muligt havde kunnet tilgå Frit Valg området, til højnelse af værdigheden af ældre i eget hjem.

Punkt 13: Taxakørsel til aktivitetscentre anbefaler Ældrerådet, at ældreområdets tilskud hæves til min. 100.000 kr.

Vera Nielsen og Aase Meinert Nielsen var fraværende.

Forretningsledelsen, 7. juni 2016, pkt. 6:

Anbefales.

Ældreomsorgsudvalget, 8. juni 2016, pkt. 7:

Indstilles godkendt med følgende ændring:

 • at forslag nr. 6 Tilskud til jurist overføres til forslag nr. 7 til gradvis omstilling af flere SSA'er og færre SSH'er,
 • at forslag nr. 14 administreres således, at ferieaflastningspladsen kan indgå i den løbende drift, når den ikke er disponeret til ferieaflastning. Ferieaflastning kan max være en uge, og der er alene tale om ferieaflastning for en borger ad gangen.

Økonomiudvalget, 15. juni 2016, pkt. 16:

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bettina Nielsen, Jens Andersen, Arne M. Jensen, Johs. Trudslev, Emma Svensson, Steen S. Petersen og Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Værdigrundlag for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FL/ Hoved MED/ØK/BY

Byrådet anmodes om at godkende et nyt værdisæt for Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 2. september 2015 ”Brønderslev Kommune – i samspil med borgerne” som ramme for tilgangen til opgaveløsningen i den kommunale organisation i samarbejde med borgerne. Hensigten med ”…i samspil med borgerne” er at ændre tilgangen til borgerbetjeningen, således at den kommunale medarbejder går fra at ”gøre for” borgeren til fremover at ”gøre med” borgeren.

Lederforum har i forlængelse heraf drøftet behovet for at udarbejde et nyt værdigrundlag, som understøtter tankesættet i ”…i samspil med borgerne”. Værdisættet bør afspejle den dialog og åbenhed overfor input udefra, der ligger i ”…i samspil med borgerne”. Det eksisterende værdigrundlag er udarbejdet i forbindelse med kommunesammenlægningen, og afspejler den daværende opgave med sammenlægning af de to tidligere kommuner, hvor der var et stærkt fokus på organisationens indre liv.

På baggrund af den gennemførte proces i Lederforum fremlægges hermed forslag til nyt værdisæt, som indeholder følgende værdier:

 • Nysgerrig
 • Fællesskabende
 • Modig

Begreberne er foldet ud i vedhæfte notat, som dels indeholder en beskrivelse af de foreslåede værdier samt en oversigt på en side, som kan anvendes bredt i organisationen til at forklare værdierne.

Det egentlige implementeringsarbejde med udbredelse af værdierne i organisationen påbegyndes efter den politiske behandling.

Forretningsledelsen foreslår, at Byrådet godkender værdisættet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 31. maj 2016, pkt. 6:

Der er allerede gode erfaringer med at tage udgangspunkt i værdierne i igangsatte projekter og indsatser.

Forretningsledelsen indstiller Værdisættet godkendt.

Hoved MED, 8. juni 2016, pkt. 4:

Hoved MED anbefaler, at værdisættet godkendes.

Fraværende: Lena Skjødsholm, Susanne Aabenhus og Rita Nielsen mødte for Louise Malinovski.

Økonomiudvalget, 15. juni 2016, pkt. 19:

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bettina Nielsen, Jens Andersen, Arne M. Jensen, Johs. Trudslev, Emma Svensson, Steen S. Petersen og Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Endelig godkendelse af vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S


Resume

Sagsforløb: BY

Parallelt med at vedtægterne for Nordjyllands Beredskab I/S var til godkendelse i de 11 nordjyske kommuners byråd i november-december måned 2015 var vedtægterne sendt til godkendelse i Statsforvaltningen.

Vedtægterne for Nordjyllands Beredskab I/S blev den 21. december 2015 godkendt af Statsforvaltningen med tekniske præciseringer.

Da Statsforvaltningens godkendelse er sket efter behandlingen i de enkelte byråd fremsendes de endelige vedtægter, der indeholder enkelte tekniske korrektioner, som godkendt af Statsforvaltningen, til behandling i de enkelte kommuner.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af Nordjyllands Beredskab I/S blev der i november og december 2015 gennemført en proces for godkendelse af vedtægterne for Nordjyllands Beredskab I/S i de 11 Nordjyske kommuners byråd. Vedtægterne blev godkendt i Brønderslev Byråd den 18. november 2015.

Parallelt med at vedtægterne var til godkendelse i de 11 Nordjyske kommuners byråd var Nordjyllands Beredskab i dialog med Statsforvaltningen, og vedtægterne blev sendt til godkendelse i Statsforvaltningen. Den 21. december forelå en endelige godkendelse fra Statsforvaltningen af vedtægterne med tekniske præciseringer.

De tekniske præciseringer:

 • § 3.2 er ændret til at Nordjyllands Beredskab skal varetage samtlige opgaver der efter beredskabsloven kan henlægges til den fælles beredskabskommission. Bilag der nærmere beskriver opgavedelingen på en række områder er udgået af vedtægterne, men er på bestyrelsesmøde den 9. februar 2016 protokolleret af bestyrelsen.
 • § 6.4 er formuleret, så der her er taget højde for en eventuel lovændring, der bestemte, at politidirektøren ikke længere skulle være medlem af bestyrelsen. Her er tilføjet, at ændringer i bestyrelsen skal vedlægges vedtægterne som bilag, samt indsendes til Statsforvaltningen til orientering
 • § 9.2 er en præcisering af opgaver for et eventuelt forretningsudvalg.
 • § 12.2 her er det præciseret, at regnskabet skal aflægges i overensstemmelse med reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem. Endvidere, at årsregnskabet fremsendes, til Statsforvaltningen sammen med revisionspåtegningen og de afgørelser bestyrelsen måtte have truffet i forbindelse hermed.
 • § 13.1 er ændret fra at det er administrationskommunes revisor selskabet benytter, til at revisionen foretages af en af bestyrelsen antaget revisor.

De endelige vedtægter er godkendt af bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S på bestyrelsesmøde den 3. maj 2016, hvor det blev besluttet, at fremsende de endelige vedtægter til behandling i de 11 ejerkommuner.

Vedtægterne i den endelige udformning efter godkendelse i Statsforvaltningen fremsendes således til behandling i de 11 kommuner.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bettina Nielsen, Jens Andersen, Arne M. Jensen, Johs. Trudslev, Emma Svensson, Steen S. Petersen og Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Budget 2017 - mulighed for forhøjelse af skatteprocenten


Resume

Sagsforløb: BY

Drøftelse af forslag fra Socialdemokraterne og SF.

Sagsfremstilling

Arne M. Jensen og Henning Jørgensen har fremsendt følgende punkt til behandling på Byrådets dagsorden:

"Socialdemokraterne og SF i Brønderslev Byråd vil hermed foreslå, at Brønderslev Kommune søger om muligheden for at forhøje skatten med ca. 12 mill. kr. Det svarer til en forhøjelse med 0,3 % i personskatterne, men kan kombineres med forhøjelse af grundskyld plus en mindre forhøjelse af personskatterne.

Begrundelse for forslaget: Situationen for budget 2017 ser særdeles svær ud og vil med al sandsynlighed betyde et stort indgreb i kommunens tilbud til de sværest stillede. Det vil vi gerne undgå i så stor en udstrækning som muligt. Vi vil gerne til budgetlægningen have muligheden for at hæve skatterne i stedet for."

Beslutning

Det blev besluttet ikke at ansøge om skatte forhøjelse på baggrund af følgende afstemning.

For forhøjelse: 9 (A+F)

I mod forhøjelse: 15.

Bettina Nielsen, Jens Andersen, Arne M. Jensen, Johs. Trudslev, Emma Svensson, Steen S. Petersen og Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


15. Tosprogsområdet - fordeling og håndtering af skoletilbud


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget har godkendt reorganiseringsmodellen og kompetenceløft af medarbejdere.

Sagen blev drøftet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 12. april 2016, hvor det blev besluttet at sende forslaget til udtalelse i de berørte skolebestyrelser.

Henning Jørgensen har begæret sagen i Byrådet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har besluttet at styrke integrationsarbejdet for nyankomne tosprogede skolesøgende børn ved at etablere et centralt afklaringsforløb i forhold til at belyse nyankomne tosprogede skolesøgende børns kompetencer, hvorefter der foretages en udslusning til en skole i Brønderslev Kommune. Omdrejningspunktet er på den baggrund at iværksætte de mest hensigtsmæssige løsningsmodeller på tosprogsområdet i henhold til gældende lovgivning på området og lokale forhold. Fagenheden for Børn og Kultur har på den baggrund udarbejdet en reorganiseringsmodel og et forslag om et kompetenceløft af medarbejderne i Brønderslev Kommunes skolevæsen, hvilket Børne- og Skoleudvalget behandlede den 12. april 2016.

Børne- og Skoleudvalget har ønsket at sende reorganiseringsmodellen og forslaget om et kompetenceløft af medarbejderne til udtalelse i skolebestyrelserne i Brønderslev by. I bilag fremstilles således udtalelserne fra skolebestyrelserne fra Søndergades Skole, Skolegades Skole og Hedegårdsskolen/Thise Skole.

Fagenheden vil på baggrund af udvalgets drøftelse og beslutning udarbejde en procesplan for implementering af reorganiseringsmodellen for nyankomne tosprogede skolesøgende børn i Brønderslev Kommune og et kompetenceløft af medarbejderne i Brønderslev Kommunes skolevæsen.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og skoleudvalget godkender reorganiseringsmodellen og et kompetenceløft af medarbejderne i Brønderslev Kommunes skolevæsen.

Integrationsrådet, den 16. marts 2016, pkt. 6:

Integrationsrådet foreslår, at der oprettes modtagerklasse på flere byskoler i Brønderslev by, og at børnene udsluses til klasser på de skoler, hvor de har gået i modtagerklasse. Hvis der boligplaceres mange flygtninge i den østlige del af kommunen, foreslår Integrationsrådet, at der etableres modtagerklasser der.

Integrationsrådet bemærker, at høringen sendes alt for sent i beslutningsprocessen.

Salah-Eldin E.S. El-Awad, Søren Krog Jensen, Emilly Leilah K. Pedersen, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 12. april 2016, pkt. 3:

Reorganiseringsplanen positivt modtaget. Forslaget sendes til udtalelse i de berørte skolebestyrelser således, at udvalget kan behandle sagen igen i maj.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 10. maj 2016, pkt. 6:

Reorganiseringsmodellen godkendt.

Forslaget til finansiering beskrevet i notatet fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

Lone Lex var fraværende.

Beslutning

Drøftet og godkendelse fastholdt.

Bettina Nielsen, Jens Andersen, Arne M. Jensen, Johs. Trudslev, Emma Svensson, Steen S. Petersen og Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Erhvervsambassadører etableret i samarbejde mellem Erhvervskontor og kommunen.

1. spadestik kraftvarmeværk.

Bettina Nielsen, Jens Andersen, Arne M. Jensen, Johs. Trudslev, Emma Svensson, Steen S. Petersen og Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


17. Lukket punkt: Planlægningsmæssige overvejelser


Beslutning

Godkendt.

Bettina Nielsen, Jens Andersen, Arne M. Jensen, Johs. Trudslev, Emma Svensson, Steen S. Petersen og Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


18. Lukket punkt: Ekspropriation


Beslutning

Godkendt.

Bettina Nielsen, Jens Andersen, Arne M. Jensen, Johs. Trudslev, Emma Svensson, Steen S. Petersen og Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


19. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Indsigelse mod at kommunen er taget ud af landsbyfornyelsespuljen.

Møde om ejerstrategi

Projektprospekt blev fremvist

Bettina Nielsen, Jens Andersen, Arne M. Jensen, Johs. Trudslev, Emma Svensson, Steen S. Petersen og Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 2. december 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach