Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 3. november 2014
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: MT

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen

Beslutning

Pkt. 9 udsættes til et kommende møde.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2014 for Miljø- og Teknikudvalget


Resume

Sagsforløb: MT

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2014. Budgetopfølgningen udviser et nettomindreforbrug på i alt 9.676.000 kr.

Miljø- og Teknikudvalget skal drøfte budgetopfølgningen.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2014. Ifølge principper for Økonomistyring, udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgning til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 3 viser, at der pt. forventes følgende budgetafgivelser:

Serviceudgifter............................... 12.818.000
Overførsler..................................... -10.239.000
Finansiering................................... -12.255.000
Netto mindreforbrug....................... -9.676.000

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det betyder, at fagudvalgene på områder, hvor udgifterne skrider, har en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisereforslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

Sammenlignet med halvårsregnskabet pr. 30. juni 2014 er der følgende væsentlige forskydninger ved 3. budgetopfølgning:

 • Merudgifter til vejvedligeholdelse som følge af uvejret i uge 42 på 1,0 mio. kr., foreslås finansieret via Vej- og Parkområdets anlægsbudget.

 • Den samlede mindreindtægt på byggesagsgebyrer i 2014 er nu opgjort til forventet 850.000 kr.

 • Indtægt på vejbelysning på 1,0 mio. kr., indgår som kompenserende besparelse, jfr. Økonomiudvalgets beslutning herom d. 15. september 2014.

Forretningsledelsen har endnu ikke behandlet budgetopfølgningen, og der kan derfor komme ændringer eller forslag til ændringer, inden budgetopfølgningen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Udvalget tog budgetopfølgningen til efterretning. Der afholdes et ekstraordinært møde vedr. manglende indtægter på byggesagsområdet den 14. november 2014, kl. 14.00.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2015, aftalepunkter og status


Resume

Sagsforløb: MT

På baggrund af budgetaftalen for 2015 har Økonomiudvalget og Forretningsledelsen drøftet hvilke opgaver og initiativer, der skal tages som en konsekvens af aftalen. Det ønskes i forlængelse heraf, at fagudvalget drøfter og prioriterer opgaverne på eget område.

Sagsfremstilling

På baggrund af vedlagte oversigt har Økonomiudvalget og Forretningsledelsen drøftet hvilke opgaver og initiativer, der er en konsekvens af budgetaftalen for 2015.

Oversigten viser den foreløbige status på udmøntningen af aftalen og Økonomiudvalget har besluttet, at oversigten skal behandles i de respektive fagudvalg med henblik på at få et overblik over opgaverne i eget område, samt at prioritere indsatserne på fagudvalgets område.

Der ønskes derfor en drøftelse af de indsatser, opgaver og initiativer m.v. som skal tages, samt en drøftelse af, hvordan indsatsen ønskes prioriteret.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplanforslag 03-T-02.01 "Solvarmeanlæg, Hjallerup"


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplanforslag 03-T-02.01 "Solvarmeanlæg, Hjallerup".

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og udsendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplanforslag 03-T-02.01 "Solvarmeanlæg, Hjallerup" er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Hjallerup Fjernvarme om at etablere et solfangeranlæg. Solfangeranlægget forventes at kunne producere 18 % af varmeværkets årlige varmeproduktion.

Planforslagene giver mulighed for at placere et solenergianlæg i et område på ca. 10 ha. vest for industriområdet i Hjallerup ved Ålborgvej. Udover solpaneler giver lokalplanen mulighed for at opføre en op til 19 m høj akkumuleringstank samt en teknik- og kontorbygning. For at mindske anlæggets landskabelige påvirkning stiller lokalplanen krav om, at der etableres afskærmende beplantning omkring anlægget.

Lokalplanområdet gennemskæres af to beskyttede diger. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer en respektafstand til digerne således at de fortsat vil udgøre et landskabeligt og naturmæssigt element i området.

Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene. Anlæggets primære miljømæssige konsekvenser er anlæggets visuelle/landskabelige påvirkning. Den landskabelige påvirkning mindskes ved områdets placering ved industriområdet, der i forvejen har et teknisk præg, og ved slørende beplantning. På baggrund af miljøscreeningen vurderer fagenheden, at planforslagene ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Da området ikke er udlagt til tekniske anlæg i kommuneplanen er kommuneplantillæg nr. 16 udarbejdet.

Se planforslagene i den digitale planløsning: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=608

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplanforslag 03-T-02.01 "Solvarmeanlæg, Hjallerup" og udsender planforslagene i offentlig høring i perioden fra den 1. december 2014 til den 26. januar 2015.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


6. Igangsætning af projekt for forsøgsordning for kyst- og naturturisme


Resume

Sagsforløb: MT

Landets kystkommuner kan i en forsøgsordning søge om, at en række fysiske projekter kan gennemføres inden for kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om der kan igangsættes en proces i samarbejde med lokale foreninger mv. med henblik på udformning af en ansøgning til forsøgsordningen for kyst- og naturturisme.

Sagsfremstilling

Regeringen har fremsat et lovforslag om en forsøgsordning, som har til hensigt at styrke kvaliteten i dansk kyst- og naturturisme. Lovforslaget ventes vedtaget ved årsskiftet.

Lovforslaget fremsætter, at landets kystkommuner kan søge om, at en række fysiske projekter kan gennemføres inden for kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen.

Der er 2 ansøgningsrunder, hvor der i hver runde udvælges 5 projekter på landsplan, som kan gennemføres. Der er ansøgningsfrist den 15. januar 2015 og den 1. maj 2015.

Projekterne udvælges ud fra 3 kriterier:

 1. Der skal være et potentiale for udvikling af kyst- og naturturisme med mulighed for at tiltrække udenlandske turister.

 1. Etablering af konkrete fysiske projekter skal ske i tilknytning til øvrige turismemæssige aktiviteter. Dette er for at sikre synergi og sammenspil med de turistpolitiske overvejelser i kommunens planlægning.

 1. De fysiske projekter skal være bæredygtige, arkitektonisk indpasset i omgivelserne og opført under særlig hensynstagen til den omkringliggende natur og landskab.

Der er ingen midler til rådighed i forsøgsordningen. Projektet, der ansøges om, skal være realiserbart fra kommunens side eller af private investorer/aktører.

Projekterne vil efter ansøgningsfristen blive sendt i høring hos berørte myndigheder. Den endelig udvælgelse af forsøgsprojekter forventes at ske i foråret og i sommeren 2015.

Krav til projektet/ansøgningen

Der kan alene søges om projekter på arealer, som enten er i kommunens eje eller, hvor kommunen har indgået aftale med grundejerne. Der kan ikke eksproprieres.

Der skal redegøres for eventuelles konsekvenser for internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter (Natura 2000, bilag IV-arter). Der kan ikke fraviges for regler i naturbeskyttelsesloven om beskyttede naturtyper eller bestemmelser i fredningsafgørelser.

Der skal redegøres for forventede afledte udgifter til veje, parkering og kystsikring, samt hvordan udgifterne forventes afholdt. Der er ikke afsat økonomiske midler ved de statslige myndigheder.

Kommunens ansøgning skal være godkendt af Byrådet.

Når et projekt er godkendt, er det den udvalgte kommune, der udarbejder det nødvendige plangrundlag efter planlovens regler, miljøvurdering, samt meddeler eventuelle tilladelser til de udvalgte forsøgsprojekter.

Muligheder

Eksempler på projekter er kajakshelters, bade- og kuranstalter, natur- og kulturbesøgscentre, toiletfaciliteter, iskiosker, caféer, hoteller med mulighed for aktiv ferie uden for sommersæsonen, tennisbaner, bedre tilgængelighed til stranden via stier og trapper m.m.

Der er også mulighed for at samarbejde med andre kommuner i projektet.

Tidsplan

Slut november 2014: Informationsmøde med diverse lokale aktører i og omkring Asaa.

December 2014: Workshop for idéer til projektet i samarbejde med lokale aktører.

Januar 2015: Opsamling og overordnet idé til projektet.

Jan., feb., marts 2015: Detailplanlægning og udformning af ansøgning.

April 2015: Politisk godkendelse af ansøgning.

1. maj 2015: Ansøgningsfrist

Forslag til lokale aktører, som skal inddrages i projektet

Asaa Borgerforening, Asaa Havn, Asaa Camping, Asaa Bådelaug, Brønderslev Erhverv.

Andre aktører kan være aktuelle.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om der kan igangsættes en proces i samarbejde med lokale foreninger mv. med henblik på udformning af en ansøgning til forsøgsordningen for kyst- og naturturisme.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Udvalget besluttede at igangsætte idémøde vedrørende forsøgsordningen. Til mødet inviteres interessenter på området. Byrådet orienteres herom.

Til toppen


7. Forslag til etablering af cykelstier i Dronninglund by


Resume

Sagsforløb: FSU/MT

Dronninglund Borgerforening har fremsendt ønske om etablering af cykelstier på Østre Ringgade og Nordre Ringgade samt på Skovbrynet.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til det ansøgte, og om projekterne skal medtages på prioriteringslisten over trafiksikkerhedsprojekter.

Sagsfremstilling

Dronninglund Borgerforening har fremsendt ønske om etablering af cykelsti på Østre Ringgade og Nordre Ringgade på strækningen fra fodgængerfeltet ved Gutenbergvej til Bøgevangen, hvor den nye golfsti begynder. Ansøgningen begrundes med, at der er et stort behov for en sti efter at børnehaven "Den Grønne Giraf" på Margrethelund er åbnet. Stien fra Ørsøvej til Kirkevej fremgår af prioriteringslisten i "Cykelstiplan - prioritering af cykelstier i det åbne land".

Derudover ønsker de, at der etableres enkeltrettede cykelstier på Skovbrynet. Ansøgningen begrundes med, at der er mange børn i Skovbrynet og Bøgevangen, der cykler på Skovbrynet til og fra skole og fritidsaktiviteter. Derudover er der mange, der cykler til spejder på Lundagervej fra den sydlige og vestlige del af byen.

Borgerforeningen foreslår, at cykelstien i den nordlige side af vejen etableres på kørebanen og i den sydlige side i etableres i rabatten. De påpeger, at den optimale løsning vil være, at cykelstien bliver adskilt fra kørebanen med en kantsten.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget drøfter ansøgningen om cykelstier på Østre Ringgade og Nordre Ringgade samt Skovbrynet. Derudover tager stilling til, hvad Færdselssikkerhedsudvalget vil anbefale over for Miljø- og Teknikudvalget.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsudvalget, 22. september 2014, pkt. 7:

Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at cykelstierne indgår i prioriteringerne af anlægsmidler, og i forbindelse med den kommende "Pulje til mere cykeltrafik" ansøges om statstilskud hertil.

Sagsfremstilling til Miljø- og Teknikudvalget den 3. november 2014:

Skovbrynet er klassificeret som en trafikvej i by, og den har en vejbredde på 8,0 m og en længde på i alt 700 m.

Trafikintensiteten vurderes at ligge mellem 1.000-1.500 køretøjer og med hastigheder lidt over den tilladte. Der er ikke sket nævneværdige ulykker på strækningen.

Alternativt til en traditionelt opbygget cykelsti, foreslås der etableret cykelstier ved hjælp af 30 cm brede ubrudte vejafmærkningsstriber. Herved opnås en kørebane på 5,5 m + 2 x 1,25 m cykelsti. Anlægspris = 50.000 kr.

Nordre Ringgade er klassificeret som en trafikvej og fungerer som omfartsvej nord om Dronninglund by.

En dobbeltrettet cykelsti fra golfsti til Ørsøvej på i alt 1.300 m koster 1,3 mio. kr. Enkelrettede cykelstier fra Ørsøvej til Gutenbergvej på i alt 325 m koster 0,5 mio. kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at projektet med opstribning af cykelstier på Skovbrynet medtages på Miljø- og Teknikudvalgets prioriteringsliste over trafiksikkerhedsprojekter.

Cykelstien langs Nordre Ringgade står allerede som prioritet nr. 3 i Cykelstiplanen og foreslås medtaget, når der ansøges om puljemidler til cykelstiprojekter.

Beslutning

Udvalget besluttede at afslå ansøgning om yderligere cykelsti på Nordre Ringgade. Der arbejdes videre med opstribning af cykelsti på Skovbrynet.

Bilag

Til toppen


8. Ansøgning om nedlægning af del af privat fællesvej mellem Søgade 3-7 og Strandvejen, Asaa


Resume

Sagsforløb: MT

Ejerne af ejendommen Søgade 3 i Asaa søger om at få nedlagt en del af grusvejen ud for ejendommene Søgade 3, 5 og 7, Asaa.

Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 28. september 2009 afspærring af vejstrækningen, dog således, at den stadig kunne benyttes som sti.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om man vil påtænke at nedlægge den ansøgte delstrækning. En sådan beslutning efter privatvejslovens kapitel 11 skal herefter sendes i 8 ugers høring hos tilgrænsende ejere samt de ejere, der antages at have vejret til vejen eller måtte have tinglyste rettigheder til denne. Endelig afgørelse kan først træffes, når høringsfristen er afsluttet.

Sagsfremstilling

Ejerne af ejendommen Søgade 3 i Asaa ansøger om at få nedlagt del af grusvejen udfor ejendommene Søgade 3, 5 og 7, beliggende på matriklerne 28s og 28bk, Asaa by, Asaa-Melholt.

En tilsvarende henvendelse vedrørende lukning af vejen blev behandlet den 28. september 2009 i Miljø- og Teknikudvalget, hvor udvalget godkendte afspærring af vejstrækningen dog således, at den stadig kunne benyttes som sti.

Beslutningen blev dengang truffet, fordi vejen blev brugt som smutvej for den gående trafik. Afspærringen med bomme blev imidlertid efter ønske fra ansøgerne ikke effektueret. Den nye ansøgning indebærer ønsket om helt at nedlægge vejstrækningen med det formål senere at tillægge vejarealet til ejendommen Søgade 3, som i dag har grundarealer på begge sider af vejen.

I den nye ansøgning fremhæver lodsejeren, at vejen forårsager store ulemper for de omkringliggende ejendomme. Den kørende trafik giver husene fysiske skader, og de gående smider affald og efterlader dyreekskrementer. Som fremhævet i tidligere ansøgning mener ansøgerne fortsat, at vejen ikke har noget formål mere, idet ingen virkelig har brug for den.

Ansøgning blev forelagt Færdselssikkerhedsudvalget på møde den 10. juni 2014. Af referatet fra mødet fremgår det, at Færdselssikkerhedsudvalget på møde den 26. september 2011 besluttede, at formanden for Færdselssikkerhedsudvalget skulle drøfte en mulig løsning med borgerne. Man enedes dengang om at opsætte en stibom. Færdselssikkerhedsudvalget fastholder daværende løsningsforslag.

Fagenheden for Teknik og Miljø kan oplyse, at privatvejslovens kapitel 11 fastlægger, at Byrådet skal tage stilling til, om en privat fællesvej skal nedlægges, hvis en grundejer med den fornødne interesse i spørgsmålet, anmoder kommunen om det. Loven indeholder desuden beslutning om, at vejen skal opretholdes som privat fællesvej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

Efter modtagelsen af ansøgningen har fagenheden for Teknik og Miljø haft møde med ansøgeren og meddelt ham, at han skal have afklaret adgangsforholdene for de ejendomme, som i dag alene har adgang til vejstrækningen, før kommunen kan tage stilling til nedlægning af vejstrækningen. Landinspektørfirmaet Nelleman og Bjørnkjær har overfor kommunen oplyst, at ejendommene Søgade 1 og 5, ud fra deres arkivalier har vejret til vejen. Ansøgerne har herefter indgået aftale med ejeren af Søgade 1 og 5 om at få etableret vejudlæg henover matr.nr. 28o, Søgade 1, til sikring af adgangsvej for Søgade 5, såfremt den ansøgte nedlægning godkendes.

Privatvejslovens §73 indeholder oplysninger om, at Byrådet skal offentliggøre en påtænkt beslutning om nedlæggelse af en vej eller dele af den. Beslutningen skal meddeles ejere af de ejendomme, der grænser op til vejen, ejere der har tinglyste rettigheder til vejen samt ejere af ejendomme, som må antages at have vejret til vejen. I meddelelsen skal Byrådet give en frist på minimum 8 uger til at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag.

I det oprindelige ansøgningsmateriale fra 2009 lå der skriftlig accept på lukning af vejen fra lodsejerne langs vejen, Ved en efterfølgende høring gjorde en lodsejer ud mod Strandvejen indsigelse mod lukning af vejen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø og Teknikudvalget tager stilling til, om man vil påtænke at nedlægge den ansøgte delstrækning af den private fællesvej mellem Søgade og Strandvejen i Asaa by, og igangsætte en høringsperiode på minimum 8 uger inden der træffes en endelig afgørelse.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Udvalget besluttede at igangsætte en høringsperiode på minimum 8 uger inden der træffes en endelig afgørelse i sagen.

Ole Bruun ønsker beslutningen fra 2009 fastholdt.

Bilag

Til toppen


9. Ønske om genetablering af vejadgang til Hjørringvej fra Eventyrvej, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: MT

Virksomheder på Eventyrvej anmoder om genetablering af Vandtårnsvej med vejadgang til Hjørringvej for at smidiggøre lastbilskørslen på Eventyrvej.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til det ansøgte i forhold til Hjørringsvejs nuværende vejklassificering og de trafiksikkerhedsmæssige aspekter, samt om den eksisterende vendeplads på Eventyrvej skal udvides og dimensioneres til sættevogne og lastbil med hænger.

Sagsfremstilling

En virksomhed har, sammen med en del øvrige virksomheder på Eventyrvej, taget initiativ til at anmode om at få genetableret Vandtårnsvej med vejadgang til Hjørringvej.

Anmodningen begrundes med, at der lejlighedsvis opstår trafikale kaotiske forhold, efter at Eventyrvej i 2004 er blevet til en blind vej. Virksomhederne, der alle er placeret i Eventyrvejs østlige side, har ofte problemer med vareleverancer med sættevogne og lastbiler med hænger, idet disse ikke kan vende ved Vandtårnsvej eller ved sidevejene. Lastbilerne bakker ofte fra virksomhederne ud på Eventyrvej, når de skal vende, og der opstår derved trafikfarlige situationer.

Flere af virksomhederne ønsker ikke at bidrage med areal til vendeplads, da de ikke føler sig forpligtet hertil og mener samtidigt, at det er en kommunal opgave.

Vandtårnsvej ønskes derfor genåbnet og som et minimum med "indkørsel" fra Hjørringvej.

Sagen har tidligere været behandlet på Færdselssikkerhedsudvalget den 26. september 2011 og Miljø- og Teknikudvalget den 8. november 2011, hvor der blev givet afslag til det ansøgte.

I forbindelse med udskiftning af forsyningsledningerne i Eventyrvej i 2004 blev der afholdt et borgermøde, hvor Eventyrvejs fremtidige vejprofil blev drøftet.

På mødet gav parcelhusejerne udtryk for, at de var meget generet af den megen gennemkørende trafik med høje hastigheder, både med lastbiler og biler med trailere til genbrugspladsen.

Nordjyllands Amt stillede samtidigt vilkår om, at det uheldsbelastede vejkryds Vandtårnsvej/Hjørringvej skulle lukkes for kørende adgang, i forbindelse med godkendelsen af ny vejadgang fra Ådalen til Hjørringvej.

Miljø- og Teknikudvalget besluttede at lukke Eventyrvej, og der blev etableret en vendeplads til almindelig lastbil indenfor det eksisterende vejudlæg.

I 2009 blev der udarbejdet et projektforslag på en udvidelse af vendepladsen, således at vendepladsen dimensioneres til sættevogne. For at realisere projektet skulle der erhverves et græsareal på 200 m² fra en erhvervsvirksomhed. Virksomheden afslog dengang salget af arealet.

Hjørringvej er klassificeret som en gennemfartsvej i åbent land og er én af de største og mest trafikbelastede overordnede trafikveje i Brønderslev Kommune. Der er ligeledes tinglyst adgangsbegrænsning samt byggelinier langs Hjørringvej. Med denne vejklassificering er det nødvendigt, at antallet af vejtilslutninger holdes på et minimum, så der kan sikres en god fremkommelighed på Hjørringvej.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget indstiller til Miljø- og Teknikudvalget, at der igen gives afslag på det ansøgte, begrundet i Hjørringsvejs status som overordnet trafikvej og den tinglyste adgangsbegrænsning. Samtidig anbefales det, at der erhverves ca. 200 m² erhvervsjord til udvidelse af vendeplads, således at denne kan dimensioneres til sættevogne.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsudvalget, 22. september 2014, pkt. 2:

Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at der etableres en vendeplads til sættevogn på Eventyrvej.

Nordjyllands Politi kan ikke give samtykke til, at Vandtårnsvej genåbnes. Politiet kan eventuelt give samtykke til et kanaliseringsanlæg med helleanlæg i vejmidten.

Færdselssikkerhedsudvalget vurderer, at et kanaliseringsanlæg vil blive for omkostningsrigt, da der skal eksproprieres jord til vejudvidelse.

Færdselssikkerhedsudvalget vurderer, at det vil give en bedre trafikafvikling på Markedsvej, hvis cyklister på Hjørringvej får vigepligt ved Markedsvej. Der kan herved etableres en venstre- og højresvingsbane til bilisterne på Markedsvej.

Sagsfremstilling til Miljø- og Teknikudvalget den 3. november 2014

Et kanaliseringsanlæg på Hjørringvej samt en genåbning af Vandtårnsvej vil overslagsmæssigt koste, 1,7 + 0,3 = 2,0 mio. kr.

En udvidelse af eksisterende vendeplads, incl. jordkøb, vil overslagsmæssigt koste 200.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at anmodningen om en vejtilslutning til Hjørringvej afslås, og at der i stedet godkendes en udvidelse af den eksisterende vendeplads på Eventyrvej, således at denne dimensioneres til sættevogn og lastbil med hænger.

Projektet medtages på Miljø- og Teknikudvalgets prioriteringsliste over trafiksikkerhedsprojekter.

Beslutning

Sagen udsættes.

Bilag

Til toppen


10. Ansøgning om etablering af tidsbegrænset forsøg med WiFi internetforbindelse i 2 centrale gadelamper i kommunen


Resume

Sagsforløb: MT

S-light og BredbåndNord søger om tilladelse til opstilling af 2 street light gadelamper med indbygget WiFi i forbindelse med en test af konceptet. Testperioden kører i 21 uger.

Miljø og Teknikudvalget skal tage stilling til godkendelse af forsøgsinstallationen i to nye gadelamper.

Sagsfremstilling

S-light og BredbåndNord har den 24. september 2014 søgt om tilladelse til opstilling af 2 Street light gadelamper med indbygget WiFi i forbindelse med energirenovering af en lampe ved Banegårdspladsen i Brønderslev og rutebilstationen i Dronninglund.

Ansøgningen begrundes med ønske om at teste Street light WiFi konceptet i en periode på ca. 21 uger. Efter testperioden har kommunen mulighed for at fortsætte med WiFi løsningen mod betaling af internetforbindelsen. Forsøgsopstillingen finansieres ved, at kommunen indkøber og opstiller de to energibesparende gadelamper og ansøger betaler for installation af WiFi internetforbindelsen.

I forbindelse med en tidligere presseomtale af Street light WiFi konceptet, hvor Brønderslev kommune udviste interesse for konceptet, blev der fra Teleindustriens side rejst kritik af kommunernes rolle i at tilbyde WiFfi dækning i det offentlige uderum. Kritikken gik primært på lovligheden af, at kommuner etablerer gratis internetadgang – i forhold til kommunalfuldmagtsreglerne, EU-regler og regler om offentlig støtte.

I den ansøgte testopstilling har Brønderslev Kommune alene andel i installation af gadelamperne. WiFi-internetdelen i testperioden varetages af ansøger.

Resultatet af testen vil herefter vise, om kommunen fremover skal kunne tilbyde WiFi mulighed i gadebilledet. Dette kan blive aktuelt, idet et flertal i folketinget har åbnet op for at ændre teleloven, så der skabes hjemmel til, at kommuner kan udrulle WiFi til turistformål, herunder tilknytning til turistbureauer, seværdigheder og bymidter.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø og Teknikudvalget godkender testopstillingen, på betingelse af, at den administreres efter telelovens bestemmelser.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag blev godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Friluftsreklamer og propagandaskilte på og langs offentlige veje


Resume

Sagsforløb: MT

Friluftsreklamer og propagandaskilte på og langs kommunens veje er blevet et stigende problem.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om friluftsreklamer og propagandaskilte skal fjernes, så snart de konstateres opsat på og langs de offentlige veje i det åbne land samt godkende principperne for opsætning af reklamer og skilte inden for tættere bebyggede områder, der omhandler lokale arrangementer.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø kan konstatere, at friluftsreklamer og propagandaskilte på og langs kommunens veje er blevet et stigende problem. Fagenheden ser ofte, at selv mindre arrangementer benytter sig af at opsætte skilte og bannere langs vejene, og især rundkørsler er blevet meget populære at reklamere i. Opsætningen sker altid uden tilladelse fra Fagenheden for Teknik og Miljø.

Opsætning af omhandlende skilte kræver dels tilladelse efter vejlovens § 102 og dels efter Naturbeskyttelsesloven, for så vidt angår det åbne land.

Naturbeskyttelseslovens § 21 indeholder et generelt forbud mod friluftsreklamer og propagandaskilte i det åbne land. Der er tale om et absolut forbud, der ikke kan dispenseres fra.

Inden for byzonen / tættere bebyggede områder er det vejlovens § 102 "Særlig råden over offentligt vejareal", der administreres efter. I administrationsgrundlaget for vejområdet har man besluttet, at valg- og cirkusplakater gerne må opsættes på offentlige veje samt reklameskilte ved byzonerne, der vedrører større arrangementer, som Hjallerup-, Brønderslev- og Jerslev marked.

Vejmyndigheden skal sikre, at vejarealer ikke anvendes til andet end vejformål. Vejmyndigheden skal først og fremmest tage hensyn til arealets primære funktion som færdselsareal, men også til arealets almindelige anerkendte funktioner.

Af trafiksikkerhedsmæssige grunde må uautoriserede skilte / bannere ikke opsættes sammen med autoriseret afmærkning herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at Vej og Park fremover fjerner friluftsreklamer og propagandaskilte, der er opsat i vejarealerne i landzonen, efter vejlovens § 102 stk. 2, der siger: "Er det anbragte til ulempe for færdslen, er vejbestyrelsen berettiget til uden forudgående påbud at fjerne det anbragte for den pågældendes regning".

Ligeledes anbefales det overfor Fagenheden for Teknik og Miljø, at Naturbeskyttelseslovens § 21 håndhæves, for så vidt angår skilte og bannere, der er opsat umiddelbart uden for vejskellet i det åbne land.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsudvalget, 22. september 2014, pkt. 6:

Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at lovgivningen med hensyn til skiltning i det åbne land både uden for og i vejarealet håndhæves. Vej og Park kontakter skilteejerne om den ulovlige placering, så de får mulighed for at fjerne dem inden for en kort tidsfrist, ellers vil Vej og Park fjerne dem for ejernes regning.

Inden for tættere bebygget område tillades skiltning om lokale foreningers arrangementer, såfremt de ikke er til gene for færdslen.

Cirkusplakater tillades inden for tættere bebyggede områder.

Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at Fagenheden for Teknik og Miljø udarbejder principper for opstilling af skilte i tættere bebyggede områder. Principper behandles i Miljø- og Teknikudvalget, inden de ligges på kommunens hjemmeside.

Sagsfremstilling til Miljø- og Teknikudvalget den 3. november 2014

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet følgende principper for opsætning af friluftsreklamer og propagandaskilte på og langs de offentlige veje.

Opsætning i det åbne land

Naturbeskyttelseslovens § 21 stk. 1, indeholder et generelt forbud mod at anbringe reklame- og propagandaskilte i det åbne land. Der er tale om et absolut forbud, der ikke kan dispenseres fra.

Forbuddet omfatter alle former for indretninger såsom flag, fortøjede balloner, genstande, lysreklamer, køretøjer m.v., der opstilles i reklame- eller propagandaøjemed.

Forbuddet gælder dog ikke for:

1. Virksomhedsreklamer hvis:

 • de anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, og hvis

 • de ikke virker dominerende i landskabet, og hvis

 • de ikke er synlige over store afstande

2. Officiel trafikpropaganda

3. Valgplakater

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet en guide på fortolkning af reklameskilteregler i Naturbeskyttelseslovens § 21, som foreslås langt ud på kommunens hjemmeside.

Vejlovens § 102 giver ligeledes hjemmel til at påbyde fjernelse af ulovligt opsatte skilte på vejarealet.

Opsætning i tættere bebyggede områder

Vejlovens § 102 "Særlig råden over offentligt vejareal", giver mulighed for at tillade opsætning af skilte, der omhandler de lokale foreningers arrangementer, såfremt skiltene ikke er til gene for færdslen.

Principper for opsætning:

 1. Tilladt for de lokale foreninger

 2. Skiltene må ikke opsættes på gadeudstyret. Dog er valg- og cirkusplakater undtaget

 3. Skiltene må ikke virke dominerende og skæmmende (max. 1 m² i størrelse)

 4. Skiltene skal være forsynet med navn, adresse og tlf. på skilteejeren

 5. Skilte må tidligst opsættes 14 dage - én måned før arrangementets afvikling, alt afhængig af arrangementets størrelse, og nedtages igen umiddelbart efter arrangementets afslutning

 6. Skiltene må ikke være til gene for oversigtsarealer eller færdslen i øvrigt

Principperne bliver lagt ud på kommunens hjemmeside.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at ovennævnte principper godkendes, og at lovgivningen, med hensyn til skiltning i det åbne land både uden for og i vejarealet, håndhæves.

Vej og Park kontakter skilteejerne om den ulovlige placering, så de får mulighed for selv at fjerne skiltene inden for en kort tidsfrist, ellers fjerner Vej og Park skiltene for ejerens regning.

Beslutning

Fagenhedens forslag blev godkendt, idet størrelsen af skiltene fastsættes til 2 m².

Bilag

Til toppen


12. Ansøgning om fritagelse for tilslutningspligt til Asaa Fjernvarme


Resume

Sagsforløb: MT

En lodsejer i Havnegade søger om at blive fritaget for den tinglyste tilslutningspligt til Asa Fjernvarme på grund af varmeværkets takstsystem, som han mener påfører hans ejendom et højt årligt fast bidrag på grund af bygningens størrelse.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om man vil anvende tilslutningsbekendtgørelsens § 17, hvor Byrådet i særlige tilfælde kan meddele fritagelse for tilslutningspligten.

Sagsfremstilling

En lodsejer i Havnegade søger om at blive fritaget for den tinglyste tilslutningspligt til Asa Fjernvarme på grund af varmeværkets takstsystem, som han mener påfører hans ejendom et højt årligt fast bidrag på grund af bygningens størrelse.

Af ansøgningen fremgår det, at det faste bidrag, i de år han har beboet ejendommen, overstiger forbrugsbidraget. Lodsejeren mener, at den høje afgift nærmest gør hans ejendom umulig at sælge. I et forsøg på at reducere det faste bidrag har han forhørt sig hos kommunen om muligheden for at lukke af for forsyningen i en del af loftrummet, for derved at få en tilføjelse i BBR om reduceret opvarmet areal. Kommunen har oplyst, at BBR ikke åbner mulighed for sådanne tilføjelser. I BBR kan boligarealtallene reduceres ved at nedlægge arealet som bolig. Lodsejeren kan ikke bifalde denne model, da han har fået oplyst, at en senere retablering af et sådant areal skal ske efter det på dette tidspunkt gældende bygningsreglement.

Lodsejeren har tidligere kontaktet Fagenheden for Teknik og Miljø vedr. varmeværkets takstsystem, hvor fagenheden henviste ham til at kontakte varmeværket eller Energistyrelsen for at få ændret takstbladet.

Fagenheden for Teknik og Miljø har haft lodsejerens ansøgning til udtalelse hos Asaa Fjernvarme. Asaa Fjernvarme meddeler, at man ikke kan anbefale den ansøgte fritagelse for fjernvarmepligten, idet de vurderer, at kommunen ikke kan anvende tilslutningsbekendtgørelsens § 15 eller 17 på den konkrete ejendom. De oplyser, at såfremt det fra kommunens side er muligt at reducere boligarealet, ved at fratrække et ikke godkendt loftsareal fra BBR boligarealet, vil man naturligvis reducere det faste bidrag.

Fagenheden for Teknik og Miljø kan oplyse, at tilslutningsbekendtgørelsens § 17 finder anvendelse i tilfælde, hvor tilslutningspligten eller forblivelsespligten er blevet pålagt, men hvor kommunen på grund af særlige omstændigheder, f.eks. på grund af ejeren af ejendommens personlige og økonomiske forhold efter en konkret vurdering vælger at fritage ejendommen fra pligten. Det er Byrådet, der beslutter, om der kan gives dispensation efter § 17. Ansøgere efter § 17, stk. 1, har ikke retskrav på at få den ønskede dispensation. Afgørelsen må ske ud fra en konkret vurdering, således at administrationen af bestemmelsen ikke får karakter af generelle dispensationer. Fagenheden for Teknik og Miljø har ikke kendskab til ejerens økonomiske forhold, men vurderer, at en dispensationsmulighed alene på ejendommens størrelse og varmeforbrug ikke berettiger til fritagelse.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget ikke godkender den ansøgte dispensation for tilslutningspligt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag blev godkendt.

Bilag

Til toppen


13. Opfølgning på nyttejobs


Resume

Sagsforløb: BE/BS/SS/ÆO/MT

Nytteindsats er et nyt tiltag, som blev indført med kontanthjælpsreformen med virkning fra den 1. januar 2014. Nytteindsatsen er et redskab i opgaven med at aktivere ledige. Målgruppen er primært ressourcestærke ledige. I Brønderslev Kommune er der pt. oprettet 26 nyttejobstillinger.

Beskæftigelsesudvalget fremsender sagen til Miljø- og Teknikudvalget med anmodning om at etablere flere nyttejobs.

Sagsfremstilling

Nytteindsats er et aktiverings tilbud, som består af udførelse af samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere. Tilbuddet er omfattet af de samme regler som virksomhedspraktik.

Ved offentlige arbejdsgivere forstås kommuner, regioner og kommunale fællesskaber, statsinstitutioner og organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, og hvis udgifter dækkes med mindst 50 procent af offentlige tilskud.

Formålet med nytteindsatsen er, at den ledige arbejder for sin ydelse, til forskel fra virksomhedspraktik, hvor formået blandt andet kan være afklaring af beskæftigelsesmål mv. Borgeren kan maksimalt deltage i et nyttejob i 13 uger.

Det er op til kommunerne at beslutte, hvad indholdet af nytteindsatserne skal være. Inden der kan oprettes nytteindsatspladser på en institutionen, skal det drøftes med tillids- eller medarbejderrepræsentanten på arbejdspladsen. Herudover skal der foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra ledelsen på arbejdspladsen og en tillids- eller medarbejderrepræsentant

Nytteindsats skal primært gives til personer, der er i stand til at arbejde, og som enten afventer at påbegynde en uddannelse eller et job, det vil sige jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Nyttejob vil også kunne gives til personer, der har problemer ud over ledighed (aktivitetsparate) i de situationer, hvor nytteindsats vurderes at være det mest egnede tilbud med henblik på at bringe dem tættere på at kunne tage en uddannelse eller et job. Herudover kan personer, der har opbrugt dagpengeretten og modtager den midlertidige arbejdsmarkedsydelse få tilbud om nytteindsats.

Status på nytteindsats i Brønderslev Kommune

Der er pt. oprettet 26 nyttejobs på følgende arbejdssteder:

 • Børnehaven Sct. Georgs Gården (1)

 • Brønderslev Museerne (2)

 • Børnehaven Petra (2)

 • Børnehaven Møllegården (1)

 • Dronninglund Skole (2)

 • Børnehaven Fasanen (1)

 • Søndergades Skole (5)

 • Plejehjemmet Valdemarsgade (1)

 • Stenumgård Rehabiliteringscenter (1)

 • Grønningen Aktivitetscenter (1)

 • Plejehjemmet Magrethelund (1)

 • Støberiet Plejecenter (1)

 • Grønne områder (1)

 • Kirkerne i Brønderslev Kommune (1)

 • Brønderslev Kirkegård (1)

 • Vej og Park (4)

De første borgere blev visiteret til nytteindsats i juni måned. Der er aktuelt 26 personer i nyttejob.

Herudover har 8 personer været henvist til et nyttejob, men er af forskellige årsager ikke startet op i nyttejobbet. 10 personer har været i gang med et nyttejob, men er afsluttet i dette.

For de 8 personer, som har været henvist, men ikke har påbegyndt nyttejob gælder at:

 • 3 påbegynder uddannelse

 • 2 er visiteret tilbage til rådgiveren

 • 1 er kommet i job inden opstart

 • 1 er blevet revisiteret/ommatchet

 • 1 har påbegyndt misbrugsbehandling

For de 10 personer som har deltaget i nyttejob og afsluttet nyttejob gælder, at:

 • 3 er kommet i job

 • 1 er kommet i uddannelse

 • 2 er sygemeldt

 • 1 er tilbagevisiteret til rådgiver grundet misbrug

 • 1 er bortvist fra arbejdspladsen

 • 1 er ommatchet/revisiteret

 • 1 er kommet i virksomhedspraktik

Under ældreområdet vil der desuden blive oprettet pladser på Hellevadlund, Stengården, Elmehøj og Rosengården.

Der er pt. 17 personer på venteliste til et nyttejob, så Jobcentret afsøger nye muligheder for etablering af nyttejobs. Dette skal også ses i lyset af, at nyttejobpladserne på kirkegårdene samt Vej og Park bliver lukket i vinterhalvåret, grundet hjemsendelser af det faste personale.

Potentielle muligheder for nyttejobs kan være:

 • Aså Havn

 • Gymnasium/efterskoler/friskoler

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering, og drøfter på hvilke områder, der kan etableres nye nyttejobpladser.

Personalemæssige konsekvenser

Nyttejobberne indgår i arbejdsopgaverne på den enkelte arbejdsplads. Medarbejderne på de enkelte arbejdspladser bruger ressourcer på, at sætte nyttejobberne ind i arbejdsopgaverne.

Indstilling

Forretningsledelsen, den 30. september 2014, pkt. 10:

Forretningsledelsen opfordrer til at skabe flere nyttejobs, ligesom det afklares, om der er ubrugte nyttejobs, der allerede er oprettet.

Beskæftigelsesudvalget, 6. oktober 2014, pkt. 12:

Der er behov for flere nyttejobs. Udvalget anmoder Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Ældreomsorgsudvalget og Miljø- og Teknikudvalget om at etablere flere nyttejobs.

Svend Erik Trudslev deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Økonomien i nyttejobordningen ønskes afklaret yderligere.

Til toppen


14. Orientering om ophør af kvalitetsstyring i Plan og Miljø


Resume

Sagsforløb: MT

Fagenheden for Teknik og Miljø fremsender hermed orientering om, at afdelingen for Plan og Miljø er ophørt med arbejdet med certificeret kvalitetsstyring.

Sagen fremsendes til Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune indførte i overensstemmelse med Kvalitetsstyringsloven et kvalitetsstyringssystem for kommunens sagsbehandling på natur- og miljøområdet for flere år siden. Loven blev ophævet i sommeren 2013, men Brønderslev Kommune valgte på daværende tidspunkt at fortsætte arbejdet. Sagen var for det tidligere Miljø- og teknikudvalg i oktober 2013. Her blev det besluttet at fortsætte med kvalitetsstyring, således at der anvendes et certificeret kvalitetsstyringssystem.

Siden har den fortsatte brug af systemet været drøftet i forskellige sammenhænge, sidst i forbindelse med interview og anbefalinger ved KLK konsulenterne. Her er der anført følgende initiativ; at afklare kvalitetshåndbogens indhold, anvendelse og nytte.

Med baggrund i KLK-rapportens konklusioner om forbedret ressourceudnyttelse er det ledelsens vurdering at det formelle arbejde med kvalitetsstyring ikke fortsættes. Der vil stadig blive arbejdet med de elementer i kvalitetsstyringen, som giver størst værdi - nemlig kompetencekortlægning og opdaterede arbejdsprocedurer.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

H. C. Holst og Svend Erik Trudslev er imod, at certificeret kvalitetsstyring afskaffes.

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Der blev orienteret om:

 • Møder om vandløbssystemerne i den vestlige og østlige del af kommunen den 6. og 12. november 2014. Repræsentanter for lodsejerne er inviteret.

 • Henvendelse fra Handicaprådets formand vedr. sænkning af fortove i kryds ved nyanlæg og gravearbejder

 • Status på biogasanlæg

 • Slidlag på forskellige vejstrækninger udsat

 • Sagsbehandlingstider på byggesager

 • Agri Nord møde den 11. november 2014, kl. 11.00

 • Tidsplan for lokalplan på banegårdspladsen

Til toppen


16. Lukket punkt: Ændring af kommuneplanramme fra erhverv til bolig


Til toppen


17. Lukket punkt: Kondemnering og påbud om nedrivning


Til toppen

Opdateret 3. november 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer