Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 24. april 2017
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Knud L. Pedersen havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 1 - pr. 31. marts 2017


Resume

Sagsforløb: TM

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2017.

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2017.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Ændring fra erhverv til boligområde ved Jyllandsgade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har meddelt byggetilladelse til 2 dobbelthuse på Jyllandsgade 25, Brønderslev.

Der har været dialog med ansøger om opførelse af yderligere 2 dobbelthuse og 1 enkelthus på Jyllandsgade 23. Området er i kommuneplan 2013 er udlagt til erhvervsområde med lettere industri. Inden byggeriet var der to boliger i området. Med de ønskede nye boliger vil der fremover blive 9 boliger, og området vil få karakter af tæt-lav byggeri. Projektet er lokalplanpligtigt.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om ansøgningen skal fremmes og der i givet fald skal igangsættes udarbejdelse af lokalplan eller om området skal opretholdes som erhvervsområde.

Sagsfremstilling

Opførelse af boliger i et erhvervsområde er i strid med kommuneplanen. Det er nævnt i kommuneplanrammens tekst, at der ikke må indrettes eller opføres nye boliger. Hvis ansøgningen skal fremmes, skal området overføres til boligområdet 01-B-40 Nord for Jyllandsgade. Ændringen er medtaget i forslag til kommuneplan 2017. Opførelse af 9 nye boliger er i den beskrevne situation lokalplanpligtig. Der skal udarbejdes en lokalplan, hvis byggeprojektet skal gennemføres.

I den vestlige del af erhvervsområde 01-E-09 ligger en stor tekstilvirksomhed, der har ekspanderet en del de senere år. Virksomheden råder bl.a. over matr.nr. 87l. Se kort.

Brønderslev Kommune har modtaget klager fra beboere i området. Der ligger desuden en stor entreprenørvirksomhed på matr.nr. 87f umiddelbart op til de ansøgte boliger.

Det er ikke den planlagte anvendelse i kommuneplanen, men den faktiske anvendelse, der ligger til grund for fastlæggelsen af støjgrænserne. Etableringen af boliger i området vil betyde, at virksomhederne skal overholde støjgrænserne for et boligområde ved skel til boligerne. Opførelse af flere boliger betyder, at boliger vil blive dominerende i den vestlige del af området.

Planlovens § 15 fastlægger, at en lokalplan kun må udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Det skal ske med bestemmelser om etablering af effektive afskærmende foranstaltninger. Det er en udfordring at etablere en effektiv støjafskærmning, fordi vejadgangen til boligerne kun kan ske via arealet mellem erhvervsejendommene og de nye boliger. Der må derfor nødvendigvis være åbninger i afskærmningen for at tillade vejadgang til boligerne.

Hvis beboerne i de nye boliger indsender en berettiget klage over støj fra virksomheder, kan det medføre begrænsning i virksomhedernes drift. Etablering af boliger kan derfor påvirke virksomhedernes investeringssikkerhed.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • tager stilling til, om ansøgningen skal fremmes og i givet fald,
 • om der skal igangsættes en lokalplan.

Hvis ansøgningen ikke skal fremmes, foreslår Fagforvaltningen for Teknik og Miljø, at området opretholdes som erhvervsområde ved den endelige vedtagelse af kommuneplan 2017.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Fordeling af midler fra Grøn Ordning


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har i seneste ansøgningsrunde for Grøn Ordning modtaget i alt 23 ansøgninger.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til fordelingen af midler fra Grøn Ordning.

Sagsfremstilling

Der har været ansøgningsrunde for tildeling af midler fra Grøn Ordning. Der er i alt indkommet 23 ansøgninger. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har afvist to ansøgninger, som ikke opfyldte lovens kriterier for tildeling, og ikke indeholdt tilstrækkelige oplysninger for at behandle ansøgningerne. De resterende ansøgninger omfatter et samlet beløb på 2.855.733,75 kr. De to sidst indkomne ansøgninger er ikke medregnet i beløbet. Der er 1.693.768 kr. til rådighed i ordningen på nuværende tidspunkt. Der er vedlagt en samlet oversigt over ansøgningerne, samt en kort beskrivelse af projekterne. For mere uddybende oplysninger er de enkelte ansøgninger vedlagt.

Midlerne i Grøn Ordning stammer fra vindmølleprojekterne ved Try, Pulsen, Nejst, Ø. Linderup og senest Nejst II. For Nejst II er der ikke tidligere uddelt midler.

Midlerne i Grøn Ordning kan i henhold til VE-loven tildeles til

 • anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen, og
 • kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.

Ud over rammerne i VE-loven har Byrådet besluttet, at 25 % af midlerne skal tildeles det lokalområde, hvor møllerne opstilles. Midlerne kan ikke tildeles projekter i kommunens tre største byer Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup.

Byrådet har desuden besluttet, at der ved tildeling af midler skal være fokus på projekter, der bidrager til et løft af de mindre bysamfunds fysiske rammer.

Statsstøtten for Grøn Ordning udløber

Fagforvaltningen er blevet meddelt, at statsstøttegodkendelsen for Grøn Ordning udløber den 20. februar 2018. Energinet.dk, som administrerer Grøn Ordning, har ikke oplysninger om, hvad der sker efter denne dato eller om, hvordan en eventuel overgangsordning bliver.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at der sigtes mod at uddele de resterende midler i løbet af 2017.

På grund af den ressourcemæssige knaphed i afdelingen gøres det opmærksom på, at midlerne fra Grøn Ordning kan benyttes til konsulenthjælp i forbindelse med administrering af Grøn Ordning. Midlerne kan ikke dække lønudgifter til kommunens ansatte.

Forslag om reservation af midler

I lyset af at statsstøttegodkendelsen for Grøn Ordning udløber forslår fagforvaltningen, at en del af midlerne reserveres til følgende projekter. Projekterne indgår ikke, som ansøgninger indkommet i ansøgningsrunden:

 • Forskønnelse af bymidten af Ø. Brønderslev. Teknik- og Miljøudvalget valgte ved uddelingen af midler i efteråret 2015 at reservere 200.000 kr. til forskønnelse af byen. Borgerforeningen i Ø. Brønderslev arbejder på et sådant projekt og har behov for yderligere midler.
 • Det foreslås, at der reserveres midler til kommunale projekter om f.eks. rekreative støttepunkter og stiforbindelser for friluftslivet, som skal bidrage til befolkningens naturoplevelser, forbedre levevilkårene på landet samt bosætning, naturpleje og bevaring af et alsidigt dyre- og planteliv.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til en fordeling af midler fra Grøn Ordning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der blev givet tilskud til følgende projekter:

Hellum Borgerforening

Rasteplads for cyklister

25.000 kr.

Kraghede Idrætsforening

Køkken

25.000 kr.

Flauenskjold Borgerforening

Julebelysning

50.000 kr.

Asaa Borgerforening

Julebelysning

65.000 kr.

Flauenskjold Borgerforening

Bålhytte og shelters v/ Europasøen

75.000 kr.

Sterup Borgerforening

Sø og beplantning

75.000 kr.

Foreningen Matr. 19 (Nejst)

Beplantning og borde-bænkesæt

30.000 kr.

Agersted Håndværker- og Borgerforening

Junglesti

50.000 kr.

Marie Elisabeth og Harald Høgsbro’s Fond

Dronninglund Slotspark

50.000 kr.

Museerne i Brønderslev Kommune

Varmepumpeanlæg, Dorf Møllegård

250.000 kr.

Rørholt Idrætsforening

Vinduer og varmepumpe

50.000 kr.

Jerslev-Sterup Idrætsforening

Æblelunden

50.000 kr.

Søheden Skov

Bålhytte og madpakkehus

25.000 kr.

Voergård Slot

Omlægning af Skovmøllebækken

100.000 kr.

I alt

920.000 kr.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Orientering om reservation af midler til områdefornyelse i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Dronninglund. Udgiftsrammen er på 3.100.000 kr., hvortil Brønderslev Kommune skal bidrage med yderligere mindst 6.200.000 kr. Områdefornyelsen løber over en 5-årig periode.

Til ansøgning om endeligt tilsagn skal der udarbejdes et byfornyelsesprogram, som skal godkendes af Byrådet og indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 1. april 2018.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Der er med godkendelsen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opnået tilsagn om et statsligt tilskud til gennemførsel af områdefornyelse i den centrale del af Dronninglund i perioden 2018-2023.

Områdefornyelsesindsatsen skal styrke handel, kulturarv og byliv i den centrale bydel, og skal styrke Dronninglunds image som en god bosætningsby. Områdefornyelsesindsatsen er en videreførelse af de allerede igangsatte strategiske og planlægningsmæssige initiativer, som midtbyplan og kulturarvskommuneprojekt. Den samlede ansøgte ramme for det kommende byfornyelsesprojekt er anslået til 9,3 mio. kr. Heraf udgør Brønderslev Kommunes andel 2/3. Der er reserveret 3,1 mio. kr. af den statslige ramme for områdefornyelse til projektet i Dronninglund.

Reservation af udgiftsrammen til områdefornyelse er første skridt i en todelt ansøgningsprocedure. Næste skridt er, at Brønderslev Kommune skal udarbejde et egentligt byfornyelsesprogram for det ansøgte område. I byfornyelsesprogrammet beskrives de påtænkte indsatser indgående. Det endelige byfornyelsesprogram skal godkendes af Byrådet, inden det fremsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 1. april 2018. Herefter giver Styrelsen endeligt tilsagn om, at områdefornyelsen kan gå i gang. Efterfølgende er der 5 år fra 2018 til 2023 til at gennemføre de planlagte aktiviteter efter tidsplanen i byfornyelsesprogrammet.

Der er reserveret et samlet rammebeløb til områdefornyelse over en 5-årig periode på 9,3 mio. kr. Af dette beløb skal Brønderslev Kommune selv finansiere minimum 2/3 svarende til 6,2 mio. kr. Kommunens økonomiske andel søges holdt inden for eksisterende budget fra henholdsvis "puljen til områdefornyelse", "midtbypuljen" og Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto m.fl. Ved at kanalisere udgifter ind i områdefornyelsesprocessen genereres et stort statsligt tilskud på 3,1 mio. kr.

En forudsætning for støtten er, at interessenterne i området inddrages i planlægning og gennemførelse af indsatsen. Ved at inddrage de private kompetencer og midler tidligt i processen kan der opnås ejerskab for projektet af de berørte borgere, virksomheder og organisationer, så de bidrager til udvikling i området – også efter, at de offentlige investeringer ophører. Meget af dette er allerede i gang og i proces ved kulturarvskommuneprojektet.

Med reservation af udgiftsrammen til områdefornyelse bemærker Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen at, det formodentlig ikke bliver muligt for kommunerne at søge andel i den særlige ramme til bygningsfornyelse i områder, der har fået tilsagn om områdefornyelse. Med gældende lovgivning kan 20 mio. kr. af statens samlet ramme til bygningsfornyelse årligt anvendes i områder, der har fået tilsagn om områdefornyelse. Men der er indgået politisk forlig om reduktion af byfornyelsesrammen fra 2018 til brug for finansiering af Jobpræmieordning og Bandepakke III. Det betyder, at Brønderslev Kommune formodentlig ikke kan søge yderligere tilskud til bygningsfornyelse af bygninger, som ligger inden områdefornyelsesafgrænsningen i Dronninglund. Det forventes ikke at påvirke selv områdefornyelsen, men at give dårligere muligheder for bygningsrenovation i forlængelse kulturarvskommuneprojektet i Dronninglund.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om igangværende lokalplaner


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø orienterer om igangværende og ansøgte lokalplaner.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Følgende lokalplaner er under udarbejdelse:

 • Solenergianlæg i Ø. Brønderslev - forslag i offentlighed
 • Erhvervsområde syd for Elmevej ved Ø. Brønderslev - forventet offentliggørelse sidst i maj 2017
 • Boligområde Ø. Brønderslev - forventet offentliggørelse af forslag primo november 2017
 • Lokalplan for boliger i Hjallerup Øst igangsættes hurtigst muligt.
 • Lokalplan for tæt-lave boliger på Tranebærvej er igangsat af Økonomiudvalget i forbindelse med accept af købstilbud den 22. marts 2017. Lokalplanen udarbejdes af kommunen.
 • Lokalplan for tæt-lave boliger ved Ådalen er igangsat af Økonomiudvalget i forbindelse med accept af købstilbud på samme møde. Ansøger skal bidrage med et udkast til lokalplan. Vi afventer udkast.

Følgende igangsættes hurtigst muligt:

 • Lokalplan for område ved Starengvej, som er en del af kommende masterplan for Brønderslev syd.

Følgende lokalplaner påbegyndes snarest:

 • Kulturmiljø - Slotsgade, Dronninglund.
 • Genovervejelser af principper for Ådalen i området nord og syd for vejen Ådalen.
 • Lovliggørelse af autogenbrug og bilsalg på Ålborgvej 85 og 95. Arealet er taget i brug til biludstilling.
 • Bypark og tæt-lave boliger ved Ø. Brønderslev Kirke.
 • Ændring af bebyggelsesprocentberegning i eksisterende lokalplaner for Brønderslev Erhverv Syd.
 • Stadiongrunden og Markedspladsen.
 • Boligområde - Brønderslev syd, Masterplan og siden lokalplan.
 • Erhvervsområde nord for Ø. Brønderslev vej - forudsætter, at Erhvervsstyrelsen accepterer mere byudlæg i kommuneplan 2017.
 • Udviklingsområde Asaa havn.
 • Ungdomsbofællesskab Elmevej 79.
 • Boliger Østergade 16-18 - afventer ansøger.
 • Tæt-lave boliger Jyllandsgade 23-25 - Se pkt. på dagsorden 24. april 2017.
Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Til toppen


8. Orientering om afgørelse vedr. klage over endelig vedtagelse af lokalplan 01-B-34.01 - Ådalen Nord


Resume

Sagsforløb: TM

Planklagenævnet har afgjort klage over endelig vedtagelse af lokalplan 01-B-34.01 for Ådalen Nord. Planklagenævnet gav ikke medhold i klagen.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Planklagenævnet har afgjort en klage over endelig vedtagelse af lokalplan 01-B-34.01 for Ådalen Nord.

Klager mente, at kommunen med lokalplanvedtagelsen har brudt de aftaler, der er indgået mellem kommunen og klager om salg af landbrugsjord til etablering af bypark samt tinglysning af sivedræn på det frasolgte areal. Klager ønskede lokalplanen ophævet.

Planklagenævnet gav ikke medhold i klagen og lokalplan og kommuneplantillæg nr. 26 er endeligt vedtaget med Byrådets afgørelse 25. maj 2016. Den tinglyste ret til nedsivningsanlæg skal håndteres, inden området tages i brug til beboelse. Det ligger i en senere etape af byggemodningen.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Der holdes ekstraordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2017, kl. 8,00 på Brønderslev Rådhus.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Til toppen


11. Lukket punkt: Hestemøg på sti med offentlig adgang


Til toppen


12. Lukket punkt: Manglende efterkommelse af indskærpelser efter miljøtilsyn


Til toppen


13. Lukket punkt: Løsningsmodeller for afhjælpning af problemer med ca. 300 affaldscontainere med for små hjul


Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 24. april 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach