Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 6. oktober 2014
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Afbud fra Johannes Trudslev

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: MT

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Opfølgning på budgetaftale for 2015


Resume

Sagsforløb: MT

Miljø- og Teknikudvalget skal drøfte og indlede gensidig forventningsafstemning til det indgåede budgetforlig for 2015.

Sagsfremstilling

Budget 2015 besluttes på Byrådets møde den 8. oktober 2014. Budgettet forventes at indeholde de elementer, som blev aftalt mellem 26 af Byrådets 27 medlemmer på budgetseminaret den 15. og 16. september 2014.

Til udvalgets møde den 3. november 2014 forventes udarbejdet en samlet oversigt over initiativer, der skal iværksættes på baggrund af budget 2015. Den samlede oversigt skal danne baggrund for beslutning om konkrete initiativer og prioriteringer indenfor udvalgets område.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget påbegynder drøftelsen af de initiativer, som er nødvendige i forlængelse af budgetaftalen.

Beslutning

Jørn K. Kristensen redegjorde for udbudsrunden i forbindelse med gadelysområdet.

Udvalgsformanden orienterede om de væsentligste initiativer på udvalgets område i forbindelse med budget 2015. Sagen medtages atter på udvalgets næste møde. Der ønskes status på forsøget med timebaserede byggesagstakster på næste møde.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


4. Ansøgning om igangsætning af fordebat om vindmølleområde nord for Asaa


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om opstilling af vindmøller i et område ca. 1,4 km nord for Asaa. Ansøger har fremlagt tre alternative opstillingsforslag for området med 4-5 møller med en totalhøjde på 140 m.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om ansøgningen skal imødekommes og en fordebat skal sætte i gang.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om opstilling af vindmøller i et område nord for Asaa. Ansøgerne er lokale lodsejere. Ansøger har fremlagt tre alternative opstillingsforslag for hvordan området kan udnyttes til vindenergiformål. Forslagene omfatter, at der opstilles 4-5 møller med en totalhøjde på 140 m. For at realisere projektet skal der nedlægges en række beboelser i området, hvilket ansøger har indgået aftale med ejere om. Kortmateriale og visualiseringer kan ses i bilag.

Plangrundlag

Området er ikke udlagt til vindmølleformål i kommuneplanen. Gennemførelse af projektet forudsætter derfor udarbejdelse af nyt plangrundlag - herunder kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering samt lokalplan. VVM-redegørelsen skal redegøre for en række forhold - herunder støjbelastning af naboer, skyggegener, landskabelig påvirkning, påvirkning af naturen mv. I forbindelse med VVM-redegørelse og kommuneplantillæg skal der afholdes fordebat. I debatfasen har borgerne og andre interessenter mulighed for at komme med bemærkninger til, om området skal udlægges til vindmølleformål samt forslag til andre forhold, der skal belyses i VVM-redegørelsen.

Kystnærhedszone

Projektet er beliggende inden for kystnærhedszonen. Etablering af vindmøller inden for kystnærhedszonen kræver en særlig funktionel eller planlægningsmæssig begrundelse. Da vindforholdene er væsentligt bedre ved kysten end længere inde i landet er der en funktionel begrundelse for placering inden for zonen.

Kystnærhedszonen er i området nord for Asaa opdelt i to i forhold til de landskabelige værdier. I alternativ A og alternativ B placeres henholdsvis 1 og 2 af møllerne inden for den mest beskyttede del af kystnærhedszonen. Hvis der arbejdes videre med projektet skal der derfor være særlig opmærksomhed på den landskabelige påvirkning ved disse alternativer.

Området er i væsentlig grad adskilt fra kysten af skovbeplantning. Når man bevæger sig i området opfatter man derfor ikke tydeligt den kystnære placering. Skovbeplantningen bevirker også, at der på store strækninger, ikke vil være visuel kontakt fra kystvejen Sæbyvej og vindmølleområdet. Visualiseringerne viser dog, at vindmøllerne vil være markant synlige fra Asaa Havn.

Naturforhold

Alternativ A og B berører en udpegning som naturområde og i alle alternativer placeres dele af vindmølleparken inden for skovbyggelinien. Påvirkning af naturområdet og skoven skal undersøges nærmere, hvis der arbejdes videre med projektet.

I umiddelbar nærhed af projektområdet, langs kysten, findes et EF fuglebeskyttelsesområde. Det skal undersøges nærmere, hvilken påvirkning et vindmølleprojekt vil have på fuglebeskyttelsesområdet. Med det nuværende vidensgrundlag kan fagenheden ikke udelukke, at der kan opstilles vindmøller i området.

Samspil med eksisterende vindmøller

Indenfor 28 x totalhøjden (3,92 km) for de foreslåede vindmøller findes en eksisterende vindmøllepark i Frederikshavn Kommune med fire mindre møller samt en enkelt husstandsmølle. Der kan kun opstilles vindmøller inden for 28 x totalhøjden fra eksisterende møller, hvis den visuelle påvirkning er ubetænkelig. Der er for hvert alternativ udarbejdet en visualisering af samspillet. Fagenheden vurderer, at der er et vist sammenfald mellem parkerne, der dog varierer for alternativerne. Hvis der arbejdes videre med projektet skal samspillet vurderes yderligere i en VVM-redegørelse.

Støj og skygge

Støjberegningerne viser, at støjgrænserne er overholdt både for almindeligt og lavfrekvent støj. Skyggeberegninger viser, at der er behov for montering af skyggestop for at overholde kommuneplanens retningslinie om maks. 10 timers årlig skyggepåvirkning.

Energiproduktion

Energiproduktionen for de eksisterende vindmøller i kommunen modsvarer omtrentligt kommunens samlede elforbrug. Brønderslev Kommune er dermed selvforsynende i forhold til vedvarende energi fra vindmøller. Fagenheden gør derfor opmærksom på, at yderligere vindmølleprojekter vil medføre en energiproduktion ud over energibehovet i Brønderslev Kommune.

Fagenheden anbefaler, at alle tre alternativer medtages i en fordebat. Inden en fordebat udsendes vurderer fagenheden, at der bør ske indledende undersøgelser/vurderinger af projektets natur- og landskabspåvirkning. Tidspunkt for fordebatten planlægges ud fra afrapportering af natur- og landskabsundersøgelser.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter en fordebat om projektet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Udvalget besluttede at sende sagen til behandling i Økonomiudvalget, med henblik på beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med vindmølleprojektet.

H. C. Holst blev erklæret inhabil og forlod mødet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan 07-T-01.01 for solenergianlæg i Jerslev


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Fagenheden har udarbejdet forslag til lokalplan 07-T-01.01 for "Solenergianlæg i Jerslev" og kommuneplantillæg nr. 2.

I kommuneplantillægget fjernes udlæg af perspektivområde til boliger i Jerslev fra kommuneplanens hovedstruktur.

Byrådet skal tage stilling til,

 • om vilkår om plantebælte mod syd skal fastholdes, og

 • om lokalplanforslaget og kommuneplantillæg nr. 2 kan sendes ud i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik- og Miljø har udarbejdet forslag til lokalplan 07-T-01.01 for "Solenergianlæg i Jerslev" og kommuneplantillæg nr. 2.

Jerslev Kraftvarmeværk ønsker at etablere et solvarmeanlæg. Lokalplanen giver også mulighed for solceller for at sikre en fleksibilitet.Anlægget placeres i en kile med landbrugsjord mellem Ærøgade og Samsøgade.

Kommuneplan

Kommuneplantillæg nr. 2 etablerer et nyt rammeområde 07-T-01 til brug for solenergi. Der foruden overføres et areal til rammeområde 07-R-02, som udlægger et areal til rekreativt område.

Jerslev Kraftvarmeanlæg har imødekommet ejernes ønske om ikke at placere anlægget på areal af Ærøgade 16a, matr.nr. 17a Jerslev By. Arealet ligger umiddelbart øst for det grønne anlæg ved Kraftvarmeværkets ejendom. Ejerne ønsker at beholde arealet som privat have. Dette areal er i kommuneplantillæg nr. 2 lagt ind i rekreativt område 07-R-02. Årsagen hertil er, at kommunen skal planlægge indefra og ud. Der må ikke være uplanlagte områder indenfor bygrænsen.

Udlægget til rekreativt område har ikke nogen konsekvens for ejerens anvendelse af området. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerens anvendelse af de omfattede arealer. Området vil fortsat være privat område og kan anvendes som en del af udenomsarealet til Ærøgade 16A.

I hovedstrukturen for kommuneplan 2013 udlægges et perspektivområde til boliger i området mellem Ærøgade og Samsøgade. Området er efterfølgende kortlagt som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsom indvindingsopland (NFI).

Der er rigeligt med ledige byggegrunde i Jerslev, og det vil på den baggrund være svært at frembringe en særlig planlægningsmæssig begrundelse for at etablere et nyt boligområde i OSD. Der har været en forhåndsdialog med Naturstyrelsen, hvor der er forelagt en grundvandsredegørelse med argumenter for placeringen af solenergianlægget. Anlægget vurderes at kunne etableres uden risiko for grundvandet.

Fordebat

Byrådet har den 18. september 2013 behandlet indsigelserne fra den offentlige fordebat om placering af et solvarmeanlæg i Jerslev. Lokalplanforslaget indeholder visualiseringer af anlægget og stiller krav om etablering af plantebælter til afskærmning af energianlægget.

Lokalplan

I lokalplanen stilles krav om etablering af plantebælte rundt om solenergianlægget. Kortbilag skal konsekvensrettes. Dette krav går igen fra øvrige lokalplaner om solvarmeanlæg. Formålet er at sikre, at de tekniske anlæg indpasses i landskabet og ikke skæmmer, set fra naboerne eller det åbne land. Plantebæltet skal holdes i en højde på 3 m, når det er vokset til. Hermed bliver plantebæltet lige så højt som solpanelerne.

Jerslev Kraftvarmeværk ønsker at undlade plantebæltet mod syd for at anlægget kan ses fra Sdr. Ringgade. Hensigten er at brande byen. Det har hidtil været kommunes praksis, at tekniske anlæg indhegnes med plantebælter. Kommunen har nogle overordnede forpligtelser i forhold til at sikre landskabet og naturen. I Danmark har vi en stærk tradition for at friholde det åbne land for f.eks. reklamer og tekniske anlæg. Når vi af energipolitiske årsager tillader tekniske anlæg, indbygges der typisk vilkår for bedst muligt at indpasse de tekniske anlæg, herunder plantebælter.

Miljøscreening

Miljøscreening af lokalplanen har vist, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Der er tale om et mindre område på lokalt plan, hvor der ikke er beskyttet natur eller andre relevante emner for miljøvurdering.

Link til den digitale lokalplan:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplanFilter.aspx?k=t&f=t&v=t&a=t&h=t&r=t&Lokalplanid=615

Nogle funktioner virker kun i internetudgaven.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • fastholder, at der skal være plantebælte hele vejen rundt om anlægget og

 • godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan 07-T-01.01 for solenergianlæg i Jerslev til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Ole Bruun er imod forslaget og ønsker projektet placeret i erhvervsområdet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Godkendelse af lokalplanforslag for erhverv ved Hallund


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 13-E-01.01 "Erhverv ved Hallund" samt til kommuneplantillæg nr. 11.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplan 13-E-01.01 "Erhverv ved Hallund" omhandler ejendommen for virksomheden Hallund Staldservice. Virksomheden har et ønske om at få opført en lagerhal, som Brønderslev Kommune tidligere har givet landzonetilladelse til. På baggrund af en klage fra nærmeste nabo valgte Natur- og Miljøklagenævnet at omstøde kommunens tilladelse til et afslag.

Fagenheden for Teknik og Miljø har herefter vurderet klagenævnets begrundelse. Fagenheden fandt, at en lokalplan ville danne grundlag for en redegørelse af virksomhedens beliggenhed og påvirkning på omgivelserne.

Lokalplanen og kommuneplantillæg nr. 11 kan ses digitalt via dette link: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?LokalplanNr=13-E-01.01

Miljøvurdering

På baggrund af en miljøscreening har Fagenheden for Teknik og Miljø vurderet, at lokalplanen er omfattet af et krav om miljøvurdering. En ny lagerhal vurderes at kunne medføre en negativ miljøpåvirkning på udpegningen "Større uforstyrret landskab". Dette var også en væsentlig begrundelse for Natur- og Miljøklagenævnet at omstøde kommunes landzonetilladelse.

Fagenheden har derfor gennemført en nærmere vurdering af planens påvirkning af miljøet i en miljørapport. Miljørapporten kan ses i forlængelse af lokalplanen.

Fagenheden vurderer efter nærmere undersøgelser, at det vil være en mindre påvirkning på miljøet, da hallen placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Der er i lokalplanen fastsat bestemmelser for hallens højde og materialevalg/farve af hallen, så hallen indpasses i landskabet. Der er desuden sat bestemmelser om beplantning for at skærme mod indsyn til hallen og virksomheden fra det åbne land.

Lokalplanens Indhold

Lokalplanen omfatter erhvervsdelen af ejendommen matr.nr. 11p Hallund By, Hallund. Ejendommen består også af en bolig, som ikke er omfattet af lokalplanen. Derudover omfatter lokalplanen del af matr.nr. 52 Hallund By, Hallund. Denne del er en privat fællesvej, som også er adgangsvej for naboen til Hallund Staldservice.

Lokalplan 13-E-01.01 "Erhverv ved Hallund" har til formål:

 • at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål,

 • at muliggøre mindre udvidelser, i form af opførelse af en lagerhal, ved en eksisterende virksomhed i det åbne land

 • at regulere udendørs oplag og

 • at indpasse bebyggelsen i de landskabelige omgivelser.

Der er i lokalplanen angivet bestemmelser for at lokalplanområdet kun må anvendes til erhvervsformål i form af oplags- og servicevirksomhed.

Virksomheden vejbetjenes primært af Røgelhedevej ved eksisterende overkørsel samt sekundært af den eksisterende private fællesvej, der også er adgangsvej for naboen til virksomheden.

Der må inden for et byggefelt placeret på ejendommens syd-vestlige hjørne opføres én ny lagerbygning med et samlet areal på max. 1.000 m². Lokalplanen giver også mulighed for mindre tilbygninger til eksisterende bygninger, samt at erstatte eksisterende bebyggelse med nye bygninger, såfremt nye bygninger opføres i samme omfang som den eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse må opføres med en maks. højde på 8,5 m.

Udendørs oplag må finde sted på et afskærmet område på maksimalt 300 m², som f.eks. bagved lagerhallen, hvor oplaget vil være afskærmet mod naboer og det åbne land af hallen og beplantning.

Det er især fra syd, at virksomheden og lagerhallen vil fremstå tydelig i landskabet. Der skal derfor etableres et slørende beplantningsbælte mod syd og vest i en bredde á 3 meter for at afskærme virksomheden. Der er udarbejdet en beplantningsplan herfor.

Kommuneplantillæg
Lokalplanen er beliggende i det åbne land og er ikke omfattet af kommuneplanens rammer. Lokalplanen følges derfor af tillæg nr. 11 til Brønderslev Kommenplan 2013-2025. Området for lokalplanen overføres til rammeområde 13-E-01 ved planens endelig vedtagelse.

Fordebat

Inden planens udarbejdelse, blev planerne for området udsendt i en fordebat.

Den nærmeste nabo til Hallund Staldservice har i fordebatten henvendt sig personligt til fagenheden. Han fremlægger de samme klagepunkter, som ved sagen om landzonetilladelse til lagerhallen.

Den nærmeste nabo påpeger blandt andet, at han ønsker:

 • at lagerhallen bliver vendt, så portene vender mod øst,

 • at indkørsel mellem udstilling og privat bibeholdes,

 • at der ikke sker oplagring på langsiden af malerbygning mod vest,

 • at den fælles vej kommer til at overholde 8,00 m, som han har tinglyst ret til.

Da Fagenheden for Teknik- og Miljø allerede inden planarbejdets påbegyndelse var bekendt med den nærmeste nabos ønsker, er der taget højde for ovenstående bemærkninger i lokalplanens bestemmelser. Det er dog ikke muligt at vende lagerhallen pga. pladsmangel.

Offentlig Høring

Hvis planforslaget godkendes, forventes en offentlig høring at forløbe fra den 10. november 2014 til den 5. januar 2015.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender lokalplanforslag 13-E-01.01 "Erhverv ved Hallund" samt kommuneplantillæg nr. 11, og udsender forslaget i 8 ugers offentlig høring.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Igangsætning af lokalplan for dagligvarebutik i Ø. Brønderslev


Resume

Sagsforløb: MT

Ejer af den eksisterende dagligvarebutik i Ø. Brønderslev har ansøgt om igangsætning af ny lokalplan for dagligvarebutik på ca. 700 m² på Sundeved 1, Sundeved 2 og Elmevej 66.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om lokalplanen kan igangsættes.

Sagsfremstilling

Forskellige placeringer af dagligvarebutikken har været undersøgt, men det er nu besluttet, at butikken opføres på Sundeved 1, Sundeved 2 og Elmevej 66. Der kommer en ny sag på samme ejendomme omkring anvendelse af puljer i forbindelse med nedrivning af utidssvarende bygninger.

Der ønskes etableret et offentligt torv, som kan være med til at give Ø. Brønderslev et defineret centrum og som kan løfte byen. Byen har i takt med nedlægningen af butikker og bank fået et lidt slidt udseende. Ø. Brønderslev er samtidig en af kommunens aktive bosætningsbyer. Bl.a. på grund af den nære beliggenhed til motorvejen går det forholdsvist stærkt med at sælge byggegrunde. Borgerforeningen bakker om projektet med dagligvarebutik og torv.

Butik og torv er vist på kortbilag med en foreløbig udformning. Der skal ske yderligere projektering af bygninger og torv til brug i lokalplanen.

De nævnte ejendomme ligger i kommuneplanens rammeområde 12-C-01 og projektet er i overensstemmelse med kommuneplanen. Her tillades dagligvarebutikker op til 1000 m².

Boligvejen Sundeved lukkes i den nordlige ende, alternativt forlægges udkørslen, så trafikken kan fortsætte til Elmevej ad dagligvarebutikkens parkeringsplads. Vejarealet kan nedlægges og arealet kan sælges til de nærmeste ejere, hvilket i dette tilfælde er butikkens ejer. Hvis Sundeved lukkes mod nord, skal der etableres en vendeplads til brug for bl.a. renovationsbiler.

Fagenheden for Teknik og Miljø har vurderet, at det er nødvendigt at udarbejde en lokalplan for området. Der er ikke lokalplan i dag. I lokalplanen afvejes trafikhensyn, støj fra varelevering og de overordnede rammer for det offentlige torv. Det forudsættes, at der kan skaffes offentlige midler til en delfinansiering af det offentlige torv.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget igangsætter lokalplanen, og at ansøger bidrager med et udkast til lokalplan.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Behandles i et særskilt punkt.

Beslutning

Godkendt som foreslået.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Status på arbejdet med lugtgenerne fra biogasanlægget GFE-Krogenskær


Resume

Sagsforløb: MT

Miljø- og Teknikudvalget orienteres om status på arbejdet med lugtgenerne på biogasanlægget GFE Krogenskær.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Erik Rydborg orienterede om status på arbejdet med at minimere lugtgenerne på virksomheden.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Der blev orienteret om:

 • Miljø- og Teknikudvalget afholder borgermøde om minkfarmen på Hallundvej 50-54, Brønderslev, den 23. oktober 2014, kl. 19.00 i Samlingshuset i Øster Brønderslev

 • Afholdt møde om ny vejføring i Ådalen-projektet mellem udvalgsformand og borgmester

 • Invitation fra arbejdsgruppen for byudvikling i Hjallerup til møde den 21. oktober 2014

 • Henvendelse fra arbejdsgruppen for byudvikling i Hjallerup vedr. udvalgets beslutning om dispensation til boligprojekt i Østergade, Hjallerup

 • Møde med Borger 9700 den 8. oktober 2014, kl. 13.00

 • Arbejde vedr. forsøgsordning for kyst- og natur-turisme i Asaa

 • Ole Bruun tilmeldt kursus om farligt byggeaffald i Middelfart. Tilmelding til kurser for byrådsmedlemmer sker gennem Fællessekretariatet

Til toppen


10. Lukket punkt: Analyserapport


Til toppen

Opdateret 7. oktober 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer