Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 30. januar 2017
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Leif Gammelgård var mødt som stedfortræder for Ole Bruun.

Svend Erik Trudslev havde meldte afbud til mødet.

Johannes Trudslev deltog i behandlingen af pkt. 1-6.

Leif Gammelgård deltog i behandlingen af pkt. 1-19.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Pkt. 13 flyttes til lukket møde.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Igangsætning af planlægning for erhvervsområde ved Ahornvej i Ø. Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætning af planlægning for et nyt erhvervsområde med 10 erhvervsgrunde i forlængelse af eksisterende blandet bolig- og erhvervsområde vest for Ahornvej i Ø. Brønderslev.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der kan igangsættes en planlægning for området til erhvervsformål.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har været i dialog med ejeren af arealer i den vestlige del af Ø. Brønderslev om ønske vedr. udstykning af erhvervsgrunde i forlængelse af eksisterende blandet bolig- og erhvervsområde ved Ahornvej i Ø. Brønderslev.

Efterfølgende har forvaltningen den 25. november 2016 modtaget en ansøgning om igangsætning af planlægning for erhvervsområde vest for Ahornvej i Ø. Brønderslev. Ansøgningen er fremsendt af Landinspektør Nord på vegne af ejer af matr.nr. 35g Ø. Brønderslev By, Ø. Brønderslev.

Ansøger har vedlagt oversigtskort, der viser forslag til lokalplanområdets afgrænsning med rød prikket streg. Oversigtskortet viser i øvrigt et forslag til udstykning af erhvervsgrunde. Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 3,5 ha og omfatter del af matr.nr. 35g Ø. Brønderslev By, Ø. Brønderslev. Arealet er disponeret således, at området får vejadgang fra Ø. Brønderslevvej fra nord. Igennem området er udlagt ny vej i nord-syd gående retning, hvorfra der vil være vejadgang til de enkelte erhvervsgrunde. På oversigtskortet er vist 10 erhvervsgrunde - hver med en størrelse på godt 3.000 m². Ejer, der driver landbruget på Taksvej 45, har ønske om på sigt at videreføre vejen mod syd til landbrugsejendommen for at undgå, at større landbrugsmaskiner skal ledes ind igennem byen.

Fagforvaltningen vurderer, at det ikke kan accepteres, at området udlægges til blandet bolig- og erhvervsformål, men at en planlægning kun skal give mulighed for erhvervsformål, herunder håndværksvirksomheder og lettere industri. Såfremt lokalplanen skal give mulighed for blandet bolig- og erhvervsformål vil dette sætte nogle begrænsninger for de erhvervstyper, der kan etableres i området. Håndværksvirksomheder og lettere industri er virksomheder, der ofte klassificeres som miljøklasse 3 - 5, hvorfra der anbefales en afstand til miljøfølsom anvendelse på mindst 50 meter. Det vurderes på baggrund heraf, at der ikke kan tillades boliger i området.

Etablering af vejadgang fra Ø. Brønderslevvej vurderes at være hensigtsmæssig, da der ved området er pålagt en fartbegrænsning på 50 km/t. Såfremt Teknik- og Miljøudvalget beslutter at igangsætte en planlægning for området til erhvervsformål, vil forvaltningen indgå i en nærmere dialog med ansøger om disponering af arealet.

Arealet ønskes planlagt til erhvervsformål, herunder håndværksvirksomheder og lettere industri. I ansøgningen spørger ansøger desuden til mulighed for opførelse af bolig i tilknytning til virksomheden og henviser til området ved Ahornvej, der er udlagt til blandet bolig- og erhvervsformål. Det oplyses i ansøgningen, at ejer af arealet er i dialog med en virksomhed, der ønsker at etablere sig i området. Med sin placering nær Hirtshalsmotorvejen, har området en attraktiv placering.

Udstykning af nye erhvervsgrunde i området forudsætter udarbejdelse af nyt plangrundlag, herunder kommuneplanramme og lokalplanforslag. Området ligger i landzone og er ikke rammeplanlagt. Der vil i forbindelse med revision af kommuneplanen udlægges nyt rammeområde til erhvervsformål. Forslag til Kommuneplan 2017 forventes udsendt i høring i løbet af foråret 2017. De to planprocesser foreslås derfor at foregå sideløbende. Lokalplanen kan derfor ikke vedtages endeligt, før kommuneplanen er vedtaget.

Arealet ligger indenfor kommuneplanens udpegninger jordbrugsområde, skovtilplantning uønsket, kirkebeskyttelseszone, særlig vurderingszone og område med almindelig drikkevandsinteresser. Fagforvaltningen vurderer, at en planlægning for området til erhvervsformål ikke vil være i strid med de hensyn, som skal varetages med kommuneplanens udpegninger. Desuden bemærkes, at området er udpeget til perspektiv område til erhvervsformål.

Lokalplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, og der skal derfor foretages en miljøscreening af planen.

Ansøger skal bidrage til planprocessen med udarbejdelse af lokalplanforslag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget igangsætter en planlægning for området vest for Ahornvej til erhvervsformål.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


4. Planlægning af vindmøller v. Skovengen - Behandling af indsigelser og beslutning om vedtagelse


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og lokalplan 32-T-22.01 Vindmøller ved Skovengen har været i offentlig høring fra den 25. november 2016 til den 20. januar 2017. Planerne giver mulighed for at opstille 5 stk. 140 m høje vindmøller nordvest for Asaa.

Der er modtaget indsigelser fra 26 ejendomme og Danmarks Naturfredningsforening.

I et andet brev anbefales, at projektet gennemføres. Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger. Aalborg Stift har frafaldet sin bemærkning.

Byrådet skal tage stilling til indsigelserne og beslutte, om planerne skal afvises eller vedtages. Byrådet skal desuden tage stilling til, om maksimumstørrelse for transformatorstation nedsættes i lokalplanen.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og lokalplan 32-T-22.01 Vindmøller ved Skovengen giver mulighed for at opstille 5 stk. 140 m høje vindmøller nordvest for Asaa. Vindmølleparken er placeret i et område ved Skovengen mellem Skelgårdsvej og Sæbyvej.

De 5 nye vindmøller forventes at kunne producere ca. 55.000 MWh pr. år, hvilket svarer til elforbruget i ca. 16.000 husstande. Hvis projektet gennemføres, forventes vindmøllestrøm produceret i kommunen at kunne dække ca. 137 % af det samlede elforbrug i kommunen i 2017. Det svarer til 24 % af det samlede energiforbrug til transport, virksomheder (produktion) og husholdninger/handel & service/ kommunale bygninger. I vindmøllernes designede levetid på 20 år vil de i alt spare miljøet for udledning af bl.a. 422.000 ton CO2, 88 ton SO2 og 340 ton NOx.

Der er udarbejdet miljøvurdering og VVM redegørelse, som opfylder reglerne i de tilhørende lovgivninger. De to vurderinger er sammensat i miljørapporten.

Planforslag og miljørapport kan ses her:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=622

Der er forhandlet en enighed med Aalborg Stift. Energinet.dk gør opmærksom på, at der ikke er givet tilladelse til flytning af elektrodekabel tæt ved de ansøgte vindmøllepositioner. Dette er en forudsætning for vindmøllernes opstilling.

I høringsperioden er der indkommet indsigelser til planforslagene fra Danmarks Naturfredningsforening og 26 ejendomme. Fra nogle ejendomme er der kommet flere breve, f.eks. fra et ægtepar. Et høringssvar fra et advokatfirma er kommet uden for fristen. Byrådet skal tage stilling til om denne indsigelse medregnes. Et svar fra Vendsyssel Energi- og Miljøforening anbefaler, at planerne vedtages endeligt.

Ansøger har sendt et partssvar på indsigelserne. Se bilag. Det fremgår, at en eventuel ny transformatorbygning kan være som foreslået under fagforvaltningens forslag til beslutning.

Der er kommet indsigelse fra

Danmarks Naturfredningsforening,

Agerstedvej 9

Baksmindevej 2

Geraa Engvej 2

Havnegade 28

J. P Jensensvej 3

Krogsvangsvej 14

Kvisselholtvej 72

Skelgårdsvej 48, 60, 85, 89

Steen Billes Vej 14

Strubjerg 32 3 tv, Nørresundby, søn fra Skelgårdsvej 85

Sæbyvej 55, 80, 94

Søgade 26

Vestergårdsvej 4

Østkystvejen 425, 430, 436, 437, 438, 439 og 441

Søråvej 42

Indsigelserne er beskrevet nærmere i nedenstående notat og er med i bilag. I kommentarfeltet angives fagforvaltningens kommentar og afstand til de nærmeste vindmøller.


Der er afholdt et borgermøde. Referat er vedlagt som bilag.

Om indsigelserne - Flere af indsigelserne sammenligner med andre vindmølleprojekter:
Sammenligning med ansøgning for vindmøllepark ved Kjellingbro
En del af indsigelserne henviser til afstanden til byområde ved det afviste projekt ved Hjallerup. Afstanden sammenlignes med afstanden ved Asaa på ca. 1.500 m. Afslaget ved Kjellingbro vindmøllepark var en samlet vurdering ud fra placering i forhold til vækstretning for Hjallerup, natur, landskab og påvirkning af dyrearter. Til forskel fra vindmølleparken ved Skovengen var der en udpegning af særligt værdifuldt landskab og økologisk forbindelse ved opstillingsstedet. Den økologiske forbindelse fungerede som ledelinje for trækkende fugle i landskabet og var et vigtigt led i den samlede økologiske for særligt sårbare arter. Møllerne lå i udviklingsretningen for Hjallerup, som er den by, der har flest tilflyttere i kommunen. Hjallerup har et derfor perspektivområde for yderligere boligudvikling i kommuneplanen. Vindmøllerne ved Kjellingbro blev først ansøgt med placering ca. 1,4 km til byzoneafgrænsningen ved Tennisskoven. Projektet blev senere begrænset til 8 vindmøller, således at afstanden blev ca. 2.400 m.

Økonomiudvalget gav afslag på ovennævnte grundlag.

Sammenligning med annulleret ansøgning for vindmøllepark syd vest for Asaa
Der blev søgt om 3 vindmøller ca. 1.370 m fra Asaa. Brønderslev Kommune stillede en række krav til forundersøgelser, og ansøgerne trak ansøgningen tilbage i juni 2013 med henblik på at tilpasse projektet. Der er ikke kommet en ny ansøgning.

Støj og helbred behandles i notat.


Elafregning
Flere indsigelser mener, at havvindmøller efter de sidste licitationer er billigere end landvindmøller. Emnet er beskrevet på side 6 i Miljørapporten. De sidste nye priser på havvindmøller ændrer ikke på, at landvindmøller er billigst. Det skyldes bl.a. at havvindmølleprojekterne ikke selv betaler de dyre transmissionsledninger. For at sammenligne priser for havvindmøller og landvindmøller, skal man sammenligne for hele driftstiden. Ifølge Energistyrelsens beregninger får havvind mellem 20 og 30 procent mere i direkte og indirekte tilskud end landvind under de nuværende afregningsregler.

Det sker nogle forholdsvis få timer hvert år, at der produceres for meget strøm på landsplan. Så fratrækkes el-prisen for vindmølleejere, der sender strøm ud i nettet, nogle ører pr. kWh. Efter 6-8 år har vindmøller brugt deres driftstilskud fra Staten. I perioden indtil tilskuddet er opbrugt betaler samfundet derfor tilskud til el-produktion, der ikke er behov for. Det øger ikke udgifterne for samfundet, fordi Statens samlede tilskud pr. vindmølle er et fast beløb. Danmark tjener netto på elhandel med udlandet, selvom man i nogle få, afgrænsede tilfælde med overproduktion ikke får økonomisk dækning.

Landskab

Der gøres indsigelse mod påvirkningen af landskabet. En del indsigere herunder Danmarks Naturfredningsforening mener, at vindmøllerne har en uheldig påvirkning af kystlandskabet og det flade landskab. Vendsyssel Energi- og Miljøforening vurderer lige som fagforvaltningen, at den kystnære placering er planlægningsmæssigt begrundet med henvisning til de gode vilkår for elproduktion på grund af det vindåbne terræn.

I forbindelse med miljørapporten er der udarbejdet en række visualiseringer af vindmølleprojektet. Fagforvaltningen vurderer, at vindmøllerne vil være markante i det åbne område. Beplantning mellem vindmøllerne og kysten viser dog, at de ikke står i kystmiljøet. Men vindmøllerne vil være synlige fra kysten. Det vurderes, at landskabsrummet i kraft af sin størrelse kan bære opstilling af vindmøllerne. Det ændrer dog ikke ved, at vindmøllerne vil ændre udsigten for mange beboelser i området. Der udarbejdes flere visualiseringer efter behov for de ejendomme, der søger om erstatning for værditab.

Ekstra tiltag fra ansøger

Vindmøllerne monteres med skyggestop, så ingen inden for 1 km fra vindmøllerne får skyggekast. Ejendomme tættest ved vindmøllerne tilbydes ekstraordinært vindmølleandele til halv kostpris.


§ 3 natur

Gennemførelse af projektet kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, fordi et vandløb rørlægges under en vej. Fagforvaltningen har vurderet, at det er muligt at dispensere fra § 3 beskyttelsen. Det er en betingelse, at rørføringen vil blive udført med så stor rørdiameter, og at vandgennemstrømningen vil være uforandret. Oddere skal uden gener kunne komme igennem røret. En anden overkørsel over samme vandløb (beliggende ca. 250 m mod vest) vil i forbindelse med projektet blive sløjfet, og der vil netto ikke ske en forøgelse af vandløbets rørføring.

Indsigelser i fordebat og efter udsendelse af forslag med miljørapport

Der var 515 indsigelser i fordebatten. I den nyeste høring var der indsigelser fra 26 ejendomme + 1 fra Danmarks Naturfredningsforening. Antallet er faldet væsentligt efter offentliggørelsen af miljørapporten og den øvrige planlægning.

Fagenheden for Teknik & Miljø foreslår, at Byrådet

 • medtager indsigelsen fra advokatfirmaet, som indgik til korrekt mailadresse efter fristen,
 • ændrer den maksimale størrelse på bygning til transformator til 200 m² og en højde på 6 m,
 • vedtager kommuneplantillæg nr. 28 og lokalplan 32-T-22.01 "Vindmøller ved Skovengen" endeligt med ændring omkring transformatorstation.
Personale

Ingen.

Beslutning

H.C. Holst deltog ikke i behandlingen af sagen pga. inhabilitet.

Hildo Rasmussen og Knud L. Pedersen indstiller sagen til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Karsten Frederiksen og Johannes Trudslev stemmer imod.

Leif Gammelgård tager forbehold.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Natura 2000 handleplaner - behandling efter høring 2. planperiode


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Natura 2000 handleplanerne for 2. planperiode for området N12 Store Vildmose har været i offentlig høring i perioden fra den 20. oktober 2016 til den 15. december 2016.

Høringssvarene har givet anledning til få rettelser, som er noteret i Hvidbogen.

Byrådet skal tage stilling til, om Natura 2000 handleplan for området N12 Store Vildmose kan vedtages.

Sagsfremstilling

Natura 2000 handleplanerne for 2. planperiode har været i offentlig høring i perioden fra den 20. oktober 2016 til den 15. december 2016.

Høringssvarene er samlet og besvaret i Hvidbogen, i et fælles svar fra både Jammerbugt og Brønderslev Kommune.

Høringssvarene har givet anledning til få rettelser, som er noteret i Hvidbogen og vil blive rettet efter godkendelse af den endelige udgave af Natura 2000 handleplanerne. Det vil fremgå af hvidbogen, hvilke rettelser der udmunder i ændring af handleplanen.

Natura 2000 handleplanen, skal i følge Miljømålsloven § 46c, være vedtaget inden et år fra offentliggørelsen af Natura 2000 planerne. Skæringsdatoen for godkendelsen af Natura 2000 handleplanerne er derfor sat til den 20. april 2017. Denne godkendelse omhandler kun det ene af de to Natura 2000 handleplaner, som Brønderslev Kommune skal eksekvere.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet godkender Natura 2000 handleplan for området N12 Store Vildmose.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Beslutning

Teknik og Miljøudvalget er positiv over for handleplanen og ser frem til, at indsatser udarbejdes som frivillige aftaler.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Nyt regulativ for Donnerbæk


Resume

Sagsforløb: TM

Der er udarbejdet forslag til nyt regulativ for Donnerbæk. Teknik- og Miljøudvalget vedtog på møde den 3. oktober 2016, at regulativer skulle forelægges for udvalget, når høringsfristen er udløbet.

Høringsfristen udløb den 1. december 2016. Der er indkommet 2 bemærkninger fra i alt 6 lodsejere. Bemærkningerne vedrører blandt andet uforsinkede udledninger af overfladevand fra Dronninglund By, udgravning af bund.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om regulativ for Donnerbæk kan godkendes.

Sagsfremstilling

Teknik-og Miljøudvalget vedtog på møde den 1. februar 2016, at regulativet for Donnerbæk skulle annulleres, og at der skulle laves et nyt.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø har derfor fået udarbejdet forslag til et nyt regulativ for Donnerbæk. Ifølge vandløbsloven er der ikke hjemmel til at ophæve det gamle regulativ, før der er vedtaget et nyt regulativ.

Orbicon har udarbejdet et forslag til et nyt vandføringsbestemt regulativ, som tager udgangspunkt i tidligere regulativer og opmåling foretaget i 2016. Den teoretiske bundkote tager udgangspunkt i bunden i de eksisterende overkørsler inklusiv Asåvej. Mellem overkørslen forløber bundkoten i en ret linje. Derved sikres det bedst opnåelige fald.

Orbicon fremlagde forslag til regulativ på offentligt møde den 25. oktober 2016, og forslaget har været fremlagt på kommunens hjemmeside.

Der er indkommet 2 bemærkninger (på vegne af 6 lodsejere) til forslaget. I begge bemærkninger gøres der opmærksom på problemet med uforsinkede udledninger af overfladevand fra Dronninglund By.

Fagforvaltningen har gennemgået alle udledningerne, og konstateret, at der er tale om lovlige udledninger. Udledningerne er hovedsageligt fra ældre byområder, hvor der ikke er krav til forsinkelse. Udledningerne vil kun i helt ekstreme tilfælde give anledning til, at Donnerbækken løber over sine bredder. Store afstrømninger kan dog give anledning til brinkerosion og sandtransport. I sidste kvartal af 2016 var der 23 regnhændelser, hvor vandstandsloggeren i Donnerbæk i 22 tilfælde registrerede vandspejlsstigninger på 2 – 8 cm og en enkelt på 40 cm. Den gav dog ikke anledning til oversvømmelser. Fagforvaltningen har taget kontakt til Brønderslev Forsyning med henblik på etablering af nye forsinkelsesbassiner.

I den ene bemærkning er man tilfreds med det nye regulativs vandføringsevne og forslag til grødeskæring.

I den anden bemærkning ønsker man, at Donnerbæk udgraves til den opmålte bund i 1997. Dette vil resultere i, at der skal etableres en række ”badekar” mellem de eksisterende overkørsler. Umiddelbart nedstrøms en overkørsel vil der være et relativt stort fald og derefter en lang flad strækning uden fald. Her vil sandet aflejres.

Det giver ekstra udgifter til vedligeholdelse, og vil medføre, at der sandsynligvis ikke kan ske målopfyldelse for vandløbet. Endvidere vil der være tale om en regulering af vandløbet. En reguleringssag skal behandles, inden at regulativet kan vedtages.

Der er også fremsat ønske om, at vedligeholdelsen foregår med mejekurv. Regulativet er ikke til hinder for, at der kan anvendes mejekurv. Der bør kun anvendes mejekurv i særlige tilfælde, idet anvendelse af mejekurv i små målsatte vandløb, kan hindre målopfyldelsen. Der er flere arter af fisk i vandløbet, men ørrederne kan ikke yngle på grund af mangel af sten og grus. Man ønsker også, at der skæres kant som klargøring til vinterafstrømning. Det vil sige, at man fjerner vegetationen på brinkerne op til 1 meter over sædvanlig vandstand. Dette kan medføre forøgede udgifter til vedligeholdelsen.

Der er også gjort opmærksom på, at der er et stigende problem med trådalger i vandløbet. Fagforvaltningen har fulgt udviklingen de sidste par år og vurderingen er, at opblomstringen skyldes ekstraordinær udledning af nærringsstoffer fra et nyetableret privat pumpeanlæg. Der er ingen trådalger af betydning i den øvre ende af Donnerbæk, hvor genbrugspladsen ligger.

Med hensyn til bemærkninger omkring plantning af træer kan fagforvaltningen oplyse, at de i givet fald kun vil blive plantet efter aftale med lodsejer. Eventuelt dødt ved i vandløbet fjernes naturligvis, hvis det er til gene for afstrømningen i vandløbet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget vedtager det fremlagte forslag til regulativ for Donnerbæk, og at regulativet erstatter regulativ af 17. december 1997.

Personale

Ingen.

Beslutning

Jesper Madsen fra Orbicon deltog i drøftelsen af sagen.

Udsættes – sagen behandles på ekstraordinært møde i udvalget.

Forsinkelsesbassing drøftes med Brønderslev Forsyning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Klage over afgørelse om lovliggørelse af haveanlæg m.m. indenfor åbeskyttelseslinje og i beskyttet fersk eng


Resume

Sagsforløb: TM

Miljø- og Teknikudvalget besluttede på møde den 7. november 2016 efter konkret skøn at gøre undtagelse fra § 16, stk. 1 til lovliggørelse af haveanlæg, sø og beplantning i beskyttet natur og inden for åbeskyttelseslinjen på Sølvgade 122 i Hallund.

Afgørelsen er blevet påklaget af Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Botanisk Forening. Brønderslev Kommune skal, hvis afgørelsen fastholdes, fremsende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med de bemærkninger myndigheden finder at klagen giver anledning til.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til klagen, herunder om sagen skal genoptages og der skal træffes ny afgørelse eller notere de bemærkninger den giver anledning til for efterfølgende fremsendelse til Natur- og Miljøklagenævnet.

Sagsfremstilling

Miljø- og Teknikudvalget har på møde den 7. november 2016 truffet afgørelse i sag om lovliggørelse af haveanlæg, sø og beplantning i beskyttet natur og inden for åbeskyttelseslinjen i Hallund på Sølvgade 122.

Afgørelsen er blevet påklaget af Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Botanisk Forening. Brønderslev Kommune skal fremsende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med de bemærkninger myndigheden finder, at klagen giver anledning til.

Klagerne fremfører, at der med afgørelsen er handlet forkert ved at dispensere, at der ingen undskyldende argumenter er for bibeholdelse af haveanlægget, at ejer må formodes at have været klar over reglerne samt at en dispensation vil kunne skabe præcedens. Klager anmoder derfor Natur- og Miljøklagenævnet om at omstøde Brønderslev Kommunes afgørelse og kræve en fysisk retablering alternativt udlæg af sammenlignelig erstatningsnatur i dobbelt størrelse.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø bemærker hertil, at udlæg af eventuelt sammenlignelig erstatningsnatur ikke har været foreslået eller ansøgt af ejer, hvorfor dette ikke har indgået i sagsbehandlingen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget vurderer klagen efter normal procedure til Natur- og Miljøklagenævnet, herunder om sagen skal genoptages og der skal træffes ny afgørelse eller notere de bemærkninger den giver anledning til, for efterfølgende fremsendelse heraf til Natur- og Miljøklagenævnet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Flertallet fastholder afgørelsen.

Leif Gammelgård (Ø) stemmer imod.

Svend Erik Trudslev og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Dispensation fra afstandskrav til naboskel m.v. - minkfarm Dronninggårds Allé 3, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

Ejer af minkfarmen Dronninggårds Allé 3, Dronninglund, søger om tilladelse til at udvide minkfarmen.

Udvidelsen kræver en miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 11, idet produktionen øges fra 2.775 årstæver til 3.525 årstæver, svarende til 121,6 dyreenheder. Ejer søger samtidig om dispensation fra afstandskravet til naboskel og fra krav om beplantning nord for minkfarmen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Afstandskrav omkring minkfarme – før og nu

Fagforvaltningen modtog den 28. oktober 2016 en ansøgning om udvidelse af minkfarm på Dronninggårds Allé 3, Dronninglund.

Af luftfotos fra 2015 og 2016 kan man se, at en af de ansøgte minkhaller allerede er blevet opført uden byggetilladelse.

På ansøgningstidspunktet gjaldt pelsdyrbekendtgørelsen (ophævet pr. 31. december 2016), hvor afstandskravet fra pelsdyrfarme til naboskel var 5 m. I den nye husdyrgødningsbekendtgørelse, der trådte i kraft pr. 1. januar 2017, gælder det samme afstandskrav for alle husdyrbrug, dvs. at alle husdyrbrug – også pelsdyrfarme – skal ligge 30 m fra naboskel.

I henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6, stk. 4 kan Byrådet dispensere fra afstandskravet.

Afstanden fra den kommende vestligste minkhal til naboskel mod vest (Dronninggårds Allé 1) er ca. 18 m.

Afstanden fra hjørnet af den nye minkhal længst mod øst til naboskel mod sydøst (Dronninggårdsvej 4) er ca. 26 m.

Da Brønderslev Kommune ikke kunne nå at meddele miljøgodkendelse til det ansøgte projekt, inden pelsdyrbekendtgørelsen blev ophævet (og afstandskravet på 5 m til naboskel dermed bortfaldt), har fagforvaltningen hørt de to naboer, som har skel inden for 30 m fra farmen. Naboerne på Dronninggårds Allé 1 vest for farmen bemærkede, at de kunne acceptere de skitserede ekstra minkhaller, men de opfordrede til at stille krav om beplantning omkring farmen, herunder stedsegrøn beplantning mod vest for at skærme af mod både indsigt til og lugt fra farmen.

Naboerne sydøst for farmen (Dronninggårdsvej 4) bemærkede, at de ønsker størst mulig afstand til minkfarmen på grund af lugtgener. De anmoder om, at der ikke bliver givet dispensation fra afstandskravet på 30 m.

Ingen muligheder for at have mink i den østligste hal uden dispensation

Natur- og Miljøklagenævnet afgjorde i december 2016 en klagesag, hvor nævnet ophævede en kommunes afgørelse (miljøgodkendelse til en minkfarm) og hjemviste sagen til fornyet behandling, bl.a. fordi afstandskrav ikke var overholdt. Kommunen havde vurderet, at afstandskravet på 100 m til nabobeboelse var overholdt, målt fra kanten af nabohuset til nærmeste minkbure i de nærmeste haller. Da afstandskravet imidlertid skal regnes fra selve staldbygningen (og ikke de enkelte minkbure), var afstandskravet ikke overholdt.

Fagforvaltningen vurderer, at samme regel gør sig gældende på Dronninggårds Allé 3 i forhold til afstandskrav til naboskel. Det betyder, at ansøger skal søge dispensation, da det ifølge klagenævnet ikke er nok at rykke de sydligste minkbure 5-6 m mod nord.

Til orientering kan det oplyses, at ansøgninger om miljøgodkendelse generelt tidligere blev behandlet efter det lovgrundlag, der gjaldt på ansøgningstidspunktet.

Fagforvaltningen har kontaktet Miljøstyrelsen og spurgt, om det samme stadig gælder i forhold til de nye regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har oplyst, at hvis sagen ikke blev afgjort inden udgangen af 2016, skal sagen afgøres efter de regler, der gælder efter 1. januar 2017.

Fagforvaltningen vurderer ud fra ovennævnte afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet, at den sydøstligste minkhal, som ejer har opført uden byggetilladelse, ikke kan bruges til dyrehold og må bruges til noget andet eller flyttes / reduceres i størrelse, så afstanden til naboskel bliver mindst 30 m, hvis der ikke meddeles dispensation fra afstandskravet.

Dispensation fra krav om beplantning omkring minkfarmen

I henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens kap. 13 skal der, hvis det ikke allerede er der, etableres og konstant vedligeholdes et beplantningsbælte af træer, buske eller lignende vegetation ifølge en udarbejdet beplantningsplan, som Byrådet skal godkende.

Ansøger fik i januar 2011 en § 10-miljøtilladelse til at udvide minkfarmen til den nuværende størrelse. Dengang blev der stillet vilkår om, at der skulle ”etableres et trerækket læhegn mod nord og vest, således at beplantningen går hele vejen rundt om minkhallerne”. Læhegnet er imidlertid ikke blevet etableret mod nord og ansøger ønsker dispensation fra kravet. Ejer giver som begrundelse, at han ejer jorden nord for farmen, og at der ikke er indsigt til farmen fra nord. Han skriver også, at ”det er dejligt at have lidt åbent ud på marken, hvor man kan se rådyrene, harerne mm. liste rundt - og ikke bare skal arbejde i en lukket gryde... ”

Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens § 39, stk. 4 kan Byrådet dispensere helt eller delvist fra kravet om beplantning efter stk. 1 i det omfang, der uden beplantning ikke er synlig indsigt til en pelsdyrfarm.

Fagforvaltningen arbejder på en § 11-miljøgodkendelse. Når der foreligger et udkast, skal dette i nabohøring i 3 uger og her bliver naboerne på Dronninggårds Allé 1 og Dronninggårdsvej 4 hørt og kan komme med yderligere bemærkninger, ligesom miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, når den bliver endelig offentliggjort.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget meddeler

 • dispensation fra afstandskravet på 30 m til naboskel mod vest (ud mod Dronninggårds Allé 1). Baggrunden herfor er, at naboerne i Dronninggårds Allé 1 ikke har gjort indsigelser mod udvidelse af selve minkfarmen,
 • afslag på ansøgning om dispensation fra afstandskravet til naboskel mod syd med den begrundelse, at naboerne på Dronninggårdsvej 4 har gjort indsigelser mod en dispensation,
 • dispensation fra kravet om beplantning nord for minkfarmen på Dronninggårds Allé 3, idet det vurderes, at der ikke er synlig indsigt til minkfarmen set fra nord.
Personale

Ingen.

Beslutning

Udsættes til næste møde.

Svend Erik Trudslev og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Placering af mindesten på hjørnet af Bredgade og Skolegade


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Kommunes Kunstfond sender forslag til placering af Jørgen Sørensens mindesten på hjørnet af Bredgade og Skolegade i Brønderslev.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til forslaget.

Sagsfremstilling

Jørgen Sørensens enke har i brev af 6. januar 1997 sendt brev til Brønderslev Kommune om overdragelse af mindesten i forbindelse med nedlæggelse af gravsten.

Skulpturen er udført af stenhugger Johnny Larsen og er inspireret af vores middelalderfortid og desuden forsynet med tidlige, kristne symboler: Skib, en kunstnerisk fortolkning af middelalderens symbol for treenighed, der samtidig kan ses som kaldehorn. Ifølge kunstneren kan bagsiden tolkes som en opadgående sol. På soklens ene side er indhugget sidste vers fra Jørgen Sørensens Vendsysselsang "Hjemme", der måske er bedre kendt under titlen "Hvor mågerne skriger".

"Kun dér vil jeg være, når foråret kommer,

når trækfuglen flyver med kursen mod nord.

Kun dér kan jeg finde den fuldendte tværing

med guld på sit hjerte og bjesk på sit bord".

Brønderslev Kommunes Kunstfond har sendt brev til enke Rita Sørensen Frank og afventer endelig afklaring af, hvornår mindestenen kan placeres på den foreslåede plads.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har ikke bemærkninger til placeringen. Dog må mindestenen ikke være højere end 80 cm over kørebanen i oversigtsarealet.

Kunstfonden foreslår, at mindestenen placeres på hjørnet af Bredgade og Skolegade i Brønderslev ved den offentlige parkeringsplads nær kirke og skole.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget er positiv over for en placering i området.

Svend Erik Trudslev og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Reno Nord I/S - Budget 2017


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I/S Reno-Nord har vedtaget budget for 2017. Der budgetteres med et samlet driftsresultat på 1,7 mio. kr., og en stigning i forbrændingstaksterne på 8-11 %. I henhold til gældende vedtægter skal budgettet ikke godkendes af interessentkommunerne.

Sagen fremsendes derfor til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Reno-Nord har vedtaget budget for 2017. Budgettet blev vedtaget på Reno-Nords bestyrelsesmøde den 5. december 2016.

Der budgetteres med affaldsmængder på niveau med 2016.

Takster

Behandlingstaksterne for forbrænding på Reno-Nord inkl. afgift stiger med 8,4 % for dagrenovationsaffald (til 706,00 kr./ton). For genbrugspladser og erhvervsaffald stiger småt brændbart med 11,7 % (498 kr./ton) og stort brændbart med 9,5 % (til 609 kr./ton).

Behandlingstaksterne for deponering er uændrede.

Priserne er excl. moms.

I forlængelse af fusionen med Fælles Forbrænding og Mokana i 2014, har Reno-Nord arbejdet for at få de forskellige aktiviteter i Reno-Nord regnskabsmæssigt adskilt. Ved gennemgangen blev det synligt, at der er en negativ egenkapital for forbrændingsanlægget, og Reno-Nord har valgt at agere på dette ved at hæve taksterne i 2017 for at afvikle på gælden. Der pågår nu et opfølgende arbejde i bestyrelsen for at løse udfordringen.

Budget 2017 i hovedtal

Nedenfor er hovedtallene for totalbudgettet oplistet. Der henvises til side 4 i vedhæftede budget for supplerende oplysninger om delbudgetter.

(i 1.000 kr.)

Koncernbudget

Indtægt

315.162 kr.

Produktions- og administrationsomkostninger

294.860 kr.

Resultat før finansielle poster

20.302 kr.

Finansielle poster

-18.590 kr.

Årets resultat

1.712 kr.

Taksterne til forbrænding og deponering har generelt betydning for borgere og brugere i kommunen. Det skyldes, at omkostningerne til affaldsbortskaffelse hos Reno-Nord bliver indregnet i kommunens takster for renovation og genbrugsbidrag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager budgettet til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da området er brugerfinansieret.

Beslutning

Udvalget er uforstående over for det store underskud, der er oparbejdet gennem årene og foreslår en økonomisk vurdering heraf.

Sagen videresendes til Økonomiudvalget.

Svend Erik Trudslev og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. I/S Reno-Nord - Årsrapport 2015


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I/S Reno-Nord har fremsendt årsberetning for 2015. Årets resultat blev -9.6 mio. kr. mod et budgetteret resultat på -6,1 mio. kr.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I/S Reno-Nord er et fælleskommunalt affaldsselskab, som ejes af Brønderslev, Jammerbugt, Rebild, Aalborg og Mariagerfjord Kommuner. Reno-Nord modtager affald til sortering, forbrænding og deponering.

Reno-Nord fusionerede pr. 1. januar 2014 med affaldsselskabet I/S Fælles Forbrænding i Hobro og I/S Mokana i Aalborg. Årsrapporten forholder sig til de tre gamle fusionerede selskaber, da der ikke foreligger et samlet budget 2015 for det fusionerede Reno-Nord.

Resultatet for det tidligere Reno-Nord og Mokana har været tilfredsstillende. Resultatet for det tidligere Fælles Forbrænding lever ikke op til budgettet, da der har været hensættelse af væsentligt beløb til behandling af mellemdeponeret affald til forbrænding.

I henhold til notat fra Erhvervsstyrelsen i 2011 må egenkapitalen ikke indeholde akkumulerede overskud for området omfattet af hvile-i-sig-selv princippet. Da der ikke p.t. er sket en principiel afklaring af metodeopgørelsen, har det ikke været muligt for Reno-Nord at indarbejde notatet i denne årsrapport. Se evt. mere herom i årsrapporten side 12, 17 og 29.

Årets resultat (i 1.000 kr.):

Samlede indtægter

280.118 kr.

Samlede omkostninger (produktion og administration)

265.449 kr.

Årsresultat før afskrivning og finansielle poster

14.669 kr.

Finansielle omkostninger

-24.275 kr.

Årets resultat

-9.606 kr.

Der har sneget sig en fejl i ind i beløbet for produktionsomkostninger i årsberetningens resultatopgørelse (side 23). I ovenstående opgørelse er denne fejl korrigeret, så resultatopgørelsen stemmer overens med årsresultatet.

Der var i 2015 budgetteret med et underskud på 6,1 mio. kr., hvilket betyder, at det samlede resultat er 3,5 mio. kr. dårligere end budgetteret.

Årsrapporten medfører ikke konsekvenser for borgere/brugere, ud over at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastsættelse.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsberetningen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Området er brugerfinansieret.

Beslutning

Årsrapport 2015 blev taget til efterretning.

Svend Erik Trudslev og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Frigivelse af anlægsmidler 2017 på Vej- og Parkområdet


Resume

Sagsforløb: TMØK/BY

Der er på budget 2017 afsat et rådighedsbeløb på 9.800.000 kr. til forskellige anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse og grønne områder.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsbevillingen kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2017 afsat et rådighedsbeløb på 9.800.000 kr. til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse og grønne områder.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver anlægsbevilling på 9.800.000 kr. til anlægsprojekter på Vej- og Parkområdet.

Bevillingen foreslås finansieret af det rådighedsbeløb, der er afsat til formålet på budget 2017.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Svend Erik Trudslev og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


13. Drøftelse af virksomhedsplan 2017


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til virksomhedsplan 2017. Planen er lavet efter samme "skabelon" som planen for 2016. Forslaget til virksomhedsplan for 2017 har været drøftet i Lokal-Med samt på et afdelingsmøde i Plan og Miljø i december 2016.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til indholdet af virksomhedsplanen for 2017.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til virksomhedsplan 2017. Planen er lavet efter samme "skabelon" som planen for 2016. Forslaget til virksomhedsplan for 2017 har været drøftet i Lokal-Med samt på et afdelingsmøde i Plan og Miljø i december 2016.

Fagforvaltningen har haft gavn af den første virksomhedsplan, der har opfyldt formålet med at skabe overblik og synlighed i forhold til myndighedsområdet. Siden udarbejdelse af virksomhedsplanen for 2016, har der været en organisationsændring, der bl.a. har medført, at kommuneplanlægningen samt GIS-området er kommet til, mens skovområdet er flyttet til Vej og Park. Virksomhedsplanen for 2017 er derfor tilrettet. Planen er udarbejdet i dialog med medarbejderne i Plan og Miljø, der er den afdeling, planen dækker.

Virksomhedsplanen har følgende indhold:

 • Formål og mål med virksomhedsplanen
 • Tidsplan for udarbejdelse af kommende plan
 • Strategiske og personalemæssige opgaver
 • Særlige faglige fokusområder i 2017
 • Hertil kommer en kort gennemgang af fagområderne i Plan og Miljø

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter indholdet af virksomhedsplanen for 2017.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 9. januar 2017, pkt. 9:

Udsættes.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Blev drøftet. Udvalgets bemærkninger til Virksomhedsplanen indarbejdes.

Svend Erik Trudslev og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Prioritering af lokalplaner


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø orienterer om igangværende og ansøgte lokalplaner.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget blev sidste gang orienteret om igangværende og ansøgte lokalplaner i november 2016.

Der er følgende planer på nuværende tidspunkt:

 • Vindmøller ved Skovengen (32-T-22.01) Offentlig høring om forslag er slut. Sagen afventer politisk behandling af indsigelser.
 • Solvarmeanlæg, Ø. Brønderslev. Igangsat på Økonomiudvalget den 16. november 2016.
  Fordebat forventes udsendt i perioden 12. januar til 27. januar. Herefter skal der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.
 • Boligområde, Brønderslev syd
  Der er afholdt lodsejermøde den 16. november 2016. Der skal efterfølgende tages stilling til et dispositionsforslag i starten af 2017. Lokalplanlægning forventes igangsat i løbet af 2017.
 • Genovervejelser af principper langs Ådalen
  Fagforvaltningen skitserer på et forslag til ny bebyggelse langs Ådalen, som fremlægges på et borgermøde i starten af 2017. Lokalplanlægning forventes igangsat herefter.
 • Boligområde, Ø. Brønderslev
  Offentlig fordebat er afholdt. Lokalplanforslag forventes klar medio 2017.
 • Lokalplan for Slotsgade, Dronninglund
  En del af kulturarvskommuneprojektet. Lokalplanen forventes igangsat i starten af 2017.
 • Ændring af lokalplan 1641-03 "Erhvervsområde syd" og 1641-04 "Erhvervsområde ved Sdr. Omfartsvej" Igangsat.
  Der er et politisk ønske om forøgelse af bebyggelsesprocenten til 50.
 • Stadiongrunden og Markedspladsen
  Igangsat. Det er politisk besluttet, at lokalplan for området udarbejdes efter kommuneplanrevisionen, da planlægning for området kræver ændring af de nuværende rammer.
 • Boliger Østergade 16, Hjallerup (03-C-01.02)
  Afventer materiale fra ansøger, før sagen kan politisk igangsættes.
 • Banegårdscenteret, Brønderslev (01-C-25.01)
  Sat på pause af ansøger. Afventer afklaring fra ansøger vedr. dagligvare butik.
 • Lokalplanansøgning om erhvervsområde vest for Ahornvej i Øster Brønderslev. Privat initiativ indenfor kommuneplanens perspektivområde.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljøforeslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Listen suppleres med planlægning for Jyllandsgade 23 + evt. tæt/lav byggeri ved Ø. Brønderslev Kirke.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Svend Erik Trudslev og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


15. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Svend Erik Trudslev og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Pressemeddelelsen og juridiske forhold vedr. Krogenskær blev drøftet.

Svend Erik Trudslev og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


17. Lukket punkt: Salg af ydelser


Til toppen


18. Lukket punkt: Kondemnering af ejendom


Til toppen


19. Lukket punkt: Dyrkning i Natura 2000 område


Til toppen


20. Lukket punkt: Overvejelse om strafferetslig behandling


Til toppen


21. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 1. februar 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer