Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 22. maj 2017
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Høring af NTs mobilitetsplan 2017-2020


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

NT har sendt Mobilitetsplan 2017-2020 Fremtidens mobilitet i Nordjylland i høring frem til den 2. juni 2017.

Administrerende direktør Jens-Otto Størup og Underdirektør Ole Schleemann fra NT deltager i punktet på Teknik- og Miljøudvalgsmødet kl. 09.00.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune vil godkende Mobilitetsplanen og afsætte midlerne til Plustur og til styrkelse og markering af knudepunkter.

Sagsfremstilling

NT har sendt Mobilitetsplan 2017-2020 Fremtidens mobilitet i Nordjyllandi høring hos ejere og samarbejdspartnere. Frist for indsendelse af høringssvar er den 2. juni 2017.

Mobilitetsplan 2017-2020 tager afsæt i NTs forretningsplan fra januar 2016, hvor nøgleordet var mobilitet, herunder vækst, trivsel og miljø.

I Mobilitetsplanen 2017-2020 sættes en række konkrete aktiviteter på de indsatser fra forretningsplanen, som omhandler trafik, synliggørelse og sammenhæng:

 • Det Nordjyske Hovednet
 • Mobilitet for alle
 • Favne nye services og transporttilbud
 • En tryg og god rejse for alle
 • Én indgang til kunden

Det Nordjyske Hovednet

Denne indsats handler om udvikling og planlægning af Det Nordjyske Hovednet, hvor målet er, at Hovednettet skal bruges i den regionale og kommunale planlægning til at fastholde og fremme bosætning og vækst.

Aktiviteterne er:

 • Styrkelse af Regionaltogsdriften: Fra sommer 2017 overtager NT og Region Nordjylland regionaltogsdriften i Nordjylland.
 • Bane til Aalborg Lufthavn: Statslig anlæggelse af et jernbanesport til Aalborg Lufthavn.
 • +BUS, Aalborgs nye livsnerve: Realisering af BRT (Bus Rapid Transit) løsning fra det vestlige Aalborg via midtbyen til universitetsområdet.
 • Gradvis opgradering af det regionale busnet: Gradvist og i etaper opgraderes bustrafikken på Det Nordjyske Hovednet til timedrift alle dage, også aften og weekend.

Mobilitet for alle

Denne indsats handler om at videreudvikle og forbedre NTs fleksible transporttilbud. Målet er, at flere får mulighed for at komme rundt på landet og til og fra Det Nordjyske Hovednet.

Aktiviteterne er:

 • Flextur, fra adresse til adresse: Fastholdelse af Flextur som tilbud om kollektiv trafik i de nordjyske landområder, med mulighed for lokal tilpasning af takst og evt. serviceniveau.
 • Plustur, fra adresse til bus og tog: Introducering af en ny regionalt dækkende kørselsordning, der breder Det Nordjyske Hovednet ud til de nordjyske landområder.

Nye services og transporttilbud

Denne indsats handler om at supplere den kollektive trafik med andre transporttilbud. Målet er, at gennempartnerskab udvides rækken af transportilbud, som NT formidler til borgerne.

Aktiviteterne er:

 • Test med samkørsel: Samarbejde mellem NT og Hjørring, Frederikshavn og Aalborg kommuner om test af koncept samkørsel.
 • Taxa, som en del af den kollektive trafik: Formålet med projektet /samarbejdet er at gøre Taxa til en del af den kollektive trafik ved at koble Taxa på Rejseplanen.
 • Test med delebiler: Samarbejde med NT og Aalborg Kommune om forsøg med koncept for delebiler.

En tryg og god rejse for alle

Den indsats handler primært og sammenhæng og forenkling i hele rejsekæden. Målet er, at det er trygt og let at benytte den kollektive trafik før, under og efter rejsen. Uanset, om man pendler dagligt, sjældent eller om det er første gang, man rejser med den kollektive trafik.

Aktiviteterne er:

 • Styrkelse og markering af knudepunkter: En videreudvikling af NTs terminal- og stoppestedskoncept ved at der udarbejdes og opsættes en række fysiske elementer til markering af knudepunkter og nye transportformer i regionen.

Én indgang for kunden

Denne indsats handler om kundeservice, kommunikation og markedsføring. Målet er, at NT er et samlende midtpunkt for mobilitet i Nordjylland. NT giver kunden én indgang og et samlet overblik over den kollektive trafik.

Aktiviteter er:

 • Den Multimodale Rejseplanlægger i Nordjylland: Rejseplanlæggeren som en løsning, der i første omgang implementeres som et forsøgsprojekt i Nordjylland med henblik på at øge mobiliteten, særligt i landdistrikterne. Herefter vil erfaringer, resultater og anbefalinger blive videregivet og drøftet i Rejseplanens ejerkreds med henblik på at videreføre gode erfaringer nationalt.

Mobilitetsplanen og økonomi i Brønderslev Kommune

Økonomien for mobilitetsplanen omhandler de aktiviteter, som ligges op til beslutning gennem godkendelse af planen. Der lægges ikke op til en udvidelse af busnettet som en del af planen, og økonomien for denne er derfor ikke medtaget i høringsudgaven af Mobilitetsplanen. Økonomien indarbejdes efterfølgende i de kommunale og regionale budgetter.

Aktiviteterne er:

 • Plustur, kollektiv trafik fra adresse til bus og tog
 • Styrkelse og markering af knudepunkter

Årlige nettoudgift

Prisniveau 2017 (mio. kr.)

Flextur

Nuværende udgift

Flextur

Reduceret udgift

Plustur

Ny udgift

Total

Plustur og Flextur i alt

Brønderslev

0,5

0,5

0,3

0,8

Udgifter til Flextur er en allerede eksisterende udgift, så merudgiften ligger udelukkende i Plustur.

Udgiften til Plustur er estimeret ud fra en række antagelser og erfaringer fra Flextur. Flextur finansieres i dag af den enkelte kommune, og oplægget fra NT er, at driftsudgifterne til Plustur også finansieres af kommunerne. Derudover er oplægget, at Plustur implementeres med samme takst i alle kommuner, 22 kr., dog er der mulighed for at finansiere en del af udgiften gennem en forhøjelse af taksten på Flextur.

Plustur lanceres i de nordjyske kommuner pr. 1. januar 2018, såfremt Mobilitetsplanen godkendes ved NTs ejere.

NT har sendt en ansøg til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om et 2-årigt driftstilskud på 50 %. Et eventuelt tilskud er ikke medregnet i de opstillede udgifter.

Anlægsudgift

Prisniveau 2017 (mio. kr.)

Knudepunkter

Brønderslev

0,6

Fra sommer 2018 igangsættes arbejdet med opsætning af en række fysiske elementer til markering af knudepunkter og skiltning for nye transportformer i regionen. Anlægsudgiften til knudepunkterne kan fordeles over flere budgetår (25 % i 2018, 25 % i 2019 og 50 % i 2020).

NT har indsendt en ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om 50 % medfinansiering af udstyr og opgradering af knudepunkter i Nordjylland. Et eventuelt tilskud er ikke medregnet i de opstillede udgifter.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om Brønderslev Kommune vil godkende Mobilitetsplanen og afsætte midlerne til Plustur og til styrkelse og markering af knudepunkter. Derudover vil NT gerne vide, om Brønderslev Kommune er interesseret i at deltage i aktiviteterne som tests og projektarbejde for at implementere Mobilitetsplanen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget er positiv over for NT’s mobilitetsplan – de økonomiske forhold afklares yderligere og sagen genoptages.

Bilag

Til toppen


4. Energioptimering med LED


Resume

Sagsforløb: TM

På mødet vil repræsentanter fra Scan-Comfort Energy komme og orientere udvalget om energibesparende løsninger.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

2 repræsentanter fra Scan-Comfort Energy kommer til udvalgets møde kl. 9.30 og orienterer udvalget om energibesparende løsninger.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


5. Overførsel af areal ved Dammensvej, Asaa, fra byzone til landzone


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Ejer af Dammensvej 1A og 2, Asaa og af minkfarm på Skelgårdsvej 77, Asaa, har anmodet om at få areal ved Dammensvej overført til landzone.

Arealet er i byzone og omfattet af kommuneplanramme for erhverv.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om ejers anmodning kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Ansøgning om overførsel af areal ved Dammensvej fra byzone til landzone er oprindelig modtaget fra ejeren af minkfarmen på Skelgårdsvej 77. Ejeren af naboarealet har senere tilsluttet sig ansøgningen.

Ansøgningen

Ejer af Dammensvej 2 anmoder om at få arealet Dammensvej 2 og del af Dammensvej 1A overført til landzone. Overførsel til landzone fra byzone kan efter planlovens § 45 ske, når kommunen og ejer ønsker det. Arealet og en bygning anvendes til landbrug. Der er ikke lokalplan. Arealet er omfattet af kommuneplanramme for lokalt erhvervsområde ved Skelgårdsvej - 05-E-02.

Ejer af minkfarmen på Skelgårdsvej 77 har bedt om, at arealet overføres til landzone af hensyn til udvidelsesmulighed for minkfarmen. En tidligere meddelt tilladelse til udvidelse af minkfarmen blev påklaget og ugyldiggjort af Natur- og Miljøklagenævnet med henvisning til lugtgene-afstanden til byzone på grund af nye regler. Udvidelse af minkfarmen er på ejers egen risiko opført, inden klagen blev afgjort i Natur- og Miljøklagenævnet.

Ejer af arealet, der overføres til landzone, kan kræve erstatning efter planlovens § 46 og 46A. Ejer af de to ejendomme har skriftligt erklæret, at han ikke vil ikke vil stille krav om erstatning eller refusion i forbindelse med tilbageførsel af arealerne til landzone, herunder bl.a. godtgørelse for frigørelsesafgift, erstatning for faktisk afholdte udgifter med henblik på ejendommenes udnyttelse i byzone eller godtgørelse af grundskyld.

Naboarealer

En overførsel til byzone vil betyde, at solfangeranlægget på Dammensvej 2A kommer til at ligge uden forbindelse med byzonen, men det har ingen konsekvens, når anlægget er etableret.

Ejer af Skelgårdsvej 42 ønsker ikke overførsel af sin ejendom og arealet beholdes i byzone. Der er en erhvervsbygning på arealet. Byzone- og erhvervsstatus fortsætter uændret på eksisterende erhverv på naboejendommene mod syd. Kort i bilag viser, hvilket areal der foreslås overført til landzone.

Indsigelse

Naboorientering og partshøring har givet anledning til en indsigelse fra ejerne af Skelgårdsvej 77A. De frygter, at udvidelse af anlægget vil medføre større fluegener. § 11 husdyrgodkendelsen til Skelgårdsvej 77 indeholder vilkår om bekæmpelse af fluer. Ejer af minkfarmen har forklaret baggrunden i partshøringssvar i bilag.

Rummelighed til erhverv

Udformningen af byzonen og kommuneplanramme til lokalt erhverv er en konsekvens af tidligere erhvervsvirksomheder i området (Gødningsblandingsanlæg og lastbilgarage). Der er udlagt andre erhvervsområder i Asaa med rummelighed til etablering af nye virksomheder. Kommunen har erhvervsjord til salg ved Havblik og en privat virksomhed ejer en ubebygget matrikel ved Havnegade 43. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at det er ubetænkeligt at overføre det ansøgte areal til landzone.

Inden gennemførelse af overførslen, skal der foretages en høring af eventuelle panthavere. Overførslen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis overførslen ønskes gennemført, bliver der offentliggjort et forslag til kommuneplantillæg og høringen foretages.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljøforeslår, at Økonomiudvalget tager stilling til om det ansøgte areal overføres til landzone.

Hvis overførslen ønskes foretaget, foreslås Teknik- og Miljøudvalget bemyndiget til at offentliggøre og vedtage forslag om kommuneplantillæg.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det indstilles, at det ansøgte areal ikke overføres til landzone.

Knud Pedersen og Hans Christian Holst er imod.

Bilag

Til toppen


6. Lokalplanforslag 12-E-02.01 for Erhvervsområde Ahornvej, Vest


Resume

Sagsforløb: TM

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 12-E-02.01 Lokalt erhvervsområde Ahornvej, Vest.

Lokalplanen giver mulighed for, at der inden for et mindre afgrænset område i direkte tilknytning til Ø. Brønderslev by kan etableres lokale erhvervsvirksomheder.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om planforslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 30. januar 2017, at igangsætte en planlægning for et erhvervsområde i Ø. Brønderslev vest for Ahornvej i direkte forlængelse af byen.

Der er udarbejdet forslag til lokalplan for et mindre afgrænset område vest for Ahornvej i Ø. Brønderslev, der muliggør en anvendelse af området til lokale erhvervsformål. Lokalplanforslaget kan ses på kommunens planportal på følgende link: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/641/19702

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske fra ejeren af arealet samt erhvervsdrivende i området om at udlægge et nyt erhvervsområde i Ø. Brønderslev. Lokalplanområdet er beliggende i udkanten af Ø. Brønderslev, umiddelbart vest for det blandede bolig- og erhvervsområde ved Ahornvej. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 3,4 ha. Med en placering vest for Ø. Brønderslev vil virksomheder, der vælger at etablere sig i erhvervsområdet, have let adgang til Hirtshalsmotorvejen, der er beliggende med tilkørsels- og frakørselsramper ca. 500 meter vest for området.

Med lokalplanforslaget gives der mulighed for, at der i området kan etableres lokale erhvervsvirksomheder som håndværksvirksomheder, mindre værkstedsvirksomheder, lettere industrivirksomheder, lagervirksomheder og transportvirksomheder inden for miljøklasse 2-5. Desuden giver lokalplanen mulighed for, at der i området kan indrettes benzinsalg med tilhørende vaskehal og butik. Der kan endvidere i tilknytning til produktionsvirksomheder i området etableres butik med henblik på salg af egne produkter.

Med lokalplanen sikres det, at lokalplanområdet vejbetjenes trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt. Lokalplanen giver mulighed for, at området kan vejbetjenes via ny overkørsel fra Ø. Brønderslevvej. Etablering af ny overkørsel forudsætter en dispensation fra tinglyst adgangsbegrænsning. Brønderslev Kommune er indstillet på, at meddele dispensation til etablering af ny overkørsel med vilkår om, at ny vej i erhvervsområdet videreføres i sydlig retning til landbrugsejendommen Klovborg. Således undgås, at større landbrugsmaskiner skal ledes igennem Ø. Brønderslev by til landbrugsejendommen beliggende Taksvej 45 og trafikmængden flyttes fra eksisterende overkørsel ved Ahornvej til ny overkørsel. Der er sideløbende med udarbejdelse af nærværende plan, planlagt for nyt vejprojekt for Ø. Brønderslevvej, herunder etablering af helleanlæg og hastighedsbegrænsning. Etablering af ny overkørsel til Ø. Brønderslevvej vurderes derfor ikke at give anledning til gener. Såfremt det viser sig, at en dispensation ikke kan meddeles, giver lokalplanen mulighed for, at der kan ske vejadgang til området via Ahornvej.

Planen bestemmer, at området skal afskærmes med beplantningsbælte mod syd og vest, således at afgrænsningen mellem det nye erhvervsområde og det omkringliggende landskab fremstår klart.

Med planen reserveres et areal mod sydvest til forsinkelsesbassin, der skal håndtere overfladevandet fra erhvervsområdet.

Lokalplanen indeholder ikke bestemmelser om kollektiv varmeforsyning. Bygherre har ytret ønske om, at der ikke fastsættes vilkår om tilslutning til kollektiv varmeforsyning og har udtalt, at Ø. Brønderslev Fjernvarme ikke er interesseret i at varmeforsyne det nye område. Hvorvidt, der skal etableres kollektiv varmeforsyning i området samt evt. tilslutningspligt hertil, afgøres via projektgodkendelse efter varmeforsyningsloven inden byggemodning og salg af grunde.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med forslag til kommuneplan 2017 - 2029. I forslag til kommuneplan 2017 - 2029 er rammeområde 12-E-02 udlagt til erhvervsformål med mulighed for etablering af erhverv inden for miljøklasse 2-5. Lokalplanen kan ikke vedtages endeligt, før kommuneplanen er vedtaget.

Fagforvaltningen har truffet beslutning om, at lokalplan 12-E-12.01 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering iht. lovens § 3, stk. 2.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender lokalplanforslag 12-E-02.01 Lokalt erhvervsområde Ahornvej, Vest, og sender forslaget i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af Fagforvaltningen.

Til toppen


7. Indsamlingsordning og samarbejde med AVV om tørre affaldsfraktioner


Resume

Sagsforløb: TM

Ifølge affaldsplanen for Brønderslev Kommune skal der så hurtigt som muligt indføres en indsamlingsordning for de tørre affaldsfraktioner. (De våde fraktioner, dvs. madaffald og restaffald skal der først tages stilling til senere).

Der skal træffes beslutning om, hvordan indsamlingen konkret skal udformes, og om det skal ske i tæt samarbejde med AVV og Hjørring Kommune.

Der lægges op til en model, hvor der indsamles hver 4. uge i en to-delt container på 240 l med plastik- og metalaffald i det ene rum og papir og evt. pap i det andet rum. Desuden lægges der op til, at afsætningen af de indsamlede fraktioner foregår gennem AVV i et tæt samarbejde mellem AVV og de to ejerkommuner.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til indsamlingsordningens konkrete udformning, til indkøb af containere i samarbejde med Hjørring Kommune og AVV og til afsætning af de tørre fraktioner til AVV.

Sagsfremstilling

I henhold til den gældende affaldsplan skal der så hurtigt som muligt indføres kildesortering af de tørre affaldsfraktioner i Brønderslev Kommune. Traditionelt har indsamling ude ved husstandene været en opgave, som har været sendt i udbud. Men ifølge AVV´s vedtægter har Brønderslev Kommune overdraget indsamlingen af de genanvendelige affaldsfraktioner til AVV. I Teknik- og Miljøudvalget for Hjørring Kommune og i AVV's bestyrelse er det i starten af april 2017 besluttet at gå videre med en model, hvor det er AVV, som står for indsamling af de tørre affaldsfraktioner i Hjørring Kommune. Det vil være oplagt for Brønderslev Kommune at tilslutte sig dette samarbejde, da der på den måde opnås en række stordriftsfordele.

I Hjørring Kommune er der med hensyn til tørre fraktioner planlagt en ordning, hvor indsamlingen skal foregå i en to-delt container på 240 liter med plastik og metal i det ene rum og papir (og evt. pap) i det andet rum. Der indsamles hver 4. uge. Ordningen har været afprøvet i Vrå, og den udrulles i hele Hjørring Kommune i efteråret 2018. Samme kildeopdeling og affaldsfraktioner er allerede indført i Aalborg, Jammerbugt og Mariagerfjord Kommuner, og den indføres sandsynligvis også senere i Rebild Kommune. De kommuner, som allerede er i gang, leverer plastik- metalfraktionen til det sorteringsanlæg, som blev etableret ved RenoNord i Aalborg i efteråret 2016. Når indsamlingen starter i Hjørring Kommune, vil plastik- og metalfraktionen sandsynligvis blive afsat til samme anlæg, men det er der ikke truffet endelig beslutning om endnu. Der er oplagte fordele for Brønderslev Kommune i at vælge samme model for kildesortering af de tørre fraktioner, som de andre kommuner.

I Brønderslev Kommune har det hidtil været borgerne selv, der ejer og vedligeholder affaldsmateriel. Dette er i modsætning til de fleste andre kommuner, hvor det er affaldsordningen, der ejer og vedligeholder affaldscontainerne. Fordelen herved er, at der kan opnås en bedre pris gennem udbud, og at nødvendig vedligeholdelse bliver mere gnidningsfri. Det er derfor oplagt, at benytte lejligheden til at gå over til, at det er affaldsordningen, som står for ejerskab og vedligeholdelse af containere.

På møde i Teknik- og Miljøudvalget den 30. januar 2017 blev der som lukket punkt fremlagt en rapport om de økonomiske konsekvenser af 1. fase i affaldsplanen for Brønderslev Kommune. Ifølge affaldsplanen skal der først efter 2018 tages stilling til de øvrige affaldsfraktioner (våde fraktioner), dvs. organisk madaffald til genanvendelse og restaffald til forbrænding.

Der er ingen betydning for kommunens økonomi, da affaldsområdet er brugerfinansieret i henhold til hvile-i-sig-selv princippet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om følgende:

 1. Indsamling af de tørre affaldsfraktioner sker i en to-delt container på 240 l med plastik og metal i det ene rum, og papir (og evt. pap) i det andet rum. Indsamlingsfrekvensen er hver 4. uge.
 1. Affaldsordningen indkøber containerne gennem fælles udbud med AVV og Hjørring Kommune, således at der kan ske affaldssortering af de tørre fraktioner i begge kommuner fra efteråret 2018.
 1. Brønderslev Kommune afsætter de indsamlede fraktioner til AVV i samarbejde med AVV og de to ejerkommuner.
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da området er brugerfinansieret.

Beslutning

Blev drøftet – sagen udsættes til næste møde. Rapport vedrørende Nordjyllands Kommuners håndtering af madaffald sendes til udvalgets medlemmer.

Til toppen


8. Opfølgning på modelberegning for Ryå


Resume

Sagsforløb: TM

Resultatet af modelberegningerne for Ryå peger på, at iværksættelse af en ekstra grødeskæring samt slåning af brinkvegetation er 2 af de tiltag, der vil kunne forbedre afvandingen i Ryå. Tiltagene vil samtidig kunne iværksættes forholdsvist hurtigt, men vil dog kræve udarbejdelse af tillæg til regulativet.

Derudover peges der på andre tiltag, som dog vil kræve mere omfattende vurderinger og dermed ikke umiddelbart vil kunne iværksættes her og nu. Disse tiltag vil kunne indgå i arbejdet med en helhedsplan for åen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til udarbejdelse at tillæg til det gældende regulativ for Ryå, det videre arbejde med en helhedsplan for åen og oplandet, nedsættelse af politisk styregruppe og lokal arbejdsgruppe, samt drøfte finansiering.

Sagsfremstilling

Som afslutning på projektet med modelberegninger for Ryå er der afholdt et fælles Teknik- og Miljøudvalgsmøde for Brønderslev og Jammerbugt Kommuner. Efterfølgende er der afholdt offentligt møde med deltagelse af bl.a. lodsejere langs åen og interesseorganisationer. På møderne er resultaterne af modelberegningerne blevet fremlagt.

Modelberegningerne viser, at effekten af de forskellige tiltag bl.a. afhænger af, hvor i åen de iværksættes. Nogle af tiltagene kan iværksættes inden for en kortere tidshorisont, mens andre vil kræve en mere detaljeret undersøgelse og projektering forud for udarbejdelse af reguleringstilladelser og dispensationer.

En ændret grødeskæringspraksis kombineret med slåning af tagrør på brinkerne er to af de tiltag, som i følge rapporten kan have en positiv effekt. Hvis grøden skæres i en bugtet strømrende i den bredde, som regulativet angiver, og grøden samtidig skæres helt til bunden, vil det kunne have en positiv effekt på afvandingen. Denne praksis vil sikre en god afvanding og hæmme genvæksten af grøde. Samtidig er metoden miljømæssig skånsom, da den bevarer levesteder for vandløbsdyr. Regulativet giver mulighed for 3 skæringer, men det kan i særlige tilfælde være ønskeligt at kunne iværksætte en 4. skæring. Et varmt og solrigt efterår kan give grøden mulighed for genvækst inden vinteren. Hvis der skal åbnes mulighed for at iværksætte en 4. skæring, skal der udarbejdes et tillæg til det gældende regulativ.

Skæring af brinkvegetationen er et andet tiltag, som rapporten viser kan have en effekt på store afstrømninger i åen (typisk om vinteren). Det gældende regulativ giver mulighed for at slå tagrør inden for åens profil. Slåning af brinkvegetation vil kræve udarbejdelse af et tillæg til det gældende regulativ. Af hensyn til fuglelivet skal brinkvegetationen skæres sidst på efteråret.

De ønskede tiltag kan indarbejdes i et samlet tillæg til det gældende regulativ med rapporten som faglig baggrund. Tillægget til regulativet skal vedtages af både Brønderslev og Jammerbugt Kommuner.

Derudover vil der i forbindelse med grødeslåning være fokus på, om der er sandbanker, der bør fjernes, og om der er træer eller buske, der kan have en negativ påvirkning af vandføringen og derfor bør fjernes.

Modelberegningerne og det fremtidige arbejde i og ved Ryå kan danne grundlag for, at der arbejdes videre med en helhedsplan for Ryå. Helhedsplanen skal samle og koordinere de forskellige interesser i oplandet til Ryå og danne grundlag for mere tværgående projekter. Med baggrund i tanken om en helhedsplan og for at sikre en koordination af de tiltag, der iværksættes i de 2 kommuner, nedsættes en politisk styregruppe. For at sikre, at den lokale viden inddrages i opfølgningen på modelarbejdet samt i arbejdet med helhedsplanen, nedsættes en lokal arbejdsgruppe med repræsentanter for både erhvervsorganisationer og foreninger med interesser inden for natur og miljø.

Kommunerne har aftalt, at udarbejdelse af tillægsregulativ sker i eget regi. Ressourcer afholdes inden for eksisterende rammer.

Tillægsregulativets omkostninger beløber sig til 40.000 kr. for grødeskæring, 160.000 kr. for kantskæring i begge sider. Hertil kommer uforudsete ekstra omkostninger på 50.000 kr., i alt 250.000 kr.

Et identisk dagsordenspunkt er blevet godkendt af Teknik- og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der i fælleskab med Jammerbugt Kommune

 • udarbejdes et tillæg til det gældende regulativ for Ryå med henblik på at kunne iværksætte flere grødeskæringer, slåning af brinkvegetation langs åen, fjernelse af sandbanker, etablering af sandfang samt etablering af gydebanker,
 • arbejdes videre med at udarbejde en helhedsplan for Ryå med opland, hvor de kommende tiltag koordineres,
 • nedsættes en politisk styregruppe for ovennævnte helhedsplan,
 • nedsættes en lokal arbejdsgruppe med deltagelse af interessenter fra både erhvervs- og miljøorganisationer

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår endvidere, at konto for vandløbsvedligeholdelse hæves med 250.000 kr. fra budget 2018.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af Fagforvaltningen. Daglig vedligeholdelse herunder fjernelse af grøde og træer foretages straks.

Tillæg til regulativ ønskes udarbejdet inden den 1. juli 2017.

Forvaltningen kommer med forslag til etablering af styregruppe og arbejdsgruppe.

De økonomiske omkostninger medtages i budgetbehandlingen for 2018.

Til toppen


9. Orientering vedr. biomanipulation i Klokkerholm Møllesø


Resume

Sagsforløb: TM

I forbindelse med Vandplan 1 er Klokkerholm Møllesø udvalgt til gennemførelse af restaurering, således at søen efterfølgende vil kunne leve op til kravet om god økologisk kvalitet.

Der er fra SVANA givet tilsagn på knap 530.000 kr. til at udføre restaureringen.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Klokkerholm Møllesø er i Vandplan 1 udvalgt til restaurering. Der er fra SVANA givet tilsagn om knap 530.000 kr. til selve udførelsen af denne.

Der blev i 2016 lavet en forundersøgelse af Fiskeøkologisk laboratorium, som viser, at fosforindholdet er lavt nok til, at de vurderer at biomanipulation vil være tilstrækkelig til at få søen ind i et godt økologisk potentiale.

Selve biomanipulationen vil foregå ved at vandstanden sænkes ca. 0,5 meter i hele søen i sensommeren 2017 og i foråret 2018, inden fiskene gyder. Opfiskningen kommer til at foregå med vod, som er et net der trækkes gennem søen.

Der er tidligere i processen inddraget lodsejere og interessenter.

Inden restaureringen går i gang i sensommeren, vil lodsejere og interessenter igen blive informeret om tidsplanen osv. Endvidere er det planen at forsøge at inddrage lokalbefolkningen, fx en skoleklasse, som kan komme en dag og hjælpe med at fiske muslinger op af søen, og høre om hvorfor man vil restaurere søen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


10. Orientering om at kartoffelfrugtsaft ikke længere anses som et affaldsprodukt


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø skal fremover ændre praksis i forhold til sagsbehandling af udbringning af kartoffelfrugtsaft (et restprodukt fra kartoffelstivelsesfremstilling, der kaldes K-2) fra Andelskartoffelmelsfabrikken Vendsyssel AMBA ("AKV Langholt").

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

"Kartoffelsaft" er ikke længere at anse som et affaldsprodukt

Restproduktet K-2 fra AKV Langholt bliver brugt som gødningsmiddel på landbrugsjord. AKV Langholt indgår hvert år aftaler med en række landmænd om at aftage K-2 og produktet indgår i landmændenes gødningsregnskaber.

Hidtil er kartoffelfrugtsaft K-2 blevet anset for at være et affaldsprodukt, og er derfor blevet behandlet efter slambekendtgørelsen, der fastsætter regler om, i hvilket omfang affald kan anvendes til jordbrugsformål, således at hensynet til miljøbeskyttelsen ikke tilsidesættes. AKV Langholt har derfor sendt analyseresultater fra indholdet i kartoffelfrugtsaft og kort over de arealer, der får tilført produktet, til de kommuner, hvor landmænd får kartoffelfrugtsaft. De sidste forårs- og efterårssæsoner (2015 og 2016) har mellem 8 og 22 landmænd modtaget kartoffelfrugtsaft i Brønderslev Kommune.

Aalborg Kommune, som er "værtskommune" for AKV, har imidlertid i februar 2017 meddelt afgørelse til AKV Langholt om, at produktet K-2, ikke er et affaldsprodukt og dermed ikke skal håndteres og kontrolleres efter slambekendtgørelsens regler.

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

"K-2 Stivelseskartofler, der anvendes på fabrikken, består af ca. 20 % stivelse, ca. 6 % pulp og ca. 74 % kartoffelfrugtsaft med næringsstoffer, proteiner og mineraler.

Efter modtagelse af kartoflerne på fabrikken renses og vaskes disse for jord, sand og sten. De rene kartofler forarbejdes i stivelsesprocessen til kartoffelstivelse. I processen fraskilles kartoffelpulp og kartoffelfrugtsaft. Kartoffelpulp sælges som kvægfoder. Kartoffelfrugtsaften blandes med procesvand og ledes gennem et proteinanlæg, hvor der via en syre-varme proces fremstilles kartoffelprotein, som anvendes til dyrefoder. Efter udvinding af protein ledes det resterende kartoffel-frugtsaft og procesvand til inddampningsanlæg, hvor det opkoncentreres til omkring 40 % tørstof – betegnet K-2. Dette sælges som koncentreret flydende gødning til landbrug.

K-2 indeholder typisk omkring 6 % kalium, 0,4 % fosfor og 1,9 % kvælstof og skal indgå i brugers gødningsplan."

Af Aalborg Kommunes afgørelse fremgår endvidere, at AKV hidtil "har afsat kartoffelsaft til ca. 40 aftagere. K-2 forventes afsat til omkring 150 modtagere. Det vil derfor være administrativt en stor opgave for både modtagere, AKV og tilsynsmyndighed at administrere K-2 efter tidligere praksis for kartoffelsaft.

Hvis kommunen afgør, at K-2 ikke er affald, skal håndteringen af K-2 ikke længere følge affaldsreguleringen, herunder slambekendtgørelsen."

Afgørelsen betyder således, at AKV Langholt ikke længere skal oplyse kommunerne om analyseresultater og hvilke landmænd, der modtager K-2. Kommunerne skal således heller ikke kontrollere de arealer, der får tilført K-2. Andre kommuner, hvor landmænd får udbragt K-2, skal ikke meddele samme afgørelse, som Aalborg Kommune har meddelt.

Dette medfører en praksisændring, der betyder, at kommunerne ikke længere skal behandle sager, der vedrører udbringning af kartoffelfrugtsaft.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Etablering af nye vandråd


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø orienterer om nedsættelse af nye vandråd samt hvilke opgaver der skal laves.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I medfør af aftale om Fødevare- og landbrugspakken skal alle vandløb i vandområdeplanerne med et opland under 10 km² vurderes på baggrund af de opdaterede faglige kriterier for, hvornår vandløb er flade, smalle og gravede eller har begrænset økologisk potentiale og derfor ikke bør indgå i vandplanerne.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et kort, som viser hvilke vandområder, der har et opland under 10 km², og om vandløbene ifølge de foreliggende oplysninger lever op til de faglige kriterier. I Brønderslev Kommune er der 95 vandområder med en samlet længde på 364 km, som er med i afgrænsningen. Miljøstyrelsen vurderer, at 2 vandområder på tilsammen 4,1 km ikke opfylder de faglige kriterier for fortsat at være med i vandplanerne. Der er vedlagt en kopi af kortet.

Det er kommunens opgave at vurdere, om de udpegede vandløb lever op til de faglige kriterier - et såkaldt virkelighedstjek. Der er vedlagt en principskitse for, hvordan afgrænsning af vandløb skal foretages. Vurderingen skal som udgangspunkt foretages på baggrund af de registreringer, som allerede foreligger.

Endvidere skal kommunen udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede. Der er endnu ikke udarbejdet kort eller vejledning til denne del af opgaven.

Til at rådgive kommunerne er der nedsat vandråd for oplandene til Limfjorden og Kattegat/Skagerrak. Limfjordsekretariatet er sekretariat for vandrådet for oplandet til Limfjorden og Hjørring Kommune er sekretariat for oplandet til Kattegat/Skagerrak. Kommunerne deltager ikke i vandrådet. Medlemmerne af vandrådet fremgår af vedlagte bilag.

Da oplandet til Limfjorden er meget stort (1/6 del af vandområderne i Danmark) er det besluttet at lave lokale arbejdsgrupper. Der oprettes således en arbejdsgruppe for oplandet til Ryå. Sammensætning af denne arbejdsgruppe tager udgangspunkt i arbejdsgruppen fra 2014.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forventer at forelægge en sag på et udvalgsmøde i august med indstilling om, hvilke vandløb der eventuelt ikke bør indgå i vandplanerne, fordi de ikke lever op til de faglige kriterier.

Ud over ovenstående obligatoriske opgave, kan kommunen under inddragelse af Vandråd indmelde til Miljøstyrelsen, hvis kommunen mener der er vandløbsindsatser, der er videreført fra første vandplanperiode til anden planperiode, som det ikke vil være økonomisk eller planmæssigt hensigtsmæssigt at gennemføre.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


14. Servicebus i sommerferien 2017


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget optog ekstra punkt på dagsordnen vedr. servicebus i Brønderslev i sommerferien.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget optog ekstra punkt på dagsordnen vedr. servicebus i Brønderslev i sommerferien.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget besluttede, at servicebussen i Brønderslev kører i sommerferien.

Til toppen

Opdateret 29. maj 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach