Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 13. maj 2016
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Ole Bruun var fraværende / Emma Svensson var indkaldt som stedfortræder.

Hans Chr. Holst havde meldt afbud.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Videre planlægning for Markedspladsen og Stadiongrunden, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Fagenheden for Teknik og Miljø har i vinteren 2015/2016 afholdt møder med relevante interessenter samt afholdt et borgemøde, hvor brugen af og planerne for Markedspladsen og Stadiongrunden i Brønderslev er blevet drøftet.

Økonomiudvalget skal tage stilling til det videre forløb vedr. Markedspladsen og Stadiongrunden.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har i vinteren 2015/2016 afholdt 2 møder med markedsudvalget for Store Brønderslev Marked, bestyrelsen for Brønderslev Hallerne, Nordjyllands Idrætshøjskole og Borger 9700, hvor brugen af og planerne for Markedspladsen og Stadiongrunden er blevet drøftet. Resultatet af møderne var et idéforslag, udarbejdet af fagenheden, til den fremtidige anvendelse af Markedspladsen og Stadiongrunden. Dette idéforslag blev præsenteret til et borgermøde, som blev afholdt den 8. februar 2016 i Brønderslev Hallerne.

Udgangspunktet for idéforslaget var en forskønnelse af området med fokus på et rekreativt opholds- og idrætsområde, hvor stier og beplantning forbinder pladserne med Rhododendronparken.

På borgermødet var det blandt andet til debat, om Store Brønderslev Marked forsat skulle afholdes på markedspladsen, eller om det alternativt skulle flyttes uden for byen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til det videre forløb vedr. Markedspladsen og Stadiongrunden, herunder om der kan igangsættes en planlægning for området, i form af en masterplan eller lokalplan, og om Store Brønderslev Marked fortsat kan afholdes på markedspladsen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Efter afholdt idemøder indstiller Teknik- og Miljøudvalget, at der igangsættes udarbejdelse af en lokalplan for området, der indeholder mulighed for, at Brønderslev Marked fortsat kan afholdes på Markedspladsen.

Karsten Frederiksen ønsker etableret Markedsplads uden for byen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller endvidere, at de indkomne forslag fra idemøderne danner grundlag for det videre arbejde i området.

Bilag

Til toppen


4. Borgermøde ifm. foroffentlighed for planlægning af nyt museum i Rhododendronparken


Resume

Sagsforløb: TM

Økonomiudvalget har igangsat en foroffentlighed for planlægning for et nyt museum i Rhododendronparken, Brønderslev.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal afholdes et borgemøde.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 20. april 2016 at igangsætte planlægning for et nyt museum i Rhododendronparken, Brønderslev. Planlægningen skal startes med en foroffentlighedsfase.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om der i den forbindelse skal afholdes et borgermøde.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der afholdes borgermøde.

Til toppen


5. Endelig vedtagelse af lokalplan 01-B-34.01, kommuneplantillæg nr. 26 samt tillæg til spildevandsplanen


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Lokalplan 01-B-34.01 "Ådalen Nord", kommuneplantillæg nr. 26 og tillæg til spildevandsplanen har været i offentlig høring fra den 22. februar 2016 til den 18. april 2016. Der er i høringsperioden indkommet bemærkninger og indsigelser.

Lokalplanen indeholder en plan for udbygning af den nordlige del af Ådalen i Brønderslev og viderefører en del af principperne fra masterplanen, der blev udarbejdet for hele Ådalen i 2003.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplan 01-B-34.01, kommuneplantillæg nr. 26 og tillæg til spildevandsplanen kan endeligt vedtages.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 01-B-34.01 "Ådalen Nord" indeholder en plan for udbygning af den nordlige del af Ådalen i Brønderslev og viderefører en del af principperne fra masterplanen, der blev udarbejdet for hele Ådalen i 2003. Planen udlægger en åben-lav bebyggelse i form af parceludstykninger i et område ned mod byparken og inddrager også en del af byparken, da der er en del arkæologiske fund i området. Byparken vil dog fortsat være det centrale grønne rum i området. Nord for parceludstykningen muliggør lokalplanen etablering af en rekreativ park/naturområde, hvori der kan placeres en række naturgrunde.

Lokalplanområdet afgrænses af en omfartsvej, som er fortsættelsen af Ndr. Omfartsvej, der nu kobles på Hjørringvej nord for lokalplanområdet.

Der er udarbejdet kommuneplantillæg nr. 26 med henblik på at tilrette rammeområde 01-B-34, så det følger lokalplanafgrænsningen for lokalplan 01-

B-34.01 "Ådalen Nord".

Der er udarbejdet tillæg til spildevandsplanen, da kloakeringsprincippet ønskes ændret fra separatkloakeret til spildevandskloakeret.

Planforslagene kan ses her: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?LokalplanNr=01-B-34.01

Høringssvar

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 22. februar 2016 til den 18. april 2016. Et borgermøde blev afholdt i forbindelse med høringen den 7. marts 2016 og der er efterfølgende indkommet 4 høringssvar og 157 rettidige underskrifter mod placering af grunde i byparken.

Følgende bemærkninger og indsigelser er indkommet i høringsperioden:

  • Positiv tilkendegivelse af planens udformning med attraktive boliggrunde, samt færdiggørelsen af Ndr. Omfartsvej.
  • Indsigelser mod placeringen af boliggrunde i byparken.

Der er desuden modtaget høringssvar til lokalplanen omhandlende en sti/indkørsel til Vrangdrupvej 49, samt placering af en hestefold og overdragelse af jord i forbindelse hermed. Dette ligger uden for lokalplanområdet og høringssvarene medtages derfor til behandling i de pågældende sager.

Fagenhedens vurdering

Den planlagte placering af boliggrunde i byparken er fundet nødvendig på baggrund af de arkæologiske fund i lokalplanområdet og dermed for at sikre økonomi i projektet. Planen erstatter det tabte rekreative areal i byparken med grønne kiler mellem boligenklaverne, samt et større grønt og rekreativt område i den nordlige del, hvor der også placeres naturgrunde.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplan 01-B-34.01 "Ådalen Nord", kommuneplantillæg nr. 26 og tillæg til spildevandsplanen endeligt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 9. maj 2016, pkt. 10:

Udsættes.

Hans Chr. Holst var fraværende.

Sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. maj 2016:

På baggrund af de indkomne indsigelser vedr. boliggrunde i byparken foreslår Fagenheden for Teknik og Miljø, at der varieres i bygningshøjden, således at bygninger nærmest eksisterende bebyggelse i byparken og den sydlige Ådal må opføres i maks. 1 etage med en højde på op til 7 meter. Bygninger på de øvrige boliggrunde må opføres i maks. 2 etager med en højde på op til 8,5 meter.

Der sker dermed følgende ændring i lokalplan 01-B-34.01 "Ådalen Nord" § 7.3:

7.3 Bebyggelsens højde og etageantal

Delområde 1

Bebyggelse må opføres i maksimum 2etager og med en bygningshøjde på op til 8,5 m.

Dog må bebyggelsen, som vist på kortbilag 2, kun opføres i maksimum 1 etage og med en bygningshøjde på op til 7 m.

Lokalplanteksten ændres efter endelig vedtagelse i forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplan 01-B-34.01 "Ådalen Nord" med ovenstående forslag til ændring, samt kommuneplantillæg nr. 26 og tillæg til spildevandsplanen endeligt.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


6. Planmæssig vurdering af aktiviteter - Algade 76, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Udvalgsformand Karsten Frederiksen ønsker, at der foretages en vurdering af de aktiviteter, der foregår i Algade 76 i Brønderslev – herunder om de er forenelige med den gældende lokalplan for området.

Sagsfremstilling

Lokalter, Algade 76, Brønderslev, er udlejet til en syrisk kulturforening. På baggrund af henvendelser fra borgere inviterede Borgmester Mikael Klitgaard til et dialogmøde med repræsentanter for foreningen. Der blev her lagt op til dialog og aftalt et åbent hus arrangement, hvor borgerne og kommunen kunne få et bedre indblik i, hvilke aktiviteter, der foregår på adressen.

Åben hus arrangementet blev afholdt den 9. maj 2016.

Her blev det fremlagt, at der var tale om et bredt aktivitetsfelt indeholdende bl.a. undervisning, fritids- og klubaktiviteter, bøn, møder m.v. Det blev ligeledes fremført, at alle var velkomne i foreningens lokaler – bl.a. til en kop kaffe og bordfodbold.

Af den gældende lokalplan fremgår bl.a., at stueetagen er forbeholdt: ”butikker og andre kundeorienterede aktiviteter”. Det fremgår ligeledes, at vinduerne ud mod Algade i stueetagen ikke permanent må tildækkes eller afblændes.

Med baggrund i ovenstående, har Fagenheden for Teknik og Miljø afgivet varsel om påbud om fjernelse af den foretagne tildækning/afblænding af vinduerne ud mod Algade.

Med baggrund i de på det åbne hus fremlagte aktiviteter skal udvalget vurdere, om der ikke er tale om ”kundeorienterede” aktiviteter. Eksempler på sådanne aktiviteter er: butikker, caféer, liberalt erhverv m.v.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om der skal tages kontakt til den syriske forening for i dialog mere præcist at få afdækket, om der er aktiviteter,– og i givet fald hvilke – der kan karakteriseres som ”kundeorienterede”, eller om der på det foreliggende grundlag skal træffes beslutning i sagen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Med henvisning til § 3 i lokalplanen for området, kan lokalet alene indrettes til butikker, samt lignende kundeorienterende funktioner, hvorfor aktiviteterne ikke er forenelige med lokalplanen.

Til toppen


7. Prioritering af anlægsmidler 2016 på Vej- og Parkområdet


Resume

Sagsforløb: TM

Der er på budget 2016 afsat et rådighedsbeløb på 9.800.000 kr. til forskellige anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvorledes anlægsmidlerne skal prioriteres.

Vej- og Parkchef Peder Gregersen deltager i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2016 afsat et rådighedsbeløb på 9.800.000 kr. til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet til asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse og grønne områder.

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet vil forslag til prioritering af anlægsmidlerne blive gennemgået.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget prioriterer anlægsmidlerne for 2016.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Der blev udleveret kort over vejtur 2016.

Midlerne blev prioriteret – der vedhæftes bilag, der viser udvalgets prioritering.

Bilag

Til toppen


8. Frigivelse af anlægsmidler 2016 på Vej- og Parkområdet


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er på budget 2016 afsat et rådighedsbeløb på 9.800.000 kr. til forskellige anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse og grønne områder.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsbevillingen kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2016 afsat et rådighedsbeløb på 9.800.000 kr. til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse og grønne områder.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver anlægsbevilling på 9.800.000 kr. til anlægsprojekter på Vej- og Parkområdet.

Bevillingen foreslås finansieret af det rådighedsbeløb, der er afsat til formålet på budget 2016.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at anlægsmidlerne frigives.

Det bemærkes, at Byrådet på mødet den 27. april 2016 frigav 3 mio. kr. af midlerne til færdiggørelse af Nordbyen.

Til toppen


9. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Der ønskes en status på byggegrunde i Thise.

Til toppen

Opdateret 13. maj 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach