Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 9. januar 2017
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Ole Bruun havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


3. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 30 vedr. midtbyplan for Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Med baggrund i midtbyplanen for Dronninglund er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 30. Formålet med kommuneplantillæg nr. 30 er at skabe forudsætningerne for gennemførelsen af midtbyplanen for Dronninglund, som blev godkendt af Byrådet den 30. marts 2016. Forslaget har været i 8 ugers høring. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Byrådet skal tage stilling til, om kommuneplantillæg nr. 30 kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Med baggrund i midtbyplanen for Dronninglund er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 30. Formålet med kommuneplantillæg nr. 30 er at skabe forudsætningerne for gennemførelsen af midtbyplanen for Dronninglund, som blev godkendt af Byrådet den 30. marts 2016. Forslaget har været i 8 ugers høring. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Baggrunden for at udarbejde midtbyplanen var et behov for en ny samlet strategi for midtbyens udvikling, samt et behov for et revideret plangrundlag. Kommuneplantillægget sikrer, at midtbyplanen bliver bindende for administrationen af Dronninglund midtby. Tillægget fastlægger rammerne for den ønskede udvikling.

Hovedgrebet i midtbyplanen er at koncentrere og samle byens aktiviteter, særligt handelslivet, i Slotsgade. Derfor foreslås bymidtens afgrænsning ændret. Ændringen vedrører særligt den strategiske placering af fremtidige dagligvarebutikker, der er vigtige at fastholde helt centralt i byen. Dette medvirker til mindre ændringer af de berørte kommuneplanrammer.

Forslaget har været i 8 ugers høring fra den 12. september til den 7. november 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender kommuneplantillæg nr. 30 endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af Affaldsplan 2014-2018 efter udløb af høringsperiode


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte på møde den 14. september 2016 forslag til affaldsplan 2014-2018 for Brønderslev Kommune.

Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger, hvor der ikke er indkommet kommentarer.

Byrådet skal tage stilling til, om Affaldsplan 2014-2018 for Brønderslev Kommune kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 14. september 2016 forslag til affaldsplan 2014-2018 for Brønderslev Kommune.

I planen er der beskrevet to faser. I hovedafsnittet "Affaldsordninger" er der beskrivelse, målsætninger og handlinger for en række forskellige affaldsordninger for private. Det er målsætningen, at fraktionerne papir, pap, plast, metal, organisk affald og træ fra private husholdninger indsamles til genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse, således at mindst 30 % af disse fraktioner i 2018 genanvendes. I 2022 skal genanvendelsen op på 50 %, hvilket er et nationalt krav. Fase 1 udgør perioden 2016-2017, og fase 2 er 2018 og fremefter.

I fase 1 arbejdes der på at gennemføre husstandsindsamling af fraktionerne papir, pap, plast og metal. Den konkrete udformning af indsamlingen træffes som selvstændige politiske beslutninger. I fase 1 tages der også stilling til, om udrulningen af affaldssortering skal ske geografisk opdelt, eller om det skal ske på én gang i hele kommunen. Endelig tages der i fase 1 stilling til, om Brønderslev Kommune skal deltage i sorteringsanlæg for plast- og metalaffald i Aalborg. I fase 1 vil organisk affald og restaffald stadig blive indsamlet i sække eller containere, som det sker i øjeblikket. Glas og flasker vil fortsat blive indsamlet i bobler.

I fase 2 kan det forventes, at der vil blive indført kildesortering af organisk affald. I forløbet træffes der selvstændige beslutninger om indsamlingsfrekvens og afsætning af den organiske fraktion og restaffaldet

Planen har været i offentlig høring i perioden fra den 26. september 2016 til den 21. november 2016. Planen har som krævet været offentliggjort på kommunens hjemmeside. I høringsperioden er der ikke indkommet kommentarer til forslaget.

Da der ikke er kommet kommentarer i høringsperioden, kan affaldsplanen godkendes på det grundlag, som Byrådet på møde den 14. september 2016 godkendte, at sende i høring. Der er heller ikke i mellemtiden fremkommet oplysninger, som kunne give anledning til, at der skal ændres i teksten i affaldsplanen.

Efter planens endelige godkendelse vil der blive iværksat den proces, som er beskrevet i planen; herunder fremskaffelse af det beslutningsgrundlag, som skal til for at træffe de selvstændige beslutninger, som er beskrevet i planen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender Affaldsplan 2014-2018 endeligt.

Personale

Ingen.

Økonomi

Området er brugerfinansieret. Derfor er der ingen konsekvenser for kommunens økonomi.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med få redaktionelle rettelser, der indarbejdes i affaldsplanen inden den behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Udvalget ønsker, at affaldsbeholderne beholder den nuværende placering.

Der vil senere blive en politisk drøftelse omkring valg / fritvalg af leverandør.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Opførelse af etageboliger på Mejeriparken 2-24, Hjallerup - behandling af indsigelser


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget byggeansøgning vedrørende opførelse af 12 etageboliger på Mejeriparken 2-24 i Hjallerup. Sagen har været i høring og har resulteret i indsigelser fra naboer vedrørende blandet andet parkeringspladser, fortætning af byggeri, udsigtsforhold m.m.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til sagen ud fra en helhedsvurdering efter Bygningsreglementet og gældende lokalplan, samt de indkomne indsigelser.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget byggeansøgning vedrørende opførelse af etageboliger på Mejeriparken 2-24 i Hjallerup.

Ansøgningen omfatter etageboligbyggeri med i alt 12 boliger fordelt på 2 plan og et samlet etageareal på 1.056 m² i Hjallerup By på ejendommen mart.nr. 15 EH Hjallerup Fjerding, Hjallerup. Der er tale om 3. og sidste etape i tilsvarende byggestil og materialer som eksisterende indenfor området, som er omfattet af lokalplan 10-44, Boligområde Algade/Østergade Hjallerup. Etaperne 1 og 2 blev opført i 2004 og 2008. De 3 etaper er beliggende på hver sin ejendom, hvor der via selvstændig matrikel er fælles vejadgang. Se oversigtskort.

Lokalplanen, som blev vedtaget i 2003, havde netop til formål at muliggøre etageboligbyggeri i princippet som det, der er bygget, og det der nu søges om. Se lokalplanens illustrationsplan.

Med det ansøgte byggeri vil bestemmelserne i lokalplanen være overholdt med hensyn til bebyggelsesprocent, opholdsareal, højde, og etageantal. Lokalplanen tillader en maksimal bebyggelsesprocent på 65 indenfor lokalplanområdet som helhed.

Lokalplanens krav til parkeringspladser kan imidlertid ikke overholdes, idet der ud fra lokalplanen skal etableres 10 parkeringspladser, og der kan kun etableres 9 parkeringspladser.

Fagforvaltningen har haft dialog med ansøger, hvilket har resulteret i nuværende projekt, hvor der maksimalt kan etableres 9 parkeringspladser.

Lokalplanens § 8.3 henviser til, at byggeri i princippet kan opføres som vist på lokalplanens illustrationsplan. Denne bestemmelse, herunder illustrationsplanen, er derfor ikke bindende, men planlægningsmæssig tilkendegivelse fra kommunen om, hvad der kan opføres. Et byggeprojekt, herunder det aktuelle, skal ud over lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser derfor også vurderes i forhold til Bygningsreglementets bebyggelsesregulerende bestemmelser - en helhedsvurdering.

På den baggrund har Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foretaget en høring indenfor lokalplanområdet samt tilstødende ejendomme, hvilket har resulteret i en række indsigelser.

Alle indsigelser er medtaget som bilag. Punkterne i indsigelserne omfatter en række forhold, hvoraf følgende vurderes at være væsentlige i forhold til denne sagsfremstilling:

 1. For få parkeringspladser.

Eksisterende parkeringspladser er i dag markeret med registreringsnummer/lejlighed. Der kommer dagligt besøgende, som benytter de ledige parkeringspladser, som fremover bliver inddraget til de nye boliger. Oprindelig blev der protesteret mod, at der ikke blev stillet krav om 1 parkeringsplads pr. bolig (Lokalplanens krav er 1 parkeringsplads pr. 100 m² boligareal). Der kommer til at mangle parkeringspladser, og der kan ikke parkeres på Østergade og Algade. Der må skæres ned på antal boliger for at give plads til parkeringspladser og adgangsforhold.

 1. For tæt bebyggelse.

Bebyggelsen kommer til at ligge tæt. Den midterste blok bliver indelukket. Den sidste blok (etape 3) bliver den største blok, hvor den i lokalplanen er vist som den mindste. Bebyggelsesprocenten bliver 82-85 og opgivet til 65, der stilles spørgsmål om korrekt beregning heraf. Frygter gener fra lysforhold/skyggegener og indbliksgener (Østergade 26). For at etablere flest mulige parkeringspladser er skure flyttet ud på til Algade/Østergade krydset, hvor de opføres op mod gavl. På etaperne 1 og 2 er skure placeret ind bag boligbebyggelsen, og der er små haver ud mod Algade. Der kunne bygges mindre tæt, så projektet passer bedre ind i omgivelserne.

 1. For lille vejbredde og udsigtsforhold.

Lokalplan og deklaration stiller krav om vejbredde på 6,5 m, men er kun vist med 5,5 m i projektet. Der er deklaration på udsynsforhold ved udkørsel fra Mejeriparken til Østergade, hvor der i projektet er markeret en parkeringsplads i udsynsfeltet.

 1. Der stilles spørgsmål om korrekt opmåling og afstande.

Erfaringer fra forrige etaper var, at der efterfølgende blev rettet henvendelse til naboer om at acceptere overskridelser.

 1. Byggepladsindretning vil medføre problemer med vejadgang til ejendomme.

Erfaringer fra forrige etaper, hvor der var problemer med at styre frie adgangsforhold og at holde adgangsvejen fri for byggematerialer.

Fagforvaltningens kommentarer og vurderinger af indsigelserne og ansøgningen

Generelt - lokalplanen

Det ansøgte projekt vurderes generelt at opfylde lokalplanens bestemmelser og intensioner. Alle bestemmelser er overholdt, men som væsentligt forhold med undtagelse af parkeringspladser.

Byggeriets højde er på under 8,5 m og i 2 etager, og opfylder hermed lokalplanens § 8.2. Lokalplanen anfører en maksimal bebyggelsesprocent på 65 for området som helhed. Fagforvaltningens beregning heraf, som viser 64,5, er korrekt. Da der tinglyst fælles opholdsarealer og der er fælles adgangsarealer, er det ikke relevant at foretage en vurdering i forhold til bebyggelsesprocenten på den konkrete ejendom.

Selvom lokalplanens illustrationsplan, som der henvises til i lokalplanens § 8.3, ikke er bindende, er det dog en tilkendegivelse om, hvilket byggeri der planlægningsmæssigt har været ønske om at åbne mulighed for.

Som anført i indsigelser er projektet dog blevet tilrettet, efter at der søges skabt flest mulige parkeringspladser, hvilket har medført flytning af skure ud mod krydset af Algade/Østergade. Der er her mulighed for at etablere afskærmende beplantning.

Parkeringspladser

Lokalplanen stiller krav om etablering af 1 parkeringsplads pr. 100 m² bolig, og med 1.056 m² stilles der således krav om 10-11 parkeringspladser, hvor der maksimalt kan etableres 9 parkeringspladser. Vurderingen af parkeringskravet tager udelukkende udgangspunkt i etape 3. Etaperne 1 og 2, hvor parkeringspladser forefindes på egen grund, er afsluttede sager. Kommunens parkeringsvedtægt (og mange øvrige lokalplaner) stiller krav om 1 parkeringsplads pr. etagebolig. Da kravet til parkeringspladser i lokalplanen derfor er lempelig i forhold til øvrige tilsvarende etageboligbebyggelser - samt at projektet ikke opfylder lokalplanens krav herom, vurderes som anført i indsigelserne, at der vil kunne opstå mangel på parkeringspladser.

Skygge- og indbliksgener

Fagforvaltningen vurderer på baggrund af plangrundlaget og de konkrete afstandsforhold, at der ikke vil opstå konkrete skygge- eller indbliksgener ud over, hvad der er forventeligt og må tåles for naboer.

Vejforhold

Den private fællesvej Mejeriparken er udlagt i en bredde af 6,5 m og projekteret anlagt i en bredde på 5,5 m, hvilket er i overensstemmelse med lokalplanen og vejreglerne.

Oversigtsarealerne er udlagt som hjørneafskæringer på 5 x 5 m, hvilket er arealer, der er uden betydning i dag for at kunne overholde de gældende vejregler omkring oversigt i vejkryds.

Fagforvaltningen stillede, inden høringsprocessen blev igangsat, bygherren i udsigt, at der evt. kan indgås et magelæg ved, at bygherren afstår et areal på 16 m² til krydset Algade-Østergade, hvilket vil muliggøre etablering af en sikker fodgængerovergang. Modydelsen ville være at godkende projektets 9 p-pladser mod p-kravet på 10 p-pladser.

Opmåling- og afstandsforhold

Fagforvaltningen har modtaget en opmålingsplan, men vil dog forinden en evt. byggetilladelse meddeles, indhente en udførlig afsætningsplan fra landinspektør, således at naboskellene bliver berigtiget.

Byggeplads

Fagforvaltningen vurderer, at der er begrænsede arealer til byggepladsindretning. Derfor agter fagforvaltningen at indhente en plan for byggepladsindretning som bl.a. dokumenterer, at der sikres fri adgang til naboejendomme. Naboer vil uundgåeligt som ved andre byggeriet dog midlertidigt blive berørt af byggeriet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om ansøgte projekt kan godkendes med 9 parkeringspladser, eller om ansøger skal reducere projektet således, at parkeringskravet opfyldes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der skal være mindst 1 P-plads pr. påbegyndt 100 m2. Projektet skal reduceres med 2 boliger.

Der henvises til Færdselssikkerrådets behandling af sag vedr. fodgængerovergang.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Status for overdækning af udendørs oplag af biomasse på GFE Krogenskær


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø indskærpede den 16. november 2016 over for biogasanlægget GFE Krogenskær, at udendørs oplag af biomasse/energiafgrøder skal opbevares overdækket. Tidsfrist for etablering af overdækningen blev fastsat til den 1. januar 2017.

Fagforvaltningen besigtigede den 4. januar 2017 overdækningen. Fagforvaltningen konstaterede, at biomassen var overdækket med plastfolie og nylonnet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal indkaldes til møde med GFE Krogenskær.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø indskærpede den 16. november 2016 over for biogasanlægget GFE Krogenskær, at udendørs oplag af biomasse/energiafgrøder skal opbevares overdækket: "Det indskærpes med hjemmel i GFE Krogenkærs miljøgodkendelse af 13. februar 2014, at udendørs oplag af biomasse/energiafgrøder fremadrettet opbevares overdækket. Overdækning skal dække hele det udendørs oplag og være af et materiale, der er uigennemtrængelig for lugtstoffer. Indskærpelsen skal være efterkommet senest den 1. januar 2017. En redegørelse for hvordan overdækningen praktisk udføres og en beskrivelse af overdækningsmaterialet skal sendes til Brønderslev Kommune senest den 1. december 2016."

GFE Krogenskær meddelte den 23. december 2016, at overdækningen var etableret.

Fagforvaltningen besigtigede den 4. januar 2017 overdækningen. Fagforvaltningen konstaterede, at biomassen var overdækket med plastfolie og nylonnet. Dog var der enkelte huller ved plastfoliens sammenføjninger samt ved afslutningen af overdækningen, som ifølge GFE Krogenskær var opstået pga. kraftig blæst. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vil håndhæve i forhold til dette, således at overdækninger er fuldstændig fremadrettet. Der blev ikke ved besigtigelsen konstateret væsentlige lugtgener, men dette vil blive fulgt tæt i de kommende uger.

I forbindelse med besigtigelsen ytrede GFE Krogenskærs medejer Per Pedersen ønske om et møde med Brønderslev Kommune med deltagelse af GFE Krogenkærs bestyrelse og det samlede Teknik- og Miljøudvalg.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning samt beslutter, om der skal indkaldes til møde med GFE Krogenskær.

Personale

Ingen.

Beslutning

Miljøgodkendelsen skal overholdes. Der må ikke være lugtgener. Overdækningen skal til stadighed være fuldkommen, jf. miljøgodkendelsen.

Udvalget imødekommer GFE’s ønske om møde med udvalget. GFE Krogenskær anmodes om et forslag til dagsorden til mødet.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Forlængelse af partshøringsfrist - NCC Roads A/S, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har sendt et udkast til et tillæg til NCC Roads' gældende miljøgodkendelse i partshøring. Naboer til NCC har klaget over den fastsatte partshøringsfrist.

Teknik-og Miljøudvalget skal tage stilling til, om partshøringsfristen skal forlænges.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet et udkast til tillæg til asfaltfabrikken NCC Roads' miljøgodkendelse. Tillægsgodkendelsen omhandler udvidelse af eksisterende støjvold. Det godkendes, at støjvolden forlænges 35 m i retning mod øst og at topkoten ændres fra de nuværende 34,7 m til 35 m.

I overensstemmelse med forvaltningslovens regler om partshøring, har fagforvaltningen den 21. december 2016 sendt udkastet til miljøgodkendelse i høring hos sagens parter. Partshøringsfrist blev i partshøringsskrivelsen fastsat til 2 uger dvs. til den 4. januar 2017. 1 - 2 ugers partshøring er normal praksis i forbindelse med partshøring af miljøgodkendelser.

Efter klager fra naboer til NCC over for kort partshøringsfrist forlængede fagforvaltningen efterfølgende partshøringsfristen til den 6. januar 2017.

Naboer til NCC sender den 22. december 2016 skriftlig klage over for kort partshøringsfrist til Borgmester Mikael Klitgaard. Udvalgsformand Karsten Frederiksen træffer herefter formandsbeslutning om, at parthøringsfristen forlænges til den 9. januar 2017, hvor der er ordinært udvalgsmøde i Teknik- og Miljøudvalget.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om partshøringsfristen skal udsættes yderligere.

Personale

Ingen.

Beslutning

Partshøringsfristen udsættes til den 30. januar 2017.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


8. Godkendelse af vejnavn til ny udstykning nord for Ådalen


Resume

Sagsforløb: TM

I forbindelse med udstykning af området Ådalen Nord, Brønderslev, til boliggrunde, skal området tildeles et vejnavn. Der påregnes ét vejnavn til hele området, på samme måde som i Ådalen.

Området, som er et nyt boligområde, skal tildeles adresser i forbindelse med udstykning af de første 15 parceller i området.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til vejnavnet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udstykning af området Ådalen Nord, Brønderslev, til boliggrunde, skal området tildeles et vejnavn. Der påregnes ét vejnavn til hele området, på samme måde som i Ådalen.

Området, som er et nyt boligområde, skal tildeles adresser i forbindelse med udstykning af de første 15 parceller i området.

Vendsyssel Historiske Museum har foreslået navnene Vrangdrupparken, Brundur eller Brøndtoften.

 • Området benævnes Vrangdrup. Derfor foreslås navnet Vrangdrupparken.
 • Navnet Brundur var oprindeligt navnet på en vikingehøvding, der lagde navn til byen. I dag er det også navnet på et værtshus i byen.
 • Brønd kommer fra de oprindelige marknavne i området. Tofte er et afgrænset jordstykke.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget vælger et af følgende navne:

 • Vrangdrupparken
 • Brundur
 • Brøndtoften
Personale

Ingen.

Beslutning

Vrangdrupparken blev valgt som vejnavn. Der træffes senere beslutning om vejnavn til punkthusene.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Drøftelse af virksomhedsplan 2017


Resume

Sagsforløb: TM

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til virksomhedsplan 2017. Planen er lavet efter samme "skabelon" som planen for 2016. Forslaget til virksomhedsplan for 2017 har været drøftet i Lokal-Med samt på et afdelingsmøde i Plan og Miljø i december 2016.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til indholdet af virksomhedsplanen for 2017.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til virksomhedsplan 2017. Planen er lavet efter samme "skabelon" som planen for 2016. Forslaget til virksomhedsplan for 2017 har været drøftet i Lokal-Med samt på et afdelingsmøde i Plan og Miljø i december 2016.

Fagenheden har haft gavn af den første virksomhedsplan, der har opfyldt formålet med at skabe overblik og synlighed i forhold til myndighedsområdet. Siden udarbejdelse af virksomhedsplanen for 2016, har der været en organisationsændring, der bl.a. har medført, at kommuneplanlægningen samt GIS-området er kommet til, mens skovområdet er flyttet til Vej og Park. Virksomhedsplanen for 2017 er derfor tilrettet. Planen er udarbejdet i dialog med medarbejderne i Plan og Miljø, der er den afdeling, planen dækker.

Virksomhedsplanen har følgende indhold:

 • Formål og mål med virksomhedsplanen
 • Tidsplan for udarbejdelse af kommende plan
 • Strategiske og personalemæssige opgaver
 • Særlige faglige fokusområder i 2017
 • Hertil kommer en kort gennemgang af fagområderne i Plan og Miljø

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter indholdet af virksomhedsplanen for 2017.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsættes.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Budget 2018 - udmøntning af foreløbigt sparekrav


Resume

Sagsforløb: TM

På baggrund af Økonomiudvalgets vedtagelse af budgetprocessen for 2018 ønskes en indledende drøftelse af, hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav Teknik- og Miljøudvalget ønsker udarbejdet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog den 7. december 2016 rammerne for budgetprocessen for budget 2018. Det vedtagne forslag til budgetproces er vedlagt som bilag.

Udgangspunktet for budgetprocessen for 2018 er, at balancen for budget 2018 skal forbedres med ca. 13 mio. kr., hvilket svaret til ca. 0,8 pct. af serviceudgifterne.

Opnåelse af denne balance skal ske ved at følge 2 parallelle spor:

1. Elementerne fra finansloven anvendes til at forbedre balancen i budget 2018

2. Indspil af forslag til reduktioner af serviceudgifterne i 2018

Vedr. punkt 1 skal elementerne fra finansloven drøftes efterhånden som indholdet kendes mere konkret. Konkret skal det drøftes, hvordan finanslovspuljerne på ældreområdet, dagtilbud og sundhed kan håndteres og hvilken indflydelse det skal have for rammerne for budget 2018. Der vil derfor blive rejst sager på de relevante fagudvalg, når det konkrete indhold af finansloven kendes mere præcist.

Vedr. punkt 2 betyder det, at fagudvalgene i perioden fra januar til april skal søge at udarbejde og prioritere en reduktionspulje på 0,8 % af serviceudgifterne. Fagudvalgene skal fremlægge forslagene på budgetmødet i april og økonomiudvalget skal efterfølgende drøfte, hvordan forslagene skal håndteres i det videre budgetarbejde.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg skal søge at udarbejde forslag til besparelser på følgende størrelser:

Der ønskes derfor en indledende drøftelse af, hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav der ønskes udarbejdet. Herefter udarbejder fagforvaltningen konkrete forslag til besparelser, som herefter skal drøftes i fagudvalgene.

På udvalgsmøderne i april skal fagudvalgene søge at prioritere forslagene og præsentere forslagene for Byrådet på budgetmødet i april måned.

Økonomiudvalget skal herefter drøfte, hvordan forslagene fra fagudvalgene skal håndteres i den videre proces, herunder også, hvordan finanslovspuljerne på ældreområdet, dagtilbud og sundhed kan håndteres.

Stabsforvaltningen forslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter og tilkendegiver, hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav udvalget ønsker udarbejdet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Blev drøftet.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen

Opdateret 9. januar 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer