Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 26. juni 2014
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 12:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Der var afbud fra Ole Bruun og Johannes Trudslev.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: MT

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen

Beslutning

Ingen.

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Ansøgning om lovliggørende dispensation for overskridelse af byggefelt i lokalplan


Resume

Sagsforløb: MT

På baggrund af henvendelse fra ejer af Grønnegade 15 i september måned 2013, hvor opførelse af Plejecenter ”Støberiet” i Brønderslev Midtby næsten var afsluttet, konstaterede Fagenheden for Teknik og Miljø, at del af byggeriet er opført ud over byggefelt i lokalplanen.

Fagenheden har efterfølgende modtaget ansøgning om dispensation fra ansøger og gennemført en høringsproces. En advokat, som også repræsenterer øvrige lejere i Grønnegade 15 har fremsendt indsigelse til udkast til dispensation.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om der skal meddeles lovliggørende dispensation til overskridelse af byggefelt i lokalplanen.

Kommunens juridiske rådgiver samt byggesagsbehandler Flemming Bjerre deltager i mødet.

Sagsfremstilling

Plejecenter ”Støberiet” er opført i perioden fra maj 2012 til slutningen af 2013 på Grønnegade 29-31. Bygherrer/ejere er Boligforeningen PM for boligerne på 1. og 2. sal og Brønderslev Kommune for servicedel og administration i stueplan.

I september 2013 modtog Fagenheden for Teknik og Miljø en henvendelse fra ejer af Grønnegade 15 (nabo til plejecentret) om, at byggeriet ligger for tæt på Grønnegade 15.

Fagenheden foretog efterfølgende tilsyn og konstaterede, at byggeriet er opført i en afstand af Grønnegade 15 på ca. 5 meter, og dermed har overskredet byggefelt i lokalplanens kortbilag 2 – lokalplan nr. 01-C-08.01.

Ansøger har ikke i forbindelse med byggeansøgningen søgt om dispensation til lokalplanens bestemmelse herom, og fagenheden har ikke konstateret overskridelsen i forbindelse med sagsbehandlingen.

Fagenheden afholdte samme måned afklarende møde med ejeren af Grønnegade 15, hvor det blev aftalt, at der opsættes folie på vinduer mod Grønnegade 15 på grund af aktuelle indbliksgener, idet byggeriet på det tidspunkt var ved at blive taget i brug.

I slutningen af oktober måned 2013 modtager fagenheden en skriftlig klage fra advokatfirmaet Henrik Skaarup på vegne af ejer af Grønnegade 15, hvor der rejses krav om fysisk lovliggørelse (nedrivning). I senere brev oplyser advokatfirmaet, at de også repræsenterer øvrige 3 erhvervslejere i Grønnegade 15.

Herefter starter fagenheden en længere høringsproces af parterne for at indhente den fornødne dokumentation som grundlag for fastlæggelse af en lovliggørelsesprocedure. I maj måned 2014 foreligger der efter fagenhedens vurdering et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag herfor.

Det er fastlagt, at byggeriet overskrider byggefeltet med 4,8-5,0 meter, og at afstanden mellem bygningerne er ca. 4,7 meter. I samråd med kommunes juridiske rådgiver vurderer fagenheden, at der kan meddeles en retlig, lovliggørende dispensation til det konkrete byggeri, idet det er fagenhedens opfattelse, at dispensation også ville have været meddelt, hvis der var søgt herom inden byggeriets opførelse.

På baggrund heraf har fagenheden udarbejdet udkast til dispensation, som i partshøringsbrev af 9. maj 2014 er sendt til advokatfirmaet Henrik Skaarup. I udkastet til dispensationen er høringsprocessen uddybet under afsnittet ”Naboorientering og partshøringsproces”.

I brev af 22. maj 2014 fremsender advokatfirmaet Henrik Skaarup vedlagte skrivelse fra Landinspektørfirmaet Birk & Boe I/S af 20. maj 2014 med bemærkninger til udkastet til dispensation. Birk & Boe I/S er ikke enig i, at der kan meddeles dispensation, idet det er deres opfattelse, at en dispensation vil være i strid med lokalplanens principper. Krav om nedrivning fastholdes, eller evt. erstatningsansvar som en mulig løsning, og det oplyses, at sagen vil blive anket til Natur- og Miljøklagenævnet, såfremt kommunen meddeler en retlig, lovliggørende dispensation.

Juridisk Bistand / juridiske forhold

Fagenheden indhenter i denne sag ekstern juridisk bistand. Til grund for sagens behandling indgår de retlige forhold, herunder forståelse af begrebet ”retlig lovliggørelse”, som er beskrevet i afsnittet ”Den retlige ramme” i udkast til dispensation. Med henvisning til dette afsnit er det fagenhedens opfattelse, at:

 • Meddelelse af ansøgte dispensation fra lokalplanen vedrørende byggeri udover det i lokalplanens bilag 2 viste byggefelt ikke er i strid med lokalplanens principper.
  (Efter Planlovens § 19 stk. 1 kan der dispenseres fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Principperne omfatter som det væsentligste lokalplanens formålsbestemmelser - § 1 og lokalplanens anvendelsesbestemmelser - § 3)

 • Kommunen ville have meddelt dispensation, hvis der var blevet søgt herom oprindeligt.

Samlet vurdering og konklusion:

Fagenheden for Teknik og Miljø har sammen kommunens juridiske rådgiver vurderet de anførte forhold i brevet af 20. maj 2014 fra Birk & Boe I/S. På baggrund heraf er det fortsat fagenhedens vurdering, at lovliggørelse kan ske som beskrevet under ”Juridisk bistand/juridiske forhold”. Fagenheden har udarbejdet et notat herom.

Fagenheden vurderer, at en lovliggørende dispensation ikke vil være i strid med lokalplanens principper og er forenelige med kriterier i Bygningsreglementet kap. 2.3.1.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget meddeler dispensation til § 7.1 i lokalplan 01-C-08.01, der henviser til byggefelter i lokalplanens bilag 2 med vilkår om, at der opsættes afskærmning på sydvendte på 1. og 2. sal over mod Grønnegade 15, der hindrer indblik.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag blev godkendt som foreslået.

H. C. Holst ønsker ikke at følge indstillingen.

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Tilbygning til enfamiliehus


Resume

Sagsforløb: MT

Ejeren af Ingemannsgade 6, Brønderslev, har søgt om tilladelse til opførelse en regulær tilbygning til boligen i form af køkken, en carport, samt en udestue med forbindelsesgang rundt om huset.

Der er kommet indsigelser til i forbindelse med partshøring.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om der kan meddeles tilladelse, da der er tale om en principiel beslutning.

Sagsfremstilling

Ejeren af Ingemannsgade 6, Brønderslev, har søgt om tilladelse til opførelse en regulær tilbygning til boligen i form af køkken, en carport, samt en udestue med forbindelsesgang rundt om huset.

Tilbygning til bolig og carport kan der umiddelbart meddeles tilladelse til. Der har dog været foretaget partshøring af naboer på grund af forbindelsesgang mellem carport og udestue, der på vedlagte bilag betegnes som væksthus.

Ansøger ønsker at energioptimere huset ved at opføre konstruktioner rundt om en stor del af boligen. Idéen er at afskærme den ældre del af konstruktionerne imod regn, vind og afkøling. Det er her den overdækkede forbindelsesgang imellem udestue og carport bliver en problemstilling, da den kommer helt ud imod Ingemannsgade.

Mindsteafstanden for bolig og for uopvarmet udestue til naboskel, vej eller sti er 2,5m ifølge bygningsreglementet BR10 kap. 2.2.3 stk. 1 afs. 2). Konstruktionen ud imod Ingemannsgade vil i anvendelse ikke være en egentlig udestue. Men den står i åben forbindelse med udestuen og er en overdækket uopvarmet bygning.

På grund af ovennævnte overskridelse af byggeretten, foretog fagenheden en partshøring af de omkringliggende naboer. Der kom indsigelser fra ejendommene over for, Ingemannsgade 5, 7 og 9. Naboernes generelle bekymring går på, hvordan byggeriet kommer til at tage sig ud, og at det bliver for massivt ud imod Ingemannsgade.

Kommunen må ikke inddrage værditab for naboer, som et sagligt argument i en helhedsvurdering. Ligeledes kan der heller ikke stilles krav om garanti for udførelse, som Ingemannsgade 9 kræver. Ingemannsgade 7 anfægter, at højden på bygningen vil blive 3,8 m inden for en afstand af 2,5 m fra vejskel.

Ansøger har kommenteret på de fremsendte indsigelser. Han ønsker ikke at opføre et dominerende byggeri, der fremstår som en rockerborg. Han anfører endvidere, at bygningen ud imod Ingemannsgade nøje hænger sammen med den øvrige energioptimering af det ældre byggeri. Denne del af byggeriet ønskes færdiggjort som noget af det første. Murværket ønskes udført med et farvespil i stenene, i stil med vedlagte billeder, og felter af stenene vil blive fremskudt 1 cm for at muren ikke fremstår bastant. Ansøger tilbyder også, at montere 3 små vinduer for at bryde murfladen.

Når fagenheden skal afgøre en sag, hvor der sker en overskridelse af byggeretten, skal der foretages en helhedsvurdering ud fra kriterierne i BR10 kap. 2.3.1. Det relevante kriterium i dette tilfælde er, om bebyggelsens omfang svarer til det sædvanlige i kvarteret, eller det der tilstræbes i området.

Bebyggelserne på Ingemannsgade er i det store og hele tilbagetrukket fra vejskellet. Dette skyldes typisk en vejbyggelinie i en tinglysning eller lokalplan. Det er dog ikke tilfældet på Ingemannsgade. Bygningernes generelle tilbagetrukne placering er derfor ikke kommet på grund af en regel, men snarere en tidstypisk tendens. På Ingemannsgade 12 blev der i 2012 meddelt en byggetilladelse til en carport ca. 1 m fra vejskel. Ansøgers nabo på Godthåbsvej 24 er et ældre byhus, hvor en del af boligen ligger helt ud i vejskel.

Der er ikke fuldstændig sammenlignelige tilfælde på byggeri af denne karakter i kvarteret, hvor man har tilladt en uopvarmet bygning helt ud i vejskel. Udvalget skal derfor tage stilling til, hvorvidt man ønsker at bryde præget fra Ingemannsgade med de tilbagetrukne bygninger, eller om man vil tillade dette byggeri.

Fagenheden for Teknik og Miljøforeslår, at der meddeles tilladelse til det ansøgte byggeri.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Der blev givet afslag på ansøgningen.

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Forhåndsgodkendelse / dispensation vedr. etablering af nyt bofællesskab beliggende Frederiksgade 8-10, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: MT

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget ansøgning om tilladelse ombygning af eksisterende bebyggelse samt en større tilbygning på Frederiksgade 8-10, Brønderslev, der i dag er registreret som henholdsvis detail/beboelse. Den nye bebyggelse skal indeholde et bofællesskab for personer med Downs syndrom.

I forbindelse med om- og tilbygningen skal der søges om dispensation fra lokalplan 1351-02's bestemmelser om indretning af mere end 1 bolig pr. ejendom samt tagudformning. Ligeledes skal der ud fra Bygningsreglementet BR10 foretages en helhedsvurdering i forhold til bebyggelsesprocenten.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om der kan dispenseres fra lokalplanens bestemmelser samt om en afvigelse fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser vil være hensigtsmæssig for området.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget ansøgning om tilladelse ombygning af eksisterende bebyggelse samt en større tilbygning på Frederiksgade 8-10, Brønderslev, der i dag er registreret som henholdsvis detail/beboelse. Den nye bebyggelse skal indeholde et bofællesskab for personer med Downs syndrom.

Ejendommen er beliggende i den nordlige udkant af Brønderslev midtby. Området er præget af spredt villabebyggelse med et islæt af mindre erhvervs/håndværksvirksomheder samt en nyere kontor/boligejendom.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 1351-02 og er beliggende inden for lokalplanens delområde 4, som foreskriver, at det kun må anvendes til blandet bolig og erhverv.

Den eksisterende bebyggelse er i 2 etager med et grundplan på 86 m². Den ombygges således, at der opføres 1 bolig i stueplan og 1. sal indrettes til personale/vagtstue. Tilbygningen på 277 m² opføres i 1 plan og indrettes med 5 boliger inkl. fællesareal.

For at sagen kan behandles, skal der søges om dispensation fra tagudformningen og indretningen af antal boliger. Ligeledes skal der foretages en helhedsvurdering af de bebyggelsesregulerende bestemmelser i forhold til bebyggelsesprocenten.

Indretning af antal boliger pr. ejendom

Lokalplanens § 7.11 fastsætter, at der ikke uden bygningsmyndighedens godkendelse må indrettes mere end 1 bolig pr. ejendom.

Planlægningsmæssigt betragtes opholdssteder/bosteder ikke som erhverv, men som boligformål, også selvom der indrettes kontor o.l. i et vist omfang.

Mindre bosteder/opholdssteder med op til 6 beboere betragtes planlægningsmæssigt ofte som én bolig forudsat, at de indrettes i eksisterende bygninger uden væsentlige ændringer (dvs. at boligen fortsat fremstår som en ”almindelig” familiebolig). I den konkrete sag ønskes indrettet 6 boligenheder, delvist i eksisterende bygning og delvist i en ny tilbygning. Hver bolig ønskes indrettet med selvstændigt soveværelse, opholdsstue, thekøkken og bad.

Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at det ansøgte projekt kræver en dispensation fra lokalplanens bestemmelser, da projektet betragtes som indretning af 6 nye boliger på samme ejendom, hvilket er i strid med lokalplanens § 7.11.

Bebyggelsesregulerende bestemmelser

BR10 kap. 2.2.1 stk. 1 forskriver, at Byrådet ikke kan nægte at godkende en bygnings etageareal, når bebyggelsesprocenten ikke overstiger 30.

Bebyggelsens samlede etageareal udgør 449 m² jf. ansøgningen, hvilket medfører en bebyggelsesprocent på 55,7 % af grundens samlede areal.

Området omkring Frederiksgade 8-10 består af blandet bebyggelse. Bebyggelsesprocenten for de enkelte ejendomme svinger fra 24 - 64 %, hvilket skyldes nogle meget varierende grundstørrelser.

Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at det ansøgte medfører en væsentlig overskridelse af de bebyggelsesregulerende bestemmelser, som kan være med til at påvirke områdets karakter og dermed danne præcedens for den øvrige bebyggelse i området.

Tagudformning

Lokalplanens § 7.6 fastsætter, at tage skal udformes som sadeltag med en hældning på 35-55 grader, på mindre bygningsdele kan bygningsmyndigheden godkende, at taget udføres med anden hældning.

Tilbygningen opføres som ensidig taghældning med en hældning på 15 grader.

Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at en dispensation fra lokalplanens bestemmelser kan begrundes med, at der er tale om en tilbygning opført i baggården, som ikke bliver særlig synlig for gaden, og dermed ikke påvirker områdets karakter.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager stilling til, om der kan dispenseres fra lokalplanens bestemmelser samt om en afvigelse fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser vil være hensigtsmæssig for området.

Hvis udvalget på det foreliggende grundlag er indstillet på at tillade ovenstående punkter, skal ansøger fremsende en dispensationsansøgning, som skal i naboorientering og partshøring.

Beslutning

Udvalget besluttede at dispensere fra lokalplanens bestemmelser og afvige fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Indkomne bemærkninger i fordebat for planlægning af erhverv ved Hallund


Sagsfremstilling

Der været afholdt fordebat vedr. udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan 13-E-01.01 Erhverv ved Hallund. I fordebatten er der indkommet 2 kommentarer.

Lokalplanen omhandler ejendommen for virksomheden Hallund Staldservice. Virksomheden ønsker at få opført en lagerhal, som Brønderslev Kommune tidligere har givet landzonetilladelse til. På baggrund af en klage fra nærmeste nabo valgte Natur- og Miljøklagenævnet at omstøde kommunens tilladelse til et afslag.

Fagenheden for Teknik og Miljø har herefter vurderet klagenævnets begrundelse. Fagenheden fandt, at en lokalplan ville danne grundlag for en redegørelse af virksomhedens beliggenhed og påvirkning på omgivelserne.

Der skal sammen med lokalplanen udarbejdes et kommuneplantillæg, som overfører området for Hallund Staldservice til et erhvervsområde. I følge planlovens §23c skal Byrådet indkalde ideer og forslag i planlægningsarbejdet, hvor der sker en ændring af kommuneplanen.

En fordebat for planlægningen af erhverv ved Hallund har været afholdt fra den 25. april 2014 til den 12. maj 2014.

Bemærkninger
Nabo har indsendt bemærkninger, hvor han kommenterer på Natur- og Miljøklagenævnets begrundelse for at give et afslag. Han ønsker, at Hallund Staldservice hurtigt kan få gennemført deres projekt for virksomheden, og er derfor positiv indstillet over for planlægningen.

Den nærmeste nabo til Hallund Staldservice har i fordebatten henvendt sig personligt til fagenheden. Han fremlægger de samme klagepunkter, som ved sagen om landzonetilladelse til lagerhallen.

Den nærmeste nabo påpeger blandt andet, at han ønsker,

 • at lagerhallen bliver vendt, så portene vender mod øst,

 • at indkørsel mellem udstilling og privat bibeholdes,

 • at der ikke sker oplagring på langsiden af malerbygning mod vest,

 • at den fælles vej kommer til at overholde 8,00 m, som han har tinglyst ret til.

Da Fagenheden for Teknik- og Miljø allerede inden planarbejdets påbegyndelse var bekendt med den nærmeste nabos ønsker, er der taget højde for ovenstående bemærkninger i lokalplanens bestemmelser. Det er dog ikke muligt at vende lagerhallen pga. pladsmangel.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget godkender at

 • udarbejdelsen af lokalplan og kommuneplantillæg fortsættes,

 • at de indsendte bemærkninger tages til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 2. juni 2014, pkt. 10:

Sagen udsættes med henblik på drøftelse med ejer.

Knud Pedersen og Svend Erik Trudslev ønsker ikke sagen udsat

Sagsfremstilling til Miljø- og Teknikudvalgets møde den 26. juni 2014:

Der har den 19. juni 2014 været afholdt møde med Hallund Staldservice om virksomhedens oplag.

Beslutning

Udvalget besluttede, at udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg fortsættes og at de indsendte bemærkninger tages til efterretning.

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Resume

Sagsforløb: MT

Der har været afholdt fordebat for planlægning af erhverv ved Hallund fra den 25. april 2014 til den 12. maj 2014. Der er indkommet kommentarer i fordebatten.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om udarbejdelsen af lokalplan og kommuneplantillæg kan fortsætte.

Bilag

Til toppen


7. Planlægning for gravplads for kæledyr i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: MT

Byrådsmedlem Erik Sørensen har viderebragt et ønske om etablering af en gravplads for kæledyr i Brønderslev by.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om Fagenheden for Teknik og Miljø skal arbejde videre med planlægning af en gravplads.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Erik Sørensen har viderebragt et ønske om etablering af en gravplads for kæledyr i Brønderslev by. Det foreslås, at en gravplads for dyr kan være med til at brande Brønderslev by. Der henvises til, at Kolding er blevet positivt omtalt pga. deres kæledyrs- gravplads. Her samarbejdes med en privat forening. Pladsen i Kolding måtte flyttes i 2008.

Ifølge bekendtgørelse om registrering og drift af kæledyrsgravpladser skal der føres et register, der indeholder oplysninger om art, vægt og begravelsestidspunkt for hvert kæledyr. Det vil være en god ide at lægge det administrative arbejde i hænderne på en privat forening i tider med besparelser på de offentlige budgetter. Det anbefales, at der er en bygning til håndtering af de døde dyr. Gravpladsen skal anmeldes til Fødevarestyrelsen. Yderligere krav fra Miljø-, arbejdsmiljø- og fødevaremyndigheder skal undersøges nærmere.

En gravplads kunne f.eks. etableres i Komponistskoven ved Sdr. Omfartsvej eller hundeskoven ved Øster Kærvej.

Fagenheden vurderer, at et anlæg af en gravplads for dyr med en mindre bygning kan ske uden lokalplan i et rekreativt område eller en hundeskov. Der skal udføres partshøring af interesseorganisationer og nærmeste naboer, forinden etableringen.

Der kan udarbejdes et regulativ for, hvor meget der må ændres på området i form af gravsten, pynt m.v. Her kan det evt. også bestemmes, at dyr over en vis størrelse skal være kremeret. Regulativet forudsætter, at kommunen ejer arealet. Det foreslås, at det er gratis at anvende pladsen, dog kunne det gøres muligt for foreningen/administratoren at opkræve et mindre gebyr, som kan dække administrative udgifter til at opretholde og lagre et register.

Der vil sandsynligvis blive behov for et vist kommunalt tilsyn med pladsen, og opgaven vil derfor lægge beslag på en mindre personaleressource.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø og Teknikudvalget tilkendegiver at ville se positivt på placeringen af en gravplads for kæledyr, hvis der dannes en privat forening, der kan varetage det administrative arbejde med registrering af arter, vægt og begravelsestidspunkt.

Personalemæssige konsekvenser

Der vil sandsynligvis blive behov for et vist kommunalt tilsyn med pladsen, og opgaven vil derfor lægge beslag på en mindre personaleressource.

Beslutning

Fagenhedens forslag blev godkendt som foreslået.

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Opkrævning af betaling for brug af miljøvagt hos forurener


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Den fælleskommunale miljøvagtordning er fra den 1. januar 2012 blevet bemandet hele døgnet.

Det er ikke hidtil opkrævet betaling for miljøvagternes arbejde ved miljøuheld. Det er blevet afklaret, at der i miljøbeskyttelses- og jordforureningsloven er hjemmel til opkrævning af de kommunale udgifter forbundet hermed.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal opkræves betaling for miljøvagtens udkald ved akutte miljøuheld.

Sagsfremstilling

Den tidligere amtskommunale miljøvagtordning ophørte i forbindelse med, at amterne blev nedlagt. Miljøudvalgene i Rebild, Brønderslev, Mariagerfjord og Aalborg Kommuner vurderede herefter, at der var behov for en ny ordning og blev i 2010 enige om at etablere en fælles løsning. Hermed kunne kommunerne i samarbejde håndtere akutte miljøuheld med forurening af vandløb, søer, kyststrækninger, grundvand, jord eller luft. Den fælleskommunale miljøvagtordning er fra den 1. januar 2012 blevet bemandet hele døgnet. Det er kommunernes beredskab, der tilkalder miljøvagten.

Formålet med vagtordningen var blandt andet:

 • At yde hurtig rådgivning til det kommunale beredskab og andre ved akutte miljøuheld.

 • At begrænse skaderne på miljøet så hurtigt og effektivt som muligt, herunder at foretage en indledende vurdering af omfanget af skader.

 • At opspore og standse forureningen samt dens udbredelse ved at igangsætte afværgeforanstaltninger og derved minimere omkostningerne for de involverede parter.

 • At sikre beviser for at kunne gøre et erstatningsansvar gældende over for forureneren.

 • At registrere relevante data om hvert uheld.

De samlede udgifter til miljøvagtordningen beløber sig til ca. 720.000 kr. pr. år, hvoraf de 520.000 kr. er faste udgifter til bl.a. vagttillæg til miljøvagterne. De variable omkostninger til bil, brændstof etc. dækker de resterende 200.000 kr.

Hidtil har der ikke været opkrævet betaling for miljøvagternes arbejde ved miljøuheld. Efter juridisk konsultation er det blevet afklaret, at der i miljøbeskyttelses- og jordforureningsloven er hjemmel til opkrævning af de kommunale udgifter forbundet hermed.

Styregruppen for den fælles miljøvagt (ledelsen af miljøafdelingerne i de 4 kommuner) anbefaler, at der fremover opkræves en delvis betaling for miljøvagtens arbejde ved miljøuheld, tilsvarende at beredskabet også opkræver betaling for samme uheld.

Med udgangspunkt i de forskellige budgetmæssige sammenhænge i de 4 kommuner anbefales følgende model:

 • De variable omkostninger til bil, brændstof etc. på 200.000 kr. fordeles på de ca. 200 timers udkald årligt. Det svarer til en timepris på 1.000 kr.

 • For at undgå, at de geografiske afstande skal give en skævvridning mellem kommunerne, opkræves der ikke betaling for kørsel. Der anbefales, at der i stedet opkræves et startgebyr svarende til den gennemsnitlige kørsel på 1,5 timers kørsel, svarende til 1.500 kr. pr. udkald. Der har hidtil været ca. 40 udkald om året

Opkrævningen af betaling for udkald til miljøuheld sendes til samme person, virksomhed eller forsikringsselskab som beredskabet sender deres regning til. Opkrævningen sker jf. miljøbeskyttelseslovens § 70 og jordforureningslovens § 73.

Udover den foreslåede betaling for miljøvagtudkaldet, vil forurener også modtage en regning for de udgifter, som har været tilknyttet afværge af miljøkonsekvenserne fra miljøuheldet. Denne del af regningen indgår i regningen fra beredskabet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender, at der fra den 1. september 2014 opkræves betaling for miljøvagtens arbejde i forbindelse med akutte miljøuheld i form af:

 • At der opkræves et startgebyr 1.500 kr.

 • At der opkræves en timepris på 1.000 kr. for den tid miljøvagten opholder sig på skadestedet, samt den tid der bruges til afrapportering.

 • At der ikke opkræves betaling for medgået tid til kørsel.

 • At startgebyret og timeprisen hvert år pr. 1. januar reguleres i henhold til Danmarks Statistiks Nettoprisindeks.

 • At den beskedne reduktion i udgifterne til miljøvagten som følge af den foreslåede opkrævning af betaling anvendes til dækning af øvrige udgifter indenfor Fagenheden for Teknik og Miljø.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Med de foreslåede gebyrer vil de samlede indtægter blive på ca. 260.000 kr. årligt. Den opkrævede betaling for miljøvagten skal fordeles mellem de 4 kommuner, som er med i miljøvagten. Fordelingen mellem kommunerne er aftalt mellem de 4 kommunerne med udgangspunkt i befolkningstal. Dette svarer for Brønderslev Kommune til en årlig indtægt på 30.000 kr.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


9. Orientering om årsberetning 2013 for Miljøvagten


Resume

Sagsforløb: MT

Der er udarbejdet årsberetning for Miljøvagtens virke i 2013.

Sagen fremsendes til Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Der er den 1. januar 2012 oprettet en fælles døgnbemandet Miljøvagt for de fire kommuner; Brønderslev, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg.

Indholdet i årsberetningen beskriver Miljøvagtens formål, funktioner og opgaver, statistikken over miljøuheld i 2013, samt effekten af Miljøvagtens indsats med illustrerede eksempler.

Miljøvagten har i 2013 været i aktion 43 gange. 39 % af uheldene har været indenfor normal arbejdstid og de resterende 61 % udenfor.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter 2014


Resume

Sagsforløb: MT

På Byrådets møde den 23. april 2014 frigav Byrådet bevilling på 9,8 mio. kr. til anlægsprojekter på Vej- og Parkområdet.

Miljø- og Teknikudvalget skal stilling til, hvilke trafiksikkerhedsprojekter, der skal prioriteres af anlægsmidlerne i 2014.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 23. april 2014 frigav Byrådet bevilling på 9,8 mio. kr. til anlægsprojekter på Vej- og Parkområdet.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, hvor stor en del af anlægsbevillingen, der skal bruges på trafiksikkerhedsprojekter, kampagner og trafiktællinger. Derudover skal udvalget tage stilling til, hvilke trafiksikkerhedsprojekter, der skal prioriteres i 2014.

Færdselssikkerhedsudvalget har i møde den 10. marts 2014 behandlet punktet om kampagner for 2014. Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at Brønderslev Kommune deltager i de foreslåede kampagner.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget prioriterer trafiksikkerhedsprojekterne ud fra den udarbejdede prioriteringsliste og i forhold til de afsatte midler.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Følgende projekter blev prioriteret:

Trafikkampagner 2014 66.600 kr.

Trafikmålinger 50.000 kr.

Fjernelse af bump/hævet flade på indfaldsvejene i Brønderslev Kommune 100.000 kr.

Søndergade i Hjallerup mellem Skolegade og Vestergade 160.000 kr.

Trafiksikkerhed omkring Børnehuset Himmelblå 75.000 kr.

Trafiksikring af cyklister på Jens Thise Vej i Thise by 280.000 kr.

Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger i Ingemannsgade, Brønderslev 40.000 kr.

Udvidelse af cykelbane på Asaavej mellem Dronninglund og Asaa 350.000 kr.

Cykelstier – vedligeholdelse af eksisterende 500.000 kr.

Grønne opgaver 100.000 kr.

Processen omkring nedklassifisering af veje igangsættes

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering fra møde i Færdselssikkerhedsudvalget den 10. juni 2014


Resume

Sagsforløb: MT

Orientering fra møde i Færdselssikkerhedsudvalget den 10. juni 2014.

Sagen fremsendes til Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Orientering fra møde i Færdselssikkerhedsudvalget den 10. juni 2014.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Der blev orienteret om:

 • Emnet tilgængelighed medtages på næste møde i Handicaprådet

 • Næste møde i Limfjordsrådet

 • Møde i Øster Brønderslev med Borgerforening den 1. juli 2014

 • Afholdt møde med Agri Nord

 • Arkæologiske udgravninger i Ådalen, Brønderslev

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


13. Lukket punkt: Lukket orientering


Til toppen

Opdateret 20. juni 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer