Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 18. september 2017
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Johannes Trudslev havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Endelig vedtagelse af lokalplan 01-B-10.01 Tæt-lav boligområde ved Ådalen


Resume

Sagsforløb: TM

Forslag til lokalplan 01-B-10.01 Tæt-lav boligområde ved Ådalen har været i offentlig høring fra den 14. august 2017 til den 28. august 2017.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 22 tæt-lave boliger til udlejning ved Ådalen i Brønderslev.

Der er kommet en positiv bemærkning fra en grundejerforening i området og et ændringsønske fra Vendiahuset vedr. sletning af krav om gabionsmur og højde på hække mod byparken.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om krav om gabionsmur skal opretholdes, og om lokalplanen skal vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

I lokalplanens høringsperiode er kommet en positiv bemærkning fra Grundejerforeningen Bakken. Vendiahuset har indsendt ønske om at slette krav om gabionsmur og højde på hække mod byparken. Vendiahuset argumenterer for, at udførelse med gabionsmur imod byparken er uheldig. Boligerne ønskes at følge det naturlige terræn. Se ansøgers argumenter i bilag. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om krav om gabionsmur skal opretholdes.

Brønderslev Kommune har været nødt til at undlade gabionsmur ved Vrangdrupparkens vestligste etape. En gabionsmur forudsætter en opfyldning, så der opnås et spring i terrænet. Se bilag. Forløbet af spildevandsledningen og terrænforhold betød, at spildevandsledningen ville komme til at ligge for højt. Vendiahusets spildevand skal tilsluttes en ledning, der allerede er placeret i terræn nord for de nye tæt-lave boliger. En gabionsmur vil ikke påvirke muligheden for at spildevandskloakere i det aktuelle lokalplanområde.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 • at det tages stilling til princippet om gabionsmure skal overholdes,
 • at princippet om lave hække mod byparken fjernes, og
 • at lokalplanen vedtages endeligt.
Personale

Ingen.

Beslutning

Princippet med gabionsmure mod nord fastholdes og tilpasses projektet.

Princippet med lave hække mod byparken fjernes.

Lokalplanen vedtages endeligt med ovenstående ændringer.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Endelig vedtagelse af lokalplan 12-E-02 Lokalt erhvervsområde Ahornvej, Vest i Ø. Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Forslag til lokalplan 12-E-02.01 Lokalt erhvervsområde Ahornvej, Vest i Ø. Brønderslev, har været i offentlig høring fra den 24. maj 2017 til den 19. juli 2017.

Lokalplanen giver mulighed for, at der inden for et mindre afgrænset område i direkte tilknytning til Ø. Brønderslev by kan etableres lokale erhvervsvirksomheder.

Der er indkommet tre bemærkninger vedr. udvidelse af området, forundersøgelse vedr. skjulte fortidsminder og beplantningsbælte.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til indsigelserne og om lokalplanen kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 12-E-02.01 Lokalt erhvervsområde Ahornvej, Vest i Ø. Brønderslev, har været i offentlig høring fra den 24. maj 2017 til den 19. juli 2017.

Der er kommet tre bemærkninger fra:

 1. Granvej 19 og 23
 2. Vendsyssel Historiske Museum
 3. Vejdirektoratet

Indsigelse fra Granvej 19 og 23

Ejerne af Granvej 19 og 23 henviser til Teknik- og Miljøudvalgets erklæring vedrørende tidligere lokalplansag for erhvervs- og boligområde på Ahornvej fra 2016. Erklæringen fra udvalget var dengang, at der ikke var planer om at foretage yderligere udvidelser af erhvervsområdet ved Ahornvej eller ændre området til egentligt erhvervsområde.

Det bemærkes, at lokalplanområdet er større end perspektivområdet. En evt. udvidelse af perspektivområdet bør foregå i øst/vestlig retning.

Lokalplanområdet, der tillader erhverv op til miljøklasse 5, grænser op til indsigeres ejendomme.

Der er bekymring for Klovborgs planer om etablering af tilkørselsvej til lokalplanområdet.

Fagenhedens bemærkninger til indsigelsen

Ifølge lokalplanens § 11 gælder, at ved etablering af nye virksomheder skal det sikres, at støjniveauet fra virksomhederne ikke overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, jf. vejledningen om "Ekstern Støj fra virksomheder" på naboejendommene. Ved en konstateret overskridelse af støjgrænserne er det virksomhederne, som skal forestå eventuelle støjmålinger og støjdæmpende foranstaltninger. Af lokalplanens formål fremgår det endvidere, at der kun kan etableres lokale erhverv som håndværksvirksomheder, mindre værkstedsvirksomheder, lettere industrivirksomheder, lagervirksomhed, transportvirksomheder, foruden benzinsalg med tilhørende vaskehal.

Fagforvaltningen foreslår på baggrund af indsigelsen, at det indskrives som betingelse før ibrugtagen, at der skal etableres støjafskærmning i overensstemmelse med § 9.6 om støjafskærmning og § 11 om miljøforhold, med mindre at det kan dokumenteres, at de vejledende grænseværdier for "Ekstern støj fra erhverv" kan overholdes uden. Fagforvaltningen vurderer, at der ud fra disse bestemmelser i lokalplanen er foretaget tilstrækkelige med støjhensyn til naboejendommene.

Fagforvaltningen vurderer, at en adgangsvej fra Klovborg til Ø. Brønderslevvej vil medføre, at den tunge trafik i fremtiden kan ledes uden om byen, hvor den i dag er nødsaget til at køre igennem bymidten. Det samlede antal af tung trafik til Klovborg er på årsbasis 3.400 kørsler. Det vurderes, at løsningen vil komme mange borgere i Ø. Brønderslev til gode.

Bemærkning fra Vendsyssel Historiske Museum

Det vurderes, at der er betydelig risiko for at påtræffe skjulte fortidsminder i området. Det anbefales, at bygherre igangsætter en forundersøgelse.

Fagforvaltningen har videresendt bemærkning til bygherre og anbefalet at tage kontakt til Museet.

Bemærkning fra Vejdirektoratet

Det foreslås, at etablering af beplantningsbæltet medtages i § 12 om betingelser for ibrugtagning, for at sikre at beplantningsbæltet etableres.

Fagforvaltningen foreslår, at dette imødekommes.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 • at der i lokalplanen tilføjes krav om støjafskærmning før ibrugtagen, medmindre de vejledende grænseværdier kan overholdes,
 • at der i lokalplanen tilføjes krav om etablering af beplantningsbælte før ibrugtagning, for at sikre at beplantningsbæltet etableres,
 • at indsigelsen fra Granvej 19 og 23 i øvrigt afvises, og
 • at lokalplan 12-E-02.01 vedtages endeligt.
Personale

Ingen.

Beslutning

Udsættes.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Endelig vedtagelse af lokalplan 03-B-18.01 Markedsbyen II, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Lokalplanforslag 03-B-18.01 "Boligområde Markedsbyen II, Hjallerup" har været i offentlig høring fra den 23. juni 2017 til den 18. august 2017.

Lokalplanen giver mulighed for udstykning af ca. 40 nye boliggrunde i Hjallerup Øst i forlængelse af Østermarken og Skelbakken.

Der er modtaget 3 høringssvar vedr. støj, behov for boliger og planprocessen.

Byrådet skal tage stilling til om lokalplanen skal vedtages endeligt med en række foreslåede ændringer.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til lokalplan 03-B-18.01 "Boligområde Markedsbyen II, Hjallerup", der giver mulighed for udstykning af ca. 40 nye boliggrunde i Hjallerup Øst i forlængelse af Østermarken og Skelbakken. Lokalplanforslaget har været i 8 ugers offentlig høring.

Der er modtaget tre høringssvar fra Vejdirektoratet, Ikana Aps og Hjallerup Byudvikling. Høringssvarene er vedlagt som bilag. I vedlagte notat redegøres der for de enkelte indsigelsespunkter.

Støj

Transportministeriet gennemførte i 2011-2012 en støjkortlægning langs motorvejene. Kortlægningen viste, at den sydøstlige del af lokalplanområdet er påvirket af støj fra motorvejen, der kan overskride de gældende grænseværdier. Fagforvaltningen indarbejdede derfor krav i lokalplanen om etablering af støjdæmpende foranstaltninger. Vejdirektoratet gør i deres høringssvar opmærksom på, at udgifter til etablering af støjafskærmning er Vejdirektoratet uvedkommende. Der er nu udarbejdet en detaljeret støjberegning for arealet (se bilag). Den nye beregning viser, at grænseværdierne for støj fra motorvejen ikke overskrides for lokalplanområdet. Der vil derfor ikke være behov for etablering af støjafskærmning. På baggrund af den nye støjberegning foreslår fagforvaltningen, at lokalplanen tilrettes i overensstemmelse hermed. Det medfører, at sidste del af § 3.3 slettes samt hele § 11.2 og § 12.4. Redegørelse tilrettes i overensstemmelse hermed.

Sti

Fagforvaltningen foreslår, at der reserveres areal med mulighed for at etablere en øst-vestgående hovedsti i området, der kan kobles sammen med stisystemet i de nye boligområder ved Skelbakken samt fremtidige områder øst for lokalplanområdet. Stien vil forbedre adgangen på tværs af de enkelte boligområder samt forbedre adgangen til byens institutionsområde for de bløde trafikanter. Etablering af stien forudsætter, at stien indtegnes på lokalplanens kortbilag 2, at stien tilføjes i § 5.3 og der foretages tilhørende rettelser i redegørelsen. Indarbejdelse af stien imødekommer høringssvaret fra Hjallerup byudvikling.

Behov for boliger og planprocessen

En indsigelse stiller spørgsmålstegn ved behovet for boliger i Hjallerup. I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplan 2017 er der udarbejdet et boligbyggeprogram som udlægget af boligareal i Hjallerup tager udgangspunkt i. Ifølge boligbyggeprogrammet er der behov for 163 nye boliger i Hjallerup i perioden 2017-2019. I kommuneplanen udlægges areal svarende til ca. 184 boliger, hvilket vurderes at være et rimeligt udlæg i forhold til fremskrivningen. I indsigelsen sættes der desuden spørgsmålstegn ved planprocessen, da lokalplanen blev udsendt i høring inden kommuneplanens endelige vedtagelse. Fagforvaltningen bemærker, at planprocessen er afviklet i overensstemmelse med planlovens regler.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplan 03-B-14.01 "Boligområde Markedsbyen II, Hjallerup" endeligt med følgende ændringer:

 • bestemmelser om støjafskærmning udtages og redegørelsen tilrettes i overensstemmelse dermed,
 • mulighed for etablering af en øst-vestgående sti indarbejdes i planen.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Forslag til Lokalplan 12-B-07.01 Boligområde Ø. Brønderslev Syd


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til lokalplan 12-B-07.01 Boligområde Ø. Brønderslev syd.

Lokalplanen giver mulighed for 24 parcelhusgrunde og 9 tæt-lav boliger eller miniparceller i direkte forbindelse med den eksisterende by og med vejadgang fra Hvilshøjvej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om lokalplanforslaget kan godkendes og sendes 5 uger i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til lokalplan 12-B-07.01 Boligområde Ø. Brønderslev syd.

Lokalplanforslaget 12-B-07.01 er en udbygning af Ø. Brønderslev med et nyt boligområde mellem Engvej og Hvilshøjvej. Området var udlagt til perspektiv område i Kommuneplan 2013 og der blev igangsat planlægning for området i juni 2016. Siden er der i Kommuneplan 2017 udlagt kommuneplanramme 12-B-07 Boligområde, Hvilshøjvej for lokalplanområdet. Derfor er lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

Lokalplanforslaget vil blive tilgængeligt på lokalplanportalen her:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/633

I august-september 2016 blev der afholdt fordebat med tre forskellige forslag til udstykningsplan for området. På baggrund af de indkomne bemærkninger besluttede Økonomiudvalget den 7. december 2016 at arbejde videre med ét af forslagene (idéskitse 3) samt at lokalplanlægge for en mindre del af området end fordebatten lagde op til.

Lokalplanområdet har vejadgang fra Hvilshøjvej og giver mulighed for 24 parcelhusgrunde og 9 tæt-lav boliger eller miniparceller, som er grunde med en størrelse mellem 400 m2 og 600 m2. Det giver en fleksibilitet i planlægningen og mulighed for at imødekomme fremtidens boligbehov, hvor flere ældre vil efterspørge mindre boliger.

Lokalplanområdet indeholder en stiforbindelse fra Hvilshøj til Engvej, som vil være til gavn for hele Ø. Brønderslev, idet den skaber nye måder at færdes i byen på. Stiforbindelsen går gennem et større fælles friareal, hvor der skal være et større vådt regnvandsbassin, udformet som en sø. De rekreative tiltag er med til gøre Ø. Brønderslev til en attraktiv by for bosætning.

Fagforvaltningen har gennemført en miljøscreening af lokalplanforslag 12-B-07.01. Det vurderes, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da lokalplanen ikke vurderes at medføre væsentlige miljøgener.

Med planlovsændringerne vedtaget af Folketinget den 1. juni 2017 er det muligt at nedsætte den offentlig høringsperiode fra 8 til 4 uger, dog under hensyntagen til nationale ferier. Lokalplanforslaget sendes offentlig høring 5 uger henover efterårsferien.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender lokalplanforslag 12-B-07.01 Boligområde, Ø. Brønderslev syd og sender forslaget i 5 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget godkendte, at forslaget sendes i 5 ugers offentlig høring.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Forslag til lokalplan 02-B-16.01 Tæt-lave boliger, Tranebærvej 6A, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan 02-B-16.01 Tæt-lave boliger på Tranebærvej 6A, Dronninglund.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres 22 boliger på ejendommen, hvor den tidligere Realskole lå.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 22. marts 2017, at sælge ejendommen Tranebærvej 6A, Dronninglund, på baggrund af et projektforslag for omdannelse af den gamle Realskole til 4 lejligheder og fælleslokaler samt 18 tæt-lave boliger. Det blev ligeledes besluttet, at igangsætte planlægning for området, på baggrund af det konkrete projektforslag.

Der er udarbejdet forslag til lokalplan samt tillæg til kommuneplan 2017 for ejendommen Tranebærvej 6A, Dronninglund, der muliggør en anvendelse af området til boligformål, herunder etageboliger og tæt-lav boligbebyggelse. Med planen sikres, at ny tæt-lav boligbebyggelse opføres i respekt for og tilpasses den bevaringsværdige bebyggelse inden for planområdet.

Lokalplanforslaget kan ses på kommunens planportal på følgende link: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/646.

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der inden for området kan indrettes i alt 22 nye boliger. Den eksisterende skole ombygges og renoveres og muliggør 4 nye boliger i bygningens 1. og 2. sal med 2 boliger på hver etage. Stueetagen skal anvendes til fælles faciliteter for områdets beboere og med kontor og værkstedsfaciliteter for områdets vicevært i kælderen. Bygherre har fremført ønske om, at have muligheden for etablering af lejligheder i stueetagen, såfremt fælleslokalerne ikke finder anvendelse. Fagforvaltningen gør opmærksom på, at der ikke kan stilles sikkerhed for den faktiske etablering af fælleslokalerne, såfremt der i lokalplanen tillades boliger i stueetagen.

Den gamle Realskole er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdig med en bevaringsværdi på 3, hvilket betegnes som værende høj. Der har i processen været dialog med bygherre om bevaringsværdige interesser for bygningens ydre fremtræden, og der er opnået enighed om de bevaringsmæssige bestemmelser i lokalplanforslaget.

De øvrige 18 boliger opføres som en rækkehusbebyggelse bestående af 3 sammenbyggede boliger. Bebyggelsen orienteres således, at der opnås udearealer med bedst muligt solforhold med privat have. Bebyggelsen opføres i et moderne formsprog, der afspejles i bebyggelsens arkitektur samt valg af materialer, dog tilpasset den eksisterende bebyggelse, der bevares.

Lokalplanområdet får vejadgang fra Rørholtvej med ensrettet kørsel mod Tranebærvej. I området skal der etableres stier, der sikrer en tilkobling til omgivelserne og ABC stien, der forløber langs områdets afgrænsning mod øst.

Inden for lokalplanområdet skal der udlægges parkeringsarealer til områdets beboere. Lokalplanen udlægger et areal ved adgangen fra Rørholtvej til parkeringsareal, hvor indenfor der skal etableres mindst 26 parkeringspladser, hvoraf 2 af pladserne skal indrettes som handicap parkeringspladser. Antallet af parkeringspladser lever ikke helt op til parkeringsvedtægten, der foreskriver 1,5 p-plads per bolig i tæt-lav boligområde og 1 p-plads pr. lejlighed.

I forbindelse med salg af arealet blev antallet af rækkehuse accepteret af Økonomiudvalget. Der blev ikke specifikt taget stilling til antallet af p-pladser. Et løsningforslag på p-plads problemstillingen kan være:

 1. Der meddeles fritagelse for anlæg af de manglende p-pladser mod indbetaling til parkeringsfonden. P-pladserne etableres af kommunen inden for 5 år på Slotsgade eller i umiddelbart nærhed af Tranebærvej.
 2. Antallet af p-pladser fastsættes til i alt 26 stk. i lokalplanen og dermed frafaldes parkeringsvedtægtens bestemmelser.

Lokalplan 02-B-16.01 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til lovens § 8.

Fagforvaltningen vurderer, at forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg kan sendes i offentlig høring med en tidsfrist på 4 uger i henhold til planlovens § 24.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning vedr.

 • ønske om tilladelse til etablering af boliger i stueetagen på den gamle Realskole. Konsekvensen bliver derved, at lokalplanens anvendelsesbestemmelser ændres sådan, at bygherre ikke er forpligtet til at etablere fælleslokalerne. En sikring om etablering af fælleslokaler forsvinder derfor,
 • fritagelse for anlæg af de manglende p-pladser på egen grund mod indbetaling til parkeringsfonden. Alternativ: Antallet af p-pladser fastsættes til i alt 26 stk. i lokalplanen og parkeringsvedtægten frafaldes,
 • godkendelse af forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg samt udsendelse af planerne i 4 ugers offentlig høring.
Personale

Ingen.

Beslutning

Det indstilles,

 • at der ikke gives tilladelse til etablering af boliger i stueetagen på den gamle Realskole,
 • at der gives tilladelse til fritagelse for anlæg af de manglende p-pladser på egen grund mod indbetaling til parkeringsfonden, og
 • at forslaget til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg sendes i 4 ugers offentlig høring.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Realdaniaprojekt - Gang i hovedgaden


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Realdania har indbudt Brønderslev Kommune til deltagelse i en ny kampagne under titlen "Gang i hovedgaden".

Teknik- og Miljøudvalget skal træffe beslutning om indsendelse af en interessetilkendegivelse til Realdania med deadline den 22. september 2017.

Sagen sendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget en henvendelse fra Realdania, som er sendt til alle landets LAG-kommuner, med henblik på at undersøge om der er interesse for et samarbejde omkring udvikling af den centrale bymidte i kommunens hovedbyer. Ifølge Kommuneplan 2017 er Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund udpeget som hovedbyer.

Samarbejdet vil foregå gennem en ny kampagne ”Gang i hovedgaden”. Formålet er, at udvikle bymidterne i kommunernes hovedbyer. Der er særligt fokus på udvikling af byernes centrale gader og byrum samt nye former for samarbejde med områdets forskellige interessenter.

Genform Dronninglund

Byrådet vedtog i 2013 en midtbyplan for Dronninglund med en vision om, at forbedre vilkår for handel, ophold og bosætning. Hovedgrebet i udviklingsplanen er koncentration af aktivitet i området omkring Slotsgade. For at understøtte Slotsgade som det handelsmæssige centrum for Dronninglund udarbejdes der i øjeblikket et by- og trafikrumsprojekt for den centrale del af Slotsgade, som skal danne baggrund for en efterfølgende renovering og nyindretning. Der arbejdes i øjeblikket med en central pladsdannelse ved biblioteket samt en sammenlægning af de to biblioteker.

Dronninglund er endvidere omfattet af kulturarvskommuneprojektet, der giver mulighed for at bygge videre på midtbyplanens hovedgreb, der netop omhandler en fastholdelse og styrkelse af den historiske bymidte. Samtidigt er det en unik mulighed for at få sat fokus på og udviklet Dronninglunds stedlige kvaliteter gennem en udvikling af byens kulturarv.

Der planlægges i øjeblikket en udmøntning af de forskellige planer gennem finansiering via områdefornyelsesmidler.

For at forenkle udviklingsarbejdet i Dronninglund, er det hele samlet under én titel: "Genform Dronninglund".

Økonomi

Realdania har i alt afsat en ramme på 73 mio. kr. til indsatsen. Det er forventningen, at Realdania kan støtte de enkelte projekter med op til 7-8 mio. kr., dog max 50 % af det samlede budget for projektet. Allerede afsatte område- eller bygningsfornyelsesmidler vil kunne indgå i finansieringen. RealDania beder i første omgang om en tilkendegivelse fra kommunen, senest den 22. september 2017. På baggrund af modtagne tilkendegivelser træffes der beslutning om, hvilke kommuner der vil blive tilbudt at udarbejde et egentligt ansøgningsmateriale.

Vurdering

Fagforvaltningen vurderer, at "Genform Dronninglund" vil være et godt udviklingsprojekt at søge om. Projektet opfylder Realdanias retningslinjer for deltagelse i kampagnen og vil give en større mulighed for gennemførsel af de fysiske tiltag i og omkring Slotsgade.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår,

 • at Teknik og Miljøudvalget træffer beslutning om, at indsende en tilkendegivelse om deltagelse i kampagnen til Realdania, med "Genform Dronninglund" som projekt, og
 • at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om lokalplaner


Resume

Sagsforløb: TM.

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om igangværende lokalplaner

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om lokalplaner:

Følgende lokalplaner er klar til endelig vedtagelse:

 • Nyt boligområde i Hjallerup (Brønderslev Kommune som udstykker)
 • Erhvervsområde i Ø. Brønderslev
 • Tæt lave boliger i Ådalen (Vendiahuset)

Følgende planer er klar til godkendelse som forslag:

 • Boligområde Ø. Brønderslev
 • Tæt-lave boliger Tranebærvej 6A

Følgende lokalplaner er under udarbejdelse:

 • Lovliggørelse af bilsalg ved Teglværksvej
 • Sammenskrivning af lokalplaner for Brønderslev Erhverv syd
 • Bypark ved Ø. Brønderslev Kirke
 • Udvidelse af Manna-Thisehallen
 • Lokalplan for Dronninglund by. (kulturmiljø)

Følgende lokalplaner afventer materiale fra ansøger

 • Boliger ved Jyllandsgade 23-25 (støj fra virksomheder)
 • Etageboliger Østergade 16-18, Hjallerup (Escot Erhvervsejendomme)
 • Banegårdscentret, Brønderslev (nyt projekt på vej).

Kommende lokalplaner:

 • Nye principper for boliger ved Ådalen. (Se kort)
 • Transporttunge erhverv, Øster Brønderslevvej. Se kort.
 • Boligområde i Hjallerup (Ejer af Hjallerupvej 25 er ansøger)

Uafklarede lokalplaner

 • Stadiongrunden
 • Ændring fra åben-lave boliger til tæt-lave boliger, Klokkerholm
 • Boligområde Brønderslev syd
 • Udviklingsområde ved Asaa Havn (afventer udpegningsrunde efter ansøgning til Erhvervsstyrelsen)

Følgende lokalplan afventer ny løsning med hensyn til virksomhedsstøj:

 • Boliger ved Starengvej

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Projektforslag for etablering af absorptionsvarmepume på Klokkerholm Fjernvarmeværk


Resume

Sagsforløb: TM

Aktive Energi Anlæg A/S har på vegne af Hjallerup Fjernvarme fremsendt projektforslag for etablering af varmepumpe og akkumuleringstank ved Hjallerup Fjernvarme. Projektforslaget omfatter udvidelse af Hjallerup Fjernvarmeværks eksisterende produktionsanlæg med en gasfyret absorptionsvarmepumpe og en economiser. Der ønskes endvidere etableret en akkumuleringstank på 3.500 m3.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om projektforslaget kan godkendes i henhold til varmeforsyningsloven.

Sagsfremstilling

Aktive Energi Anlæg A/S har på vegne af Hjallerup Fjernvarme fremsendt projektforslag for etablering af varmepumpe og akkumuleringstank ved Hjallerup Fjernvarme. Projektforslaget fremsendes med anmodning om projektgodkendelse i henhold til projektbekendtgørelsen.

Varmepumpeanlægget placeres i eksisterende bygning på varmecentralen i Klokkerholm beliggende Borgergade 44, Hjallerup. Varmepumpeanlægget skal forsyne Klokkerholm by med varme. Anlægget forventes idriftsat primo april 2018.

Akkumuleringstanken opføres ved biomasseanlægget i Hjallerup beliggende Clausholmvej 1, Hjallerup.

Hjallerup Fjernvarme ønsker en optimering af det nuværende anlæg. Realisering af projektet vil medføre en forbedret virkningsgrad, hvormed der skal bruges en mindre mængde brændsel til produktion af den samme mængde varme. Der vil således være en reduktion af emissioner. Samtidig vil der være en besparelse på de samlede produktionsomkostninger, hvilket vil betyde en lavere pris for forbrugerne.

I projektforslaget er der udført beregninger på 2 scenarier:

 • Reference - fortsat drift på nuværende produktionsanlæg i Hjallerup og Klokkerholm.
 • Projekt - som referencen men med etablering af absorptionsvarmepumpe på varmeværket i Klokkerholm.

Der er udført samfundsøkonomiske beregninger, som er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode. De samlede anlægsomkostninger er budgetteret til 8,117 mio. kr. De samfundsøkonomiske beregninger viser en positiv samfundsøkonomi på 9,2 mio. kr. over en 20-årig periode ved gennemførsel af projektet.

En følsomhedsanalyse viser, at projektet er robust i forhold til ændring af kalkulationsrente eller brændselspris.

Projektet forudsættes ikke at omfatte arealafståelse, og der skal ikke pålægges servitutter som følge af etablering af anlæggene.

Projektforslaget har været i høring hos HMN GasNet. HMN GasNet har ingen indsigelser imod projektforslaget men bemærker, at hvis projektforslaget godkendes, vil Hjallerup Fjernvarme ikke have behov for at værkets halmkedel udnyttes ud over begrænsningen på 8.000 MWh, som Energistyrelsen har udmeldt omkring biomassekedler med kapacitet større end 1 MW.

Godkendelse af at værkets halmkedel udnyttes ud over de 8.000 MWh vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalg for evt. godkendelse, når Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget svar fra Energistyrelsen om, hvorvidt udvidelsen af kapaciteten kan ske inden for lovens rammer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender det fremsendte projekt i henhold til varmeforsyningsloven.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Fordeling af midler fra Grøn Ordning


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilke projekter, som skal tildeles midler fra Grøn Ordning.

Sagsfremstilling

Ansøgningsfristen for den sidste "lynrunde" af grøn ordning udløb den 4. september 2017. Der er indkommet 22 ansøgninger.

Ansøgningerne omfatter et samlet beløb på 3.201.525 kr. Der er 873.330 kr. til rådighed i ordningen på nuværende tidspunkt. Derudover er der 215.000 kr., der i tidligere runder er tildelt projekter, men hvor fagforvaltningen vurderer, at der er overvejende sandsynlighed for, at fagforvaltningen modtager et afslag fra Energinet.dk.

Der er vedlagt en samlet oversigt over ansøgningerne og en kort beskrivelse af projekterne. For mere uddybende beskrivelse er ansøgningerne vedlagt.

Midlerne fra Skovengen vindmøllerne indgår ikke i ansøgningsrunden, da de er reserveret til Asaa Havn.

Midlerne i Grøn Ordning kan i henhold til VE-loven tildeles til:

 • Anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen,
 • Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. med henblik på at fremme accepten af vedvarende energikilder i kommunen.

Fagforvaltningen har foretaget en screening af de indkomne forslag og vurderet, om de overholder de lovgivningsmæssige kriterier i grøn ordning.

Statsstøtten for Grøn Ordning udløber

Energinet.dk har meddelt, at statsstøtten til Grøn Ordning udløber den 20. februar 2018. Det betyder, at inden den dato, skal der være opnået tilsagn fra Energinet.dk til de ansøgte projekter. Hvis der ikke er tilsagn, går midlerne tabt. Fagforvaltningen har derfor fokus på, at de projekter, der fremsendes til Energinet.dk opfylder kriterierne i lovgivningen, da der ikke er tid til at ansøge igen. Energinet.dks sagsbehandlingstid er 6-8 uger med forventning om længere sagsbehandling grundet udløb af ordning. Energinet.dk anbefaler derfor, at ansøgningerne fremsendes til Energinet.dk senest den 31. oktober 2017.

For de projekter, der opnår tilsagn fra Energinet.dk, vil der være en frist til gennemførelse og ansøgning om udbetaling af midler den 20. februar 2020.

Fagforvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget tager højde for følgende kriterier i fordeling af midler fra Grøn Ordning:

 • at der er tale om projekter, der opfylder kriterierne i Grøn Ordning,
 • at der er tale om projekter, der vil kunne gennemføres inden den 20. ferbruar 2020,
 • at det er projekter, hvor der er sikkerhed for projektets finansiering. Hvis projektet forudsætter endnu ikke opnåede tilskud fra andre fonde er realiseringen mere usikker. Fagforvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget tildeler det fulde beløb, der ansøges om i de enkelte projekter. En delfinansiering betyder erfaringsmæssigt, at ansøgerne skal redefinere deres projekter eller søge yderligere fonde, hvilket i begge tilfælde er tidskrævende.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til fordeling af midler fra Grøn Ordning.

Personale

Ingen.

Økonomi

I forbindelse med tilskud fra Grøn Ordning skal der være en opmærksomhed på momsafløftning.

I tilfælde hvor tilskud gives til en privat forening eller lignende som ikke er momsregistreret, skal foreningen ikke afløfte moms af tilskuddet og der kan heller ikke afløftes moms af udgifterne.

Såfremt tilskud gives til Brønderslev Kommune, skal Brønderslev Kommune efterfølgende stå for etableringen af ”anlægget”. I dette tilfælde kan der afløftes moms af momsberettigede udgifter.

Beslutning

Punktet genoptages på mødet den 29. september 2017.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Superstoppested i Slotsgade


Resume

Sagsforløb: TM

Der har gennem de seneste år flere gange været drøftelser mellem NT og Brønderslev Kommune om mulighederne for at etablere et superstoppested i Slotsgade.

I dag benytter busserne busstationen på Stationsvej. NT har et ønske om i stedet at holde i Slotsgade, da det vil give en besparelse i køretidsplanerne, da busserne ikke vil skulle en "omvej" til Stationsvej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der i forbindelse med Genform Dronninglund skal arbejdes konkret med etablering af et superstoppested i Slotsgade.

Sagsfremstilling

Der har gennem de seneste år flere gange været drøftelser mellem NT og Brønderslev Kommune om mulighederne for at etablere et superstoppested i Slotsgade. I dag benytter busserne busstationen på Stationsvej. NT har et ønske om i stedet at holde i Slotsgade, da det vil give en besparelse i køretidsplanerne, da busserne ikke vil skulle en "omvej" til Stationsvej. Det er dermed NTs vurdering, at etablering af et superstoppested vil være en serviceforbedring for brugerne, da de vil kunne tilbydes hurtig og mere direkte busbetjening samt nye moderne ventefaciliteter ved et nyt superstoppested.

Mulig placering og udformning af superstoppested

Fagforvaltningen foreslår, at superstoppestedet placeres ud for Meny i Slotsgade (se kortbilag). Arealet er primært en del af et offentligt ejet vejareal. Konkret vil superstoppestedet bestå af en buslomme med plads til to busser langs Slotsgades nordside. Hertil kommer et læskur, realtidsstander, cykelparkering og pendlerparkeringspladser. På sydsiden etableres et almindeligt stoppested med realtidsstander. Der kan desuden integreres andre faciliteter ud fra konkrete ønsker og behov.

Fagforvaltningen vurderer, at den foreslåede placering er velegnet som fremtidigt knudepunkt for bustrafikken i Dronninglund. Etablering af et superstoppested i Slotsgade underbygger ønsket fra midtbyplanen og Genform Dronninglund om at samle mest mulig aktivitet i Slotsgade. Der er kun få steder på den centrale del af Slotsgade, hvor der er fysisk mulighed for at etablere stoppestedet. Arealet ved Meny vurderes som hensigtsmæssigt, da Meny med deres aktivitet og åbningstider også er med til at bidrage til en tryg oplevelse af ventetiden. Alternativet til en placering ved Meny er en placering ved biblioteket. En placering ved biblioteket vil reducere mulighederne for den samlede pladsdannelse, der skitseres i forbindelse med Genform Dronninglund.

Hvis der er et ønske om at etablere et superstoppested inden for en kortere årrække anbefaler fagforvaltningen, at det indarbejdes i planerne for Slotsgade i Genform Dronninglund. Stoppestedet kan, med den foreslåede placering, integreres fint i fortællingen om Dronninglund som stationsby, da jernbanen oprindeligt har krydset Slotsgade her.

Økonomi

Brønderslev Kommune ejer den eksisterende busterminal på Stationsvej, der udlejes til NT med en årlig lejeindtægt på 35.700 kr. Denne lejeindtægt vil bortfalde ved etablering af et superstoppested i Slotsgade. Til gengæld frigives ejendommen til nye anvendelsesmuligheder og vil kunne generere en salgsindtægt. Ejendommen ligger inden for centerafgrænsningen i Dronninglund og kan anvendes til eksempelvis detailhandel eller boligformål. Arealet, der eventuelt vil blive omfattet af superstoppestedet, ejes primært at Brønderslev Kommune og en mindre del ejes af Meny.

Et overslag på anlægsudgifterne vil foreligge til mødet. Såfremt udvalget ønsker, at der arbejdes videre med projektet anbefaler fagforvaltningen, at der udarbejdes og fremsendes en ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens pulje til investering i kollektiv bustrafik. I puljen er der mulighed for op til 50 % finansiering af projektet. Der er frist for ansøgning den 2. oktober 2017.

Midtbyrådet i Dronninglund

Midtbyrådet for Dronninglund blev den 4. september 2017 orienteret om fagforvaltningens forslag til placering af superstoppested. Midtbyrådet behandlede i 2016 et forslag om placering af stoppestedet ud for biblioteket. Midtbyrådet kunne ikke anbefale en placering ved biblioteket, da arealet ønskes anvendt til et nyt centralt byrum. Midtbyrådet udtalte sig positivt om placeringen ved Meny. Handelsstandsforeningen ønsker dog at drøfte placeringen med sine medlemmer på deres medlemsmøde den 13. september 2017. Der foreligger en udtalelse fra Handelsstandsforeningen.

Fagforvaltningen for Teknik og miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 • at der arbejdes videre med etablering af et superstoppested som en del af det samlede Slotsgade-projekt under Genform Dronninglund, og
 • at der fremsendes en ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens pulje til investering i kollektiv trafik.
Personale

Ingen.

Beslutning

Udsættes.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Orientering om badevandskvaliteten på Gerå Strand


Resume

Sagsforløb: TM

Med baggrund i de seneste 4 års analyseresultater for badevandet ved Gerå Strand, har Fagforvaltningen for Teknik og Miljø udført en klassifikationsberegning for badevandet. Badevandet klassificeres nu som "tilfredsstillende".

I badesæsonen 2018 skal der således ikke skiltes med "Badning frarådes" eller indføres permanent badeforbud.

Sagen fremsendes til Teknik og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ifølge badevandsbekendtgørelsen klassificeres badevand som "udmærket", "god", "tilfredsstillende" eller "ringe". Klassifikationsberegningen skal indeholde data fra de seneste 4 års badevandsanalyser.

Badevandet ved Gerå Strand er de seneste 4 år blevet klassificeret som værende "ringe". Det fremgår af badevandsbekendtgørelsen, at kommunen skal fraråde badning på stranden, når der konstateres "ringe" badevandskvalitet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har foretaget kildesporing for at finde årsagen til de sporadisk høje koncentrationer af fækale bakterier i badevandet. Det har ikke været muligt at påvise kilder til forureningen ud over 2 fejlkoblinger i spildevandssystemet i Dronninglund by. Disse fejlkoblinger er nu rettet.

For at øge sandsynligheden for en forbedret klassifikation, er prøveantallet i badesæson 2017 blevet øget markant. En netop gennemført klassifikationsberegning viser, at badevandet i badesæson 2018 klassificeres som "tilfredsstillende". Der skal således ikke skiltes med "Badning frarådes" eller indføres permanent badeforbud i badesæson 2018.

Efter analyse af de seneste 4 års badevandsresultater, er det fagforvaltningens forventning, at badevandet ved Gerå Strand, også efter badesæson 2018, kan klassificeres som minimum "tilfredsstillende".

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der skal fortsat være fokus på, om badevandskvaliteten på Gerå strand kan forbedres yderligere.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


14. KLs evaluering af servicemålaftalen - miljøgodkendelser og byggetilladelser


Resume

Sagsforløb: TM

Der foreligger nu landsdækkende evaluering af kommunerens sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser og byggetilladelser. KL har foretaget evalueringen 1½ år efter indgåelse af aftalen om erhvervsrettet sagsbehandling i kommunerne med staten. Det er nu muligt at sammenligne Brønderslev Kommune med øvrige kommuner.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I december 2015 indgik KL og regeringen aftale om fælles servicemål for erhvervsrettet sagsbehandling i kommunerne. Der blev fastsat nationale servicemål for miljøgodkendelser af virksomheder og landbrug samt byggetilladelser.

Aftalen medførte, at virksomheder og borgere skal søge om miljøgodkendelse og byggetilladelser digitalt vil Byg og Miljø.

I forlængelse af aftalen blev de lokalt fastsatte servicemål justeret på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 13. juni 2017.

Som en del af aftalen har KL opgjort kommunernes sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser og byggetilladelser. KL har evalueret på:

 • Gennemsnitlige sagsbehandlingstider
 • Andelen af sager der ligger inden for det nationale servicemål

KL gør opmærksom på, at opgørelsesperioden (1. juni 2016 - 30. juni 2017) har været indkøringsperiode for logningsfunktionen i Byg og Miljø, og samtidig en ny måde at håndtere ansøgningerne på i kommunerne.

Tallene kan derfor være behæftet med usikkerhed.

Ingen virksomheder i Brønderslev Kommune har søgt om miljøgodkendelse i opgørelsesperioden, hvorfor opgørelsen nedenfor alene vedrører byggesagsbehandlingen.

I tabellen er Brønderslev Kommunes tal sammenlignet med landsgennemsnittet og omegnskommunerne.

Andelen af opfyldte sager er opgjort i forhold til de nationale servicemål.

KL's evaluering er vedlagt dagsordenen.

Fagforvaltningen bemærker, at virksomheder og borgere også har søgt om byggetilladelse uden om Byg og Miljø i opgørelsesperioden. Disse ansøgninger indgår ikke tallene.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager KL's evaluering til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Lokalt Erhvervsklima, DI analyse


Resume

Sagsforløb: TM

Dansk Industris analyse af det lokale erhvervsklima er netop offentliggjort. Samlet set er Brønderslev Kommunes placering forbedret med 11 pladser fra nr. 38 til nr. 27. Særligt på følgende områder er kommunen gået frem: Kommunale rammevilkår, kommunal sagsbehandling og kommunens image.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Dansk Industris årlige analyse af det lokale erhvervsklima viser for 2017 en væsentlig fremgang. Særligt 3 steder er kommunen gået frem: Kommunale rammevilkår, kommunal sagsbehandling samt kommunens image.

De kommunale rammevilkår fastsættes ud fra nogle statistiske indikatorer, som Teknik og Miljø ikke har stor indflydelse på. Stigningen her er på 40 pladser (nr. 78 til nr. 38). Da der er meget lille spredning mellem kommunerne i den samlede placering - ca. 80 % af kommunerne er ratet mellem 3,2 og 3,7 - altså ca. midt i mellem "hverken/eller" og tilfreds. Derfor er det væsentligt, at se mere konkret på de enkelte områder.

Den kommunale sagsbehandling, der ligger til grund for placeringen i denne kategori handler om miljøområdet, byggesager samt sygedagpengesager. På dette område har Brønderslev Kommune den største fremgang med en stigning på 64 pladser (nr. 75 til nr. 11). Denne placering er resultat af fremgang på alle 3 områder.

Miljøområdet: 22 pladser frem til nr. 23.

Byggesagsområdet: 60 pladser frem til nr. 9.

Sygedagpengeområdet: 65 pladser frem til nr. 20.

Det kommunale image er forbedret med 32 pladser (nr. 51 til nr. 19).

Inden for fysisk planlægning har Brønderslev Kommune i 2017 en god placering, nemlig nr. 10. Kommunen er gået tilbage fra nr. 6, men når der ses på de enkelte parametre, så er der kun tale om tilbagegang med en enkelt placering.

Erhvervsgrunde til rådighed - fra plads 12 - 13.

Planlægning, der giver mulighed for by- og erhvervsudvikling - fra plads 6-7.

Brønderslev Kommune scorer stadig lavt i DI analysen på særligt 2 områder: Infrastruktur og transport (nr. 76) samt brug af private leverandører (nr. 88). Det første handler om erhvervslivets syn på vejnettet samt den kollektive transport. Dykker man ned i dette ser man følgende:

Vejnettet giver en lille stigning fra 78 til 70, mens området "Kollektiv trafik" er faldet fra nr. 56 til 74.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


16. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Det skal sikres, at handicapforhold indtænkes i forbindelse med renovering af fortove / veje.

Handicapforhold indtænkes i projekt Genform Dronninglund.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


17. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


18. Lukket punkt: Tilladelse til taxikørsel i Brønderslev


Til toppen

Opdateret 18. september 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach