Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 15. januar 2014
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 12:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Hans Christian Holst deltog ikke i behandlingen af punkterne 2-7.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: MT

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen

Beslutning

Udvalget medtog punkt ved igangsætning af planlægning for solenergianlæg ved Manna Thise.

Hans Christian Holst var fraværende.

Til toppen


3. Forretningsorden for Miljø- og Teknikudvalget


Resume

Sagsforløb: MT

Stabsenheden for Service fremsender udkast til forretningsorden forMiljø- og Teknikudvalget.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til forretningsordnen for Miljø- og Teknikudvalget.

Sagsfremstilling

Stabsenheden for Service fremsender udkast til forretningsorden forMiljø- og Teknikudvalgettil drøftelse.

I forretningsordenen fastsættes bestemmelser for indkaldelse, mødeledelse, underudvalg m.v.

Der er ikke lavet ændringer i forhold til den forretningsordning, der var gældende for perioden 2009-2013.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget godkender forslaget.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Forretningsordenen blev godkendt.

Hans Christian Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Mødekalender for 2014 for Miljø- og Teknikudvalget


Resume

Sagsforløb: MT

Byrådet har tidligere på det konstituerende møde den 12. december 2013 principgodkendt forslag til mødekalender for 2014.

Sagen fremsendes til Miljø- og Teknikudvalgets endelige godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er planlagt med ét møde pr. måned i Miljø- og Teknikudvalget. Mødedagen er fastsat til onsdage, kl. 14.30 på Rådhuset i Dronninglund.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Miljø- og Teknikudvalget besluttede på det konstituerende møde den 12. december 2013 at afholde det første udvalgsmøde den 15. januar 2014 og på dette møde at drøfte den endelige mødekalender for 2014.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget godkender en endelig mødeplan for 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Udvalget besluttede at afholde møderne i 2014 således:

15. januar, 3. februar, 3. marts, 31. marts, 5. maj, 2. juni, 18. august, 8. september, 6. oktober, 3. november og 1. december

Møderne afholdes kl. 9.00 i mødelokale 1 på Rådhuset i Dronninglund.

Hans Christian Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Introduktion til Miljø- og Teknikudvalget


Resume

Sagsforløb: MT

Introduktion til Miljø- og Teknikudvalgets område i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Miljø- og Teknikudvalget til drøftelse af hvorledes udvalget ønskes introduceret til opgaverne på området.

Sagsfremstilling

På mødet ønskes en drøftelse af hvorledes Miljø- og Teknikudvalget ønskes introduceret til opgaverne på området. Fagenheden kan umiddelbart foreslå en gennemgang af:

 1. Organisation af området.

 2. Budgettet.

 3. Vigtige opgaver i 2014

Fagenheden for Teknik og Miljø forslår, at Miljø- og Teknikudvalget drøfter forslag til introduktion til opgaverne på området.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fagenheden udarbejder forslag til temamøde(r) med henblik på at klæde udvalget på til at varetage områdets opgaver.

Hans Christian Holst var fraværende.

Til toppen


6. Lokalplanforslag 05-T-01.01 for "Solfangeranlæg, Asaa"


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Lokalplanforslag 05-T-01.01 for "Solfangeranlæg, Asaa" har været i offentlig høring i perioden fra den 3. september 2013 til den 29. oktober 2013. Brønderslev Kommune har ikke modtaget indsigelser til planen indenfor høringsperioden.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanen kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 05-T-01.01 for "Solfangeranlæg, Asaa" har været i offentlig høring i perioden fra den 3. september 2013 til den 29. oktober 2013. Brønderslev Kommune har ikke modtaget indsigelser til planen indenfor høringsperioden.


Lokalplanen muliggør etablering af et solfangeranlæg bestående af ca. 5.700 m² solfangerpaneler, en akkumuleringstank på ca. 1.000 m² samt en teknikbygning. Anlægget opføres på ejendommen matr.nr. 22n Aså By, Aså-Melholt, beliggende ved Dammensvej nordvest for Asaa by.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplan 05-T-01.01 for "Solfangeranlæg, Asaa" endeligt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 12. november 2013, pkt. 4:

Sagen genoptages på Miljø- og Teknikudvalgsmødet den 15. januar 2014.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Fagenhedens forslag blev godkendt som foreslået.

Hans Christian Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Ny lokalplan for Sdr. Omfartsvej 2, Brønderslev, udvidelse af dagligvarebutik


Resume

Sagsforløb: MT

Ejer af ejendommen Sdr. Omfartsvej 2, Brønderslev, ønsker at udvide dagligvareforretning fra 750 m² til 1.000 m² excl. personalerum. Ønsket er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om en ny lokalplan skal sættes i gang.

Sagsfremstilling

Ejer af ejendommen Sdr. Omfartsvej 2, Brønderslev, ønsker at udvide dagligvareforretning fra 750 m² til 1.000 m² excl. personalerum. Personalerum op til 200 m² kan etableres ud over grænsen.

Da den nuværende lokalplan fra 2001 blev vedtaget, måtte dagligvarebutikker i området kun være 750 m². Samtidig med lokalplanens udarbejdelse blev området udlagt til lokalcenter. I en senere generel revision af kommuneplanen blev grænsen ændret til 1.000 m². Der er i lokalplanens redegørelse lagt vægt på, at butikken kun måtte tjene til lokal forsyning, idet der var et kommunalt ønske om at bibeholde eksisterende dagligvarebutikker i bymidten.

Siden 2001 er den gængse butiksstruktur for discount dagligvarebutikker ændret til overvejende at bestå af butikker på 1.000 m².

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget godkender,

 • at der udarbejdes en ny lokalplan,

 • at ansøger bidrager med et udkast til lokalplanen, og

 • at lokalplankonsulenten udvælges i samarbejde med fagenheden.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Hans Christian Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Ansøgning om udvidelse af vindmøllepark ved Nejst


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Jysk Vindenergi ønsker i samarbejde med lodsejerne i området ved Nejst at opstille yderligere 3 vindmøller nord for de 4 eksisterende vindmøller.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes planlægning for projektet.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætning af planlægning for udvidelse af vindmølleparken ved Nejst. Jysk Vindenergi ønsker i samarbejde med lodsejerne i området, at opstille 3 vindmøller på en parallel sydøst-nordvest gående række nord for de eksisterende 4 vindmøller ved Nejst. Området er ikke udlagt til formålet i kommuneplanen.

Vindmøllerne er af samme type som de eksisterende og vil have en totalhøjde på 140 meter og vil hver have en effekt på ca. 3,3 MW.

Plangrundlag

Gennemførelse af projektet forudsætter udarbejdelse af nyt plangrundlag - herunder kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering samt lokalplan. VVM-redegørelsen skal redegøre for en række forhold - herunder støjbelastning af naboer, skyggegener, landskabelig påvirkning, påvirkning af naturen mv. I forbindelse med VVM og kommuneplantillæg skal der afholdes fordebat i henhold til planlovens § 11g, stk. 2. I debatfasen har borgerne og andre interessenter mulighed for at komme med forslag til andre forhold, der skal belyses i VVM-redegørelsen. Debatfolderen udsendes i 4 ugers offentlig høring. I debatfasen forventes, at der afholdes borgermøde onsdag den 12. februar 2014.

Kommuneplanens retningslinjer om vindmøller

Møllerne opstilles indenfor den våde økologiske forbindelse, der løber langs med Ryå nord for projektområdet. Forbindelseslinjen skal sikre, at planlægning og administration vedrørende arealanvendelsen og tilstanden forbedrer levesteder og spredningsmuligheder for de dyr og planter, som forbindelsen skal sikre. Der skal foretages en nærmere undersøgelse af hvilken påvirkning opstilling af vindmøllerne kan betyde for forbindelseslinjen.

2 ud af 3 vindmøller placeres indenfor udpegningen som beskyttelseszone omkring Ø. Brønderslev Kirke. Umiddelbart vurderes ud fra modtagne visualiseringer, at der ikke vil ske en påvirkning af Ø. Brønderslev Kirke. Kirken fremstår fra den lange afstand stort set ikke synlig i landskabet. Aalborg Stift vil høres i forbindelse med scoopingen (fastlæggelse af indholdet i VVM-redegørelsen).

I området findes der flere vindmølleparker - bl.a. vindmøllerne ved Ryå med en afstand på ca. 800 meter og møllerne ved Stenisenge ca. 2 km fra Nejst. Der bør ifølge vindmøllecirkulæret og kommuneplanens retningslinje 4.3.4 være en afstand mellem vindmølleparkerne på 28 x vindmøllernes totalhøjde, for at vindmølleparkerne kan opfattes som adskilte anlæg. Lokale forhold og resultat af visualiseringer kan dog betyde, at afstandskravet kan fraviges. Der vil i VVM-redegørelsen redegøres for anlæggets påvirkning af landskabet.

De eksisterende og de nye vindmøller vil betragtes som en samlet park. Dog vil den indbyrdes afstand mellem møllerne ikke være ens. Ansøger prioriterer, at afstanden til motorvejen og Ålborgvej er den samme i den nordligste og sydligste række. Ansøger har oplyst, at det ikke er muligt at placere møllerne længere mod syd pga. turbulens og af hensyn til overholdelse af støjkrav. Gennemførelse af projektet forudsætter en ændring af kommuneplanens retningslinie 4.3.4, der bl.a. omhandler afstandskrav mellem de enkelte vindmøller i vindmølleparken samt retningslinie 4.3.5, der omhandler udseende og opstillingsmønstre.

Visualiseringer - påvirkning af landskabet

Brønderslev Kommune har modtaget visualiseringer, der viser de nye møller med Ryå møllerne i forgrunden (fotopkt. 11) og visualisering, der viser møllerne set i sammenhæng med Ø. Brønderslev Kirke (fotopkt. 2).

Landskabet fremstår som et langstrakt og fladt terræn med større marker og landskabsrum og en ensartet topografi. Området er præget af tekniske anlæg - herunder flere vindmølleparker, større infrastrukturanlæg, højspændingsledninger mv. Vindmøllerne, set fra fotopkt. 11, kan være svære at adskille fra Ryåmøllerne og møllerne virker uharmoniske. Det vurderes dog, at landskabet kan bære vindmøllerne.

Støj og skygge

Støjberegningerne viser, at støjgrænserne er overholdt både for almindeligt og lavfrekvent støj.

Der vil i VVM-redegørelsen laves skyggeberegninger. Nærmeste nabo ligger i en afstand af ca. 1 km til vindmølleparken, så det vurderes, at der ikke vil være gener i form af skyggekast.

Beskyttet natur - § 3 arealer

Enkelte møller placeres indenfor eller i umiddelbar nærhed af arealer, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Det er i forbindelse med screeningen af projektet konstateret, at flere af disse naturbeskyttede arealeri en årrække har været opdyrket uden tilladelse. Opstilling af møllerne indenfor § 3 arealet forudsætter en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Der vil i samarbejde med ansøger blive udpeget nogle arealer til naturforbedringsprojekter i form af vandhuller og ekstensivering (retablering af eng), der vil være til gavn for padderne i området. Disse projekter kan opveje nogle af de negative påvirkninger, der er sket ved intensiv landbrugsdrift samt opstilling af vindmøllerne i området.

Habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne

Møllerne opstilles indenfor den våde økologiske forbindelse, der løber langs med Ryå nord for projektområdet. Der vil i forbindelse med VVM-redegørelsen blive foretaget nogle undersøgelser af fuglenes trækruter langs Ryå og den økologiske forbindelse. Undersøgelsen vil også forholde sig til de øvrige vindmølleparker i området.

Der vil desuden i forbindelse med VVM-redegørelsen blive foretaget undersøgelser af forekomsten af flagermus i området, ligesom projektets betydning for Bilag IV-arter vil blive belyst.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætterplanlægning for udvidelse af vindmølleparken ved Nejst. Herunder at der udsendes en debatfolder i foroffentlig høring.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om processen for lokalplanforslag 01-C-10.01 Boligområde Jyllandsgade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: MT

Orientering til Miljø- og Teknikudvalget vedr. forudgående orientering af naboer ved udarbejdelse af lokalplanforslag 01-C-10.01 Boligområde Jyllandsgade, Brønderslev.

Der er indkommet kommentarer i forbindelse med skriftlig orientering af naboer.

Sagen fremsendes til Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø vurderede ved opstart af lokalplanforslag 01-C-10.01 Boligområde Jyllandsgade, Brønderslev, at en orientering om lokalplanudarbejdelsen til omkringliggende naboer til ejendommen Jyllandsgade 2, Brønderslev, ville give mulighed for at skabe dialog med naboer omkring planlægningen af området, samt klarlægge problemstillingerne ved etablering af et boligområde i tæt nærhed til dagligvare- og udvalgsvarebutikker.

Danebo har den 21. oktober 2013 søgt om igangsættelse af lokalplan for Jyllandsgade 2, Brønderslev. På møde den 12. november 2013 godkendte Miljø- og Teknikudvalget igangsættelsen af lokalplanen. Danebo står for udarbejdelsen af lokalplanen.

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget følgende kommentarer i forbindelse med den skriftlige orientering af naboer:

 • Kommentarer fra Uggerhøj Biler

 • Kommentarer fra ejer af ejendommen Jyllandsgade 11

 • Kommentarer fra Codex, advokat for Jem & Fix A/S

 • Kommentarer fra ejer af Østergade 46-48

Kommentarerne fra Uggerhøj Biler og ejer af ejendommen Jyllandsgade 11 indeholder generelle bemærkninger til planlægning af et boligområde ved Jyllandsgade.

Codex Advokater og ejer af Østergade 46-48 ønsker en redegørelse for følgende punkter:

 1. Hvordan kvalificeres støjbelastningen med den nuværende anvendelse?

 2. Hvilke støjkrav må der forventes, hvis området udlægges til boligområde?

 3. Hvordan og med hvilke midler sikres det, at støjkravene overholdes, hvis området udlægges til beboelse?

 4. Hvem vil i givet fald blive pålagt omkostningerne til eventuelle nødvendige ogtilstrækkelige støjværn?

Lokalplanen vil indeholde en redegørelse af de opstillede punkter. Lokalplanen vil desuden redegøre for støjdæmpende foranstaltninger ved en støjberegning. Danebo står for støjberegningerne, og skal ved opførelsen af boliger på området sikre boligområdet mod støjgener fra virksomheder ved hjælp af støjhegn, støjvold og/eller støjisolering.

Indsigerne i den forudgående orientering vil have mulighed for at komme med yderligere kommentarer eller indsigelser i den offentlige høring af lokalplanforslaget.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning, idet udvalget er meget betænkelige med hensyn til etablering af boliger i området. De støjmæssige krav til boligbebyggelse ønskes afdækket, før der arbejdes videre med projektet.

Bilag

Til toppen


10. Godkendelse af udstykning ved Otto Mallings Kvarter, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: MT

Brønderslev Kommune har modtaget en anmodning om udstykning af ejendommen matr.nr.

1lv, Kornum Gde., Brønderslev Jorder, til 8 åben-lave boliggrunde. Der er indkommet indsigelse fra Ejerlauget Otto Mallings Kvarter.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til den fremsendte udstykningsplan.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget en anmodning om udstykning af ejendommen matr.nr.

1lv, Kornum Gde., Brønderslev Jorder. Ejendommen ligger i tilknytning til Otto Mallings Kvarter placeret sydøst for Sdr. Omfartsvej.

Ejendommen matr. nr. 1lv, Kornum Gde., Brønderslev Jorder, ligger inden for lokalplan B-15 og lokalplanområdet er efter lokalplanens bestemmelser udlagt til lav boligbebyggelse. Efter lokalplanen må udstykning af området kun ske efter en udstykningsplan godkendt af Brønderslev Byråd.

Lokalplan B-15 blev vedtaget i 1982 med formålet at fastlægge bestemmelser for udformningen af kvarterenhederne ved Komponistvænget.

De forskellige kvarterenheder er siden hen blevet udstykket og bebygget. Kun det nordligste område er endnu ikke blevet udstykket.

Med en anmodning om udstykning af området er der indkommet et udstykningsforslag på 8 åben-lave boliggrunde, som varierer i størrelsen fra 810 m² til 1.175 m². En kommende bebyggelse vil bestå af enfamilieshuse, som skal følge lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering samt bebyggelsens ydre fremtræden.

Udstykningen vil få indkørsel fra Komponistvænget via Otto Mallings Kvarter og bliver derved en del Otto Mallings Kvarter. Nord for udstykningen ud mod Sdr. Omfartsvej udlægges 20 meter til læbælte, evt. støjvold samt en sti, som lokalplanen foreskriver i bestemmelsen for vej- og stiforhold § 5.3. Vest for udstykningen bibeholdes områdets fællesareal.

Udstykningsforslaget har været sendt i 3 ugers høring.

Der er i den forbindelse indkommet en indsigelse fra Ejerlauget Otto Mallings Kvarter. Ejerlauget er imod indkørslen til den nye udstykning, da de henviser til, at de i forvejen har det svært med trafikken i kvarteret og ser yderligere 2 veje som en ulempe.

Ifølge lokalplanens bestemmelse § 5.6 må der ikke etableres flere vejtilslutninger til Komponistvænget end de eksisterende vejtilslutninger. Denne bestemmelse er vedtaget i forhold til trafiksikkerheden på Komponistvænget. Der findes derfor ikke alternativer til vejadgangen til den nye udstykning.

Fagenheden for Teknik og Miljø kender ikke til trafikale problemer ved Otto Mallings Kvarter og fagenheden vurderer, at 8 nye boliggrunde ikke vil medføre trafikale gener, da vejnettet er dimensioneret til en sådan belastning.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget godkender udstykningsforslaget.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag blev godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


11. Ansøgning om fjernelse af servitut om nedrivning af stald


Resume

Sagsforløb: MT

Landbonord søger på vegne af ejer af Klæstrupvej 140, Jerslev, om ophævelse af servitut om nedrivning af stald. Stalden ligger tæt ved skel og tæt ved stuehus til Klæstrupvej 132.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om servitutten skal aflyses.

Sagsfremstilling

Landbonord har på vegne af ejeren af Klæstrupvej 140, Jerslev, erklæret sig uenig i en servitut, der blev pålagt som en imødekommelse af ejers ønsker om at undgå nedrivning af stalden. Ejer ønskede dengang at frastykke stuehuset til ejendommen Klæstrupvej 132 på en måde, hvor afstandskrav i daværende husdyrgødningsbekendtgørelse fra stald på Klæstrupvej 140 til skel for bolig på Klæstrupvej 132 ikke kunne overholdes. Han oplyste, at stalden var tjenlig til udskiftning indenfor en kortere årrække, da stalden var for smal, og det ikke kunne betale sig at renovere den.

Da stuehuset skulle bebos af ejerens forældre, besluttede det daværende Teknik- og Miljøudvalg den 19. december 2001, at lade tinglyse en servitut om nedrivning af en stald fra 1973 på Klæstrupvej 140 tæt på det nye skel og stuehuset Klæstrupvej 132, hvis stuehuset skiftede ejere.

Alternativt skulle Brønderslev Kommune have meddelt afslag på udstykning af stuehuset eller krævet stalden nedrevet forudgående. Ejer ønsker nu at sælge ejendommen Klæstrupvej 132 til tredjemand, og ønsker i den forbindelse, at servitutten aflyses.

Formålet med tinglysningen var at begrænse gener for kommende beboere/ejere af den udstykkede ejendom, og det forhold er stadigvæk aktuelt og gældende. Desuden er afstandskravet fra stald til naboskel skærpet siden afgørelsen i 2001.

Landbonord fortolker i deres ansøgning, at lovteksterne formelt kun omfatter etablering af nye stalde m.v. tæt på naboer. Derfor skulle der ikke være grundlag for at tinglyse servitutten. Følgen af deres fortolkning er derfor, at der lovligt kan etableres boliger ejet af tredjemand nærmere skel og stalde end fastlagt i lovteksternes.

Denne tolkning kan få alvorlige følger i andre sager, hvis der ansøges om etablering af nye boliger tæt ved eksisterende landbrug. Disse landbrug vil ofte få deres udvidelsesmuligheder begrænset.

Fagenheden for Teknik og Miljø bemærker, at det jo netop er denne begivenhed med frasalg, som servitutten er møntet på. Ejer har indtil nu fået udsættelse for nedrivningen i 12 år. Reglerne om afstand mellem boliger, stalde og skel har til formål at mindske miljøgener for naboer og på samme tid mindske risikoen for, at landbrugsdriften begrænses efter berettigede klager.

En ejer kan ikke fraskrive sig retten til at klage over væsentlige miljøgener. For trods alt at opnå en mindelig løsning, foreslås nedenstående fremgangsmåde.

Fagenheden for Teknik og miljø foreslår,

 • at servitutten ikke aflyses, og

 • at nedrivning kan udsættes, hvis køber af ejendommen Klæstrupvej 132 skriftligt tilkendegiver at være indforstået hermed.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag blev godkendt som foreslået, idet der sættes en tidsramme på 12 år for hvornår stalden skal være fjernet.

Bilag

Til toppen


12. Planlagte projekter i forbindelse med ledningsrenoveringer i Brønderslev by.


Resume

Brønderslev Forsyning er klar til at sende deres ledningsrenoveringsprojekter for 2014 ud i licitation.

Da der er vejstrækninger, som er sammenfaldne med projekter i Brønderslev Kommunes Trafiksaneringsplan og Masterplan for Fritidsbæltet i Brønderslev, skal Miljø- og Teknikudvalget tage stilling til, om de planlagte projekter skal prioriteres til udførelse samtidigt med reetablering efter forsyningsselskabernes opgravninger.

Sagsfremstilling

Brønderslev Forsyning oplyser, at de er klar til at sende deres ledningsrenoveringsprojekter for 2014, etape D, ud i licitation.

Forsyningen har afholdt informationsmøde med de berørte grundejere og har gennemgået de berørte vejstrækninger med Vej og Park, for at registrere saneringsmodne fliser, kantsten og rendestensbrønde m.v.

Brønderslev Forsyning har planlagt ledningssaneringer for 2014 og årene frem og alle gaderne nord for Bredgade i Brønderslev by vil, mere eller mindre, blive gravet op og efterfølgende reetableret.

Nogle af vejstrækningerne viser sig at være sammenfaldne med kommunale anlægsprojekter, som er udpeget i Brønderslev Kommunes Trafiksaneringsplan for Brønderslev by og Masterplan for Kultur- og Fritidsbæltet i Brønderslev.

Miljø- og Teknikudvalget skal derfor tage stilling til, om de planlagte projekter skal prioriteres til udførelse samtidigt med reetablering efter forsyningsselskabernes opgravninger.

Trafiksaneringsplan

Dannebrogsgade:

Etablering af cykelstier i 2014 på delstrækningen mellem Gravensgade og Knudsgade, 2 x 325 m (overslagspris 715.000 kr. Forsyningen skal kun grave i en rende og derved opnås der ikke en økonomisk fordel for cykelsti-projektet. Den sidste etape af Dannebrogsgade skal ledningssaneres i 2016. Beslutningen om cykelsti kan evt. udskydes til 2016, såfremt cykelstien ønskes udført uden en etapeopdeling.

Fritidsbæltet

Knudsgade:

Etablering af dekorativ asfalt / allébeplantning i 2014 på delstrækningen mellem Dannebrogsgade og Smalbyvej, 150 m (overslagspris 275.000 kr.) Den resterende del af Knudsgade skal ledningssaneres i 2015-16. Beslutningen om dekorativ asfalt kan evt. udskydes til 2016, såfremt Fritidsbæltet i Knudsgade ønskes udført uden en etapeopdeling.

Fagenheden for Teknik og Miljø forslår, at Miljø- og Teknikudvalget drøfter om projekterne i Trafiksaneringsplanen og Masterplanen for Kultur- og Fritidsbæltet skal realiseres, og om dette skal ske i etaper samtidigt med forsyningselskabernes ledningsrenoveringer i 2014-16. Beslutningen kan evt. udskydes indtil 2016, såfremt cykelsti og Fritidsbæltet ønskes udført uden en etapeopdeling.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen foreslår, at projekterne drøftes i f. m. frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsprojekter på Vej- og Parkområdet.

Beslutning

Der ønskes snarest afholdt et fællesmøde mellem udvalget og Brønderslev Forsyning for at drøfte de konkrete projekter og fordelingen af udgifterne til disse.

Bilag

Til toppen


13. Klager over lugtgener fra biogasanlægget GFE Krogenskær


Resume

Sagsforløb: MT

Siden sommeren 2012 er der jævnligt klaget over lugtgener fra biogasanlægget GFE Krogenskær på Vildmosevej i Brønderslev.

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet en handlings- og tidsplan, der skal sikre, at driften af GFE Krogenskær ikke fremadrettet giver anledning til væsentlige lugtgener for omkringboende.

Sagen fremsendes til Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Siden sommeren 2012 er der jævnligt klaget over lugtgener fra biogasanlægget GFE Krogenskær på Vildmosevej i Brønderslev. Lugtproblematikken er løbende blev forelagt Miljø- og Teknikudvalget.

Miljø- og Teknikudvalget har tidligere besluttet,

 • at biogasanlægget skulle besigtiges af eksterne teknikere med specialistkompetence på området,

 • at der skulle meddeles adskillige påbud og indskærpelser om lugtbegrænsende tiltag,

 • at Krogenskær skulle politianmeldes for ikke at overholde miljøgodkendelsens lugtvilkår og for ikke at efterkomme indskærpelse om udarbejdelse af tidsplan,

 • at der skal udarbejdes en ny miljøgodkendelse med skærpede vilkår til indretning og drift.

Med henblik på at sikre, at biogasanlægget GFE Krogenskær fremadrettet kan drives uden væsentlige lugtgener for omkringboende, følges den neden for skitserede plan. Miljø- og Teknikudvalget, GFE Krogenskærs ejere, klagere og pressen er tidligere orienteret om planen.

 • 6. december 2013 blev der meddelt påbud om, at GFE Krogenskær senest den 15. januar 2014 skal indsende oplysninger til brug for revurdering af vilkårene i anlæggets miljøgodkendelse.

 • 9. december 2013 blev anlægget gennemgået af eksterne teknikere med henblik på afdækning af mulige lugtkilder.

 • 16. december 2013 modtog Brønderslev Kommune rapport vedrørende nævnte gennemgang.

 • 19. december 2013 varsles påbud i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 41 med baggrund i rapportens anbefalinger.

 • Senest den 15. januar 2014 afgives endeligt påbud med frist for gennemførelse af reparationer m.v. for minimering af lugtgener.

 • Senest den 15. januar 2014 modtager Brønderslev Kommune oplysninger til brug for udarbejdelse af ny miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens standardvilkår for drift af biogasanlæg. (GFE Krogenskær har ikke tidligere været omfattet af disse vilkår, da det er et ældre anlæg).

 • Senest d. 15. februar 2014 udstedes ny miljøgodkendelse. Godkendelsen vil have en høringsperiode på 4 uger frem til 15. marts 2014, men vil skulle efterleves fra udstedelsesdatoen 15. februar 2014.

 • Senest den 15. marts 2014 vil det være fastlagt, om GFE Krogenskær kan køre uden væsentlige lugtgener, da anlægget på det tidspunkt har kørt i en måned efter vilkårene i den nye miljøgodkendelse.

 • Hvis ikke GFE Krogenskær kører uden væsentlige lugtgener med udgangen af marts 2014 forelægges sagen for Miljø- og Teknikudvalget den 2. april 2014 med henblik på beslutning om, hvorvidt anlægget skal kræves lukket. En evt. lukning vil således kunne være effektueret senest juni 2014.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Asger Nielsen orienterede om tidsrammen for det videre arbejde med at sikre, at driften af biogasanlægget ikke fremadrettet giver anledning til lugtgener for omkringboende. Udvalget henstiller til fagenheden, at sagsbehandlingstiden om muligt nedsættes til 14 dage for udarbejdelse af miljøgodkendelse. Der afholdes om nødvendigt ekstraordinære udvalgsmøder for hurtigere afklaring af sagsforløbet. Udvalget tog i øvrigt orienteringen til efterretning.

Bilag

Til toppen


14. Udpegning af Byrådets medlemmer/suppleanter i Handicaprådet 2014-2017


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Karsten Frederiksen (C) blev udpeget som medlem og Hildo Rasmussen (A) som stedfortræder.

Resume

Sagsforløb: MT/SS/BS/FK/BE/BY

Valg af medlem og stedfortræder til Handicaprådet for perioden 2014-2017.

Miljø- og Teknikudvalget skal udpege 1 medlem og 1 stedfortræder.

Sagsfremstilling

Handicaprådet i Brønderslev Kommune er jf. vedtægterne sammensat således:

 • 4 medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer

 • 1 medlem vælges af Byrådet efter indstilling fra Brugerrådet for kommunens socialpsykiatri

 • 5 medlemmer vælges af og blandt Byrådet

Byrådet vedtog på det konstituerende møde den 12. december 2013, at de 5 repræsentanter fra Byrådet udpeges af følgende fagudvalg med 1 repræsentant hver (udvalgsmedlem eller person fra administrationen):

 • Miljø- og Teknikudvalget

 • Social- og Sundhedsudvalget

 • Børne- og Skoleudvalget

 • Fritids- og Kulturudvalget

 • Beskæftigelsesudvalget

Miljø- og Teknikudvalget bedes udpege 1 medlem og 1 stedfortræder til Handicaprådet for byrådsperioden 2014-2017.

Til toppen


15. Udpegning af udvalgsmedlemmer til Færdselssikkerhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: MT

Miljø- og Teknikudvalget skal udpege to udvalgsmedlemmer til Færdselssikkerhedsudvalget og tage stilling til, om nuværende sammensætning skal fastholdes.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 22. oktober 2007 at nedsætte et Færdselssikkerhedsudvalg med følgende repræsentanter: to udvalgsmedlemmer, en repræsentant fra polititet, en repræsentant fra skoler og institutioner samt en repræsentant fra Handicaprådet. Skoler og institutioner er sidenhen blevet udvidet til to repræsentanter med en fra henholdsvis Brønderslev og Dronninglund området.

Følgende medlemmer er udpeget fra:

Nordjyllands Politi: Carl Aage Christensen

Kommunens skoler og institutioner: Ole Dahl og Anders Bjerg Sørensen

Handicaprådet: John Erik Jensen

Fagenheden for Teknik og Miljø forslår, at Miljø- og Teknikudvalget udpeger to udvalgsmedlemmer til Færdselssikkerhedsudvalget og fastholder den nuværende sammensætning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag blev godkendt som foreslået, idet Karsten Frederiksen (C) og Hildo Rasmussen (A) blev udpeget.

Til toppen


16. Udpegning af udvalgsmedlemmer til Det Grønne Råd 2014-2017


Resume

Sagsforløb: MT

Miljø- og Teknikudvalget skal udpege to udvalgsmedlemmer til Det Grønne Råd og tage stilling til, om nuværende sammensætning skal fastholdes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes Teknik- og Miljøudvalg besluttede på møde den 10. september 2007 at oprette Det Grønne Råd.

Følgende medlemmer er udpeget fra:

Fra Brønderslev Kommune:

Formand fra Miljø- og Teknikudvalget
Næstformand fra Miljø- og Teknikudvalget
Fagenheden for Teknik og Miljø Teknisk direktør Thomas Jepsen
Fagenheden for Teknik og Miljø Afdelingsleder Asger Nielsen
Fagenheden for Teknik og Miljø Ole D. Riemer, sekretær

Øvrige faste deltagere:

Brønderslev Erhverv og Turisme Carsten Overgaard Sørensen
Dansk Familielandbrug Svend Erik Jacobsen
Dansk Ornitologisk Forening Vagn Gjerløv
Haveselskabet, Brønderslev Kreds Ib Lies Nielsen
Danmarks Naturfredningsforening, Brønderslev Lars Schönberg-Hemme
Danmarks Naturfredningsforening, Brønderslev Mogens Ingemannsen
Friluftsrådet Gerda Marie Jensen
Landsbyrådet Jonna Holdorf
LandboNord Mogens Højholt Hansen
Lystfiskeriforeningen Jens Selmer Andersen
Naturvejlederne Hans Peter Johansen
Samvirkende Jagtforeninger i Brønderslev Palle Martinsen
Spejdersamvirket John Mathiasen
Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Jesper Blom-Hansen
Vendsyssel Energi- og Miljøkontrol Peter Larsen

Ad hoc deltager medarbejdere fra kommunens administration og drift.

Fagenheden for Teknik og Miljø forslår, at Miljø- og Teknikudvalget udpeger to udvalgsmedlemmer til Det Grønne Råd som formand og næstformand, og at arbejdet i øvrigt fortsætter efter det hidtidige kommissorium og den hidtidige praksis.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag blev godkendt som foreslået, idet Karsten Frederiksen (C) blev udpeget som formand og Hildo Rasmussen (A) som næstformand. Som suppleanter blev udpeget Ole Bruun (Ø) og Knud Pedersen (V).

Til toppen


17. Igangsætning for planlægning af solenergianlæg ved Manna Thise


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Manna-Thise Kraftvarmeværk anmoder om igangsætning af planlægning for et solenergianlæg beliggende mellem Manna og Thise på arealet del af matr.nr. 12a Tise By, Tise.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om planlægning for anlægget skal igangsættes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune modtog den 12. december 2013 en ansøgning fra Manna-Thise Kraftvarmeværk A.m.b.a om igangsætning af planlægning for et solenergianlæg. Manna-Thise Kraftvarmeværk ønsker at opføre anlægget umiddelbart nord for deres eksisterende kraftvarmeværk beliggende Lagunen 6 i Manna.

Anlægget består af ca. 2.300 m² solfangerpaneler, som opstilles på arealet del af ejendommen matr.nr. 12a Tise By, Tise. Arealet ejes af en privat lodsejer. Ansøger er i dialog med lodsejeren. Solfangerpanelerne har en maksimal højde på ca. 2,5 meter, som afskærmes med et 2-3 meter højt beplantningsbælte. Den eksisterende akkumuleringstank kan rumme varmen fra anlægget. Vejadgang til området etableres via ejendommen Lagunen 6. Der opføres en tilbygning til eksisterende teknikbygning placeret ved varmeværket.

Anlægget producerer ca. 1.100 MWh, hvilket svarer til ca. 23 pct. af varmebehovet i Manna og Thise. Bygherre har oplyst på formøde, at de ønsker mulighed for, at der evt. på sigt kan opstilles solceller indenfor arealet.

Zoneforhold og eksisterende planer

Størstedelen af arealet, der ønskes inddraget til det tekniske anlæg, ligger i landzone og uden for kommuneplanens rammeinddeling. Kun et ganske lille areal mod nordvest ligger indenfor rammeområde 09-O-01, som er udlagt til område til offentlige formål. Samme areal ligger indenfor lokalplanområde 6371-02 "Offentligt område ved Thise Skole". Den fysiske afgrænsning af området ved skole, børnehave, hal mv. følger dog de matrikulære skel, hvorfor det vil være naturligt at ophæve planen og tilrette rammeområdet, således at lokalplanafgrænsningen for solenergianlægget følger de matrikulære skel.

I lokalplanafgrænsningen for solenergianlægget bør det eksisterende varmeværk, beliggende Lagunen 6 indgå. Ejendommen ligger indenfor rammeområde 09-E-02 udlagt til lettere industri. For ejendommen gælder også lokalplan 6352-01 og 6346-01 "Område til boliger, butikker og erhverv i Manna".

Planforhold

Gennemførelse af anlægget forudsætter udarbejdelse af nyt plangrundlag - herunder lokalplan og kommuneplantillæg, da det vurderes, at der er tale om et større anlægsarbejde. Borgerne bør inddrages i planprocessen. Ifølge vejledningen til landzoneadministration skal Byrådet være tilbageholdende med at meddele landzonetilladelse til anlæg beliggende umiddelbart udenfor byzone. Her bør der lokalplanlægges.

Da der er tale om en væsentlig ændring af kommuneplanen, skal der gennemføres en indledende debatfase, inden det egentlige planarbejde igangsættes.

Lokalplan og kommuneplantillæg er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 3a. Projektet er desuden omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 3a.

Arealet ligger indenfor udpegningerne i kommuneplanen til kirkebeskyttelseszone, værdifulde kulturmiljøer og indenfor område, hvor skovtilplantning er uønsket. Fagenheden vurderer, at placering af et solenergianlæg ikke vil være i strid med de hensyn, som skal varetages med udpegningerne.

Skovbyggelinje

Arealet ligger indenfor skovbyggelinjen for skoven mod nordvest. Opstilling af solfangerpanelerne på arealet forudsætter en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17. Terrænet er meget fladt indenfor projektområdet, men stiger kraftigt op mod skoven.

Fagenheden vurderer, at opstilling af solfangerpanelerne indenfor arealet ikke vil være i strid med det formål, som skal varetages i henhold til naturbeskyttelseslovens § 17. Placering af anlægget mellem Manna og Thise by vurderes at være hensigtsmæssigt, fremfor en placering i det mere åbne landskab. Opstilling af anlægget mellem Manna by og Thise by vil give et indtryk af en samlet bebyggelse.

Varmeforsyningsloven

Opførelse af solfangeranlægget forudsætter en projektgodkendelse i henhold til varmeforsyningsloven. En endelig godkendelse af varmeprojektet kan først godkendes, når lokalplanen er endelig vedtaget.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender at der igangsættes planlægning for et solenergianlæg ved Manna Thise på følgende vilkår:

 • At ansøger bidrager med udkast til lokalplanen.

 • At den endelige afgrænsning af planområdet fastlægges i planprocessen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


18. Orientering


Resume

Sagsforløb: MT

Sagsfremstilling
 • Miljø- og Teknikudvalgets medlemmer er inviteret til Politisk Forum 2014 den 8. og 9. maj 2014 i Kolding.

Beslutning

Der blev orienteret om:

 • Abonnement på fagbladet Teknik og Miljø for udvalgets medlemmer

 • Sag om støj fra vindmøllerne ved Pulsen. Der foretages p.t. støjmålinger

 • Tilbud fra Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) om udarbejdelse af ansøgning til Kystdirektoratet om evt. alternative muligheder for oprensning af sejlrenden ved Asaa

 • Henvendelse fra Manna Thise Borgerforening vedr. trafiksikring af Jens Thise Vej

 • Anmodning om fristforlængelse for sag vedr. udvidelse af husdyrproduktion på Stubdrupvej 23, Brønderslev

Bilag

Til toppen

Opdateret 9. januar 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer