Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 14. august 2017
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Ole Bruun og Johannes Trudslev havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Tillægsdagsorden vedr. Grøn Ordning blev godkendt.

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 2 - pr. 30. juni 2017


Resume

Sagsforløb: TM

Økonomiafdelingen har i samarbejde med forvaltninger udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2. pr. 30. juni 2017, der ud over skøn over udviklingen i budget 2017 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for ændringer i budget 2018.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til budgetopfølgningen.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for ændringer i budget 2018 på de forskellige politikområder.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Behandling af forslag til ændringer til basisbudget 2018


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilke forslag til ændringer der ønskes indarbejdet i basisbudgettet for 2018.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal indstille, hvilke forslag til ændringer der ønskes indarbejdet i basisbudgettet til 1. behandling af budgettet.

Indstillingen udarbejdes med baggrund i oversigt for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Oversigten viser, hvilke ændringsforslag der skal tages politisk stilling til under hvert politikområde.

Teknik- og Miljøudvalget skal desuden tage stilling til, om følgende budgetønsker skal indarbejdes i budget 2018:

A - Konsulentbistand

Budget til ekstraordinære omkostninger til eksterne rådgivere og advokat i forbindelse med blandt andet sagerne vedr. biogasanlægget GFE Krogenskær ved Brønderslev og asfaltfabrikken NCC i Hjallerup.

B - Grødeskæring

Budget til ekstra vandløbsvedligeholdelse - Ryå, jf. aftale med Jammerbugt Kommune. 250.000 kr.

C - Forhøjet driftstilskud til Asaa Havn

Asaa Havn har søgt om en permanent forhøjelse af driftstilskuddet på 200.000 kr.

Fagudvalgenes indstillinger behandles i Økonomiudvalget den 23. august, hvor endelig beslutning om hvilke forslag der skal medtages i det budgetforslag der sendes til 1. behandling.

Oversigten er vedhæftet.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at følgende indarbejdes i basisbudget 2018

  • Reduktion af vejafvandingsbidrag fra 8 % til 4 % - 1.203.000 kr.
  • Ændringer i forhold til kollektiv trafik - 223.000 kr.

Udvalget indstiller følgende vedr. budgetønskerne:

a) Konsulentbistand – ønskes drøftet i forbindelse med budgetforhandlingerne

b) Grødeskæring Ryå indstilles indarbejdet i budget 2018

c) Forhøjet driftstilskud til Asaa Havn ønskes drøftet i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Evaluering af landsbypedelordningen


Resume

Sagsforløb: TM/FK/BE

Byrådet godkendte i juni 2016 etablering af en landsbypedel-ordning i Brønderslev Kommune. Det blev i den forbindelse aftalt at evaluere ordningen efter 1 år.

Status efter første år er, at landsbypedel-ordningen kører godt. 60 borgere har været tilknyttet ordningen via seniorjob, nyttejob, praktik eller lignende. Der er stor søgning på opgaver til landsbypedellerne og tilfredshed med det arbejde, der bliver udført.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om landsbypedel-ordningen skal forlænges i 2 år og evalueres igen i august 2019.

Sagsfremstilling

Landsbypedel-ordningen i Brønderslev Kommune blev godkendt af Byrådet den 22. juni 2016 efter indstilling fra Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Fritids- og Kulturudvalget.

Første år med landsby-pedelordningen er gået godt. Landsbypedellerne er blevet taget godt imod af landsbyerne og foreningerne i kommunen og modtager løbende mange og forskelligartede opgaver. Det første år har der været 108 ansøgninger fra ordningens målgruppe.

De primære opgaver har bestået af gartnerarbejde og mindre håndværksopgaver. Landsbypedellerne har også mulighed for at udføre administrative arbejdsopgaver, hvilket tilgodeser borgere med kvalifikationer inden for administration, som er tilknyttet ordningen, samt de landsbyer og foreninger, der har behov for administrativ hjælp. Det kan fx dreje sig om registrering og digitalisering på lokalhistoriske arkiver.

Landsbypedellerne har været aktive med forskellige opgaver i og omkring landsbyerne Asaa, Gerå, Klokkerholm, Sterup, Dorf mølle, Serritslev, Manna-Thise og på de kommunale lejrpladser og på naturskolen i Lunken skov.

Ordningen har fået mange positive tilbagemeldinger på det arbejde, der udføres.

På nuværende tidspunkt er 7 borgere i seniorjob tilknyttet landsbypedel-ordningen. 5 er fast tilknyttet, og yderligere 2 er tilknyttet i vinterhalvåret.Ordningen er normeret

til løbende at have 15 ledige borgere tilknyttet og igennem det første år har ca. 60 personer været igennem ordningen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at landsbypedel-ordningen forlænges i 2 år og evalueres igen i august 2019.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget ønsker undersøgt, om der er mulighed for at tilknytte flere ledige til projektet.

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


6. Endelig vedtagelse af kommuneplan 2017-2029


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden fra den 3. april 2017 til den 1. juni 2017. Der er indkommet 21 indsigelser/bemærkninger til kommuneplanforslaget.

Bemærkningerne vedrører bymønsterbetegnelse, landdistriktsudvikling, vindmølleplanlægning, sikring af kirkerne som kulturhistoriske monumenter, potentielle naturområder samt ønsker om ændringer af enkelte kommuneplanrammer.

Byrådet skal tage stilling til indsigelserne/bemærkningerne, forslag til besvarelse af de enkelte bemærkninger/indsigelser samt forslag til ændringer i den endelige kommuneplan.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden fra den 3. april 2017 til den 1. juni 2017. I forhold til den gældende Kommuneplan 2013-2025 er der foretaget en del ændringer. Bl.a. indeholder forslaget nyt bymønster, nye arealudlæg til boliger og erhverv i Brønderslev, Hjallerup og Ø. Brønderslev, nye detailhandelsbestemmelser mv.

I forbindelse med offentlighedsperioden er der holdt 8 kommuneplanmøder i perioden fra den 4. april 2017 til den 24. april 2017 i Brønderslev, Hjallerup, Dronninglund, Thise, Ø. Brønderslev, Jerslev, Thorup og Asaa.

I høringsperioden er der indkommet 21 bemærkninger/indsigelser, hvoraf de 6 er fra myndigheder, styrelser m.fl., 7 fra privatpersoner, 4 fra råd/foreninger og 4 fra virksomheder. Samtlige høringssvar fremgår af bilag "Fremsendte indsigelser og bemærkninger til kommuneplanforslag 2017-2029". Bemærkningerne vedrører bymønsterbetegnelse, landdistriktsudvikling, vindmølleplanlægning, sikring af kirkerne som kulturhistoriske monumenter, potentielle naturområder samt ønsker om ændringer af enkelte kommuneplanrammer.

Brønderslev Kommune har den 4. maj 2017 været til dialogmøde i Erhvervsstyrelsen, hvor Erhvervsstyrelsens bemærkninger til kommuneplanforslaget blev drøftet.

På baggrund af mødet udarbejdede Erhvervsstyrelsen et notat med Erhvervsstyrelsens bemærkninger til kommuneplanforslaget samt kommunens umiddelbare bemærkninger/tilføjelser hertil. Notatet blev sendt til Brønderslev Kommune til kommentering.

Kommunen har efterfølgende suppleret notatet med forslag til supplerende tekster, rettelser og tilføjelser af kommuneplanforslaget. Notatet blev herefter returneret til Erhvervsstyrelsen, som på baggrund af notatet har udarbejdet et egentligt aftalenotat, hvoraf specifikt fremgår, hvilke ændringer og tilføjelser styrelsen og kommunen er blevet enige om.

Både aftalenotat samt notat fra møde mellem Erhvervsstyrelse og Brønderslev Kommune med tilføjelser fremgår af bilag til sagen. De væsentligste ændringer vedrører uddybning af kommuneplanforslaget med befolkningsprognosens og boligbyggeprogrammets forudsætninger og resultater, redegørelse for rummeligheder i byerne Brønderslev, Hjallerup og Ø. Brønderslev samt tilbagerulning af detailhandelsbestemmelserne for butiksstørrelser mv. til gældende lovning ved kommuneplanforslagets vedtagelse (29. marts 2017). Erhvervsstyrelsen har i sit høringssvar meddelt, at man ikke gør indsigelse mod forslag til Kommuneplan 2017-2029 med henvisning til ovennævnte notater.

Fagforvaltningen Teknik og Miljø har gennemgået samtlige bemærkninger og indsigelser og har i bilaget "Oversigt over indkomne bemærkninger og indsigelser med forslag til høringssvar" foreslået, hvorledes den enkelte bemærkning eller indsigelse kan besvares. Til bemærkning nr. 3 fra Tolstrup-Stenum Sognecenter, Stenum Borgerforening og byrådsmedlem Peter H.S. Kristensen er der vedlagt et udkast til høringssvar, ligesom der er udarbejdet et notat vedr. nr. 19 - indsigelse fra NCC Industry I/S. Notat og udkast til høringssvar findes bagerst i ovennævnte oversigt.

Med udgangspunkt i ovenstående oversigt og med udkast til høringssvar foreslår fagforvaltningen, at de indsendte bemærkninger og indsigelser besvares som angivet i oversigten og at kommuneplanen tilrettes, som angivet i skemaet "Ændringer i forslag til Kommuneplan 2017 til endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017".

Dette betyder, at der under afsnittet "Byer og byudvikling" i hovedstrukturen tilføjes en uddybning af befolkningsprognosen og boligbyggeprogrammet, redegørelse for rummelighed i Brønderslev, Hjallerup og Ø. Brønderslev, samt detailhandelsafsnittet tilbageføres til ordlyden før den nye planlov blev vedtaget. I retningslinierne ændres retningslinie 1.2.2 n rummeligheden til byudvikling (Hjallerup), retningslinierne 1.4.1, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.6 og 1.4.7 vedr. detailhandelsramme og maksimale butiksstørrelser, retningslinie 2.2.4 Potentielle naturområder reduceres med område i Hjallerup syd og endelig tilføjes hovedafsnittet "Anden Planlægning" et nyt afsnit ”Miljøvurdering i forhold til Bilag IV-arter”. Det betyder endvidere, at Miljøvurderingen af Kommuneplanforslag 2017-2029 tilføjes et afsnit "Sammenfattende redegørelse", som fremgår af bilag til sagen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt, og at

  • bemærkningerne og indsigelserne besvares som anført i bilag,
  • kommuneplanen tilrettes som anført i bilag.
Personale

Ingen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget indstiller Kommuneplan 2017 godkendt – dog med følgende ændring: I bymønsteret udgår opdelingen i ”Lokalbyer” og ”Større Landsbyer”. Afsnittene i Kommuneplan 2017 vedrørende dette udgår og erstattes af et afsnit om landsbyernes forskellighed og forventning om lokalt initiativ (se bilag).

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af vejnavn til område ved Jerslevvej/Ålborgvej


Resume

Sagsforløb: TM

I forbindelse med byggemodning af et område ved Jerslevvej og Ålborgvej, Brønderslev, skal området tildeles et vejnavn.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til vejnavnet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggemodning af et område ved Jerslevvej og Ålborgvej, Brønderslev, skal området tildeles et vejnavn.

Området er et nyt område til pladskrævende udvalgsvarer og mindre værksteder i tilknytning til handelsvirksomhed. Vejen er en blind vej med indkørsel fra Ålborgvej.

Ifølge lokalplanen kan vejen på sigt forlænges over til Nibstrupvej.

Området skal derfor tildeles et vejnavn.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget vælger et af følgende navne:

1. Virkelyst

2. Kometvej

3. Meteorvej

Navnet Virkelyst relaterer til områdets fremtidige anvendelse. Ordet virkelyst betyder lyst til at arbejde, udfolde sig eller sætte noget i gang.

Forslagene Kometvej og Meteorvej kommer fra en samlet plan med forslag til vejnavne, der tidligere er udarbejdet for Brønderslev by. Her er området foreslået navngivet efter stjernebilleder.

Personale

Ingen.

Beslutning

Jernaldervej blev godkendt som vejnavnet.

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. NTs Årsrapport 2016, Økonomirapport 1, 2017 og Budgetforslag 2018


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Nordjyllands Trafikselskab (NT) fremsender til orientering Årsrapport 2016 og Økonomirapport 1, 2017 samt høring vedr. Budgetforslag 2018 og knudepunkter.

Bemærkninger til knudepunkter og budgetforslaget skal være NT i hænde senest den 1. september 2017.

Byrådet skal tage stilling til det fremsendte budgetforslag for 2018 og knudepunkter.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab (NT) fremsender til orientering Årsrapport 2016 og Økonomirapport 1, 2017 samt høring vedr. Budgetforslag 2018 og knudepunkter.

Årsrapport 2016

Det fremgår af NTs Årsrapport 2016, at NTs samlede regnskab for bustrafikken 2016 viser et overskud på 24,9 mio. kr., som tilbagebetales til NTs ejere senest i 2018. Overskuddet på bustrafikken skyldes hovedsagligt lavere brændstofpriser samt mindre køreplanændringer, som ikke var indeholdt i budgettet. Derudover har der været en besparelse i takstsamarbejdet med DSB og Arriva Tog samt en besparelse i forhold til øvrige driftsudgifter.

Økonomirapport 1, 2017

Økonomirapport 1 er den første budgetopfølgning og prognose for 2017. Økonomirapporten er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første kvartal. Prognosen for bustrafikken viser et merforbrug på 8,5 mio. kr. i forhold til budget 2017. Merforbruget skyldes hovedsagligt højere udgifter til busentreprenører på 10,7 mio. kr. Prisen på blandt andet brændstof er steget væsentligt mere end forventet siden godkendelse af NTs budget for 2017. Derudover forventes passagerindtægterne at blive 1,8 mio. kr. lavere end budgetteret. Der forventes at ske besparelser på 3,5 mio. kr. på øvrige driftsudgifter og kapacitetsudgifter.

Indtægtsfordelingsmodellen fordeler passagerindtægterne ud på de ruter, hvorfra passagerindtægterne fordeles til den enkelte rutes finansieringsenhed(er).

Den nye indtægtsmodel implementeres i tre faser:

  • Fase 1 (fra og med regnskab 2013): Rejsekort
  • Fase 2 (fra og med regnskab 2015): Enkeltbilletter, off peak rabat og NT-bestilling
  • Fase 3 (fra og med budgetforslag 2017): Skolekort, ungdomskort, periodekort og mobilbilletter.

Når fase 3 er implementeret, er ca. 90 % af NTs bruttoindtægter håndteret af den nye indtægtsfordelingsmodel.

Det er besluttet på baggrund af indkomne høringssvar til budgetforslag 2017, at fase 3 indfases over tre år (2017-2019), hvor der i 2017 er indregnet 50 %, i 2018 75 % og i 2019 100 %.

Budgetforslag 2018

I budgetforslag 2018 regner NT med et tilskud på 491 mio. kr. på bustrafikken. Der er indarbejdet en passagertilvækst på 0,5 % og en takststigning på 2,4 %, som udmøntes i marts 2018. NT forventer ikke, at stigningen vil have en negativ effekt på passagerantallet, da den er lavere end den almindelige prisudvikling.

Brønderslev Kommune og bustrafik

Af fremsendte rapporter fremgår det, at Brønderslev Kommune kan forvente følgende reguleringer i udgifterne til bustrafikken:

Brønderslev Kommune - NT udgifter

Bustrafik i kr. (Bus, Flextur og Plustur)

Årsrapport 2016

Aconto indbetalt 2016 inklusiv regulering fra 2014

14.936.000

Regnskab 2016 nettoudgifter

-15.401.000

Overførselsadgang

0

Regulering i budget 2018

-465.000

Økonomirapport 1, 2017

Aconto indbetalinger 2017 inklusiv regulering 2015

14.899.000

Forventet budget i 2017 nettoudgifter

-13.955.000

Forventet regulering i budget 2019 (tilbagebetaling)

945.000

Budgetforslag 2018-2021

Forventet budget 2018 inklusiv regulering 2016 (Tal i parentes er forventet budget 2018 beløbet fra sidste år)

(17.429.000) 14.889.000*

Forventet budget 2019 inklusiv regulering 2017 (Tal i parentes er forventet budget 2019 beløbet fra sidste år)

(16.631.000) 13.800.000*

Forventet budget 2020 inklusiv regulering 2018 (Tal i parentes er forventet budget 2020 beløbet fra sidste år)

(16.986.000) 14.722.000*

Forventet budget 2021

14.701.000*

* I dette beløb er medtaget udgifter til svømmekørsel, som afregnes med Børne- og Skoleudvalget.

Årsrapport 2016 viser et merforbrug på 465.000 kr., som bliver reguleret i 2018. Brønderslev Kommune kan i følge Økonomirapport 2017 forvente en mindreudgift på 945.000 kr. i 2017, som bliver reguleret i 2019.

I Brønderslev Kommune er der udarbejdet en kollektiv trafikplan, som havde driftsstart i august 2016. Trafikplanens optimering af kørselstilbuddet i kommunen resulterede i en besparelsen på cirka 2 mio. kr. Dog medførte ændringerne, at der skulle betales en kompensation til entreprenører. Der er indgået en aftale med NT, hvor aconto raten i 2016 blev nedsat med 750.000 kr. og i stedet bliver aconto raten reguleret med 375.000 kr. i 2017 og 375.000 kr. i 2018. Kompensationen fremgår ikke af de fremsendte budgetter og bliver derfor afregnet særskilt.

Knudepunkter 2018-2020

Et af elementerne i mobilitetsplanen er etablering af knudepunkter i Nordjylland. NT har opnået støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på 7,6 mio. kr. (udmøntning af Yderpuljens 5. runde) til etablering af knudepunkter og plusturspunkter. Etableringen af punkterne håndteres i et særskilt 3-årigt projekt hos NT (2018-2020) og er derfor ikke indeholdt i budgetforslag 2018.

Projektøkonomien opgøres endeligt i forbindelse med projektafslutningen. Det betyder også, at kommunernes og regionens tilskud forbliver i projektøkonomien, indtil projektet er afsluttet. En eventuel tilbagebetaling af tilskud ved mindreforbrug i projektet vil først finde sted umiddelbart efter projektafslutningen.

I Brønderslev Kommune er der opnået 50 % tilskud til knudepunkter (600.000 kr.) og plusturspunkter (180.000 kr.).

Knudepunkter: Sikrer sammenhæng mellem land og by

Finansiering ved tilskud (1.000 kr.)

2018

(25 %)

2019

(50 %)

2020

(25 %)

Total

Brønderslev

98

195

98

390

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø forslår,

  • at Byrådet tager Årsrapport 2016 og Økonomirapport 1, 2017 til efterretning,
  • at Byrådet godkender Budgetforslag 2018 med bemærkning om, at de besparelser, som Teknik- og Miljøudvalget måtte foreslå for Budget 2018, vil kunne indarbejdes i NTs Budgetforslag 2018 samt
  • at der i høringssvaret til NT oplyses, at de økonomiske forhold omkring knudepunkter, plusturspunkter og plustur tages der stilling til i forbindelse med budgetlægningen for 2018 i Brønderslev Kommune, som fastlægges sidst i oktober måned.
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at såfremt budgetforslaget fra NT for 2018-2021 godkendes, giver det følgende reduktion af basisbudget 2018-2021:

Beslutning

Indstilles godkendt som foreslået af Fagforvaltningen.

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Ansøgning om forhøjet driftstilskud til Asaa Havn


Resume

Sagsforløb: TM

Asaa Havn søger om at driftstilskuddet fra Brønderslev Kommune permanent forhøje med 200.000 kr. Driftstilskuddet skal anvendes til at hente uddybningshjælp flere gange om året.

Driftstilskuddet er i 2017 på 338.420 kr.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Asaa Havn søger om at driftstilskuddet fra Brønderslev Kommune permanent forhøje med 200.000 kr. Driftstilskuddet skal anvendes til at hente uddybningshjælp flere gange om året.

Driftstilskuddet er i 2017 på 338.420 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til ansøgningen.

Økonomi

I budgettet for 2017 og overslagsårene 2018 - 2020 er der afsat 338.420 kr. til tilskud til Asaa Havn.

Beslutning

Bestyrelsen for Asaa Havn indkaldes til næste møde i Teknik- og Miljøudvalget.

Ansøgningen om forhøjet driftstilskud henvises til budgetforhandlingerne for 2018.

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Orientering om udkast til afgørelse vedr. tvist om afslag på samtykke til etablering af adgangsvej til købmand i Ø. Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Vejdirektoratet fremsender udkast til afgørelse vedrørende tvist om politiets afslag på samtykke til etablering af adgangsvej og parkeringsareal, samt skilte- og vejafmærkningsplan ved Elmevej 62, Spar-købmandsbutikken i Ø. Brønderslev.

Sagens tvist omhandler bakning med lastbil på Hvilshøjvej i forbindelse med vareindlevering til købmandsforretning.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

67Vejdirektoratet fremsender udkast til afgørelse vedrørende tvist om politiets afslag på samtykke til etablering af adgangsvej og parkeringsareal, samt skilte- og vejafmærkningsplan ved Elmevej 62, Spar-købmandsbutikken i Ø. Brønderslev.

Sagens tvist omhandler bakning med lastbil på Hvilshøjvej i forbindelse med vareindlevering til købmandsforretning.

I udkastet lægges der op til, at Ministeriet meddeler afslag på samtykke og hjemviser sagen til fornyet behandling i kommunen med henblik på, at kommunen - i samarbejde med købmanden og Nordjyllands Politi - finder en løsning, der varetager både hensynet til trafikafviklingen og trafiksikkerheden samt er økonomisk forsvarlig i forbindelse med udnyttelsen af ejendommen med købmandsforretning.

Kommunen har mulighed for at fremsende eventuelle bemærkninger til Vejdirektoratet vedrørende udkastet, senest 1. september 2017.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


13. Lukket punkt: Anlægsbevilling til forlængelse af stamvejen i Hjallerup Erhvervspark


Til toppen


14. Lukket punkt: Anlægsbevilling til byggemodning


Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering om stævning


Til toppen

Opdateret 15. august 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer