Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 1. december 2014
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Hildo Rasmussen og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: MT

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Evaluering af budgetproces


Resume

Sagsforløb: ØK/Fagudvalg

Miljø- og Teknikudvalget anmodes om drøftelse af styrker og svagheder ved budgetprocessen for budget 2015, samt om tilbagemelding på en række spørgsmål vedrørende næste år proces.

Endvidere ønskes beslutning omkring den videre evalueringsproces.

Sagsfremstilling

I drøftelsen af styrker og svagheder ved årets budgetproces kunne følgende emner behandles: (men selvfølgelig også andre)

Tidligere i gang end normalt:

 • Oplevelsen af strategiseminar i marts
 • Erfaringerne med den 2 delte budgetfase, hvor principielle ændringer kunne besluttes før budgetvedtagelse

Fagudvalgenes budgetarbejde:

 • Hvilke erfaringer er der med, at udarbejdelsen af afdækningerne blev igangsat, således ”1. behandlingen” kunne ske før sommerferien
 • Hvordan oplevedes arbejdet med prioritering af afdækningsforslagene i udvalget
 • Hvorledes blev forslag til korrektioner til basisbudget (det tekniske budget) behandlet og drøftet i udvalget

Hørings- og inddragelsesproces:

 • Hvorledes oplevedes høringsprocessen omkring de strukturelle ændringsforslag før sommer ferien
 • Hvorledes var hørings- og inddragelsesprocessen omkring det øvrige budget materiale
 • Oplevelse af effekten og indholdet af bruger –borgermøde i Brønderslevhallen

Budgetmateriale

 • Vurdering af indhold og kvalitet af ”Afdækningskatalog”
 • Vurdering af indhold og kvalitet ”Budgetmateriale med bemærkninger”, som udgjorde det tekniske basisbudget
 • Vurdering af indhold og kvalitet af ”Spørgsmål – svar”
 • Hvilken værdi har det, at forvaltningen gennemgår budgetmaterialet og budgetudfordringen på de politiske gruppemøder forud for budgetseminar

Budgetseminarer

 • Hvorledes vurderes det, at ”Økonomiudvalget + 2” starter forhandling på baggrund af forslag fra borgmester om formiddagen inden resten af byråd møder ind om eftermiddagen
 • Vurdering af fordelingen mellem gruppemøder, plenum og ”Økonomiudvalget + 2”
 • Vurdering af tidspunkt og sted for seminaret

Spørgsmål til næste års proces

Fordele og ulemper ved en tidligere udarbejdelse og behandling af Afdækningskatalog, f.eks. udarbejdelse i vinter/forår og udvalgsbehandling i forbindelse med 1. budgetopfølgning?

 • Strategiseminar i april 2015
  • Forslag til temaer/emner på seminaret?
  • Hvilke principielle ”beslutninger”/sigtepunkter kunne med fordel afklares på strategiseminar?
 • Kunne det være en fordel med flere løbende temamøder om budget?
 • Er der erfaringer fra dette års proces, som er meget vigtige at indarbejde i fremtidig proces?

Den videre evalueringsproces

Kommunaldirektør og Stabschef foreslår,

 • at fagudvalgene anmodes om behandling af evalueringen møderne i december,
 • at Økonomiudvalget præsenteres for et forslag til proces, der indarbejder signalerne fra evalueringen af dette års proces på januar mødet i 2015.
Personale

Ingen.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Økonomiudvalget, 12. november 2014, pkt. 4:

Drøftet.

Procesforslag godkendt.

Beslutning

Evaluering af budgetprocessen blev drøftet. Udvalget er generelt tilfreds med budgetproceduren, som den er forløbet på udvalgets område i 2014, herunder den opdelte budgetfase.

Hildo Rasmussen og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


4. Orientering om byggesagsgebyrer for 2015


Resume

Sagsforløb: MT

Fagenheden for Teknik og Miljø vil orientere om indførelse af nye byggesagsgebyrer fra 2015.

Økonomikonsulent Jørgen Faber og byggesagsbehandler Flemming Bjerre deltager i mødet.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø vil orientere om indførelse af nye byggesagsgebyrer fra 2015.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Økonomikonsulent Jørgen Faber og byggesagsbehandler Flemming Bjerre orienterede om indførelse af nye byggesagsgebyrer fra 2015. Der afholdes et ekstraordinært møde vedr. fastlæggelse af byggesagsgebyrer 2015 den 8. december 2014, kl. 8.30 i Møllehuset i Asaa.

Hildo Rasmussen og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


8. Nedgradering af offentlige asfaltveje til offentlige grusveje i Brønderslev Kommune


Resume

Grundet de lave asfaltbudgetter og vejenes dårlige forfatning har Vej og Park udpeget og indstillet 4 offentlige asfalteveje, der ønskes nedgraderet til offentlige grusveje.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om vejene skal nedgraderes til grusveje.

Sagsfremstilling

Grundet de lave asfaltbudgetter og vejenes dårlige forfatning har Vej og Park udpeget og indstillet 4 offentlige asfaltveje, der ønskes nedgraderet til offentlige grusveje.

Ifølge Vejlovens § 10 påhviler det vejbestyrelserne at holde de offentlige veje i en stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Det er vejbestyrelserne der bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på deres veje.

De 4 asfaltveje, på i alt 4,25 km, fremstår i dag i en elendig forfatning. Det vil kræve en asfaltvedligeholdelsesudgift på i alt 1.735.000 kr. for at bringe dem tilbage til normal tilstand.

Alle 4 veje er alle klassificeret i den laveste vejklasse, som lokale veje i det åbne land, hvor det er tilgængeligheden og ikke fremkommeligheden, der er i fokus. Vejene er anlagt for at sikre fornuftig adgang for ejendomme på landet, og de betjener kun den lokale trafik i et område eller på en strækning.

Asfaltvejene foreslås i stedet fræset op og tilført stabilt grus, for at undgå sammensmeltning i sommervarmen. Vejene høvles herefter i tagprofil og tromles. Anlægsudgiften udgør i alt 300.000 kr. og finansieres af de 300.000 kr., som udvalget har prioriteret til formålet, af Vej- og Park anlægsmidler 2014, i mødet den 25. september 2014.

De 4 veje som indstilles egnet til nedgradering til offentlige grusveje er:

Åbrovej, den vestlige del, fra V. Starenvej til Rye å, strækningslængde = 600 m

Enggårdsvej, fra Åvej til nr. 89 og fra genbrugsstationen til nr. 55, strækningslængde 350 + 900 = 1250 m

Røgelhedegårde, fra Kvindbjergvej til Røgelhedegård, strækningslængde = 1.000 m

Gingsholmvej, fra Gingsholmvej 1 til nr. 4, strækningslængde = 1.400 m

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at ovennævnte veje nedgraderes til grusveje.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag blev godkendt, idet lodsejerne på de pågældende vejstrækninger orienteres.

Hildo Rasmussen og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Takster 2015 - Virksomheders adgang til genbrugspladserne


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

AVV har fremsendt forslag til takster 2015 for erhvervs benyttelse af AVV's 18 genbrugspladser.

Byrådet skal tage stilling til, om de foreslåede takster for 2015 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Siden 2012 har virksomheder, mod betaling, haft adgang til AVV's 18 genbrugspladser via den frivillige tilmeldeordning.

Der blev i 2012 indført en betalingsmodel, som er en kombination af traditionel klippekortsordning og en abonnementsordning i forhold til antal besøg pr. måned pr. bil. Virksomhederne kan også vælge at betale efter vægt. Aflevering af farligt affald er ikke omfattet af ordningen.

Virksomheder, der ikke benytter pladserne, skal efter indførelse af ordningen ikke søge om fritagelse.

Virksomhederne vælger ved tilmelding til ordningen typisk at benytte klippekortordningen (blåt mærke) eller den ordning, der giver ret til op til to besøg pr. måned pr. bil/trailer.

På baggrund af undersøgelser af benyttelsen foreslår AVV, at taksten for virksomhedernes benyttelse af genbrugspladserne i 2015 fastsættes til:

Stigning 2014-15

2015

2014

Klippekort:

(Blåt mærke)

8 %

155 kr./aflevering

143 kr./aflevering

Abonnement:

Grøn vignet: op til 2 besøg pr. måned

Gul vignet: 3-5 besøg pr. måned

Rød vignet: op til 12 besøg pr. måned

4 %

2 %

2 %

1.190 kr./år

2.330 kr./år

4.665 kr./år

1.142 kr./år

2.285 kr./år

4.570 kr./år

Farligt affald

8 %

8,45 kr./kg

8,20 kr./kg

Takststigningen svarer til mellem ca. 2 og 8%, afhængig af betalingsmodel.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender de foreslåede takster for 2015.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingenhar ingen bemærkninger. Området er brugerfinansieret.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 1. december 2014, pkt. 10:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Hildo Rasmussen og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


9. Orientering om endelig vedtagelse af 1. generations vandplaner


Resume

Sagsforløb: MT

Vandplanerne for første planperiode (2009-2015) er nu endeligt vedtaget. Kommunen skal nu udarbejde forslag til vandhandleplan. Den kan dog i vid udstrækning baseres på den tidligere udarbejdede.

Sagen fremsendes til Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Vandplanerne for første planperiode (2009-2015) er nu endeligt vedtaget. De indsatser, der er fastlagt i planen forudsættes gennemført inden udgangen af 2015, hvor 2. planperiode starter.

Kommunerne skal nu inden 6 måneder vedtage et forslag til vandhandleplan, der derefter skal i 8 ugers offentlig høring. Kommunerne skal vedtage vandhandleplanen endeligt inden 1 år.

Brønderslev Kommune har tidligere udarbejdet en vandhandleplan i forbindelse med de vandplaner, der blev annulleret af Natur- og Miljøklagenævnet i efteråret 2012. Der er kun sket få ændringer i de indsatser, der er fastsat i den netop offentliggjorte vandplan i forhold til de indsatser, der er beskrevet i den tidligere vedtagne vandhandleplan for Brønderslev Kommune.

Den kommende vandhandleplan vil derfor i vid udstrækning kunne baseres på den tidligere vedtagne.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Hildo Rasmussen og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


10. Reno-Nord I/S - Budget 2015


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Reno-Nord I/S har fremsendt budget for 2015. Det budgetteres med nogenlunde de samme affaldsmængder i 2015 som i 2014 og et samlet driftsresultat på -6,1 mio. kr.

I henhold til gældende vedtægter skal budgettet ikke godkendes af interessentkommunerne.

Budgettet fremsendes derfor til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Reno-Nord har fremsendt budget for 2015 til orientering. Budgettet blev vedtaget på Reno-Nords bestyrelsesmøde den 29. september 2014.

I 2015 budgetteres der med 182.000 tons affald til forbrænding incl. 1.000 tons biobrændsel til opstart og nedkøling af ovnlinierne. Heraf leveres 148.000 tons affald fra interessentkommunerne, 7.000 tons fra shredderaffald, 8.700 tons farligt affald og klinisk affald.

De resterende 17.300 tons brandbart affald leveres fra ikke-interessentkommuner, andre affaldsselskaber eller som importeret affald. Den samlede mængde svarer nogenlunde til mængder i 2014.

Takster

Behandlingstaksterne for forbrænding inkl. afgifter stiger med ca. 2% for både dagrenovationsaffald og storskrald, affald fra genbrugspladser og industriaffald. Taksterne vil i 2015 være henholdsvis 632 kr./ton og 433 kr./ton.

Behandlingstaksterne for deponering incl. afgifter stiger 3% for både blandet deponiaffald, mineralsk affald/asbest, asbestfri fiberplader og farligt affald. Taksterne vil i 2015 være henholdsvis 856 kr./ton, 856 kr./ton, 1.241 kr./ton og 1.326 kr./ton.

Priserne er excl. moms.

Budget 2015 i hovedtal (1.000 kr)

Energianlæg

Deponi

Elektronik

Samlet

Indtægter

143,3

15,0

1,9

160,2

Omkostninger

84,4

11,0

1,7

97,1

Indtjeningsbidrag

60,9

4,0

0,2

65,1

Afskrivninger

46,0

4,0

0,2

50,2

Renter, netto

-21,5

Resultat

-6,1

Indtægter og omkostninger fra energianlæg uden afgifter (CO2, NOx og CO2-kvote). Omkostninger omfatter produktions- og faste omkostninger.

Det samlede indtjeningsbidrag fra energianlæg, deponi og elektronikaffald er budgetteret til 65,1 mio. kr. i 2015.

Der foretages en samlet afskrivning af investeringer på energianlæg og deponi i 2015 på 50,2 mio. kr. Renteudgifter til ovnlinie 4, som afskrives over 16 år, udgør i 2015 24,5 mio. kr. Årets resultat er budgetteret til -6,1 mio. kr.

Det negative driftsresultat skyldes de meget store afskrivninger, men da afdraget på lånet i 2015 er 39,0 mio. kr., er der reelt i budget 2015 et likviditetsmæssigt overskud på 5,1 mio. kr.

I budgettet indgår, jf. budgettets note 4, anlægsudgifter til samlet 5,3 mio. kr. Anlægsudgifter omfatter opgradering af SRO anlæg på ovnlinie 4, halbygning for farligt affald som følge af nye miljøkrav samt ændring af væg i mellemlager på deponi som følge af brandkrav.

Taksterne til forbrænding og deponering har generelt betydning for borgere og brugere i kommunen. Dette skyldes, at omkostningerne for affaldsbortskaffelsen hos Reno-Nord bliver indregnet i kommunens takster for renovation og genbrugsbidrag.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager budget 2015 for Reno-Nord til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Områdeter brugerfinansieret.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 1. december 2014, pkt. 12:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Hildo Rasmussen og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Reno Nord - Årsrapport 2013


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

I/S Reno-Nord har fremsendt årsberetning for 2013. Årets resultat blev -2,9 mio. kr. mod et budgettet resultat på -13,0 mio. kr. Reno-Nord anser resultatet som tilfredsstillende.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Reno-Nord er et fælleskommunalt affaldsselskab, som ejes af Brønderslev, Jammerbugt, Rebild, Aalborg og Mariagerfjord Kommuner. Reno-Nord modtager affald til sortering, forbrænding og deponering.

Reno-Nord er pr. 1. januar 2014 fusioneret med Fælles Forbrænding. Denne årsrapport er derfor den sidste fra det hidtidige Reno-Nord.

Mængden af affald til forbrænding udgjorde i 2013 samlet 181.617 ton, heraf 138.603 ton fra ejerkommunerne. Det betyder, at faldet i mængder fra kommunerne siden 2009 er stagneret i både 2012 og 2013.

Der er fortsat faldende mængder til deponering.

Reno-Nord har i 2013 importeret ca. 7.000 ton forbrændingsegnet affald fra England.

I henhold til et notat fra Erhvervsstyrelsen i 2011 må egenkapital ikke indeholdeakkumulerede overskud for områder omfattet af hvile-i-sig-selv-princippet. Da der ikke p.t. er sket en principiel afklaring af metodeopgørelsen, har det ikke været muligt for Reno-Nord at indarbejde notatet i denne årsrapport. Der arbejdes fortsat på at få disse usikkerheder afklaret. Se evt. mere herom på side 5, 8 og 20 i årsrapporten.

Årets resultat (i 1.000 kr.):

Samlede indtægter i 2011

159.677 kr.

Samlede udgifter i 2011

94.128 kr.

Årsresultat før afskrivning og finansielle poster

65.549 kr.

Afskrivning af anlæg

49.612 kr.

Netto-renteudgifter

18.867 kr.

Årets resultat

-2.930 kr.

Der var i 2013 budgetteret med et underskud på -13,0 mio. kr., hvilket betyder, at resultatet er ca. 10 mio. kr. bedre end forudsat. Resultatet skyldes hovedsageligt bedre afkast på selskabets værdipapirer end forventet.

Reno-Nord blev miljøcertificeret i 2013.

Årsberetningen medfører ikke konsekvenser for borgere/brugere, ud over at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastlæggelsen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsberetningen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Området er brugerfinansieret.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 1. december 2014, pkt. 11:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Hildo Rasmussen og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Mødekalender for 2015


Resume

Sagsforløb: MT

Byrådet har den 29. oktober 2014 godkendt mødekalender for 2015.

Sagen fremsendes til drøftelse og endelig godkendelse i Miljø- og Teknikudvalget.

Sagsfremstilling

Der er planlagt ét møde pr. måned i Miljø- og Teknikudvalget. Mødedagen er fastsat til mandage, kl. 09.00 på Rådhuset i Dronninglund.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget godkender mødeplan for 2015 endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Mødeplan blev godkendt endeligt.

Hildo Rasmussen og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 17


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Brønderslev Kommune ønsker at sælge en ejendommen Fredensgade 4C, Dronninglund, som bolig. Ejendommen er tidligere anvendt som børnehave.


Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr.17, som overfører del af ejendommen til rammeområde 02-B-02 "Boligområde, Skovvej".

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg nr. 17 kan godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har udbudt ejendommen Fredensgade 4C, Dronninglund, til salg. Ejendommen er en tidligere børnehave med udgang til skolegården for skolen i Fredensgade.

Ejendomsmægler vurderer, at ejendommen vil være lettere at sælge som bolig end som erhverv eller institution.

Ejendommen ligger inden for rammeområde 02-O-02 "Offentligt område, Fredensgade", som er udlagt til offentlige eller private institutioner for børn og unge, fritidsaktiviteter og dagcenter.

For at anvende ejendommen som bolig er det nødvendigt med et kommuneplantillæg, som overfører del af ejendommen til rammeområde 02-B-02 " Boligområde, Skovvej". Dette rammeområde er udlagt til boligformål i form af åben-lav boliger, mindre offentlige og private servicefunktioner samt mindre erhvervsenheder.

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr.17, hvor del af ejendommen matr.nr. 103 bx Ørsø Fjerding, Dronninglund overføres fra rammeområde 02-O-02 "Offentligt område, Fredensgade" til rammeområde 02-B-02 "Boligområde, Skovvej".

Der er foretaget en miljøscreening af ændringen af anvendelse, som er beskrevet i kommuneplantillægget. Fagenheden vurderer, at tillægget ikke er omfattet af et krav om miljøvurdering, da det vurderes, at ændringen ikke medfører væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslaget til kommuneplantillæg nr. 17 og udsender det i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 1. december 2014, pkt. 7:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Hildo Rasmussen og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt. Det forudsættes at det indeholder udvidelse af anvendelsesrammerne.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Kortlægning af indsatserne i Forebyggelsespakkerne


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/MT/BE/ÆO/BS/FK

Forretningsledelsen godkendte på møde den 2. september 2014, at der igangsættes en kortlægningsproces af kommunens indsatser inden for forebyggelsespakkernes temaer.

Sagen sendes til orientering i udvalgene.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har udgivet en række forebyggelsespakker indenfor temaerne: Fysisk aktivitet, tobak, alkohol, mental sundhed, hygiejne, indeklima i skoler, seksuel sundhed, solbeskyttelse, mad og måltider, overvægt og stoffer.

Pakkerne indeholder faglige anbefalinger til en kommunal sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Pakkerne er udarbejdet særskilt for hver risikofaktor, dels for at skabe overblik over fakta og anbefalinger, og dels for at tilgodese beskrivelsen af specifikke metoder og erfaringer inden for hvert tema. Pakkernes anbefalinger retter sig mod raske såvel som syge borgere i kommunen.

Formålet med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker er at bidrage til at styrke folkesundheden gennem en kommunal forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats af høj faglig kvalitet. Pakkerne vurderes at udgøre den sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats, der kan give en positiv udvikling i danskernes sundhed. Sundhedsstyrelsens udmelding er, at den mest effektive forebyggelsesindsats, kommunen kan opnå, er ved at beskæftige sig med indholdet af alle forebyggelsespakkerne.

Udover pakkerne, som beskriver anbefalinger og indsatser inden for hvert tema, har Sundhedsstyrelsen til brug for medarbejdere med borgerkontakt samt deres ledere udarbejdet fem målgruppespecifikke oversigter. Oversigterne samler de anbefalinger, som direkte relaterer sig til arbejdet med borgerne. De fem oversigter omhandler målgrupperne spæd- og småbørn, skolebørn, unge, voksne og ældre borgere. Samlet set giver forebyggelsespakkerne og de målgruppespecifikke oversigter Brønderslev Kommune et redskab til at kvalitetssikre både eksisterende og nye indsatser.

Kortlægningen skal gøre det synligt hvor kommunen allerede har iværksat gode initiativer, som påvirker folkesundheden i en positiv retning, og hvor der med fordel kan sættes ind med nye tiltag. Når kortlægningen er udarbejdet, fremsendes den til drøftelse i alle de politiske udvalg.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at udvalget tager sagen til efterretning

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Hildo Rasmussen og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


15. Endelig vedtagelse af lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise" og kommuneplantillæg nr. 10


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Lokalplanforslag 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise" og kommuneplantillæg nr. 10 har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Byrådet skal tage stilling til om lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise" og kommuneplantillæg nr. 10 kan endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget igangsatte den 22. januar 2014 planlægning for et solenergianlæg ved Manna-Thise.

Manna-Thise Kraftvarmeværk ønsker at opføre et solfangeranlæg umiddelbart nord for deres eksisterende kraftvarmeværk beliggende Lagunen 6 i Manna. Dermed er der udarbejdet et forslag til lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise" samt kommuneplantillæg nr. 10.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 15. september til den 10. november 2014. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden.

Den digitale udgave af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan ses via dette link: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKPlan/DKplan.aspx?Lokalplanid=602

Lokalplanen

Lokalplanområdet består af matr.nr. 99b og del af matr.nr. 12a, begge Tise By, Tise.

Matr.nr. 99b indeholder Manna-Thise Kraftvarmeværks eksisterende bygning og en akkumuleringstank. Matr.nr. 12a er en landbrugsejendom, som grænser op til kraftvarmeværket.

Lokalplanen giver mulighed for at opstille solfangerpaneler på matr.nr. 12a, som skal afskærmes med beplantning. Panelerne og beplantningen må have en maksimal højde på 3 meter over terræn, da lokalplanområdet ligger inden for skovbyggelinien, værdifuldt kulturmiljø og kirkebeskyttelseszonen omkring Thise Kirke. Det skal gennem lokalplanen sikres, at det særlige miljø omkring Thise Bakker bevares.

Der skal opføres en ekstra akkumuleringstank til solenergianlægget. Lokalplanen stiller krav til placering af tanken, samt højde og omfang, for at sikre at anlægget ikke bliver for markant i landskabet.

Vejadgang til området sker via den eksisterende vejadgang til kraftvarmeværket. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en tilbygning til kraftvarmeværkets eksisterende bygning.

Lokalplanen giver også mulighed for på sigt at opføre solceller indenfor lokalplanområdet.

Zoneforhold og eksisterende planer

Størstedelen af matr.nr 12a Tise By, Tise, der ønskes inddraget til solenergianlægget, ligger i landzone og uden for kommuneplanens rammeinddeling. Kun et ganske lille areal mod nordvest ligger indenfor rammeområde 09-O-01, som er udlagt til område til offentlige formål. Samme areal ligger indenfor lokalplanområde 6371-02 "Offentligt område ved Thise Skole".

Området overføres til rammeområde 09-T-01 og lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise". Matr.nr. 12a forbliver i landzone.

Ejendommen matr.nr 99b Tise by, Tise ligger indenfor rammeområde 09-E-02 udlagt til lettere industri. For ejendommen gælder også lokalplan 6352-01 og 6346-01 "Område til boliger, butikker og erhverv i Manna". Området overføres til rammeområde 09-T-01 og lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise". Matr.nr. 99b forbliver i byzone.

Miljø- og VVM-screening

Lokalplan 09-T-01.01 og kommuneplantillæg nr. 10 er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 3a. Projektet er desuden omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 3a.

Fagenheden for Teknik og Miljø har foretaget en miljø- og VVM-screening af planerne. Der er truffet afgørelse om, at anlægget ikke er VVM-pligtigt, og at lokalplanen ikke er omfattet af et krav

om miljøvurdering. Det vurderes, at anlægget ikke giver anledning til væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Den primære miljøkonsekvens vurderes at være anlæggets landskabelige påvirkning. I den forbindelse stiller lokalplanen krav om afbødende foranstaltninger i form af afskærmende beplantning, og at anlægget indpasses i landskabet. Der sættes også krav til anlæggets maksimale højde, samt at anlægget tilpasses det eksisterende terræn.

Varmeforsyningsloven

Opførelse af solfangeranlægget forudsætter en projektgodkendelse i henhold til varmeforsyningsloven. En endelig godkendelse af varmeprojektet kan først godkendes, når lokalplanen er endelig vedtaget.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager Lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise" samt kommuneplantillæg nr. 10 endeligt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 1. december 2014, pkt. 6:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Hildo Rasmussen og Johannes Trudslev var fraværende

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


15. Status på arbejdet med lugtgenerne fra biogasanlægget GFE-Krogenskær


Resume

Sagsforløb: MT

Miljø- og Teknikudvalget orienteres om status på arbejdet med lugtgenerne på biogasanlægget GFE Krogenskær.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Erik Rydborg orienterede om status på arbejdet med at minimere lugtgenerne på virksomheden. Der arbejdes videre med afholdelse af borgermøde i januar 2014.

Hildo Rasmussen og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


16. Endelig vedtagelse af lokalplan 32-E-01.01 for opførelse af algerbygning ved DLG, Agersted


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Forslag til lokalplan 32-E-01.01 og kommuneplantillæg nr. 13 har været i offentlig høring i perioden fra den 8. september 2014 til den 3. november 2014. Der er ikke kommet indsigelser.

Byrådet skal tage stilling til, om kommuneplantillæg og lokalplan kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 32-E-01.01 og kommuneplantillæg nr. 13 har været i offentlig høring i perioden fra den 8. september 2014 til den 3. november 2014.

Der må inden for byggefeltet opføres 4.500 m² bebyggelse. Her opføres et planlager for virksomheden. Herudover kan der indenfor eller udenfor byggefeltet placeres op til 600 m²bebyggelse. Al bebyggelse skal placeres udenfor arealet til beplantningsbælte.

Kommuneplantillægget var i en forudgående offentlighed, hvor der kom nogle indsigelser. Indsigelserne resulterede i nogle tilpasninger af lokalplanen.

Der er ikke kommet indsigelser i den 8 ugers offentlige høring om kommuneplantillæg og lokalplan.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager kommuneplantillæg og lokalplan endeligt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 1. december 2014, pkt. 5:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Hildo Rasmussen og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Der blev orienteret om:

 • Proces vedr. sag om nedrivning af ejendom i Ø. Brønderslev og Klokkerholm
 • Fjernelse af bump i Manna og Asaa
 • Afholdelse af KL’s ”Politisk Forum for Teknik og Miljø-området” den 27. og 28. april 2015 på Nyborg Strand
 • Møde om midtbyplan i Dronninglund den 19. december 2014 mellem administrationen, borgmester og udvalgsformand. Resultater af analyser
 • Evt. ændring af fagudvalgets navn
 • Sagsbehandlingssager (byggesager og husdyrsager) tages op på næste møde
 • Overdækket scene i Rhododendronparken er udskudt til primo 2015 p.g.a. leveringsvanskeligheder
 • Møde om brug af nyttejobbere
 • Nordbyen i Brønderslev

Til toppen


17. Lukket punkt: Lukket orientering


Til toppen

Opdateret 2. december 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer