Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 30. oktober 2017
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Tillægsdagsordnen blev godkendt.

Til toppen


3. Helhedsplan og rammeaftale for bypark i Ø. Brønderslev - Igangsætning af planlægning


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Brønderslev Kommune har gennem længere tid været i dialog med de kirkelige myndigheder (Ø. Brønderslev Menighedsråd, Aalborg Stiftsøvrighed og Provstiudvalget) omkring udviklingen af en bypark i Ø. Brønderslev. Der er i samarbejde udviklet en helhedsplan og rammeaftale for området omkring Ø. Brønderslev Kirke.

Som del af aftalen skal Brønderslev Kommune rejse en ny fredningssag, som erstatter den eksisterende Provst Exner fredning omkring Ø. Brønderslev Kirke med en tidssvarende fredning. Endvidere skal der laves lokalplan og kommuneplantillæg for byparken og boliger i området.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om helhedsplan og rammeaftale kan godkendes.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om planlægning og fredningssag for området skal igangsættes.

Sagsfremstilling

Bypark i Ø. Brønderslev

Brønderslev Kommune har gennem længere tid været i dialog med de kirkelige myndigheder (Ø. Brønderslev Menighedsråd, Aalborg Stiftsøvrighed og Provstiudvalget) omkring udviklingen af en bypark i Ø. Brønderslev. Der er i samarbejde udviklet en helhedsplan og en rammeaftale for området omkring Ø. Brønderslev Kirke.

Byparken ved Ø. Brønderslev Kirke skal forbedre og forskønne bymiljøet i Ø. Brønderslev. Der skal skabes nye opholdsmuligheder og stiforløb, som gør det grønne område tilgængeligt for alle og give muligheder for at mødes centralt i byen. De specifikke aktiviteter og indhold i bypark samt detailudformning af denne skal ske i samskabelse med Ø. Brønderslev Borgerforening, Ø. Brønderslev Menighedsråd og ungdomsklubben i Ø. Brønderslev.

Helhedsplanen giver mulighed for at skabe en bypark, stiforbindelser, materialeplads til kirkegården, parkeringspladser og nye tæt lave boliger sydligt i området. Desuden flytter ungdomsklubben i Ø. Brønderslev ind i lokalerne ”Vaskebjørnen”, som er del af byparken. Helhedsplanen sætter de overordnede rammer, som planlægning af de enkelte områder skal detaljeres og projekteres i overensstemmelse med.

Rammeaftalen beskriver arealanvendelsen i helhedsplanen, den kommende planproces samt aftaler omkring ejerforhold, anlæg og vedligehold af arealerne.

Fredningssag

Som del af rammeaftalen skal der igangsættes en fredningssag, som skal erstatte den nuværende Provst Exner fredning. Fredningen skal geografisk dække byparken, mens de ny boliger ligger uden for fredningen. Området for fredning kan ses på helhedsplanen. Fredningen skal være tidssvarende og sikre indsigt og udsigt til og fra Øster Brønderslev Kirke. Fredning tillader anvendelse til offentligt formål og eksisterende bebyggelse.

Kommuneplantillæg og lokalplan

Der skal planlægges for byparken og boligerne. Syd for byparken og kirken bliver der 10 tæt lave boliger i én etage. Boligerne er på sokkelgrund med en mindre terrasse, og ligger ud til den offentlige grønne bypark. De nye boliger kræver et kommuneplantillæg, som udvider anvendelsen af kommuneplanramme 12-O-01 Offentligt formål, Elmevej. Dette er en mindre ændring til kommuneplanrammen. Derfor kan et kommuneplantillæg laves uden fordebat. Kommuneplantillægget og lokalplan for området kører som parallelle planprocesser.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender helhedsplan og rammeaftale.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at der igangsættes planlægning for området.

Personale

Ingen.

Beslutning

Helhedsplan og rammeaftale blev godkendt.

Projektet ønskes udbudt under forudsætning af godkendelse af fredningssagen.

Etablering af Byparken igangsættes, når der er modtaget tilsagn fra Energinet.dk

Det indstilles, at planlægningen for området igangsættes.

Bilag

Til toppen


4. Igangsætning af lokalplan ved Teglværksvej 1, Ålborgvej 85 og 95, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Autogenbrug A/S, som råder over ejendommene Teglværksvej 1, Ålborgvej 85 og Ålborgvej 95, Brønderslev, har taget et areal i landzone i brug til opstilling af biler. Efter påbud om lokalplanlægning senest den 1. september 2017, har ansøger indgået aftale med lokalplankonsulent. Lokalplanen ønskes igangsat.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om lokalplanarbejdet skal igangsættes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Autogenbrug A/S er omfattet af lokalplan 1942-01. Mellem dette lokalplanområde og Ålborgvej var der tidligere en bolig i landzone - Ålborgvej 55. Boligen er nedrevet, og arealet er uden tilladelse taget i brug til opstilling af salgsbiler. Dette kan kun lovliggøres ved en lokalplan.

Ansøger ønsker, at hele virksomhedens areal langs med Ålborgvej kan anvendes til opstilling af salgsklare biler med forbud mod oplag af skrot og andet. Ansøger er indstillet på at beplante arealet langs med Ålborgvej med allétræer og i øvrigt sørge for et ordentligt udseende. Der ønskes mulighed for at opføre en bygning på maksimum 100 m² til salgskontor. Placeringen inden for det grønne areal er ikke kendt p.t. Se to kort i bilag.

Den nye lokalplan omfatter ejendommen Ålborgvej 95 og de dele af virksomheden, der ligger tættest ved Ålborgvej. Se kort i bilag.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til

 • om grønt areal langs Ålborgvej må inddrages til opstilling af salgsbiler,
 • om der må bygges maksimum 100 m² i én etage,og
 • om lokalplanarbejdet skal igangsættes.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Lokalplanen skal sikre en visuel forskønnelse af området samt beplantning af arealet langs med Ålborgvej.

Bilag

Til toppen


5. Forslag til lokalplan 01-B-40.01 for tæt-lave boliger ved Jyllandsgade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø har udarbejdet forslag til lokalplan 01-B-40.01 Tæt-lave boliger ved Jyllandsgade 23-25, Brønderslev.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 9 tæt-lave boliger til ved Jyllandsgade 23-25 i Brønderslev.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 01-B-40.01 kan godkendes og udsendes i offentlig høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø har udarbejdet forslag til lokalplan for 9 tæt-lave boliger ved Jyllandsgade 23-25 i Brønderslev. Lokalplanen åbner mulighed for, at boligerne senere kan udstykkes. Der er ikke indrettet fælles friareal, men der ligger store rekreative arealer med naturstier umiddelbart op til området.

Lokalplanforslaget er vedlagt som bilag og er tilgængelig i kommunens lokalplanportal på:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/655

Støj fra jernbaner

Der er i forbindelse med opførsel af de første boliger i 2016 udarbejdet en støjredegørelse, som følge af boligernes tætte placering mod jernbanen. For at overholde støjkravene er der fastsat bestemmelser for, at boligerne skal opføres med støjreducerende byggematerialer.

Støj fra virksomheder

Lokalplanområdet er i umiddelbar nærhed til virksomheder og erhvervsområde. Der er udarbejdet en støjredegørelse for virksomhedernes støjpåvirkninger i området. Det fremgår, at lokalplanområdet ikke vil være belastet af støj, der overskrider de vejledende grænseværdier. Etablering af tæt-lav boligbebyggelse, jf. lokalplanen, vil derfor ikke medføre støjmæssige skærpelser for de eksisterende virksomheder i området.

Delegation

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanramme 01-B-40 og er dermed delegeret til vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget. Hvis der ikke kommer indsigelser, kan lokalplanen vedtages endeligt af fagforvaltningen.

Der er på baggrund af en miljøscreening truffet afgørelse om, at forslaget til lokalplan ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Høringsfrister

Efter den nye planlov kan lokalplaner udsendes med 2-8 ugers offentlig høring. Ved fastsættelse af fristen skal kommunen sikre, at fristen er passende og tillader rimelig tid til at informere offentligheden og inddrage borgerne i processen. For forslag til lokalplaner kan Byrådet fastsætte en frist på mindst 4 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod planforslaget.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender lokalplanforslaget til udsendelse i høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt – lokalplanen sendes i offentlig høring i 4 uger.

Bilag

Til toppen


6. Forlængelse af høringsperiode vedr. grundvandsbaseret varmepumpe - Dronninglund Fjernvarme


Resume

Sagsforløb: TM

Økonomiudvalget igangsatte den 22. marts 2017 VVM-arbejde for Dronninglund Fjernvarmes ansøgning om en grundvandsbaseret varmepumpe.

VVM-redegørelsen blev afleveret den 1. september 2017. Efterfølgende blev VVM-redegørelsen sendt i 8 ugers offentlig høring fra den 20. september 2017 til den 15. november 2017.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om høringsfristen skal forlænges og fastsætte tidspunkt for borgermøde.

Sagsfremstilling

Dronninglund Fjernvarme søgte i december 2016 om tilladelse til at etablere et nyt grundvandsvarmeanlæg. VVM-screeningen af projektet viste, at der var behov for yderligere undersøgelser inden for grundvand, nedsivning, natur og forurening. Økonomiudvalget igangsatte den 22. marts 2017 VVM-redegørelsen.

Scopingfasen (Idéfasen) løb fra den 9. maj 2017 til den 6. juni 2017. Her blev der holdt et mindre borgermøde den 22. maj 2017 for enkeltindvindere i området. Der indkom bemærkninger fra enkeltindvindere, Danmarks Naturfredningsforening og Østvendsyssel Råvandsforsyning sammen med Dronninglund Vandværk. Alle bemærkninger er blevet vurderet i forbindelse med udarbejdelse af den forslaget til miljørapport med VVM redegørelse.

Hele VVM redegørelsen er offentliggjort på DKPlan, og kan ses ved at følge dette link: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=69.

Det har været planen, at VVM-redegørelsen blev sendt i høring i 8 uger, der i henhold til bekendtgørelsen er minimum for en høringsfase. Der er tale om et meget stort og kompliceret projekt, der gør, at det vil være fornuftigt at forlænge høringsperioden i eksempelvis 3 uger. Der vil på denne måde blive mere tid til at udforme bemærkninger fra interessenterne, samtidig med at der bliver mulighed for at holde et borgermøde omkring månedsskiftet november/december 2017. Det foreslås derfor, at forlænge høringen til 6. december 2017, og at Teknik og Miljøudvalget finder et muligt tidspunkt for et borgermøde.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget forlænger høringsperioden med 3 uger og finder et tidspunkt til borgermøde.

Personale

Ingen.

Beslutning

Høringsperioden forlænges til den 6. december 2017.

Der holdes borgermøde den 27. november 2017, kl. 19.00.

Til toppen


7. Etablering af sandfang i Ryå


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget har ønsket etableret sandfang hurtigst muligt i Ryå.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvorvidt der skal

 • etableres sandfang for egne midler uden forundersøgelse. Dette vil i givet fald kræve en tillægsbevilling

eller om der skal

 • etableres sandfang finansieret gennem vandplanprojektet, med tilhørende forundersøgelse.
Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har ønsket etableret sandfang hurtigst muligt i Ryå.

Sandfangene er en del af Vandplan 2. En stor del af omkostningerne kan derfor blive finansieret herigennem. Der kan opnås et tilsagn på 163.200 kr. via vandplanmidlerne til etablering af sandfang i Ryå.

Hvis udvalget ønsker at etablere sandfangene uden for vandplanregi, er der hentet tilbud hjem på etablering af sandfang ved henholdsvis Jerslev broen og Åbrovej.

Det billigste samlede tilbud for de to sandfang er fra Jyske Entreprenører.

 • Tilbuddet er på 200.000 kr.
 • Såfremt den billigste løsning ikke holder, kan sandfangene sikres yderligere med kokosnet. Prisen på de to sandfang med kokosnetsikring er 223.900 kr.
 • Hvis kokosnetsikringen ikke virker, er der en dyrere løsning med sikring af sten til en pris på 394.000 kr.

Limfjordssekretariatet præciserer, at er det vigtigt at dimensionere sandfangene rigtigt, da sandfangene ellers ikke virker optimalt. For at dimensionere sandfangene bedst muligt, kræver det undersøgelser og beregninger på de faktiske forhold. Der vil blive laven en forundersøgelse under vandplanprojektet med sandfangene i Ryå.

Limfjordssekretariatet pointerer, at tømning af sandfangene kan være forbundet med meget store driftsomkostninger. En analyse af hvor meget disse omkostninger løber op i, vil også fremgå af forundersøgelsen.

Eksempelvis renser Varde Kommune hvert andet år Varde Å for 6.000-9.000 m3 sand, til en pris på 100.000 - 200.000 kr. Bortkørsel af sandet koster 20-30 kr. pr. m3.

Det vil i forbindelse med vandplanprojektet også blive undersøgt, om der er mulighed for at søge midler hjem til driften af sandfangene.

Der er søgt midler hjem til forundersøgelse, således at en forundersøgelse vil kunne iværksættes hurtigst muligt, når der er givet endeligt tilsagn. I april 2018, kan der søges penge hjem til etablering af sandfangene.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at etablering af sandfangene laves med forundersøgelse, finansieret gennem vandplanprojektet.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Bilag

Til toppen


8. Opmåling af Ryå 2017


Resume

Sagsforløb: TM

I forbindelse med store oversvømmelser i særligt 2014 og 2017 på intensivt drevne landbrugsarealer, er der stillet spørgsmålstegn ved, om det gældende vandløbregulativ for Ryå er overholdt.

Den samlede strækning af Ryå beliggende i Brønderslev Kommune blev senest opmålt i perioden 2011 - 2012. Mindre delstrækninger er blevet opmålt senere. Hvis det skal afklares, om vandløbsregulativets vandføringsevne stadig overholdes, er det nødvendigt med en fornyet opmåling. Situationen er den samme i Jammerbugt Jommune.

På ovennævnte baggrund har de to kommuner fået tilbud på opmåling og konsekvensvurdering i forhold til gældende regulativ på samlet 525.000 kr., svarende til 250.000 kr. pr. kommune. Jammerbugt Kommune har besluttet, at igangsætte deres del af opmålingen.

Teknik-og Miljøudvalget skal tage stilling til, om Brønderslev Kommunes andel af opmålingen skal igangsættes.

Sagsfremstilling

Vandløbsregulativet for Ryå er et "vandføringsregulativ". Det betyder, at vurdering af om regulativet er overholdt ikke kan vurderes ud fra, om vandløbet har en fastsat profil med fastlagt bredde og dybde. Det er nødvendigt at opmåle vandløbets aktuelle profil og sætte vandføringsevnen i dette i relation til den beregnede vandføringsevne i et i regulativet fastlagt teoretisk profil.

Da den aktuelle vandløbsprofil flytter sig og ændrer udseende mere eller mindre fra år til år - bl.a. grundet sandvandring og erosion, er det nødvendigt at opmåle vandløbet med jævne mellemrum - normalt i forbindelse med revision af vandløbsregulativerne, der i lovgivningen er anbefalet udført hvert 5. år.

Den seneste samlede opmåling er sket i 2011 - 2012 suppleret med nogle mindre delstrækninger, der er opmålt senere. I forbindelse med oversvømmelsessituationer - senest i 2017, er der fra lodsejerside stillet spørgsmålstegn ved, om den i regulativet fastsatte vandføringsevne for Ryå er overholdt. Dette er sket i både Jammerbugt og Brønderslev Kommuner, hvilket har medført, at Jammerbugt Kommune har besluttet at gennemføre opmålingen på den del af strækningen, som de står for vedligeholdelsen på. Hvis der fra lodsejerside rejses en reel sag, skal kommunerne under alle omstændigheder foretage en opmåling af åen.

Forvaltningen i Brønderslev Kommune har umiddelbart vurderet, at det er nødvendigt med en opmåling, da de seneste års store afstrømninger kan have medført sandaflejringer m.v., der kan afstedkomme, at åens vandføringsevne kan være formindsket i en grad, der strider mod det gældende regulativ. Da bl.a. større opgravninger kræver dokumentation for, at regulativet ikke er overholdt, kan sådanne ikke gennemføres uden at den beskrevne opmåling viser, at dette er tilfældet.

Forvaltningerne i de to kommuner har bedt Orbicon om tilbud på en total opmåling af Ryå samt efterfølgende udarbejdelse af rapport, der fastslår om regulativet er overholdt. Det samlede tilbud lyder på 525.000 kr., der fordeles med halvt til hver, så Brønderslev Kommunes andel bliver 250.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender igangsætning af opmålingen samt og søger Byrådet om den nødvendige tillægsbevilling.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Udvalget ønsker igangsat en reguleringssag.

Udvalget ønsker opmålingen igangsat. Der afsættes 250.000 kr. til formålet.Udførelsen af opmålingen drøftes med Jammerbugt Kommune.

Bilag

Til toppen


9. Godkendelse af ejerstrategi for AVV


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådene i AVV’s ejerkommuner har besluttet, at der skal udarbejdes en ejerstrategi for AVV. Strategien skal sikre, at selskabet har klare rammer for drift og udvikling af virksomheden. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra AVV, Brønderslev og Hjørring Kommuner har udarbejdet et forslag til en strategi.

Byrådet skal tage stilling til, om ejerstrategien kan godkendes.

Sagsfremstilling

I 2015 besluttede byrådene i Brønderslev og Hjørring Kommuner, at der skal udarbejdes en ejerstrategi for AVV. Der blev efterfølgende vedtaget et kommissorium for arbejdet, som lægger op til en grundlæggende afklaring af, hvordan ejerne i fremtiden ønsker opgaven med affaldshåndteringen løst. Efterfølgende har byrådene besluttet, at ejerstrategien også skal beskrive ejerkommunernes forventninger til AVV's forberedelse til selskabsgørelse.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra AVV, Brønderslev og Hjørring Kommuner har udarbejdet et forslag til en strategi.

Formål og baggrund

Formålet med ejerstrategien er, at fastsætte de overordnede rammer for, hvordan kommunerne ønsker at AVV skal drives og udvikle sig så der sikres bedst mulig sammenhæng mellem kommunernes og selskabets visioner, strategier og planer for affaldshåndtering.

Ejerstrategien består af tre overordnede punkter:

 1. Overordnede mål for, hvad kommunerne vil med selskabet.
 2. Retningslinjer og principper, der beskriver kommunernes ønsker til koordinationen og relationen mellem kommunerne som ejere og selskabet.
 3. Forventninger til forberedelse af en evt. selskabsgørelse af affaldsforbrændingsanlægget.

Ovenstående sagsfremstilling bliver også behandlet politisk i Hjørring Kommune.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender ejerstrategien for AVV.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen. Området er brugerfinansieret.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


10. Forslag til tillægsbudget 2018 - AVV I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Bestyrelsen for AVV I/S vedtog i maj 2017 budget 2018. Byrådet godkendte budgettet på møde i september 2017.

Da AVV vedtog budgettet, var der ikke truffet endelig beslutning om AVV’s rolle i udrulningen af kildesortering i de to ejerkommuner pr. 1. oktober 2018. Derfor har AVV’s bestyrelse på møde den 16. oktober 2017 truffet beslutning om et tillægsbudget. Tillægsbudgettet skal godkendes af byrådene i de to kommuner.

Byrådet skal tage stilling til, om tillægsbudgettet kan godkendes.

Sagsfremstilling

Da budget 2018 for AVV I/S blev vedtaget af bestyrelsen den 17. maj 2017 var der ikke truffet endelig beslutning om AVV’s rolle i udrulningen af kildesortering i de to kommuner.

Teknik- og Miljøudvalget i Brønderslev Kommune besluttede på møde den 13. juni 2017, at indsamling af de tørre affaldsfraktioner (papir / småt pap og plast / metal) skal foretages af AVV, og at indkøb af nye containere skal ske i et samarbejde mellem AVV og de to kommuner.

AVV har derfor udarbejdet et supplement til det tidligere vedtagne budget for 2018. For så vidt angår kildesorteringen er der udarbejdet et budget med titlen ”Supplerende budgetforslag 2018, Husstandsindsamling af kildesorterede, genanvendelige affaldsfraktioner”.

Der er budgetteret med indsamlingspriser, der er 15 % lavere end senest kendte tilbudte priser på sammenlignelige indsamlinger, hvorfor der opstår en underdækning, som skal finansieres ved et træk på opsparingen i AVV.

Det var oprindeligt planen, at de to kommuner selv skulle finansiere indkøb af nye affaldscontainere til de tørre fraktioner. Det indgår i tillægsbudgettet, at der nu bliver AVV, der finansierer dette indkøb (ca. 20 mio. kr. for de to kommuner). Indkøbet finansieres i første omgang ved et træk på AVV’s opsparing. Det betyder, at der i Brønderslev Kommune ikke er behov for denne finansiering (anslået 5 mio. kr.) via renovationsordningen i Brønderslev Kommune.

Det årlige træk på AVV’s opsparing betyder, at der i de kommende år må forventes en stigning i renovationstaksterne, da der er budgetteret lavt på indsamlingsprisen, og der ikke er dækning for afskrivninger på indsamlingsmateriel. Dette svarer til den generelle praksis, at AVV afholder omkostningerne i anlægsåret, hvorefter omkostningen indarbejdes i kommunernes grundbetaling i afskrivningsperioden.

Efter AVV’s bestyrelsesmøde den 16. oktober 2017 er der fra AVV fremsendt ”Følgebrev til AVV’s supplerende 2018” til de to kommuner. Det er en vigtig forudsætning, at der allerede i 2017 ordres 9 nye og 3 brugte renovationsbiler til indsamling af de tørre affaldsfraktioner og til indsamling i sommerhusområder. Den tidlige bestilling af bilerne er en forudsætning for, at indsamlingen af de tørre fraktioner kan starte i oktober 2018, da der er lang leveringstid for to-kammer lastbiler. Finansieringen sker via leasing eller lån hos Kommunekredit.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender tillægsbudget for AVV I/S for 2018 og herunder godkender, at lastbiler kan ordres i 2017.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


11. Revideret budget 2018 på affaldsområdet- ny indsamlingsordning


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fra den 1. oktober 2018 igangsættes en ny indsamlingsordning for genanvendeligt affald ved husstandene i Brønderslev Kommune. Ordningen er en henteordning for plast-, metal- og papirfraktioner, og etableres i samarbejde med Hjørring Kommune og AVV.

Byrådet skal tage stilling til finansiering af omkostningerne til den ny indsamlingsordning, og om det justerede kommunale affaldsbudget 2018 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsens nationale affaldshåndteringsplan stiller krav om genanvendelse af 50 % af affaldet fra husholdningerne. Kravet skal implementeres i de kommunale affaldsplaner. Med vedtagelsen af kommunernes affaldsplan i starten af 2017, blev de planlægningsmæssige rammer fastlagt for en ny 4-strenget indsamlingsordning for affald fra husholdningerne. Implementeringen er planlagt til at blive indført i to faser i Brønderslev Kommune. Første fase vedrører en ny henteordning for plast, metal og papir fra husstandene i kommunen.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 13. juni 2017, at implementering af den nye indsamlingsordning skal ske i fællesskab med Hjørring Kommune og AVV, hvilket medfører, at den praktiske indsamlingsordning går i drift fra den 1. oktober 2018.

Samarbejdet omkring indsamlingsordningen følger nedenstående aftalte hovedprincipper, og disse ligger til grund for budgetlægningen hos både kommunerne og AVV:

 • AVV forstår den praktiske indsamlingsordning (tømning hver 4. uge)
 • Kommunerne forestår kommunikationsopgaven omkring ordningen. AVV bistår kommunerne i indsatsen
 • Kommunerne udbyder indkøbet af beholderne til ordningen i et fælles udbud
 • AVV finansierer startomkostninger og i første omgang indkøbet af beholderne
 • Der etableres en fælles løsning for dialogen med borgerne, så synergien i samarbejdet udnyttes
 • Der tages kontakt til boligselskaber, private udlejere for nærmere aftale om individuelle løsninger (fx. nedgravede beholdere)

Det allerede udarbejdede affaldsbudget 2018 for Brønderslev Kommune indeholder ikke omkostningerne til den nye indsamlingsordning, og budgettet skal derfor justeres.

Da AVV skal forestå den praktiske indsamling af affaldet, har AVV udarbejdet tillæg til det allerede fremsendte budget for 2018 for AVV. Tillægsbudgettet er godkendt af bestyrelsen i AVV den 16. oktober 2018.

Tillægget danner baggrund for Brønderslev Kommunes omkostninger for indsamlingsordningen i 2018. Fagforvaltningen bemærker, at omkostningerne i 2018 afspejler, at indsamlingsordningen er under indkøring i 4. kvartal 2018, og at 2018 i øvrigt er et implementeringsår med særlige engangsomkostninger. Omkostningerne i 2018 afspejler derfor ikke det endelige omkostningsniveau for indsamlingsordningen.

Detailbudget 2018 for den nye indsamlingsordning:

Detailbudget (kr. ekskl. moms)

Udgifter

AVV, indsamling og behandling

715.000

Kommunikation (materialeudarbejdelse, distribution, annoncering, borgermøder mv.)

250.000

Beholderomkostninger

0

I alt

965.000

Den praktiske indsamlingsordning vil blive mere detaljeret fastlagt i løbet af 2018, så ordningen endeligt kan skrives ind i kommunens regulativ for husholdningsaffald. Regulativet beskriver både praksis for ordningen og borgernes rettigheder og forpligtigelser. Regulativet skal forinden godkendelse i Byrådet i offentlig høring.

På baggrund af den nye indsamlingsordning er der udarbejdet revideret samlet budget 2018 for affaldsområdet.

Affaldsområdet omfatter renovation, genbrugsordninger, samt administration og planlægning på affaldsområdet. Affaldsområdet er brugerfinansieret efter hvile-i-sig-selv princippet. Økonomien i ordningerne opgøres årligt, og takstberegningen tager højde for konstaterede over- og underskud for hver ordning. Dette justerede oplæg er udarbejdet på baggrund af det tidligere fremsendte budget, og under forudsætning af Byrådets godkendelse af AVVs forslag til tillægsbudget.

Samlet affaldsbudget 2018, revideret:

Samlet revideret budget (kr. ekskl. moms)

Udgift

Indtægt

Administration, fælles formål - husholdninger

647.000

647.000

Administration, fælles formål - erhverv (inkl. farligt affald)

344.000

344.000

Renovation

16.562.000

16.562.000

Storskrald

202.000

202.000

Bobler (glas, papir og pap)

1.344.000

1.344.000

Ny indsamlingsordning (metal, plast og papir)

965.000

965.000

Genbrugspladser

15.371.000

15.371.000

Miljøservice (småbatterier)

2.000

2.0000

I alt

35.437.000

35.437.000

Betalingen til AVV for indsamlingsordningen vil ske som et fast bidrag som de øvrige ordninger for genanvendeligt affald fra husholdningerne. Taksten for denne ordning bliver en del af borgernes genbrugsbidrag, som er samlegebyr for de genanvendelige ordninger.

De administrative omkostninger (løn, systemer mv.) er i dag allerede indeholdt i taksten for genbrugsbidraget i det oprindelige budget for 2018. Den endelige fordeling af omkostningerne mellem genbrugsordningerne, sker i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet for 2018. Da affaldsområdet er brugerbetalt (efter hvile-i-sig-selv princippet) vil evt. over- og underdækning i indsamlingsordningen blive indregnet i de kommende års takster.

Brønderslev Kommune har gennem de senere år oparbejdet et overskud på affaldsområdet (4,6 mio. kr. pr. 1. januar 2017) til brug for beholderindkøb til indsamlingsordning. Vedtager Hjørring og Brønderslev Kommuner AVVs forslag til tillægsbudget 2018, afholder AVV dog omkostningen til beholderindkøb i første omgang. Fagforvaltningen foreslår derfor, at omkostningen til den ny indsamlingsordning i 2018 finansieres via de opsparede midler, og den resterende opsparing øremærkes til den sidste fase i den 4-strengede indsamlingsordning (restaffald og organisk affald). Skal omkostningen til den nye ordning i 2018 takstfinansieres, bliver taksten for den ny indsamlingsordning 75,00 kr./helårsbolig inkl. moms.

For at illustrere takstudviklingen med og uden den nye takst, vises udviklingen i taksten for en helårsbolig med tilmeldt affaldssæk med ugentlig afhentning:

Kr. inkl. moms

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(uden ny takst)

2018

(med ny takst)

Renovation

1.090

1.105

1.126

1.160

1.172

1.202

1.202

Genbrugsbidrag

1.221

1.269

1.328

1.338

1.349

1.358

1.433

I alt

2.311

2.374

2.454

2.498

2.521

2.560

2.635

Udvikling

4,7%

2,7%

3,4%

1,8%

0,9%

1,5%

4,5%

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender

 • det justerede budget 2018 for affaldsområdet, og
 • at den ny indsamlingsordning i 2018 finansieres ved de opsparede midler på området
Personale

Hjørring Kommune, AVV og Brønderslev Kommune løfter opgaven i fællesskab for at opnå synergien i samarbejdet. Det forventes derfor, at opgaven kan løses uden ekstra tilførsel af medarbejderressourcer.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da området er brugerfinansieret.

Beslutning

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Til toppen


12. Reno Nord I/S - Årsrapport 2016


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I/S Reno-Nord har fremsendt årsrapport for 2016. Årets resultat blev -6,7 mio. kr. mod et budgetteret resultat på -5,0 mio. kr.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I/S Reno-Nord er et fælleskommunalt affaldsselskab, der ejes af Brønderslev, Jammerbugt, Rebild og Mariagerfjord Kommuner.

Reno-Nord fusionerede pr. 1. januar 2014 med affaldsselskabet Fælles Forbrænding i Hobro og I/S Mokana i Hobro. Da budget 2016 blev udarbejdet, var det første gang, at det var muligt at udarbejde et samlet budget for det fusionerede Reno Nord.

Årets resultat (i 1.000 kr.):

Samlede indtægter (omsætning)

285.723

Samlede omkostninger (produktion og administration)

274.191

Resultat før finansielle poster

11.680

Finansielle omkostninger (netto)

-18.366

Årets resultat

-6.686

I budget 2016 var der et forventet underskud på 5,0 mio. kr. Det samlede resultat er altså ca. 1,7 mio. kr. dårligere end budgetteret. Det skyldes flere ting, men især en skade på en turbine, som udløste en selvrisiko på 2,4 mio. kr.

Årsrapporten medfører ikke konsekvenser for borgerne / brugerne, ud over at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastsættelsen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Bilag

Til toppen


13. Reno Nord I/S - Budget 2018


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I/S Reno Nord har vedtaget budget for 2018. Der budgetteres med et samlet driftsresultat på 31,4 mio. kr.

I forhold til tidligere års budgetter og regnskaber er der tale om en betydelig stigning i det forventede driftsresultat for 2018. Baggrunden for dette er bl.a. en stigning i forbrændingstaksten. Det er nødvendigt af hensyn til en stigende afdragsprofil på lån, og det sker for at genskabe egenkapitalen i Reno Nord og for at forberede Reno Nord til den kommende liberalisering af forbrændingssektoren. I henhold til vedtægterne skal budgettet ikke godkendes af interessentkommunerne.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I/S Reno Nord har på bestyrelsesmøde den 5. oktober 2017 vedtaget budget for 2018.

Nedenfor er hovedtallene for totalbudgettet oplistet. Der henvises til side 4 i det vedhæftede budget for supplerende oplysninger om delbudgetter.

Koncernbudget

(i 1.000 kr.)

Indtægt

314.246

Produktions- og administrationsomkostninger

-266.903

Resultat før finansielle poster

47.843

Finansielle poster, netto

-16.468

Årets forventede resultat

31.376

Priserne er excl. moms.

Af det samlede forventede resultat på 31,4 mio. kr. kommer de 30 mio. kr., dvs. knap 96 %, fra Energianlæg Aalborg.

I det følgende ses en oversigt over udviklingen i pris for de vigtigste typer af affald til forbrænding og deponi.

Type

Takst 2017 (kr./t)

Takst 2018 (kr./t)

Stigning (%)

Dagrenovationsaffald

706

830

17,6

Småt brændbart fra genbrugspladser og erhverv

498

529

6,2

Stort brændbart fra genbrugspladser og erhverv

609

639

4,9

Deponi

287

287

0

For dagrenovationsaffald er der budgetteret med en faldende mængde fra interessentkommunerne; 84.200 t i 2017 og 78.400 t i 2018. Til gengæld budgetteres der med stigende mængder på markedsvilkår (310 kr./t); 6.800 t i 2017 og 16.200 t i 2018.

Taksten for dagrenovationsaffald til forbrænding er steget gennem de seneste år. I det følgende ses en oversigt over taksten de sidste 5 år (fra Reno Nords budgetter).

Budgetår

2014

2015

2016

2017

2018

Kr./t

617

632

651

706

830

Takststigningen fra 2016 til 2017 var begrundet i, at det efter fusionen mellem Reno Nord, Fællesforbrænding i Hobro og Mokana i 2014 var blevet synligt, at der var en negativ egenkapital for forbrændingsanlægget.

Takststigningen fra 2017 til 2018 er begrundet i en analyse, som Reno Nord har fået udarbejdet af konsulentfirmaet Pricewaterhousecoopers (PwC). Ifølge denne er det nødvendigt at hæve taksten til 830 kr./t på grund af en stigende afdragsprofil på lån og for at sikre, at egenkapitalen genetableres, og at likviditeten i Reno Nord bliver positiv frem til og med 2022, hvor anlægsgælden er afviklet. Bestyrelsen i Reno Nord har drøftet forskellige løsningsmodeller; herunder en låneoplægning, hvor løbetiden forlænges.

Taksten til forbrænding og deponering har generelt betydning for borgere og brugere i Brønderslev Kommune. Det skyldes, at omkostningerne til affaldsbortskaffelse hos Reno Nord bliver indregnet i kommunens takster for renovation og genbrugsbidrag.

I budgetoplæg 2018 er der regnet med en leverance på 3.900 t affald fra Brønderslev Kommune til forbrænding hos Reno Nord. Ud fra dette kan det beregnes, at Reno Nords prisstigning betyder en ekstra udgift for Brønderslev Kommune på ca. 485.000 kr. For Brønderslev Kommunes ca. 36.000 indbyggere svarer prisstigningen til ca. 13 kr. pr. indbygger.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager budgettet for I/S Reno Nord for 2018 til efterretning.

Personale

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da området er brugerfinansieret.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Bilag

Til toppen


14. Friluftsreklamer og propagandaskilte på og langs offentlige veje


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget godkendte for 3 år siden en skiltepolitik. Efterfølgende har der været eksempler på, at der kan være manglende forståelse af regelsættet for opsætning af friluftsreklamer og propagandaskilte på og langs offentlige veje.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø fremlægger derfor regelsættet igen og vil samtidigt gennemgå nogle præciseringer.

Teknik- og Miljøudvalget skal tages stilling til, om den godkendte skiltepolitik skal fastholdes og håndhæves.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte for 3 år siden en skiltepolitik. Efterfølgende har der været eksempler på, at der kan være manglende forståelse af regelsættet for opsætning af friluftsreklamer og propagandaskilte på og langs offentlige veje.

Som udgangspunkt er det forbudt at anbringe reklame- og propagandaskilte i det åbne land. Der er, jf. naturbeskyttelseslovens § 21 stk. 1, tale om et absolut forbud, der ikke kan dispenseres fra.

Der er kun enkelte undtagelser, som fx virksomhedsreklamer. Disse må dog kun anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomhedens bygningsmasse. Der må ligeledes anbringes mindre oplysningsskilte på privat vej / privat fællesvej, ved dennes tilslutning til offentlig vej. Skiltestørrelsen må max. udgøre 0,25 m².

Herudover er det tilladt at anbringe officiel trafikpropaganda og valgplakater på og langs offentlige veje.

Præciseringer

Virksomheder i det åbne land kan, som et alternativ, søge om tilladelse til etablering af Særlig Servicevejvisning (sort/hvide vejvisningstavler). Der må vejvises fra nærmeste større vej, jf. Kort- og Matrikelstyrelsens kort i målestok 1:200.000. Prisen er p.t. 5.000 kr. for det første skilt og 3.500 kr. + moms, for de efterfølgende.

Markeder og andre større arrangementer kan søge om tilladelse til at vejvise i det åbne land med F14 vejvisningstavler (gul/sorte vejvisningstavler) med teksten "Marked". Der må vejvises fra de større veje og ind til markedernes p-pladser.

Nabohjælp-skilte må ikke, jf. vejlovens § 102, opsættes på vejarealer eller på eksisterende vejudstyr. Teknik- og Miljøudvalget har dog tidligere besluttet, at nabohjælp-skilte i stedet anbefales opsat på egne standere og med en placering i skel til privat grund, evt. ud for de boligveje, hvor der er tegnet medlemmer til Nabohjælp.

Valgplakater må anbringes i det åbne land, i henhold til regelsættet i Vejlovens § 84. Vejloven definerer en valgplakat som en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade der ikke er større en 0,8 m². Dette betyder, at det ikke er tilladt at anbringe bannere m.v. på vejarealer i det åbne land, der er større end 0,8 m². Miljøstyrelsen har dog vejledende udtalt, at bestemmelsen uden for vejarealer i det åbne land bør tolkes bredt, således at bannere og lignende af stof eller materiale og i varierende størrelser er omfattet af undtagelsen i § 21, stk. 2, nr., 4.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at den tidligere godkendte skiltepolitik fastholdes, sammen med ovennævnte præciseringer.

Teknik- og Miljøudvalget, 29. september 2017, pkt. 8:

Punktet blev drøftet og udsat til næste møde.

Johannes Trudslev var fraværende.

Sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. oktober 2017:

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har undersøgt undtagelsesbestemmelsen for skiltning i det åbne land, i forbindelse med salg af erhvervsgrunde.

Naturbeskyttelsesloven § 21 stk. 2 pkt. 2 tillader, at der må skiltes for salg af erhvervsgrunde i et område, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, uanset at området ikke er udbygget. Skiltestørrelsen er fastsat til max. 4 m².

Derimod er det ikke tilladt at skilte for salg af boligbyggegrunde.

Kommunen har for et par år siden udskiftet salgsskiltene i 6 erhvervsområder, til en skiltestørrelse på 1,5 x 3 m.

Kommunen har tilsvarende salgsskilte for boligområderne. Sidstnævnte er dog jf. naturbeskyttelsesloven ikke tilladt.

Forbuddet mod friluftsreklamer gælder i det åbne land. Det er uden betydning, om området er byzone, sommerhusområde eller landzone. Det afgørende er, hvordan området opleves, d.v.s. om det opleves som en del af et byområde (by eller bymæssig bebyggelse) eller som en del af det åbne land (marker, skove, naturområder m.v.) Det åbne land skal i den forbindelse forstås, som alt andet end by og bymæssig bebyggelse, d.v.s. såvel åbne marker som skove og naturområder. Et område kan efter omstændighederne karakteriseres som åbent land, selv om det på flere sider er omgivet af bymæssig bebyggelse. Det gælder bl.a. grønne landskabskiler i større byområder. Indkørslen til byer kan ligeledes være omfattet af forbud mod friluftsreklamer afhængig af udformning. Hvis man er i tvivl om et område er i bymæssig bebyggelse eller i det åbne land bør man kontakte kommunen for vurdering heraf inden evt. påtænkt skiltning.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at den tidligere godkendte skiltepolitik fastholdes og håndhæves, sammen med ovennævnte præciseringer.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget har drøftet mulighederne med vejvisning til markeder og andre større arrangementer ved benyttelse af vejvisningstavler.

Udvalget ønsker at invitere borgere og foreninger til møde om lovgivningen på området herunder, hvordan der kan skiltes til aktiviteter / arrangementer.

Bilag

Til toppen


15. Orientering om stiplanlægning


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø vil orientere om, at der er behov for at udarbejde en stiplan for Brønderslev Kommune.

Det er en længere planproces, som kan inddeles i tre faser, der tilpasses alt efter formålet med stiplanen. Fagforvaltningen vil redegøre for status på eksisterende stiplanlægning. Der gives et overblikket over rekreative stier i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Der skal udarbejdes en stiplan for Brønderslev Kommune, hvilket er en længere planproces. Stiplanen skal være grundlag for både at forbedre sammenhænge mellem eksisterende stier og for bedst muligt planlægning for fremtidige stier.

I 1. fase af planprocessen skal formålet med stiplan fastlægges, de eksisterende stier kortlægges og ønsker til nye eller forbedret stier beskrives. Borgerinddragelse er et centralt element i denne fase.

I 2. fase af planprocessen skal stierne klassificeres efter et overskuelige system, som omfatter type, tilgængelighed, ejerforhold, vedligeholdsniveau og formidling (skiltning, data, foldere). Det skal undersøges, hvordan stier med stiplanen kan skabe bedre og flere naturoplevelser og tilgængelighed (alt efter formålet med stiplanen).

3. fase af planprocessen er at udarbejde handlingsplaner for stierne. De kan indeholde anlæg af nye stier/delstrækninger, stier der skal vedligeholdes til nyt niveau eller formidlingstiltag.

Formålet med stiplanen skal fastlægges. En helhedsorienteret tilgang anbefales, således at rekreative stier og transportstier ses i sammenhæng. Dette er nødvendigt for at fremme adgangen til naturen fra byerne, hvilket er vigtigt for bosætning.

Status for stiplanlægning

Der foreligger ingen plan for rekreative stier i Brønderslev Kommune.

Der foreligger en cykelstiplan for cykelstier i det åbne land fra februar 2009. Denne trænger til en opdatering. Det vil være hensigtsmæssigt, at cykelstierne ses i sammenhæng med de rekreative stier.

Der foreligger ingen plan for cykel- og gangstier i byområderne. Det vil være hensigtsmæssigt at få udarbejdet en plan, der sikrer sammenhængende og trafiksikre cykel- og gangstier. Plan kan udarbejdes som del af en samlet stiplanlægning.

Overblik over rekreative stier

Der er udarbejdet en liste over rekreative stier i Brønderslev Kommune, se bilag. Der er forsøgt kortlagt, hvem der i dag vedligeholder stier og til hvilket niveau. Kortbilagene viser den geografiske fordeling af stier i kommunen, som viser en forskel i antallet af stier omkring byerne i kommunen. De rekreative stier bør ses i sammenhæng med de trafikale stier for at kunne konkludere på status for tilgængelig, adgang til naturen samt sammenhænge mellem byerne.

Overblikket over de rekreative stier skal indgå i stiplanen og udbygges gennem denne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning og godkender, at arbejdet igangsættes og at det efterfølgende sendes i høring i Det Grønne Råd og Landdistriktsrådet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte, at arbejdet igangsættes og at det efterfølgende sendes i høring i Det Grønne Råd, Landdistriktsrådet og Færdselssikkerhedsrådet.

Bilag

Til toppen


16. Orientering om ny husdyrregulering


Resume

Sagsforløb: TM

Den 1. august 2017 trådte nye regler på husdyrområdet i kraft. Formålet med ændringerne er at forenkle godkendelsessystemet, reducere sagsbehandlingstiderne og mindske administrationen. Den nye regulering skal give mere fleksibilitet og frihed til erhvervet og overordnet overholde samme niveau for miljøbeskyttelsen.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Med indførsel af nye regler på husdyrområdet forsvinder dyreenheder som det styrende begreb i reguleringen. I stedet indføres en stipladsmodel med fokus på produktionsarealet. Reguleringen af anlæg og arealer adskilles, hvilket medfører, at kommunerne kun skal forholde sig til godkendelse af anlæg i forbindelse med udarbejdelse af tilladelser og godkendelser. Reguleringen af udbringningsarealerne sker i stedet efter generelle regler, og vil blive administreret af Landbrugsstyrelsen.

Det fremtidige regelsæt for husdyrsager afhænger af størrelsen:

Hobbybrug

Hobbybrug - ikke erhvervsmæssigt dyrehold - er nu præciseret ved afskæringskriterier i bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter, og er ikke længere en del af et kommunalt skøn. Reguleringen af hobbybrug sker efter bekendtgørelsen.

Husdyranlæg

Husdyranlæg med erhvervsmæssigt dyrehold (herunder pelsdyr) og ejendomme, der opbevarer eller anvender husdyrgødning, er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle regler

Husdyrbrug

Husdyrbrug - vedrører husdyranlæg med produktionsarealer over 100 m2 - er omfattet af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, hvor dyrehold og anlæg reguleres i form af tilladelser og godkendelser

Godkendelser og tilladelser

Frem til den 1. august 2017 skulle dyrehold mellem 15-75 DE have tilladelse efter dagældende lovs § 10, mens større dyrehold skulle have miljøgodkendelse efter lovens § 11 eller § 12. Frem til marts 2017 indeholdt miljøgodkendelser også husdyrbrugets udbringningsarealer.

Med de nye regler løftes mellemstore husdyrbrug ud af godkendelsesordningen og over i en mere simpel tilladelsesordning med øget brug af generelle regler med miljøkrav i stedet for konkrete vurderinger. Indholdet i eksisterende godkendelser og tilladelser, der vedrører arealregulering, udgår automatisk.

Husdyrbrug med godkendelsespligt

 • IE-husdyrbrug (de meget store husdyrbrug defineret ved flere end 750 stipladser til søer, flere end 2.000 stipladser til slagtesvin eller flere end 40.000 stipladser til fjerkræ)
 • Husdyrbrug med en samlet ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH3-N/år

Husdyrbrug med tilladelsespligt

 • Øvrige husdyrbrug med mere end 100 m2 produktionsareal

Ændring til stipladsmodellen medfører, at husdyrbrug inden for nærmere rammer (fx. anmeldeordning) kan skifte mellem dyretyper, staldsystemer m.m., ligesom staldanlæg kan udnyttes fuldt ud inden for grænserne af dyrevelfærdsreglerne, uden at dette udløser krav om fornyet godkendelse/tilladelse.

Det kommunale miljøtilsyn

Der føres fortsat miljøtilsyn ved ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, ligesom reglerne omkring brugerbetaling for tilsynet er uændret.

Kommunen skal føre tilsyn med arealkrav på markniveau, som fx. ved naboklager omkring udspredning af gødning, erosion til vandløb mv.

Administrative bestemmelser

Udnyttelsesfristen for godkendelser, tilladelser og anmeldelser udvides til 6 år (tidligere op til 5 år), hvilket også er gældende for de tilladelser/godkendelser meddelt inden den 1. august 2017, som ikke i forvejen er bortfaldet.

Der er uændret 3 års kontinuitetsbrud, men definitionen er tilrettet efter stipladsmodellen.

Den ændrede lovgivning medfører ændrede krav til den kommunale sagsbehandlingstid. Servicemålaftalen mellem KL og regeringen fra 2015 fastlagde en maksimal sagsbehandlingstid efter de gamle regler på 110-180 dage, afhængig af sagens omfang. Fremadrettet skal sagsbehandlingen af tilladelser og godkendelser være afsluttet senest efter 90 dage eller hurtigst muligt. For de større husdyrbrug og husdyrbrug med høj ammoniakemission skal kommunens afgørelse træffes indenfor rimelig frist. Som noget nyt indgår for-offentlighedsfasen og nabo/partshøringer i den samlede sagsbehandlingstid.

Fagforvaltningen bemærker, at kommunen modtog 14 ansøgninger op mod den 1. august 2017, hvorfor der p.t. ligger en mindre sagspukkel. Disse ansøgninger skal behandles efter de hidtil gældende regler og indenfor den tidligere servicemålsaftale (110-180 dage).

I 2017 er kommunens gennemsnitlige sagsbehandlingstid 74 dage for de afgjorte tilladelser og godkendelser efter de hidtidige regler.Det er endnu uvist, om der vil ske en justering af Servicemålaftalen mellem regeringen og KL, så de nye bestemmelser på husdyrområdet indarbejdes i aftalen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


17. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


18. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


19. Lukket punkt: Overvejelser om strafferetslig behandling


Til toppen


20. Lukket punkt: Overvejelser om strafferetslig behandling


Til toppen


21. Lukket punkt: Orientering om manglende efterkommelse af indskærpelse


Til toppen


22. Lukket punkt: Orientering om brug af option om kontraktforlængelse


Til toppen

Opdateret 30. oktober 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer