Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 12. oktober 2016
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Lone Lex.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Lasse Riisgaard ønsker pkt. 11 taget af dagsordenen.

Ønsket ikke imødekommet på baggrund af følgende afstemning:

For: 4 (Johannes Trudslev, Henning Jørgensen, Jens Andersen og Lasse Risgaard)

Imod: 22

Lone Lex var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende, at 1. stedfortræder på liste V, Jan Thaibert, indkaldes til Byrådets møde som følge af afbud fra Lone Lex pga. kursusdeltagelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Der er til dette byrådsmøde afbud fra Lone Lex pga. kursusdeltagelse.

Første stedfortræder på liste V, Jan Thaibert er derfor indkaldt til Byrådets møde og tiltræder byrådsmødet umiddelbart efter Byrådets godkendelse af indkaldelsen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Jan Thaibert godkendt.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Henning Jørgensen stillede flg. spørgsmål

 • Hvor mange bliver ramt af kontanthjælpsloftet?
 • Hvordan administreres retningslinierne?
 • Hvad gør beskæftigelsesområdet for at afhjælpe konsekvenserne for 225 timers reglen?

Fraværende:

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Til toppen


5. 2. behandling af Budget 2017 og overslagsårerne 2018 - 2020


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Med baggrund i den indgåede budgetaftale mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Borgerlisten, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fremsendes budgetforslag for 2017 og overslagsårerne 2018-2020 til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Efter Byrådets budgetseminar den 15.-16. september 2016 blev der den 16. september 2016 indgået budgetforlig mellemVenstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Borgerlisten, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten

Grundlaget for Byrådets 2. behandling af budget 2017 er den resultatopgørelse, der fremgik af forslaget til administrativt basisbudget 2017-2020, som forelå ved Byrådets 1. behandling den 14. september 2016.

Resultatopgørelsen til 1. behandling

I hele mio. kr.

Budget 2017

Budget 2018

Budget 2019

Budget 2020

Indtægter

-2.264

-2.296

-2.345

-2.390

Særlig vanskeligt stillet kommune

-16

-16

-16

-16

Indtægter i alt

-2.280

-2.312

-2.361

-2.406

Driftsudgifter i alt

2.258

2.312

2.370

2.412

Rente - netto

7

7

6

7

Overskud drift

-15

7

15

13

Anlæg

26

23

23

23

Underskud på drift og anlæg

11

30

38

36

Afdrag på lån

41

41

41

42

Lån til kommune med lav likviditet

-22

0

0

0

Øvrige lån

-15

-2

-2

-2

Underskud i kassen (+=underskud)

15

69

77

76

Pulje til overførsel mellem årene

-25

-25

-25

-25

Reel påvirkning af kassebeholdning

-10

44

52

51

Resultatet af budgetforlig

På baggrund af aftaleparternes budgetforlig omkring reduktioner, nye ønsker og anlæg, er der udarbejdet en revideret resultatopgørelse.

Resultatopgørelsen til 2. behandling

I hele mio. kr.

Budget 2017

Budget 2018

Budget 2019

Budget 2020

Indtægter

-2.264

-2.296

-2.345

-2.390

Særlig vanskeligt stillet kommune

-16

-16

-16

-16

Indtægter i alt

-2.280

-2.312

-2.361

-2.406

Driftsudgifter i alt

2.246

2.295

2.353

2.395

Rente - netto

7

7

6

7

Overskud drift

-28

-10

-2

-4

Anlæg

28,3

24

24

24

Underskud på drift og anlæg

1

14

22

20

Afdrag på lån

41

41

41

42

Lån til kommune med lav likviditet

-22

0

0

0

Øvrige lån

-15

-2

-2

-2

Underskud i kassen (+=underskud)

5

53

61

60

Pulje til overførsel mellem årene

-25

-25

-25

-25

Reel påvirkning af kassebeholdning

-20

28

36

35

I resultatopgørelsen er indarbejdet konsekvenserne af ændringsforslagene til budgettet som følge af budgetforliget mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Borgerlisten, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Skat: Selvbudgettering eller statsgaranti

Byrådet skal tage stilling til valg mellem selvbudgettering og statsgaranti. Økonomiafdelingen har derfor med baggrund i de nyeste skøn over udviklingen i væksten og befolkningstallet, foretaget en fornyet beregning og vurdering af valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Det aktuelle befolkningstal for Brønderslev Kommune ligger i øjeblikket på 36.177, og det statsgaranterede befolkningstal for 2017 er lig 36.210.

Med udgangspunkt i det aktuelle befolkningstal og den nyeste befolkningsprognose for 2017 og overslagsårerne viser beregningerne et provenue på 1,6 mio. kr. ved selvbudgettering. Provenuet kan dog først forventes at komme i forbindelse med efterreguleringen af 2017 i 2020. Dette provenue ses som følge af et højere forventet udskrivningsgrundlag i 2017 end forudsat i statsgarantien.

Der er dog stor usikkerhed omkring udviklingen i befolkningstallet som følge af den ændrede flygtninge situation mv.. En lavere udvikling i befolkningstallet end forudsat i prognoserne vil betyde et tab ved selvbudgettering.

Med baggrund i denne usikkerhed i befolkningsudviklingen sammenholdt med den forholdsvis lille gevinst ved selvbudgettering anbefales det, at kommunen vælger statsgaranti, selv om beregningerne pt. viser et mindre overskud ved at selvbudgettere.

Anlægspulje

Styringsreglerne for kommunerne er blevet ændret med den sidste aftale mellem KL og regeringen. Som følge heraf foreslår forvaltningen, at der fra 2017 og i overslagsårene oprettes en anlægspulje på 10 mio. kr., som primært skal kunne håndtere overførsler mellem årene på anlægsområdet. Konkret foreslås det, at der oprettes en pulje til energibesparende foranstaltninger på 10 mio. kr., men at denne pulje kun i ekstraordinære tilfælde kan frigives, og kun såfremt der er enighed blandt forligsparterne. Samtidig foreslås det, at der budgetteres med låneoptagelse til puljen, således kassebeholdningen i budgettet ikke påvirkes ved at oprette puljen.

Bevillingsniveau

Hidtil har bevillingsniveauet i Brønderslev Kommune været pr. politikområde. Forvaltningen foreslår imidlertid, at dette niveau ændres til at være på udvalgsniveau. Ændringen indebærer, at udvalgene fremover bemyndiges til at lave omplaceringer mellem politikområder inden for eget udvalgsområde, hvor de tidligere kun kunne lave omplaceringer indenfor det enkelte politikområde. Herved bliver bevillingsreglerne mere logiske, idet udvalgene allerede er omfattet af rammestyring og er forpligtet til at overholde det samlede budget for udvalget. Samtidig smidiggøres det administrative arbejde, idet færre bevillingssager skal til formel godkendelse i Byrådet.

Indbydelse af observatører

Erik Sørensen (O) og Ole Bruun(Ø)er indbudt som observatører til Økonomiudvalgets behandling af punktet jfr. Lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 5.

Stabsforvaltningen foreslår til 2. behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 • Der træffes beslutning om de politiske ændringsforslag
 • Brønderslev Kommune for 2017 anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, udligning og tilskud
 • Beskatningsprocenten fastholdes på 26,9%
 • Grundskyldspromillen fastholdes på 31,23 0/00
 • Dækningsafgiften for offentlige ejendommes grundværdi fastholdes til 15,00 0/00
 • Dækningsafgiften for offentlige ejendommes forskelsværdi udgør 8,75 0/00
 • Forslaget til takster og gebyrer godkendes
 • Der oprettes en anlægspulje til energibesparende foranstaltninger på 10 mio. kr. i 2017 og overslagsår, og at der samtidig budgetteres med lånoptagelse til puljen
 • Bevillingsniveauet ændres fra, at der gives en nettodriftsramme pr. politikområde til, at der gives en nettodriftsramme pr. udvalgsområde
 • Politikområde 505 - Boligsikring m.m. lukkes og flyttes til politikområde 601 - Ældreomsorg og politikområde 701 - Sundhed
 • Funktion 305 - skolefritidsordning flyttet fra politikområde 302 - Børnepasning til politikområde 301 - Skole og Undervisning
 • Direktionen bemyndiges til at foretage nødvendige bevillingsmæssige omplaceringer, herunder besparelsen på prisfremskrivning, diverse korrektioner mellem politik-områderne m.v.
Indstilling

Økonomiudvalget, 28. september 2016, pkt. 3:

Indstilles godkendt, dog ikke oprettelse af anlægspulje.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Bilag

Til toppen


6. Kirkeskat, Budget 2017


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal fastsætte kirkeskatteprocenten på baggrund af de budgetter, som Brønderslev Provsti fremsender for 2017.

Brønderslev Provsti fremsender et samlet budget på51.138.189kr. for 2017. Dette betyder, at Kirkeskatten skal fastholdes på det nuværende niveau 1,09 %, for at der opnås balance mellem udgifter og indtægter.

Sagsfremstilling

Brønderslev Provstiudvalg fremsender opgørelsen over ligningsbeløb for de kirkelige kasser i Brønderslev Provsti og Provstiudvalgskassen for 2017. Budgettet viser udgifter på i alt 51.138.189kr..

Kirkeministeriet meddeler, at Brønderslev Kommune er pålagt 7.004.183kr. i landskirkeskat i 2017.

De samlede udgifter fordeler sig således:

Primo saldo 2017 (overskud)

9.542 kr.

- Kirkelige kasser

41.593.256 kr.

- Provstiudvalgskassen

2.540.750 kr.

- Landskirkeskat

7.004.183 kr.

Udgifter i alt

51.138.189 kr.

Skatteindtægter ved skatteprocent på 1,09 %

-51.138.189 kr.

Nettoresultat 2017 (overskud)

9.542 kr.

Mellemværende herefter udgør et overskud på 9.542kr..

Som bilag er vedlagt oversigten over den kirkelige ligning samt brev vedrørende det samlede budgetbeløb for 2017 fra Brønderslev Provsti.

Stabsforvaltningen foreslår, at kirkeskatten for 2017 fastsættes til 1,09 pct..

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 28. september 2016, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun ønsker ikke at tage stilling.

Fraværende:

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Bilag

Til toppen


7. Budgetaftale 2016 - Vikarkorps


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Som opfølgning på budgetaftalepunkt i budget 2016 om etablering af vikarkorps på ældreområdet anmodes Byrådet om at godkende, at der ikke etableres vikarkorps på ældreområdet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 følgende tekst, som fremgår af budgetaftalen:

”Ved omstilling på ældreområdet til ny tildelingsmodel og øget decentral kompetence forudsættes, at medarbejderne på plejecenterområdet i størst muligt omfang opretholder fast ansættelse. Behovet for vikardækning søges dækket indenfor det samlede ældreområde således, at plejecenterområdet og frit-valg området koordinerer vikardækning, hvor hovedreglen er brug af fælles personale eller etablering af et fælles kommunalt vikarkorps.”

Ved tilpasning af ældreområdets økonomi i forsommeren 2016 blev overtallige medarbejdere besluttet overført fra Plejecenterområdet til Frit-valgområdet. Alternativt kunne medarbejderne have været overført til et internt vikarbureau.

Af vedhæftede notat fremgår overvejelser om fordele og ulemper ved etablering af et kommunalt vikarkorps. Den umiddelbare vurdering er, at det ikke vil være fordelagtigt at etablere et kommunalt vikarkorps, idet det kan give en uhensigtsmæssig binding af timer og økonomi. Det er dog fortsat vigtigt at være opmærksom på den nødvendige fleksibilitet såvel indenfor Plejecenterområdet og Frit-valgområdet, som på tværs hvor det er muligt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at der ikke i den nuværende situation etableres et vikarkorps på ældreområdet.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 8. september 2016, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Ole Bruun og Bendt Danielsen var fraværende.

Økonomiudvalget, 28. september 2016, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Bilag

Til toppen


8. Frigivelse af rådighedsbeløb til udbedring af AT-påbud


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 180.000 kr. fra bygningsvedligeholdelsespuljen til udbedring af AT-påbud hos Vej og Park på materielgården i Brønderslev.

Sagsfremstilling

På baggrund af tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet har Brønderslev Kommune fået 2 påbud til udbedring ved Materielgården, Spejlborgvej 9, Brønderslev.

Påbud vedr. 38 stk. hejseporte:

Materielgården har fået påbud om at sikre 38 manuelt betjente porte med fjederbrudsikring eller anden tilsvarende sikring, der forhindrer portbladet i at falde ned ved havari af en eller flere fjedre.

Bygningsafdelingen foreslår, at der bliver monteret fjederbrudsikring og massive aksler på 28 manuelle porte samt udskiftning af 10 manuelle porte til eldrevne porte.

Påbud vedr. revisionsgrav:

Påbud om indretning af revisionsgraven på værkstedet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, så der er flugtvejsmuligheder fra revisionsgraven.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet frigiver 180.000 kr. af anlægsbudgettet til forbedring af sikkerheden ved Materielgården, Spejlborgvej 9, Brønderslev.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse incl. AT-påbud er i 2016 på 7,2 mio. kr. Frigives beløbet på 180.000 kr., er der 718.000 kr. tilbage af puljen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 28. september 2016, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Til toppen


9. Gensidig forsørgerpligt - svar fra Ombudsmanden


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Brønderslev Kommune har modtaget svar fra Folketingets Ombudsmand om kommunens behandling i sager om gensidig forsørgerpligt. Folketingets Ombudsmand henstiller til Brønderslev Kommune at genoptage sagsbehandlingen af egen drift og foretage en eventuel efterbetaling.

Byrådet skal tage stilling til henstillingen fra Folketingets Ombudsmand.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2014 trådte loven om gensidig forsørgerpligt for samlevende i kraft. Brønderslev Kommune har forud for lovens ikrafttræden fremsendt orienteringsbreve, partshøring samt afgørelsesbreve til ydelsesmodtagere i et parforhold. Der blev ikke fremsendt partshøring og afgørelsesbreve til ydelsesmodtagernes samlevende. I juli 2015 meddeler Ankestyrelsen, at en afgørelse om at anse to personer for samlevende skal meddeles begge parter og at afgørelsen ikke er gyldig, før afgørelsen er meddelt begge parter. Brønderslev Kommune har efterfølgende truffet ny afgørelse med tilbagevirkende kraft, som er meddelt begge parter med ankevejledning.

Folketingets Ombudsmand er blevet inddraget i sagen efter henvendelse fra 3F, Fælles Faglig Forbund, Aalborg Afdeling.

Det fremgår af Ombudsmandens udtalelse, at han forholder sig til, hvorvidt Brønderslev Kommune kunne træffe afgørelse med tilbagevirkende kraft, samt hvorvidt kommunen er forpligtet til af egen drift at genoptage og omgøre afgørelserne.

Folketingets Ombudsmand udtaler, at der ikke kan træffes en afgørelse med tilbagevirkende kraft og henviser til Ankestyrelsens afgørelse om, at afgørelsen først er gyldig, når den er meddelt begge parter. Med denne afgørelse fra Ankestyrelsen burde Brønderslev Kommune, efter Ombudsmandens vurdering, have rettet ind efter Ankestyrelsens afgørelse, omgjort de oprindelige afgørelser og efterbetalt ydelserne. Ombudsmanden finder det kritisabelt, at dette ikke er sket.

Ombudsmanden beder kommunen inden 3 måneder fra den 4. juli 2016 at meddele, hvad kommunen har foretaget sig i anledning af henstillingen.

Det fremgår, at der er tale om 109 sager. Da det i én af sagerne efterfølgende har vist sig, at borger ikke var berettiget til ydelse og har tilbagebetalt det udbetalte, drejer det sig således om 108 sager.

Brønderslev Kommune skal efterbetale disse borgere i alt 1.921.057 kr. Den kommunale udgift er 1.344.740 kr. (inkl. 30 % refusion).

Kommunernes Landsforening har på forespørgsel oplyst, at det er KL's vurdering, at et eventuelt søgsmål ved de civile domstole vil give samme resultat, som Ankestyrelsen og Ombudsmanden giver udtryk for i udtalelserne til Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager stilling til anbefalingen fra Ombudsmanden.

Personale

Ingen.

Økonomi

Efterbetalingen udgør 1.921.057 kr. - 30 % refusion = 1.344.740 kr. Der ansøges om tillægsbevilling på kr. 1.344.740 kr.

Indstilling

Direktionen, 2. august 2016, pkt. 6:

Anbefaler at politisk behandling afventer KL’s juridiske vurdering.

Beskæftigelsesudvalget, 15. august 2016, pkt. 9:

Udsættes.

Sagen behandles i udvalget, når der foreligger udtalelse fra KL.

Hans Christian Holst og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget, 5. september 2016, pkt. 5:

Der forelå svar fra KL.

Det indstilles, at Ombudsmandens anbefaling følges, og at ydelserne efter betales.

Bettina Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalget, 28. september 2016, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Bilag

Til toppen


10. Godkendelse af udkast til Natura 2000 handleplan for områderne i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Miljø- og Fødevareministeriet offentliggjorde den 20. april 2016 Natura 2000 planer for 2. planperiode (2016-2021). Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har i samarbejde med nabokommunerne udarbejdet udkast til Natura 2000 handleplaner for kommunens Natura 2000-områder: Nr. 12; Store Vildmose og Nr. 14; Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Byrådet skal tage stilling til, om udkast til Natura-2000 handleplaner kan godkendes og sendes i høring.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har i samarbejde med nabokommunerne udarbejdet udkast til Natura 2000 handleplaner for kommunens Natura 2000-områder: Nr. 12; Store Vildmose og Nr. 14; Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Byrådet skal senest den 20. oktober 2016 sende udkast til handleplaner i minimum 8 ugers høring.

Handleplanerne følger op på de statslige Natura 2000 planer og har til formål at realisere målsætningerne fra disse planer. Handleplanerne konkretiserer, hvilke prioriteringer og handlinger Brønderslev Kommune vil iværksætte i forhold til at realisere disse målsætninger indenfor 2. planperiode.

Handleplanerne omfatter Natura 2000-områderne:

 • Nr. 12; Store Vildmose
 • Nr. 14; Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Begge Natura 2000 områder strækker sig over kommunegrænser og indeholder private fredskovspligtige arealer eller statsligt ejede arealer, hvor staten (Naturstyrelsen, NST) er handleplanmyndighed. Derfor er handleplanerne lavet i samarbejde med nabokommunerne og Naturstyrelsen. Nr. 12 er lavet i samarbejde med Jammerbugt Kommune og NST, nr. 14 i samarbejde med Mariagerfjord, Frederikshavn, Randers, Norddjurs og Aalborg kommuner samt NST.

De kommunale Natura 2000 handleplaner indeholder:

 • En prioritering af Byrådets forventede forvaltningsindsats i planperioden på baggrund af en opgørelse af behovet for konkrete forvaltningstiltag
 • De forventede initiativer, som Byrådet vil tage for at gennemføre Natura 2000 planen, herunder en plan for interessentinddragelse.
 • En oversigt over fordelingen af indsatsen mellem kommunale myndigheder, Miljø- og Fødevareministeriet og offentlige lodsejere.
 • En redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode, der gør det muligt at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000 planen for den forudgående periode er gennemført.

De kommunale handleplaner skal i samspil med vandplanlægningen realisere Natura 2000 planen, for så vidt angår vandbehov for de naturtyper, som er direkte afhængige af et vandøkosystem. Natura 2000 planens mål om forbedret vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og kystvande realiseres gennem indsatsen i vandplanlægningen, og skal ikke indgå i de kommunale Natura 2000-handleplaner.

De kommunale handleplaner skal ikke omfatte offentligt ejede arealer, hvis den offentlige lodsejer selv udarbejder drifts- og plejeplaner, der er i overensstemmelse med Natura 2000 planen. De endelige handleplaner vil indeholde et resumé af disse drifts- og plejeplaner.

De endelige handleplaner kan indeholde redaktionelle ændringer i forhold til de her vedlagte udkast.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender udkast til Natura 2000 handleplaner og sender dem i høring.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 3. oktober 2016, pkt. 7:

Fagforvaltningens forslag indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 12. oktober 2016, pkt. 6:

Indstilles sendt i høring.

Lene Hansen ønsker, at s. 8 N12 skal tilrettes, således at det fremgår, at Brønderslev Kommune selv har valgt at udtræde af LIFE projekt.

Beslutning

Godkendt sendt i høring.

Da problemstillingen omkring Lene Hansens bemærkning er afklaret, bortfalder ønsket.

Fraværende:

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Bilag

Til toppen


11. Vejafvandingsbidrag


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Kommune og Brønderslev Forsyning har gennem det seneste års tid drøftet fastsættelse af vejbidraget, der er kommunens betaling for afledning af vejvand til forsyningens kloaknet. Vejbidraget skal i henhold til lovgivningen fastsættes som en %-sats af kloakforsyningens årlige anlægsudgifter og har siden kommunesammenlægningen været fastsat til den maksimale procentsats (8 %).

Bidraget skal ligge mellem 0 og 8 %. I resten af landet er %-satsen forskellig, således at hele intervallet fra 0-8 % er i brug.

Byrådet skal tage stilling til, hvilken %-sats der skal gælde fremover.

Sagsfremstilling

Både på politisk og administrativt niveau har det mellem ejeren Brønderslev Kommune og Brønderslev Forsyning været drøftet, om vejbidraget kunne nedsættes - og i givet fald hvor meget - samt om det kunne ske med tilbagevirkende kraft. Det har indtil videre ikke været muligt at opnå enighed om en nedsættelse. Brønderslev Kommune har argumenteret for, at gældende lovgivning samt andre landkommuners vejbidrag indikerer, at en kommune som Brønderslev ikke bør betale det maksimale bidrag på 8 %. Brønderslev Forsyning henholder sig til, at eventuelle beregninger vil vise, at selv med et vejbidrag på 8 %, får de ikke de reelle meromkostninger forbundet med vejafvanding dækket.

I forsøget på at få de juridiske aspekter i sagen afdækket, aftalte Brønderslev Kommune og Brønderslev Forsyning at bede advokat Mads Kobberø om at svare på nogle spørgsmål udfærdiget af de to parter i fællesskab. Notat er vedhæftet som bilag.

Resume af notat:

1. Hvem fastsætter vejbidragsprocenten?

Konklusionen i Mads Kobberøs svar på dette spørgsmål er klart, at vejbidraget fastsættes af Byrådet.

2. Hvilke muligheder har Byrådet for at påvirke fastsættelsen af vejbidragsprocenten?

Jf. ovennævnte finder Mads Kobberø ikke spørgsmålet relevant, men fremfører dog, at i det tilfælde, at bidraget skulle fastsættes af kloakforsyningens bestyrelse, kunne Byrådet ikke pålægge selskabets bestyrelse en bestemt beslutning. Men bestyrelsen kunne i givet fald fuldt legalt og sagligt imødekomme ejerens ønske om nedsættelse af vejbidraget, hvis de ville.

3. Hvordan defineres en typisk bykommune/landkommune?

Konklusionen er her, at der ikke i forbindelse med fastsættelsen af vejbidraget er udarbejdet en definition af henholdsvis bykommune og landkommune.

Der henvises i stedet for til en rapport om befolkningsudvikling, hvori der omtales en kommuneopdeling i 4 typer - bykommune, mellemkommune, landkommune og yderkommune, som følger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters kommunetyper. Her henføres Brønderslev kommune til "landkommune".

4. Hvad er grundlaget for den skønsmæssige fastsættelse af vejbidraget?

I denne besvarelse henvises til "Slagelsesdommen", der også omhandler fastsættelse af vejbidraget - uden dog at være fuldt sammenlignelig med sagen her i Brønderslev. Mads Kobberø konkluderer, at der er meget vide skønsmæssige beføjelser i forhold til fastsættelse af vejbidraget, hvorfor en fastsættelse ud fra en definition af Brønderslev Kommune som en landkommune, vil være både juridisk og sagligt fuldt forsvarlig. Det kan dog også vælges, at fastsætte vejbidraget ud fra mere detaljerede beregninger.

5. Fastsættelse af vejbidraget med tilbagevirkende kraft.

Her konkluderes, at det ikke vil være muligt at fastsætte nyt vejbidrag med tilbagevirkende kraft for årene før 2016. For året 2016 vil det være tvivlsomt, om vejbidraget kan ændres, mens det for 2017 og frem vil være fuldt legalt.

Som en udløber af sagen har det været drøftet, om det er Brønderslev Kommune eller Brønderslev Forsyning, der ejer og dermed skal betale for anlæg, renovering og drift af vejbrøndene, der afleder vejvandet. Det kan oplyses, at det juridisk er fastslået, at ejerskab og dermed anlæg og driftsudgifter skal afholdes af kommunen. Dette fremgår af Vejlovens § 10, hvori det fastslås, at vejbestyrelserne afholder alle udgifter forbundet med arbejder vedrørende de offentlige veje - herunder vejafvanding.

Dette er underbygget gennem svar til en anden kommune fra Vejdirektoratet, hvor ovennævnte understreges, ligesom det beskrives, at alle ledninger, der har som hovedformål at aflede vejvand falder ind under denne paragraf.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, Teknik- og Miljøudvalget beslutter, om de overfor Byrådet vil indstille en nedsættelse af vejbidraget og i givet fald, hvilken %-sats der foreslås.

Det kan oplyses, at nabokommunerne har fastsat vejbidraget således:

 • Jammerbugt Kommune - 6 %
 • Frederikshavn Kommune - 4 %
 • Hjørring Kommune - 6 %
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 12. september 2016, pkt. 5:

Brønderslev Forsyning har sendt brev og notat til Teknik- og Miljøudvalget. Materialet blev udleveret til medlemmerne og vedhæftes referatet. Materialet indgik i udvalgets behandling af sagen.

Det indstilles, at vejbidraget fastsættes til 4 % i 2017.

Johannes Trudslev tog forbehold.

Ole Bruun var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 28. september 2016:

Borgmesteren har anmodet Fagforvaltningen for Teknik og Miljø om at udarbejde en oversigt over fordelingen af kommunernes offentlige veje i forhold til placering i by- og landområder.

Notat herom vedhæftes.

Økonomiudvalget, 28. september 2016, pkt. 13:

Vejafvandingsbidrag indstilles fastsat til 4 %.

Henning Jørgensen tager forbehold.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt efter følgende afstemning:

 • For: 23
 • Imod: 0
 • Hverken for eller imod: 4 (Johannes Trudslev, Henning Jørgensen, Jens Andersen, Lasse Risgaard)

Fraværende:

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning
 • Politidækning
 • EU-besøg
 • Godkendelse af frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet

Fraværende:

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet.

Fraværende:

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Til toppen

Opdateret 14. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach