Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 23. november 2016
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Margit Chemnitz

Claus Kongsgård

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Margit Chemnitz og Claus Kongsgård var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen

Margit Chemnitz og Claus Kongsgård var fraværende.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
 • Er der samme muligheder for brevafstemning på de 2 rådhuse? (Hildo Rasmussen)
 • Er det korrekt, at der ikke sker noget på turismeområdet i BRN? (Bendt Danielsen)

Margit Chemnitz og Claus Kongsgård var fraværende.

Til toppen


5. Budgetopfølgning 3 - 2016


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30.09.2016. Budgetopfølgning 3 viser et forventet netto mindreforbrug på i alt -14.772 mio. kr. Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2016. Byrådet anmodes om behandling af bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2016. Ifølge principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalvise budgetopfølgning til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

I 1.000 kr.

Overførselsudgifter

Service- udgifter

Netto

Økonomiudvalget, finansiering

-7.099

Økonomiudvalget

0

0

0

Børne- og Skoleudvalget

0

774

774

Fritids- og Kulturudvalget

0

0

0

Beskæftigelsesudvalget

-17.943

500

-17.443

Ældreomsorgsudvalget

0

6.450

6.450

Social- og Sundhedsudvalget

0

2.096

2.096

Teknik- og Miljøudvalget

0

450

450

I alt

-17.943

10.270

-14.772

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2016 viser

·at indtægtssiden, herunder generelle tilskud forventes forøget med

-7.099 kr.

·at der på overførselsudgifterne forventes en mindreudgift på

-17.943 kr.

·at der på serviceudgifterne forventes et merforbrug på

10.270 kr.

Samlet set viser budgetopfølgning pr. 30. september 2016 et forventet mindreforbrug på -14.772 mio. kr.

Merindtægten på finansieringssiden skyldes primært et ekstraordinært integrationstilskud på 2,0 mio. kr., samt efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 på 4,5 mio.kr.. Derudover er der færre renteudgifter som følge af det lavere renteniveau svarende til ca. 1,2 mio. kr.

Mindreforbruget på overførselsudgifterne, skyldes primært lavere udgifter på integrationsområdet på 13,4 mio.kr., samt mindre forbrug på 2,0 mio.kr. som følge af de vedtagne strategier på beskæftigelsesområdet. Merforbruget på serviceudgifterne kan hovedsageligt henføres til ældreområdet, herunder Frit Valg på personlig og praktisk hjælp på 3,9 mio. kr.. Derudover er området vedrørende mellemoffentlige betalinger udfordret på grund udgifter til køb af plejehjemspladser i andre kommuner, her forventes et merforbrug på ca. 3,0 mio.kr.

Som det har været praksis hidtil er indtægter på grundsalg til byggegrunde indregnet i budgetopfølgningen, mens de indtægter der har været på været jordsalg på erhverv på 13,9 mio. kr. ikke er indregnet i denne budgetopfølgning, men det forslås, at der med budgetopfølgningen ligeledes gives en bevilling på 13,9 mio. kr. til grundsalg til erhvervsjord.

I budgetter er der afsat en pulje til håndtering af overførsel mellem årene og der resterer pt. 21,4 mio.kr. i puljen Puljen er at sidestille med midler kassebeholdningen og eftersom de resterende 21,4 mio. kr. ikke forventes brugt, foreslås det, at det resterende beløb på 21,4 mio.kr. nulstilles ved at give en negativ tillægsbevilling og midlerne hermed bevillingsmæssigt bliver en del af kassebeholdningen.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2016.

Direktionen,den 1. november 2016:

Budgetopfølgningen gennemgået og forslag til tilretninger drøftet.

Direktionen udtaler følgende:

Det samlede driftsresultat udviser fortsat en positiv status i forhold til korrigeret budget. Der er fortsat en positiv udvikling på overførselsudgifterne, som understøtter det positive samlede resultat.

På psykiatri- og handicapområdet konstateres, at udgiftsudviklingen er på vej i den ønskede retning, men at den fulde målopfyldelse forventes i 2017.

Ældreområdets økonomi er endnu mere presset end ved sidste budgetopfølgning, og fremadrettet er det specielt udviklingen i anvendelse af andre plejehjemspladser, som presser økonomien. I forhold til overholdelse af budget 2017, bør der derfor tages stilling til, om der midlertidigt skal arbejdes med en regulering i antallet af egne plejehjemspladser for at medvirke til balance i budgettet, eller om det skal afvente planen for plejecenterområdet, som ifølge budgetaftalen skal forelægges inden sommerferien.

Det skal understreges, at afvigelsen i serviceudgifterne ikke giver problemer i forhold til overholdelse af servicerammen på grund af overførselspuljen.

Direktionen indstiller, at der gives bevillinger i forhold til budgetopfølgningen.

Fritids- og Kulturudvalget, 2. november 2016, pkt. 3:

Til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget, 7. november 2016, pkt. 5:

Taget til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget, den. 7. november 2016, pkt. 4:

Taget til efterretning.

Hildo Rasmussen og Ole Bruun var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2016, pkt. 3:

Budgetopfølgningen taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2016, pkt. 3:

Udvalget lukker sundhedspuljen helt i 2016, og indregner -866.000 kr. I budgetopfølgningen.

Udvalget konstaterer med tilfredshed, at arbejdet med at nedbringe udgifterne på handicap- og psykiatriområdet går fremad, og udvalget forventer - selvom det forudsatte provenu på 5,5 mio.kr. i 2016 ikke er opnået fuldt ud - at det forudsatte provenu i 2017 på 6,3 mio.kr. vil blive opnået.

Udvalget konstaterer, at der fortsat mangler en pulje til nye og ikke tidligere kendte sager, som dukker op i løbet af året, fx borgere, der får tilkendt pension eller får en hjerneskade. Udvalget kan ikke undlade at yde hjælp til disse borgere.

Udvalget ønsker en vurdering af, om den indarbejdede budgetkorrektion på 2,5 mio.kr. fra controlling projekterne, er retvisende, eller om udvalget bør godskrives et større beløb.

Udvalget konstaterer med tilfredshed, at udgifterne til brug af forsorgshjem er reduceret.

Ældreomsorgsudvalget den 10. november 2016, pkt. 3:

Udvalget har drøftet budgetopfølgningen, og udvalget vil se på en revision af den nuværende afregningsmodel på Frit-valgområdet, som stammer fra 2002-03.

Det er udvalgets opfattelse, at merudgiften på 900.000 kr. overvejende stammer fra det besluttede ansættelsesstop, og det deraf afledte forbrug af vikarer. Dette kombineret med private leverandørers konkurs i foråret 2016 har betydet en merudgift, som ikke kunne forudses.

Merudgifterne til borgere, som vælger et ikke-kommunalt plejecenter, viser, at det er relevant at udarbejde den analyse, som Byrådet har besluttet i forbindelse med budget 2017.

Indstilling

Økonomiudvalget, 16. november 2016, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Det skal udarbejdes handleplan på ældreområdet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bevillinger er godkendt.

Margit Chemnitz og Claus Kongsgård var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Lukning af Flerårsaftalen for 2014 og 2015


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/SS/ØK/BY

I forbindelse med ophør af flerårsaftalen skal Byrådet tage stilling til, hvorledes aftalens efterslæb for 2014 og 2015 bevillingsmæssigt skal håndteres.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 16. december 2015 blev der lavet en overførsel af efterslæbet fra flerårsaftalen i 2014 og 2015 til 2016. Overførslen blev håndteret ved at give en tillægsbevilling i 2015 på i alt 31,2 mio. kr. fordelt med 24,8 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område og 6,4 mio. kr. på Beskæftigelsesudvalgets område. Samtidig blev der givet tillægsbevilling i 2016 på i alt -31,2 mio. kr. fordelt med -24,8 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område og -6,4 mio. kr. på Beskæftigelsesudvalgets område.

Efterfølgende blev det på Byrådets møde den 30. marts 2016 besluttet at afslutte flerårsaftalen og igangsætte diverse aktiviteter samt tage de bevillingsmæssige konsekvenser. Der blev dog ikke taget stilling til, hvordan efterslæbet fra tidligere år håndteres fremadrettet.

Direktionen har drøftet sagen, og eftersom flerårsaftalen er besluttet lukket, anbefaler Direktionen, at det efterslæbet fra tidligere år nulstilles. I den sammenhæng er det vigtigt at understrege, at en nulstilling udelukkende har en bevillingsmæssig påvirkning. Der er ingen påvirkning af kassebeholdningen forbundet med denne bevilling, da udgiften allerede er afholdt.

Indstilling

Direktionen, 1. november 2016, pkt. 7:

Sagsfremstilling tilrettes.

Direktionen anbefaler, at efterslæbet for tidligere år nulstilles via bevilling på i alt 31,2 mio. kr. i 2016, fordelt med 24,8 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalget og 6,4 mio. kr. på Beskæftigelsesudvalget. Det skal understreges, at der ikke sker påvirkning af den aktuelle kassebeholdning ved dette bevillingsmæssige tiltag

Beskæftigelsesudvalget, 7. november 2016, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2016, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 16. november 2016, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Margit Chemnitz og Claus Kongsgård var fraværende.

Til toppen


7. Godkendelse af skema C for opførelse af Valdemarshaven etape 2, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet har på møde den 8. oktober 2014 godkendt skema A og den 29. januar 2015 skema B for opførelse af 8 almene familieboliger i Valdemarshaven etape 2, Brønderslev.

Byggeriet er nu afsluttet, og nu fremsendes byggeregnskab (skema C) til godkendelse.

Byrådet anmodes om at godkende skema C med en samlet anskaffelsessum på 14.170.000 kr. samt en udgift til grundkapital på1.417.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 8. oktober 2014 godkendt skema A og den 29. januar 2015 skema B for opførelse af 8 almene familieboliger i Valdemarshaven etape 2, Brønderslev.

Byggeriet er nu afsluttet, og nu fremsendes byggeregnskab (skema C) til godkendelse.

Det endelige byggeregnskab for boligerne ser således ud:

Skema B

Skema C

Grundudgifter i alt

3.987.000 kr.

3.987.000 kr.

Entrepriseudgifter i alt

8.830.000 kr.

8.983.000 kr.

Omkostninger i alt

1.149.000 kr.

996.000 kr.

Gebyr i alt

205.000 kr.

205.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

14.171.000 kr.

14.171.000 kr.

Finansiering:

Skema B

Skema C

Realkredit (91%)

12.470.000 kr.

12.470.000 kr.

Grundkapital (7%)

1.417.000 kr.

1.417.000 kr.

Beboerindskud (2%)

283.000 kr.

283.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

14.170.000 kr.*

14.170.000 kr.*

*Differencen på de 1000 kr. skyldes en oprundingsfejl i BOSINF-systemet.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender skema C med en samlet anskaffelsessum på 14.170.000 kr., samt en udgift til grundkapital på1.417.000 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

I forbindelse med godkendelse af Skema A den 8. oktober 2014 meddelte Byrådet bevilling på 1.417.000 kr. til dækning af 10 % i Landsbyggefonden. Skema C er uændret i forhold hertil.

Økonomiafdelingen kan oplyse, at efter godkendelse af Skema B er der afregnet 1.417.000 kr.

Økonomiafdelingen har derfor ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Økonomiudvalget, 16. november 2016, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun undlader at tage stilling.

Margit Chemnitz og Claus Kongsgård var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Ansøgning om kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger i Flauenskjold Hallen


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til ansøgning fra Flauenskjold Hallen om kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger 1.637.500 kr.

Sagsfremstilling

Flauenskjold Hallens bestyrelse søger om kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger.

Bestyrelsen har gennem den sidste tid arbejdet på at få sikret hallen gennem projektering af renoveringsprojekt med fokus på energibesparende foranstaltninger. Der er akut behov for renovering af vinduer, udbedring af manglende isolering, belysning og hvidevarer.

Der er indhentet tilbud fra lokale håndværkere, som vedlægges til orientering. Bestyrelsen vil efter godkendelse af mulighed for kommunal lånegaranti indhente et konkret tilbud på lån.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender ansøgning om lånegaranti.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at en eventuel kommunegaranti ikke vil belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

Kommunen har fastsat en garantiprovision på 0,75% p.a., der opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 2. november 2016, pkt. 6:

Udvalget anbefaler ansøgningen godkendt.

Økonomiudvalget, 16. november 2016, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Margit Chemnitz og Claus Kongsgård var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for vindmøller v Skovengen


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 28, lokalplanforslag 32-T-22.01 "Vindmøller ved Skovengen" samt miljørapport for etablering af ny vindmøllepark nord for Asaa.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for vindmøller v. Skovengen kan godkendes og udsendes i 8 ugers offentlig høring

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 28, lokalplanforslag 32-T-22.01 "Vindmøller ved Skovengen" samt miljørapport for etablering af ny vindmøllepark nord for Asaa.

Vindmølleparken placeres i et område nord for Asaa. De 5 nye vindmøller forventes at kunne producere ca. 55.000 MWh pr. år, hvilket svarer til elforbruget i ca. 16.000 husstande. Hvis projektet gennemføres, forventes vindmøllestrøm produceret i kommunen at kunne dække ca. 137 % af det samlede elforbrug i kommunen i 2017. Fagforvaltningen bemærker, at det samlede energiforbrug i kommunen består af ca. 1/3 elforbrug, ca. 1/3 varmeforbrug og ca. 1/3 energiforbrug i transportsektoren.

I vindmøllernes designede levetid på 20 år vil de i alt spare miljøet for udledning af bl.a. 422.000 ton CO2, 88 ton SO2 og 340 ton NOx.

Resultatet af fordebatten blev behandlet på mødet i Økonomiudvalget den 21. oktober 2015.

Planforslagene
Da området ikke er udlagt til vindmølleformål i kommuneplanen, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 28, der udlægger et område til opstilling af 5 vindmøller. I lokalplanforslaget fastlægges de præcise placeringer samt bestemmelser om møllernes udseende, placering af veje mv.

Planforslagene kan ses via kommunens digitale planportal:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/622

Miljørapport
I miljørapporten, der opfylder kravene i henhold til både VVM-bekendtgørelsen og miljøvurderingsloven, beskrives vindmølleprojektets miljømæssige konsekvenser.

Støj og skygge

Vindmølleprojektet overholder støjgrænserne for både almindelig og lavfrekvent støj. I forhold til skyggepåvirkning vil ansøger montere møllerne med skyggestopprogram, der indstilles til 0 timers årlig skyggepåvirkning af alle nabobeboelser inden for 1 km. For beboere længere væk vil skyggekast være på maksimum 10 timer. Programmet vil sikre, at møllerne standses på tidspunkter, hvor der vil være risiko for overskridelse af aftalte rammer for skyggedannelser for nabobeboelserne. For at sikre skyggestoppet vil det blive fastsat som et vilkår i VVM-tilladelsen for projektet.

Landskab
Vindmøllerne foreslås placeret i et jordbrugsområde og i et særligt værdifuldt jordbrugsområde. Etableringen af vindmøllerne vil påvirke landbrugsdriften i et mindre område. Der er lang afstand til kommuneplanens natur- og landskabsudpegninger. Visualiseringerne i miljørapporten viser, at påvirkningen af områder med landskabsudpegning kun påvirkes i mindre grad på grund af afstanden og på grund af beplantningen langs Sæbyvej/Østkystvej. Beplantningen danner en afgrænsning om vindmøllernes nederste del, der klart markerer, at vindmøllen står længere væk end skoven. Den samlede vurdering er, at der er tale om et landskab, der kan “bære” store vindmøller, særlig pga. landskabets egen skala med det flade landskab.

Kulturmiljø
Vindmøllerne er ikke i direkte konflikt med udpegede værdifulde kulturmiljøer, men der vil være stor visuel kontakt til dele af Asaa by og havn. Oplevelsen af Asaa havn vil i stort omfang være rettet mod havnen og havet her ud for. Her står man med ryggen mod vindmøllerne. Oplevelsen af havnemiljøet påvirkes af vindmøllerne, når man ser fra havnen ind i mod land. De står i baggrunden for havnemiljøet, som i forvejen er et teknisk landskab med skibsmaster, pæle og bygninger. Kulturmiljøet er intakt, men horisontlinjen bag havnen er i denne synsvinkel tilføjet nogle elementer, som på grund af afstanden virker mindre dominerende. Vindmøllerne vil dog ikke have nogen væsentlig betydning for kulturmiljøet og dets udpegningsgrundlag. Der er ca. 1.500 m fra den nærmeste vindmølle til Asaa by ifølge kort i bilag.

Vindmøllerne vil være synlige i retning stik syd fra det værdifulde kulturmiljø Voerså Havn i Frederikshavn Kommune. På grund af afstanden og vindmøllernes placering i horisonten, vil kulturmiljøet ikke påvirkes væsentligt. Frederikshavn Kommune har ikke henvendt sig i forbindelse med foroffentligheden.

Natur
Adgangsvejen til en af vindmøllerne krydser et vandløb, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. For at anlægge adgangsvejen over vandløbet, rørlægges vandløbet under vejoverføringen. Der stilles vilkår til sikring af, at dyre- og plantelivet tilknyttet vandløbet påvirkes minimalt. I øvrigt berøres intet § 3-beskyttet natur i projektområdet. Der dispenseres for skovbyggelinje i et mindre område.

Dyreliv
Det er på baggrund af udførte fugletællinger og kollisionsberegninger i perioden marts 2015 til april 2016 konkluderet, at der i driftsperioden er risiko for kollision af disse arter, især sangsvaner. Omfanget vurderes dog til at være så lavt, at det ikke vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde. I anlægsfasen vil der ingen effekt være.

Der er i driftsfasen risiko for kollision mellem flagermus og vindmøllerne, men omfanget af kollisioner vurderes dog at være så lavt, at det ikke har indvirkning på områdets økologiske funktion for flagermus.

Forhold til andre vindmølleparker

Der er en ældre vindmøllepark med 4 vindmøller i Frederikshavn Kommune. Der er også visualiseringer for samspil med andre vindmølleparker og masteanlæg. Visualiseringerne viser, at samspillet mellem parkerne er uproblematisk.

Høringsperiode
Hvis planforslagene og miljørapporten godkendes, udsendes de i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 25.november 2016. Den 7. december 2016 planlægges afholdt et borgermøde om projektet, hvor projektet gennemgås, og der inviteres til debat. Energinet.dk deltager og orienterer om reglerne i værditabsordningen for vindmøller.

Placering ved Skovengen

Kommuneplanens retningslinjer indeholder et afstandskrav til overordnede veje svarende til vindmøllens totalhøjde. Totalhøjden er 140 m. Skovengen er offentlig vej, men er ikke en overordnet vej. Skovengen giver i dag adgang til 4 huse, hvoraf to har en naturlig adgangsvej fra henholdsvis Skelgårdsvej og Sæbyvej og derfor ikke skal forbi vindmøllerne.

Brønderslev Kommune har af hensyn til sikkerheden for trafikanterne på Skovengen fastsat et afstandskrav på 20 m fra møllevingerne til vejens ydergrænser inkl. rabat og grøfter. Vindmøllerotor har en radius på 56, hvormed afstandskravet er 76 m til møllecentrum. Vindmølle 4 og 5 ligger på henholdsvis nordlig og sydlig side af Skovengen, og afstandskravet på 76 m overholdes. Risiko for havari med vindmøller er minimale for afprøvede og godkendte vindmølletyper. I Danmark er det et krav, at vindmøllerne typegodkendes i henhold til Energistyrelsens certificerings- og godkendelsesordning inden de opstilles. Typegodkendelsen skal blandt andet sikre overensstemmelse med gældende krav til sikkerhedssystemer, mekanisk og strukturel sikkerhed, personsikkerhed og elektrisk sikkerhed.

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø foreslår, at Byrådet godkender,

 • at forslag til kommuneplantillæg nr. 28, lokalplanforslag 32-T-22.01 "Vindmøller ved Skovengen" og miljørapport og udsendes i offentlig høring,
 • at der afholdes borgermøde 7. december 2016 i Asaa.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 7. november 2016, pkt. 9:

Videresendes til Økonomiudvalget uden indstilling.

Hans Chr. Holst deltog ikke i behandlingen af sagen pga. inhabilitet.

Hildo Rasmussen og Ole Bruun var fraværende.

Økonomiudvalget, 16. november 2016, pkt. 13:

Indstilles sendt i høring.

Karsten Frederiksen er imod.

Beslutning

Hans Chr. Holst deltog ikke i behandlingen pga. inhabilitet.

Godkendt.

Johannes Trudslev og Karsten Frederiksen er imod.

Margit Chemnitz og Claus Kongsgård var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Brønderslev Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø fremsender forslag til revideret "Vinterregulativ - Renholdelse for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser" til godkendelse. Regulativet er udarbejdet i henhold til vejreglernes paradigme for "Vinter- og renholdelsesregulativ, november 2015", og tilpasset det nuværende serviceniveau.

Byrådet skal tage stilling til, om det fremsendte forslag til "Vinterregulativ - Renholdelse for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser" kan godkendes.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø fremsender forslag til revideret "Vinterregulativ - Renholdelse for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser" til godkendelse.

Den oprindelige lovgivning om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje er ophævet og indarbejdet i lov om offentlige veje fra den 27. december 2014 og bekendtgørelse om lov om private fællesveje fra den 4. november 2015. Det er derfor blevet nødvendigt at ændre kommunens regulativ således, at henvisningen til lovgivningen bliver korrekt.

Efter vedtagelsen af den nye lov om offentlige veje har Vejdirektoratet i november 2015 udarbejdet ny vejledning og paradigme til et vinter- og renholdelsesregulativ, som det fremsendte forslag er udfærdiget efter. Serviceniveauet i kommunens oprindelige vinter- og renholdelsesregulativ er tilstræbt bevaret og indbygget i den reviderede udgave, ligesom vejklassificeringen er tilpasset paradigmet, hvor de højest prioriterede vejklasser bliver prioriteret først. Regulativet har været forhandlet med Nordjyllands Politi og blevet godkendt den 26. oktober 2016.

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø foreslår, at Byrådet godkender det fremsendte forslag til vinter- og renholdelsesregulativ.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 7. november 2016, pkt. 13:

Fagforvaltningen forslag indstilles godkendt.

Hildo Rasmussen og Ole Bruun var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 16. november 2016:

Kommunaldirektøren anbefaler, at kompetencen til at behandle lignende sager fremover tillægges Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiudvalget, 16. november 2016, pkt. 16:

Indstilles godkendt, ligesom det indstilles, at det fremover afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Margit Chemnitz og Claus Kongsgård var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Forlængelse af partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, DI, Tech College og EUC Nord


Resume

Sagsforløb: BE/BS/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til, om partnerskabsaftalen skal forlænges frem til den 1. oktober 2018 og om LO Brønderslev skal indgå som part i aftalen.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune indgik den 1. oktober 2014 en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri samt Tech College Aalborg og EUC Nord. Aftalen løber til den oktober 2016.

Omdrejningspunktet for aftalen er en arbejdsgruppe, hvor der er repræsentanter for parterne i arbejdsgruppen. LO har ligeledes en plads i arbejdsgruppen.

Den nuværende partnerskabsaftale løber frem til den 1. oktober 2016. Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et udkast til en ny partnerskabsaftale, som løber frem til den 1. oktober 2018.

Forslag til ny aftale

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet forslag til en ny partnerskabsaftale. Aftaleparterne har godkendt aftalen. I aftalen er der formuleret følgende målsætninger:

 • Alle unge bosiddende i Brønderslev Kommune under erhvervsuddannelse på EUC Nord og Tech College Aalborg indenfor bygge/anlæg eller industrifagene skal i et praktikforløb hos en virksomhed
 • Andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10.klasse, skal i aftaleperioden være på minimum 28 %
 • Skolerne i Brønderslev Kommune skal hvert år have et forpligtende samarbejdsforløb med en konkret virksomhed.
 • Andelen af unge på offentlig forsørgelse, der modtager uddannelseshjælp, skal i aftaleperioden ligge under det regionale niveau.

Aftalen har været sendt i høring hos parterne samt LO Brønderslev. LO Brønderslev har i den forbindelse ønsket at indgå i som part i aftalen.

I forhold til det aftaleudkast, der har været behandlet i fagudvalgene, er der foretaget følgende korrektion på side 6 i aftaleudkastet.

Nedenstående formulering:

"Der oprettes praktikpladser til alle unge, der har gennemført et grundforløb inden for Bygge og Anlæg eller industrifagene”

er ændret til:

”Det er målet, at der oprettes praktikpladser til alle unge, der har gennemført et grundforløb inden for Bygge og Anlæg eller industrifagene”

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender, at der indgås partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri, Tech College Aalborg og EUC Nord gældende frem til den 1. oktober 2018 og tager stilling til, om LO Brønderslev skal indgå som part i aftalen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 7. november 2016, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse. Det indstilles endvidere, at LO indgår som part i aftalen.

Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2016, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 16. november 2016, pkt. 18:

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgård ønsker foraet så åbent som muligt.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 23. november 2016:

I forhold til det aftaleudkast, der har været behandlet i fagudvalgene, er der foretaget følgende korrektion på side 6 i aftaleudkastet.

Nedenstående formulering:

"Der oprettes praktikpladser til alle unge, der har gennemført et grundforløb inden for Bygge og Anlæg eller industrifagene”

er ændret til:

”Det er målet, at der oprettes praktikpladser til alle unge, der har gennemført et grundforløb inden for Bygge og Anlæg eller industrifagene".

Beslutning

Sagen tilbagesendes til fagudvalget.

Margit Chemnitz og Claus Kongsgård var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Deltagelse i frikommuneforsøg


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Brønderslev Kommune har sammen med de øvrige nordjyske kommuner søgt om deltagelse i et frikommuneforsøg. Brønderslev Kommune har nu modtaget tilsagn fra Social- og Indenrigsministeriet om, at Brønderslev Kommune er blevet udvalgt til at deltage i frikommuneforsøget på beskæftigelses og integrationsområdet.Næste skridt er, at der nu skal udarbejdes konkrete forsøgsansøgninger om de enkelte delelementer i frikommuneforsøget.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal deltage i forsøget vedr. formkrav ved lovpligtige samtaler.

Sagsfremstilling

På KKRs møde den 12. februar 2016 blev det anbefalet, at de 11 nordjyske kommuner skulle udarbejde en fælles nordjysk ansøgning om at blive godkendt som frikommunenetværk under temaet En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også indsats for flygtninge.

Ansøgningen blev godkendt af såvel KKR og de 11 kommuner i foråret 2016, ligesom det blev godkendt, at Aalborg kommune er kommunernes netværksansvarlige, der har kontakten til Social- og Indenrigsministeriet og sikre overordnet koordinering på tværs af kommunerne.

Ansøgningen blev fremsendt til Social- og Indenrigsministeriet den 1. juni 2016 med forventning om svar primo september 2016, hvilket sidenhen blev udskudt til primo oktober 2016. I venteperioden henover sommermånederne blev konkrete forslag drøftet mellem kommunerne og med politiske udvalg i kommunerne, og det blev aftalt, hvilke kommuner, der ville gå sammen om konkrete forsøg, såfremt de nordjyske kommuner blev udtaget som frikommunenetværk.

Den 10. oktober 2016 kom der skriftligt tilsagn om, at de 11 nordjyske kommuner er med i frikommuneforsøget som et samlet netværk. Frikommuneforsøget løber frem til den 31. juli 2020.

I forsøgsperioden vil de enkelte kommuner i netværket kunne søge Social- og Indenrigsministeriet om fritagelse for gældende lovgivning på ansøgte områder. Social- og Indenrigsministeriet behandler ansøgningerne i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Styrelsen for International Rekruttering og Integration m.fl.

Første ansøgningsrunde er den 1. december 2016, og der har dermed været tale om en meget kort proces for kommunerne. Således har perioden fra den 10. oktober 2016 til den 31. oktober 2016 været afsat til udarbejdelse af konkrete ansøgninger, mens perioden fra den 1. november 2016 til den 30. november 2016 er afsat til politisk godkendelse af ansøgningerne samt partsinddragelse. Den 1. december 2016 fremsendes de konkrete ansøgninger til Social- og Indenrigsministeriet.

Brønderslev Kommunes ansøgning

Kommunenetværket har arbejdet med et idékatalog med 11 konkrete forslag. De nordjyske forslag til frikommuneforsøg er af tovholderkommunen (Aalborg) sammenfattet i én rapport, der blev behandlet på Beskæftigelsesudvalgets møde den 5. september 2016. 7 af forslagene er indtil videre udmøntet i konkrete ansøgninger.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Brønderslev Kommune deltager i forsøget vedr. ”Formkrav ved lovpligtige samtaler”.

Frikommuneforsøg vedr. formkrav til lovpligtige samtaler

Forsøget tager afsæt i, at der ønskes mulighed for et mere fleksibelt og individuelt tilpasset kontaktforløb for målgrupperne i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der ønskes en ophævelse af de lovgivningsmæssige krav omkring tidsfrister for afholdelse af kontaktsamtaler samt kontaktform. Formålet er at etablere en individuel indsats, som tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov, barrierer og kompetencer med fokus på at skabe resultater frem for overholdelse af proceskrav.

Følgende kommuner forventes at søge om denne forsøgside: Frederikshavn/Læsø, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Rebild, Vesthimmerland, Mariagerfjord og Aalborg.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Brønderslev Kommunes deltagelse afgrænses til forsikrede ledige.

De øvrige ansøgninger fremgår af medsendte bilag

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at

 • Byrådet tager stilling til, om Brønderslev Kommune skal deltage frikommuneforsøget vedr. formkrav ved lovpligtige samtaler
 • Byrådet tilkendegiver, om der er andre forsøgsansøgninger, som Brønderslev Kommune skal deltage i nu eller på sigt
 • Det Lokale Arbejdsmarkedsforum afgiver høringssvar i sagen.
Personale

Ingen.

Indstilling

Integrationsrådet, 7. november 2016, pkt. 3:

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Afbud fra:

Knud Jørgensen

Cady Mampouya-Kilele

Kamomo Kasigwa Ruhinduka

Udeblevet uden afbud:

Søren Krog Jensen

Salah-Eldin E.S. El-Awad

Daniel Nouri

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Indkaldt suppleant:

Fakhriya Afshar

Beskæftigelsesudvalget, 7. november 2016, pkt. 4:

Det indstilles, at Brønderslev Kommune deltager i projekt nr. 4 vedr. formkrav ved lovpligtige samtaler på det forsikrede område.

Økonomiudvalget, 16. november 2016, pkt. 17:

Indstilles godkendt.

Arne M Jensen og Lene Hansen er imod.

Beslutning

Godkendt efter følgende afstemning:

For: 17

Imod: 8 (Lene Hansen, Hildo Rasmussen, Arne M. Jensen, Johannes Trudslev, Ole Jespersgaard, Lars Bisgaard, Peter H. S. Kristensen og Ole Bruun)

Margit Chemnitz og Claus Kongsgård var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning
 • Møde i Beredskabet om fremtidig beredskabsplan.

Margit Chemnitz og Claus Kongsgård var fraværende.

Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering


Beslutning
 • Status på sagen om tilbagebetaling i.forhold til forsørgelsesgrundlag.

Margit Chemnitz og Claus Kongsgård var fraværende.

Til toppen

Opdateret 24. november 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer