Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 13. marts 2017
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Knud Pedersen deltog ikke i behandlingen af punkt 11, 13, 15 og 16.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Forslag til Kommuneplan 2017-29


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Brønderslev Kommune.

Forslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, hvorfor der er udarbejdet en miljøvurdering af kommuneplanforslagets væsentlige ændringer i forhold til gældende kommuneplan. Forslaget og miljøvurderingen skal sendes i offentlig høring i minimum otte uger. I høringsperioden er der planlagt otte offentlige høringsmøder om indholdet af kommuneplanforslaget.

Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljøvurdering kan godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i perioden fra mandag den 3. april og til torsdag den 1. juni 2017.

Sagsfremstilling

Revision af kommuneplanen har taget udgangspunkt i planstrategiens beslutning om at revidere kommuneplanen delvist indenfor emnerne "byroller og bymønster", "natur- og landskabsudpegninger" og "energiplanlægning".

Derudover kan ændringerne i forslaget til kommuneplan 2017-2029 henføres til obligatoriske ændringer, jf. "oversigt statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017", og ændringer affødt af, at der i øjeblikket er et lovforslag om ændring af Planloven til politisk behandling i Folketinget, som giver ændrede muligheder for blandt andet detailhandel, ferie- og fritidsanlæg, planlægning i kystnærhedszonen med videre.

Hele kommuneplanforslaget er desuden opdateret i forhold til ny lovgivning, statslig og regional planlægning samt kommunens egen planlægning.

I bilaget "Oversigt over ændringer i Forslag til Kommuneplan 2017-29" er hver enkelt ændring kort beskrevet/gennemgået med en uddybning af, hvorfor ændringen er foretaget.

Ændringerne kan kategoriseres som vist nedenfor:

 1. Byer og udvikling: Nyt bymønster, nye arealudlæg til boliger og erhverv, udtagning af eksisterende boligrammeudlæg i Ø. Brønderslev, nye rammer for detailhandel samt nye maksimale butiksstørrelser for dagligvare- og udvalgsvarebutikker.
 1. Turisme: Hensigtserklæring om at ansøge om udpegning af et udviklingsområde ved Asaa og om at undersøge muligheden for at konvertere eksisterende sommerhusudlæg til et nyt udlæg ved Asaa.
 1. Natur- og landskabsudpegninger: Nyt Grønt Danmarkskort, ændret udpegning af potentielle naturområder, ændret udpegning af økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser, ændret udpegning af lavbundsområder, bortfald af udpegningen "jordbrugsområder", nyt afsnit om landskabsområder samt tilføjelse af 7 nye bevaringsværdige bygninger (Gl. Hammelmose, Manna; Sorensminde, Geraa; Bindingsværk i Geraa, (Strandvejen 277, Geraa); Gl. Præstegård i Jerslev; Bindingsværk og gl. smedje, Try; Nørre Ravnstrup, Hjallerup; Holtegård, Dronninglund).
 1. Klima og energi: Udpegning af nyt potentielt vindmølleområde, udtagning af eksisterende potentielt vindmølleområde, nyt hovedstrukturafsnit om klima og energi, nye kommunale målsætninger for den strategiske energiplanlægning.

Det fremgår af oversigten, hvilke ændringer der miljøvurderes efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 og medfølgende Miljøvurdering skal sendes i offentlig høring i minimum otte uger. Høringen foreslås fastlagt til perioden fra mandag den 3. april og til torsdag den 1. juni 2017. I april måned er der planlagt otte offentlige høringsmøder. I bilaget "Høringsmøder kommuneplan oversigt" kan tid, sted og datoer for møderne findes.

Forslag til Kommuneplan 2017-29 er en fuld digital plan. Den offentlige adgang til planforslaget åbnes først ved høringsperiodens start. Til den politiske behandling fremsendes særskilt mail til Byrådet med brugerID og adgangskode.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende Miljøvurdering, og sender disse i offentlig høring i perioden fra mandag den 3. april og til torsdag den 1. juni 2017.

Personale

Ingen.

Beslutning

Planlægger Bodil Bjørn orienterede om sagen.

Indstilles til godkendelse.

Det indstilles endvidere, at der foretages en vurdering af, hvorvidt Bolle-Try enge kan inddrages som potentielt vindmølleområde.

Bilag

Til toppen


4. Dispositionsplan for Brønderslev Syd


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Et større område i Brønderslev Syd ønskes planlagt til et nyt boligområde. Der har været holdt lodsejermøde om den kommende planlægning for området.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvilken disponering der skal ske af Brønderslev Syd, og om der skal igangsættes en masterplan og efterfølgende lokalplanlægning for området.

Sagsfremstilling

Et større område i Brønderslev Syd er planlagt til et nyt boligområde, hvoraf ca. 15 ha er udlagt som boligområde i Kommuneplan 2013, ca. 13 ha er forslået udlagt som boligområde i Kommuneplan 2017 og ca. 40 ha er udlagt som perspektivområde. Området ligger mellem Kornumgårdsvej og Søndergade og afgrænses mod syd af Sdr. Omfartsvej.

Der er med planen for Brønderslev Syd boliggrunde til ca. 40 år (baseret på hidtidigt byggeri på ca. 9 boliger om året). Byggeriet har dog været stagnerende de seneste år (2012-2014), mens 2015 og 2016 viser stigende tendens.

2 forslag til disponering (infrastruktur, grønne områder og etapeopdeling) af hele området i Brønderslev Syd var til behandling på Økonomiudvalget den 28. september 2016. Økonomiudvalget besluttede, at der skulle holdes et møde med lodsejerne med efterfølgende fordebat.

Lodsejermødet blev afholdt den 16. november 2016, hvor de 2 forslag blev præsenteret.

Alternativ A

For at samle det nye boligområde med de nuværende boligområder i Brønderslevs sydlige bydel foreslås det, at Døvlingvej forlænges og kobles på en ny fordelingsvej, som binder Kornumgårdsvej og Søndergade sammen. Starengvej nedlægges for at sikre en bedre udnyttelse af hvert delområde, samt med den nye fordelingsvej at sikre en bedre forbindelse fra det syd-vestlige Brønderslev til Sdr. Omfartsvej.

På lodsejermødet blev der udtrykt bekymring om forlængelsen af Døvlingvej, da lodsejerne mente, at det ville skabe megen trafik igennem området. Starengvej er i forvejen trafikeret, da den forbinder det syd-vestlige Brønderslev til Sdr. Omfartsvej.

Alternativ B

Alternativ B er en forenklet version af alternativ A. Området opdeles i 4 delområder, der vejbetjenes fra henholdsvis Kornumgårdsvej og Søndergade. For at sikre denne betjening skal der ske en breddeudvidelse af Kornumgårdsvej fra Komponistvænget til Sdr. Omfartsvej samt etablering af et tilslutningsanlæg ved Kornumgårdsvejs udmunding i Sdr. Omfartsvej. Starengvej nedlægges også i dette alternativ for at sikre en bedre udnyttelse af hvert delområde, samt for at sikre en bedre forbindelse fra det syd-vestlige Brønderslev til Sdr. Omfartsvej.

På lodsejermødet blev der udtrykt bekymring om en øget trafik samt øget hastighed på Kornumgårdsvej, hvis denne tilsluttes Sdr. Omfartsvej. Generelt for begge alternativer var der bekymring om øget trafik igennem området, samt en forhøjet beskatning af ejendommene, hvis de bliver lagt i byzone.

Der kan i forslagene arbejdes med grønne strøg igennem området, som holder en del af de eksisterende ejendomme i landzone. De grønne strøg kan således også fungere som stiforbindelser til øvrige grønne områder og sikre afledning af overfladevand igennem området.

Fagforvaltningens vurdering

Alternativ B kræver en mindre finansiering af infrastrukturen og sikrer en nem tilkobling til Sdr. Omfartsvej fra det syd-vestlige Brønderslev. Dog kan en del af finansieringen tilfalde kommunen, da der i dette alternativ er tale overordnet vejanlæg, som betjener en større del af kommunen. Dermed påfalder det kommunen at afholde udgiften hertil. Vejbidragsloven kan ikke anvendes i dette tilfælde.

Alternativ A består af mindre delområder, der gør det muligt at udbygge området alt efter efterspørgslen. De større delområder i alternativ B kræver en større efterspørgsel. Infrastrukturen i alternativ A etableres i takt med udbygningen og kan finansieres inden for hvert delområde. Forlængelsen af Døvlingvej giver en sammenkobling af boligområderne i Brønderslev Syd, samt bedre mulighed for at fordele trafikken i området.

Generelt er det fagforvaltningens vurdering, at der skal udarbejdes en masterplan for området baseret på et af de to dispositionsforslag. Masterplanen skal sikre vejføring, afledning af regnvand, stiforbindelser, grønne områder, områdeopdeling mm. Masterplanen kan udarbejdes, som tilsvarende for Hjallerup Øst, med en sideløbende lokalplanproces for et af delområderne.

En officiel fordebat er ikke nødvendig. Området som forslås udlagt i Kommuneplan 2017 gennemgår en offentlig høring i forbindelse med udsendelsen af kommuneplanforslaget til offentlig debat. Efterfølgende vil der være en proces i forbindelse med udarbejdelsen af en evt. masterplanen, hvor det forslås, at lodsejerne deltager i processen ved endnu et møde.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til

 • om der skal udarbejdes en masterplan for hele området og
 • i givet fald om masterplanen skal udarbejdes efter enten alternativ A eller alternativ B.
Personale

Ingen.

Beslutning

Det indstilles,

 • at der udarbejdes en masterplan for hele området,
 • at masterplanen tager udgangspunkt i forslag B.
Bilag

Til toppen


5. Natura 2000 handleplan 2016-21 for habitatområde nr. 14 Ålborg bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Natura 2000 handleplan for 2. planperiode for habitatområde nr. 14 Aalborg bugt, Randers Fjord og Mariagerfjord har været i offentlig høring i perioden fra den 20. oktober 2016 til den 15. december 2016.

Høringssvarene er samlet i en fælles hvidbog for Aalborg, Frederikshavn, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers samt Brønderslev Kommuner. Endvidere er planen blevet screenet og der er truffet afgørelse om ikke at lave en miljøvurdering af handleplanen.

Brønderslev Kommunes arbejde i næste handleplanperiode går primært på at fortsætte indsatsen fra tidligere handleplanperiode. Herunder at forestå orientering af Grønt Råd i kommunen og facilitering af tilskudsordninger ved at bidrage med oplysning og udbredelse af Natura 2000-tilskudsordningerne til lodsejere for at disse kan indgå frivillige aftaler om ekstensiv drift mv. af arealerne. Der skal også igangsættes dialog med lokale jægere om bortskydning af invasive/problemarter samt øvrig mulig opfølgning på tidligere igangsat engfugleprojekt mellem Frederikshavn og Brønderslev Kommuner fra sidste handleplanperiode.

Byrådet skal tage stilling til, om Natura 2000 handleplanen for habitatområde nr. 14 for Ålborg bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Høringssvarene for Natura 2000 handleplan nr. 14, som er indkommet i høringsperioden, har givet anledning til få rettelser, som er noteret i hvidbogen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har den 24. februar 2017 truffet afgørelse om ikke at foretage en miljøvurdering af handleplanen, da den kommunale handleplan ikke sætter konkrete rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, men derimod er et skøn over indsatser og deres prioritering. Afgørelsen er offentliggjort med en 4 ugers klagefrist, som ikke er udløbet endnu. Mulige indkomne klager vil ikke have opsættende virkning for handleplanens vedtagelse.

Brønderslev Kommunes arbejde i næste handleplanperiode går primært på at fortsætte indsatsen fra tidligere handleplanperiode. Herunder at forestå orientering af Grønt Råd i kommunen og facilitering af tilskudsordninger ved at bidrage med oplysning og udbredelse af Natura 2000-tilskudsordningerne til lodsejere for at disse kan indgå frivillige aftaler om ekstensiv drift mv. af arealerne. Der skal også igangsættes dialog med lokale jægere om bortskydning af invasive/problemarter samt øvrig mulig opfølgning på tidligere igangsat engfugleprojekt mellem Frederikshavn og Brønderslev Kommuner fra sidste handleplanperiode.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender Natura 2000 handleplanen for habitatområde nr. 14 for Ålborg bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Udvalget lægger vægt på, at handleplanerne udføres som frivillige indsatser i samarbejde med de enkelte lodsejere.

Der foretages enkelte rettelser med hensyn til navne.

Bilag

Til toppen


6. Igangsætning af VVM for grundvandsvarmeanlæg for Dronninglund Fjernvarme


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Dronninglund Fjernvarme har søgt om tilladelse til at etablere et nyt grundvandsvarmeanlæg.

VVM screeningen af projektet har vist, at der er behov for yderligere undersøgelser indenfor områderne natur, grundvand, forurening og vedrørende nedsivningsanlægget.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal sættes en VVM redegørelse i gang.

Sagsfremstilling

Dronninglund Fjernvarme baserer i dag deres varmeproduktion på naturgas samt bioolie. Derudover dækkes ca. 42 % af varmeproduktionen ved solvarme i kombination med et sæsonvarmelager.

Dronninglund Fjernvarme ønsker at supplere den nuværende varmeproduktion med en varmepumpe, der skal anvende grundvand som energikilde. Dette skal sikre værkets varmepris fremover, idet varmeproduktion baseret på naturgas forventes at skulle udfases.

Varmepumpen vil komme til at levere varme til distributionsnettet primært i vintermånederne. Dronninglund Fjernvarme forventer, at varmepumpen kan dække ca. 41 % af varmeforsyningens produktion. Dronninglund Fjernvarme forventer en besparelse for forbrugerne ved gennemførelse af projektet, da den selskabsøkonomiske besparelse tilfalder varmeforbrugerne i henhold til "hvile i sig selv"- princippet. Som klima-kommune har Brønderslev Kommune forpligtet sig til at reducere sin CO2 udledning med 2 % årligt frem til 2033. Projektforslaget vil bidrage positivt til denne målsætning, da CO2 udledningen fra varmeforsyningen vil blive reduceret med ca. 3.000 ton/år, svarende til et fald på 35 % af varmeforsyningens nuværende CO2 udledning.

Grundvandsvarmeanlægget vil bestå af en el-drevet varmepumpe, 4-5 grundvandsboringer til indvinding af grundvand samt et nedsivningsanlæg til reinfiltrering af grundvandet. Varmepumpe og grundvandsboringer placeres ved Dronninglund Fjernvarmes nuværende solvarmeanlæg på Lunderbjerg 6A, mens nedsivningsfeltet placeres ved Ø. Thorupvej umiddelbart nord for ejendommen Ø. Thorupvej 2.

Det grundlæggende princip er, at der pumpes grundvand op med en temperatur på ca. 9o C. Varmepumpen trækker varmen ud af det oppumpede grundvand, og sænker derved temperaturen i grundvandet til ca. 2o C, hvorefter grundvandet returneres via et nedsivningsanlæg. Dronninglund Fjernvarme har indgået aftale med lodsejer for arealet til nedsivningsanlægget.

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2:

 • punkt 3a - industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand
 • punkt 3b - industrianlæg med transport af gas, damp og varmt vand
 • punkt 11l - arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand

Virksomheden har udfyldt og indsendt VVM-anmeldelse med tilhørende bilag.

Gennemførelse af projektet kræver tilladelse efter vandforsyningsloven til vandindvinding og etablering af varmepumpe efter miljøbeskyttelsesloven til nedsivning af oppumpet grundvand samt eventuelt dispensationer efter naturbeskyttelsesloven. Det kræver ikke godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 eller lokalplan/landzonetilladelse.

VVM screeningen viste, at flere områder skal undersøges nærmere:

 • Natur: Da store mængder af grundvand op- og nedpumpes skal det belyses, hvordan dette påvirker beskyttede naturtyper.
 • Nedsivning: Nedsivningen af grundvand må forvente at hæve niveauet af den terrænnære grundvandsstand. Der flyttes grundvand fra et delopland til et andet. Det skal undersøges, om nedsivningsarealet fortsat vil kunne anvendes til landbrugsproduktion som hidtil. Der kan dels være risiko for forringelse af dyrkningsmulighederne på nedsivningsarealerne og de tilstødende marker pga. forhøjet grundvandsstand. Hvis nedsivningsanlægget betragtes som et teknisk anlæg, er der ingen afstandskrav i husdyrsgodkendelsesloven fra driftsanlæg (landbrug) til nedsivningsanlægget. Derfor ingen betydning for landbrugene i en eventuel udvidelsessituation.
 • Grundvand: Projektet vil medføre en stor grundvandssænkning i området. Det skal derfor yderligere undersøges, i hvor høj grad sænkningen vil påvirke Tusbro kildeplads, som blandt andet forsyner Dronninglund med drikkevand samt påvirkning af de nærmeste enkeltindvindere.
 • Forurening: Der findes et par forurenede grunde lige nord for indvindingsboringerne, hvor der har været riffelskydebane og losseplads, samt vejmatriklen 7000r Dronninglund Hgd, Dronninglund betragtes som lettere forurenet. Ø. Thorupvej 6 nord for, hvor nedsivningsanlægget tænkes placeret, er delvis V2 kortlagt, men Ø. Thorupvej 6 er dog ikke omfattet af planen. Desuden viste vandanalyser spor af forureningskomponenter under grænseværdien. Det skal undersøges, om der er en spredningsrisiko, og hvordan man eventuelt undgår dette.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender igangsætning af VVM redegørelse for Dronninglund Fjernvarmes projekt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen


7. Anmodning om forlængelse af stikvej i Erhvervsparken, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Virksomhederne på Erhvervsparken 16 og 18, Brønderslev, anmoder om at få forlænget deres stikvej / private fællesvej med ca. 45 meter.

Virksomhederne anmoder samtidigt om, at kommunen anlægger og bekoster vejudvidelsen, også selv om at kommunen allerede har solgt alle grundene langs stikvejen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til den ansøgte vejudvidelse og økonomisk støtte til anlæg af vejen.

Sagsfremstilling

Virksomhederne på Erhvervsparken 16 og 18, Brønderslev, anmoder om, at få forlænget deres stikvej / private fællesvej med ca. 45 meter.

Ønsket om en vejforlængelse er begrundet i, at den vil skabe bedre adgangsforhold til den nye erhvervsbygning på Erhvervsparken 16.

Erhvervsparken 18 vil afgive grundarealet til vejen, hvorpå de anmoder kommunen om at anlægge og bekoste vejudvidelsen. Overslagspris ca. 185.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø kan oplyse, at erhvervsarealerne langs omhandlende stikvej allerede er solgt i sin helhed (til de 2 omhandlende virksomheder), og at stikvejen imellem dem har status som privat fællesvej.

Kommunen har byggemodnet arealet og efterfølgende solgt erhvervsgrundene med et nuværende vejanlæg, der er afsluttet med en vendeplads.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Teknik og Miljøudvalget godkender den ansøgte vejforlængelse, men dog uden økonomisk støtte fra kommunen.

Dette begrundes med, at vejen har status som privat fællesvej, som ikke er et offentligt anliggende.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af Fagforvaltningen.

Bilag

Til toppen


8. Godkendelse af vejnavn til ny udstykning ved Rævdalslunden, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

I forbindelse med byggemodning af et boligområde ved Rævdalslunden, Dronninglund, skal det besluttes, hvilket vejnavn området skal have.

Området, som er et nyt boligområde til tæt/lave boliger, skal tildeles adresser i forbindelse med en kommende byggemodning.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til vejnavnet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggemodning af ca. 80 parceller til tæt/lav boligbebyggelse ved Rævdalslunden, Dronninglund, skal området tildeles et vejnavn.

Ejeren ønsker, at området tildeles vejnavnet Rosenhaven i stedet for at blive adresseret til Rævdalslunden. På den måde defineres det som et selvstændigt område. Navnet Rosenhaven er valgt, fordi området støder op til kolonihaveområdet, der har vejnavnet Haven. Ejeren bruger navnet Rosenhaven i sit projektmateriale for området, og ønsker derfor at kunne fortsætte med det navn.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget vælger et af følgende navne:

Rosenhaven (Ejers ønske)

Rævdalslunden (ulige husnumre)

Hyldebærhaven

Personale

Ingen.

Beslutning

Rosenhaven blev valgt.

Bilag

Til toppen


9. Frigivelse af anlægsbevilling til energirenovering af gadebelysning i 2017


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte den 16. december 2015 tilbud vedrørende energirenovering af kommunens gadebelysning med en renoveringsplan over 4 år i perioden 2016-2019.

Byrådet har under sidste budgetforhandling godkendt, at energirenoveringen for de næste 3 år finansieres med 2,291 mio. kr. pr. år.

Byrådet skal tages stilling, om der skal frigives anlægsbevilling til energirenovering af kommunens gadebelysning for 2017, på i alt 2,291 mio. kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har under sidste budgetforhandling godkendt, at energirenoveringen for de næste 3 år finansieres med 2,291 mio. kr. pr. år.

For at kunne opnå den ønskede energibesparelseseffekt ved gennemførelse af den godkendte 4-årige renoveringsplan for kommunens gadebelysning, så skal Byrådet frigive en anlægsbevilling på 2,291 mio. kr. pr. år for de næste 3 år.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver en anlægsbevilling på 2,291 mio. kr. til gennemførelse af renoveringsplanen for kommunens gadebelysning i 2017.

Personale

Ingen.

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2017 er der afsat 2,291 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger - gadelys.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


10. Lugthandleplan - NCC Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM

NCC har den 2. februar 2017 fremsendt en ny lugtrapport, som indeholder en endelig handleplan. Handleplanen indeholder en række kort- og langsigtede tiltag i forhold til afklaring af og reduktion af lugt fra asfaltfabrikken i Hjallerup.

Teknik- og Miljøudvalget skal stilling til, om NCC's endelige handleplan kan godkendes.

Sagsfremstilling

NCC har, i henhold til den reviderede miljøgodkendelse fra maj 2016, i efteråret 2016 udført målinger af luft og indholdet af lugt og stoffer i luften. Disse lugtmålinger viste meget lugt fra især diffuse kilder. Der blev derfor udarbejdet en foreløbig handleplan for reduktion af lugten.

Virksomheden fremsendte, som led i deres foreløbige handleplan for reduktion af lugten, den 2. februar 2017, en ny lugtrapport. Denne rapport bekræftede, at der kan være problemer med lugt fra virksomheden, men at stofindholdet i luften ikke er på et niveau, som er sundhedsskadeligt. Lugtrapporten indeholder en endelig handleplan for reduktion af lugt fra fabrikken. Rapporten indeholdende handleplanen samt virksomhedens følgebrev er vedlagt dagsorden.

I processen har kommunen flere gange inddraget embedslægen, som ikke har anbefalet indgriben. Embedslægen har den 9. februar 2017 konkluderet, at målingerne af sundhedsskadelige stoffer i luften ikke sandsynliggør, at der foreligger en sundhedsfare for omkringboende. Embedslægens seneste svar er vedlagt dagsorden.

Den 24. januar 2017 blev der holdt et møde med NCC og deres lugtrådgivere. På mødet fremlagde NCC resultater af lugtrapporten og den endelige handleplan for det videre arbejde.

Handleplanen omfatter:

 1. En nærmere undersøgelse af virksomhedens produktionsudstyr, råvaresammensætning og meteorologi med fokus på mulige lugtproblemer eller muligt ændret lugtbillede – tidsplan april 2017.
 2. Fornyede lugtmålinger i virksomhedens skorsten – tidsplan efter opstart af produktion 2017 - forår 2017
 3. Indsats i forhold til diffuse emissioner, herunder inddragelse af leverandører og gennemførelse af testforsøg – tidsplan april/maj 2017
 4. Evaluering af testforsøg - tidsplan juni 2017
 5. Indkøring af mulige tiltag i forhold til diffuse kilder – tidsplan efterår 2017 med fuldskala opstart forår 2018 efter opstart af produktion
 6. Igangsætning af skitseprojekt om mulig indkapsling af diffuse kilder – tidsplan opstart maj/juni 2017
 7. Videre arbejde ifht. Green Asphalt – tidsplan:
  1. Opstart september 2017
  2. Evalueres november 2017
  3. Implementeres foråret 2018 efter opstart af produktion
 8. Inddragelse af asfaltbranchen. Virksomheden forventer, at ny lugtvejledning foreligger sidst på året 2017. Asfaltbranchen skal herefter sammen med Miljøstyrelsen afdække tiltag i forhold til diffuse kilder – tidsplan: allerede opstartet og løbende

Virksomheden har den 28. februar 2017 fremsendt redegørelse for handleplanens punkt 1. Redegørelsen (3 dokumenter) er vedlagt dagsorden.

Denne viser:

 • at der ikke er identificeret forhold i produktionssystemet, som kan forklare den kraftigt øgede oplevelse af lugtgener ved de to nærmeste naboer i 2016,
 • at undersøgelsen af meteorologiske forhold viser, at 2016 ikke adskilte sig væsentligt fra 2015, men at enkelte måneder viser en lidt højere andel af nordlige vindretninger sammenlignet med 2015 og at der er sammenfald mellem klager og nordlige vindretninger,
 • at der i 2016 ikke er anvendt nye råvarer, som kan forklare de oplevede kraftigt øgede oplevede lugtgener.

Redegørelsen peger på, at der i 2016 er udført en række tiltag, som forventeligt vil reducere virksomhedens diffuse lugtemissioner, ligesom opbevaring af nedknust asfalt i de nye haller nu medfører en mindre fordampning, som også forventes at reducere potentielle lugtgener.

Forvaltningen vil løbende følge op på handleplanen. Hvis der i forløbet fremkommer tiltag i forhold til diffuse kilder, som medfører væsentlige lugtgenevirkninger udenfor virksomhedens område, vil forvaltningen overveje at stille supplerende og målrettede driftsvilkår for regulering af disse.

Øvrige forhold

NCC har i henhold til kommunens tillægsgodkendelse, udvidet støjvolden omkring nedknusningsområdet. Støjberegning for den udvidede støjvold viser, at støj fra praktisk nedknusning fortsat vil overholde støjgrænserne i miljøgodkendelsen og vil blive yderligere reduceret. Kommunens afgørelse er ikke påklaget.

Sagen har tidligere været behandlet i Teknik og Miljøudvalget den 28. november 2016 (pkt. 2) og den 14. december 2016 (pkt. 5)

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik og Miljøudvalget godkender NCC' endelige handleplan.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Løsningsmodeller for afhjælpning af problemer med ca. 300 affaldscontainere med for små hjul


Resume

Sagsforløb: TM

Som udbyder af renovationsordningen er det kommunens ansvar, at de affaldsbeholdere der benyttes i ordningen sikrer renovatørens arbejdsmiljø. Renovatøren har gjort kommunen opmærksom på, at ca. 300 grundejere i kommunen har en 4-hjulet 400 liters container, som ikke overholder arbejdstilsynets krav.

For at sikre, at affaldet fortsat indsamles fra de berørte grundejere, er det nødvendigt at gøre en indsats i forhold til de problematiske containere.

Teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til valg af økonomisk løsningsmodel.

Sagsfremstilling

Renovationsordningen er kontraktligt udbudt, og kommunen har som udbyder pligt til at sikre skraldemændenes arbejdsmiljømæssige forhold. Affaldsbeholderne i renovationsordningen er indkøbt og ejet af grundejerne selv. For at sikre, at beholderne lever op til de arbejdsmiljømæssige krav, stiller kommunen i affaldsregulativet krav om, at kommunen godkender de beholdere, grundejerne benytter i ordningen.

Efter aftale med kommunen har renovatøren har gennem de senere år selv gjort en indsats for at informere grundejere med problematiske containere om kravene til containere, men beder nu kommunen om bistand til at få håndteret de sidste ca. 300 problematiske småcontainere.

Problemerne ved containeren består af for små hjul og hjul, der er rustet fast, så containerne ikke kan drejes i køreretningen. Containerne er primært placeret i landområder og tømmes hver 14. dag eller hver 4. uge.

Ifølge affaldsplanen skal der arbejdes på en ændring af renovationsordningen i 2019 (benævnt fase 2), så det forbrændingsegnede affald sorteres i en organisk fraktion og en brændbar fraktion. Dette har baggrund i et nationalt krav om genanvendelse af 50 % af affald fra husholdningerne. Ændringen er ikke konkretiseret og vedtaget endnu, men det må forventes at de nuværende anvendte 400 liters containere sandsynligvis ikke bliver relevante i ordningen efter 2019.

I henhold til nugældende affaldsregulativ, skal kommunen påbyde grundejerne at udskifte eller renovere de nugældende containere. Men da renovationsordningen står for et skifte indenfor en kort årrække, mener fagforvaltningen, at det er relevant at se på, om indsatsen overfor grundejerne skal håndteres anderledes.

Fagforvaltningen har derfor skitseret 4 løsningsforslag, som udvalget bedes tage stilling til.

1. Borgerne indkøber selv ny 400 liters container eller renoverer eksisterende container

Ud fra den nugældende ordning vil kommunen skulle bede grundejerne sikre, at deres beholdere lever op til arbejdstilsynets krav – enten ved nyindkøb eller renovering af eksisterende containerne (renovering kan dog næppe betale sig). Udgiften afholdes af grundejer: standardpris ca. 1.200 kr. for en ny container.

2.Renovationsordningen indkøber nye beholdere og stiller dem til rådighed for grundejerne

Grundejerne pålægges ikke den økonomiske byrde med at skulle indkøbe nye 400 liters beholdere. Renovationsordningen afholder i stedet udgiften til indkøb af 240 liters containere, og stiller dem til rådighed for interesserede grundejere. Der suppleres med en justering af tømningsfrekvens og antallet af beholdere hos den enkelte grundejer for sikring af uændret beholdervolumen. Fagforvaltningen foreslår indkøb af 240 liters containere, idet containere af denne størrelse er billigere og kan anvendes mere fleksibelt efterfølgende. Der lægges op til, at der i løsningsmodellen indføres 14-dages tømning hos de grundejere, som i dag har 4 ugers tømning.

Udgift til indkøb af beholdere: anslået 175.000 - 265.000 kr.

Udgift til hyppigere tømning: ca. 30.000 kr. årligt

3. Grundejerne dækker lejeomkostninger (lejegebyr)

 • For grundejere med nuværende 14-dags tømning: anslået 348 kr. ekstra årligt
 • For grundejere med nuværende 4 ugers tømning: anslået 213 kr. ekstra årligt

4. Grundejere og renovationsordning dækker i forening ekstra omkostningerne, fx 50 % hver

Inden fagforvaltningen tager kontakt til de berørte grundejere, skal der tages stilling til den økonomiske løsningsmodel.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til valg af økonomisk løsningsmodel.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen betydning for kommunens økonomi. Renovationsordningen er brugerbetalt.

Beslutning

Det undersøges, hvad Hjørring Kommune gør.

Renovatøren inviteres til næste møde.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Til toppen


12. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Til toppen


14. Lukket punkt: Anlægsbevilling til byggemodning


Til toppen


15. Lukket punkt: Godkendelse af forbedringsforslag / Ophævelse af kondemnering


Til toppen


16. Lukket punkt: Overvejelse om strafferetslig behandling


Til toppen


17. Lukket punkt: Indledende planovervejelser


Til toppen

Opdateret 14. marts 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach