Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 14. november 2014
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Ole Bruun og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: MT

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Mindre indtægter på byggesager 2014


Resume

Sagsforløb: MT

Den 3. budgetopfølgning for 2014 på Miljø- og Teknikudvalgets område viser, at der forventes en mindreindtægt på byggesagsområdet på ca. 850.000 kr. i 2014.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til finansiering af den forventede mindreindtægt samt drøfte eventuelle konsekvenser for budget 2015.

Sagsfremstilling

Der er for 2014 budgetteret med en indtægt på ca. 2,7 mio. kr. og der forventes nu en indtægt på ca. 1,85 mio. kr., hvilket svarer til en nedgang i indtægterne på ca. 850.000 kr.

De sidste 4 år har regnskabsresultatet været følgende vedrørende indtægterne på området.

År 2010:

Budget 1.680.920 kr.

Regnskab 1.789.634 kr.

Merindtægt 108.714 kr.

År 2011:

Budget 2.533.400 kr.

Regnskab 1.719.800 kr.

Mindre indtægter 813.600 kr.

I dette år steg gebyrerne med 50 %, og der blev vedtaget max. takster for landbrugsbyggeri. Enlovændring har betydet, at en stor del af carporte og udhuse ikke længere kan gebyrpålægges. Endvidere kan også nævnes finanskrise.

År 2012:

Budget 2.691.380 kr.

Regnskab 1.779.240 kr.

Mindre indtægter 912.140 kr.

Samme årsag som i 2011. Ved vedtagelse af max. takster for landbrugsbyggeri har dette medført en mindreindtægt på 378.000 kr.

År 2013:

Budget 2.732.560 kr.

Regnskab 2.739.576 kr.

Merindtægt 7.016 kr.

Det er i Folketinget besluttet, at der senest den 1. januar 2015 skal indføres timebaserede takster på byggesagsområdet. Samtidig er der fastsat regler for, hvordan timesatserne skal udregnes - herunder hvilke opgaver, der i forbindelse med byggesagsbehandlingen, kan tages betaling for. Ønsket med lovgivningen på området har været at sikre, at ansøgerne kun kom til at betale for den ydelse, de rent faktisk fik, samt at der landsdækkende blev mere ensartede takster, så virksomheder m.v., der opererer på tværs af kommunegrænser ikke længere skulle opleve kæmpestore forskelle på taksterne for byggeri af samme kategori.

I fremtiden vil indtægterne på byggesagsområdet være afhængige af antallet af byggesager, den "timepris", der fastsættes samt hvor lang tid sagerne tager at behandle.

Brønderslev Kommune vedtog at gennemføre timebaserede takster gældende allerede fra den 19. juni 2014. I forbindelse med denne beslutning blev det på baggrund af andre kommuners udregninger, samt på baggrund af erfaringer fra enkelte kommuner, der allerede havde kørt med timebaserede takst, fremlagt, at kommunen måtte påregne en væsentlig nedgang i indtægterne på området. Nedgangen skyldes i væsentlig grad, at de budgetterede indtægter er fastsat urealistisk højt jf. ovenfor samt at store dele af de opgaver, som tidligere har været medregnet i fastsættelsen af de faste takster ikke længere må medregnes jf. ovenfor nævnte rammer for fastsættelse af taksterne. Et eksempel er den tid, der bruges på nødvendig landzonetilladelse i sammenhæng med byggeri i landzone.

Senest torsdag vil fagenheden udsende notat, der mere detaljeret beskriver, hvordan sagsbehandlingen på byggesagsområdet foregår.

Fagenheden for Teknik og Miljøforeslår, at Miljø- og Teknikudvalget beslutter, hvordan mindreindtægterne på byggesagsområdet for 2014 finansieres, samt drøfter imødegåelse af eventuelle konsekvenser for budget 2015, så resultatet heraf kan indgå i fastsættelsen af den timebaserede takst for byggesagsbehandling gældende for 2015, som forelægges for Miljø- og Teknikudvalget på mødet den 1. december 2014.

Beslutning

Der blev orienteret om baggrunden for de manglende indtægter på byggesagsområdet samt de opgaver der i øvrigt løses på området. Udvalget tog budgetopfølgningen til efterretning, idet der sættes fokus på at optimere indtægtsgrundlaget i 2014.

Ole Bruun og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


4. Orientering


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Der blev orienteret om:

  • Afholdte møder om vandløbssystemerne i den vestlige og østlige del af kommunen henholdsvist den 6. og 12. november 2014
  • Afholdt møde med Agri-Nord den 11. november 2014
  • Invitation til vandløbsmøde med LandboNord den 24. november 2014
  • Tidspunkter for udvalgsmøder i 2015 drøftes på udvalgets decembermøde
  • Forslag til ændring af stiforløb ved vikingebroen i Brønderslev
  • Stævning - FOA-sag vedr. ”Støberiet i Brønderslev”

Til toppen


5. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 17. november 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer