Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 11. september 2014
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: MT

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Vindmølleprojekt ved Kjellingbro - foretræde for udvalget


Resume

Sagsforløb: MT

Ansøger vedr. vindmølleprojektet ved Kjellingbro har anmodet om foretræde for Miljø- og Teknikudvalget.

Jan Karslen og Mårten Hede fra Forida A/S er indbudt til mødet kl. 9.30.

Sagsfremstilling

Ansøger har anmodet om foretræde for Miljø- og Teknikudvalget.

Jan Karslen og Mårten Hede fra Forida A/S er indbudt til mødet kl. 9.30.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fra Forida A/S deltog Jan Karlsen og Mårten Hede. Jan Karlsen orienterede om baggrunden for projektet. Jan Karlsen efterlyste politiske holdninger til hvor mange møller projektområdet kan bære og tilkendegav, at der ikke p.t. arbejdes med et nyt revideret projekt. Det blev aftalt at punktet medtages på udvalgets næste møde, hvor den videre behandling af projektet afklares.

Til toppen


4. Endelig vedtagelse af lokalplan 05-O-06.01 "Plejehjem Vodbindervej, Asaa" og kommuneplantillæg nr. 9


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Forslag til lokalplan 05-O-06.01 "Plejehjem Vodbindervej, Asaa" og kommuneplantillæg nr. 9 har været i offentlig høring fra den 23. juni til den 18. august 2014. Der er indkommet 2 indsigelser vedr. placering af indkørsel til friplejehjemmet, placering af friplejehjemmet og bekymring for øget trafik langs Vodbindervej.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslag 05-O-06.01 "Plejehjem Vodbindervej, Asaa" samt kommuneplantillæg nr. 9 kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 05-O-06.01 "Plejehjem Vodbindervej, Asaa" og kommuneplantillæg nr. 9 har været i offentlig høring fra den 23. juni til den 18. august 2014.

Lokalplanen skal muliggøre etablering af et friplejehjem i Asaa med 24-36 plejeboliger og tilhørende service- og udearealer.

Lokalplanen har til formål at sikre,

 • at der må opføres boliger, samt offentligt eller privat plejehjem indenfor lokalplanområdet,

 • at matr. nr. 15an, Aså By, Aså-Melholt, overføres fra landzone til byzone,

 • at der udlægges gode sammenhængende opholdsarealer til områdets beboere og personale,

 • at bygningen ikke må fremstå dominerende, blandt byens øvrige bebyggelse, set fra kysten,

 • at der sikres indkig fra Vodbindervej til Asaa Camping.

Se den digitale udgave af lokalplanforslag 05-O-06.01 "Plejehjem Vodbindervej, Aså" på kommunens hjemmeside:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?LokalplanNr=05-O-06.01

Indsigelser

Der er i den offentlige høring af forslaget til lokalplan 05-O-06.01 og kommuneplantillæg nr. 9 indkommet to indsigelser.

Ejeren af Vodbindervej 14 har indgivet en indsigelse mod placeringen af indkørslen til friplejehjemmet. Indsigeren mener, at det ikke vil være muligt at parkere ud for Vodbindervej 14 med placeringen af indkørslen ud for ejendommen. Fagenheden for Teknik og Miljø har været i dialog med indsiger, som ikke var oplyst om, at Vodbindervej er en offentlig vej. Der er derfor ingen bestemt "parkeringsret" på Vodbindervej, og beboerne på vejen kan parkere, hvor de vil på vejen inden for færdselslovens rammer.

Det er ikke fagenhedens vurdering, at placeringen af indkørslen til friplejehjemmet vil give trafikale problemer på Vodbindervej. Placeringen af indkørslen er sket efter en tidligere dialog med Asaa Camping for at undgå trafikale gener i campingpladsens høj sæson.

Ejeren af Strandvejen 396 har indgivet en indsigelse mod placeringen af friplejehjemmet. Indsiger angiver, at friplejehjemmet vil blive placeret ud for hendes have og dermed kan dette give indkigsgener. Friplejehjemmet er dog planlagt til at ligge ud for Vodbindervej 8-16, og man vil ikke kunne se ind i indsigerens have fra plejeboligerne.

Indsiger er samtidig bekymret for en evt. øget trafik langs Vodbindervej. Det er fagenhedens vurdering, at øget trafik, som en konsekvens af friplejehjemmet, vil være af mindre grad.

Kommuneplantillæg

Lokalplan 05-O-06.01 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025. Derfor er kommuneplantillæg nr. 9 blevet udarbejdet.

Ved lokalplanens udarbejdelse ligger matr.nr. 15an Aså By, Aså-Melholt i landzone og inden for rammeområde 05-R-03, Rekreativt område, Strandvejen.

Matriklerne nr. 15cf, 15 cg, 15ch, 15ci, 15ck Aså by, Aså-Melholt ligger i byzone og inden for rammeområde 05-B-01, Boligområde, Doktorvænget og Havnegade.

Med kommuneplantillæg nr. 9 etableres rammeområde 05-O-06, Offentligt område, Vodbindervej, hvortil alle matrikler inden for lokalplanområdet overføres.

Miljøscreening

Fagenheden for Teknik og Miljø har foretaget en miljøscreening af lokalplanen og vurderer, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke vurderes at medføre væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplanforslag 05-O-06.01 "Plejehjem Vodbindervej, Asaa" samt kommuneplantillæg nr. 9 endeligt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Ole Bruun blev erklæret inhabil og forlod mødet.

Bilag

Til toppen


5. Ansøgning om omdannelse af butik til boligformål i strid med kommuneplanen, Slotsgade 80, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om omdannelse af lejemål i Slotsgade 80, Dronninglund, fra butiksformål til boligformål.

Ansøger har gennem det seneste år uden held forsøgt at udleje butikslokalet, og ønsker nu at omdanne det til boligformål.

Ansøgningen afføder en større diskussion om den fremtidige udvikling i Dronninglund midtby.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal gives tilladelse til omdannelse af butikslejemålet i Slotsgade 80, Dronninglund, til boligformål.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om omdannelse af lejemål i Slotsgade 80, Dronninglund, fra butiksformål til boligformål.

Ifølge kommuneplanens rammebestemmelser må der på forretningsgaderne Slotsgade (mellem Stationsvej og Nørregade) samt Nørregade (mellem Slotsgade og Erantisvej) ikke indrettes nye boliger i stueetagerne.

Ansøger oplyser, at han uden held har forsøgt at sælge ejendommen eller udleje butikslokalet og ønsker derfor at omdanne det til boligformål i form af to lejligheder.

Ifølge kommuneplanens rammebestemmelser må der på forretningsgaderne Slotsgade (mellem Stationsvej og Nørregade) samt Nørregade (mellem Slotsgade og Erantisvej) ikke indrettes nye boliger i stueetagerne. Baggrunden for at samle detailhandelsbutikkerne i bestemte gader er at koncentrere kundegrundlaget og dermed opnå synergieffekter mellem butikkerne. Huller i butiksrækken vil medvirke til en fragmentering af bymidten, der skaber et blandet og forvirrende indtryk.

Ejendommen Slotsgade 80 er beliggende over for Stationsvej og udgør dermed afgrænsning af butiksstrøget langs Slotsgade. Der er i Dronninglund flere tomme butikslokaler, der bidrager til et negativt indtryk af byen. Der ser dog i øjeblikket ud til at ske en ændring i byens detailhandelsstruktur, idet Fakta er flyttet fra Stationsvej til Slotsgade. Den fulde effekt af denne flytning for det øvrige butiksmiljø i Slotsgade kendes endnu ikke.

Økonomiudvalget meddelte i 2011 afslag i en tilsvarende sag om omdannelse af Slotsgade 72 fra butiksformål til boligformål. I 2012 gav Økonomiudvalget tilladelse til omdannelse af Nørregade 9 fra butiksformål til boligformål.

I forbindelse med planstrategien er en midtbyplan for Dronninglund udpeget som en prioriteret indsats. Stabsenheden for Udvikling og Planlægning forventer i samarbejde med Fagenheden for Teknik og Miljø at igangsætte arbejdet med midtbyplanen i efteråret 2014. Et særligt fokusområde i midtbyplanen bør være byens fremtidige detailhandelsudvikling. Udarbejdelse af midtbyplanen vil desuden foregå i dialog med bl.a. byens borgerforening og handelstandsforening.

Fagenheden gør opmærksom på, at der ikke er taget stilling til, om ansøgningen vil kunne gennemføres i forhold til f.eks. byggelovgivningens krav til opholdsarealer, p-pladser mv. Dette afklares i en egentlig byggesagsbehandling, hvis Økonomiudvalget beslutter at give tilladelse til ombygningen. Hvis Økonomiudvalget ønsker at fremme sagen bør der desuden foretages en partshøring af naboejendommene.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal nedlægges forbud i henhold til planlovens § 12, stk. 3 mod omdannelse af Slotsgade 80 fra butik til boligformål.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at der gives tilladelse til omdannelse af Slotsgade 80 fra butik- til boligformål. Øvrige forhold overgår til byggesagsbehandlingen, herunder forholdet til naboerne. Udvalget indstiller i øvrigt, at arbejdet med midtbyplanen i Dronninglund færdiggøres snarest.

Bilag

Til toppen


6. Ansøgning om landzonetilladelse til ny bebyggelse på landbrugsejendom - Sdr. Omfartsvej 50, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: MT

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af ny bebyggelse på nyere genoprettet landbrugsejendom i 2013. Der er modtaget indsigelse fra ejerlauget i Otto Mallings Kvartér.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om der skal meddeles landzonetilladelse.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø modtog henholdsvis den 27. maj og den 29. juli 2014 ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af ny bebyggelse på genoprettet landbrugsejendom i 2013.

Fagenheden havde forinden været i dialog med ansøger om projektet, hvilket førte til tilretning af projektet, se bilag 3. Det indgår herefter, at ellers udnyttelige tagetager gøres uudnyttelige ved at spærene udføres og dimensioneres som gitterspær. Projektet, som påtænkes opført som firelænget med lukket gårdsplads, omfatter følgende bebyggelse samt nyetablering af overkørsel til Sdr. Omfartsvej:

 • Stuehus med boligareal på 394 m² + 20 m² overdækket areal.

 • Kontor, mødelokale, og wc-rum på i alt 62 m², faciliteter i tilknytning til samlet drift for ejers landbrugsejendomme.

 • Maskinhus del for ejendommen drift, i alt 369 m².

 • Jagtafdeling på i alt 439 m² bestående af udstillingslokale, pejsestuer, køkken, bad- og wc-rum, samt værelsesudlejning med 3 værelser.

Se kortbilag (oversigtskort) og foto's, bilag 4.

Arealet har inden 1985 indgået i en anden landbrugsejendom, men fra 1985 udlagt i kommuneplanen til åben-lave boliger, og desuden omfattet af byplanvedtægt nr. 11. Da arealet lå uhensigtsmæssigt for udstykning af en større mængde boliger efter etableringen af Sdr. Omfartsvej, blev arealet i 2012 udtaget af kommuneplan og byplanvedtægten. Der blev så efter fjernelse af boligudlægget givet landzonetilladelse til at oprette selvstændig landbrugsejendom på betingelse af, at der blev tinglyst servitut med forbud mod erhvervsmæssigt dyrehold bortset fra heste på grund af den nære beliggenhed på byzone. Servitutten er nu tinglyst.

Lovgrundlag

Opførelse af bebyggelse i det åbne land kræver som hovedregel landzonetilladelse, dog med nærmere definerede undtagelser.

I forhold til den konkrete ansøgning kræver følgende del af bebyggelsen landzonetilladelse:

 1. Tilladelse til beliggenhed og udformning af bebyggelsen på ejendommen.

 2. Stuehusets størrelse. Stuehuse på over 250 m² kræver landzonetilladelse.

 3. Jagtafdelingen samt overnatningsfaciliteter i tilknytning hertil.

 4. Kontor, mødelokale, og wc-rum, til fælles administration for ejers landbrugsejendomme.

Fagenheden forudsætter, at ansøgte maskinhusdel er nødvendig for driften af landbrugsejendommen.

Ved ansøgning om landzonetilladelse skal kommunen foretage en vurdering og afvejning af en række forskellige hensyn, som er nærmere defineret i Vejledning om Landzoneadministration.Endvidere søger fagenheden så vidt muligt at indhente viden fra lignende sager/afgørelser i Natur- og Miljøklagenævnet.

Fagenhedens bemærkninger og vurderinger

Beliggenhed og udformning

Ejendommen er beliggende i jordbrugsområde, op mod rekreativt område nord og vest for ejendommen samt mod boligområde sydøst for ejendommen. Ejendommen er endvidere beliggende op mod trafikvej - Sdr. Omfartsvej. Ejendommen er afgrænset af beplantning, undtagen mod Sdr. Omfartsvej. Ansøger har dog planer om at etablere vold og plantebælte langs Sdr. Omfartsvej. Grunden er forholdsvis flad. Bebyggelsen påtænkes placeret ca. 60 m fra Sdr. Omfartsvej på en mindre højderyg, ca. 2 m. over vejniveau. Beboelsesbygningen opføres med højde på 11,5 m., øvrige bygninger ca. 6,3 m.. Højden er absolut i den øvre ende i forhold til, hvad der normalt meddeles landzonetilladelse til. Kommunen har i 2010 meddelt landzonetilladelse til lignende bebyggelse på Tolstrupvej 102.

Fagenheden vurderer, at bebyggelsen på baggrund af udformningen vil fremtræde mindre synligt i landskabet, idet nuværende beplantning samt planlagte vold og beplantning mod Sdr. Omfartsvej i høj grad vil begrænse indblik til bebyggelsen. Der foreligger i øvrigt ikke særlige modhensyn efter fagenhedens opfattelse, herunder planlægningsmæssige temaer og landskabets karaktér.

I nogle afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet ses dog, at højden kan indgå i afgørelser, som medfører afslag, men det vil typisk være i områder, hvor der er særlige modhensyn. Placering af bebyggelsen samt overkørsel til Sdr. Omfartsvej tilgodeser trafikale forhold.

Stuehusets størrelse

Efter Natur- og Miljøklagenævnets praksis gives der normalt landzonetilladelse til boliger på op til 400 m², med mindre der foreligger væsentlige modhensyn. Ansøgte stuehus er på denne størrelse. Fagenheden vurderer, at der ikke foreligger planlægningsmæssige eller landskabelige modhensyn.

Jagtafdeling med overnatningsfaciliteter

Opførelse af byggeri for andre erhverv, end der er erhvervsmæssigt nødvendig for landbrugsejendommens drift, kræver landzonetilladelse. Udgangspunktet for administration af planlovens landzonebestemmelser er, at der ikke meddeles landzonetilladelse, idet sådanne bygninger henvises til planlagte erhvervsområder. Der er efter fagenhedens vurdering dog forhold, som kan begrunde ansøgte placering. Jagterne drives på ejers egne sammenhængende jorder, som støder direkte op til ejendommen, og der er tale om et erhverv med naturlig tilknytning til det åbne land. Trafikale forhold taler endvidere for en placering på pågældende ejendom.

Fælles administration for ejers ejendomme

Ejer driver landbrug fra flere ejendomme med i alt tilhørende 600 ha jord, og ønsker at have fælles administrationsfaciliteter for ejendommene. Da disse faciliteter ikke er nødvendige for driften af pågældende landbrugsejendom, kræves landzonetilladelse.

Fagenheden for Teknik og Miljø bemærker i øvrigt, at en eventuel landzonetilladelse kan påklages og eventuelt omgøres til afslag af klageinstansen, som er Natur- og Miljøklagenævnet. Fagenheden har ikke kendskab til lignende sager eller afgørelser, som kan understøtte anførte vurderinger i forhold til jagtafdeling og fælles administration. En landzonetilladelse vil kunne medføre præcedens i lignende sager.

Indsigelse og ansøgers bemærkninger

Fagenheden for Teknik og Miljø har foretaget naboorientering og modtaget én indsigelse fra Ejerlauget i Otto Mallings Kvartér. Indsigelsen har været forelagt ansøger, som har sendt svar hertil.

Fagenheden bemærker til indsigelsen og ansøgers svar, at landbrugsejendommen er oprettet efter landzonetilladelse i 2013, og at der er tinglyst forbud mod dyrehold på ejendommen, undtagen hestehold. Der er ikke ansøgt om dyrehold på ejendommen. Ansøger har i sit svar supplerende redegjort for aktiviteter i forhold til jagtudøvelse og i øvrigt drift i tilknytning til landbrugsejendommen. Fagenheden vurderer ikke, at det ansøgte vil give anledning til trafikmæssige gener. Overkørslen er placeret med gode oversigtsforhold. Den forøgede trafikbelastning vil være begrænset i forhold til, hvad der ellers forekommer på Sdr. Omfartsvej, som i forvejen er en trafikvej. Ud fra ansøgers beskrivelse ses heller ikke at være sikkerhedsmæssige risici. Fagenheden har i denne sag efter planlovens bestemmelser foretaget orientering af ejer af ubebyggede grunde på Otto Mallings Kvartér umiddelbart op mod Sdr. Omfartsvej samt Ejerlauget for Otto Mallings Kvartér generelt. Fagenheden har vurderet, at der ikke er parter i sagen, som kan antages at have en særlig, individuel interesse.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager stilling til, om der skal meddeles landzonetilladelse.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Udvalget besluttede at meddele landzonetilladelse.

Ole Bruun er imod at meddele landzonetilladelse.

Bilag

Til toppen


7. Ønske om ændring af Stadion Allé i Klokkerholm til stillevej


Resume

Sagsforløb: FSU/MT

Udvalget "Gummibåndet" under byfornyelsesgruppen "Byen i landskabet" i Klokkerholm har fremsendt et forslag om at ændre Stadion Allé i Klokkerholm til en stillevej.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om Stadion Allé skal ændres til en stillevej, hvor fortovet langs vejen erstattes af en anden belægning og anlægges i niveau med vejen.

Sagsfremstilling

"Gummibåndet", som er et udvalgene under byfornyelsesgruppen "Byen i landskabet" i Klokkerholm, har fremsendt et ønske om at ændre Stadion Allé til en stillevej for at sikre en bedre fremkommelighed.

"Gummibåndet" beskriver, at Stadion Allé sammen med Klintevej er hovedstrøget til Superbest for gående handlende fra den østlige del af byen.

Desuden beskriver de, at når der er parkerede biler langs vejen, kan det være svært at passere, blandt andet har skraldevognen ofte problemer. Derfor ønsker de, at fortovet i den nordlige side fjernes og erstattes af en anden belægning uden kantsten i niveau med vejen, hvor biler kan parkere samt fartdæmpende foranstaltninger. De forestiller sig, at projektet kan realiseres i forbindelse med, at Bredbånd Nord nedgraver fiber på vejen.

Stadion Allé er en blind boligvej på 150 meter, hvor 6 husstande har udkørsel til vejen. For enden af vejen er der en vendeplads. Tilkørslen til stadion foregår ikke længere ad Stadion Allé.

Vejen har en bredde på 5,5 meter, et fortov på 1,23 meter og en skillerabat mellem fortov og vej i den nordlige side på 0,48 meter inklusiv kantsten. I den sydlige side af vejen er der en yderrabat mod stadion på 1,2 meter. I den sydlige side af vejen er der opsat parkeringsforbud.

Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at der med vejens bredde og parkeringsforbuddet i den sydlige side af vejen er en god fremkommelighed og ingen problemer trafiksikkerhedsmæssigt.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at fortovet renoveres, og at projektet indgår i Vej og Parks prioritering af fortove til renovering. Udgiften afholdes over driftskontoen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen foreslår, at udgiften afholdes af Vej- og Parkafdelingens driftsbudget.

Indstilling

Færdselssikkerhedsudvalget, 10. juni 2014, pkt. 2:

Godkendt som indstillet, således at nuværende vejprofil fastholdes.

Vej og Park træffer aftale med BredbåndNord omkring reetableringen af fortovet eventuelt med nye kantsten og fliser.

Sagsfremstilling til Miljø- og Teknikudvalgets møde den 8. september 2014

Udvalget "Gummibåndet" under byfornyelsesgruppen "Byen i Landskabet" i Klokkerholm har fremsendt en klage over Færdselssikkerhedsudvalget beslutning om at fastholde Stadion Allés nuværende vejprofil.

"Gummibåndet" mener ikke, at den nuværende løsning er trafikmæssig forsvarlig, og de ønsker, at den ændres til en stillevej med følgende begrundelser:

 • Fortovet er ikke brugbart, da der hænger bevoksning langt ud over fortovet, og at fortovet er i en forfatning, som ikke tillader færdsel med barnevogne, rollator og ældre gående.

 • Bolde fra stadion kommer ofte ind over vejen

 • Stadionstien, som bruges af cykler, har udløb midt på Stadion Allé. Dette medfører ofte farlige situationer, da den kørende trafiks hastighedsbegrænsning er 50 km/t.

"Gummibåndet" ønsker, at den kørende trafik skiltehenvises til parkeringspladsen på Hellevadvej. Derudover ønsker de at bevare skillerabatten mellem fortov og vej til mulig placering af træerne i alléen. De vil helst have fjernet fortovet og erstattet det med belægningssten, hvor træerne i alléen vil fremstå som fartdæmpende foranstaltninger.

Stadion Allé er en offentlig blind boligvej, hvor 6 husstande har udkørsel til vejen.

Vej- og Parkafdelingen vil undersøge, om ejerne langs vejen har privat beplantning, som rager ud i vejarealet og derved forhindrer den frie passage på fortovet. Derudover vil Vej- og Parkafdelingen ikke anbefale, at der sættes træer i den smalle skillerabat af hensyn til asfalt- og fortovsbelægningen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget beslutter at fastholde Færdselssikkerhedsudvalgets anbefaling om at bibeholde vejens profil, og at fortovet renoveres ved at indgå i Vej og Parks prioritering af fortove til renovering.

Beslutning

Fagenhedens forslag blev godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


8. Tilskud fra "Pulje til mere cykeltrafik"


Resume

Sagsforløb: MT

Vejdirektoratet har fremsendt tilsagn om 40 % tilskud fra "Pulje til mere cykeltrafik"til sikring af cyklister på Nørregade i Brønderslev og sikring af cyklister mellem Sterup og Jerslev.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om tilskuddet skal accepteres.

Sagsfremstilling

Miljø- og Teknikudvalget besluttede på møde den 3. marts 2014 at søge om tilskud fra "Pulje til mere cykletrafik 2014".

Der blev i marts 2014 søgt om tilskud til sikring af cyklister på følgende strækninger:

 • Ndr. Omfartsvej i Brønderslev

 • Nørregade i Brønderslev

 • Jyllandsgade i Brønderslev

 • Vestergade i Hjallerup

 • Sterupvej mellem Jerslev og Sterup

 • Asaavej mellem Dronninglund og Asaa

 • Jens Thise Vej i Thise

Vejdirektoratet har den 14. juli 2014 fremsendt tilsagn om tilskud til følgende projekter:

 • Sikring af cyklister på Nørregade i Brønderslev

 • Sikring af cyklister mellem Sterup og Jerslev

Sikring af cyklister på Nørregade i Brønderslev

Projektet omhandler anlæg af enkeltrettede cykelstier på strækningen fra krydset Markedsvej og Tolstrupvej til Parkvej.

Projektet vil under forudsætning af accept igangsættes i 2015 med projektering og udbud i marts til maj og anlæg i september til november. Evaluering afsluttes i september 2016.

Budgettet for anlæg af enkeltrettede cykelstier er 1.200.000 kr. (eksklusiv moms) Udgifterne er fordelt på følgende poster:

 • Anlægsprojekt: 1.000.000 kr.

 • Projektering, trafiksikkerhedsrevision og byggetilsyn m.v.: 150.000 kr.

 • Lønomkostninger til egne medarbejdere, herunder tilsyn, evaluering m.v.: 50.000 kr.

Vejdirektoratet har meddelt tilskud på 40 % af projektets budget. Tilskuddet til projektet udgør: 480.000 kr. Egenfinansiering udgør 720.000 kr.

Sikring af cyklister mellem Sterup og Jerslev

I 2009 fik Brønderslev Kommune tilskud fra Cykelpuljen til udvidelse af dæmningen i et blødbundsområde på strækningen.

Dette projekt er 2. etape, som omhandler anlæg af en dobbeltrettet cykelsti i den østlige side af Sterupvej.

Projektet vil under forudsætning af accept igangsættes i 2015 med projektering og udbud i marts til maj og anlæg i september til november. Evaluering afsluttes i september 2016.

Budgettet for anlæg af enkeltrettede cykelstier er 2.950.000 kr. (eksklusiv moms) Udgifterne er fordelt på følgende poster:

 • Anlægsprojekt: 2.500.000 kr.

 • Projektering, trafiksikkerhedsrevision og byggetilsyn m.v.: 375.000 kr.

 • Lønomkostninger til egne medarbejdere, herunder tilsyn, evaluering m.v.: 75.000 kr.

Vejdirektoratet har meddelt tilskud på 40 % af projektets budget. Tilskuddet til projektet udgør: 1.180.000 kr. Egenfinansieringen udgør 1.770.000 kr.

Betingelser for tilskud

Projekterne skal gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen, herunder projektbeskrivelse, budget og tidsplan. Derudover er følgende betingelser gældende:

 • Der er tale om et projekt, hvis gennemførelse er afhængig af tilskuddet fra "Pulje til mere Cykeltrafik".

 • Projektaktiviteter må ikke være påbegyndt, før tilsagnet er trådt i kraft.

 • Ansøger skal have dækning for egenfinansieringen ved afgivelse af accept af tilsagn om tilskud.

Acceptblanketten skal være Vejdirektoratet i hænde senest den 1. december 2014.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om tilskuddet på 1.660.000 kr. fra Vejdirektoratet til sikring af cyklister på Nørregade i Brønderslev og sikring af cyklister mellem Sterup og Jerslev skal accepteres. En enventuel egenfinansiering på 2.490.000 kr. foreslås finansieret over anlægsmidlerne i 2015 for Vej- og Parkområdet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen foreslår, at projekterne drøftes ved prioritering af anlægsmidlerne for budget 2015 på Vej- og Parkområdet.

Beslutning

Udvalget besluttede at acceptere Trafikministeriets tilskud til de 2 projekter. Egenfinansieringen på 2.490.000 kr. foreslås finansieret i forbindelse med prioritering af anlægsmidlerne i 2015 for Vej- og Parkområdet.

Bilag

Til toppen


9. Forslag til vandløbsindsats for vandområdeplaner 2015 - 2021


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Med vedtagelsen af Lov om planlægning er det besluttet, at Byrådene skal udarbejde forslag til vandløbsindsatsen i de kommende vandområdeplaner 2015-2021. Forslaget skal fremsendes til miljøministeren senest den 7. oktober 2014.

Brønderslev Kommune har udarbejdet forslag til indsatsplan i opland til Kattegat/Skagerrak(Voer Å og Gerå) og i opland til Limfjorden(Ryå).

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til forslag til indsatsprogram for vandområdeplaner 2015-2021.

Sagsfremstilling

I forbindelse med indsatsplanlægningen har Miljøministeren givet kommunerne en ny opgave med involvering af interessenter i ”Vandråd”.

Den 7. april 2014 udmeldte Naturstyrelsen en ramme for kommunernes arbejde.

Konkret er opgaven afgrænset til vandløbets fysiske forhold og bekæmpelse af okker.

Rammen bestod af:

 • Foreløbige miljømål relateret til vandløbets smådyr, fisk og planter.

 • Et antal km. vandløb, der skal forbedres.

 • Et prissat virkemiddelkatalog (virkemidler der kan vælges imellem).

 • En foreløbig økonomisk ramme (på oplandsniveau).

Der er etableret ”Vandråd Limfjorden” og "Vandråd Kattegat/Skagerrak", der inden for rammerne af indsatsprogrammet har diskuteret overordnede vandplanspørgsmål (principdrøftelser), planlægning etc. Vandrådene har ingen beslutningskompetence, men har været en vigtig sparringspartner for kommunerne i de 2 oplande. Vandrådene består hver i sær af op til 20 personer, fra forskellige interesseorganisationer. De respektive sekretariatskommuner har udarbejdet et notat med de overordnede rammer og beskrivelser af indsatserne på oplandsniveau.

Udover Vandråd er der, i opland til Limfjorden, også etableret en lokal arbejdsgruppe. Tanken bag arbejdsgrupperne var, at de lokale interessenter fik mulighed for at vurdere og diskutere det kommunale indsatsprogram samt videregive relevant lokal viden vedr. konkrete vandløb inden indsatsprogrammet til vandområdeplan 2015-2021 fremsendes til Naturstyrelsen.

Overordnet er målet, at rette indsats skal ske på rette sted, og arbejdsgruppen for Ryå har bidraget væsentligt til at fremme lokal forankring og en god dialog på tværs af interesserne. I Vandråd Kattegat/Skagerrak blev det besluttet, at drøftelserne skulle ske i vandrådet og dermed blev der ikke etableret arbejdsgrupper i dette opland. Samarbejdet i arbejdsgruppen for Ryå har fungeret så tilfredsstillende gennem forløbet, at der er bred enighed om at fortsætte dialogen i dette regi.

Indsats

Listen over vandløb i Brønderslev Kommune, der foreslås omfattet af denne indsatsplan, fremgår af bilag. Nummereringen på kortbilag henviser til det pågældende vandløbsområder i tabellerne i bilag. Vandløbstrækninger markeret med rødt er der, hvor forholdene ikke lever op til målsætningerne. Nummereringen henviser til Naturstyrelsens system.

Statens katalog over virkemidler og nærmere beskrivelse af disse findes på bilag.

Indsatsen er omfattet af den almindelige lovgivning på området dvs. at der skal gives tilladelse efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven. Processen vil forløbe på samme vis som i 1. vandplanperiode. Det vil sige første skridt er en forundersøgelse, hvor der sker fuld lodsejerinddragelse og kortlægning af evt. konsekvenser af indsatsen. Hvis et givent projekt evt. medfører arealafståelse eller på anden vis resulterer i et tab vil erstatningsspørgsmålet blive klarlagt inden en evt. realisering.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget godkender forslag til indsatsprogram.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


10. Sammenlægning af I/S Reno-Nord, I/S Fællesforbrændingen og I/S Mokana


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Statsforvaltningen har truffet afgørelse i sag om sammenlægning af I/S Reno-Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana. Statsforvaltningen godkendte opløsningen af de tre selskaber og hovedparten af samarbejdsaftalen, herunder vedtægterne. Statsforvaltningen kunne dog ikke godkende tre punkter i vedtægterne.

Byrådet skal tage stilling til, om man kan godkende forslag til ændringer i vedtægter og samarbejdsaftale.

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen har den 23. juli 2014 truffet afgørelse i sagen om sammenlægning af I/S Reno-Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana. Statsforvaltningen godkendte opløsningen af de tre selskaber og hovedparten af samarbejdsaftalen, herunder vedtægterne.

Statsforvaltningen kunne dog ikke godkende følgende tre punkter i vedtægterne:

 • Formålsbestemmelsen i relation til varmeproduktion baseret på andet end affald

 • Bestyrelsesformandens stemmevægt og

 • De faste vederlag til bestyrelsen

Sammenlægningen af de tre selskaber, herunder etablering af det nye I/S Reno-Nord og den endelige opløsning af de tre selskaber er betinget af Statsforvaltningens samlede godkendelse. Selskaberne ønsker denne proces fremmet mest muligt, især med henblik på at få skabt afklaring for den medarbejdergruppe, hvor der er usikkerhed om fremtidige ansættelsesforhold.

I/S Reno-Nords advokat har udarbejdet et notat med oplæg til ændringer i samarbejdsaftalen, som efter advokatens vurdering umiddelbart vil kunne godkendes af Statsforvaltningen. Notatet er vedlagt. Ændringerne består i følgende:

 • Muligheden for at etablere anlæg til varmeproduktion baseret på andet end affald fjernes fra formålsbestemmelsen (pkt. 3.3). Muligheden var indsat fordi I/S Fælles Forbrænding havde planer om at etablere et flis-baseret anlæg. Disse planer er ikke længere aktuelle, og ændringen vil derfor ikke have betydning for selskabets aktiviteter. Ændringen har ikke betydning for de nuværende muligheder for at benytte biomasseaffald m.v. til sommerdrift eller som støttebrændsel på forbrændingsanlæggene i Hobro og Aalborg

 • Reglen om at formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed fjernes. I stedet indføjes en bestemmelse om at i tilfælde af stemmelighed, er et stillet forslag ikke vedtaget (pkt. 9.4). Denne ændring vil have meget begrænset betydning, idet Aalborg Kommune, med den nuværende sammensætning af bestyrelsen, har flertal.

 • Vedtægten ændres sådan, at de faste vederlag ikke fremgår direkte af vedtægterne, men udskilles til særskilt godkendelse (pkt. 8.8). Dette er med baggrund i, at Statsforvaltningen i sin afgørelse henviser til at bestyrelsesmedlemmer i kommunale fællesskaber honoreres efter reglerne om mødediæter i styrelseslovens § 16a, og at faste vederlag kræver en egentlig godkendelse fra Statsforvaltningen. Godkendelsen af faste vederlag kræver at der indsendes nærmere oplysninger om bestyrelsesmedlemmers tidsforbrug m.v. Statsforvaltningens behandling af sager om faste vederlag er potentielt tidskrævende, men kan ske sideløbende med – og er ikke til hinder for at der træffes afgørelse om de øvrige ændringer. Sammenlægningen vil dermed kunne effektueres uden at der er truffet endelig afgørelse om vederlag.

Ovenstående ændringer er indarbejdet i vedtægt og sammenlægningsaftale.

Fagenheden for Teknik og Miljø forslår, at Byrådet godkender de foreslåede ændringer i vedtægter og sammenlægningsaftale som grundlag for en sammenlægning af de tre affaldsselskaber I/S Reno-Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


11. Orientering om tildelingsbeslutning vedrørende renovationsindsamling fra 2015


Resume

Sagsforløb: MT

Den nuværende renovationskontrakt udløber til årsskiftet, og der er ikke mulighed for forlængelse.

Renovationsordningen har derfor været i udbud. Sølvkær og Pedersen ApS gav samlet de bedste tilbud.

Sagen fremsendes til Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den nuværende renovationskontrakt udløber til årsskiftet, og der er ikke mulighed for forlængelse. Opgaven med renovationsindsamlingen har derfor været i EU-udbud, og resultatet foreligger nu.

Renovationsopgaven blev udbudt som en fortsættelse af den nuværende indsamlingsordning med fortsat opdeling i 2 entrepriseområder (de gamle kommuneområder).

Nye krav om øget genanvendelse af affald fra husholdninger betyder, at der skal etableres en ændret indsamlingsordning indenfor en kort årrække. Kontraktperioden er derfor begrænset til april 2017.

Opgaven blev udbudt med prækvalifikation, og 5 entreprenører blev prækvalificeret for hvert entrepriseområde. For begge entrepriseområder blev der modtaget 4 tilbud.

Ordren er tildelt efter det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Sølvkær og Pedersen ApS gav samlet de bedste tilbud for begge entrepriser.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Området er brugerfinansieret.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


12. Orientering om opfølgning på separatkloakering i Agersted i perioden 2003 til 2006


Resume

Sagsforløb: MT

I løbet af efteråret 2014 foretages der opfølgning på, om alle ejendomme i Agersted er separatkloakerede, som de burde være i henhold til den gældende spildevandsplan.

Sagen fremsendes til Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I Agersted er der gennemført separatkloakeringsprojekter i perioden 2003 til 2006. Hele byen er derfor i princippet separatkloakeret. Imidlertid har det vist sig, at der muligvis ikke i tilstrækkelig grad er blevet fulgt op på, om der er foretaget separatkloakering på egen grund alle steder i byen.

Brønderslev Spildevand A/S vil gerne stoppe driften af en pumpestation, men dette kan ikke gøres, før der er sikkerhed for, at alle ejendomme er separatkloakerede. Ud af ca. 275 ejeradresser er der i kommunens byggesagsarkiv fundet dokumentation for separatkloakering for ca. 125.

Fagenheden vil derfor i løbet af september eller oktober 2014 sende brev til de ca. 150 ejere, hvor der ikke umiddelbart er dokumentation for separatkloakering. Ejerne vil blive anmodet om dokumentation for separatkloakering, eller som minimum er underskrevet erklæring om, at der er separatkloakeret på egen grund.

På de ejendomme, hvor der herefter stadig er tvivl om gennemført separatkloakering, vil fagenheden i samarbejde med Brønderslev Spildevand A/S i løbet af efteråret 2014 foretage inspektion af skelbrønde i området under regnvejr. Det forventes, at der herefter kun er relativt få ejendomme tilbage, hvor der ikke er gennemført separatkloakering. Ejerne af disse ejendomme vil blive påbudt at foretage separatkloakering på egen grund.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


13. Orientering og opsamling fra borgermøde vedr. biogasanlægget GFE Krogenskær


Resume

Sagsforløb: MT

Der er den 27. august 2014 afholdt borgermøde på Brønderslev Bibliotek om biogasanlægget GFE-Krogenskær P/S.

Sagen fremsendes til Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Der er den 27. august 2014 afholdt borgermøde på Brønderslev Bibliotek om biogasanlægget GFE-Krogenskær P/S.

Baggrunden for afholdelse af borgermødet var ønsket om at informere byens borgere om baggrunden for lugtgenerne fra anlægget hen over sommeren samt implementering af vilkår i biogasanlæggets nye miljøgodkendelse og orientering om nyetableringer på anlægget.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Udvalgsformanden orienterede om borgermødet vedr. biogasanlægget GFE-Krogenskær og opfølgningen herpå, herunder bl.a. skærpede og uanmeldte tilsyn på virksomheden. Svar fra Embedslægen om eventuel sundhedsfare samt status for nyetableringer på anlægget fremsendes til udvalgets medlemmer. Landzonetilladelse for de nye projekter har været i høring. Fagenheden giver landzonetilladelse.

Eventuelt skærpede vilkår til landbrugsbedriftens udbringelsesvilkår blev drøftet og mulighederne herfor undersøges nærmere.

Til toppen


14. Orientering om endelig støjrapport vedrørende vindmøllerne ved Pulsen


Resume

Sagsforløb: MT

Det akkrediterede målelaboratorium DELTA har foretaget støjmålinger af de 6 vindmøller ved Pulsen. Støjmålingerne og -beregningerne viser, at vindmøllerne overholder Miljøstyrelsens støjgrænseværdier ved alle nabobeboelser.

Sagen fremsendes til Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Det akkrediterede målelaboratorium DELTA har foretaget støjmålinger af de 6 vindmøller ved Pulsen. Møllernes samlede støjbidrag incl. støjbidrag fra eksisterende møller er beregnet for 15 nabobeboelser.

Støjbelastningen for det mest støjbelastede beregningspunkt er beregnet til:

 • 39,7 dB(A) ved 6 m/s. Grænseværdien er 42 dB(A).

 • 41,4 dB(A) ved 8 m/s. Grænseværdien er 44 dB(A).

Den lavfrekvente støjbelastning for den mest belastede bolig er beregnet til:

 • 12,9 dB ved 6 m/s. Grænseværdien er 20 dB.

 • 18,6 dB ved 8 m/s. Grænseværdien er 20 dB.

Det fremgår af DELTA's støjrapport, at alle støjgrænseværdier angivet i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1284 er overholdt for alle nabobeboelser.

Tydeligt hørbare toner i en støj medfører, at støjen er mere generende end en tilsvarende støj med samme styrke, men uden hørbare toner, selv om støjniveauet i dB er det samme. Denne kendsgerning tilgodeses ved, at der gives et tillæg på 5 dB til den målte værdi, for at få et mere korrekt mål for støjulempen.

Der er foretaget en objektiv måling for at afgøre, om vindmøllerne ved Pulsen udsender tydeligt hørbare toner. Målingerne viser, at der er identificeret hørbare toner fra 4 møller i en afstand af 125 m. Når der konstateres tydeligt hørbare toner tæt på vindmøllerne, skal der som foreskrevet i Miljøstyrelsens orienteringer herefter foretages en toneanalyse ved de mest støjbelastede nabobeboelser. Ved disse målinger er der ikke identificeret tydeligt hørbare toner. Måleresultaterne skal således ikke tillægges et genetillæg på 5 dB.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 18. august 2014, pkt. 17:

Til efterretning. Der afventes svar fra DELTA.

Sagsfremstilling til Miljø- og Teknikudvalgets møde den 11. september 2014:

Det akkrediterede støjlaboratorium DELTA har udført støjmålinger af vindmøllerne ved Pulsen. I målingerne indgår en toneanalyse, der skal fastslå, om vindmøllerne udsender tydeligt hørbare toner. DELTA's toneanalyse viser, at vindmøllerne ikke udsender tydeligt hørbare toner. Måleresultaterne skal derfor ikke tillægges et genetillæg på 5 dB.

Naboer til vindmøllerne ved Pulsen har til Brønderslev Kommune klaget over støjrapporten. Der klages over udførelsen og afrapporteringen af toneanalysen. Klagen fra naboerne er videresendt til DELTA for kommentering. DELTA har i sit svar til Brønderslev Kommune redegjordt for i alt 15 kritikpunkter til toneanalysen.

Fagenheden for Teknik og Miljø har gennemgået klagen og DELTA's bemærkninger til kritikpunkterne. Fagenheden vurderer, at den udførte toneanalyse er udført i henhold til gældende lovgivning og i henhold til almindelig praksis. Det er dermed dokumenteret, at vindmøllerne ikke udsender tydeligt hørbare toner, hvormed der ikke skal tillægges et genetillæg på 5 dB til vindmøllernes støjbidrag ved naboer.

Med de foreliggende støjmålinger og toneanalyse er det dokumenteret, at vindmøllerne ved Pulsen overholder de gældende støjgrænseværdier og dermed kører i fuld lovlig drift.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Der blev orienteret om:

 • Der afholdes ekstraordinært udvalgsmøde den 25. september 2014, kl. 8.30

 • Nedtagning af Blå Flag i Asaa p.g.a. forhøjet bakterieindhold i badevandet. De forhøjere værdier får ikke indflydelse på tildeling af Blå Flag 2015

 • Asaa Bådelaug – henvendelse om møde med fagudvalget. Udvalgets tidligere holdning til striden mellem parterne fastholdes

 • Lugtgener vedr. minkfarme i Øster Brønderslev – der blev orienteret om resultaterne af ugentlige tilsyn på bedriften. Der afholdes møde med områdets beboere.

 • Vejtur 2014 og prioritering af anlægsmidler på Vej- og Parkområdet

 • Borgermøde om separatkloakering i Asaa sammen med Brønderslev Forsyning den 24. september 2014 – Karsten Frederiksen og Hildo Rasmussen deltager

 • Drøftelse på kommende udvalgsmøde om politik for opsætning af reklameskilte i kommunens vejarealer og i det åbne land

 • Udvalgets godkendelse af affaldstakster i forbindelse med budget 2015

 • Ressourcemæssige problemer med arbejdet med faldefærdige huse på landet

 • Udvalget ønsker regelsæt om inhabilitet fremsendt

Til toppen

Opdateret 5. september 2014
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach