Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 27. marts 2017
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Svend Erik Trudslev og Leif Gammelgård havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Svend Erik Trudslev og Leif Gammelgård var fraværende.

Til toppen


3. Behandling af lokalplanforslag 32-T-23.01 for Solvarmeanlæg, Ø. Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 32-T-23.01 Solenergianlæg, Ø. Brønderslev samt forslag til kommuneplantillæg nr. 31.

Med lokalplanen gives mulighed for, at der kan opstilles ca. 5.000 m² solenergipaneler indenfor området.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 7. november 2016 at igangsætte en planlægning for et solvarmeanlæg i Ø. Brønderslev.

Ø. Brønderslev Fjernvarmeværk har et ønske om at kunne levere varme til forbrugerne så billigt som muligt. Et solvarmeanlæg kan producere billig varme. Varmeværket ønsker at etablere et solvarmeanlæg på et areal beliggende ca. 350 meter sydvest for deres eksisterende varmeværk på Ahornvej 26 i Ø. Brønderslev.

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan, der muliggør opførelse af et solfangeranlæg på arealet. Lokalplanforslaget med tilhørende forslag til kommuneplantillæg kan ses på kommunens planportal på følgende link: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/639/19319

Lokalplanområdet ligger syd for byen ved Taksvej og umiddelbart øst for landbrugsejendommen Taksvej 45. Planområdet ligger i landzone og udgør et areal på ca. 1,8 ha. Det forventes, at Ø. Brønderslev Varmeværk indgår lejeaftale med lodsejeren. I tilknytning til varmeværkets eksisterende bygninger på Ahornvej opføres en mindre tilbygning på 30 m², der skal indeholde varmevekslere, pumper, ventiler og rørinstallationer. Desuden opsættes der en udendørs glykoltank og nødopsamlingstank. Der føres en transmissionsledning under jorden fra varmeværket og ned til planområdet, hvor indenfor solfangerpanelerne opstilles. Disse anlæg indgår ikke lokalplanområdet og vurderes ikke at være lokalplanpligtige. Solfangeranlægget forventes at producere ca. 30 % af varmeværkets årlige varmeproduktion.

Med lokalplanen gives mulighed for, at der kan opstilles ca. 5.000 m² solenergipaneler indenfor området. Solenergipanelerne skal opstilles i lige parallelle rækker, med panelernes front orienteret mod syd for at opnå det bedste solindfald. Vejadgang til anlægget skal ske fra Taksvej mod syd og der skal indenfor lokalplanområdet anlægges et mindre areal til parkering i forbindelse med eftersyn og vedligehold af anlægget. Anlægget skal afskærmes med et beplantningsbælte, der skal sikre, at anlægget ikke vil syne dominerende i området.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 31. Rammeområde 32-T-23 udlægges til forsyningsanlæg og udlægges med samme afgrænsning som lokalplanområdet. Området er også udlagt i Kommuneplan 2017, der forventes udsendt i offentlig høring i perioden fra den 3. april til den 1. juni 2017.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at planen for projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Desuden er der truffet afgørelse om, at anlægget ikke er omfattet af VVM-pligt. Denne afgørelse meddeles ansøger og offentliggøres på kommunens hjemmeside samtidig med offentliggørelse af planforslaget.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender lokalplanforslag 32-T-23.01 Solenergianlæg, Ø. Brønderslev med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 31, og udsender forslaget i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt – forslaget sendes i offentlig høring.

Svend Erik Trudslev og Leif Gammelgård var fraværende.

Til toppen


4. Indsatsplan for Ø. Brønderslev Vandværk


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i indvindingsoplandet til Ø. Brønderslev Vandværk.

Forslaget skal sendes i offentlig høring i minimum 12 uger, hvorefter den skal forelægges Byrådet til endelig vedtagelse.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget kan godkendes og sendes ud i offentlig høring i 12 uger.

Sagsfremstilling

I medfør af Lov om vandforsyning har Staten udarbejdet Bekendtgørelse om indsatsplaner. I henhold hertil skal kommunerne udarbejde indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet i vandværkernes indvindingsoplande samt i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

På den baggrund har Fagforvaltningen for Teknik og Miljø udarbejdet forslag til indsatsplan for Ø. Brønderslev Vandværk.

En indsatsplan skal mindst indeholde:

  • Resumé af den statslige kortlægning, der lægges til grund for indsatsplanen.
  • Angivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres.
  • Angivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres, samt retningslinier for de tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles, og som har betydning for beskyttelsen af vandressourcen.
  • Angivelse af i hvilket omfang, der skal gennemføres overvågning, og hvem der skal gennemføre overvågningen.
  • En detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse for alle relevante forureningskilder.

Indsatsplanen skal desuden indeholde en tidsplan for gennemførelse af både den samlede indsatsplan, de enkelte foranstaltninger og indsatser samt angivelse af, om tidligere vedtagne indsatsplaner ophæves, og i givet fald hvilke.

Indsatsplanen for Ø. Brønderslev vil udgøre "skabelonen" for de følgende indsatsplaner, hvilket betyder, at flere generelle afsnit kan "genbruges" i disse.

Der er fundet nitrat i indvindingsboringerne ved Ø. Brønderslev Vandværk, hvilket viser, at der er stor sårbarhed omkring kildepladserne. Fundet udløser ikke krav om dyrkningsaftaler, men betyder at nitratindholdet i råvandet må følges tæt i den nærværende planperiode.

I indsatsplanen foreslås følgende:

Ingen indsats mod nitrat (dyrkningsaftaler), men der foretages flere målinger af nitrat, særligt råvandet, for på den måde at vurdere om indgåelse af dyrkningsaftaler på sigt bliver nødvendigt.

Indenfor de BoringsNæreBeskyttelsesOmråde (BNBO) omkring boringerne forsøges indgået aftale om forbud mod brug af pesticider. Hvis ikke det opnås inden 2 år fra vedtagelse af indsatsplanen, påbydes lodsejerne pesticidfri drift indenfor BNBO mod fuld erstatning. Erstatningen betales af Ø. Brønderslev Vandværk.

Forslaget til indsatsplan har været forelagt Ø. Brønderslev Vandværk, der efterfølgende accepterede planforslaget. Planforslaget har tilsvarende været forelagt kommunens koordinationsforum for grundvandsområdet. Konklusionen blev her, at planforslaget udsendes i offentlig høring i mindst 12 uger.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender, at forslag til indsatsplan sendes i offentlig høring i 12 uger.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Såfremt der kommer nye oplysninger fra Staten om datagrundlaget tilrettes indsatsplanen.

Der afholdes offentligt møde i forbindelse med offentlighedsfasen.

Svend Erik Trudslev og Leif Gammelgård var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Placering af nyt stuehus på Tolstrupvej 120, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Ejer af ejendommen Tolstrupvej 120, Brønderslev, ønsker at opføre et nyt stuehus m.m. på ejendommen - ca. 115 m fra eksisterende bygninger med en velfærdsbygning imellem de eksisterende bygninger og det nye stuehus.

Ejer begrunder den ønskede placering med, at den nye planlov åbner op for mulighed for op til 50 m mellem bygninger i landzone, og at naboejendommen tidligere har fået en dispensation til en afstand på ca. 65 m mellem eksisterende bygning og den nye bygningsmasse.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der gives afslag på den ønskede placering, men accept til en placering indenfor ejendommens eksisterende haveanlæg.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har telefonisk meddelt et afslag til placeringen, da afstanden mellem bygningerne overstiger de 20 m, der er angivet i den gældende planlov, samt at det synsmæssigt ikke vil virke som en samlet bygningsmasse på ejendommen, men som en selvstændig ejendom i det åbne land.

Der er angivet en velfærdsbygning mellem de eksisterende bygninger og det nye stuehus. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø mener ikke, at den kan indgå i vurderingen af placeringen af det nye stuehus. En ny velfærdsbygning anses ikke at være nødvendig for driften, idet der er velfærdsområde indbygget i de eksisterende driftsbygninger.

Planlovens bestemmelser har til formål at værne om de landskabelige interesser og at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land. Fagforvaltningen vurderer derfor, at det ansøgte ikke er indenfor planlovens bestemmelser. Fagforvaltningen mener, at en placering indenfor ejendommens eksisterende haveanlæg kan accepteres.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget giver afslag på den ønskede placering, men accept til en placering indenfor ejendommens eksisterende haveanlæg.

Personale

Ingen.

Beslutning

Henset til en evt. udbygning af landbrugsejendommen godkendes den ønskede placering af nyt stuehus.

Svend Erik Trudslev og Leif Gammelgård var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Godkendelse af ændring af vedtægter for Modtagestation Vendsyssel I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S har foreslået en ændring af vedtægterne, så antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra 11 til 7, og således at der åbnes mulighed for, at bestyrelsesmøder kan afholdes elektronisk, dvs. som telefon- eller videomøder.

Der ændres ikke i antallet af bestyrelsesmedlemmer fra Brønderslev Kommune. Før ændringerne kan træde i kraft, skal de godkendes af byrådene i de 4 ejerkommuner og af Statsforvaltningen.

Byrådet skal tage stilling til, om ændringerne af vedtægterne kan godkendes.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S har på møde den 27. september 2016 besluttet, at man ønsker vedtægten for modtagestationen ændret. Ændringerne af vedtægten drejer sig om reduktion af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 11 til 7 medlemmer, og om muligheden for at afholde bestyrelsesmøder elektronisk, dvs. som video- eller telefonmøder. Derudover er der ingen ændringer af vedtægten.

I den nugældende vedtægt er der 2 bestyrelsesmedlemmer fra Brønderslev Kommune, 4 bestyrelsesmedlemmer fra Hjørring Kommune, 4 bestyrelsesmedlemmer fra Frederikshavn Kommune og 1 fra Læsø Kommune. Hvis ændringen bliver godkendt, vil der fremover være 2 bestyrelsesmedlemmer fra hver af Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn Kommuner og 1 fra Læsø Kommune. Der ændres altså ikke i antallet af bestyrelsesmedlemmer fra Brønderslev Kommune.

Modtagestationen har forespurgt Statsforvaltningen om ændringerne. Statsforvaltningen har den 26. januar 2017 svaret, at man er indstillet på at godkende ændringerne.

Før ændringerne kan træde i kraft, skal den foreslåede nye vedtægt godkendes af byrådene i de 4 ejerkommuner.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender ændring af vedtægterne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Svend Erik Trudslev og Leif Gammelgård var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Ændringsforslag til Søndergade-projektet


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Brønderslev Kommune har efter indvielse af Søndergade i Hjallerup i december 2016 modtaget et par henvendelser med ændringsforslag.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om henvendelserne skal imødekommes.

Sagsfremstilling

Efter indvielse af Søndergade i Hjallerup i december 2016 er der kommet et par ændringsforslag fra en borger og fra Projektgruppen Søndergade.

Borgeren ønsker, at chikanen, der er placeret ud for nr. 65, flyttes, da det giver problemer, når de skal bakke ud fra deres indkørsel for at køre mod nord. Borgeren vurderer, at det vil være mere vanskeligt ved store snemængder.

Det har været udfordrende at placere chikanerne under hensyntagen til de mange overkørsler, der er i Søndergade og samtidig sikre, at chikanerne står med en afstand, som skal være med til at sikre, at hastigheden ikke bliver for høj.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har besigtiget og testet overkørslen fra ejendommen, og umiddelbart vurderes det ikke at give problemer med adgangsforholdene til Søndergade 65.

Projektgruppen Søndergade ønsker, at Søndergade fra syd lukkes af for lastbilkørsel, så vareleveringen til butikker og supermarkeder sker fra nord via Nørre Allé. Projektgruppen foreslår, at der i krydset Vestergade og Søndergade opsættes en forbudstavle med "Lastbil forbudt" med undertavlen "Ærindekørsel tilladt", så lastbilkørsel med ærinde på Søndergade, på strækningen fra Ålborgvej til Vestergade, kun må ske fra nord.

Projektgruppen Søndergade har kontaktet Hjallerup Tæppeland, som har accepteret, at leverandørerne skal komme fra nord. Projektgruppen foreslår, at leveringerne til Humør-Blomster sker via Tryvej, Dronningensgade, Skolegade og Søndergade, så lastbilen kan parkere i østsiden af Søndergade ved butikken i kørselsretningen en gang om ugen.

En trafiktælling fra november 2016 viser en årsdøgntrafik på 2.358 køretøjer, hvoraf 13 % er tung trafik.

Søndergade er defineret som en trafikvej i by i kommunens klassificering:

"Som for trafikveje på landet er det vigtige her fremkommeligheden. Vejene skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkende elementer. Det er via dette vejnet, at den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres, og den største trafikmængde i byerne føres videre fra byernes lokalveje.

Disse veje skal være dimensioneret til den tunge trafik og have relativ få tilslutninger. Eventuel hastighedsdæmpning ved hjælp af chikaner kan kun etableres såfremt fremkommeligheden for den tunge trafik sikres."

I december 2012 behandlede Færdselssikkerhedsrådet en lignende ansøgning om spærring af Søndergade for gennemkørsel med tung trafik bortset fra busser, da de oplevede støj og luftforurening fra køretøjerne. Færdselssikkerhedsrådet besluttede at anbefale, at vejen ikke spærres af, med baggrund i vejens klassificering og trafikmængde.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik og Miljøudvalget drøfter henvendelserne og tager stilling til, om henvendelserne skal imødekommes.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 13. marts 2017, pkt. 2:

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at chikanen ud for nr. 65 ikke flyttes, da der vurderes at være en tilstrækkelig udbakningsdybde. Manøvrearealet bør, jf. vejreglerne minimum være 6,9 meter.

Vagn Kraglund fremlagde Projektgruppen Søndergades ønske om lukning af Søndergade for tung trafik.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at Projektgruppen Søndergades forslag ikke godkendes for nuværende.

Karsten Frederiksen ønsker, at Søndergade fra syd lukkes for tung trafik.

Ole Dahl og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt som anbefalet af Færdselssikkerhedstådet.

Karsten Frederiksen ønsker, at Søndergade fra syd lukkes for tung trafik.

Svend Erik Trudslev og Leif Gammelgård var fraværende.

Til toppen


8. Asfaltering af den resterende del af Højmarksvej i Thise


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Ejerlauget Bakken i Thise har fremsendt en undren over, at der på den sidste del af Højmarksvej ikke er blevet asfalteret og etableret gadebelysning i forbindelse med etape 1 af den nye udstykning på Højmarksvej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om projektet kan realiseres i foråret 2017.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 9. marts 2005 lokalplan 6311-02 Boligområde i Thise. I den forbindelse blev der fremsendt et brev til Ejerlauget Bakken, dateret den 14. marts 2005, hvor det blev tilkendegivet, at kommunen ville bekoste asfalteringen og etablering af gadebelysning på den resterende del af Højmarksvej, ca. 110 meter, i forbindelse med byggemodningen.

Ejerlauget Bakken har en forventning om, at Højmarksvej bliver asfalteret og etableret med gadebelysning i forbindelse med kommunens byggemodning på Højmarksvej. Ejerlauget ønsker derfor oplyst tidshorisonten.

Den sidste del af Højmarksvej er en grusvej, ca. 110 meter, som ender i vendeplads. Vejen blev opbygget, så den kan asfalteres. Projektet med asfaltering og etablering af gadebelysning skønnes at koste 205.000 kr.

Af anlægsbevilling til byggemodning af 6 nye parceller i nyt boligområde ved Højmarksvej (etape 1) er der et mindre forbrug på ca. 1.000.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at den sidste del af Højmarksvej asfalteres, og at gadebelysning etableres i foråret 2017.

Derudover foreslår fagforvaltningen, at udgifterne hertil afholdes af anlægsbevillingen til etape 1 af den nye udstykning på Højmarksvej.

Personale

Ingen.

Økonomi

Byggemodningsprojektet "Højmarksvej, Thise" er endnu ikke afsluttet. Af den frigivne anlægsbevilling er der et restbudget på 1.022.040 kr.

Beslutning

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Svend Erik Trudslev og Leif Gammelgård var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. § 3 uoverensstemmelser - status og stillingtagen til fremtidig afvikling


Resume

Sagsforløb: TM

Konsulentfirmaet HabitatVision har sagsbehandlet en del af de ca. 875 § 3 uoverensstemmelser, som Brønderslev Kommune havde liggende efter at have modtaget en stor mængde sager fra Naturstyrelsen (nu Miljøstyrelsen). Første etape i afviklingen af de mange sager har, udover at nedbringe sagsbunken, haft til formål at undersøge, hvor stort tidsforbruget er ved løsningen af denne sagstype.

HabitatVision har sagsbehandlet 203 sager. Heraf er der truffet aftale om lovliggørelse med lodsejer i ca. 66 % af sagerne, 12 % af sagerne er parkeret på grund af et formodet meget højt tidsforbrug, og i ca. 22 % af sagerne har det endnu ikke været muligt at estimere, om der kan findes en løsning, eller om disse sager også har et meget højt tidsforbrug. HabitatVision estimerer, at der som minimum skal bruges ca. 3.375 timer til afvikling af de sidste sager.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal tilføres midler til anden etape af afviklingen af de resterende ca. 675 § 3 uoverensstemmelser.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen afleverede primo 2016 en gennemgang af den beskyttede natur i Brønderslev Kommune. Denne gennemgang indeholdt blandt andet 939 uoverensstemmelser vedr. Naturbeskyttelseslovens § 3. Derudover havde fagforvaltningen kendskab til et større antal sager, som endnu ikke er håndhævet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har i samarbejde med en ekstern konsulent screenet uoverensstemmelserne, som Brønderslev Kommune modtog fra Naturstyrelsen. Efter screeningen, hvor en række sager blev sorteret fra, stod Brønderslev Kommune tilbage med ca. 1.075 sager bestående delvist af sager modtaget fra Naturstyrelsen og dels sager som kommunen selv havde kendskab til.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 14. april 2016 at bevilge 250.000 kr. til indkøb af konsulenthjælp. Fagforvaltningen besluttede at anvende konsulentfirmaet HabitatVision til opgaven. HabitatVision har i starten af marts 2017 afrapporteret resultaterne for deres arbejde.

Efter aftale med fagforvaltningen har HabitatVision grebet sagerne an således, at de arealer, som potentielt har haft den største naturværdi, er blevet håndteret først. Hvis en lodsejer har flere uoverensstemmelser på sin ejendom, blev disse taget samlet, således at de enkelte borgere ikke får flere henvendelser igennem perioden, hvor sagsbehandlingen af uoverensstemmelserne står på. Denne metode er anvendt, da den er til mindst mulig gene for borgerne.

Yderligere har fagforvaltningen i samarbejde med HabitatVision aftalt, at sager, hvori det ikke umiddelbart er muligt at finde en løsning, er blevet parkeret. Løsningsmodellen er anvendt, da formålet med første etape netop har været at få et overblik over tidsforbruget for denne type af sager, således der er mulighed for at fremsætte et estimat for tidsforbruget for afvikling af den resterende del af sagerne.

Hvis de langvarige og meget besværlige sager var blevet sagsbehandlet i dette projekt, var der en stor sandsynlighed for, at dette estimat blev fremsat på et alt for spinkelt grundlag, da meget få sager kunne være blevet sagsbehandlet.

Ved projektets start havde Brønderslev Kommune 875 sager. Af disse har HabitatVision opstartet 203 sager (ca. 23 %).

Af de 203 sager er det vurderet, at ca. 17 % af sagerne ikke har været ulovligheder. Sagerne er derfor lukket igen med det samme.

I ca. 66 % af sagerne, hvor der er sket en ulovlighed, er der truffet en aftale med lodsejer om, hvordan arealet lovliggøres. Ca. 10 % af disse sager er helt færdige. De resterende 90 % er ikke helt færdige, da de aftaler, som er indgået i forbindelse med lovliggørelsen, endnu ikke er ført ud i livet. Dette kunne eksempelvis være høslæt i efteråret 2017. De forventes at være uproblematiske og dermed kun med et beskedent yderligere tidsforbrug til eksempelvis opfølgning på arbejdets udførelse.

Ca. 12 % sagerne er vurderet som sager med et stort tidsforbrug, da lodsejerne ikke anerkender, at arealet er omfattet af § 3 beskyttelsen eller ikke ønsker at lovliggøre forholdet. Disse sager er derfor parkeret og forventes optaget i næste etape af afviklingen af § 3 uoverensstemmelserne.

I ca. 22 % af sagerne er det endnu usikkert om sagernes tidsforbrug og eller muligheden for at lave en aftale med lodsejerne.

HabitatVison meddeler ved projektets afslutning, at dialogen med langt de fleste lodsejere har været god, og at der i langt de fleste tilfælde har været forståelse for projektet. Dette afspejler sig også i det forholdsvis høje antal aftaler om reetablering af de beskyttede arealer.

HabitatVision fremsætter et forsigtigt estimat af tidsforbruget af de resterende sager er på ca. 5 timer pr. areal. Dette er dog med forbehold for at nogle enkelte sager kan være yderst tidskrævende. Med de ca. 675 resterende arealer vurderes det derfor, at der som minimum skal beregnes et tidsforbrug på ca. 3.375 timer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tilfører 450.000 kr. til et årsværk, således at der kan ansættes en person til at håndtere en større del af de resterende ca. 675 sager.

Personale

Det er nødvendigt at tilføre ekstra ressourcer, hvis antallet af uoverensstemmelser skal nedbringes yderligere.

Beslutning

Der afsættes 150.000 kr. til en fortsat nedbringelse af sagstallet. Der sættes fokus på de steder, hvor der er mange uoverensstemmelser ved samme lodsejer.

Svend Erik Trudslev og Leif Gammelgård var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Regnskab 2016 for Asaa Havn


Resume

Sagsforløb: TM

Asaa Havn fremsender regnskab for 2016 til godkendelse. Endvidere fremsendes driftsbudget for 2017.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om regnskabet kan godkendes og om driftstilskuddet for 2017 kan frigives.

Sagsfremstilling

Asaa Havn fremsender regnskab for 2016 til godkendelse. Tillige fremsendes driftsbudget for 2017. Regnskabet forventes godkendt på Asaa Havns generalforsamling den 16. marts 2017.

Brønderslev Kommune har i 2016 ydet Asaa Havn et tilskud på 335.652 kr. Tilskuddet har været ydet gennem en lang årrække og bliver hvert år pristalsfremskrevet.

Regnskabet for 2016 udviser et overskud på 70.468 kr. før afskrivninger og renter. Slutresultatet er et underskud på 77.345 kr.

Efter Asaa Havns vedtægter skal Teknik- og Miljøudvalget godkende regnskab og budget. Asaa Havn anmoder om at Brønderslev Kommunes driftstilskud for 2017 frigivet snarest muligt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender regnskab 2016 og budget 2017 for Asaa Havn.

Personale

Ingen.

Økonomi

På driftsbudgettet i 2017 er der afsat 338.420 kr. til tilskud til Asaa havn.

Beslutning

Regnskabet blev godkendt.

Driftstilskuddet for 2017 frigives.

Svend Erik Trudslev og Leif Gammelgård var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Prioritering af anlægsmidler på Vej- og Parkområdet 2017


Resume

Sagsforløb: TM

Der er på budget 2017 afsat 9.800.000 kr. til forskellige anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvorledes anlægsmidlerne skal prioriteres.

Vej- og Parkchef, Peder Gregersen, deltager i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2017 afsat et rådighedsbeløb 9.800.000 kr. til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet til asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse og grønne områder. Der er af rådighedsbeløbet reserveret 3.000.000 kr. til byggemodning i Nordbyen, Brønderslev.

Byrådet har på mødet den 15. februar 2017 frigivet anlægsbevillingen.

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet vil Fagforvaltningen for Teknik og Miljøs forslag til prioritering af anlægsmidlerne 2017 blive gennemgået.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget prioriterer anlægsmidlerne for 2017.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der plev prioriteret anlægsmidler for 2.563.000 kr. – prioriteringen vedhæftes referatet.

Svend Erik Trudslev og Leif Gammelgård var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Anlægsregnskab for Danserhøj 3. etape, Ø. Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning af 3. etape af Danserhøj i Ø. Brønderslev.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet 3. etape af Danserhøj omfatter byggemodning af 7 parceller i Ø. Brønderslev. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Stabsforvaltningen fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

- Byrådet den 3. september 2016

2.007.100 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

- Arealerhvervelse

533.634 kr.

- Omkostninger

185.974 kr.

- Veje, forsyningsledninger

892.414 kr.

I alt

1.612.022 kr.

- Manglende slidlag – beløb tilbageholdes *)

50.000 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug

345.078 kr.

*) Det afsluttende slidlag er ikke udlagt. Dette sker typisk først et par år efter, at byggemodningen er færdig. Dette skyldes, at vejen skal have tid til at sætte sig, hvilket sker gennem frost og tø-perioder. Derudover er det hensigtsmæssigt, hvis de fleste grunde er bebygget på grund af maskiners og lastbilers slid / ødelæggelse af vejen i forbindelse med opførsel af boliger.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Svend Erik Trudslev og Leif Gammelgård var fraværende.

Til toppen


13. Anlægsregnskab for Skelbakken 1. etape, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning af 1. etape af Skelbakken i Hjallerup.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet 1. etape af Skelbakken omfatter byggemodning af 18 parceller i Hjallerup. Herunder har der været foretaget arkæologiske udgravninger. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Stabsforvaltningen fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

- Byrådet den 15. september 2010 – bevilling til byggemodning

5.368.800 kr.

- Byrådet den 20. juni 2012 – bevilling til arkæologiske udgravninger

3.000.000 kr.

I alt

8.368.800 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

- Arealerhvervelse

2.120.325 kr.

- Grønne områder

31.272 kr.

- Omkostninger

722.807 kr.

- Veje, forsyningsledninger

3.474.302 kr.

- Arkæologiske udgravninger

1.753.783 kr.

I alt

8.102.488 kr.

- Manglende slidlag – beløb tilbageholdes *)

125.000 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på:

141.312 kr.

*)Det afsluttende slidlag er ikke udlagt. Dette sker typisk først et par år efter, at byggemodningen er færdig. Dette skyldes, at vejen skal have tid til at sætte sig, hvilket sker gennem frost og tø perioder. Derudover er det hensigtsmæssigt, hvis de fleste grunde er bebygget på grund af maskiners og lastbilers slid / ødelæggelse af vejen i forbindelse med opførsel af boliger.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Svend Erik Trudslev og Leif Gammelgård var fraværende.

Til toppen


14. Anlægsregnskab for Tennisskoven 3. etape, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/BØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning af 3. etape af Tennisskoven i Hjallerup.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet 3. etape af Tennisskoven omfatter byggemodning af 20 parceller i Hjallerup. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø fremsendte anlægsoverslag på byggemodning af 39 parcelhusgrunde. Teknik og Miljøudvalget godkendte en etapeopdeling af området, hvor kun 20 grunde byggemodnes i første omgang. Derfor blev den givne anlægsbevilling tilpasset herefter.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Stabsforvaltningen fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

- Byrådet 15. september 2010

7.405.480 kr.

- Byrådet 23. april 2014

- 442.573 kr.

I alt

6.962.907 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

- Arealerhvervelse

518.125 kr.

- Grønne områder

721.807 kr.

- Omkostninger

710.661 kr.

- Veje, forsyningsledninger

3.261.387 kr.

I alt

5.211.981 kr.

- Manglende slidlag – beløb tilbageholdes *)

150.000 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på:

1.600.926 kr.

*) Det afsluttende slidlag er ikke udlagt. Dette sker typisk først et par år efter, at byggemodningen er færdig. Dette skyldes, at vejen skal have tid til at sætte sig, hvilket sker gennem frost og tø perioder. Derudover er det hensigtsmæssigt, hvis de fleste grunde er bebygget på grund af maskiners og lastbilers slid / ødelæggelse af vejen i forbindelse med opførsel af boliger.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Svend Erik Trudslev og Leif Gammelgård var fraværende.

Til toppen


15. Orientering om ruteændring af servicebusser i Brønderslev by


Resume

Sagsforløb: TM

Fra den 3. april 2017 sker der ændringer i køreplanerne for servicebusserne i Brønderslev by med henblik på at sikre et ensartet serviceniveau for borgerne bosiddende i Brønderslev by.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fra den 3. april 2017 sker der ændringer i køreplanerne for servicebusserne i Brønderslev by med henblik på at sikre et ensartet serviceniveau for borgerne bosiddende i Brønderslev by.

I de nuværende køreplaner har borgerne, som er bosiddende i den sydvestlige del af Brønderslev by, mulighed for at komme til og fra Sundhedshuset på servicebussernes tre afgange. Derimod har borgerne bosiddende i den nordøstlige del kun mulighed for at komme fra Sundhedshuset på de tre afgange, men de har ikke mulighed for at komme til Sundhedshuset uden en times ventetid på Busterminalen.

De nye køreplaner for servicebusserne i Brønderslev by resulterer i:

  • At stoppestedet ved Sundhedshuset flyttes fra Agdrupvej til hovedindgangen af Sundhedshuset efter aftale med Regionen.
  • At borgerne bosiddende i den nordøstlige del af Brønderslev by har mulighed for at komme til Sundhedshuset uden en times ventetid på Busterminalen på de tre afgange.
  • At der er en bedre kobling mellem den nordøstlig del og den sydvestlige del af Brønderslev by på én af afgangene.

Ændringerne i køreplanerne har resulteret i ekstra køretid på de tre afgange, hvilket skønnes at koste 30.000 kr. for perioden fra den 3. april 2017 og frem til sommerferien 2017. Nordjyllands Trafikselskab skønner, at der kan forventes en ekstra indtægt på 15 % af driftsudgifterne.

I forbindelse med den kollektive trafikplan blev der afsat en buffer på 500.000 kr. til dækning af huller i den kollektive trafikdækning i Brønderslev by. Udgifterne til ændringerne dækkes af denne buffer. Der kan på nuværende tidspunkt ikke gives en præcis opgørelse af udgifterne, der er omfattet af bufferen, men det er Nordjylland Trafikselskabs vurdering, at udgifterne kan holdes inden for rammerne.

På baggrund af en evaluering af servicebusserne skal Teknik- og Miljøudvalget på møde i juni 2017 tage stilling til, om servicebusserne skal fortsætte i køreplanåret 2017/2018.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der ønskes en opgørelse af forbrug på bufferen på de 500.000 kr.

Svend Erik Trudslev og Leif Gammelgård var fraværende.

Til toppen


16. Orientering om klage over afgørelse


Resume

Sagsforløb: TM

Orientering om klage over afgørelse om afslag på udstykning af byggegrunde fra ejendommen Lindevej 30, Brønderslev.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ejer af ejendommen Lindevej 30 i Ø. Brønderslev har forespurgt om mulighed for udstykning af byggegrunde fra ejendommen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har meddelt ejer, at Brønderslev Kommune har besluttet ikke at udlægge flere boliger nordligt i Ø. Brønderslev efter at planlægningen og byggemodningen af Danserhøj III er udført.

Fagforvaltningen har endvidere meddelt, at Brønderslev Kommune efter dialog med Ø. Brønderslev Borgerforening og afholdte dialogmøder har besluttet at planlægge for nye boliger sydligt i Ø. Brønderslev.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Sagen blev taget til efterretning.

Svend Erik Trudslev og Leif Gammelgård var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Orientering om kildesporing i forbindelse med forurening af Gerå Strand


Resume

Sagsforløb: TM

Badevandskvaliteten ved Gerå Strand kan ikke overholde de lovbestemte bakteriologiske krav. Badevandet klassificeres således som "ringe".

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har foretaget kildesporing for at identificere kilderne til forureningen af Gerå Strand. Der er påvist 2 fejlkoblinger til Dronninglunds regnvandssystem, hvor der tilledes sanitært spildevand til Asbækholt Bæk, der har udløb i Gerå.

Fagforvaltningen fortsætter kildesporingen med fokus på fejlkoblinger til Dronninglunds regnvandssystem. Desuden øges prøveantallet i badesæson 2017.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Badevandskvaliteten ved Gerå Strand kan ikke overholde de lovbestemte bakteriologiske krav. Kvaliteten af badevandet er således de seneste 4 år blevet klassificeret som "ringe" jf. EU's og badevandsbekendtgørelsens regler for klassifikation af badevand.

Badevand klassificeres ud fra en beregningsmodel, hvor 4 års analyseresultater indgår i beregningen. Hvis badevand i 5 på hinanden følgende år klassificeres som værende "ringe", skal Byrådet, jf. badevandsbekendtgørelsens regler, indføre permanent badeforbud. Hvis årsagen til den forringede badevandskvalitet findes og elimineres, kan kommunen søge Naturstyrelsen om "nulstilling" af klassifikationsberegningerne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø påbegyndte i foråret 2015 en undersøgelse, der skulle identificere eventuelle kilder til forureningen af Gerå Strand. Kildesporingen blev udført af eksternt rådgivningsfirma med speciale i bakterieforureninger. Der blev udtaget prøver i Gerå fra åens udløb og opstrøms. I de første undersøgelsesrunder lykkedes det ikke at lokalisere kilden til forureningen.

I august 2016 blev der konstateret højt bakterieindhold i Asbækholdt Bæk ved Rævdalstoften, Dronninglund. Asbækholt Bæk har udløb i Gerå. En DNA-analyse af bakterierne viste, at der var tale om humane tarmbakterier. I samarbejde med Brønderslev Forsyning blev der efterfølgende udtaget prøver på udvalgte steder i kloaknettet for at spore eventuelle fejlkoblinger til regnvandssystemet.

I januar 2017 blev der konstateret fejlkoblinger ved en boligforening på Perikumvej. Efter nærmere gennemgang af kloaksystemet ved boligforeningen, blev det konstateret, at 2 beboelser afleder sanitært spildevand til regnvandssystemet. Fagforvaltningen vurderer, at 2 fejlkoblinger er et utilstrækkeligt grundlag for at søge Naturstyrelsen om "nulstilling" af klassifikationsberegningerne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø fortsætter kildesporingen med fokus på fejlkoblinger til Dronninglunds regnvandssystem. Fagforvaltningen planlægger endvidere at øge prøveantallet i badesæson 2017.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Kildesporingen intensiveres i samarbejde med Forsyningen.

Svend Erik Trudslev og Leif Gammelgård var fraværende.

Til toppen


18. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Svend Erik Trudslev og Leif Gammelgård var fraværende.

Til toppen


19. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling
  1. AVV har inviteret Teknik- og Miljøudvalget til deltagelse i møde den 17. maj 2017 om budget 2018 for AVV.
  2. Medlemmer til vandrådene.
Beslutning

Intet til referat.

Svend Erik Trudslev og Leif Gammelgård var fraværende.

Til toppen


20. Lukket punkt: Miljøforholdene på biogasanlægget GFE Krogenskær


Til toppen


21. Lukket punkt: Prioritering af pulje til landsbyfornyelse


Til toppen


22. Lukket punkt: Planlægningsmæssige overvejelser


Til toppen

Opdateret 30. marts 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer