Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 3. marts 2014
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Ole Bruun deltog ikke i behandlingen af punkterne: 2, 3, 5, 6 og 7.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: MT

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen

Beslutning

Ingen.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


3. Møde med 2 lodsejere i området for vindmøller ved Pulsen


Resume

Sagsforløb: MT

2 lodsejere i området for vindmøller ved Pulsen har ønsket foretræde for Miljø- og Teknikudvalget.

Lodsejerne er indbudt til mødet kl. 09.00.

Sagsfremstilling

2 lodsejere i området for vindmøller ved Pulsen har ønsket foretræde for Miljø- og Teknikudvalget.

På mødet vil der blive orienteret om status for støjmålinger for vindmøllerne ved Pulsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Henrik Søndergaard og Peer Risager havde foretræde for udvalget og orienterede om deres oplevelser vedrørende støjgener fra vindmølleområdet ved Pulsen. Asger Nielsen orienterede efterfølgende om status for støjmålinger i området og udleverede foreløbige målinger. Der er foretaget målinger på 4½ vindmøller. Der mangler stadig målinger på 1½ vindmølle i området. De 2 lodsejere påpegede, at kommunen bør undersøge vindmøllernes logbøger. Det undersøges nærmere, om kommunen har mulighed for at foretage støjmålinger ved de enkelte husstande.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


4. Møde med taxavognmændene


Resume

Miljø- og Teknikudvalget besluttede på møde med Brønderslev Taxa den 12. november 2013 om Brønderslev Taxa´s fremtid, at indkalde samtlige bevillingshavere i kommunen til det årlige møde med taxavognmændene primo 2014.

Samtlige taxavognmænd er indkaldt til mødet kl. 10.00.

Sagsfremstilling

Brønderslev Taxa´s vognmænd ønsker møde med Miljø- og Teknikudvalget for at drøfte deres fremtid. Fra den 1. januar 2014 er der kun 4 bevillinger under Brønderslev Taxa.

På mødet den 12. november 2013 blev der orienteret om, at der i 2014 forsvinder 2 taxabiler i Brønderslev by. Der er rettet forespørgsel til NT vedr. timepriser for flexture.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Ingeniør Jørn K. Kristensen redegjorde for status på bevillinger i Brønderslev Kommune, vagtordninger og betænkning om ny taxilov. Vognmændene redegjorde for forskellige problemstillinger på området. Udvalget ønsker en vurdering af Varde-modellen, en afklaring af hvorledes andre nordjyske kommuner arbejder på området samt en vurdering af mulighederne for at samarbejde om kørselsordninger på tværs af organisationen. Der afholdes møde med NT på udvalgets næste møde.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af lokalplanforslag 05-T-01.02 "Solfangeranlæg, Asaa" samt kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 - 2025


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Lokalplan 05-T-01.01 for "Solfangeranlæg, Asaa" blev endelig vedtaget af Byrådet den 29. januar 2014. Brønderslev Kommune har modtaget en henvendelse fra Asaa Fjernvarme, der ønsker at udvide lokalplanområdets afgrænsning, hvilket forudsætter udarbejdelse af nyt plangrundlag.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslag 05-T-01.02 for "Solfangeranlæg, Asaa" med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6 kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplan 05-T-01.01 for "Solfangeranlæg, Asaa" blev endelig vedtaget den 29. januar 2014.

Ændret planforslag

Brønderslev Kommune har modtaget en henvendelse fra Asaa Fjernvarme, som ønsker at udvide lokalplanområdets afgrænsning. Behovet for at udvide områdets afgrænsning sker udelukkende for at sikre tilstrækkeligt plads til den skærmende beplantning omkring solfangeranlægget. Ændringen medfører ikke opstilling af yderligere solfangerpaneler.

I den konkrete sag sker der en udvidelse af lokalplanafgrænsningen med ca. 0,2 ha i nordlig retning. De nye arealer, del af matr.nr. 20bh og del af matr.nr. 20bu, begge Aså By, Aså-Melholt, der inddrages, ejes af samme lodsejer, som ejer matr.nr. 22n Aså By, Aså-Melholt.

En udvidelse af lokalplanområdet forudsætter udarbejdelse af nyt plangrundlag og en ny 8 ugers offentlig høring, jf. planlovens § 19, stk. 2. Med udgangspunkt i planlovens § 19 antages det som hovedregel, at ændringer i lokalplanens zonestatus og udvidelse af lokalplanområdet kun kan ske efter fuld fornyet offentlig høring, selv om udvidelsen er ganske lille. Der skal gøres opmærksom på, at flere afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet understreger, at en meget lille udvidelse forudsætter en ny 8 ugers offentlig høring.

Der er udarbejdet nyt planforslag 05-T-01.02 for "Solfangeranlæg, Asaa", der medtager de nye arealer, del af matr.nr. 20bh og del af matr.nr. 20bu, begge Aså By, Aså-Melholt. Derudover er der foretaget mindre ændringer i planen. Bl.a. er der foretaget mindre ændringer i planbestemmelserne vedrørende interne serviceveje, antallet af parkeringspladser mm.

Lokalplanen muliggør etablering af et solfangeranlæg bestående af ca. 5.700 m² solfangerpaneler, en akkumuleringstank på ca. 1.000 m² samt en teknikbygning. Anlægget opføres på ejendommen matr.nr. 22n, del af matr.nr. 20bh og del af matr.nr. 20bu alle Aså By, Aså-Melholt.

Planforslaget kan ses på kommunens planportal på dette link: http://bronderslev.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?LokalplanNr=05-T-01.02

Lokalplan 05-T-01.02 erstatter tidligere vedtaget lokalplan 05-T-01.01, som aflyses ved denne plans vedtagelse.

Kommuneplantillæg til Kommuneplan 2013 - 2025

Kommuneplan 2013 - 2025 blev endelig vedtaget den 30. oktober 2013. I Kommuneplan 2013 - 2025 er rammeområde 05-T-01, det tidligere lokalplanområde, udlagt til teknisk anlæg. For at sikre overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen er der udarbejdet et tilhørende kommuneplantillæg, der overfører del af matr.nr. 20bu og del af matr.nr. 20bh begge Aså By, Aså-Melholt til rammeområde 05-T-01 - forsyningsanlæg.

VVM og miljøvurdering

Solfangerprojektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 3a. I henhold til VVM-bekendtgørelsens § 2 skal også ændringer af projekter opført på bilag 2 anmeldes til kommunen. Brønderslev Kommune har modtaget en anmeldelse af projektændringen. Anmeldelsen beskriver udvidelsen af projektområdet med ca. 0,2 ha i nordlig retning. Udvidelsen sker udelukkende for at skabe plads til beplantningsbæltet. Anmeldelsen er udvidet til at omfatte maksimalt 5.700 m² solfangerpaneler, dvs. en mindre udvidelse på 40 m² i forhold til tidligere anmeldt projekt, således for at sikre en vis fleksibilitet. Bygherre har dog ikke planer om udvide solfangerarealet. Størrelse på akkumuleringstank og teknikbygning forbliver uændret.

Fagenheden har foretaget en screening i overensstemmelse med kriterierne i VVM-bekendtgørelsens bilag 3 og truffet afgørelse om, at det ændrede projekt ikke er omfattet af VVM-pligt. Det vurderes, at miljøpåvirkningen ikke er af en sådan karakter og omfang, at aktiviteten må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 2. Denne afgørelse blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 18. december 2013.

Lokalplanen for projektet er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, bilag 4, pkt. 3a. Fagenheden har foretaget en ny screening i henhold til kriterierne nævnt i lovens bilag 2. Fagenheden har truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Læs mere herom i lokalplanens redegørelse.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender lokalplanforslag 05-T-01.02 for "Solfangeranlæg, Asaa" og tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og udsender det i 8 ugers offentlig høring i henhold til planlovens § 24.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


6. Ansøgning om ophævelse af lokalplan 10-45 for Paradishaven, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Ejer af ejendommen Paradishaven 1-16, Hjallerup, søger om ophævelse af lokalplan 10-45 for tæt-lave boliger på Paradishaven ved Vestergade i Hjallerup. Arealet ønskes afhændet til en enkelt parcelhusgrund på 6.105 m².

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanen skal ophæves.

Sagsfremstilling

Et typehusfirma, der er ejer af Paradishaven 1-16 ved Vestergade 23 i Hjallerup, søger om ophævelse af lokalplan 10-45. Lokalplanen er udarbejdet i 2004, og udlægger arealet til tæt-lave boliger. Der kan efter et løst skøn placeres 15-17 tæt -lave boliger.

Miljøministeriet opfordrer til, at kommunerne er nøjeregnende med anvendelsen af arealer til byudvikling for at begrænse størrelsen af nyudlæg, som tager landbrugsjord ud af drift. Det fremgår af "Oversigt over de statslige interesser 2013".

"Der skal fortsat satses på byomdannelse, herunder anvendelse af de nye muligheder for at udlægge byomdannelsesområder og omdanne udtjente erhvervsområder til blandede byområder med boliger, erhverv, institutioner, centerfunktioner og rekreative arealer. Målet er, at en væsentlig del af nybyggeriet sker på tidligere byarealer, og at behovet for at inddrage nye arealer i byzonen reduceres."

Ansøger argumenterer for, at tæt-lave boliger med en beliggenhed i tæt by er mere efterspurgte.

Fagenheden vurderer, at området, der er omkranset af by i dag, kan indeholde nogle meget attraktive åben-lave boliggrunde. Det vil være jordspild at benytte arealet til én bolig.

Redegørelsen til retningslinje 1.2.1 indeholder følgende målsætning:

"Formålet med at sikre klare grænser mellem by og land og dermed hindre spredt byudvikling er at værne om landskabelige værdier, bykvaliteter og hensyn til landbrugserhvervets produktionsvilkår. Der skal derfor udvises tilbageholdenhed med nyudlæg af arealer til byformål, hvor den eksisterende rummelighed forekommer tilstrækkelig."

Naturstyrelsen holder kommunen fast på, at det samlede areal udlagt til byudvikling i Hjallerup skal holdes indenfor et afgrænset antal ha i hele planperioden. Arealet fremgår i kommuneplanens retningslinje retningslinje 1.2.2. og skal forhandles med Naturstyrelsen i forbindelse med et kommuneplantillæg for Hjallerup. Grænsen er p.t. 31 ha, som allerede er udlagt, heraf 30,4 ha til erhverv. .

Fagenheden for Teknik og Miljø bemærker, at arealet i stedet kunne udlægges til 5-7 åben-lave boliger. Det vil forudsætte en ny lokalplan.

Lokalplan 10-45 kan ophæves af Byrådet efter planlovens § 33 stk. 1 nr. 2 "§ 33.

Byrådet kan beslutte at ophæve

 1. byplanvedtægter og lokalplaner for arealer, der tilbageføres til landzone, og lokalplaner for landzonearealer, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig,

 2. byplanvedtægter og lokalplaner for byzoner og sommerhusområder, når udviklingen inden for byplanvedtægtens eller lokalplanens område ikke længere gør det muligt at administrere tilladelser m.v. uden anvendelse af § 14 (§ 14 forbud) og § 19 (dispensation), idet områdets hidtidige status opretholdes."

Ved ophævelse efter § 33 stk. 1. nr. 2 kan arealet opretholdes i byzone.

Der skal gennemføres en høring af ejeren i 8 uger. Forslag om ophævelse skal derefter offentliggøres i 8 uger, før der kan træffes beslutning om ophævelse af lokalplanen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til,

 • om lokalplan 10-45 skal ophæves,

 • om høringen af ejer i 8 uger kan udelades efter aftale med ansøger, hvis Byrådet ønsker at ophæve lokalplan 10-45.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 3. februar 2014, pkt. 5:

Der afholdes møde med ansøger.

Sagsfremstilling til Miljø- og Teknikudvalgets møde den 3. marts 2014:

Der er afholdt møde med ansøger den 14. februar 2014. Ansøger foreslog, at der kunne udarbejdes en ny lokalplan for 3 grunde. En lokalplan er ikke forbundet med handlepligt, men nye boliger må ikke placeres, så resten af planen ikke kan realiseres.

Fagenheden for Teknik og Miljø bemærker, at udstykningsplanen bør udformes, så der kan etableres minimum 4 veldisponerede grunde med vejadgang placeret centralt i området.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til,

 • om lokalplan 10-45 skal ophæves,

 • om høringen af ejer i 8 uger kan udelades efter aftale med ansøger, hvis Byrådet ønsker at ophæve lokalplan 10-45.

Beslutning

Udvalget besluttede at afslå ansøgningen med baggrund i et ønske om at udnytte arealressourcerne til boligformål i Hjallerup by bedst muligt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Ansøgning om igangsættelse af lokalplan, kommuneplantillæg og fordebat for et friplejehjem i Asaa


Resume

Sagsforløb: MT, ØK

KPF Arkitekter anmoder på vegne af Danske Diakonhjem om igangsættelse af en lokalplan for et friplejehjem ved Vodbindervej 25, Asaa.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om lokalplan, kommuneplantillæg og fordebat skal sættes i gang.

Sagsfremstilling

KPF Arkitekter anmoder på vegne af Danske Diakonhjem om igangsættelse af en lokalplan for ejendommene matr.nr 15an, 15cf, 15cg, 15ch, 15ci og 15ck, Aså By, Aså-Melholt.

Lokalplanen skal muliggøre etablering af et friplejehjem i Asaa med 36 plejeboliger, bygget i 2 etaper.

Lokalplanområdet omfatter 6 matrikler, hvor den største matrikel, nr.15an, er beliggende på Vodbindervej 25 i Asaa. De 5 resterende matrikler ligger bagved matr.nr. 15an i forhold til Vodbindervej. Disse matrikler er udstykket til beboelse, men de er ikke bebygget. Alle 6 matrikler ejes af Asaa Borgerforening.

Matr.nr. 15an bliver i dag brugt som parkeringsplads i forbindelse med det årlige Asaa hestevæddeløb, som afholdes på væddeløbsbanen nær Vodbindervej 25. Asaa Borgerforening ønsker at gå i dialog med kommunen om en anden mulig placering af parkering i forbindelse med den årlige begivenhed.

Fortløbende dialog

Fagenheden for Teknik og Miljø har før ansøgningen forløbende været i dialog med Asaa Borgerforening om de planmæssige muligheder for at etablere et friplejehjem.

Brønderslev Kommune fik en henvendelse i februar 2013 om muligheden for at placere et friplejehjem på Vodbindervej 25. Andre placeringer i Asaa har været i betragtning.

Asaa Borgerforeningen har indgået et samarbejde med Danske Diakonhjem, som har fundet placeringen ved Vodbindervej bedst egnet til friplejehjemmet.

Planmæssige forhold

Planlovens § 13 stk. 2 angiver, at en lokalplan skal tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen lokalplaner for de angivne matrikler.

Matr.nr. 15an ligger i landzone inden for kommuneplanramme 05-R-03, som udlægger området til et rekreativt område. Rammen dækker også Asaa Væddeløbsbane og angiver, at der ikke må etableres ny bebyggelse i området ud over bygninger tilknyttet væddeløbsbanens aktiviteter.

Matriklerne 15cf, 15cg, 15ch, 15ci og 15ck ligger i byzone inden for kommuneplanramme 05-B-01, som udlægger området til boligformål i form af åben-lave boliger.

For at etablere et friplejehjem på Vodbindervej 25 skal der derfor udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg, der samler lokalplanområdet i en anvendelse for offentlige og private institutioner.

Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at en fordebat er nødvendig. Anvendelse af området til offentlige og private institutioner er en væsentlig ændring, der bør belyses i en fordebat.

Kystnærhedszonen

Matr.nr. 15an ligger inden for kystnærhedszonen.

Planlovens § 5b stk. 1 nr. 1 angiver, at der for planlægning i kystnærhedszonen gælder, at der kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

Der skal derfor i lokalplanen og kommuneplantillægget redegøres for, at placeringen af friplejehjemmet ikke visuelt påvirker omgivelserne ved kysten. Bla. med bestemmelser om bygningshøjder og bygningsmaterialer.

Den planmæssige og funktionelle begrundelse er friplejehjemmets nærhed til byen. Området er omgivet af byzone og bymæssig bebyggelse på tre af områdets sider. Den bymæssige bebyggelse skærmer for udsyn fra kysten til friplejehjemmet. Bygningen vil med den planlagte højde ikke være synlig fra kysten. Ligeledes vil bygningen ikke skærme for udsynet fra land mod kysten.

Lokalplanens bestemmelser

Hvis lokalplanen igangsættes, vil Danske Diakonhjem med KPF Arkitekter som konsulent udarbejde lokalplanen.

Lokalplanen skal blandt andet indeholde bestemmelser om:

 • Overførelse af matr.nr. 15an fra landzone til byzone.

 • Bebyggelsesprocent: Danske Diakonhjem ønsker mulighed for at opføre en bygning med en bebyggelsesprocent på 50. Fagenheden for Teknik og Miljø anbefaler en bebyggelsesprocent på 50 forudsat, at lokalplanen også indeholder bestemmelser om friarealer. Det skal være muligt for plejehjemsbeboerne, at opholde sig udendørs på en solbeskinnet plads i læ for vinden.

 • I forhold til omgivelserne og beliggenheden i kystnærhedszonen skal der redegøres for bygningens højde. KPF Arkitekter har fremsendt et forslag om en bygning i 1 etage.

 • KPF Arkitekter har været i dialog med Asaa Camping angående indkørselsvejen til campingpladsen. Indkørselsvejen ligger på matr.nr. 15an. Det skal stadig være muligt for Asaa Camping at benytte denne indkørselsvej. Den nye bygning for friplejehjemmet må desuden ikke skæmme for udsynet fra Vodbindervej til Asaa Camping. Dette har KPF Arkitekter taget højde for i placeringen af byggefeltet angivet i det medsendte tegningsmateriale.

Der skal desuden redegøres for, at parkering til den årlige begivenhed for Asaa hestevæddeløb kan placeres andetsteds.

Fagenheden for Teknik og Miljø forslår, at Økonomiudvalget tager stilling til,

 • om en lokalplan og et kommuneplantillæg for et friplejehjem på Vodbindervej 25 i Asaa skal sættes i gang,

 • samt om fordebat vedrørende anvendelsesændringen skal igangsættes.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Miljø- og Teknikudvalget indstiller,

 • at der udarbejdes af et kommuneplantillæg og en lokalplan (foroffentlighedsfase indtænkes),

 • at virksomheden bidrager med et udkast til lokalplanen,

 • at lokalplankonsulenten vælges i samarbejde med fagenheden,

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Igangsætning af lokalplan for DLG Food Oil, Kvisselholtvej 90


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

DLG Food Oil søger om igangsætning af ny lokalplan og kommuneplantillæg for udvidelse af virksomheden. Virksomheden har købt naboejendommen Enodddenvej 17, hvor der på sig påregnes opført 4.000 m² lagerhal.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om arbejdet med kommuneplantillæg og lokalplan skal sættes i gang.

Sagsfremstilling

DLG Food Oil søger om igangsætning af ny lokalplan og et kommuneplantillæg. Lokalplanen skal dække ejendommen Enoddenvej 17. Den eksisterende lokalplan, der omfatter Kvisselholtvej 90, ønskes ikke ændret. Kommunetillægget skal inddrage ejendommen Enoddenvej 17 i kommuneplanramme 32-E-01.

Den nye lagerhal får på sigt et areal på 4.000 m² og opføres i en højde på 21 m.

Området, hvor virksomheden og tilbygningen ligger, er udpeget som naturområde i kommuneplanen. Det eksisterende anlæg er ret dominerende, og tilbygningen vil ikke i sig selv virke ødelæggende for opfattelsen af naturområdet. Set fra Agersted by, vil anlægget i en vis grad være skjult af terrænet. Lagerhallerne vil være mere synlige fra Gl. Agersted.

Der er ca. 470 m mellem ejendommen Enoddenvej 17 og afgrænsningen af Agersted by. Der er ca. 250 m til de nærmeste huse i Gl. Agersted. Nærmeste nabo ligger 100 m væk.

Lagerhallerne opføres ikke på grund af en kapacitetsudvidelse. De giver en forbedret logistik og en del af eksisterende lager nedrives.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår,

 • at Økonomiudvalget igangsætter en foroffentlighed som led i udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og en lokalplan,

 • at virksomheden bidrager med et udkast til lokalplanen,

 • at lokalplankonsulenten vælges i samarbejde med fagenheden,

 • at lagerhallerne visualiseres til brug for foroffentlighed og lokalplan.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


9. Ansøgning om dispensation fra lokalplan for autogenbrug, Teglværksvej 1, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: MT

Ejer af virksomheden på Teglværksvej 1, Brønderslev, søger om dispensation fra lokalplan 1942-01, der bestemmer at området nærmest Ålborgvej foran hallen ikke må anvendes til andet end rekreativt areal. Der søges om tilladelse til opstilling af salgsklare biler.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om der kan meddeles dispensation.

Sagsfremstilling

Ejer af virksomheden Brønderslev Autogenbrug A/S søger om dispensation fra lokalplan 1942-01, § 3.4, således at delområde V nærmest Ålborgvej må anvendes til opstilling af salgsklare biler.

§ 3.4 fastlægger at området kun må anvendes til rekreative formål, og ikke må bebygges eller på anden vis ændres. Mellem område V og selve lagerpladsen findes en bygning, der afskærmer pladsen. Resten af virksomheden er omkranset af volde.

Lokalplanens § 3.4 er begrundet i ønsket om at sikre en grøn afgrænsning af virksomheden set fra offentlig vej. Lokalplanen fastlægger, at der skal plantes et plantebælte nærmest Ålborgvej og dette læbælte er plantet, men planterne er endnu meget lave. På grund af Ålborgvejs høje beliggenhed og plantebæltets lave højde, vil delområde V i lang tid fremover være synligt hen over plantebæltet.

Virksomheden har gennemgået en stor renovering, og udseendet mod Ålborgvej er blevet ændret i meget positiv retning.

Der er gennemført en naboorientering for alle beboere på Teglværksvej, og der er ikke kommet indsigelser.

Fagenheden for Teknik og Miljø bemærker, at der er en planlægningsmæssig interesse i at bevare arealerne ved indkørslen til Brønderslev by i en ryddelig og grøn stand. Lokalplanens fastholdelse af arealet til grønt areal i § 2 understøtter dette.

Håndhævelse af vilkår om områdets anvendelse

Vilkår om fjernelse af nemt flytbare genstande kan være meget svære at håndhæve. Forholdene kan ændre sig fra dag til dag, og hver sag skal varsles og påbydes særskilt.

Der har været en tilsvarende problematik omkring håndhævelsen af vilkår i § 3.5 om kundeparkering i delområde VI på virksomheden.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget afvejer fordele og ulemper ved det ansøgte, før det besluttes, om der kan meddeles dispensation fra § 3.4.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 3. februar 2014, pkt. 8:
Der afholdes møde med ansøger. Sagen genoptages på næste møde.

Sagsfremstilling til Miljø- og Teknikudvalgets møde den 3. marts 2014:

Der har været afholdt møde med ansøger den 12. februar 2014. Ansøger er indstillet på at plante alletræer langs med vejskel og flytte metalhegnet ind bag alletræerne.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår,

 • at der meddeles tilladelse til anvendelse af pladsen til udstilling af køreklare biler,

 • at området ikke må anvendes til opstilling af andre varer eller affald,

 • at tilladelsen gøres tidsbegrænset til den 1. juli 2017 med mulighed for forlængelse,

 • at der plantes alletræer som omtalt med en højde på minimum 3 m,

 • at ansøger indsender en beplantningsplan, før der meddeles dispensation,

 • at træerne plantes inden pladsen tages i brug eller senest den 1. oktober 2014.

Beslutning

Fagenhedens forslag blev godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


10. Ansøgning om opstilling af vindmølle i tilknytning til Gretterholt Vindmøllepark


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om genoptagelse af ansøgning om opstilling af en 3 MW vindmølle syd for Gretterholt Vindmøllepark.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om ansøgningen skal imødekommes og planlægningen igangsættes.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 18. maj 2011 at meddele afslag på ansøgning om opstilling af én 150 meter vindmølle syd for Gretterholt Vindmøllepark.

Afslaget blev meddelt med den begrundelse, at området ikke var udpeget til vindmølleformål i Kommuneplan 2009, ligesom den eksisterende lokalplan for Gretterholt Vindmøllepark ikke giver mulighed for udvidelse. Den eksisterende vindmøllepark ved Gretterholt består af 6 stk. 80 meter høje vindmøller. Desuden henvises til i afslaget fra maj 2011, at opstilling af en ekstra vindmølle som ansøgt, vil være i strid med flere af kommuneplanens retningslinjer, der omhandler møllernes udseende, størrelse, materialevalg, opstillingsmønster mv.

Ansøger har siden maj 2011 flere ganges søgt om opstilling af en 150 meter vindmølle syd for Gretterholt Vindmøllepark.

Byrådet vedtog den 30. oktober 2013 Kommuneplan 2013 - 2025. Området, hvor vindmøllen ønskes placeret, er ikke udpeget til potentielt vindmølleområde i kommuneplanen. I henhold til kommuneplanens retningslinie 4.3.1 skal vindmølleudbygningen ske i specifikt udpegede vindmølleparker bortset fra husstandsvindmøller med en maksimal højde på 25 meter og minimøller. Desuden er mange af de samme retningslinier fra Kommuneplan 2009, der vedrører vindmøller, overført til Kommuneplan 2013 - 2025. Fagenheden vurderer, at opstilling af en vindmølle med en totalhøjde på 150 meter placeret syd for vindmølleparken ved Gretterholt, som ansøgt, vil være i strid med kommuneplanens retningslinier.

Der søges om opstilling af samme mølletype og med samme placering som tidligere. Fagenheden vurderer, at der ikke er kommet nye oplysninger til sagen, som kan begrunde, at tidligere meddelte afslag skal omgøres.

Fagenheden for Teknik og Miljø forslår, at Miljø- og Teknikudvalget meddeler afslag på ansøgning om opstilling af vindmølle i tilknytning til Gretterholt Vindmøllepark.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag blev godkendt som foreslået, idet det ansøgte projekt er i strid med flere af kommuneplanens retningslinier.

Bilag

Til toppen


11. Revision af administrationsgrundlag for Grøn Ordning


Resume

Sagsforløb: MT

Byrådet godkendte den 24. november 2010 et administrationsgrundlag for Grøn Ordning. Fagenheden for Teknik og Miljø har efter flere runder med uddeling af midler fra Grøn Ordning fundet det nødvendigt at gennemføre en revision af administrationsgrundlaget.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om administrationsgrundlaget kan godkendes med de beskrevne ændringer.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 24. november 2010 et administrationsgrundlag for Grøn Ordning. Grøn Ordning har til hensigt at skabe lokal accept af opstilling af nye vindmøller på land. Ordningen medfører, at kommunen opsparer et beløb svarende til 88.000 kr. pr. MW vindmølleenergi, der nettilsluttes i kommunen, i en pulje der administreres af Energinet.dk

Midler fra Grøn Ordning kan ifølge VE-lovens § 18 tildeles til:

 • anlægsarbejde til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og

 • kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.

Efter de ovenstående kriterier beskriver Energinet.dk i deres vejledning, at:

 • de bygge- og anlægsopgaver eller informative aktiviteter, der søges tilskud til, skal være aktiviteter, som kommunen selv vil kunne afholde udgifter til inden for kommunalfuldmagten. Kommunen skal derfor som første skridt vurdere, om den ansøgte aktivitet ligger inden for kommunens beføjelser.

 • der skal være tale om tilskud til aktiviteter på bygninger og anlæg, som ejes af kommunen, og bygninger og anlæg, som ejes af en forening eller lignende og benyttes til offentlige formål. Med forening menes, at der skal være tale om ”lokale foreninger” og "ideelle foreninger, og ikke erhvervsdrivende/økonomiske foreninger.

 • der kan dog gives tilsagn til et stiprojekt over privat areal, såfremt der tinglyses en deklaration om, at offentligheden har fri adgang hertil døgnet rundt. Der opnås herved et forhold, der er sammenligneligt med, at ”anlægget” er ejet af kommunen eller en forening eller lignende med samme offentlige adgang til anlægget.

 • der kan gives tilsagn til projekter, der tilgodeser landskabelige værdier. Her menes den oplevelsesmæssige værdi af landskabet, som opstår i samspillet mellem naturgrundlaget, de kulturhistoriske spor samt rumlige og visuelle forhold. Her menes også projekter, der dækker tiltag i naturen f.eks. landskabspleje, arealpleje, naturstier og lignende.

 • der kan gives tilsagn om aktiviteter, som gennem undervisning og undervisningsmateriale søger at øge forståelse for benyttelsen af VE-energi og tilknyttede klimarelaterede påvirkninger.

Energinet.dk's vejledning for Grøn Ordning findes på siden: http://www.energinet.dk/DA/El/Vindmoeller/De-fire-VE-ordninger/Groen-ordning/Kommune/Sider/default.aspx

Ændringer af administrationsgrundlaget for Grøn Ordning

Brønderslev Kommune har i administrationsgrundlaget à 24. november 2010 beskrevet, at kommunen ønsker at tilgodese projekter, der har fokus på natur, landskab, miljø og klima, herunder blandt andet offentlighedens adgang til naturen.

Fagenheden for Teknik og Miljø har efter flere runder med uddeling af midler fra Grøn Ordning fundet det nødvendigt at gennemføre en revision af administrationsgrundlaget.

Administrationsgrundlaget indeholder en nærmere beskrivelse af retningslinierne for kommunens administration af Grøn Ordning. Derudover beskrives kommunens proces og organisering for arbejdet med Grøn Ordning.

Følgende punkter foreslås tilføjet eller ændret:

 • At målrette en del af midlerne mod bestemte typer af projekter eller temaer i en ansøgningsrunde. Punktet er tilføjet i administrationsgrundlaget med henblik på at give mulighed for at have fokus på et bestemt tema i en ansøgningsrunde for Grøn Ordning. Kommunen kan med et tema, som f.eks. landsbyudvikling eller naturpleje, sætte gang i bestemte tiltag inden for administrationsgrundlagets rammer ved hjælp af Grøn Ordning.

 • At tilsagnsperioden som udgangspunkt er 2 år. Projektet skal dermed være gennemført senest 2 år fra at Energinet.dk har meddelt tilsagn. Dette punkt er tilføjet i administrationsgrundlaget for at sikre, at de ansøgte projekter bliver gennemført inden for rimelig tid. Hvis projekterne ikke bliver gennemført inden for tilsagnsperioden kan de tildelte midler overgå til et andet projekt.

 • At kommunen "mellemfinansierer" projekterne, da Energinet.dk først udbetaler midlerne, når projekterne er gennemført. Punktet er slettet i administrationsgrundlaget, da ansøger som udgangspunkt selv skal "mellemfinansiere" projektet. Energinet.dk udbetaler ikke midlerne, hvis det gennemførte projekt ikke stemmer overens med det ansøgte projekt. Dermed står ansøger selv til regnskab for, at projektet bliver gennemført i overensstemmelse med det, som Energinet.dk har givet tilsagn til.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager stilling til om administrationsgrundlaget med de beskrevne ændringer kan godkendes.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Miljø- og Teknikudvalget godkendte administrationsgrundlaget, idet der i den fremtidige indsats og uddeling af midler ønskes fokus på landsbyudvikling.

Bilag

Til toppen


12. Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af traktortrækbane på ejendommen Østermarksvej 40, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: MT

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af en traktortrækbane på ejendommen matr.nr. 2a Lemb By, Hellevad, beliggende Østermarksvej 40, Hjallerup.

Ejendommen ligger i landzone og etablering af et permanent baneanlæg forudsætter en landzonetilladelse, jf. planlovens § 35.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om der skal meddeles tilladelse til etablering af traktortrækbane.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af en permanent traktortrækbane på ejendommen matr.nr. 2a Lemb By, Hellevad, beliggende Østermarksvej 40, Hjallerup.

Projektbeskrivelse

Ansøger ønsker at etablere en permanent traktortrækbane med målene 10 x 150 meter. Anlægget ønskes anlagt som vist på kortbilag. Mod nord ønsker ansøger at etablere en mindre jordvold, der skal forhindre traktorerne i at løbe løbsk. Jordvolden måler 15 meter i længden, 4 meter i bredden og 2 meter i højden.

Ansøger ønsker mulighed for at afholde maksimalt 3 træk årligt på baneanlægget, hvor der forventes mellem 400 til 1.300 tilskuere. Desuden ønsker ansøger mulighed for at holde DM en gang hvert 7. - 8. år, hvor de forventer omkring 3.500 tilskuere. Til stævnerne vil der være mellem 50 - 70 deltagere.

Parkering ved arrangement skal ske på ejendommen matr.nr. 2a Lemb By, Hellevad, da parkering langs vejen vil være til gene for færdslen på Østermarksvej. Til 600 biler skal der kunne anvises et areal på ca. 12.750 m².

Planforhold

Ejendommen ligger i landzone og etablering af baneanlægget forudsætter en tilladelse i henhold til planlovens § 35, da der er tale om en anvendelsesændring. Ifølge planlovens § 35 må der ikke i landzone, uden tilladelse fra Byrådet, foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelse af bestående eller ubebyggede arealer.

Arealet, hvor baneanlægget ønskes anlagt, ligger indenfor udpegningerne uforstyrret landskab, kirkebeskyttelseszone for Hellevad Kirke, område hvor skovtilplantning er uønsket og jordbrugsområde i kommuneplanen for Brønderslev Kommune.

Kirkebeskyttelseszonen omkring Hellevad Kirke skal forhindre, at der kan opføres tekniske anlæg, medmindre det er sikret, at hensynet til kirkens betydning som monument i landskabet ikke herved tilsidesættes. Fagenheden vurderer, at etablering af en traktortrækbane i terrænet ikke vil være i strid med kommuneplanens retningslinie. Det vurderes, at kirken fortsat vil fremstå som et monument i landskabet.

De uforstyrede landskaber skal, jf. kommuneplanens retningslinie 2.2.13, friholdes for etablering og udvidelse af anlæg og støjkilder med en stor påvirkning af landskabet. Formålet med udpegningen er at sikre, at der ikke sker indgreb i de tilbageværende større landskaber, der er upåvirkede af visuelt dominerende og støjende anlæg og aktiviteter. Ved arrangementer kan forventes en del trafik til og fra området samt en del støj i forbindelse med arrangementerne.

Der er ifølge kommunens oplysninger ikke registreret beskyttede arealer i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Nabohøring

Forinden der kan meddeles landzonetilladelse, skal der foretages en nabohøring, jf. planlovens § 35, stk. 4. Der er foretaget nabohøring i perioden fra den 7. januar til den 22. januar 2014.

Brønderslev Kommune har i høringsperioden modtaget en indsigelse fra Nyfors. Nyfors har et 10kV kabel liggende på tværs af arealet, hvor traktortrækbanen ønskes etableret. Nyfors forlanger kablet flyttet på ansøgers regning, hvis banen etableres som ønsket. Ansøger og Nyfors har i samarbejde fundet en løsning, således at baneanlægget flyttes 50 meter mod nord. Derved vil banen placeres nord for eksisterende 10kV kabels placering.

Der er ikke foretaget ny nabohøring, da det vurderes, at en flytning af baneanlægget 50 meter mod nord er af underordnet betydning for naboerne, jf. planlovens § 35, stk. 5.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager stilling til, om der skal meddeles landzonetilladelse til etablering af traktortrækbanen.

Hvis udvalget beslutter at meddele landzonetilladelse til anlægget, forslår fagenheden, at tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

 • At traktortrækbanen etableres som vist på kortbilag, ca. 50 meter nord for 10kV kabel.

 • At der maksimalt afholdes 3 traktortræk arrangementer, inkl. eventuel DM, på baneanlægget årligt.

 • At al parkering i forbindelse med afholdelse af arrangementerne skal ske på ejendommen matr.nr. 2a Lemb By, Hellevad.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Miljø- og Teknikudvalget besluttede at meddele landzonetilladelse til etablering af projektet på de af fagenheden foreslåede vilkår.

Bilag

Til toppen


13. Ansøgning om tilskud fra "Pulje til mere cykeltrafik 2014"


Resume

Sagsforløb: MT

Den 24. januar 2014 åbnede ansøgningsrunden til Cykelpuljen 2014, hvor der kan søges om 40 % tilskud til cykelprojekter. Ansøgningsfristen er den 21. marts 2014.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal søge om tilskud fra Cykelpuljen 2014.

Sagsfremstilling

I ansøgningsrunden til Cykelpuljen 2014 kan der søges om tilskud til cykelprojekter inden for følgende emnegrupper:

 • Cykelbyer (samspil mellem flere emner og flere tiltag)

 • Cykelpendling (cykel til arbejde og indkøb samt sammenhæng mellem transportmidler)

 • Cykling til skole og fritidsaktiviteter

 • Rekreativ cykling og cykelturisme

 • Udvikling og demonstration

 • Kampagner

Tilskudsandelen er normalt 40%, men det er muligt at opnå 100% til mindre innovative projekter.

Ansøgningsfristen er den 21. marts 2014.

Puljen til mere cykeltrafik blev fastlagt som en del af aftalen om en grøn transport politik af 29. januar 2009. Formålet er at forbedre forholdene for cyklister, så cyklen bliver en mere attraktiv transportform.

I februar 2009 behandlede Miljø- og Teknikudvalget "Cykelstiplan - prioritering af cykelstier i det åbne land" og godkendte planen med følgende cykelstiprioritering:

 • Asaavej (fra Asaa til Dronninglund)

 • Ulstedvej (fra Dronninglund Skole til Rørholt)

 • Hjørringvej (ved krydset ved Serritslev)

 • Løkkenvej (fra Tolstrup Mejeriby til Stenum)

 • Storskovvej (fra Dorf Kirkeby til Flauenskjold)

 • Sterupvej (fra Sterup til Jerslevvej)

 • Præstbrovej (fra Agersted til Gl. Agersted)

Brønderslev Kommune fik i 2009 tilskud fra puljen til etablering af cykelstierne på Ulstedvej, Hjørringvej, Løkkenvej, Storskovvej og Præstbrovej.

Stierne på Asaavej og Sterupvej blev sidenhen fravalgt på grund af manglende anlægsmidler.

 • Asaavej, dobbeltrettet cykelsti fra Dronninglund til Asaa. Projektet skønnes at koste 4.935.000 kr.

 • Sterupvej, dobbeltrettet cykelsti fra Sterup til Jerslev. Projektet skønnes at koste 2.530.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø arbejder i øjeblikket på at registrere stierne i byerne for en kommende stiplan, men foreslår, at der kan søges om tilskud til følgende projekter:

 • Vestergade i Hjallerup, enkeltrettet cykelstier fra Søndergade til Jørgensgade. Projektet skønnes at koste 2.920.000 kr.

 • Jyllandsgade i Brønderslev, enkeltrettet cykelstier fra Søndergade til Østergade. Projektet skønnes at koste 2.278.000 kr.

 • Nørregade i Brønderslev, enkeltrettet cykelstier fra Tolstrupvej til Godsbanegade. Projektet skønnes at koste 2.496.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager stilling til, om Brønderslev Kommune skal søge om tilskud fra cykelpuljen 2014. I så fald skal udvalget tage stilling til, hvilke projekter der skal søges om tilskud til og give tilsagn til egenfinansieringen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen foreslår, at eventuel tilskud til anlæg af cykelstier prioriteres i forbindelse med frigivelse af anlægsmidler på Vej- og Parkområdet.

Beslutning

Miljø- og Teknikudvalget besluttede at søge om tilskud fra cykelpuljen 2014. Formandens og næstformandens forslag udsendes snarest til udvalgets medlemmer.

Til toppen


14. Hastighedsdæmpning og etablering af cykelstier på Jyllandsgade i Brønderslev


Resume

En borger fra Jyllandsgade i Brønderslev anmoder om at få etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger og cykelstier på Jyllandsgade.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om den tidligere beslutning skal fastholdes, eller om et af de nævnte saneringsprojekter skal anbefales til udførelse.

Sagsfremstilling

En borger fra Jyllandsgade i Brønderslev anmoder om at få etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger og cykelstier på Jyllandsgade, så Jyllandsgade kommer på samme standardniveau som de sanerede tilstødende gader, Søndergade og Østergade.

Borgeren har den 7. juni 2013 indsendt 173 underskrifter fra beboerne i området, hvori de tilslutter sig ovennævnte ønske, og samtidigt opfordrer Færdselssikkerhedsudvalget til at genoverveje sagen.

Jyllandsgade er i kommunens klassificering kategoriseret som en trafikvej i by. En trafikvej er defineret som: "... der skal sikres en god fremkommelighed. Vejen skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkende elementer. Trafikvejen skal samtidigt kanalisere den største trafikmængde inklusiv den tunge transport med lastvogne og busser.

Eventuel hastighedsdæmpning ved hjælp af chikaner kan kun etableres, såfremt fremkommeligheden for den tunge trafik sikres.Den fremtidige prioritering af trafiksikkerhedsmidlerne i kommunen bør ske med respekt for vejklasserne."

Søndergade, Østergade og Vestergade er klassificeret som fartdæmpende trafikveje. Her er der etableret chikaner, cykelstier m.m. for at sikre skolevejen ved Søndergades Skole og vejene omkring centrum.

I vejvisningsplanen for Brønderslev by er det bestemt, at den tunge trafik skal vejvises ad Jyllandsgade for at undgå gennemkørende tung trafik i Søndergade og i del af Østergade og Vestergade.

Jyllandsgade har i dag en vejbredde på 9,7 m og med 2,2 m bredde fortove i begge sider.

Trafikmåling ud for Jyllandsgade 56 viser en ÅDT på 1.227 og 8 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 47 km/t og 85 % percentil på 57 km/t.

Der er i perioden 2003-2012 kun registreret én ulykke på Jyllandsgade. Ulykken var en påkørsel af en parkeret bil.

Færdselssikkerhedsudvalget kunne på møde den 24. september 2012 ikke anbefale anmodningen imødekommet, men at den videre stillingtagen til hastighedsdæmpning og etablering af cykelsti afventer udarbejdelsen af en cykelstiplan for byområderne og med derfra prioriteringer samt afventning af anlægsprojektet for en større frihøjde ved jernbanebroen.

Brønderslev Forsyning oplyser, at kloaksystemet først forventes renoveret om ca. 20-25 år.

En sanering af Jyllandsgade med sænkning af vej under jernbanebro, etablering af cykelstier, asfaltering af Jyllandsgade samt etablering af chikaner udgør et anlægsudgift på ca. 3,0 mio. kr.

Alternativ løsning: Etablering af cykelstier med vejafmærkning, etablering af chikaner samt nyt slidlag på Jyllandsgade udgør en anlægsudgift på ca. 750.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø forslår, at Færdselssikkerhedsudvalget drøfter, om den tidligere beslutning skal fastholdes, eller om et af ovennævnte projekter skal anbefales til udførelse.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsudvalget, 9. december 2013, pkt. 7:

Færdselssikkerhedsudvalget videresender sagen til behandling i Miljø- og Teknikudvalget.

Beslutning

Miljø- og Teknikudvalget besluttede at medtage projektet i forbindelse med prioriteringen af Miljø- og Teknikudvalgets anlægsprojekter for 2014. Dog ønsker udvalget ikke for nuværende at bekoste en sænkning af vejen under jernbanebroen.

Bilag

Til toppen


15. Udvidelse af minkfarm på Hallundvej 50-54, Brønderslev


Resume

Miljø- og Teknikudvalget besluttede på møde den 9. april 2013 at meddele afslag på ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af den eksisterende minkproduktion fra 1.600 til 5.000 årstæver, svarende fra 47 til 147 DE på Hallundvej 50, Brønderslev.

Afslaget blev påklaget af ejer/konsulent og sagen blev sendt til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet har i februar 2014 ophævet Brønderslev Kommunes afgørelse af 16. april 2013 og hjemviser sagen til fornyet behandling.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet skal tages til efterretning, således at der meddeles tilladelse til udvidelse af eksisterende minkfarm på Hallundvej 50.

Sagsfremstilling

Ejerne af Hallundvej 50, Brønderslev, har søgt om en miljøgodkendelse efter Husdyrlovens § 11. Der er søgt om at udvide den eksisterende minkproduktion fra 1.600 til 5.000 årstæver, svarende fra 47 til 147 DE (dyreenheder).

I forbindelse med udvidelsen skal flere eksisterende haller forlænges, og der skal opføres 16 nye 2-rækkede minkhaller, en gyllebeholder på 3.000 m³ samt en møddingplads på 10x10 m.

Sagen har været i 3 ugers nabohøring fra den 11. februar 2013 til den 7. marts 2013. I nabohøringsfasen er der kommet mange indsigelser fra både høringsberettigede (naboer) og andre, der føler sig som parter i sagen.

Projektets overholdelse af love og bekendtgørelse

Der er ikke afskæringskriterie for lugt ved udvidelse eller ændringer på minkfarme, men der er

følgende afstandskrav, ifølge bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v. under 10.000 årstæver;

 • 100 m til nærmeste nabo. Der er 280 m til Snabhedevej 2 og 290 m til Hallundvej 38.

 • 200 m til byzone, sommerhusområde eller område i landzone, som ved lokalplan er udlagttil bl.a. boligformål. Der er ca. 315 m til Ø. Brønderslev.

Der er i husdyrgødningsbekendtgørelsen et krav om fast overdækning af gyllebeholder, hvis den ligger mindre end 300 m fra nærmeste nabo, og der er tale om mink eller svinegylle. På kortbilaget ses gyllebeholderens placering som en orange markering lige uden for selve minkfarmen. Afstanden fra denne gyllebeholder overholder afstandskravet på de 300 m. Der er derfor ikke stillet krav om fast overdækning af gyllebeholder.

Imødekommelse af lugtgener

Minkfarmen må ikke give anledning til lugtgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes af være

væsentlige for området. Der er derfor stillet vilkår om, at der skal føres logbog med angivelse af

tidspunkt og metoder for rensning i, under og omkring burene.

Der er krav om anvendelse af bedst tilgængelige teknik (BAT) for alle husdyrsager. For mink

gælder følgende (krav fra tidligere klagenævnsafgørelse);

 • Krav til rendebredde på mindst 36 cm. I de nye haller bliver der mindst 36 cm. Kravet erdermed overholdt.

 • Krav til at gødningsrender skal tømmes mindst 2 gange om ugen. I denne sag skal der skedaglig tømning på hele farmen, dog ikke i perioder med længerevarende frost. Kravet er dermed overholdt. Der skal føres logbog med angivelse af dato og tidspunkt for tømning.

 • På hele farmen skal der anvendes foder med et proteinindhold på gennemsnitlig højst 31% OE (omsættelig energi) i uge 30-47. Dette krav er overholdt. Ansøger skal dokumentere procentsatsen med en produktionsplan fra foderleverandør, hvoraf den planlagte mængde protein i procent af den omsættelige energi fremgår.

Der er desuden krav om halm ad libitum ovenpå redekasserne. Dette krav er overholdt.

Ammoniakemission

I Husdyrloven er der krav om max 1 kg N/ha/år i merbelastning til nærliggende § 3 natur.

 • I denne sag ligger merbelastningen fra 0 til 0,8 kg N/ha/år. Der findes dog en nærliggendeskov, hvor kravet ikke kan overholdes. Skoven er derfor besigtiget og vurderet som ikkeammoniakfølsom. Derfor er det vurderet, at alle krav er overholdt.

I høringsperioden er der indkommet mange indsigelser fra både høringsberettigede og andre, der føler sig som parter i sagen. Der er kommet følgende indsigelser fra naboer (høringsberettigede);

 • Bekymring i forhold til øget flue- og lugtgener. Nabo er allerede plaget af fluegener på mad og drikke, når der spises ude i forår og sommer. Desuden bekymring for den øgede trafik med kørsel af gylle.

 • Bekymring for værdiforringelse af bolig, øgede lugtgener, mener at der skal stilles krav om overdækning af gyllebeholder. Desuden bekymring om den trafikale belastning med opfordring til seriøs beregning af belastningen ved forøgelse af gylleproduktionen.

Indsigelser fra andre parter (ikke høringsberettigede i nabohøringsfasen):

 • Bekymring om øgede lugtgener ved træning på nærliggende boldbaner og ved udelivet i nærliggende børnehave.

 • Bekymring for at naturen skæmmes, at udviklingen stoppes i Ø. Brønderslev by, øgede lugtproblemer, øget trafikbelastning med tunge transporter på en meget trafikeret skolevej. Bekymring for at gyllebeholderen er overdimensioneret, så der er mulighed for endnu en udvidelse. Desuden bekymring for at afledning af tagvand til terræn vil oversvømme nærliggende arealer.

 • Bekymring om øgede lugtgener (mink og kadaver).

 • Bekymring om øgede lugtgener og trafikal belastning. Der er indsamlet mere end 100 underskrifter imod udvidelse af farmen fra bekymrede borgere i byen.

Fagenheden har i miljøgodkendelsen foretaget de krævede beregninger og vurderinger. Alle

forhold er overholdt. Der er stillet de vilkår, der skal til for at håndhæve og sikre omgivelserne.

Grundet de mange indsigelser blev der afholdt et møde mellem fagenheden, minkavler og

konsulent inden udvalgsmødet den 9. april 2013 med dagsordnen "Eventuelt yderligere

afværgeforanstaltninger i forhold til omgivelserne".

På mødet i Miljø- og Teknikudvalget den 9. april 2013 besluttede udvalget at meddele afslag på ansøgningen med begrundelse i risiko for forøgede gener for Ø. Brønderslev by på grund af den kraftige udvidelse af dyreholdet. Mikael Klitgaard (V) og H.C. Holst (V) ønskede fagenhedens forslag godkendt, idet der tages hensyn til minimering af lugtgenerne.

Det meddelte afslag blev påklaget af ejer/konsulent og sagen blev sendt til Natur- og miljøklagenævnet.

Den 12. februar 2014 modtog Brønderslev Kommune afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet ophæver Brønderslev Kommunes afgørelse af 16. april 2013 om afslag og hjemviser sagen til fornyet behandling. Efter nævnets opfattelse er kommunens afgørelse ikke i tilstrækkelig grad baseret på en konkret vurdering vedrørende de mulige lugt- og fluegener fra en minkproduktion på Hallundvej 50 med det ansøgte dyrehold (5000 årstæver) og den ansøgte placering af produktionsbygningerne, som et afslag på ansøgningen må forudsætte.

Tilbagemelding fra ansøger er, at de ønsker projektet gennemført. Der er allerede foretaget forskellige tiltag fra deres side i den retning, som køb af ejendom og jord for at realisere projektet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse tages til efterretning, og at der således meddeles tilladelse til udvidelse af minkproduktion på Hallundvej 50.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Miljø- og Teknikudvalgets tog Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse til efterretning og besluttede at igangsætte sagsbehandling vedr. ny miljøgodkendelse af virksomheden.

Bilag

Til toppen


16. Opkrævning af gebyr efter Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Alle reguleringer i offentlige og private vandløb kræver en tilladelse fra Brønderslev Kommune. Reguleringer beskrives som indgreb, der ændrer vandløb og søer.

Byrådet skal tage stilling til, i hvilken udstrækning der skal opkræves gebyr for behandling af reguleringssager i henhold til vandløbsloven.

Sagsfremstilling

Regulering af vandløb kræver kommunens tilladelse efter vandløbslovens § 17. Det kan f.eks. være opgravning af et nyt vandløb, ændring på vandløbets vandføringsevne dvs. ændring af bundkoten/bundbredden eller anlægget, ændring af vandløbets forløb, rørlægning af vandløb, udpumpningsanlæg eller broer mv. Alle ændringer skal beskrives i projekter, som skal sendes ind til vandløbsmyndigheden.

Godkendelsesproceduren skal sikre, at der tages hensyn til vandløbets afstrømning og miljø, og at alle berørte parter har mulighed for at få medindflydelse på projektet.

En projektansøgning skal indeholde:

 • En redegørelse om formålet med - og begrundelse for projektet.

 • En beskrivelse af projektet med tilhørende oversigtskort og detailplaner.

 • Der kan ved nogle projekter være behov for yderligere oplysninger, som ansøger skal fremskaffe, f.eks. redegørelse for de afvandingsmæssige (hydrauliske) forhold eller lignende. Sagsbehandlingen vil først blive påbegyndt, når ansøgningen er fuldt belyst.

 • Oversigt over de af projektet omfattede ejendomme med fortegnelse over de grundejere og brugere, der ønskes inddraget i projektet.

 • Overslag over udgifterne med forslag til fordeling af disse.

 • Tidsplan for arbejdets udførelse.

Projekter skal offentliggøres på kommunens hjemmeside, og eventuelle indsigelser skal indsendes inden 4 uger. Brønderslev Kommune vurderer indkommende indsigelser og træffer afgørelse. Afgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger. Klageberettiget er dem, som afgørelsen er rettet til, samt enhver der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Mindre sager om broer, overkørsler og ledningskrydsninger mv. godkendes efter § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering mv. og skal ikke offentliggøres.

Gebyr

Vandløbsmyndigheden kan opkræve gebyr for behandling af sager vedr. regulering af vandløb, jf. § 21 i bekendtgørelse om vandløbsregulering m.v. nr. 1436 af 11/12/2007. Der kan opkræves et gebyr på 2 pct. af anlægsudgiften, dog mindst 3.000 kr. (1983-prisniveau) (indeksreguleres), svarende til 6.175 kr. (2013-prisniveau) for behandlingen af reguleringssager. Gebyret refunderes, hvis vandløbsmyndighedens godkendelse ophæves af Natur og Miljøklagenævnet i en klagesag.

Hjørring Kommune tager betaling for alle reguleringssager, Aalborg og Frederikshavn Kommuner tager kun betaling for de større sager, som skal offentliggøres, og Jammerbugt Kommunes praksis ligger imellem de 2 principper.

En "Brønderslevmodel" kunne være, at der tages gebyr i reguleringssager med undtagelse af mindre sager efter § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering m.v. samt sager om vandløbsrestaurering - f.eks. åbning af rørlagte vandløb. Gebyret kunne i givet fald besluttes opkrævet i sager indkommet efter den 3. marts 2013.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet beslutter i hvilken udstrækning, der skal opkræves gebyr for behandling af reguleringssager i henhold til vandløbsloven.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Sagen indgår i behandlingen af budget 2015.

Til toppen


17. Orientering om ny miljøgodkendelse af GFE Krogenskær


Resume

Sagsforløb:

Fagenheden for Teknik og Miljø har den 13. februar 2014 meddelt ny miljøgodkendelse til biogasanlægget GFE Krogenskær. Med vilkårene i den nye miljøgodkendelse, er der stillet væsentligt skærpede krav til biogasanlæggets indretning og drift.

Sagen fremsendes til Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har den 13. februar 2014 meddelt ny miljøgodkendelse til biogasanlægget GFE Krogenskær. Den nye miljøgodkendelse erstatter biogasanlæggets 2 ældre miljøgodkendelser, der ikke længere var tidssvarende i forhold til anlæggets aktuelle drift og i forhold til begrebet BAT (Bedst Tilgængelige Teknik).

I den nye miljøgodkendelse er der skærpede vilkår til biogasanlæggets indretning og drift. De skærpede vilkår omhandler bland andet:

 • Etablering af nyt overdækket flerdelt biofilter til luftrensning.

 • Etablering af ny aflæssehal for fast biomasse.

 • Etablering af opgraderingsanlæg hvor biogassen opgraderes til naturgas. Anlæggets gasmotor vil herefter ikke kunne give anledning til lugtemissioner.

 • Forbud mod modtagelse fiskeaffald.

 • Væsentligt skærpet egenkontrolprogram.

Miljøgodkendelsen blev offentliggjort i lokalaviserne og på kommunens hjemmeside den 18. februar 2014.

Miljøgodkendelsen kan frem til den 18. marts 2014 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En evt. klage har ikke opsættende virkning.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

De juridiske forhold i sagen afdækkes. Der afholdes ekstraordinært møde om sagen den 17. marts 2014, kl. 12.30 med henblik på at afgøre sagens videre gang.

Bilag

Til toppen


18. Orientering om lovforslag om en moderne jernbane og ændring af lov om jernbane


Resume

Transportministeriet har fremsendt et udkast til lovforslag i høring, om en moderne jernbane og ændring af lov om jernbane.

Sagen fremsendes til Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Transportministeriet har fremsendt et udkast til lovforslag i høring, om en moderne jernbane og ændring af lov om jernbane.

Lovforslaget er et projekteringslovforslag for de anlægsprojekter, der indgår i Aftalen om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK, og indeholder en bemyndigelse til, at transportministeren kan undersøge, projektere og miljøvurdere de konkrete projekter.

Samtidigt indeholder lovforslaget en ændring af lov om jernbane, hvor der forslås indsat en række nye bestemmelser, som giver transportministeren en række generelle hjemler i forbindelse med anlæg af nye baneanlæg eller ændringer af bestående baneanlæg.

Udmøntning af Togfonden DK, der får indflydelse for Brønderslev Kommune:

 1. Regionale hastighedsopgraderinger på jernbanestrækningen Aalborg - Frederikshavn. Rejsetiden afkortes med 16 minutter i år 2020-2024.

 2. Forbedring af gods- og passagerkapaciteten på strækningen Aalborg - Hirtshals, ved etablering af partielle dobbeltspor og/ eller krydsningsstationer i år 2020-2024.

 3. Elektrificering af jernbanenettet på strækningen Aalborg - Frederikshavn i år 2023-2025.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


19. Orientering om Natur- og Miljøklagenævnets stadfæstelse af afgørelse på Kirkebakken 46, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: MT

Natur- og Miljøklagenævnet har givet Brønderslev Kommune medhold i det afslag, der er meddelt til en delvis inddragelse af tagetagen som boligareal på Kirkebakken 46, Brønderslev.

Sagen fremsendes til Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Miljø og Teknikudvalget meddelte den 9. marts 2012 afslag på ansøgning om udnyttelse af hele tagetagen på ejendommen Kirkebakken 46, Brønderslev. Ejer påklagede denne afgørelse. Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet kommunens afslag.

Brønderslev Kommune modtog den 8. juli 2013 en ansøgning om en delvis inddragelse af tagetagen. Forudsætningerne for denne afgørelse var de samme, som i sagen om hele tagetagen. Fagenheden meddelte derfor et administrativt afslag, som ejer påklagede. Natur- og Miljøklagenævnet valgte også her, at stadfæste Kommunens afslag.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


20. Orientering om status på kvalitetsstyring


Resume

Sagsforløb: MT

Fagenheden for Teknik og Miljø fremsender status for kvalitetsstyring i afdelingen Plan og Miljø. Ledelsens evaluering offentliggøres efterfølgende på kommunens hjemmeside.

Sagen fremsendes til Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har i overensstemmelse med Kvalitetsstyringsloven indført et kvalitetsstyringssystem for kommunens sagsbehandling på natur- og miljøområdet. Loven blev ophævet i sommeren 2013, men Brønderslev Kommune har valgt at fortsætte arbejdet. Sagen har været for udvalget i oktober 2013. Her blev det besluttet at fortsætte med kvalitetsstyring, således at der anvendes et certificeret kvalitetsstyringssystem.

Der skal hvert år foretages en evaluering af kvalitetsstyringssystemet - også kaldet "ledelsens evaluering", der skal omfatte kommunens resultater på kvalitetsstyringsområdet samt en vurdering af muligheden for forbedring og behovet for ændring af systemet. Herunder gives en redegørelse for de gennemførte eksterne og interne audits, brugertilfredshedsundersøgelser samt en status for korrigerende/forebyggende handlinger. Evalueringen omfatter desuden en gennemgang af den vedtagne kvalitetspolitik og -mål.

Der er foretaget ekstern evaluering af kommunens indsats og resultater på natur- og miljøområdet. Det konkluderes i evalueringen fra DS Certificering, at kvalitetsstyringssystemet overholder kravgrundlaget, er implementeret i tilfredsstillende omfang, at systemet virker egnet og effektivt i forhold til virksomhedens forhold og anvendte processer og ledende auditor bekræfter gyldigheden af certifikatet. Certifikatet er gældende til 19. oktober 2015.

Desuden giver kvalitetshåndbogens kompetenceplan et godt overblik over afdelingens kompetencer og faglige ressourcer. Dette gør det muligt at sikre, at de nødvendige kompetencer er til stede for at opnå den ønskede faglige kvalitet. Planen synliggør også, hvis der er mangler og dermed behov for uddannelse og tilkøb.

Systemet bidrager til, at kommunen lever op til lovens og bekendtgørelsens formål samt kommunens fastsatte kvalitetspolitik og -mål.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


21. Orientering om Natur- og Miljøklagenævnets afslag på klage over afslag på dispensation til indretning af autocamperplads på Asaa Havn


Resume

Sagsforløb: MT

Natur- og Miljøklagenævnet har afvist at behandle Brønderslev Kommunes klage over afslag på dispensation til indretning af autocamperplads på Asaa Havn, da klagen er for sent indsendt.

Sagen fremsendes til Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den 6. juni 2011 søgte Brønderslev Kommune, på vegne af Asaa Havn og Asaa Camping, om dispensation til etablering af en autocamperplads på Asaa Havn.

Den 4. februar 2013 modtog Brønderslev Kommune Naturstyrelsens afgørelse om afslag.

Da havnen og dermed den ansøgte autocamperplads ligger inden for strandbeskyttelseslinjen afslog Naturstyrelsen ansøgningen om dispensation. Naturstyrelsen begrundede afslaget med, at der ikke er tale om et særligt tilfælde, som kan begrunde en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af en autocamperplads på Asaa Havn.

Det har ligeledes været i Naturstyrelsens betragtninger, at en dispensation til en autocamperplads kunne danne uhensigtsmæssig præcedens på området, herunder i forhold til etablering af ikke-havnerelaterede aktiviteter på havneområder omfattet af strandbeskyttelseslinjen.

Naturstyrelsen foretog ikke en vurdering af, om den ansøgte autocamperplads kunne påvirke Natura 2000-området ved Asaa Havn væsentligt.

Den 5. marts 2013 blev Miljø- og Teknikudvalget orienteret om Naturstyrelsens afslag. Udvalget ønskede sagen påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.

Fristen for en klage til Natur- og Miljøklagenævnet er 4 uger fra afgørelsen er meddelt. Dermed ville en klage indsendt efter den 5. marts 2013 være for sent indsendt. Kommunen indsendte alligevel en klage, som Natur- og Miljøklagenævnet modtog den 13. marts 2013

Asaa Havn og Asaa Camping har ligeledes indsendt en klage, som Natur- og Miljøklagenævnet modtog den 5. marts 2013.

Begge klager er indsendt for sent. Dermed har Natur- og Miljøklagenævnet afvist at behandle klagerne. Brønderslev Kommune har modtaget denne meddelelse den 27. januar 2014.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


22. Orientering om samarbejde på tilsynsområdet med Hjørring Kommune


Resume

Der er kommet en ny miljøtilsynsbekendtgørelse i 2013, den stiller krav til kommunerne om, at tilsynsmyndigheden skal gennemføre to tilsynskampagner om året. Desuden skal tilsynsmyndigheden digitalt offentliggøre den samlede konklusion af sin indsats i forbindelse med tilsynskampagner, herunder mål og effekter.

Der er indledt et samarbejde med Hjørring Kommune om fælleskampagne på landbrugsområdet.

Sagen sendes til Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har for at leve op til kravene i en ny miljøtilsynsbekendtgørelse indledt et samarbejde med Hjørring Kommune. Der vil ca. i uge 10 blive udsendt en række foldere til alle relevante landmænd i de 2 respektive kommuner. Folderen vil beskrive årets fokuspunkter, som i 2014 vil være gyllealarm/vold og overdækning af markstak.

Begge kommuner vil i 2014 foretage uanmeldte stikprøvekontroller på en del af de ejendomme, der har gyllebeholdere, der ligger indenfor 100 m fra vandløb og søer over 100 m². Desuden vil begge kommuner uanmeldt besøge ejendomme, der har produktionsformen dybstrøelse, hvilket kan give anledning til etablering af markstakke på omkringliggende arealer. Her vil der være fokus på om markstakken er overdækket indenfor relativ kort tid (få dage).

Såfremt at Brønderslev Kommune konstaterer manglende gyllealarm/barriere eller overdækning af markstak vil forholdet blive indskærpet, og der vil blive givet en kort frist til at udbedre manglerne. Forholdet vil også blive indberettet til NaturErhvervstyrelsen, hvor det som udgangspunkt giver fratrækning af hektarstøtte.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


23. Orientering om Life+ projekt i Store Vildmose


Resume

Sagsforløb: MT

Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune har indledt et samarbejde om at søge om EU Life+ midler til et projekt med formålet at løse den fælles opgave om naturgenopretning af Store Vildmose i henhold til den vedtagne Natura 2000 handleplan. Naturgenopretningen skal sikre højmosepartier med sjældne og truede plantearter, og naturværdier af national og international betydning.

Projektansøgningen forventes hovedsageligt at være finansieret af midler fra 15. juni Fonden. Selve projektet er 100% finansieret af EU og Staten.

Sagen fremsendes til Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune har indledt et samarbejde, med en fælles projektorganisering, om at ansøge om EU Life+ midler til et projekt med formålet at løse den fælles opgave om naturgenopretning af Store Vildmose i henhold til den vedtagne Natura 2000 handleplan. Naturgenopretningen skal sikre højmosepartier med sjældne og truede plantearter og naturværdier af national og international betydning.

Projektansøgningen forventes hovedsageligt at være finansieret af midler fra 15. juni Fonden. Selve projektet er 100% finansieret af EU og Staten.

Store Vildmose er et af Nordjyllands vigtigste naturområder. Områdets højmosepartier indeholder naturværdier af national og international betydning. Højmoser er en meget sjælden naturtype, der kræver en særlig bevaringsindsats. I højmosen findes flere unikke plantearter for eksempel multebær, rosmarinlyng og flere arter af de kødædende planter soldug.

En genopretning af mosen forventes at kunne sikre og forbedre eksisterende højmosearealer. Derudover forventes det, at skabe muligheder for reetablering af højmose på tidligere tørvegravede arealer. Et genopretningsprojekt forventes ikke at have indflydelse på den landbrugsjord, der i dag er dyrket.

En naturgenopretning af området vil øge værdien af naturområdet for borgere og turister. I sammenhæng med naturgenopretningsprojektet gennemføres der naturformidling, som kobles sammen med et eksisterende Grøn Vækst projekt om formidling og grøn infrastruktur i Store Vildmose i Jammerbugt Kommune.

Derfor har Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune indledt et samarbejde om at løse den fælles opgave om naturgenopretning af Natura 2000 området Store Vildmose i henhold til den vedtagne Natura 2000 handleplan. For at sikre en god styring af projektet, bliver det organiseret i en tværgående projektorganisation med deltagelse af de to kommuner og andre relevante parter. Samarbejdet er beskrevet nærmere i det vedlagte projektkommissorium, hvor deltagelse af politikere og medarbejdere fra begge kommuner indgår.

Projektet gennemføres som et samarbejde med Naturstyrelsen samt otte andre kommuner i Danmark (Rebild, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers, Kolding og Tønder). Ansøgningen skrives og afleveres sammen med de øvrige deltagende partnere med deadline i oktober 2014.

Tønder Kommune tildeles rollen som koordinerende partner overfor EU og får derved ansvaret for koordinationen mellem EU og de deltagende partnere (8 kommuner og Naturstyrelsen). Konsulentfirmaet Bangsgaard og Paludan er tilknyttet som projektrådgiver for alle partnere.

Lovgrundlag

Kommunerne godkendte i 2012 den fælles handleplan for Natura 2000 området Store Vildmose som en del af kommunernes lovpligtige udførelse af miljømålsloven (Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven)). Handleplanen er lavet på baggrund af statens Natura 2000 plan for området som blev offentliggjort d. 11. december 2011.

Der indkaldes til et ekstraordinært udvalgsmøde for begge kommuner i starten af april på Vildmoseporten. Her vil der blive givet yderligere information om projektet og hvilke muligheder et naturgenopretningsprojekt vil give for områdets udvikling.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Der er blevet søgt og bevilget 294.000 kr. fra den private fond ”15. juni Fonden” til at lave projektansøgningen om LIFE+ midler fra EU. Der vil være en mindre kommunal udgift forbundet med udarbejdelse af ansøgningen i form af arbejdstimer, der fortrinsvist forventes udført af eksisterende medarbejdere i kommunerne.

Hvis der gives tilsagn til projektet som ansøgt, vil dette blive fuldt finansieret af midler fra EU's LIFE+ program samt en statslig medfinansiering. Den samlede økonomi er endnu ikke fastsat, da det vil afhænge af hvilke initiativer der ønskes gennemført og som skrives ind i projektansøgningen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


24. Orientering om proces for etablering af vandråd for Limfjorden og vandråd for Kattegat/Skagerak


Resume

Sagsforløb: MT

I forbindelse med udarbejdelse af 2. generationsvandplaner i Danmark skal der nedsættes et vandråd for hvert vandopland - i dette tilfælde henholdsvis Limfjorden og Kattegat/Skagerak.

Vandrådene skal bestå af repræsentanter for landsdækkende organisationer med interesse i vandområdet. Vandrådene skal være nedsat inden den 1. april 2014.

Sagen fremsendes til Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Der skal oprettes vandråd ved starten af arbejdet med 2. generationsvandplanerne. Vandrådene skal bestå af maksimalt 20 repræsentanter for landsdækkende organisationer med interesser i vandområderne - eks. landbrugsorganisationer og naturorganisationer. Vandrådene skal komme med idéer og gode råd til myndighederne (kommuner og Staten) i forbindelse med udarbejdelsen af 2. generation af vandplaner i Danmark.

Vandrådene skal være på plads senest den 1. april 2014. Det er kommunerne inden for de relevante vandplanområder henholdsvis Limfjorden og Kattegat/Skagerak, der skal tage beslutning om sammensætningen af de respektive vandråd.

Det er besluttet, at Limfjordsrådet tager stilling til sammensætningen af Vandrådet for Limfjorden, samt at Limfjordsrådets sekretariat (Aalborg Kommune), tager sig sekretariatsfunktionen her.

For Kattegat/Skagerak bliver det Frederikshavn Kommune, der fungerer som sekretariatskommune for vandrådet.

Forslag til medlemmer i de respektive vandråd skal være sekretariatskommunerne i hænde henholdsvis den 5. og 10. marts 2014, hvilket er annonceret i diverse dagblade, ligesom det fremgår af både de enkelte kommuners hjemmesider samt på Limfjordsrådets hjemmeside.

Der afholdes temadag om vandrådenes sammensætning og arbejde fredag den 28. februar 2014 kl. 9.30 - 14.30 på Hotel Strandtangen, Strandvejen 28, Skive.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


25. Orientering


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Der blev orienteret om:

 • Sag på Glenvadvej 3, Hjallerup

 • Møde mellem udvalgets formand og næstformand og 9 lodsejere i Manna om etablering af højvandslukkere (referat fra mødet udsendes til udvalgets medlemmer)

Til toppen


26. Lukket punkt: Lovliggørelse af entreprenørvirksomhed


Til toppen


27. Lukket punkt:


Til toppen


28. Lukket punkt: Manglende overholdelse af 5-årig kontrol med drikkevandskvalitet


Til toppen

Opdateret 25. februar 2014
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach