Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 17. marts 2014
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 12:30


Indholdsfortegnelse1. Fremadrettet myndighedsbehandling af GFE Krogenskær


Resume

Sagsforløb: MT

Fagenheden for Teknik og Miljø har den 13. februar 2014 meddelt ny miljøgodkendelse til biogasanlægget GFE Krogenskær. Med vilkårene i den nye miljøgodkendelse, er der stillet væsentligt skærpede krav til biogasanlæggets indretning og drift.

Fagenheden har meddelt flere påbud om undersøgelser og forbedringer. Alle er efterkommet.

Fagenheden vil orientere om et udført miljøtilsyn den 13. marts 2014 og kommunens miljøjurist vil orientere om de juridiske aspekter i forhold til GFE Krogenskær.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til den videre proces i myndighedsbehandlingen af GFE Krogenskær.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har den 13. februar 2014 meddelt ny miljøgodkendelse til biogasanlægget GFE Krogenskær. Den nye miljøgodkendelse erstatter biogasanlæggets 2 ældre miljøgodkendelser, der ikke længere var tidssvarende i forhold til anlæggets aktuelle drift og i forhold til begrebet BAT (Bedst Tilgængelige Teknik).

I den nye miljøgodkendelse er der skærpede vilkår til biogasanlæggets indretning og drift. De skærpede vilkår omhandler bland andet:

  • Etablering af nyt overdækket flerdelt biofilter til luftrensning.

  • Etablering af ny aflæssehal for fast biomasse.

  • Etablering af opgraderingsanlæg hvor biogassen opgraderes til naturgas. Anlæggets gasmotor vil herefter ikke kunne give anledning til lugtemissioner.

  • Forbud mod modtagelse fiskeaffald.

  • Væsentligt skærpet egenkontrolprogram.

Miljøgodkendelsen blev offentliggjort i lokalaviserne og på kommunens hjemmeside den 18. februar 2014.

Miljøgodkendelsen kan frem til den 18. marts 2014 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En evt. klage har ikke opsættende virkning.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 3. marts 2014, pkt. 17:
De juridiske forhold i sagen afdækkes. Der afholdes ekstraordinært møde om sagen den 17. marts 2014, kl. 12.30 med henblik på at afgøre sagens videre gang.

Sagsfremstilling til Miljø- og Teknikudvalgets møde den 17. marts 2014

I den nye miljøgodkendelse af GFE Krogenskær, meddelt den 13. februar 2014, er der fastsat skærpede vilkår til biogasanlæggets indretning og drift. Miljøgodkendelsens vilkår skal overholdes fra meddelelsesdatoen. Der er dog givet tidsfrist i forhold til større nyetableringer.

GFE Krogenskær har indgået aftale med Dansk Biogasrådgivning og Dansk Energirådgivning omkring projektering og realisering af de forbedringer, der skal udføres på biogasanlægget. Rådgiverne er opmærksomme på miljøgodkendelsens vilkår og deadlines og oplyser, at de vil blive overholdt. Dansk Biogasrådgivning vil således den 13. marts 2014 fremsende ansøgning om landzonetilladelse og ansøgning om byggetilladelse til nyt biofilter og ny aflæssehal.

Dansk Biogasrådgivning vil endvidere gennemgå og "opgradere" virksomhedens egenkontrolprogram med henblik på at sikre, at miljøgodkendelsens vilkår til stadighed overholdes.

Fagenheden for Teknik og Miljø har i januar 2014 givet flere påbud til GFE Krogenskær for at minimere risikoen for lugtemissioner.Påbudene har omhandlet:

  • Kontinuerlig trykmåling af gassystem.

  • Undersøgelse for utætheder udført af specialister.

  • Udbedring af skade på tankdug.

  • Udskiftning af kulfilter til fjernelse af kulbrinte.

De meddelte påbud er alle efterkommet.

Med overholdelse af miljøgodkendelsens vilkår og efterkommelsen af påbudene bør den nuværende drift af GFE Krogenskær ikke give anledning til væsentlige lugtgener for omkringboende.

Fagenheden for Teknik og Miljø vil udføre miljøtilsyn på GFE Krogenskær torsdag den 13. marts 2014. Miljø- og Teknikudvalget vil blive orienteret om miljøtilsynet på udvalgsmødet.

Kommunens miljøjurist vil på mødet afdække de juridske forhold i forbindelse med den fremadrettede sagsbehandling af GFE Krogenskærs miljøforhold.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager stilling til den videre proces i myndighedsbehandlingen af GFE Krogenskær.

Beslutning

Kommunens advokat - Mads Kobberø – deltog i behandlingen af punktet og redegjorde for de juridiske forhold i forbindelse med den fremadrettede sagsbehandling af GFE Krogenskærs miljøforhold. Sagsbehandler Erik Rydborg orienterede om resultatet af miljøtilsyn udført på virksomheden den 13. marts 2014. På tilsynet var der specielt fokus på efterkommelse af påbud, den nye miljøgodkendelses deadlines og egenkontrolvilkår. Det kunne konstateres, at disse forhold var overholdt.

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet der udarbejdes notat for den fremadrettede juridiske og tilsynsmæssige håndtering af virksomheden.

Bilag

Til toppen

Opdateret 11. marts 2014
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach