Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 14. april 2016
Lokale: Aalborg
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Ole Bruun.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Igangsætning af planlægning for nyt museum i Rhododendronparken


Resume

Sagsforløb: TM

Museerne i Brønderslev Kommune ønsker at opføre et nyt og tidsvarende museum med beliggenhed i Rhododendronparken.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om planlægning for et nyt museum kan igangsættes.

Sagsfremstilling

Museerne i Brønderslev Kommune har indsendt et prospekt for et nyt museum i midtbyen af Brønderslev med forslag til beliggenhed i Rhododendronparken. Museet skal erstatte det nuværende Vildmosemuseum.

Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at den forslåede beliggenhed kan styrke publikums interesse for museet, skabe mulighed for nye begivenheder i Rhododendronparken, samt give synergi med parken, Restaurant Hedelund og Den Runde Pavillon.

Rhododendronparken er udlagt som offentligt område i Byplanvedtægt nr. 14. I henhold til byplanvedtægten må der inden for arealet opføres bebyggelse med tilknytning til arealets anvendelse som park.

Fagenheden vurderer, at opførelsen af et nyt museum kan styrke arealets anvendelse som park, men omfanget af den nye bygning samt de trafikale forhold er lokalplanpligtige. Disse parametre indgår ikke i byplanvedtægt nr. 14. Derfor kræver opførelsen af et nyt museum, at der udarbejdes en ny lokalplan. Fagenheden vurderer, at afgrænsningen for lokalplanområdet skal omfatte museet og tilhørende trafikale anlæg, som indkørsel og parkering.

Arealet for Rhododendronparken ligger inden for kommuneplanramme nr. 01-R-02, der angiver, at området må anvendes til rekreativt område i form af park med mulighed for restaurant og forsamlingslokaler. I forbindelse med planlægningen af et nyt museum vil der ske en mindre ændring af rammeteksten til også at omfatte museum. I planlægningsfasen skal der tages stilling til parkering og det skal overvejes, om en del af arealet ved tennisbanerne kan indrettes hertil. Dette kan medvirke til en mindre ændring i rammens afgrænsning.

Der kan i planlægningsfasen ske ændringer af det indsendte projekt, og de trafikale forhold vil blive detailbehandlet.

Igangsætningen af planlægningen binder ikke Brønderslev Kommune i forhold til fremtidige investeringer i museet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget igangsætter planlægningen for et nyt museum i Rhododendronparken.

Personale

Ingen.

Beslutning

Anbefales igangsat via foroffentlighedsfase.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Håndtering af § 3 uoverensstemmelser


Resume

Sagsforløb: TM

Fagenheden for Teknik og Miljø har i forbindelse med Naturstyrelsens gennemgang af beskyttet natur modtaget 939 uoverensstemmelser vedr. naturbeskyttelseslovens § 3. Derudover har fagenheden kendskab til et større antal sager, som endnu ikke er håndhævet.

Dette giver samlet omkring 1.000 uoverensstemmelser på beskyttede naturarealer, svarende til minimum 13 % af det samlede areal af beskyttet natur i kommunen.

Fagenheden har efter Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. marts 2016 udarbejdet konkret forslag til håndtering af sagerne.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling, om der skal ske tilførsel af ressourcer i forbindelse med igangsætning af denne opgave.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har i forbindelse med Naturstyrelsens gennemgang af beskyttet natur modtaget 939 uoverensstemmelser vedr. naturbeskyttelseslovens § 3. Derudover har fagenheden kendskab til et større antal sager, som endnu ikke er håndhævet. Se eventuelt punktet "Orientering om Naturstyrelsens § 3 registrering i Brønderslev Kommune" fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. februar 2016.

Dette giver samlet omkring 1.000 uoverensstemmelser på beskyttede naturarealer, svarende til minimum 13 % af det samlede areal af beskyttet natur i kommunen. Det er et meget højt antal – sammenlignet med resten af landets kommuner. 9 kommuner har over 500 uoverensstemmelser; Hjørring 1.178, Brønderslev 939, Frederikshavn 728, Viborg 643, Jammerbugt 587, Åbenrå 552, Holbæk 543, Tønder 530 og Herning 506. Efter fagenhedens kendskab er Brønderslev Kommune hektarmæssigt den kommune, der har haft det største tab. I alt 855 ha beskyttet natur er enten forsvundet eller der er sket andre tiltag, der er i uoverensstemmelse med naturbeskyttelseslovens § 3.

Naturgruppen udfører i dag en række primært lovbundne opgaver indenfor Naturbeskyttelsesloven som fx sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven (ansøgninger, tilsyn og overtrædelse af § 3), udtalelser til de øvrige grupper i fagenheden i forbindelse med husdyrgodkendelser, byggesager, grundvandsindvinding, miljøgodkendelser, lokalplaner m.v. Naturgruppen vedligeholder desuden temaer på miljøportalen, herunder den vejledende § 3 registrering jf. aftale mellem KL og staten, m.m.

Håndtering af de 939 uoverensstemmelser fra Naturstyrelsen er tilsvarende en lovbunden opgave. Uoverensstemmelserne dækker dels over ulovlige tilstandsændringer (eksempelvis opdyrkning, bebyggelse, skovrejsning m.m.), naturlig tilgroning, hvormed arealerne gror ud af § 3 beskyttelsen, og områder hvor kommunen har givet dispensation til en tilstandsændring. Det er dermed ikke alle uoverensstemmelser modtaget fra Naturstyrelsen, som dækker over en ulovlig tilstandsændring af beskyttet natur.

Fagenheden har derfor fået en ekstern konsulent til at screene størstedelen (800) af uoverensstemmelserne modtaget fra Naturstyrelsen. Denne samt fagenhedens egen screening af de resterende uoverensstemmelser viste, at der i ca. 87 % af uoverensstemmelserne kræves yderligere sagsbehandling. De resterende 13 % var enten fejltolkede af Naturstyrelsen eller indeholdt ikke en ulovlighed. Samtidig blev der ved screeningen fundet et næsten lige så stort antal nye uoverensstemmelser, som er blevet overset af Naturstyrelsen. Når dette sammenholdes med de sager, som Brønderslev Kommune i forvejen har kendskab til, og som ikke er en del af de nævnte uoverensstemmelser, står fagenheden for at skulle tage hul på en ”sagspukkel” bestående af omkring 1.000 sager. Heraf vil en del ikke kunne/skulle håndhæves grundet forældelse, manglende dokumentation, allerede givet dispensation eller, at arealet slet ikke er omfattet af § 3. Den resterende del af sagerne skal retsligt eller fysisk lovliggøres.

Fagenheden har forhørt sig hos andre kommuner, som ligeledes har modtaget en større eller mindre mængde uoverensstemmelser fra Naturstyrelsen, om hvordan disse har håndteret mængden af sager. Der er forholdsvis stor forskel på, hvordan de enkelte kommuner griber opgaven an. De kommuner, der har et meget stort antal sager tilsvarende Brønderslev Kommune (eks. Jammerbugt Kommune) må konstatere, at opgaven er så stor, at man nødvendigvis må have startet behandlingen af sagerne for der igennem at få den erfaring, der skal til for at opgaven løses mest effektivt. En række af sagerne vil være forholdsvis enkle, da der ikke er sket en ulovlig ændring af beskyttet natur, som kræver håndhævelse. De resterende sager kræver, at kommunen håndhæver lovgivningen ved fysisk eller retslig lovliggørelse.

Da Brønderslev Kommune skal håndtere omkring 1.000 sager, er der ingen tvivl om, at behandling af alle sagerne kræver en virkeligt stor ressource. Det vil ikke være muligt inden for de eksisterende ressourcer at igangsætte opgaven med afvikling af ”sagspuklen”, da disse bruges på løbende sagsbehandling af nye sager samt høringer fra andre sagsområder m.v. Det vil således være nødvendigt med tilførsel af ekstra ressourcer, for at kunne påbegynde afvikling af sagspuklen, og herved få den nødvendige erfaring m.v., der gør det muligt mere præcist at sige noget om, hvornår Brønderslev Kommune har behandlet alle sagerne. I den sammenhæng vil fagenheden med udgangen af 2016 forelægge sagen for Teknik- og Miljøudvalget igen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik og Miljøudvalget tager stilling, om der skal ske tilførsel af ekstra ressourcer til igangsætning af arbejdet med afvikling af ”sagspuklen” på ca. 1.000 sager.

Personale

Gennemførelse af det beskrevne pilotprojekt vil kræve tilførsel af midler på 350.000 kr. til finansiering af ekstern konsulent, der skal tilknyttes til opgaven.

Økonomi

Finansieringen af ekstern konsulent sker fra frigivne anlægsmidler - asfaltkontoen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 7. marts 2016, pkt. 9:

Udsættes. Fagenheden anmodes om at udarbejde konkret forslag til håndtering.

Sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. april 2016:

Som tidligere nævnt anmoder fagenheden om midler til at igangsætte et pilotprojekt med henblik på at fastlægge processen med afvikling af bunken af § 3 uoverensstemmelser.

Formålet med pilotprojektet er primært at få et overblik over ressourceforbruget samt at fastlægge den optimale ”model” for håndtering af § 3 uoverensstemmelserne. Dette med henblik på at udarbejde en samlet plan for afvikling af det store antal sager. Det er fagenhedens klare forventning, at pilotprojektet her ud over vil medvirke til, at sagsbunken bliver mindre. Pilotprojektet har således ikke kun til formål at danne baggrund for den føromtalte plan, men vil også direkte bidrage til afvikling af sagerne. Der er på nuværende tidspunkt ikke klarhed over, hvor stor en andel af sagerne, der vil være afviklet ved pilotprojektets afslutning. Et sådant estimat er afhængigt af pilotprojektets udfald.

Tilgang til sagsbehandling i pilotprojektet

Når fagenheden påbegynder sagsbehandling af en § 3 uoverensstemmelse, udsendes et indledende brev til lodsejeren. Her gør kommunen borgeren opmærksom på, at fagenheden igangsætter sagsbehandling på deres ejendom. Dette gøres for at sikre, at borgeren er klar over, hvilke arealer der er tale om. Borgeren kan således forberede sig, inden der foretages besigtigelse – herunder foretage sin egen vurdering af Naturstyrelsens nye vejledende udpegning. Der er tilsvarende mulighed for at tage kontakt til landbrugskonsulent og finde oplysninger om arealets driftshistorie og andet, som har betydning for sagsbehandlingen, inden fagenheden tager telefonisk kontakt til pågældende lodsejer.

Fagenheden lægger op til, at uoverensstemmelserne prioriteres således at de arealer, som forventes at have den største betydning for biodiversiteten – herunder sjældne eller truede arter i kommunen - sagsbehandles først. Dette gøres for at sikre, at de "vigtigste" naturområder lovliggøres først. Prioriteringen foretages på baggrund af en række faktorer som eksempelvis arealets størrelse, sammenhæng med øvrig beskyttet natur, om arealet er beliggende i et Natura 2000 område, og om der er sjældne arter i eller omkring området m.m.

Fagenheden lægger yderligere op til, at sagsbehandlingen af § 3 uoverensstemmelser som udgangspunkt foretages på ejendomsniveau således, at borgere med flere uoverensstemmelser på deres ejendom ikke skal "forstyrres" flere gange. I forbindelse med sagsbehandling af § 3 uoverensstemmelser på ejendomme med flere uoverensstemmelser, vil fagenheden tilbyde, at der afholdes et opstartsmøde, hvor lodsejer, kommune og evt. lodsejers konsulent kan få klarlagt, hvad uoverensstemmelserne består i. Denne tilgang vælges for at skabe den bedst mulige dialog, og dermed den bedste og hurtigste sagsbehandling. I tilfælde hvor der kan opnås enighed om hvordan arealerne/arealet skal lovliggøres, er det fagenhedens tilgang, at håndhævelsen kan foretages gennem "frivillige" aftaler.

Samarbejde med landbrugsforeninger og de grønne organisationer

Der er den 8. marts 2016 afholdt møde mellem fagenheden og LandboNord, som er den største landbrugsorganisation i Brønderslev Kommune. På mødet blev håndteringen af de mange § 3 uoverensstemmelser diskuteret. Der blev fra LandboNords side ytret ønske om, at sagerne blev gennemgået på ejendomsniveau som beskrevet ovenfor. Desuden aftalte fagenheden og LandboNord et samarbejde i forbindelse med udarbejdelse af skabeloner til sagsbehandlingen herunder det ovennævnte indledningsbrev. Her gør kommunen bl.a. opmærksom på, at borgeren kan have fordel af at tage kontakt til sin landboforening. Formålet med samarbejdet vedr. skabeloner er, dels at sikre sig et godt samarbejde med landboforeningerne, og dels at sikre sig at brevene som sendes ud i forbindelse med sagsbehandlingen er fyldestgørende og lette at forstå for borgerne.

De grønne organisationer har tidligere ytret ønske om at blive informeret omkring afviklingen af sagsbunken af § 3 uoverensstemmelser. Fagenheden vil derfor – efter udvalgets behandling af nærværende sag – meddele organisationerne, hvorledes Brønderslev Kommune agter at håndtere den store sagsbunke og indgå i dialog om dette.

"Hurtige" sager

På baggrund af erfaringer fra de øvrige kommuner er det fagenhedens forventning, at en række af de ca. 1.000 sager, der er tale om, kan afsluttes forholdsvis hurtigt. Dette skyldes bl.a., at der i en række af sagerne allerede er givet dispensation i forhold til den konstaterede uoverensstemmelse, hvilket ikke har været undersøgt i Naturstyrelsens gennemgang. I andre tilfælde er en eventuel overtrædelse på et § 3 beskyttet areal foretaget for så længe side, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at lave retablering, hvis den naturmæssige udvikling efterfølgende har været gunstig i forhold hertil. Yderligere kan der forekomme sager, hvor enge omlægges lovligt.

Fagenheden vil på mødet gennemgås en case med eksempler på § 3 uoverensstemmelser.

Beslutning

Pilotprojekt igangsættes.

Der afsættes maks. 250.000 kr. til projektet finansieret over asfaltkonto, til supplereing af fagenhedens eksisterende ressourcer.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af vejnavn til ny udstykning ved Tolstrupvej 57, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Genoptagelse af sag.

I forbindelse med udstykning af ejendommen Tolstrupvej 57, Brønderslev (tidligere gartneri) til boliggrunde, skal området tildeles et vejnavn. Der er også mulighed for at adressere bebyggelsen til Tolstrupvej, idet der er 2 ledige husnumre.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til vejnavnet.

Sagsfremstilling

Ejendommen Tolstrupvej 57, Brønderslev, som tidligere har indeholdt et gartneri, skal tildeles adresser i forbindelse med byggeri af 44 tæt/lave boliger. Der er ingen bygninger på grunden.

Området skal derfor enten have sit eget vejnavn, eller have adresse til Tolstrupvej - her er numrene 57 og 59 ledige, og skal derfor forsynes med bogstaverne a til y.

Ejeren af ejendommen har foreslået navnene Rødbøgen, Gartneriet og Tolstrupvej. Ved indkørslen fra Tolstrupvej står en stor rødbøg, som skal blive stående. Området har tidligere været blomstergartneri.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget vælger et af følgende navne:

  1. Rødbøgen
  2. Gartnerivej
  3. Tolstrupvej 57a-y og 59a-y
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 11. april 2016, pkt. :

Gartnerivej valgt.

Ole Bruun var fraværende.

Sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. april 2016:

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at sagen genoptages på baggrund af nye oplysninger, som ikke var kommet med til udvalgets møde den 11. april 2016:

Ejeren af ejendommen har ønsket at vejnavnet bliver ”Rødbøgen”.

Beslutning

Navnet fastsættes til Rødbøgen.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Til toppen


7. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Til toppen


8. Lukket punkt: Anlægsbevilling og byggemodnign


Til toppen

Opdateret 15. april 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer