Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 14. december 2016
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Bendt Danielsen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Eskild Sloth Andersen gav bemærkninger til fremsendte bilag til pkt. vedr. beskæftigelse.

Bendt Danielsen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Bendt Danielsen var fraværende.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
 • Er der tanker om at lade sig inspirere af NEST metoden i inklusionen af autister i folkeskolen? (Lene Hansen)
 • Hvad er forskellen mellem lovgivningerne for friplejehjemmene i hhv. Asaa og Brønderslev, herunder også de økonomiske konsekvenser? (Arne M. Jensen)
 • Er plejehjemmene i oplandsbyerne mest udsatte ved udbygning af kapaciteten med friplejehjem? (Arne M. Jensen)
 • Hvilke kriterier anvender ministeriet ved tildeling af kvoter for friplejehjemspladser, og er vi blevet hørt? (Arne M. Jensen)

Bendt Danielsen var fraværende.

Til toppen


5. Frigivelse af rådighedsbeløb til udbedring af personaleforhold på Børnehaven Kornumgård


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om frigivelse af en anlægsbevilling på 639.000 kr. fra anlægspuljen til Bygningsvedligeholdelse i 2016 til efterkommelse af handleplan for afhjælpning af personaleforhold i arbejdspladsvurderingen (APV) for Børnehaven Kornumgård.

Sagsfremstilling

Ejendomsservice har fra Brønderslev Kommunes arbejdsmiljøkonsulent modtaget handleplan fra arbejdspladsvurderingen for Børnehaven Kornumgård om manglende personaleforhold i børnehaven. Bygningsafdelingen har for at undgå AT– påbud i samarbejde med Ledelsen for Børnehaven Kornumgård udarbejdet et skitseprojekt med tilhørende budget på i alt 639.000 kr. for afhjælpning af de beskrevne personaleforhold. Handleplan over personaleforhold fra arbejdspladsvurderingen samt skitseplan med påførte ændringer er vedlagt som bilag 1 og bilag 2.

Ombygningsudgiften fordeler sig over tilbud fra udlejer på 395.000 kr. samt udgift til inventar, garderobeskabe, pusleborde og diverse udgifter på 244.000 kr.

Efter om-/tilbygning vil der være en samlet øget drift på rengøring og varmeforbrug på i alt 33.000 kr.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet frigiver 639.000 kr. til efterkommelse af handleplanen i arbejdspladsvurderingen (APV) for Børnehaven Kornumgård fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2016. Der søges om tillægsbevilling i 2017 og frem til driftsudgifter til rengøring og varme på 33.000 kr. årligt.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse inkl. AT-påbud er i 2016 på 7,2 mio. kr. Frigives beløbet på 639.000 kr., er der 79.000 kr. tilbage af puljen.

Der søges om en tillægsbevilling til driftsudgifter til rengøring og varme på 33.000 kr. årligt fra 2017.

Indstilling

Økonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 4:

Karsten Frederiksen deltog ikke i behandlingen pga. inhabilitet.

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Karsten Frederiksen deltog ikke i behandling af pga. inhabilitet.

Godkendt.

Bendt Danielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Politik for fremtidig varmeforsyning af nye boligområder


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø fremsender oplæg til politik for fremtidig varmeforsyning af nye boligområder med vurdering af forskellige løsningsmodeller og beskrivelse af principperne for godkendelse af dem.

Byrådet skal tage stilling til, om oplægget til politik for fremtidig varmeforsyning af nye boligområder kan godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af de seneste lokalplaner for parcelhusudstykninger har der været fokus på, om det er samfundsøkonomisk forsvarligt at fjernvarmeforsyne et nyt boligområde set i lyset af, at individuelle opvarmningsformer bliver mere energieffektive og boligerne mindre varmekrævende.

Rammerne for opvarmning af et nyt boligområde fastlægges under lokalplanlægningen, men en eventuel beslutning om varmeforsyning fra et konkret kollektivt forsyningsanlæg skal fastlægges via projektgodkendelse efter varmeforsyningsloven.

I oplægget til politik for fremtidig varmeforsyning foreslås, at kommunen tidligt i lokalplanprocessen går i dialog med fjernvarmeselskaberne, om der er basis for at udarbejde et projektforslag. Efter en eventuel projektgodkendelse af udbygning af kollektiv varmeforsyningsområde i et nyt boligområde er det vigtigt, at varmeværket og udstykkeren samarbejder omkring information om forbrugerøkonomien i varmeforsyningen af den enkelte ejendom for at opnå optimal tilslutning til den kollektive opvarmning og sikre, at forudsætningerne om tilslutningsgrad i projektansøgningen overholdes.

Fagforvaltningen formoder, at det kun bliver nye boligområder i byer med lave fjernvarmepriser, hvor fjernvarmen vil kunne konkurrere med individuelle opvarmningsløsninger. Konkurrencen vil afhænge af anlægsudgifterne til udbygning af fjernvarmenettet og tilslutningsgraden.

Set ud i fremtiden vil fjernvarmeværkernes konkurrencedygtighed afhænge af, hvor gode varmeværkerne er til at fokusere på lavere produktionsomkostninger og optimering af ledningstabet i deres ledningsnet. I takt med, at bygningsreglementet strammer boligernes energirammekrav med deraf reduceret varmebehov, skal fjernvarmeværkerne tænke i alternative forsyningsløsningsmodeller, eksempelvis lavtemperatur fjernvarme kombineret med fælles varmepumpeløsninger. Udviklingen i optimering af individuelle vedvarende energiløsninger forventes fortsat at stige. Det er derfor vigtigt, at kommende projektansøgninger om fjernvarmeudbygning vurderes i forhold til de til enhver tid nyeste optimale individuelle forsyningsløsningsmodeller.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender det udarbejdede oplæg til politik for fremtidig varmeforsyning af nye boligområder.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. august 2016, pkt. 18:

Udsættes.

Der holdes møde med fjernvarmeselskaberne og øvrige interessenter i kommunen.

Emma Lyng Svensson var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik og Miljøudvalgets møde den 28. november 2016:

På et fællesmøde med varmeværkerne den 22. september 2016 blev Fagforvaltningen for Teknik og Miljøs oplæg til ”Politik for fremtidig varmeforsyning af nye boligområder" gennemgået og drøftet med opfordring til, at varmeværkerne skulle fremsendte eventuelle bemærkninger til kommunen. Tre varmeværker har efterfølgende fremsendt forslag til rettelser, som i videst muligt omfang er forsøgt indbygget i det revidere forslag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender det udarbejdede oplæg til politik for fremtidig varmeforsyning af nye boligområder, og der snarest genoptages forhandlinger med Region Nordjylland om konvertering af blokvarmecentralen "Dronninglund Sygehus" fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning.

Teknik- og Miljøudvalget, 28. november 2016, pkt. 3:

Det udarbejdede oplæg til politik for fremtidig varmeforsyning indstilles til godkendelse.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard tager forbehold.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bendt Danielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Beskæftigelsesplan 2017


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Kommunerne udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der indeholder mål for beskæftigelsesindsatsen og beskriver den strategiske prioritering af indsatsen det kommende år.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2017.

Byrådet skal tage stilling til, om Beskæftigelsesplan 2017 kan godkendes.

Beskæftigelsesudvalgets indstilling foreligger til Økonomiudvalgets møde.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der indeholder Jobcentrets overordnede planlægning og prioritering af beskæftigelsesindsatsen for det kommende år. Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

Beskæftigelsesudvalget drøftede 1. udkast af beskæftigelsesplanen ved fællesmødet den 7. november 2016 med det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF) samt Integrationsrådet. LO-repræsentanterne i LAF har sidenhen fremsendt skriftlige bemærkninger til beskæftigelsesplanen.

Med udgangspunkt i fællesmødet samt de fremsendte bemærkninger, har Fagforvaltningen for Beskæftigelse justeret beskæftigelsesplanen. De ændringer, der er foretaget i planen i forhold til 1. udkast er markeret med gult.

De skriftlige bemærkninger fra LO repræsentanterne i LAF er medsendt som bilag.

Omdrejningspunktet for Jobcenter Brønderslevs beskæftigelsesplan for 2017 er ligesom tidligere år beskæftigelsesministerens 4 målsætninger. De 4 mål for 2017 er:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

2016 var et år med faldende ledighed og øget efterspørgsel efter arbejdskraft. I 2017 forventes der at blive mangel på kvalificerede medarbejdere inden for flere brancher. I Nordjylland gælder dette særligt følgende brancher: Fødevarer og støtteerhverv, byggeri og støtteerhverv, handel og forretningsservice.

Virksomhedernes muligheder for at skabe vækst er afhængige af, at de har let adgang til medarbejdere med de rette kompetencer. Jobcentrets rolle som formidler mellem virksomheder og arbejdsløse bliver derfor central i 2017. I beskæftigelsesplanen er der opstillet følgende målsætninger for 2017 under målet vedr. virksomhedsindsatsen:

 • Rekrutteringer til ordinære stillinger i virksomhederne: 175 rekrutteringer
 • Formidling af småjob/fleksjob: 150 småjobs/fleksjobs
 • Temaarrangementer for virksomheder og ledige: 4 arrangementer
 • Besøg hos nye virksomheder/iværksættere: 100 besøg

2. Flere unge skal have en uddannelse

Uddannelse er en afgørende forudsætning for, at de unge kan fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet både nu og fremtiden. På samme måde er uddannelse en forudsætning for, at virksomhederne fortsat kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Flere unge skal derfor i gang med og gennemføre en uddannelse. Det gælder også de unge, som har særlige behov. UngeCentret vil i 2017 fortsat skærpe helhedssynet på tværs af fagområder, så de unge med behov herfor oplever mening og sammenhæng i indsatsen. Under målet vedr. unge og uddannelse er der opstillet følgende mål:

 • Antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp, skal i gennemsnit maksimalt være 241 fuldtidspersoner i 2017

3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet

Fokus for målgruppen skal derfor være på, at de udsatte ledige får fodfæste på arbejdsmarkedet ved hjælp af jobs med få timer, eventuelt i kombination med virksomhedspraktik. Dette sker ved hjælp af en mere jobrettet og empowerment-orienteret tilgang og et tættere samspil mellem jobcentrets rådgivere og virksomhedskonsulenter. Jobcentret vil i 2017 særligt have fokus på, at flere kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb deltager i virksomhedsrettede indsatser parallelt med sociale og sundhedsmæssige indsatser ved behov herfor. Under mål 2 er der opstillet følgende målsætninger for 2017:

 • Antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år skal i gennemsnit maksimalt være 407 fuldtidspersoner i 2017
 • Antallet af personer i ressourceforløb må i gennemsnit maksimalt være 169 fuldtidspersoner i 2017

4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Undersøgelser viser, at flygtningenes egen motivation og forventninger om selvforsørgelse falder allerede efter tre måneder, fra de er kommet til en kommune. Dette kan jobcentret genkende. For at sikre den tidlige indsats, har en virksomhedskonsulent siden september 2016 deltaget i den første modtagelsessamtale. Dette tiltag videreføres i 2017. Jobcentret vil derudover have fokus på den nye integrationsgrunduddannelse (IGU) og understøtte, at der etableres flere IGU-forløb i 2017. Under mål 4 er der opstillet følgende målsætning for 2017:

 • 15 % af borgerne på integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet bliver selvforsørgende (via job eller uddannelse) i 2017

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender udkast til Beskæftigelsesplan 2017.

Personale

Ingen.

Indstilling

Handicaprådet, 22. november 2016, pkt. 6:

Beskæftigelseschef Vibeke Holler deltog under punktet.

Beskæftigelseschef Vibeke Holler gav på mødet en kort orientering om rammerne for udkast til Beskæftigelsesplan 2017.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Afbud Bettina Nielsen suppleant Martin Bech mødt i stedet.

Beskæftigelsesudvalget, 5. december 2016, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 14. december 2016:

LO’s høringssvar har pga. en administrativ fejl ikke været vedhæftet som bilag til sagen.

Bilaget er nu tilføjet.

Beslutning

Godkendt.

Bendt Danielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Forlængelse af partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, DI, Tech College og EUC Nord


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til, om partnerskabsaftalen skal forlænges frem til den 1. oktober 2018, og om LO Brønderslev skal indgå som part i aftalen.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune indgik den 1. oktober 2014 en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri samt Tech College Aalborg og EUC Nord. Aftalen løber til den oktober 2016.

Omdrejningspunktet for aftalen er en arbejdsgruppe, hvor der er repræsentanter for parterne i arbejdsgruppen. LO har ligeledes en plads i arbejdsgruppen.

Den nuværende partnerskabsaftale løber frem til den 1. oktober 2016. Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et udkast til en ny partnerskabsaftale, som løber frem til den 1. oktober 2018.

Forslag til ny aftale

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet forslag til en ny partnerskabsaftale. Aftaleparterne har godkendt aftalen. I aftalen er der formuleret følgende målsætninger:

 • Alle unge bosiddende i Brønderslev Kommune under erhvervsuddannelse på EUC Nord og Tech College Aalborg inden for bygge og anlæg eller industrifagene skal i et praktikforløb hos en virksomhed
 • Andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal i aftaleperioden være på minimum 28 %
 • Skolerne i Brønderslev Kommune skal hvert år have et forpligtende samarbejdsforløb med en konkret virksomhed.
 • Andelen af unge på offentlig forsørgelse, der modtager uddannelseshjælp, skal i aftaleperioden ligge under det regionale niveau.

Aftalen har været sendt i høring hos parterne samt LO Brønderslev. LO Brønderslev har i den forbindelse ønsket at indgå i som part i aftalen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender, at der indgås partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri, Tech College Aalborg og EUC Nord gældende frem til den 1. oktober 2018, og tager stilling til om LO Brønderslev skal indgå som part i aftalen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 7. november 2016, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse. Det indstilles endvidere, at LO indgår som part i aftalen.

Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2016, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 16. november 2016, pkt. 18:

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgård ønsker foraet så åbent som muligt.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 23. november 2016:

I forhold til det aftaleudkast, der har været behandlet i fagudvalgene, er der foretaget følgende korrektion på side 6 i aftaleudkastet.

Nedenstående formulering:

"Der oprettes praktikpladser til alle unge, der har gennemført et grundforløb inden for bygge og anlæg eller industrifagene”

er ændret til:

”Det er målet, at der oprettes praktikpladser til alle unge, der har gennemført et grundforløb inden for bygge og anlæg eller industrifagene".

Ovenstående ændring er sket efter ønske fra DI. DI kan ikke love, at der oprettes praktikpladser til alle unge, men det er det, der arbejdes henimod.

Byrådet, 23. november 2016, pkt. 11:

Sagen tilbagesendes til fagudvalget.

Margit Chemnitz og Claus Kongsgård var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Beskæftigelsesudvalgets møde den 5. december 2016:

Der har i aftaleperioden været afholdt 7 arbejdsgruppemøder. Her har aftaleparterne løbende fulgt op på udviklingen herunder praktikpladssituationen. Langt de fleste unge er i praktik på en virksomhed, men det har dog ikke i aftaleperioden været muligt at sikre, at alle unge er kommet i praktik på en virksomhed, hvorfor nogle har været i skolepraktik. Såfremt partnerskabsaftalen videreføres, vil arbejdsgruppen følge situationen tæt.

Det har været arbejdsgruppens vurdering, at den altoverskyggende udfordring er at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Derfor har drøftelserne i gruppen i høj grad været på, hvordan flere unge kommer i gang med en erhvervsuddannelse, herunder at styrke samarbejdet mellem UngeCenter og erhvervsskoler samt sikre, at flere unge søger ind på en erhvervsuddannelse efter grundskolen. Tal fra Undervisningsministerietviser, at udviklingen er positiv, og at flere unge fra Brønderslev Kommune har søgt direkte ind på en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse i 2016 sammenlignet med 2015.Tallene viser her, at 26,6 % af de unge i 2016 har søgt ind på en erhvervsuddannelse mod 23,2 % i 2015. Brønderslev Kommune ligger samtidig over regionsgennemsnittet, hvor tallet ligger på 21,9 %.

Samtidig har der i aftaleperioden været et markant fald i antallet af unge, som modtager offentlig forsørgelse i form af uddannelseshjælp. Fra oktober 2014 til oktober 2015 er der sket et fald i antallet af unge, som modtager uddannelseshjælp på105 fuldtidspersoner.

Beskæftigelsesudvalget, 5. december 2016, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 11:

Indstilles godkendt med henvisning til den gældende udbudspolitik.

Claus Kongsgård ønsker, at alle faglige organisationer skal have mulighed for at tilslutte sig aftalen.

Arne M. Jensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 14. december 2016:

LO’s høringssvar til partnerskabsaftalen er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Godkendt.

Claus Kongsgård ønsker, at alle faglige organisationer skal have mulighed for at tilslutte sig aftalen.

Bendt Danielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Differentierede takster på Nordstjernen og Cassiopeia


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

På baggrund af PWC’s analyse af det specialiserede voksenområde i Brønderslev Kommune i foråret 2016 anbefaler PWC, at Brønderslev Kommune arbejder med at indføre differentierede takster på botilbuddene Nordstjernen, Cassiopeia, Lundagervej samt Brandur Allé 5 og 11. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har i første omgang valgt at arbejde med Cassiopeia og Nordstjernen, da taksterne herfor skal indmeldes til Rammesekretariatet inden udgangen af 2016.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal indføres differentierede takster på Cassiopeia og Nordstjernen.

Sagsfremstilling

På baggrund af PWC’s analyse af det specialiserede voksenområde i Brønderslev Kommune anbefaler PWC, at Brønderslev Kommune indfører differentierede takster på botilbuddene Nordstjernen, Cassiopeia, Lundagervej samt Brandur Allé 5 og 11. Differentierede takster benyttes i stigende grad generelt set på det sociale område. Brønderslev Kommune har gennem nogle år erfaring med at arbejde med differentierede takster på det socialpsykiatriske botilbud Hedebo.

At Brønderslev Kommune pt. ikke har differentierede takster betyder, at der for borgere med et lavere støttebehov afregnes samme takst som for borgere med et højere støttebehov. Dette kan blandt andet betyde, at andre kommuner får et incitament til at placere særligt støttekrævende borgere på et af Brønderslev Kommunes tilbud, da pladserne er forholdsvis billigere, end i kommuner der allerede har indført differentierede takster.

Ifølge PWC er det almindeligt, at et mindre antal særligt støttekrævende borgere driver en uforholdsmæssigt høj andel af omkostningerne i eksempelvis et botilbud. Ved indførelse af differentierede takster vil taksten for denne gruppe kunne hæves, samtidig med at taksterne vil kunne sænkes for de borgere, der er mindre støttekrævende. Det vil betyde, at den takst der er knyttet til den enkelte borger, i højere grad vil være afstemt med de ressourcer, der benyttes til den enkelte.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har derfor, i samarbejde med økonomi, udarbejdet 3 takstniveauer på Cassiopeia og Nordstjernen. Takstniveauerne er knyttet op på de 7 temaer fra Voksenudredningsmetoden, som Visitationen benytter i visiteringen af den enkelte borger. Takstniveauerne og de 7 temaer beskrives i en ydelsesbeskrivelse for hvert botilbud.

De vedhæftede ydelsesbeskrivelser gør det tydeligt, hvilke ydelser Visitationen visiterer borgerne til på de forskellige takstniveauer. Samtidig er ydelsesbeskrivelserne et redskab til medarbejderne, som gør det mere overskueligt, hvad den enkelte borger har behov for samt hvilken ydelse, der skal leveres til den enkelte. Ydelsesbeskrivelserne skal forstås som et dynamisk redskab, der er knyttet op på nogle fastlagte principper for arbejdet med differentierede takster.

I arbejdet med at indføre differentierede takster har Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd arbejdet på at harmonisere taksterne og de faglige ydelser på Cassiopeia og Nordstjernen, da målgruppen og serviceniveauet i de to tilbud er ens. Det betyder, at taksterne er sænket forholdsmæssigt mere på Cassiopeia end på Nordstjernen. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd vurderer, at Cassiopeia stadig vil kunne levere den ydelse, myndighed bestiller, da besparelsen er fundet på omorganisering og omlægning af vagtplanen.

PWC estimerer et besparelsespotentiale ved indførelse af differentierede takster på Cassiopeia og Nordstjernen på samlet set mellem 1,0 og 1,7 mio. kr. Den konkrete udregning i det vedhæftede notat viser, at omlægningen af taksterne vil betyde en samlet besparelse, forudsat at borgerne visiteres ind på det takstniveau, som er angivet i notatet, for Cassiopeia og Nordstjernen på ca. 800.000 kr. pr. år gældende for alle borgere. For Brønderslev borgere vil den samlede besparelse blive på ca. 900.000 kr. pr. år.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet udtaler sig om indførelsen af differentierede takster på Cassiopeia og Nordstjernen.

Personale

Ændringen af takststrukturen vil betyde, at der skal ske en tilretning af de personalemæssige ressourcer.

Økonomi

Den konkrete udregning i det vedhæftede notat viser, at omlægningen af taksterne vil betyde en samlet besparelse, forudsat at borgerne visiteres ind på det takstniveau som angivet i notatet, for Cassiopeia og Nordstjernen på ca. 800.000 kr. pr. år gældende for alle borgere. For Brønderslev borgere vil den samlede besparelse blive på ca. 900.000 kr. pr. år.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 30. november 2016, pkt. 5:

Principperne om differentierede takster indstilles godkendt. Sagen drøftes i MED forud for behandling i Byrådet.

Økonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 12. december 2016, pkt. 2:

Henrik refererede til, at differentierede takster var en af anbefalingerne i PWC’s analyse. I forlængelse heraf redegjorde Henrik for, hvordan taksterne er blevet sammensat.

Taksterne er vejledende og der er mulighed for justering.

Susanne gav en orientering fra ekstraordinært møde i Lokaludvalget fra Handicapområdet. Referatet er vedlagt som bilag.

Udvalget drøftede punktet og kom med følgende kommentarer:

 • god måde at spare penge på contra en rammebesparelse
 • giver en tydelighed i forhold til ydelser
 • bekymring i forhold til tomme pladser og minimums normering
 • bekymring for om Visitationen visiterer til rette takst
 • fokus på at være et konkurrencedygtigt tilbud

Fraværende: Ellen Lykke, Pia Kornø og Kjeld Nørfjand.

Handicaprådet, 13. december 2016, pkt. 3:

Handicaprådet har i møde den 13. december 2016 drøftet punktet og besluttet følgende:

Henrik gav på mødes en gennemgang af baggrunden for behovet for differentierede takster.

Tilbuddene er omfattet af rammeaftalen, og sagen skal derfor behandles inden udgangen af 2016.

Handicaprådet udtaler at:

 • principperne bag differentierede takster på Nordstjernen og Cassiopeia er hensigtsmæssige, men rådet er bekymret for, at taksterne medfører et lavere serviceniveau
 • det er vigtigt med skærpet fokus på, at der tages individuelle hensyn i visitationen

Fraværende:

Ole Jespersgaard (A), stedfortræder Lasse Riisgaard fraværende med afbud.

Peter H. S. Kristensen (A), stedfortræder Knud L. Pedersen mødt.

Bettina Nielsen (A), stedfortræder Martin Beck mødt.

Flemming Vejrum, stedfortræder Else Nørnberg fraværende med afbud.

Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen er imod.

Bendt Danielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Intet.

Bendt Danielsen var fraværende.

Til toppen


11. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 15. december 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach