Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 31. august 2016
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Gitte Krogh

Johannes Trudslev

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Punkt 17 og 18 tages af dagsordenen.

Gitte Krogh og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende, at 1. stedfortræder på liste V, Jan Thaibert, indkaldes til Byrådets møde som følge af afbud fra Gitte Krogh pga. ferie.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Der er til dette byrådsmøde afbud fra Gitte Krogh pga. ferie.

1. stedfortræder på liste V, Jan Thaibert er derfor indkaldt til Byrådets møde og tiltræder byrådsmødet umiddelbart efter Byrådets godkendelse af indkaldelsen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Gitte Krogh og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
 • Hvordan vil sagen vedr. gensidig forsørgelsespligt blive behandlet i fagudvalget (Peter H.S. Kristensen) ?

Fraværende:

Gitte Krogh (Jan Thaibert mødt)

Johannes Trudslev

Til toppen


5. Budgetopfølgning 2/ Halvårsregnskabet pr. 30.06.2016


Resume

Sagsforløb: ØK /BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 20. juni 2015, der udover skøn over udviklingen i budget 2016 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2017.

Budgetopfølgningen viser et forventet netto mindreforbrug på i alt -7,275 mio. kr. for hele 2016.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2016, som også udgør halvårsregnskabet jf. lov om kommunernes styrelse.

Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelsen skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af forslag til udvidelser og reduktioner i budget 2017 på de enkelte politikområder.

Halvårsregnskabet viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

I 1.000 kr.

Overførselsudgifter

Serviceudgifter

Netto

Økonomiudvalget, finansiering

-849

Økonomiudvalget

0

450

450

Børne- og Skoleudvalget

0

774

774

Fritids- og Kulturudvalget

0

0

0

Beskæftigelsesudvalget

-13.500

0

-13.500

Ældreomsorgsudvalget

0

5.400

5.400

Social- og Sundhedsudvalget

0

0

0

Teknik- og Miljøudvalget

0

450

450

I alt

-13.500

7.074

-7.275

Direktionen den 9. august 2016:

Det samlede driftsresultat har positiv udvikling i forhold til korrigeret budget.

På serviceområdet finder Direktionen det positivt, at antal anbringelser og økonomi for udsatte børn og unge er for nedadgående. Ældreområdets økonomi er presset af henholdsvis demografi samt af muligheden for at kunne vælge plejehjemplads i andre kommuner. Dette pres vil også kunne forventes fremover, hvorfor regulering af visitations serviceniveau kan blive nødvendigt for at opretholde balance i forhold til budget.

Direktionen anbefaler, at 2. budgetopfølgning tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 15. august 2016:

Taget til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget den 15. august 2016:

Taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2016:

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2016:

Udvalget ønsker - i lyset af udgiftsstigningen til ambulant psykiatri - belyst, om der er udfordringer med at få diagnosticeret flygtninge indenfor den refusionsdækkede periode.

Udvalget ønsker belyst, hvordan vejledningens forudsætning om holdtræningsomfang for vederlagsfri fysioterapi kan imødekommes. Sagen ønskes løftet i samarbejde med andre nordjyske kommuner, evt. via KKR.

Fritids- og Kulturudvalget den 18. august 2016:

Udvalget er tilfreds med, at der er styr på økonomien på udvalgets område og tager opfølgningen til efterretning.

Ældreomsorgsudvalget den 18. august 2016:

Udvalget er opmærksom på, at der er en økonomisk udfordring på Frit-valg området som følge af flere udskrivninger fra sygehuse m.v., og at dette bør indregnes i budgetlægningen for 2017.

Emma Lyng Svensson var fraværende.

Indstilling

Økonomiudvalget, 24. august 2016, pkt. 3:

Indstilles taget til efterretning.

Udvalgene forventes at arbejde for at minimere serviceudgiftsoverskridelserne.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning incl. Økonomiudvalgets bemærkning.

Fraværende:

Gitte Krogh (Jan Thaibert mødt)

Johannes Trudslev

Bilag

Til toppen


6. Regulering vedrørende lovændringer fra lov- og cirkulæreprogram 2017, DUT kompensation 2016


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

På lov-og cirkulæreprogrammet 2017 er der en række lovgivningsændringer, der har konsekvenser i 2016.

Brønderslev Kommune får nedsat bloktilskuddet i 2016 med 3,032 mio. kr. som følge af disse lovændringer.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal meddeles en negativ tillægsbevilling på 3,032 mio. kr..

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune får nedsat bloktilskuddet i 2016 med 3,032 mio. kr. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2017.

Den væsentligste ændring ses på politikområde 501 Beskæftigelse og kontante ydelser, hvor der samlet skal tilbagebetales 3,959 mio. kr. som følge af to store lovgivningsændringer.

Konsekvenserne ved de enkelte lovændringer fordeler sig på politikområder jf. bilag.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal meddeles en tillægsbevilling på disse korrektioner.

Desuden er der en række lovgivningsmæssige korrektioner, som fejlagtigt ikke var medtaget til fagudvalgenes behandling af korrektioner til budget 2017. Disse korrektioner fremgår nederst af bilaget og vil blive indarbejdet som korrektioner under lovgivningsændringer i budgetoplægget til budget 2017.

Økonomiafdelingen foreslår, at Byrådet meddeler en negativ tillægsbevilling på 3,032 mio. kr. fordelt på politikområderne jf. vedlagte bilag.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 9. august 2016, pkt. 7:

Anbefales.

Økonomiudvalget, 24. august 2016, pkt. 4:

Indstilles bevilget.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Gitte Krogh (Jan Thaibert mødt)

Johannes Trudslev

Bilag

Til toppen


7. Regnskab 2015 - Revisionsberetning


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/BS/ØK/BY

Kommunens revisionsselskab har fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet 2015.

Hovedkonklusionen er, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Brønderslev Kommunes aktiver, passiver og finansielle forhold.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, som skal besvares overfor tilsynsmyndigheden.

Revisionsberetningen fremsendes til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes revisionsselskab PwC har fremsendt revisionsberetning på baggrund af revision af årsregnskabet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. PwC har afgivet én samlet beretning, der både dækker det samlede årsregnskab samt sociale-, beskæftigelses- og integrationsområder.

Revisionsselskabets konklusion på baggrund af den gennemførte revision er følgende:

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis".

Revisionsselskabet oplyser endvidere, at:

"Det er vores opfattelse, at det fremlagte regnskabsmateriale generelt har været af god kvalitet. Revisionen har løbende givet anledning til drøftelser, anbefalinger og aftaler med forvaltningsledelserne, som er rapporteret i administrative notater. Det er vores opfattelse, at vores noter, spørgsmål og anbefalinger er modtaget positivt og behandlet seriøst".

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet

 • godkender revisionsberetningen til årsregnskabet for 2015 for Brønderslev Kommune,
 • godkender årsregnskabet for 2015 endeligt
Indstilling

Direktionen, 28. juni 2016, pkt. 5:

Revisionsberetning anbefales godkendt.

Beskæftigelsesudvalget, 15. august 2016, pkt. 8:

Fagforvaltningens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Hans Christian Holst var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 16. august 2016, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Økonomiudvalget, 24. august 2016, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Gitte Krogh (Jan Thaibert mødt)

Johannes Trudslev

Bilag

Til toppen


8. Frigivelse af rådighedsbeløb - energirenoveringer


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive resterende 1.000.000 kr. til fortsættelse af arbejdet med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger uden for ESCO i kommunale ejendomme i 2016 samt til energirenovering på Brønderslev Produktionsskole.

Sagsfremstilling

I det kommunale anlægsbudget for 2016 er der afsat 1.000.000 kr. til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger uden for ESCO.

De 250.000 kr. af anlægsbudgettet foreslås anvendt til optimering af belysningsanlæg, vand, varmeanlæg samt energistyring på Brønderslev Produktionsskole Søndergade 25, Brønderslev. Da Brønderslev Produktionsskole selv betaler energiudgifterne, foreslår Ejendomsservice, at der udarbejdes en tilbagebetalingsaftale af investeringen.

For at kunne arbejde med energibesparende foranstaltninger - som både udspringer af energimærkninger, energitiltag i forbindelse med fjernaflæsning, belysning og varmestyring på skoler og børnehaver samt andre relevante energitiltag - vil det være nødvendigt med frigivelse af resterende 1.000.000 kr. for 2016.

De besparelser der opnås, indgår i den årlige Klimarapport, som er en del af aftalen med Danmarks Naturfredningsforening.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet frigiver resterende 1.000.000 kr. til fortsættelse af arbejdet med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i Kommunale ejendomme i 2016 samt til energirenovering på Brønderslev Produktionsskole.

Personale

Ingen

Økonomi

Ejendomsservice har foretaget en beregning af tilbagebetalingstiden på det ovenfor anførte projekt på Produktionsskolen på 6,8 år. Der er udarbejdet aftale om tilbagebetaling af investeringen på en periode over 7 år, dog med mulighed for ekstraordinære afdrag.

Indstilling

Økonomiudvalget, 24. august 2016, pkt. 9:

Indstilles frigivet.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Gitte Krogh (Jan Thaibert mødt)

Johannes Trudslev

Til toppen


9. Vinduesudskiftning på kommunale ejendomme


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om en anlægsbevilling på i alt 840.000 kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2016 til vinduesudskiftning på Klokkerholm Børnehave og udskiftning af vinduespartier på Hjallerup Skole.

Sagsfremstilling

Ejendomsservice har efter gennemgang af trævinduer på henholdsvis Klokkerholm Børnehave samt vinduespartier i træ på SFO-fløjen på Hjallerup Skole konstateret, at disse er i særdeles dårlig stand og under nedbrydning. Ligeledes har disse bygningsdele en dårlig isoleringsevne rent kuldemæssigt på grund af alder og en uddateret opbygning, hvilket resulterer i en dårlig komfort i rummene med kuldenedfald og trækproblemer.

Opretningen vil bestå i at udskifte vinduerne på Klokkerholm Børnehave til mere vedligeholdelsesfrie træ-/aluvinduer. På Hjallerup Skole vil partierne ligeledes blive udskiftet til vinduer i træ-/alu, og vægopbygningen til en ny isoleret skelletkonstruktion med en vedligeholdelsesfri facadeplade yderst.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet frigiver henholdsvis 320.000 kr. til vinduesudskiftning på Klokkerholm Børnehave, samt 520.000 kr. til udskiftning af vinduespartier på Hjallerup Skole fra anlægspuljen afsat i anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse af kommunale bygninger i 2016. Herefter vil der være 898.000 kr. tilbage i anlægspuljen 2016.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til Bygningsvedligeholdelse incl. AT-påbud er i 2016 på 7,2 mio. Frigives beløbene på 320.000 kr. og 520.000 kr. er der 898.000 kr. tilbage af puljen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 24. august 2016, pkt. 10:

Indstilles frigivet.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Gitte Krogh (Jan Thaibert mødt)

Johannes Trudslev

Til toppen


10. Ansøgning til Digitaliseringspulje for ”Smart klik”


Resume

Sagsforløb: DF/DIR/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af 297.000 kr. fra digitaliseringspuljen til implementering af ressourcestyringsværktøjet ”Smart klik”.

Sagsfremstilling

Ideen til dette ressourcestyringsværktøj udspringer i et stort ønske om at kunne servicere politikere og ledelse med valide tal hurtigt, nemt og præcist. I dag foregår alt time/sags registrering og ressourcestyring på papir.

Vej & Parks digitale strategi er løbende at indsamle data fra udførte projekter for at kunne bygge fremtidige beslutninger på erfaringer og faktiske tal, fremfor mavefornemmelser og ”sådan plejer vi at gøre”. ”Smart klik” er et gennemprøvet system, der arbejder sammen med Opus og fungerer i flere andre kommuner med Opus som økonomisystem, bl.a. Frederikshavn Kommunes Park & Vej, som er besøgt i forbindelse med udvælgelsen af systemet.

Systemet forventes at være fuldt implementeret til nytår, hvis midlerne bliver frigivet inden sommerferien.

Økonomi

Bevilges beløbet på 297.000 kr., er der 3.181.352 kr. tilbage af puljen.

Indstilling

Digitaliseringsforum, 23. juni 2016, pkt. 5:

Digitaliseringsforum anbefaler frigivelse af midler til "Smart klik".

Carina Lassen og Sanne Riger var fraværende.

Direktionen, 28. juni 2016, pkt. 9:

Anbefales til frigivelse fra puljen.

Økonomiudvalget, 24. august 2016, pkt. 12:

Indstilles frigivet.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Gitte Krogh (Jan Thaibert mødt)

Johannes Trudslev

Bilag

Til toppen


11. NT regnskab 2015, budgetopfølgning 2016 og budgetforslag 2017


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Nordjyllands Trafikselskab, NT, fremsender til orientering årsrapport 2015 med godkendt regnskab 2015, rapport over budgetopfølgning for 2016 samt høring af budgetforslag for 2017. Bemærkninger til budgetforslaget skal være NT i hænde senest den 25. august 2016. NT er søgt om udsættelse af høringssvaret til efter Byrådets møde den 31. august 2016.

Byrådet skal tage stilling til det fremsendte budgetforslag for 2017.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab, NT, fremsender til orientering NT´s årsrapport 2015 med godkendt regnskab 2015, rapport over budgetopfølgning for 2016 samt høring af budgetforslag for 2017.

Det fremgår af NT´s årsrapport 2015, at NT´s samlede regnskab for bustrafikken i 2015 viser et overskud på 24,8 mio. kr., som disponeres således, at 13,9 mio. kr. tilbagebetales til NT´s ejere i 2017, mens der foretages overførselsadgang til NT´s egenkapital for de resterende ca. 11 mio. kr. Overførselsadgangen skal bidrage til finansiering af en række centrale projekter i perioden fra 2016 til 2019 i forbindelse med implementeringen af NT´s nye forretningsplan. Flextrafikken gav et overskud i 2015 på 0,5 mio. kr.

Overskuddet på bustrafikken skyldes hovedsagelig lavere udgifter til busentreprenører, da prisen på brændstof udviklede sig væsentligt gunstigere i 2015 end forventet af NT. 2015 har været præget af store forskydninger på NT´s forskellige billetmedier. Brugen af rejsekort er steget med 23 % i forhold til 2014. Væksten i rejsekort rejser har været understøttet af favorable rabatordninger, som giver kunderne billigere rejser, jo mere de rejser med rejsekortet. Det samlede passagetal er i 2015 steget med 0,7 % i forhold til 2014.

Prognosen for 2016, der er udarbejdet på bagrund af første kvartal 2016, viser en forventet besparelse i ejernes samlede tilskud på 20,1 mio. kr. på bustrafikken. Besparelsen skyldes lavere udgifter til busentreprenørerne, da prisen på brændstof i 2016 er mere gunstig end forudsat og, at der er foretaget endelig afregning med DSB vedrørende fordeling af rejsekortindtægter for 2014. For flextrafikken viser prognosen et mindre overskud på 0,02 mio. kr. for 2016.

I budgetprognosen er ikke indregnet de besparelser, som Brønderslev Kommune og nogle andre kommuner forventer at opnå i 2016 på grund af optimering af deres kollektive trafikplaner. Reguleringerne af aconto indbetalingerne for disse kommuner vil kunne aftales med NT indenfor dette regnskabsår.

I budgetforslaget for 2017 regner NT med et tilskud på 541 mio. kr. på den samlede bustrafik. Der er indarbejdet en passagertilvækst på 0,5 % og et takststigningsloft på 0 %. Budgettet for den regionale togdrift, der til og med 2016 lå under bustrafik budgettet, flytter fra 2017 over i et separat forretningsområde, togtrafik, som opdeles i lokalbaner og regional togdrift.

Fra og med 2017 vil indtægtsfordelingsmodellen bliver baseret på præcise afsætningsdata ud fra rejsekortets benyttelsesdata og ikke som tidligere ud fra en årlig passagertælling i uge 40 og interview undersøgelser. Den nye indtægtsfordelingsmodel giver forskydninger af indtægterne mellem NT´s ejere, hvor erfaringer fra de første implementeringsfaser viser, at Aalborg kommune vil drage fordel af denne model.

Den nye indtægtsmodel medfører, at Brønderslev Kommune forventes at få en nedgang i passagerindtægterne på 1.382.000 kr. i 2017. I det fremlagte budgetforslag for 2017 er besparelserne i Brønderslev Kommunes nye kollektive trafikplan, der træder i kraft sommeren 2016, ikke medtaget, da projektet blev godkendt af Byrådet efter NT´s godkendelse af budgetforslaget for 2017. Regulering af aconto indbetalingerne i 2017 vil kunne reguleres i forhold til de besparelser, der opnås ved implementeringen af den nye kollektive trafikplan i kommunen.

Af det fremsendte regnskabs- og budgetmateriale fremgår det, at Brønderslev Kommune kan forvente følgende reguleringer i udgifterne til bustrafikken:

Brønderslev Kommune – NT udgifter

Bus-/flexturkørsel i kr.

Regnskab 2015

Aconto indbetalt 2015 inkl. regulering fra 2013

14.743.000 kr.

Regnskab 2015 nettoudgifter

-14.830.000 kr.

Overførselsadgang (udgift)

-308.000 kr.

Regulering i budget 2017

-395.000 kr.

Budgetopfølgning 2016

Aconto indbetalinger 2016 inkl. regulering 2014

15.686.000kr.*

Forventet budget 2016 nettoudgifter

-15.307.000kr.*

Forventet regulering i budget 2018 (tilbagebetaling)

379.000kr.*

Budgetforslag 2017 -2020

Forventet budget 2017 incl. regulering 2015 (Tal i parentes er forventet budget 2017 beløbet fra sidste år)

(16.222.000) 17.429.000 kr.*

Forventet budget 2018 incl. regulering 2016 (Tal i parentes er forventet budget 2018 beløbet fra sidste år)

(15.617.000) 16.631.000 kr.*

Forventet budget 2019 (Tal i parentes er forventet budget 2019 beløbet fra sidste år)

(15.530.000) 16.986.000 kr.*

Forventet budget 2020

16.962.000 kr.*

*) I dette beløb er medtaget udgifter til svømmekørsel, som afregnes med Børne- og Skoleudvalget.

Regnskab 2015 viser et merforbrug på busdriften på 395.000 kr., som bliver reguleret i 2017 opkrævningen.Merforbruget skyldes primært, at NT´s bestyrelse har godkendt at overføre 11 mio. kr. af regnskabsoverskuddet til implementering af NT´s nye forretningsplan. Brønderslev Kommunes andel i denne overførsel udgør 308.000 kr.

Brønderslev Kommune kan ifølge NT´s budgetprognose for 2016 forvente en mindreudgift i 2016 på 379.000 kr. på busdriften, som bliver reguleret i 2018. Besparelsen skyldes primært en forventet besparelse på operatørudgifterne, som skyldes lavere brændstofudgifter samt indførte besparelser i 2015, som har fået virkning i 2016 budgettet.

I budgetforslag 2017 er der indregnet en nedgang i passagerindtægten på 1.382.000 kr. i forhold til forventet budget 2016. Indtægtsnedgangen skyldes ændringen af indtægtsfordelingsmodellen, som fremover baseres på dataindsamling fra brugen af rejsekort. I budgetforslaget er ikke medtaget de besparelser, som vil blive opnået i forbindelse med implementeringen af Brønderslev Kommunes nye optimerede kollektive trafikplan. Besparelser som i 2017 forventes at få en helårsvirkning på ca. 1,3 mio. kr.

På opfordring fra Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har Nordjyllands Trafikselskab eftersendt et notat udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma Cowi, der nærmere beskriver indtægtsmodellens beregningsprincipper. Notat giver desværre ikke svar på hvorfor nogle kommuner rammes hårdere på indtægtsgrundlaget end andre efter indførelsen af den nye models indtægtsfordelingsprincipper.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår,

 • at Byrådet tager årsrapport 2015 og budgetopfølgning for 2016 til efterretning,
 • at Byrådet godkender budgetforslag for 2017 med bemærkning om, at de besparelser, som Teknik- og Miljøudvalget måtte foreslå i afdækningskataloget for budget 2017, vil kunne indarbejdes i NT´s budgetforslag for 2017, såfremt besparelserne medtages i Byrådets godkendelse af budget 2017. NT anmodes om at udarbejde en redegørelse for årsagen til, at nogle kommuner rammes væsentligt hårdere på indtægtssiden end andre efter indførslen af den nye indtægtsmodel baseret på dataindsamling fra brugen af rejsekort,
 • at de udmeldte tal bliver indregnet i basisbudget 2017 og overslagsårene.
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Budgetændringerne indarbejdes som korrektion i budget 2017 og overslagsår.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. august 2016, pkt. 10:

Fagforvaltningens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Fagforvaltningen holder møde med NT om ændringerne.

Emma Lyng Svensson var fraværende.

Økonomiudvalget, 24. august 2016, pkt. 13:

Det indstilles, at Byrådet udtrykker stor utilfredshed med, at så store budgetændringer foreslås indarbejdet, uden at der har været forudgående behandling i kommunalbestyrelserne i kommunerne.

Godkendelse af budget afventer genbehandling af sagen.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Sagen genbehandles i Byrådet.

Fraværende:

Gitte Krogh (Jan Thaibert mødt)

Johannes Trudslev

Bilag

Til toppen


12. Takst på byggesagsbehandling


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet traf den 17. december 2014 beslutning om en timetakst for 2015 på 690 kr. for byggesagsbehandling. Timetaksten har været den samme i 2016.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø og Økonomiafdelingen har foretaget en omkostningskalkulation til fastlæggelse af timetaksten for 2017 og foreslår, at den fastsættes til 798 kr.

Byrådet skal tage stilling til, om taksten kan godkendes.

Sagsfremstilling

Regeringen besluttede ved lov nr. 640 af 12. juni 2013, at kommunerne pr. 1. januar 2015 skulle opkræve byggesagsgebyrer i forhold til den faktiske anvendte tid på sagen. De nærmere regler er fastsat i Bygningsreglementets kap. 1.12.

Byrådet traf den 17. december 2014 beslutning om en timetakst på 690 kr. for byggesagsbehandling. Denne timetakst har været uændret i 2016.

Timesatsen er ikke stationær, og skal godkendes af Byrådet hvert år. Der kan opstå forhold som f.eks. ændrede fordelingsnøgler i omkostningskalkulationen og variation i antallet af og karakteren af byggesagerne, som betyder, at timesatsen for 2017 og efterfølgende år skal ændres.

For 2016 er den budgetterede gebyrindtægt på 1,4 mio. kr. Budgetopfølgning for 2. kvartal 2016 viser, at den forventede gebyrindtægt bliver 900.000 kr.

For 2017 forventer Fagforvaltningen for Teknik og Miljø med uændret timetakst på 690 kr. en gebyrindtægt på samme niveau, d.v.s. ca. 900.000 kr.

På baggrund af foretaget tidsregistrering siden juni 2015 kan timetaksten nu opgøres mere præcist. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø og Økonomiafdelingen har udarbejdet en omkostningskalkulation af timetakst for 2017 på 798 kr.

Hvis der fastsættes en timetakst på 798 kr., vil indtægten for 2017 skønsmæssigt lande på 1.040.870 kr. Der skal derfor indarbejdes en korrektion i basisbudgettet for 2017 på 360.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at faktureringen udnyttes fuldt ud indenfor lovgivningens rammer og de af Byrådet trufne beslutninger.

Der er en tilsvarende tendens på fald i gebyrindtægter på byggesagsområdet blandt øvrige nordjyske kommuner. Thisted, Rebild, og Vesthimmerland har på baggrund af den ny lovgivning valgt at afskaffe gebyrerne og lade byggesagsbehandlingen være skattefinansieret.

Brønderslev Kommune har i 2016 den højeste timetakst blandt de nordjyske kommuner.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø samt Økonomiafdelingen har udarbejdet et notat, som belyser og uddyber ovennævnte forhold. Af notatet fremgår f.eks. timetaksten for øvrige nordjyske kommuner.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at taksten på byggesager for 2017 fastsættes til 798 kr. pr. time.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger, da taksten er udarbejdet i samarbejde med Økonomiafdelingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. august 2016, pkt. 5:

Det indstilles, at taksten for byggesagsgebyr fastsættes til 798 kr. pr. time.

Takstfastsættelsen i andre kommuner undersøges nærmere.

Emma Lyng Svensson var fraværende.

Økonomiudvalget, 24. august 2016, pkt. 14:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Gitte Krogh (Jan Thaibert mødt)

Johannes Trudslev

Bilag

Til toppen


13. AVV - Forslag til budget 2017


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Affaldsselskabet AVV I/S har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget 2017 til godkendelse i kommunerne. AVVs budget indgår som grundlag for Brønderslev Kommunes kommende takster på affaldsområdet.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetforslaget kan godkendes.

Sagsfremstilling

AVV har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget 2017 til godkendelse i de to ejerkommuner. Budgetforslaget blev godkendt af AVVs bestyrelse den 24. maj 2016.

AVV har budgetteret med videreførelse af de nuværende aktiviteter, suppleret med nye aktiviteter og projekter med afsæt i AVVs værdi- og visionsarbejde fra 2012. Rammen for budgettet er fastholdelse af takstniveau, på nær deponeringstaksten og taksterne for virksomhedernes benyttelse af genbrugspladserne.

Kommunens grundbetaling til borgernes genbrugsordninger

Der budgetteres med fortsat drift af nuværende ordninger: 18 genbrugspladser, miljøserviceordningen (gule batterispande m.v.), storskraldsordningen (ringeordning) og bobleordningen (for papir og glas). Omkostninger til genbrugsordninger dækkes ind via opkrævning hos kommunen. Da affaldsområdet er brugerfinansieret, opkræver kommunen omkostningerne hos borgerne via genbrugsbidraget.

Kommunens betaling til AVV er stort set uændret i 2017.

Behandlingsanlæg

Driften af behandlingsanlæg finansieres via behandlingsindtægter og salg af varer og ydelser. I 2017 påbegyndes etablering af værksteder for reparation af elektronik, møbler og andre effekter, forventeligt som et socioøkonomisk projekt i samarbejdet med interessentkommunerne.

Anlægsinvesteringer

Der er afsat 35,5 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2017:

 • Energianlæg, akutpulje til pludselige tekniske nedbrud, renovering ovn 3, bygningsrenovering - samlet 12 mio. kr.
 • Miljøanlæg, forbedringer - samlet 3 mio. kr.
 • Genbrugscenter, forbehandlingsanlæg organisk affald - samlet 12 mio. kr.
 • Genbrugscenter, OOP projekt "Gamle Mursten" - samlet 7 mio. kr.
 • Udredningsarbejde ved dannelse af fond - samlet 1,5 mio. kr.

Fagforvaltningen bemærker, at AVV i samarbejde med Hjørring og Brønderslev Kommuners beskæftigelsesområder har etableret et socioøkonomisk samarbejde omkring OPP projekt "Gamle Mursten", et lokalt produktionssted, hvor gamle mursten afrenses og sælges til genbrug. Anlægsinvesteringen på 7 mio. kr. finansierer AVV fuldt ud af taksterne for håndteringen af de gamle mursten til genanvendelse.

Fagforvaltningen bemærker, at Hjørring Kommune ønsker, at AVV i 2017 igangsætter etableringen af et forbehandlingsanlæg for organisk affald fra husholdningerne. Baggrunden er nyt krav til kommunerne om, at de i 2020 sikrer genanvendelse af 50 % af husholdningernes affald. I praksis medfører dette, at den eksisterende renovationsordning skal udvides med indsamling af genanvendelige fraktioner. Hjørring og Brønderslev Kommuner har i samarbejdet med AVV igangsat et udredningsarbejde i forhold til etablering af et forsorteringsanlæg for organisk affald hos AVV. Hjørring Kommune er længere fremme i planlægningen end Brønderslev Kommune, der endnu ikke har taget beslutning omkring ændringer i indsamlingsordningen og den deraf følgende affaldshåndtering. Investeringsomkostningerne for anlægget finansieres over behandlingsgebyret, hvorfor Brønderslev Kommune kun bliver pålagt omkostninger, såfremt det besluttes at aflevere affald til anlægget.

Fagforvaltningen bemærker, at når der i øvrigt tages beslutning om investeringer i anlæg, afholder AVV omkostningen i anlægsåret. Herefter bliver anlægs- og driftsomkostningerne indarbejdet i AVVs behandlingstakster og grundbetalinger til kommunen i afskrivningsperioden.

Administrationen

Omkostninger til administration finansierer AVV ved intern fordeling af omkostninger på ordninger og behandlingsanlæg - dvs. finansiering via kommunernes betaling og behandlingstakter i øvrigt.

Der budgetteres også i 2017 med midler til forskning og udvikling, herunder nye projekter i forlængelse af Nulskrald og stiftelse af fond til udvikling af affaldsløsninger og sociale arbejdspladser i samarbejde med øvrige.

AVV takster

Takst 2017

Stigning

Kommunebetaling (kr. pr. borger)

440,00

0 %

Forbrænding:

- dagrenovation (kr./ton)

440 kr.

0 %

- erhvervsaffald (kr. /ton)

525 kr.

0 %

Deponi:

- erhvervsaffald, inert (kr./ton ekskl. affaldsafgift på 475,00 kr.)

380 kr.

5,0 %

- erhvervsaffald, mineralsk (kr./ton ekskl. affaldsafgift på 475,00 kr.)

473 kr.

5,1 %

Mærk Affaldet*:

- blåt mærk (kr. pr. besøg)

163 kr.

3,8 %

- grønt mærke (kr. for 2 besøg pr. md.)

1.392 kr.

14,9 %

- gult mærke (kr. for 5 besøg pr. md.)

2.736 kr.

15,7 %

- rødt mærke (kr. for flere besøg pr. uge)

5.448 kr.

14,9 %

* Virksomhedernes adgang til genbrugspladserne

Fagforvaltningen bemærker, at AVV har oplyst, at stigningen i taksterne for Mærk Affaldet skyldes, at virksomheder i større omfang afleverer affald til deponering, hvorfor den gennemsnitlige omkostning til bortskaffelse af affaldet er steget. Endvidere bemærker fagforvaltningen, at AVVs budgetforslag udgør grundlaget for fastlæggelsen af de kommunale takster for renovation og genbrugsbidrag. AVVs budgetforslag har derfor direkte betydning for borgerne og brugerne i kommunen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender budgetforslaget, og at budgetforslaget indgår som grundlag for kommunens budget for renovation og genbrug 2017.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da affaldsområdet er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. august 2016, pkt. 6:

Fagforvaltningens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Emma Lyng Svensson var fraværende.

Økonomiudvalget, 24. august 2016, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Gitte Krogh (Jan Thaibert mødt)

Johannes Trudslev

Bilag

Til toppen


14. Modtagestation Vendsyssel I/S - Budget for 2017


Resume

Sagsforløb: TMU/ØK/BY

Modtagestation Vendsyssel I/S har fremsendt forslag til budget 2017 til godkendelse i ejerkommunerne. Budgetforslaget vil indgå som grundlag for Brønderslev Kommunes kommende takster på affaldsområdet.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetforslaget skal godkendes.

Sagsfremstilling

Modtagestation Vendsyssel I/S har fremsendt forslag til budget 2017 til godkendelse i ejerkommunerne. Forslaget er godkendt af modtagestationens bestyrelse den 9. marts 2016.

Modtagestationen regner med videreførelse af nuværende aktiviteter justeret i forhold til de forventede mængder. Der er ikke budgetteret med anlægsopgaver i 2017.

Behandlingstakster

Grundbetalinger og deklarationsgebyr

Kommunerne bliver opkrævet en grundbetaling til dækning af modtagestationens basisomkostninger som sikkerhed for at modtagestationen til stadighed kan indsamle og behandle farligt affald. Grundbetalingen til modtagestationen indgår i kommunens fastsættelse af affaldstakster. Brønderslev Kommunes grundbetaling til modtagestationen er uændret i forhold til budget 2016 og ligger derfor også i 2017 på 1,39 kr./indbygger og 23,40 kr./CVR registreret virksomhed.

Virksomheder, der afleverer affald til modtagestationen, betaler et deklarationsgebyr i forbindelse med afleveringen. Deklarationsgebyret stiger i 2017 med 20,4 % til 59 kr./deklaration.

Tømningsordningen for olie- og benzinudskillere

Ordningen fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet, hvor afregning sker direkte mellem modtagestation og kunden. Taksten stiger i 2017 med 15,00 kr./tømning til 845,00 kr./tømning, svarende til en stigning på 1,8 %.

Klinisk risikoaffald

Ordningen fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet, hvor afregning sker direkte mellem modtagestation og kunden. Ordningen indeholder flere abonnementsordninger, og taksten er i 2017 uændret eller faldende i forhold til 2016.

Andet emballeret og uemballeret farligt affald

Affaldet indsamles fra virksomheder og genbrugspladser. Behandlingstaksterne justeres løbende i forhold til prisændringer hos slutbehandlerne. Priseksempler i budgettet viser stigning i behandlingstaksterne fra 1,9 - 11,6 %.

Fagforvaltningen bemærker, at dette budgetforslag vil indgå i Brønderslev Kommunes budget for affaldsområdet, og vil dermed få indflydelse på virksomhedernes erhvervsaffaldsgebyr og husstandenes genbrugsbidrag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender det fremsendte budgetforslag, og at budgetforslaget indgår som grundlag for kommunens budget på affaldsområdet for 2017.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da affaldsområdet er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. august 2016, pkt. 7:

Fagforvaltningens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Emma Lyng Svensson var fraværende.

Økonomiudvalget, 24. august 2016, pkt. 16:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Gitte Krogh (Jan Thaibert mødt)

Johannes Trudslev

Bilag

Til toppen


15. Renovation og genbrug - budget 2017 - Takster m.m.


Resume

Sagsforløb: TMU/ØK/BY

Der er udarbejdet budgetoplæg med takstforslag for 2017 på affaldsområdet. Budgetforslaget medfører, at renovationsomkostningerne stiger med 1,3 %, genbrugsbidraget stiger med 0,8 %, og taksten for erhvervsaffaldsgebyr falder med 14,0 %.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetoplægget for renovation og genbrug samt de anførte affaldstakster for 2017 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetoplæg med takstforslag for 2017 på affaldsområdet. Affaldsområdet omfatter renovation, genbrugsordninger og administration af affaldsområdet.

Affaldsområdet er brugerfinansieret efter hvile-i-sig-selv princippet. Økonomien i ordningerne opgøres årligt, og takstberegningerne tager højde for konstaterede under- og overskud for hver ordning.

Budgettet er udarbejdet med baggrund i gældende regler og eksisterende kontrakt med vognmand på renovationsordningen. Dette oplæg er også udarbejdet under forudsætning af Byrådets godkendelse af forslag til budgetterne for AVV og Modtagestation Vendsyssel. Endvidere indgår der en forventet forbrændingstakst hos Reno-Nord, da Reno-Nord endnu ikke har vedtaget budget for 2017.

Samlet budget (kr. ekskl. moms)

Udgift

Indtægt

Administration, husholdninger

659.000kr.

659.000kr.

Administration, erhverv (inkl. farligt affald)

487.000 kr.

487.000kr.

Renovation

16.143.000 kr.

16.143.000kr.

Storskrald

249.000 kr.

249.000kr.

Bobler (glas, papir og pap)

1.080.000 kr.

1.080.000kr.

Genbrugspladser

15.391.000 kr.

15.391.000kr.

Miljøservice (småbatterier og malerrester)

61.000 kr.

61.000kr.

I alt

34.070.000 kr.

34.070.000kr.

Ovenstående omkostninger dækkes ind via renovationstaksten, genbrugsbidraget og erhvervsaffaldsgebyret. Detaljerede budgetter for hver enkelt ordning og tilhørende forslag til takster for 2017 ses i bilagene.

Borgernes genbrugsbidrag er et samlegebyr af takster for administration af husholdningsaffald, bobleordningen, storskraldsindsamlingen, genbrugspladserne og miljøserviceordningen.

Erhvervsaffaldsgebyret er et samlegebyr af takster for administration af erhvervsaffald og farligt affald (grundbetaling til Modtagestation Vendsyssel).

For at illustrere takstudviklingen, vises taksten for en helårsbolig med tilmeldt affaldssæk med ugentlig afhentning:

Kr. inkl. moms

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Renovation

1.011

1.060

1.090

1.105

1.126

1.160

1.172

Genbrugsbidrag

1.085

1.134

1.221

1.269

1.328

1.338

1.349

I alt

2.096

2.194

2.311

2.374

2.454

2.498

2.521

Udvikling

3,9 %

4,7 %

4,7 %

2,7 %

3,4 %

1,8 %

0,9 %

En nærmere beskrivelse af udviklingen i omkostningerne fra 2016 til 2017 ses i vedlagte bilag.

Genbrugsbidraget stiger med 0,8 %.

Den væsentligste stigning i genbrugsbidraget de seneste år, skyldes øgede omkostninger til AVV for driften af genbrugspladsordningen. Her er det omkostninger til affaldsbehandlingen, som har overskredet budgetrammen. AVV har i 2015 igangsat et arbejde for at effektivisere og rationalisere driften af genbrugspladserne med henblik på at mindske omkostningerne.

Erhvervsaffaldsgebyret falder med 14 % i 2017, da der ikke længere skal budgetteres med et løbende underskud på ordningen.

Med det nuværende budgetoplæg og tilhørende forslag til takster vil borgere og brugere af kommunens affaldsordninger opleve, at de betaler for uændrede affaldsordninger med det samme serviceniveau som i 2016.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender budgetoplægget med de anførte takster for 2017.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da området er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. august 2016, pkt. 8:

Fagforvaltningens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Emma Lyng Svensson var fraværende.

Økonomiudvalget, 24. august 2016, pkt. 17:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Gitte Krogh (Jan Thaibert mødt)

Johannes Trudslev

Bilag

Til toppen


16. Gebyr 2017 for kommunal rottebekæmpelse


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Gebyr pr. husstand til finansiering af den kommunale rottebekæmpelse foreslås hævet fra 0,04 promille til 0,059 promille af ejendomsvurderingen.

Byrådet skal tage stilling til, om gebyret skal hæves.

Sagsfremstilling

Rottebekæmpelsen i kommunen finansieres gennem opkrævning af en vis promilledel af ejendomsværdien. Den af Byrådet for 2015 besluttede gebyrstigning til 0,04 promille - svarende til 40 kr. pr. mio. kr., har vist sig ikke at være tilstrækkelig. En række forhold betinger, at det er nødvendigt at hæve gebyret til 0,059 promille (svarende til 59 kr. pr. 1 mio. kr. ejendomsværdi).

I 2016 bliver der opkrævet 0,04 promille af ejendomsværdien svarende til 992.507 kr. Promillen for 2016 blev endelig godkendt af Byrådet i oktober 2015. Gebyrforhøjelsen til 2016 skete bl.a. med baggrund i fald i den samlede ejendomsværdi i Brønderslev Kommune gennem de seneste år. På dette tidspunkt var det endnu uvist, hvor mange ressourcer, der skulle anvendes til daglig bekæmpelse af rotter efter anmeldelse. I forbindelse med indgåelse af aftale pr. 1. januar 2015, blev det aftalt med Vej og Park, at bekæmpelsen skulle udføres af 1 person med rottebil svarende til en udgift på 550.000 kr. Det blev efter de første måneder klart, at det før 2015 opkrævede gebyr ikke kunne dække den nødvendige indsats, hvorfor taksten via beslutning i Byrådet allerede blev hævet med virkning fra den 1. januar 2016. Forebyggelse og bekæmpelse af rotter er pr. 1. januar 2016 blevet udført af 2 personer med hver sin rottebil. Udgiften til Vej og Park udgør for 2016 1.020.000 kr. Den opkrævede gebyrindtægt på 0,04 promille for 2016 dækker ikke omkostningen til udførelse af opgaven, hvorfor der fremføres et underskud til 2017, som skal dækkes ind af gebyrindtægten i 2017.

I tilfælde af at der ikke tilføres de nødvendige midler til bekæmpelse af rotter, får det den konsekvens, at kommunen ikke vil kunne overholde de statslige retningslinjer for bekæmpelse. Det vil ej heller være muligt at overholde de statslige retningslinjer for forebyggelse af rotter - her kan nævnes opsætning af rottespærrer i kloaksystemet ved kommunale bygninger, hvor det er teknisk muligt samt opsætning af rottespærrer i nyudstykninger. Ligeledes vil det ikke være muligt at foretage forebyggende bekæmpelse af rotter i kloaksystemet eks. inden separatkloakering. Samtidig vil flere borgere få alvorlige rotteproblemer og dertil øgede omkostninger for udbedring af skade efter angreb af rotter.

Indtil udgangen af 2014 blev rottebekæmpelsen i kommunen varetaget af en ekstern virksomhed. Siden den 1. januar 2015 har opgaven været varetaget af kommunens Vej- og Parkafdeling.

Gennem den 3 årige periode forventer fagforvaltningen at finde et passende niveau for, hvilken kvalitet forebyggelse og bekæmpelse af rotter skal have.

Igennem de seneste år er der forekommet en stigning i antallet af rotteanmeldelser og dermed stigning af antal besøg. Den procentvise opgørelse viser, at antallet af anmeldelser er steget med 16 % fra 2014 til 2015. Ser man på antallet af besøg, er der sket en procentvis stigning på 46 %, hvilket giver et fingerpeg om, at der foretages opfølgende besøg ved anmeldelser af rotter (besøg nr. 2 eller flere hvis det er nødvendigt).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forhøjelse af gebyr for kommunal rottebekæmpelse fra 0,04 promille til 0,059 promille af ejendomsvurderingen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. august 2016, pkt. 9:

Fagforvaltningens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Emma Lyng Svensson var fraværende.

Økonomiudvalget, 24. august 2016, pkt. 18:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Gitte Krogh (Jan Thaibert mødt)

Johannes Trudslev

Bilag

Til toppen


17. Nedskrivning af flerårsaftalen - takstreduktion


Resume

Sagsforløb: HAR/SS/ØK/BY

Byrådet besluttede i marts 2016, at flerårsaftalen ophæves ved udgangen af 2016 og at der i den forbindelse iværksættes konkrete initiativer til at imødegå de krævede besparelser.

Byrådet anmodes om at godkende forslag om takstnedsættelse på botilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i marts 2016, efter indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget, at flerårsaftalen for Handicap- og Psykiatriområdet ophæves ved udgangen af 2016. Samtidig fremlagde Fagenheden for Sundhed og Velfærd forslag til initiativer til at imødekomme de krævede besparelser - se nedenstående:

Botilbud

Forslag

Bofællesskaberne

Målgrupperne på bofællesskaberne på Brandur Allé og Lundagervej er stort set ens, men taksten på Lundagervej er højere end på Brandur Allé. Det foreslås, at taksten på Lundagervej nedsættes til samme niveau som på Brandur Allé. Takstnedsættelsen vil svare til en besparelse på 438.000 kr. årligt. Besparelsen vil være ca. 300.000 kr. årligt for Brønderslev Kommune. Takstnedsættelsen kan gennemføres i løbet af foråret 2016.

Nordstjernen

I forlængelse af Økonomiudvalgets udmelding om tilbageholdenhed er det i 2015 lykkedes at tilrettelægge den daglige drift således, at der er opnået en årlig besparelse på 2 årsværk svarende til ca. 780.000 kr. Den reelle besparelse vil svare til ca. 50 %, idet ca. halvdelen af borgerne på Nordstjernen kommer fra Brønderslev Kommune. Denne reduktion foreslås omsat i en takstreduktion, som kan gennemføres i løbet af foråret 2016.

Hedebo

Det vurderes muligt at reducere personalenormeringen på Hedebo med 1 årsværk svarende til ca. 400.000 kr. Den reelle besparelse vil svare til ca. 50 %, idet ca. halvdelen af borgerne på Hedebo kommer fra Brønderslev Kommune. Denne reduktion foreslås omsat i en takstreduktion, som kan gennemføres i løbet af foråret 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår ovenstående takstnedsættelser effektueret som vist herunder:

Botilbud

Takst pr. 1. januar 2016

(i kr.)

Takst pr. 1. maj 2016

(i kr.)

Forventet besparelse

i 2016 (i kr.)

jf. notat fra 22. dec. 2015

Forventet besparelse pr. år

fra 2017 og frem (i kr.)

jf. notat fra 22. dec. 2015

Nordstjernen

2.094

2.022

260.000

390.000

Lundagervej

1.556

1.451

200.000

300.000

Hedebo takst 1

2.290

2.260

133.000

200.000

Hedebo takst 2

1.841

1.811

Hedebo takst 3

1.570

1.540

593.000

890.000

Den udregnede besparelse er reelt set højere end det angivne beløb, men da en del af besparelsen tilfalder andre kommuner, er det den del af besparelsen, der vedrører Brønderslev Kommune, der her skitseres.

Takstnedsættelse vil blive effektueret som en nednormering af personalet og vil virke med tilbagevirkende kraft fra 1. maj 2016.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at takstnedsættelsen effektueres som foreslået.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at besparelsen er en del af finansieringen af flerårsaftalen ifølge Byrådets beslutning den 30. marts 2016.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 8. juni 2016, pkt. 4:

Udsat

Johannes Trudslev var fraværende.

Handicaprådet, 16. juni 2016, pkt. 4:

Handicaprådet har drøftet sagen.

Handicaprådet udtrykker bekymring om, hvorvidt besparelsen påvirker serviceniveauet.

Martin Bech var mødt og deltog under behandling af punktet.

Fraværende uden afbud: Ole Jespersgaard og Peter H.S. Kristensen.

Social- og Sundhedsudvalget, 17. august 2016, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 24. august 2016, pkt. 19:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Udsat.

Fraværende:

Gitte Krogh (Jan Thaibert mødt)

Johannes Trudslev

Til toppen


18. Takster på Springbrættet


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Med henblik på at sikre løbende visitation til det kommunale dagtilbud på Springbrættet fremlægges alternative forslag til takstreduktion på Springbrættet, således at taksten matcher det billigste private dagtilbud.

Byrådet anmodes om at beslutte, hvilket af de opstillede scenarier, der skal være gældende.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har på Det Specialiserede Voksenområde vedtaget en 90 % selvforsyningsstrategi og samtidig en tilgang i visitering om valg af ”bedst og billigst”. Det betyder, at Brønderslev Kommune vil levere 90 % af leverancerne til borgerne fra egne tilbud, men samtidig skal tilbuddene være bedst og billigst.

På Det Specialiserede Voksenområde er der i samarbejde mellem Visitationen og Handicap- og Psykiatriområdet etableret et visitationsudvalg. Formålet med Visitationsudvalget er at få visiteret borgerne til de rette tilbud i et samarbejde mellem myndighed og udfører. I Visitationsudvalget behandles større sager med særligt fokus på faglighed og økonomi.

I forlængelse af ovenstående er der på et Visitationsudvalgsmøde opstået et spørgsmål om, hvilke parametre der skal vægte højest, når de private dagtilbud og det kommunale dagtilbud sammenlignes i en visitationsproces.

Her under ses en tabel, der sammenligner forskellige parametre på Brønderslev Kommunes eget dagtilbud efter SEL § 104 Springbrættet og de private dagtilbud Mølledag, Ella og Møller Sørigs Fond og Møllegården.

Mølledag

Ella og Møller Sørigs Fond

Møllegården

Springbrættet takst 1 - § 104

Springbrættet takst 2 - § 104

Takst

13.398

11.400

14.676

22.904

14.418

Klub

1.260

Udgifter

3.704.405

2.478.025

5.019.700

1.104.648

6.577.229

Løn

2.955.905

1.953.433

3.551.300

797.334

4.661.031

Ejendom

289.000

97.350

323.000

95.379

485.633

Normering/plads

6,75

7,56

8,33

1,56

7,65

Budget/plads

154.350

165.202

167.323

267.910

173.010

Åbningstimer pr. uge inkl. transporttid

28,5

28

37,5

31,5

31,5

Mandag-torsdag

8.00 - 14.30

7.30 - 13.00

8.00 - 15.30

8.45 - 15.15

8.45 - 15.15

Fredag

8.00 - 10.30

7.30 - 13.00

8.00 - 13.30

8.45 - 14.15

8.45 - 14.15

Lukkedage inkl. ferie

15

36

20

11

11

Scenarie

Åbningstid

timer/uge

Årlige lukkedage

Ekstra pladser

Nedskrivning af budgettet

kr./år

Takst

kr./måned

1

31,5

18 ³)

19

0

11.400

2

27,5 ¹)

11 ²)

8

0

11.400

3

31,5

11

6

200.000

11.400

4

31,5

18

16

200.000

11.400

¹) Åbningstiden ændres til 8.45 - 14.15mandag - fredag.

²) Lukkedage er 2 uger i sommerferien samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag.

³) Lukkedage er 2 uger i sommerferien, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, 3 dage op til påske og 4 dage i julen.

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der flere parametre, der adskiller dagtilbuddene

 • Takst
 • Antal åbningstimer pr uge
 • Antal lukkedage om året

Med henblik på at illustrere, hvordan taksten på Springbrættet (takst 2) kan reduceres til 11.400 kr./måned, således at Visitationsudvalget kan henvise til det kommunale tilbud, er der udarbejdet 4 scenarier.

Ændringen vil træde i kraft pr. 1. august 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter hvilket scenarie, der skal lægges til grund med henblik på at reducere taksten på Springbrættet (takst 2).

Leder Susanne Holmgaard Jørgensen deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at man ved en ny takst på 11.400 kr. på Springbrættet vil kunne spare 750.000 kr. på årsbasis. Beløbet bør indgå i afdækningsforslaget for 2017.

Beløbet dækker over de eksisterende 22 personer, som pr. 31. marts 2016 modtager et tilbud på Springbrættet. Desuden vil UngeCentret spare 180.000 kr. på årsbasis på de 5 borgere, som bruger Springbrættet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 13. april 2016, pkt. 22:

Taksterne på Springbrættet reduceres til 11.400 kr./måned med virkning fra 1. august 2016 ud fra følgende forudsætninger:

 • At åbningstiden er 31,5 timer/uge
 • At der er 15 lukkedage (der lukkes ikke i de tre dage op til påske)
 • At budgettet reduceres med 200.000 kr.
 • At antallet af borgere øges således at taksten bliver 11.400 kr./måned

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 24. august 2016

Den foreslåede takstnedsættelse på Springbrættet finansieres ved at øge antallet af pladser på Springbrættet med 9, hvorved taksten bliver 11.400 kr./måned. Det samlede antal pladser på Springbrættet øges dermed fra 38 til 47 pladser.

Åbningstider vedrørende Møllegården er rettet i sagsfremstillingen på grund af forkerte oplysninger i tidligere sagsfremstilling. Åbningstiden er 37,5 timer pr. uge. I tidligere sagsfremstilling var oplyst 31,75 timer pr. uge.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender taksten på Springbrættet på 11.400 kr./måned med virkning fra 1. august 2016.

Økonomiudvalget, 24. august 2016, pkt. 20:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Udsat.

Fraværende:

Gitte Krogh (Jan Thaibert mødt)

Johannes Trudslev

Til toppen


19. Ukrudtsbekæmpelse


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Som led i den igangværende og løbende driftsoptimering af ukrudtsbekæmpelsen i Brønderslev Kommune fremsender Fagenheden for Teknik og Miljø et oplæg til begrænset brug af Roundup for at minimere faldet i det nuværende serviceniveau med de faldende ressourcer.

Byrådet skal tage stilling til oplægget.

Sagsfremstilling

På de kommunale fortove, stier og andre belægninger bekæmpes ukrudt i dag igennem ukrudtsbrænding, strigling med stålbørster eller ved hyppig sprøjtning med biologiske midler. Ukrudtstrykket er tiltagende, og ressourcerne til opgaven faldende. De øgede ukrudtsmængder er med til at ødelægge og forkorte belægningernes levetid samt giver et dårligt æstetisk og visuelt indtryk, når ukrudtsmængden bliver for stor.

Teknologien og uddannelsen af medarbejdere indenfor kemisk renhold har udviklet sig meget, idet der i dag findes sprøjter med intelligent dosering, der registrerer planternes grønkorn og derfor kun sprøjter, hvor der er ukrudt mellem belægningerne. Det betyder, at sprøjtemiddelforbruget kan reduceres betragteligt og er faldende over tid, da ukrudtsmængden samtidigt falder hurtigere. Derfor er flere kommuner gået over til at renholde belægninger med herbicider for at spare ressourcer og fastholde serviceniveauet (eksempelvis Frederikshavn, Slagelse, Ishøj, Assens og Tønder m.fl.). De steder, det er indført, har man opnået et højere serviceniveau eller en bevarelse af det nuværende serviceniveau med faldende ressourcer. Derudover er mængden af sprøjtemidler faldet i takt med, at ukrudtsmængden reduceres.

Dele af de naturområder kommunen er plejepligtig på er truede af tilgroning og spredning af de såkaldte invasive arter (bjørneklo, rynket rose, japansk pileurt o.l.), der truer den hjemmehørende flora og fauna. Den rynkede rose (Rosa rugosa) eller hybenrose i daglig tale og stor bjørneklo er særlig problematisk og på Naturstyrelsens sorte liste over de invasive arter, som man bør gøre en aktiv indsats for at bekæmpe.

De danske kommuner har gennem KL indgået en aftale med Miljøministeriet og Danske Regioner om afvikling af brugen af sprøjtemidler på offentlige arealer. Aftalen stiller ikke krav om en øjeblikkelig afvikling, men kun at virke for aftalens gennemførelse. Aftalen giver dog mulighed for at bekæmpe bjørneklo med sprøjtning, og det sker i Brønderslev Kommune i dag. Udbringelsen af sprøjtemidler på forekomster af bjørneklo bliver desuden registreret via GPS.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender oplægget til begrænset brug af Roundup.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 10. juni 2016, pkt. 18:

Fremsendes til behandling i Byrådet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Begrænset brug af lovlig ukrudtsbekæmpelsesmiddel kun til bekæmpelse af inversive arter afvist efter følgende afstemning:

 • For: 10 (A,Ø,F)
 • Imod: 16
 • Hverken for eller imod:0

Begrænset brug af lovlig ukrudtsbekæmpelsesmiddel godkendt efter følgende afstemning

 • For: 16
 • Imod: 10 (A,Ø,F)
 • Hverken for eller imod: 0

Fraværende:

Gitte Krogh (Jan Thaibert mødt)

Johannes Trudslev

Til toppen


20. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 30


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Med baggrund i midtbyplanen for Dronninglund er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 30. Hovedgrebet i midtbyplanen er at koncentrere og samle byens aktiviteter, særligt handelslivet, i Slotsgade. Derfor foreslås bymidtens afgrænsning ændret. Ændringen vedrører særligt den strategiske placering af fremtidige dagligvarebutikker, der er vigtige at fastholde helt centralt i byen. Dette medvirker til mindre ændringer af de berørte kommuneplanrammer.

Byrådet skal tage stilling til, om kommuneplantillæg nr. 30 kan godkendes og udsendes i 8 ugers høring.

Sagsfremstilling

Formålet med kommuneplantillæg nr. 30 er at stadfæste midtbyplanen for Dronninglund, som blev godkendt af Byrådet den 30. marts 2016.

Baggrunden for at udarbejde midtbyplanen var et behov for en ny samlet strategi for midtbyens udvikling, samt et behov for et revideret plangrundlag.

Kommuneplantillægget sikrer, at midtbyplanen bliver bindende i administrationen af Dronninglund midtby. Tillægget fastlægger rammerne for den ønskede udvikling.

Hovedgrebet i midtbyplanen er at koncentrere og samle byens aktiviteter, særligt handelslivet, i Slotsgade. Derfor foreslås bymidtens afgrænsning ændret. Ændringen vedrører særligt den strategiske placering af fremtidige dagligvarebutikker, der er vigtige at fastholde helt centralt i byen. Dette medvirker til mindre ændringer af de berørte kommuneplanrammer.

Med kommuneplantillæg nr. 30 sker der ændringer af følgende i Kommuneplan 2013:

 • Hovedstruktur – Detailhandel under Byer og byudvikling
  Til afsnittet tilføjes hovedgrebet for midtbyplanen for Dronninglund, beskrivelse af den politiske beslutning om detailhandel samt udpegning af en primær strøgzone i Dronninglund.
 • Retningslinie 1.4.2 ”Udpegning og afgrænsning af bymidter”
  Bymidteafgrænsningen for Dronninglund opdeles i to zoner, der sker justering af redegørelsesteksten og kortbilag i forhold til opdelingen.
 • Retningslinie 1.4.4 ”Udpegning og afgrænsning af lokalcentre”
  Der tilføjes til retningslinien, at der ikke kan planlægges for lokalcentre i Dronninglund.
 • Retningslinie 1.4.7 ”Butiksstørrelse og placering af enkeltstående butikker”
  Der tilføjes til retningslinien, at der ikke kan planlægges for enkeltstående butikker i Dronninglund.
 • Ramme 02-C-01 ”Centerområde, Slotsgade”
  Der sker mindre ændringer i rammens afgrænsning, samt der ændres i rammeteksten iht. ovenstående retningslinier. Ændringer i rammens afgrænsning vil desuden påvirke afgrænsningen for ramme nr. 02-B-01, nr. 02-B-02 og 02-B-07.
 • Ramme 02-C-02 ”Centerområde, Rørholtvej”
  Ramme nr. 02-C-02 bliver til ny rammenr. for den nordlige del af stationsvej og vil derefter være ramme 02-C-02 ”Centerområde, Stationsvej”.
  Centerområde Rørholtvej vil herefter få rammenr. 02-C-03.

Der er foretaget en miljøscreening af ændringen af anvendelse, som er beskrevet i kommuneplantillægget. Fagforvaltningen vurderer, at tillægget ikke er omfattet af et krav om miljøvurdering, da det vurderes, at ændringen ikke medfører væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslaget til kommuneplantillæg nr. 30 og udsender det i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. august 2016, pkt. 17:

Fagforvaltningens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Emma Lyng Svensson var fraværende.

Økonomiudvalget, 24. august 2016, pkt. 24:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Gitte Krogh (Jan Thaibert mødt)

Johannes Trudslev

Bilag

Til toppen


21. Bevilling af projekt - målrettet beskæftigelsesindsats for flygtninge


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Under forudsætning af Byrådets godkendelse er Brønderslev Kommune blevet bevilget støtte til et projekt på integrationsområdet. Projektet har til formål at styrke samarbejdet med virksomheder og skabe en mere jobrettet tilgang til borgerne.

Bevillingen er på 2.255.295 kr. henover en 3-årig projektperiode fra 1. juli 2016 til 30. juni 2019.

Byrådet bedes godkende projektet.

Sagsfremstilling

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) udmeldte i maj 2016 en pulje til målrettede kommunale beskæftigelsesindsatser for flygtninge og indvandrere.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse udfærdigede en projektansøgning til puljen og er i juli 2016 meddelt tilsagn om støtte til projektet under forudsætning af Byrådets godkendelse.

Projektet hedder "Nu er det min tur". Titlen henviser til projektets mål som er, at flere integrationsborgere får mulighed for at komme i job eller uddannelse. Målet skal nås ved hjælp af:

 • Etablering et tættere og mere forpligtende samarbejde med virksomhederne i Brønderslev Kommunes arbejdskraftopland
 • Implementering en mere jobrettet tilgang i sagsbehandlingen på integrationsområdet

Projektbevillingen er på 2.255.295 kr. henover en 3-årig periode fra 1. juli 2016 til 30. juni 2019. Pengene vil primært gå til løn til en projektleder. Derudover er der afsat midler til kompetenceudvikling af medarbejdere og afholdelse af virksomhedsrettede arrangementer.

17 kommuner er meddelt tilsagn om støtte fra puljen, hvoraf 3 er nordjyske: Brønderslev, Vesthimmerland og Rebild. Et kriterium for tildeling af støtte har været, at kommunerne vurderes at have udfordringer med beskæftigelsesindsatsen over for flygtninge og indvandrere. Projektansøgningen er formuleret ud fra denne præmis.

De deltagende kommuner vil modtage proces- og konsulentstøtte fra en ekstern leverandør undervejs i forløbet. Oplægget fra SIRI er, at dette vil ske i 5 faser:

1. Kortlægning af kommunens nuværende indsatser, udfordringer og organisering

2. Fastsættelse af lokale mål og forandringsstrategi på baggrund af den gennemførte kortlægning

3. Implementering af forandringsstrategi

4. Arbejde med resultatbaseret styring og systematisk opfølgning på progressionen hos målgruppen

5. Evaluering

Konkret opstart af projektet afventer afklaring af, hvem den eksterne leverandør af proces- og konsulentstøtte bliver. SIRI forventer, at det vil ske i løbet af 2-3 uger.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender projektet.

Personale

Projektet indebærer ansættelse af en projektleder.

Økonomi

Økonomiafdelingen har modtaget positivt tilsagn fra puljen ”14.62.09.10 Målrettet beskæftigelse” til projekt ”Nu er det min tur”, hvor vi i projektperioden i alt modtager 2.255.295 kr. Beløbene fordeles således: 482.524 kr. i 2016, 813.459 kr. i 2017 og 959.321 kr. i 2018. Efter projektets afslutning skal der aflægges regnskab, som skal revideres.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 23. august 2016, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 24. august 2016, pkt. 28:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Gitte Krogh (Jan Thaibert mødt)

Johannes Trudslev

Bilag

Til toppen


22. Takkekort


Resume

Sagsforløb: BY

Annegrete Mathiasen, Visitationen - takker for opmærksomheden i anledning af 25 års jubilæum.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Gitte Krogh (Jan Thaibert mødt)

Johannes Trudslev

Til toppen


23. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Tilskud som vanskeligt stillet kommune på 16 mio. kr.

Fraværende:

Gitte Krogh (Jan Thaibert mødt)

Johannes Trudslev

Til toppen


24. Lukket punkt: Ejendomssag


Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Gitte Krogh (Jan Thaibert mødt)

Johannes Trudslev

Til toppen


25. Lukket punkt: Orientering


Beslutning
 • Ekspropriationsbeslutning
 • Besigtigelsestur, Forsyningen til Barcelona

Fraværende:

Gitte Krogh (Jan Thaibert mødt)

Johannes Trudslev

Til toppen

Opdateret 5. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach