Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 25. september 2014
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: MT

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Prioritering af anlægsprojekter på Vej- og Parkområdet 2014


Resume

Sagsforløb: MT

Der er på budget 2014 afsat et rådighedsbeløb til forskellige anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet herunder asfaltvedligeholdelse.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, hvorledes anlægsmidlerne skal prioriteres til blandt andet asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse, grønne områder og lignende.

Vej- og Parkchef Peder Gregersen og vejingeniør Kaj E. Jensen deltager i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2014 afsat midler til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet i form af bl.a. asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter,

brovedligeholdelse, grønne områder og lignende.

Rådighedsbeløbet til Vej- og Parkområdet er i 2014 på 9.800.000 kr. Der er i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013 overført 2.363.252 kr. til 2014 i ikke forbrugte anlægsmidler. Af dette beløb vedrører 914.000 kr. projekter vedrørende arbejder for Brønderslev Forsyning. Arbejderne er endnu ikke udført. Tilbage til prioritering er således et restbeløb på 11.249.252 kr.

Miljø- og Teknikudvalget har på møde den 26. juni 2014 prioriteret følgende trafiksikkerhedsprojekter:

Trafikkampagner 2014 - 66.600 kr.

Trafikmålinger - 50.000 kr.

Fjernelse af bump/hævet flade på indfaldsvejene i Brønderslev Kommune - 100.000 kr.

Søndergade i Hjallerup mellem Skolegade og Vestergade - 160.000 kr.

Trafiksikkerhed omkring Børnehuset Himmelblå - 75.000 kr.

Trafiksikring af cyklister på Jens Thise Vej i Thise by - 280.000 kr.

Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger i Ingemannsgade, Brønderslev - 40.000 kr.

Udvidelse af cykelbane på Asaavej mellem Dronninglund og Asaa - 350.000 kr.

Cykelstier – vedligeholdelse af eksisterende - 500.000 kr.

Grønne opgaver - 100.000 kr.

I alt - 1.721.600 kr.

Udvalget besluttede desuden, at processen omkring nedklassificering af veje igangsættes.

Tilbage til prioritering er herefter 9.527.652 kr.

Der har den 2. september 2014 været afholdt vej-tur med deltagelse af formand og næstformand i Miljø- og Teknikudvalget samt medarbejdere fra forvaltningen.

Udvalgsformanden vil på mødet gennemgå forslag til prioritering af de resterende anlægsmidler.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager stilling til prioriteringen af de resterende anlægsmidler på 9.527.652 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Peder Gregersen og Kaj E. Jensen deltog i behandlingen af punktet. Udvalgsformanden gennemgik forslag til prioritering af resterende anlægsbevilling for 2014. Udvalget godkendte formandens forslag. Prioriteringsliste udsendes til udvalgets medlemmer.

Til toppen


4. Behandling af fordebat om vindmøller ved Kjellingbro


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Ansøgning om opstilling af 10-14 vindmøller ved Kjellingbro har været i en fordebatfase. Der er i alt indkommet 26 bemærkninger/indsigelser til projektet, heraf en underskriftsindsamling med 446 underskrifter mod projektet. Ansøger har desuden fremsendt et partshøringssvar.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med et plangrundlag for projektet samt en VVM redegørelse.

Sagsfremstilling

Forida Energy A/S ønsker i samarbejde med selskabet Wind1 at opstille 10 - 14 møller ved Kjellingbro. Møllerne ønskes opstillet i to parallelle rækker i en øst-vestlig retning. Vindmøllerne vil have en totalhøjde på ca. 137 meter og hver enkelt mølle en effekt på 3,3 MW.

Fordebat

Der har været afholdt en fordebatfase om projektet i perioden fra den 5. maj 2014 til den 20. juni 2014. Der blev desuden afholdt et borgermøde den 22. maj 2014. Der er i alt indkommet 26 bemærkninger/indsigelser til projektet, heraf en underskriftsindsamling med 446 underskrifter mod projektet. Ansøger har desuden fremsendt et partshøringssvar.

Da området ved Kjellingbro ikke er udlagt til vindmølleformål i kommuneplanen, er formålet med fordebatfasen todelt i forhold til både kommuneplanen og VVM-reglerne.

For det første er det planlægningsmæssigt en strategisk diskussion af, om området skal udlægges til vindmølleformål i kommuneplanen. I forhold til VVM-reglerne er formålet at indhente input til hvilke emner, der skal behandles i en VVM-redegørelse. I vedlagte notat beskrives indsigelser/bemærkninger overordnet, fagenhedens specifikke bemærkninger hertil samt hvilke emner, der herudfra vil skulle belyses i en VVM-redegørelse, hvis der skal arbejdes videre med projektet. Økonomiudvalget skal primært forholde sig til den strategiske beslutning, om området skal udlægges til vindmølleformål.

Støj og helbredsmæssige risici

Mange af indsigelserne omhandler støj, herunder også lavfrekvent støj, og bekymring for helbredsmæssige konsekvenser, hvis projektet gennemføres.

Der blev i 2013 igangsat en undersøgelse om sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter. Undersøgelsen finansieres af Miljøministeriet, Klima- og Energiministeriet samt Sundhedsministeriet. Miljøministeren og Klima- og Energiministeren fremsendte i den forbindelse et brev til alle landets kommuner, hvori de opfordrer til, at kommunerne fortsætter vindmølleplanlægningen, mens undersøgelsen pågår. Undersøgelsen forventes at kunne gennemføres på tre år.

Miljøstyrelsen har fastsat bindende støjgrænser for både almindelig og lavfrekvent støj fra vindmøller, som projektet ikke må overskride. Støjgrænserne er fastsat ud fra, hvad Miljøstyrelsen vurderer er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabelt. Brønderslev Kommune har ikke mulighed for at skærpe støjgrænserne.

Udvikling af Hjallerup

Mange indsigelser omhandler hvordan vindmølleprojektet vil påvirke udviklingen af Hjallerup Vest - Tennisskoven. Desuden føler flere af indsigerne sig "snydt" over at have købt en grund i Tennisskoven uden at være blevet oplyst om vindmølleprojektet.


Tennisskoven er sammen med Hjallerup Øst (Skelbakken) de primære udviklingsområder for Hjallerup. Der er ca. 1,4 km fra nærmeste vindmølle til byzoneafgrænsningen ved Tennisskoven. Kommuneplanen indeholder et perspektivområde for yderligere boligudvikling ved Tennisskoven, der vil have en afstand på ca. 1,3 km til nærmeste mølle.


Tennisskoven vil ikke blive påvirket af støj ud over de fastsatte grænseværdier. Vindmølleprojektet vil dog påvirke udsigten fra Tennisskoven mod Hammer Bakker. Fagenheden vil ikke udelukke, at der kan være personer, der vil fravælge at bosætte sig i Tennisskoven, hvis projektet gennemføres. Omfanget af påvirkningen er dog vanskelig at vurdere. Fagenheden er siden vindmølleprojektets offentliggørelse blevet kontaktet af interesserede grundkøbere i området, der var bekymrede for vindmølleprojektet.

Naturforhold

Møllerne er projekteret i naturområdet ved Ravnstrup Kær på tværs af en kommuneplanudpegning som økologisk våd forbindelse, der bl.a. fungerer som ledelinje for trækkende fugle i landskabet. Den økologiske forbindelse forbinder østkysten via Bolle-Try Enge med bl.a. St. Vildmose og vurderes at være et vigtigt led i den samlede økologiske funktionalitet af egnede raste- og forurageringsområder for særligt sårbare arter i regionen, herunder fuglearter, der er på udpegningsgrundlagene for Natura 2000 områder i landsdelen, samt flagermus (Habitatdirektivets Bilag IV).

Hvis der arbejdes videre med projektet, skal det belyses, hvordan et eventuelt vindmølleprojekt vil kunne udformes, således at der leves op til kommuneplanretningslinjerne vedrørende økologiske forbindelser. Desuden skal det belyses, hvorvidt eventuelle afværgeforanstaltninger vil kunne tilvejebringe kompensation for det habitat-tab, der vil være en konsekvens af realisering af projektet. En vigtig problemstilling her vurderes at være at tilvejebringe gode overnatnings/rasteflader i området mellem østkysten og bl.a. St. Vildmose, dersom området ved Ravnstrup Kær/Kjellingbro bliver udlagt til vindmøllepark. Endvidere skal konsekvenserne i forhold til øvrige arter på Habitatdirektivets Bilag IV undersøges, og mulige afværgeforanstaltninger i forhold til bevarelsen af disse arter i området belyses.

På det nuværende vidensniveau kan fagenheden ikke udelukke, at der vil ske en væsentlig påvirkning af områdets fugleliv ved gennemførelse af projektet.

Landskab

Arealer udpeget til særlig værdifulde landskaber i kommuneplanen skal så vidt muligt friholdes for inddragelse af arealer til formål, der kan skæmme landskabet. Større byggeri, vindmøller samt større veje og tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås. To af møllerne opstilles indenfor udpegningen særligt værdifuldt landskab og parken som helhed grænser op til udpegningen. Det vurderes umiddelbart, at det særlige værdifulde landskab brydes væsentligt ved opstilling af møllerne. Landskabet fremstår meget fladt og åbent, og vindmøllerne fremstår derfor meget markante og fremmede i landskabet. Fagenheden vurderer derfor, at opstilling af vindmøller i området vil kompromittere kommunens landskabelige planudpegning i væsentlig grad.

Forhold til vindmølleplanlægning i Aalborg Kommune

Vindmølleområdet ved Kjellingbro er beliggende ca. 2 km fra Lyngdrup-vindmøllerne i Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i september 2013 vedtaget en vindmølleplan som tillæg til deres kommuneplan, hvori der udlægges et område til udvidelse af vindmølleparken ved Lyngdrup med yderligere 7 møller syd for de eksisterende. For at sikre sig, at deres område kan realiseres har Aalborg Kommune fremsendt bemærkninger til Kjellingbro projektet.

Ifølge vindmøllecirkulæret skal der ved vurdering af den samlede landskabelige påvirkning af vindmølleparker tages højde for både eksisterende og planlagte vindmøller. Da udvidelsen ved Lyngdrup er udlagt i Aalborg Kommunes kommuneplan, skal Brønderslev Kommune forholde sig til dette udlæg. Dertil kommer, at det samlede støjbidrag for både Kjellingbro og Lyngdrup ikke må overskride støjgrænserne. Hvis der arbejdes videre med projektet, skal dette belyses. Hvis der viser sig en problemstilling heri, skønner fagenheden, at Aalborg Kommune har "fortrinsret", da deres område er udlagt i deres kommuneplan. Aalborg Kommune arbejder med en konkret ansøgning for området.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med vindmølleprojektet ved Kjellingbro i form af plangrundlag og VVM redegørelse.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Udvalget blev orienteret om, at der den 23. september 2014 er indsendt et revideret projekt indeholdende forslag til 8 vindmøller ved Kjellingbrovej.

Udvalget indstiller,

 • at der gives afslag til det oprindeligt indsendte projekt for 10 - 14 vindmøller ved Kjellingbrovej, og

 • at det af 23. september 2014 indsendte forslag til 8 vindmøller ved Kjellingbrovej sendes videre til behandling i Økonomiudvalget, med henblik på beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med vindmølleprojektet.

Ole Bruun ønsker, at der arbejdes videre med det oprindelige projekt.

Bilag

Til toppen


5. Etablering af to boliger i erhvervsområde på Bryggerivej 66, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Der er kommet en henvendelse om køb af et ubebygget areal ved Bryggerivej 66, Brønderslev, som Brønderslev Kommune ejer.

Arealet ligger i kommuneplanens rammeområde 01-E-09 med forbud mod etablering af boliger. En stor del af området langs den østlige ende af Bryggerivej består næsten udelukkende af boliger etableret før udlægget til erhverv.

Udviklings- og Planlægningsudvalget har den 10. juni 2008 anbefalet, at arealet ikke skiftede status fra erhverv til bolig.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om arealet kan sælges til to boliger.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om kommuneplanramme 01-E-09 kan deles, så der kommer et boligområde i den østlige ende af Bryggerivej.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune ejer et ubebygget jordstykke ved Bryggerivej 66, Brønderslev, med et areal på 4.912 m². Stort set hele området er i byzone. Der er ikke lokalplan. Udviklings- og Planlægningsudvalget har den 10. juni 2008 efter forslag fra Fagenheden for Teknik og Miljø, anbefalet, at arealet ikke skiftede status fra erhverv til bolig.

Miljø- og Teknikudvalget skal nu genoverveje, om arealet kan sælges til to boliger. Der er ganske lidt erhverv i området, som med tiden er mest præget af boliger. To boliger kan etableres uden udarbejdelse af lokalplan, men kommuneplanen skal ændres.

Arealet ligger i erhvervsområde 01-E-09 - område til lettere industri med forbud mod etablering af boliger. Bryggerivej 66 ligger i den østlige ende af Bryggerivej, nærmest Ålborgvej. I dette område er der kun en enkelt tømrervirksomhed. Disse virksomheder har erfaringsmæssigt et lavt støjniveau. Der er desuden 1-2 autoværksteder på en strækning på ca. 150 m fra Bryggerivej 66.

Hvis der etableres to boliger på Bryggerivej 66, vil det ikke i sig selv forrykke balancen mellem erhverv og bolig i forhold til status i dag. Støjgrænserne for erhverv vurderes i forhold til den mest fremtrædende anvendelse og ikke i forhold til planlagt anvendelse.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgeren, men kommunen har en forpligtelse til at virke for kommuneplanen. Hvis sagen ønskes fremmet foreslås det, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der opretter et nyt område i den sydlige ende af Bryggerivej. Området kan udlægges til boliger og lettere erhverv, der normalt kan drives i boligområder. I den nordlige del af 01-E-09 langs Østergade ligger en del egentlig industri. Tilsvarende gælder rammeområde 01-E-03 syd for Bryggerivej, som indeholder erhvervsområdesyd. Det er vurderet, at oprettelse af et boligområde ikke vil lægge yderligere begrænsninger for driften af erhverv nord og syd for området ved Bryggerivej, fordi området i forvejen er præget af boliger. Allerede etableret erhverv inde i det nye delområde vil ligeledes kunne fortsætte.

Der er foretaget en partshøring af naboerne og Brønderslev Vandforsyning, da Bryggerivej 66 sammen med en større del af byen ligger i vandindvindingsområde for Søndre Vandværk. Brønderslev Forsyning har ingen indvendinger mod opførelse af to boliger. Ejeren af autoværksted på Bryggerivej 46 bemærker, at han ikke har indvendinger, hvis ændringen ikke påvirker hans muligheder for at drive erhverv.

Det er vurderet, at ændringen af kommuneplanen kan ske uden fordebat. Der vil blive søgt om delegation af endelig vedtagelse i forbindelse med den politiske godkendelse af forslag til kommuneplantillæg.

Ved udarbejdelse af en lokalplan for f.eks. tæt-lave boliger er situationen en anden. Her skal der gøres rede for hensynet til grundvandet og foretages en forudgående dialog med Naturstyrelsen herom. Ved lokalplanlægning i vandindvindingsområde kan det være nødvendigt at udarbejde en egentlig grundvandsredegørelse for den del, der ligger i landzone.

Der er udlagt en nord - sydgående vej over Bryggerivej 66 ned til Søndre Vandværk. Det kan blive nødvendigt at forlægge grusvejen over ejendommen for at skabe to anvendelige grunde. Brønderslev Forsyning ønsker deres ledninger i området tinglyst.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der muliggør,

 • at Bryggerivej 66 kan udstykkes til to boliger, og

 • at et nærmere afgrænset område fremadrettet kan bruges til åben-lave boliger og lettere erhverv, som normalt kan være i boligområder.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Sagen udsat til udvalgets næste møde.

Bilag

Til toppen


6. Renovation og genbrug - budget 2015


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Der er udarbejdet budgetoplæg for 2015 på affaldsområdet.

Budgetforslaget medfører, at renovationsomkostningerne samlet falder med 0,7 %, genbrugsbidraget stiger 4,7 % og taksten for erhvervsaffaldsgebyrer falder 8,6 %.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetoplægget for renovation og genbrug samt de anførte affaldstakster for 2015 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetoplæg for 2015 på affaldsområdet. Affaldsområdet omfatter renovation, genbrugsordninger og administration af affaldsområdet.

Affaldsområdet er brugerfinansieret efter hvile-i-sig-selv princippet. Økonomien i ordningerne opgøres årligt, og takstberegningerne tager højde for konstaterede under- og overskud.

Der foreligger endnu ikke takstforslag fra AVV på tilmeldeordningerne for erhvervs adgang til genbrugspladserne fra AVV. Takstforslag udarbejdes af AVV og fremsendes til kommunerne til godkendelse i de respektive byråd.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af gældende regler, nyligt udbud af renovationsordningen og godkendelse af forslag til budgetter for AVV og Modtagestation Vendsyssel. Endvidere indgår en antaget forbrændingstakst hos Reno-Nord, idet Reno-Nord endnu ikke har vedtaget budget for 2015.

Samlet budget (kr. excl. moms) Udgift Indtægt
Administration, husholdninger 601.000 601.000
Administration, erhverv 641.000 641.000
Renovation 15.474.000 15.474.000
Storskrald 306.000 306.000
Bobler (glas, papir og pap) 1.087.000 1.087.000
Genbrugspladser 15.043.000 15.043.000
Miljøservice (småbatterier og malerrester) 141.000 141.000
I alt 33.293.000 33.293.000

Ovenstående omkostninger dækkes ind via renovationstaksten, genbrugsbidraget og erhvervsaffaldsgebyret. Detaljerede budgetter for hver enkelt ordning og tilhørende forslag til takster for 2015 ses i bilagene.

Borgernes genbrugsbidrag er et samlegebyr af takster for administration af husholdningsaffald, bobleordningen, storskraldsindsamlingen, genbrugspladserne og miljøserviceordningen.

Erhvervsaffaldsgebyret er et samlegebyr af takster for administration af erhvervsaffald og farligt affald (betaling til Modtagestation Vendsyssel).

For at illustrere takstudviklingen, vises taksten for en helårsbolig med tilmeldt affaldssæk med ugentlig afhentning:

Kr. incl. moms 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Renovation 1005,00 1011,00 1060,00 1090,00 1105,00 1126,00
Genbrugsbidrag 1012,50 1085,00 1134,00 1221,00 1269,00 1328,00
I alt 2017,50 2096,00 2194,00 2311,00 2374,00 2454,00
Udvikling - 3,9 % 4,7 % 4,7 % 2,7 % 3,37 %

En nærmere gennemgang af udviklingen i omkostningerne ses af vedlagte bilag.

På grund af nyt udbud af renovationsordningen er de enkelte renovationstakster nyberegnet, og der er ændringer i både op og nedadgående retning. Samlet forventes omkostningerne til renovationsordningen at falde med 0,7 % i 2015.

Genbrugsbidraget stiger med 4,7 %.

Den væsentligste stigning i genbrugsbidraget skyldes øgede omkostninger i betalingen til AVV for genbrugspladsordningen. Udgifterne til transport og bortskaffelse af affald fra genbrugspladser (variable omkostninger) afholdes af kommunerne. AVV fastlægger budget for omkostningerne.

De senere år har de variable omkostninger overskredet det budgetterede beløb, og det har givet et underskud på ordningen, som løbende skal hentes hjem via takstforhøjelser.

AVV har oplyst, at der også i 2014 vil være budgetoverskridelser på forventeligt 0,7 mio. kr. for Brønderslev Kommunes vedkommende, hvilket forklares med svigtende indtægter og flere omkostninger end budgetteret.

I forbindelse med budgetforslaget 2015 har AVV valgt at forhøje det budgetterede beløb, men oplyser samtidigt, at budgetrammen for de variable omkostninger overholdes fra og med 2015.

Erhvervsaffaldsgebyret falder med 8,6 % i 2015, da antallet af fritagelsesansøgninger er faldet, og omkostningerne til Modtagestation Vendsyssel er lavere end tidligere.

Med det nuværende budgetoplæg og tilhørende forslag til takster, vil borgere og brugere af kommunens affaldsordninger opleve, at de betaler for uændrede affaldsordninger med det samme serviceniveau.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender budgetoplægget med de anførte takster for 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Området er brugerfinansieret.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


7. Status på arbejdet med lugtgenerne fra biogasanlægget GFE-Krogenskær


Resume

Sagsforløb: MT

Miljø- og Teknikudvalget orienteres om status på arbejdet med lugtgenerne på biogasanlægget GFE Krogenskær.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Kasper Nimand Steffensen orienterede om status på arbejdet med at minimere lugtgenerne på virksomheden.

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Der blev orienteret om:

 • Møde i Handicaprådet vedr. tilgængelighed

 • Tilskud til Dronninglund Kunstcenter fra Den Grønne Fond ændres fra lysprojekt til energibesparende rudepartier

 • Udsendte breve vedr. erhvervsaffaldgebyr.

 • Referat fra møde i Det Grønne Råd den 30/8 2014

 • Tillladelse til byggeri på Sdr. Omfartsvej (støjvold/beplantningsbælte)

 • Tidsplan for indsendelse af vandområdeplaner til Staten

 • Erstatningssag rejst vedr. FOA-bygningen i Brønderslev

 • Møde i Parkgruppen 24/9 2014

 • Afholdt borgermøde om separering af spildevand i Asaa by

 • Sagsgang vedr. hurtig besvarelse af behandlede sager umiddelbart efter udvalgsmøder

 • Slamanvendelse på produktionsjord behandles på et kommende udvalgsmøde og i Det Grønne Råd

 • Ulovlig opsætning af reklameskilte på næste udvalgsmøde

 • Videre arbejde med KLK-rapporten. Rapporten behandles på næste udvalgsmøde

 • Ukrudt ved blomsterkummer, stenbelægninger og rundkørsler

 • Udarbejdelse af bebyggelsesplan i Ådalen – etape 2

 • Klage vedr. afgørelse om P-pladser ved Strandvejen i Asaa

 • Projekt med rasteplads ved Jyske Ås-projektet

Til toppen

Opdateret 25. september 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer