Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 31. august 2016
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af affaldsplan forud for 8-ugers høring


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Kommune skal udarbejde affaldsplan for kommunen. Planen skal i henhold til Affaldsbekendtgørelsen indeholde status, målsætning og planlægning for håndtering af affald. Planen omhandler sigtelinjerne; herunder de beslutninger, der skal træffes de kommende år, for at opfylde det nationale krav om genanvendelse af 50 % af visse dele af husholdningsaffaldet i 2022.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til affaldsplan for Brønderslev Kommune kan godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til affaldsplan for Brønderslev Kommune med tilhørende bilag. Affaldsplanen er udarbejdet som en digital plan, det vil sige en onlineversion.

I Affaldsbekendtgørelsen stilles der krav om, at kommunerne udarbejder en affaldsplan mindst hver 6. år. Den sidste affaldsplan i Brønderslev Kommune er fra 2009. Planen fra 2009 var fælles med Hjørring Kommune. Forud for affaldsplanerne for de to kommuner har der været en proces med en række fælles fokuspunkter for de to kommuner og AVV: regionalt/kommunalt samarbejde, borgerinvolvering, affaldsminimering, lokal ressourceudnyttelse og iværksætteri. Derfor er der mange fællesnævnere i de to affaldsplaner. Brønderslev Kommune besluttede dog i januar 2015 at udarbejde egen affaldsplan, da der er forskelle i fokus- og ambitionsniveau.

Det er en vigtig forudsætning for den nye affaldsplan, at Folketinget i 2013 vedtog ”Danmark uden affald, Ressourcestrategi 2013”. Her blev det besluttet, at 50 % af visse dele af husholdningsaffaldet i 2022 skal genanvendes. Principielt er der metodefrihed for kommunerne til at opnå dette. Erfaringer fra andre kommuner og modelberegninger fra Miljøstyrelsen har vist, at kravet/målet kun kan opnås ved at indføre kildesortering af affald. Mange kommuner arbejder for tiden med at implementere kildesortering. Det betyder også, at der ikke bliver basis for store centrale sorteringsanlæg, som kunne have været alternativet til kildesortering.

I affaldsplanen træffes der kun få konkrete beslutninger om indsamlingsmetoder, fraktioner osv. I stedet indeholder affaldsplanen en ramme for en række beslutninger, som skal tages i de kommende år for at nå op på kravet om 50 % genanvendelse i 2022. De konkrete beslutninger vil senere ske i Teknik- og Miljøudvalget og/eller Byrådet – afhængig af, hvor vidtrækkende de er.

I affaldsplanen træffes der beslutning om, at målet på 50 % søges opnået i to faser. I fase 1 (indtil 2018) arbejdes der på at igangsætte husstandsindsamling for de tørre affaldsfraktioner papir, pap, plast og metal. Detaljerne om fraktioner, indsamlingsfrekvens osv. vil blive taget som selvstændige politiske beslutninger. I affaldsplanen træffes der også beslutning om, at kildesortering af organisk affald først vil ske senere, dvs. i fase 2. Desuden træffes der i affaldsplanen beslutning om, at det i fase 1 skal besluttes, om det vil være hensigtsmæssigt med en geografisk opdelt udrulningsplan for indsamling af både de tørre affaldsfraktioner og senere organisk affald og restaffald. I fase 1 skal der også tages stilling til, om Brønderslev Kommune vil deltage i et fælleskommunalt sorteringsanlæg for plast- og metalaffald i Aalborg.

Affaldsplanen er opbygget, så de enkelte affaldsordninger (indsamlingsordninger) beskrives hver for sig. Inden for hver ordning er der 3 hovedelementer:

1. Beskrivelse

2. Målsætning

3. Handlinger

Denne opdeling følger kravene i Affaldsbekendtgørelsen. Samme opdeling er anvendt for affaldsbehandlingsanlæg; herunder forbrændingsanlæg, genbrugspladser, deponi osv. Indenfor emnerne bæredygtighed og kommunikation er der også sket opdeling i beskrivelse, målsætning og handlinger. Der er udarbejdet et særskilt notat, hvor alle handlingerne i affaldsplanen er sammenfattet. Dette giver et overblik over de vigtigste punkter i affaldsplanen.

I hovedafsnittene bæredygtighed og kommunikation er der bl.a. beskrivelser af de prioriteringer og fokuspunkter, som har været vigtige for de enkelte ordninger og behandlingsanlæg. På den måde knyttes der en rød tråd til det fælles forarbejde om affaldsplanen mellem Brønderslev og Hjørring Kommuner og AVV. I hovedafsnittet ”Økonomi og tidsplan” er faseopdelingen omtalt. Der træffes ikke på nuværende tidspunkt beslutninger, som har betydning for den kommunale økonomi.

I efteråret 2015 blev det i Brønderslev og Hjørring Kommuner besluttet, at der skal udarbejdes en ejerstrategi for AVV. Denne proces er stadig i gang. I affaldsplanen er der ikke nævnt noget om arbejdet med ejerstrategien. Dette er et bevidst valg, da en sammenkædning af de to emner, vil risikere at gøre begge processer unødigt komplicerede – både i en tidsmæssig og emnemæssig sammenhæng. Derfor kan affaldsplanen behandles, uden at det får betydning for processen om en ejerstrategi for AVV.

Når affaldsplanen er vedtaget i Byrådet, skal den i 8 ugers offentlig høring, før den kan vedtages endeligt.

Link: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/affaldsplan.htm. Der kan dannes PDF-udskrift ud fra onlineversionen, og de tilhørende bilag. Både affaldsplan (PDF-udgave) og de tilhørende bilag er vedlagt dagsordenteksten som bilag. Desuden er der vedlagt et notat, hvor alle handlingerne i affaldsplanen er oplistet, så det er nemmere at opnå et godt overblik.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender udkast til affaldsplan forud for 8 ugers offentlig høring

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da området er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. august 2016, pkt. 21:

Udsættes.

Emma Lyng Svensson var fraværende.

Beslutning

Det indstilles, at affaldsplanen sendes i 8 ugers offentlig høring.

Tekniske og økonomiske forhold afklares med AVV.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Planlægning for udvidelse af biogasanlægget GFE Krogenskær


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Biogasanlægget GFE Krogenskær på Vildmosevej 21B, Brønderslev, ønsker at ændre driften af biogasanlægget. Driftsændringen omfatter tilførsel af en større mængde biomasse samt mindre bygningsmæssige udvidelser. En eventuel udvidelse af biogasanlægget kræver et kommuneplantillæg, en VVM-redegørelse og ny miljøgodkendelse. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer endvidere, at der skal udarbejdes en lokalplan for området.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal gives en tilkendegivelse til udvidelsen med efterfølgende udarbejdelse af kommuneplantillæg, VVM-redegørelse, lokalplan og miljøgodkendelse.

Sagsfremstilling

Biogasanlægget GFE Krogenskær, Vildmosevej 21B, Brønderslev, ønsker at ændre driften af det eksisterende biogasanlæg.

Den årlige mængde biomasse, der tilføres biogasanlægget, ønskes forøget fra de nuværende 36.500 tons til 70.000 tons. En eksisterende lagertank ønskes ombygget til reaktortank. Overdækningen af tanken vil blive 11-12 m høj, hvilket er lavere end eksisterende bygninger på anlægget. Der ønskes desuden etableret 2 nye lagertanke for at sikre stabil drift. Disse tanke etableres i tilknytning til ejers landbrugsejendom.

Udvidelsen medfører, at daglige transporter til anlægget fremadrettet vil være 7-10 mod de nuværende 4-6. Oplag af biomasse på anlægget vil ikke blive forøget. Baggrunden for ønsket om udvidelse er, at biogasanlægget fremadrettet ønsker mulighed for at modtage flere vegetabilske biomasser. Disse biomasser har et lavere gaspotentiale og kræver længere opholdstid i anlægget. En udvidelse af anlægget er derfor nødvendig, hvis biomasseindtaget ændres. Ombygning og øget indtag af biomasse vil ikke påvirke den samlede gasproduktion i forhold til den eksisterende produktion. Ændringen i biomasseindtaget vurderes ikke at give anledning til større lugtemissioner fra biogasanlægget.

En udvidelse af biogasanlægget medfører, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og en VVM-redegørelse. Der skal desuden udarbejdes ny miljøgodkendelse, da virksomheden med udvidelsen overgår til en anden virksomhedskategori med selvstændige standardvilkår. Det vurderes endvidere, at der skal udarbejdes en lokalplan for området.

Virksomhedens projektbeskrivelse for udvidelsen, udarbejdet af rådgiver, er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal gives en tilkendegivelse til udvidelsen med efterfølgende udarbejdelse af kommuneplantillæg, VVM-redegørelse, lokalplan og miljøgodkendelse.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. august 2016, pkt. 22:

Udsættes.

Der ønskes en detaljeret orientering om de nuværende driftsforhold.

De juridiske forhold afklares.

Emma Lyng Svensson var fraværende.

Sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 31. august 2016:

Nuværende driftsforhold

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har fra Krogenskærs miljøfaglige rådgiver modtaget en redegørelse for biogasanlæggets nuværende driftsforhold. Redegørelsen er vedlagt som bilag. I redegørelsen er følgende beskrevet:

 • Der redegøres for den ombygning/modernisering, som biogasanlægget har gennemgået i 2014-2015. Ved ombygningen er der etableret lukket aflæssehal, plansilo til opbevaring af halm og energiafgrøder, faciliteter til neddeling af plantefibre inden indmadning, stort biologisk lugtrensesystem og anlæg til opgradering af biogas til naturgaskvalitet.
 • Der er implementeret ny biomasseplan på biogasanlægget. Der modtages ikke længere affald, men udelukkende landbrugsrelaterede biomasser som halm, græs, majs og gylle.
 • Biogasanlægget modtager max. 36.500 tons biomasse årligt, hvilket er i overensstemmelse med gældende miljøgodkendelse.
 • For at sikre en stabil og sikker drift varetages den daglige drift af 3 driftsansvarlige personer.
 • Der er implementeret daglige rutiner for rundering, eftersyn, vedligehold og egenkontrol.
 • Ultimo 2016 forventes biogasanlæggets produktion at blive bæredygtighedscertificeret efter international ISCC standard. Certificeringen indebærer, at der skabes sporbarhed ned til markniveau på alle tilførte biomasser, og at der beregnes CO2 balancer på alle tilførte læs.

Juridiske forhold

Biogasanlæg med en kapacitet på over 100 tons/dag er omfattet af bilag 1, pkt. 10 i bekendtgørelse om VVM. Der skal derfor ske offentliggørelse af en VVM redegørelse, blandt andet for at inddrage offentligheden. Efter offentlighedsperioden skal det besluttes, om Brønderslev Kommune vil give en VVM tilladelse efter § 7 i VVM bekendtgørelsen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at det er helt op til kommunen at afgøre, om der ønskes meddelt en VVM tilladelse. Hvis der ikke gives VVM tilladelse, kan udvidelsen/ændringen af anlægget ikke etableres.

Uddrag fra VVM bekendtgørelsen: ”§ 7. På grundlag af den foretagne høring efter § 6, træffer den kompetente myndighed afgørelse om, hvorvidt anlægget kan tillades.”

En evt. udvidelse af biogasanlægget Krogenskær kræver en ny revideret miljøgodkendelse. Det er jf. godkendelsesbekendtgørelsen en forudsætning for en udvidelse af biogasanlægget, at anlægget kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Det er desuden en forudsætning, at til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at begge forudsætninger er til stede. Kommunen skal derfor som udgangspunkt meddele miljøgodkendelse til en udvidelse, hvis der søges herom.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning, samt at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal gives en tilkendegivelse til udvidelsen med efterfølgende udarbejdelse af kommuneplantillæg, VVM-redegørelse, lokalplan og miljøgodkendelse.

Beslutning

De driftsmæssige forhold er jf. redegørelsen fra Fagforvaltningen for Teknik og Miljø’s opfølgning forbedret, men området er stadig belastet med utilsigtet lugtemission fra anlægget.

Henset til de nuværende driftsforhold samt de kommunale planer for et nyt boligområde i Brønderslev Syd anbefaler Teknik- og Miljøudvalget, at der ikke for nuværende iværksættes tiltag for mulig udvidelse af biogasanlægget.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Trafiksanering af Søndergade i Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 13. maj 2016 afsat 802.000 kr. af anlægsmidlerne i 2016 på Vej- og Parkområdet til nyt slidlag og chikaner på Søndergade i Hjallerup på strækningen fra Vestergade til Ålborgvej, ca. 1200 meter.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der af anlægsmidlerne for 2016 skal prioriteres yderligere 297.000 kr. til sanering af Søndergade i Hjallerup.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 13. maj 2016 afsat 802.000 kr. af anlægsmidlerne i 2016 på Vej- og Parkområdet til nyt slidlag og chikaner på Søndergade i Hjallerup på strækningen fra Vestergade til Ålborgvej, ca. 1.200 meter.

I projektet planlægges anlagt røde cykelbaner til sikring af cyklisterne, hvor den eksisterende vejbredde tillader det. Kørebanen anlægges i en bredde på 6 meter, hvilket giver plads til ca. 1,5 meter røde kantbaner i begge vejsider fra Vestergade og frem til nr. 70 (Hjallerup Tæppemarked), ca. 780 meter. Herefter er den eksisterende vejbredde 6-6,5 meter, og der er derfor ikke plads til at anlægge cykelbaner, men i stedet anlægges en 2 minus 1 vej, ca. 240 meter, frem til chikanen ved byzonen (ca. 40 meter nord for Tryvej). På den resterende del af strækningen, ca. 150 meter, frem til krydset ved Ålborgvej anlægges på noget af strækningen en stiplet kantbane. På strækningen inden for byzonen opsættes fem sæt chikaner.

Projektet blev behandlet i Færdselssikkerhedsrådet den 27. juni 2016, hvor repræsentanter fra Tennisskoven, Søndergades Projektgruppe og Hjallerup Byudvikling deltog. De havde følgende bemærkninger:

 • Generelt synes de godt om projektet og dens elementer.
 • Chikanerne må gerne være flytbare og placeres, så personbilerne ikke kan passere dem, uden at der skal drejes på rattet.
 • Parkeringsforbud langs 2 minus 1 vej.
 • Ønske om vejudvidelse på strækningen med 2 minus 1 vej, så cykelbanen kan føres ud til byzonen eller helt ud til rastepladsen.
 • Den hævede flade ved Skolegade ønskes fjernet på grund af rystelser i husene.
 • Vestbyen havde et stort ønske om at få gjort noget ved krydsningsproblemet af Søndergade ved Vestergade.
 • Forbud mod lastbiltrafik i begge retninger i Søndergade fra tæppehandleren og til Skolegade - især i tidsrummet kl. 19-07.

Færdselssikkerhedsrådet og fagforvaltningen har i samråd tilpasset projektet, hvor det var muligt, ud fra repræsentanternes bemærkninger.

Repræsentanter udtrykte stort ønske om, at der på strækningen fra Søndergade 70 (Hjallerup Tæppemarked) og frem til byzonen eller helt frem til rastepladsen sker en vejudvidelse, så det er muligt at anlægge røde cykelbaner på hele strækningen. Vej og Park har udarbejdet et oveslag for en vejudvidelse og anlæggelse af røde cykelbaner frem til byzonen på 297.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om der af anlægsmidlerne for 2016 på Vej- og Parkområdet skal prioriteres yderligere 297.000 kr. til sanering af Søndergade i Hjallerup.

Personale

Ingen

Beslutning

Der bevilges yderligere 297.000 kr., fra anlægsmidlerne for 2016, til færdiggørelse af Søndergade i Hjallerup.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Opsætning af byportal i fredning ved indkørsel til Dronninglund fra vest


Resume

Sagsforløb: TM

Dronninglund Borgerforening har søgt om etablering af en byportal ved indkørslen til Dronninglund. Byportalen er 2,8 meter bred og 2 meter høj og lavet i opmurede søjler samt en rustfri stålplade.

Stedet er omfattet af en landskabsæstetisk deklarationsfredning fra 1956-1957, som skal sikre at arealerne henligger i deres naturlige tilstand og at træerne langs vejen bevares. Området er desuden åbent land, som er omfattet af generelt forbud mod reklameskiltning i naturbeskyttelseslovens § 21. Fagforvaltningen påtænker at fremsende en dispensationsansøgning til Fredningsnævnet for Nordjylland med indstilling om dispensation. Fagforvaltningen har sikret, at den ansøgte placering ikke er i konflikt med oversigtsforhold for trafiksikkerheden i krydset Slotsgade/Søndervangsvej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal søges dispensation hos Fredningsnævnet.

Sagsfremstilling

Dronninglund Borgerforening har søgt om etablering af en byportal ved indkørslen til Dronninglund. I det ansøgte er byportalen 2,8 meter bred og 2 meter høj og lavet i opmurede søjler samt en rustfri stålplade. Portalen skal ifølge ansøgning være belyst samt med supplerende mulighed for variabelt underskilt med reklame for revy, byfester og lign.

Stedet er omfattet af en landskabsæstetisk deklarationsfredning fra 1956-1957, som skal sikre, at arealerne henligger i deres naturlige tilstand og at træerne langs vejen bevares. Området er desuden åbent land, som er omfattet af et generelt forbud mod reklameskiltning i naturbeskyttelseslovens § 21. Målet med reglerne er at undgå en skilteskov i det åbne land. Der kan derfor på stedet ikke tillades opsat reklameskilte, og der er ingen dispensationsmuligheder herfor. En byportal med "Velkommen til X" samt reklame for arrangementer mv. vil være omfattet af reklameforbuddet mod friluftsreklamer, som i stedet må henvises opstillet til bymæssig bebyggelse. Fredningsnævnet er dispensationsmyndighed i fredningssager og skal tage stilling til om fravigelse af reglerne i fredningen modvirker intentionerne med fredningen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø påtænker at søge at finde en udformning af det ansøgte, hvor fagforvaltningen søger Fredningsnævnet for Nordjylland om dispensation. En udformning af byportalen vil som minimum skulle overholde reglerne om forbud mod friluftsreklamer i det åbne land, f.eks. alene påskrevet med teksten "Dronninglund" samt uden øvrig reklameskiltning for arrangementer mv., som i stedet må henvises til bymæssig bebyggelse. En ændring af det ansøgte kan endvidere indebære ændringer i udformningen i øvrigt (størrelse mv.).

Fagforvaltningen har sikret, at den ansøgte placering ikke er i konflikt med oversigtsforhold for trafiksikkerheden i krydset Slotsgade/Søndervangsvej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø bemærker, at fagforvaltningen vil have forøgede driftsmæssige udgifter som følge af etablering af en byport. Disse udgifter er ikke konkret anslået.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om der skal søges dispensation hos Fredningsnævnet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget er positiv over for ansøgningen.

Der søges om dispensation hos Fredningsnævnet.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Etablering af vandforsyningsboring på Trøgdrupvej 36, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Kommune har modtaget henvendelse vedrørende etablering af ny vandforsyningsboring på Trøgdrupvej 36, Hjallerup.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til henvendelsen.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har den 10. maj 2016 modtaget henvendelse vedrørende etablering af ny vandforsyningsboring på Trøgdrupvej 36, Hjallerup. Boringen, som forsyner ejendommen (stuehus og staldbygninger), er i dårlig stand, idet boringens filter ikke længere fungerer. Der ønskes udført en ny boring på ejendommen. Fagforvaltningens svar hertil er, at der ikke umiddelbart gives tilladelse til etablering af ny boring på ejendommen, da Hjallerup Vandforsyning har lagt hovedledning ud i området, og det er besluttet i kommunens vandforsyningsplan, at ejendomme indenfor de almene vandværkers forsyningsområde skal tilsluttes løbende. Vandforsyningen fra egen boring kan dog fortsætte, hvis eksisterende boring kan repareres, hvilket i dette tilfælde er en mulighed.

Der er i henvendelsen anført, at lodsejeren ikke ønsker tilslutning til vandværket grundet omkostninger til tilslutning og efterfølgende udgifter til vandforbrug.

Baggrunden for ovennævnte besvarelse på henvendelsen er Brønderslev kommunes vandforsyningsplan, hvorfra nedenstående citater stammer.

Målsætning i vandforsyningsplanen:

 • at alle borgere i kommunen får mulighed for at opnå en vandforsyning af god kvalitet, med en høj forsyningssikkerhed og til en rimelig pris,
 • at give vandforsyningerne et overblik over de fremtidige forsyningsområder (interesseområder),
 • at der opnås en 100 % dækning af interesseområder i planperioden.

Retningslinier i vandforsyningsplanen:

Afsnit 2.1.2:

Ejendomme, der er beliggende langs en hovedvandlednings forsyningsområde, men som har en tilfredsstillende vandkvalitet og ikke ønsker at blive tilsluttet det almene vandværks forsyningsnet, skal af kommunen underrettes om, at de kun må etablere, udbedre eller ændre eksisterende indvindingsanlæg, når Byrådet har meddelt tilladelse til det.

Ved tilslutning af en ejendom til et vandværk forudsættes det, at hele ejendommens forbrug af vand aftages fra vandværket (markvanding undtaget). Der kan undtagelsesvis gives tilladelse til at anvende brønden eller boringen til f.eks. produktionsvand eller et til andet særligt erhvervsmæssigt formål, hvor der ikke kræves vand af drikkevandskvalitet. En tilladelse hertil kan f.eks. gives, hvis vandforsyningen ikke ser sig i stand til at levere den ønskede mængde vand til virksomheden eller ejendommen.

Planlægning og dimensionering af ledningsnet indenfor det udlagte, fremtidige forsyningsområde skal ske med følgende forudsætninger:

a. Tilslutning af alle ejendomme.

Afsnit 2.1.7:

De eksisterende boringer og brønde til husholdningsbrug og de eksisterende erhvervsindvindingsanlæg i kommunen kan fortsætte, så længe vandkvaliteten overholder

de gældende krav, og anlægget er i en stand, der ikke udgør en risiko for forurening af drikkevand eller grundvandsressource.

Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til nye boringer til husholdningsbrug indenfor vandværkernes forsyningsområder, hvis vandværket kan forsyne ejendommen på tidsmæssigt og økonomisk rimelige vilkår.

Der gives som udgangspunkt kun tilladelse til etablering af nye erhvervsindvindinger med drikkevandskvalitet indenfor vandværkernes forsyningsområder, hvis

vandværket ikke kan forsyne ejendommen på teknisk, tidsmæssigt og økonomisk rimelige vilkår.

Den gældende vandforsyningsplan giver således ikke mulighed for etablering af nye boringer i tilfælde som dette, og der er administreret i overensstemmelse her med i tidligere sager.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter sagen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der gives ikke tilladelse til etablering af ny brønd, jf. gældende vandforsyningsplan.

Hans Chr. Holst ønsker, at den gældende vandforsyningsplan tages op til revision.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Anmodning om optagelse af sti som offentlig sti


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om stien fra Døvlingvej til Fasanvej skal optages som offentlig sti.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget en anmodning om optagelse af privat fællessti fra Døvlingvej til Fasanvej som offentlig sti.

På nuværende tidspunkt foreligger der ikke en politisk vedtaget stiplan med klassificering af stierne beliggende i byzonen.

I den tidligere Brønderslev Kommune blev der udarbejdet en stifortegnelse, som ikke er blevet politisk godkendt. Stifortegnelsen anvender begreberne hovedsti (offentlig sti) og lokalsti (privat/privat fællessti). Hovedstierne beskrives, som en sti der går fra bydel til bydel, og lokalstierne som stier mellem veje i bydelene. Stien fra Døvlingvej og til Fasanvej er i stifortegnelsen udpeget som en lokalsti og forsyner boligområdet, som det fremgår af det vedlagte kortbilag. I Brønderslev by er der andre stier lignende denne.

Stien er brudt af vejene Ternevej/Sølvmågevej og Falkevej. Stien er beliggende på flere matrikler og har derfor forskellige ejere. Brønderslev Kommune ejer en del af stien fra Døvlingvej til Ternevej/Sølvmågevej og vedligeholder derfor denne del.

Optages stien som offentlig vil der være øget udgifter til vedligeholdelse af stien.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om stien mellem Døvlingvej og Fasanvej skal optages som offentlig.

Personale

Ingen

Beslutning

Mail fra Michael Lund Jensen, Fasanvej 80, blev sendt til udvalget tirsdag den 30. august 2016 og indgik i behandlingen af punktet.

Stien optages som offentlig.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om status i nedbringelse af uoverensstemmelser ift. til naturbeskyttelseslovens § 3


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har i forbindelse med Naturstyrelsens gennemgang af beskyttet natur modtaget 939 mulige uoverensstemmelser vedr. naturbeskyttelseslovens § 3. Derudover har fagforvaltningen kendskab til et større antal sager, som endnu ikke er håndhævet.

Efter en screening af sagerne er den samlede sagsbunke p.t. på 918 sager.

Teknik- og Miljøudvalget afsatte på møde den 14. april 2016 et beløb på maks. 250.000 kr. til at starte et pilotprojekt for at nedbringe mængden af uoverensstemmelsessager i forhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Naturstyrelsens genregistrering af beskyttet natur i Danmark modtog Brønderslev Kommune 939 uoverensstemmelser i forhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) har udgivet en rapport i juni måned i år, der viser resultaterne af Naturstyrelsens landsdækkende registreringsprojekt. Her gennemgås tallene for de enkelte kommuner. I Brønderslev kommune er der registreret uoverensstemmelser svarende til et areal på 562 ha (ca. 9,6 % af kommunens vejledende registrerede § 3 areal).

Fagforvaltningen har efterfølgende, i samarbejde med et konsulentfirma, foretaget en GIS-screening af alle arealer og har her fjernet de mulige uoverensstemmelser, hvor det vurderedes, at der ikke var en sag på. Derudover er der i GIS-laget blevet indført de uoverensstemmelser, som kommunen har fundet i forbindelse med § 3-registreringen i felten, indkomne sager, og nye sager, der er dukket op ved screeningen, jf. kortbilag fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. april 2016.

Teknik- og Miljøudvalget afsatte på møde den 14. april 2016 et beløb på maks. 250.000 kr. til at starte et pilotprojekt for at nedbringe mængden af uoverensstemmelsessager i forhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Inden pilotprojektet blev igangsat blev det aftalt med en ekstern konsulent, at få prøvet 6 uoverensstemmelsessager for at få erfaring med stordrift ved løsning af lovliggørelsessager.

Konsulenten har i gennemsnit brugt ca. 10 timer på sagerne, men alle sager på nær en har ligget på ca. 8 timer eller under. Tre af sagerne er afsluttet efter kort sagsbehandlingstid, mens de sidste sager er udskudt til efteråret. Konsulenten har fortalt at dialogen indtil videre har været god.

De 3 sager, der blev afsluttet hurtigt, var karakteriseret ved følgende indhold: Der har været en god historik med markplaner langt tilbage i tiden. Historikken i to af sagerne har haft den betydning, at arealerne er blevet afregistreret eller delvis afregistreret. Det forventes, at en del af det samlede antal uoverensstemmelser har denne karakter. Det er meget svært at give et estimat herpå, da fagforvaltningen i så fald ville have afregistreret arealerne, selv inden konsulenten fik overdraget sagen. Pilotprojektet vil sandsynligvis give et bedre billede herpå.

Pilotprojektet er aftalt med en ekstern konsulent. Konsulenten går i gang i efteråret og forventer at køre pilotprojektet på samme måde, som de 6 første sager, med afslutning inden årsskiftet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. august 2016, pkt. 32:

Udsættes.

Emma Lyng Svensson var fraværende.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget forventer en reduktion i sagerne på op til 25 % inden udgangen af 2016.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

I forbindelse med renovering / etablering af veje skal der sikres handicapvenlig adgang.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen

Opdateret 5. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach